Laatste wijziging: 28-3-2016

Genealogie van Augustijn Janse Lokerse.

I Augustijn Janse Lokerse, schepen 1625-1643, armmeester en directeur 1634-1638, geboren te Borssele (Zeeland) rond 1590, overleden voor 1644. Hij is getrouwd rond 1618, op ongeveer 28-jarige leeftijd met Catharina Bastiaanse (ongeveer 23 jaar oud), geboren rond 1595, overleden na 1664.
Notaris Petri, Goes, 17.6.1664: Catharina Bastiaans, weduwe van Augustijn Janse te Borsell. Erfgenamen: Janneken, Laurentia, Bastiaen, Cornelia en Jan Augustijnse, haar zonen en dochters, de kinderen van Maaijken Augustijns met vader Pieter Corn. Heernis.
Uit dit huwelijk:
 1. Janneken Lokerse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 23 juni 1619. Zij was gehuwd met Jacobus Pieters Priester.
 2. Mayken Augustijnse Lokerse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 17 oktober 1621, volgt onder II-a.
 3. Lauwrijntje Lokerse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 26 oktober 1625, volgt onder II-b.
 4. Jan Lokerse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 15 november 1626.
  RAZE 2455, fol. 295, 22.2.1675: kaveling door de erfgenamen van Jan Augustijnse Lokerse: Kavel A: Bastiaen Aug. Loockerse; kavel B: de weduwe van Marinus Schoenmakers; kavel C; de wezen van Jacobus Prs. Prijester; kavel D: de weduwe en erfgenamen van Pieter Heerenisse.
 5. Bastiaan Augustijnse Lokerse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 8 oktober 1628, volgt onder II-c.
 6. Cornelia Lokerse.

II-a Mayken Augustijnse Lokerse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 17 oktober 1621, dochter van I.

Weeskamer Borssele, 17.11.1677: Maetjen Augustijse, weduwe van Pieter Corn. Heernisse met twee wezen genaamd Marij 17 jaar en Pieter 10 jaar voogd van vaders zijde Augustijn Pieters Heernisse oudste broer van dewezen en dijkgraaf Bastiaan Aug. Loockerse voogd van moederszijde. De onmondige kinderen zijn: Augustijn, Jan en Cornelis.
Zij was gehuwd met Pieter Corn. Heernisse, schepen en baljuw van Borssele, gedoopt te Biezelinge op 20 april 1620, overleden te Borssele (Zeeland) voor 17 november 1677.
Consistorie smaendachs voor het H. Avontmael den 1 Jan. 1652
PIETER HEERNISSE, geberghde wijn eerstwijlen verswïjgende, voor den stierman van t'verdroneken schip, en den Balju alhier CORNELIS ADRIAENSEN, t'welck hij evenwel nu korts bekent heeft, en is oock de wijn uyt sljn huys gehaelt. item te Vlissingen in de herbrge dronekg sijnde, heeft des nacht daer veel dertelheyt en regiment uytgericht: alsnoch met JAN MARINISSEN daer nae in twist en hooge woorden geweest, sal afgehouden worden.
Consistorie den 10 februari 1653
PIETER HEERNISSE en PIETER BRYTS dronken bij de verkoping van CORNELIS SMEERS.Ook CORNELIS GRIMTSEN, die zo dronken was dat hij niet wist dat hij CORNELIS SMEER's huis had gekocht. JAN CORNELISZ VOERMAN op den sabbath te Calishoeck dronken. PIETER WILLEMSEN heeft hoge woorden gehad met CORNELIS GEERTSEN.
Consistorie 7 mei 1653
PIETER HEERNISSE heeft met JAN MARINISSEN op de Dryweegsche kermis halen geiaecht. item bij HEYN: GYSBRECHSEN droncken.
Consistorie den 30 september
PIETER HEERNISSE heeft te Elfdijck gedronken en gekaatst op de Sabbath. CORNELIS SMEER heeft zich ook onstichtelijk gedragen in 't versoecken van sijns houwelijcx. JAN MELSEN leedwezen over diverse zonden, o.a. i.v.m. zijn huwelijk met een vrouw van de paapse religie. PIETER WILLEMSEN acht niet op de discipline. Zijn vrouw evenmin. BART ALEVOET en zijn vrouw waren GOMMER CORNELISSEN niet welgezind. Zullen niet communiceren. Ook HEYNDRICK GISBRECHSE niet; was dronken. PIETER CORNELISSEN en zijn vrouw zijn niet ter predicatie geveest. Secretaris SIMON CORNELISSEN zal communiceren.
Consistorie den 1 january 1650
CORNELIS DIRCKSEN verweet de predikant dat deze met iedereen kwesties had en van JAN MELSEN gezegd dat hij speelde met geld van de armen. CORNELIS VERLORENKOST gevochten in de herberg met PIETER HEERNISSE, evenals HEYNDRICK GISBRECHSE die, van CORNELIS SABBEN uytgedaecht sijnde, sich mede in postuur stelde en een sock eyschte om te vechten. TANKETJE TEUNIS had 9 maanden geleden woorden met haar schoonmoeder. LIJNTJE MAURITS, oock tot slagen toe gekomen, heeft spijt betuigd, mag communiceren.
Baljuw van Borssele, substituut in 1659, wegen Consistorie 24 juni 1652
JAN CAPIT en zijn vrouw zijn op de sabbath te Hoedekenskerke naar de kermis geweest evenals THEUNIS VAN BOVEN. PIETER HEERNISSr dronken. CORNELIS GEERTSEN en PIETER BEYTS idem. JANNEKEN FOORTS of PIETERS zal aangesproken worden. LIJSBETH JORIS overtuycht sijnde datse met haren bruydegom ondr... sijnde, heeft houwelijksche conversatie gehadt, tot groote ontsteleninge van veelen, sal afgehouden worden van het H. Avontmael. CORNELIS DIRCKSEN dronken. JAN TELLE en zijn vrouw komen zelden ter kerke.
1653 Consistorie den 6 Januari 1653.
JANNEKEN FRANK en PRIJNTJE JAYYIS ter kennisse geweest, worden ontboden wegens dronkenschap en kwalijke bejegening. WILLEM JACOBSEN komt nog niet ter kerke; wordt met de Classis gedreigd.
CORNELIS VERLORENKOST in de schuit dronken zijnde, is gevallen en heeft sijn aengesicht gequetst, heeft oock op sijn fooye een speelman gehadt.
ARY FAESSEN wegens laster ontboden; CLAES CORNELISSEN om zijn vissen op zondag.
PIETER HEERNISSE in de bruyloft van PIETER WILLEMSEN, wort gesecht droncklich geweest te hebben, vleesch op iemant geworpen en een glas bier op't bedde gesmeten te hebben. Wordt ontboden.
MAYKEN CUYPERS ontboden wegens verkopen op zondag.
NEELTJE CORNELIS heeft in de schuyte den Kerckenraet voor een hoop leugenaers en sotten gescholden en veel quaets daervan gesproken. LIJNTJE MAURITS meermael droncken geweest sijnde en selfs de kanne met brandewijn op straete opgestoken te hebben, afgehouden. HUBRECHT CORNELISSEN en zijn vrouw worden aangesproken wegens gedurig absenteren van de godsdiensoefeningen.

Baljuw van Borssele, afgezet wegens dronkenschap en seksueel wangedrag op 25.9.1662. Zie artikel ZS nr. 92, maart 1996, pag. 44.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Pietersz. Heernisse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 10 maart 1647, volgt onder III-a.
 2. Cornelis Heernisse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 5 februari 1651.
 3. Dina Heernisse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 10 augustus 1653. Zij was gehuwd met Abraham Lambrechtsen, diaken 1661, ouderling 1674, wonende te Borssele (Zeeland).
  Kwam met attestatie van Ellewoutsdijk op 20.8.1653.
 4. Janneken Heernisse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 20 december 1655.
 5. Lijsebeth Heernisse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 3 maart 1658.
 6. Maddeleentje Heernisse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 8 augustus 1660.
 7. Maria Heernisse, geboren in het jaar 1660. Zij is getrouwd voor 29 januari 1690, op hoogstens 30-jarige leeftijd met Augustijn Cornelisse van Strien.
 8. Bastiaen Heernisse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 25 november 1663.
 9. Pieter Heernisse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 18 september 1667, volgt onder III-b.
 10. Augustijn Heernisse.
 11. Cornelia Heernisse. Zij was gehuwd met Adriaan Janse de Jonge.
 12. Cathelijntje Heernisse. Zij was gehuwd met Roelant Heijndrix.

II-b Lauwrijntje Lokerse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 26 oktober 1625, dochter van I. Zij was gehuwd met Marinus Corn. Schoenmaker, diaken 1649-1651, 1652-1661, overleden te Borssele (Zeeland) rond 1678.

Op 5.1.1654 afgehouden van het H. Avondmaal, zij hadden "een ijdel konstenaer gebruickt om met spiegels, houtjens etcc. siecktens te willen genesen."
Uit dit huwelijk:
 1. Apollonia Schoenmaker, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 12 januari 1648.
 2. Catelijntje Schoenmaker, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 11 april 1649.
 3. Kornelis Schoenmaker, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 21 januari 1651.
 4. Augustijn Schoenmaker, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 5 februari 1653.
 5. Augustijn Schoenmaker, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 11 april 1655. Hij was gehuwd met Jacomijntje Adriaense Huyge.
 6. Krina Marinusse Schoenmaker, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 28 oktober 1657, volgt onder III-c.
 7. Jannetje Schoenmaker, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 4 juli 1660.
 8. Jacomijntje Schoenmaker, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 3 januari 1663. Zij was gehuwd met Cornelis Bast. van der Maas.
  (Hij was weduwnaar van Wolfje Jans Boonman.)
 9. Marij Schoenmaker, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 24 februari 1664.
 10. Marijtje Schoenmaker, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 4 januari 1665.
 11. Maeijtje Schoenmaker, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 9 mei 1666.
 12. Cornelis Schoenmaker, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 15 december 1668.
 13. Cornelia Marinusse Schoenmakers, overleden te Borssele (Zeeland) op 23 april 1687.
  RAZE 2452, fol. 254, 28.9.1682: Testament Jan Heernisse en Cornelia Mar. Schoenmaker, de vrouw ziek te bedde.
  Zij is getrouwd in het jaar 1679 met haar neef Jan Pietersz. Heernisse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 10 maart 1647, volgt onder III-a.

II-c Bastiaan Augustijnse Lokerse, dijkgraaf en schepen van Borssele, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 8 oktober 1628, overleden aldaar voor 1705, zoon van I.

Tussen 1670 en 1679 is hij vermoedelijk Protestant geworden, want hij werd op 27.4.1679 benoemd tot ouderling in Borssele.
RAZE 2088, 8.7.1670 Bastiaan Aug. Loockers, "dijkgraeff der dijckagie en watering, oock schepen in wette van de Baronnie van Monster in Borssele, jonckman", toekomende bruidegom aan de ene en Cornelia Jacobse Boonman, jonge dochter met Adriaan Lucasse Smallegange, "haeren stijffvaeder ende haeren moeder Martijnken Corneliss Kelle" toekomstige bruid ter andere zijde, enz. enz. Huw. voorw.

Hij is getrouwd op 29 juli 1670, op 41-jarige leeftijd met Cornelia Jacobs Boonman (ongeveer 22 jaar oud), geboren te Borssele (Zeeland) rond 1648, overleden aldaar voor 16 oktober 1682, dochter van Jacob Jacobse Boonman en Martijnken Cornelis Kelle.

Zie voor het geslacht Boonman het artikel van D.M. Martens in "SpelerieŽ" uitgave van de NGV, afd. Zeeland, 1992 en Kwartierstaat Margrieta Pieterse Oostdijck (Werkgroep Blasijntje Danckaerts, deel 3, 1992).
Uit dit huwelijk:
 1. Jannetje Lokerse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 27 november 1673.
 2. Augustijn Bastiaanse Lokerse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 4 februari 1675, volgt onder III-d.
 3. Joannes Lokerse, gedoopt te Borssele (Zeeland) in het jaar 1676.
 4. Catelijntje Lokerse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 26 november 1684.
  Vermoedelijk is zij een kind van "zijn dienstmaagd" Tenijntje Jans en niet van Cornelia Boonman.
 5. Marijtje Lokerse.
 6. Augustijn Lokerse.

III-a Jan Pietersz. Heernisse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 10 maart 1647, overleden aldaar voor 31 januari 1721, zoon van II-a.

RAZE 2434, fol. 30v, 31.1.1693: Jan Pieters Heernisse namens zijn moeder Maiken Heernisse levert aan Janis Danielsen de Jonge 4 g 77 r zaailand voor ú 27 per gemet. Idem, fol. 136, fol. 143, fol. 146, fol 203v, 31.1.1721: Cornelis de Hooge levert aan Jan Tolhoek namens de twee jongste wezen van Jan Heernisse geprocr. bij Lijsabeth Cornelisse met name Jan en Jannetje Heernisse 85 roeden zaailand in Monsterhoek voor ú 8.6 per gemet.
Betaalde in 1694 haardstedengeld Borssele: ú 3.12.0.

Hij is getrouwd in het jaar 1679, op 32-jarige leeftijd (1) met zijn nicht Cornelia Marinusse Schoenmakers, overleden te Borssele (Zeeland) op 23 april 1687, dochter van II-b. Uit dit huwelijk:

 1. Marinis Heernisse, gedoopt te Borssele (Zeeland) in het jaar 1680.
 2. Cornelis Heernisse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 27 september 1682.
 3. Maijken Heernisse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 20 januari 1686. Zij was gehuwd met Leendert Cornelisse de Voogt, gedoopt te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 30 november 1681, zoon van Cornelis de Voogt en Francintie Adriaens.

Hij was gehuwd (2) met Elisabeth Cornelisse.

RAZE 2452, testamenten Borssele, 28.1.1729: Elisabeth Cornelisse, weduwe van Jan Tolhoek (sic!) in dit dorp legateert aan haar dochters Johanna en Janneke Eernisse en Cornelis Pieterse de Hooge getrouwd met dochter Pieternella Eernisse gelijke delen.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieternella Heernisse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 30 augustus 1694. Zij was gehuwd met Cornelis Pietersz. de Hooge, wonende te 's-Heer Hendrikskinderen (Zeeland).
 2. Cornelia Heernisse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 21 april 1697.
 3. Jan Heernisse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 7 maart 1704.
  RAZE 3770, fol. 239, gerecht Wolfaartsdijk, 28.1.1728: Proces: Jan Heernisse getr. met Maria Baard, over een vrouwmens int landt van Casant Dina of Dina Theune uit Cadzand, waarbij hij een kind zou hebben verwekt. Hierdoor zijn de geboden opgehouden. Idem, fol. 240, 4.2.1728: Jan Heernisse met Jan Verloorekost getrouwd met zijn moeder contra Dingena Christiaense Theune. Deze verklaart dat zij beiden trouwbelofte gedaan hebben en op 13.5.1727 verlost te zijn van een jonge zoon en bij de bevalling de naam van de vader genoemd te hebben en met niemand anders vleselijke conversatie gehad heeft. Hij verklaart desnoods onder ede te verklaren dat hij met haar geen gemeenschap gehad heeft. Volgens de lidmatenlijst van Kortgene vertrok het echtpaar op 28.6.1731 naar 's-Gravenpolder.
  Hij is ondertrouwd te Kortgene (Zeeland) op 29 december 1727 en getrouwd aldaar op 20 maart 1728 voor de kerk, op 24-jarige leeftijd met Maria Baart (22 jaar oud), gedoopt te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 15 juni 1705, dochter van Joris Baart en Johanna Rentergem.
 4. Janna Heernisse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 25 december 1707, volgt onder IV-a.
 5. Janneke Heernisse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 15 mei 1712.

III-b Pieter Heernisse, diaken 1702-1704, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 18 september 1667, overleden voor 30 januari 1706, zoon van II-a.

Belijdenis op 31.3.1692.

Hij was gehuwd met Pieternella Cornelisse de Hooge. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Heernisse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 26 september 1689.
 2. Leuntje Heernisse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 24 februari 1692.
 3. Marinus Heernisse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 21 juni 1693.
 4. Pieternella Pieters Heernisse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 1 mei 1695, overleden te Wolphaartsdijk in september 1728. Zij is ondertrouwd te Wolphaartsdijk op 18 november 1713 en getrouwd aldaar op 6 december 1713 voor de kerk, op 18-jarige leeftijd met Marinus van Strien (25 jaar oud), gedoopt te Wolphaartsdijk op 3 oktober 1688, zoon van III-c.
  RAZE 3796, fol. 22, 16.4.1722 : Marijn Janse van Strien en Pieternella Peters Heernise, egte man en vrouw, de man gezond, de vrouw ziek te bedde. Zij legateren aan de buiten- en binnenarmen van het eiland van Wolfaartsdijk ieder ú 4.
  (Hij is later ondertrouwd te Wolphaartsdijk op 4 februari 1730 voor de kerk, op 41-jarige leeftijd met Cornelia Leendertse Beverland, geboren te Wissenkerke (Zeeland). (Zij is later in ondertrouw gegaan te Wolphaartsdijk op 28 mei 1735 en getrouwd aldaar op 16 juni 1735 met Jan Adriaanse van Hekke, geboren te 's-Heer Hendrikskinderen (Zeeland), overleden voor 16 juni 1735.))
 5. Laurijntje Heernisse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 8 juli 1696.
 6. Catharina Heernisse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 28 juli 1697, volgt onder IV-b.
 7. Geeraerdt Heernisse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 27 december 1699.
 8. Marinus Heernisse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 21 februari 1700.
 9. Marinus Heernisse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 5 juni 1701.

III-c Krina Marinusse Schoenmaker, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 28 oktober 1657, dochter van II-b. Zij is ondertrouwd te Borssele (Zeeland) op 13 april 1680 en getrouwd te Wolphaartsdijk op 2 mei 1680 voor de kerk, op 22-jarige leeftijd met Jan van Strien (ongeveer 23 jaar oud), schepen, dijkgraaf, gezworene, geboren te Yerseke rond 1657, overleden te Wolphaartsdijk in het jaar 1731, zoon van Hendrik Corn. van Strien (landbouwer) en Elisabeth Jansen Munck. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth van Strien, gedoopt te Wolphaartsdijk op 4 mei 1681. Zij was gehuwd (1) met Adriaan Cornelisse Rooze, geboren te Wolphaartsdijk. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 29 februari 1720, op 38-jarige leeftijd (2) met Johannes Pieterse Geelhoed, geboren te Wissenkerke (Zeeland).
 2. Maria van Strien, gedoopt te Wolphaartsdijk op 10 oktober 1683.
  RAZE 3800A, fol. 27, 12.7.1712: Adriaan Roose als voogd van de drie kinderen vam Pieter Oostpolder en Maria Jans, wed. van Oostpolder met haar vader Jan van Strijen. Kinderen krijgen ú80.
  Zij was gehuwd (1) met Pieter Marinusse Oostpolder. Zij was gehuwd (2) met Karel Mattheussen Beverland.
 3. Janneke van Strien, gedoopt te Wolphaartsdijk op 10 februari 1685.
 4. Hendrik Janse van Strien, gedoopt te Wolphaartsdijk op 28 april 1686 (doopgetuige was Schepen), volgt onder IV-c.
 5. Marinus van Strien, gedoopt te Wolphaartsdijk op 3 oktober 1688. Hij is ondertrouwd te Wolphaartsdijk op 18 november 1713 en getrouwd aldaar op 6 december 1713 voor de kerk, op 25-jarige leeftijd (1) met Pieternella Pieters Heernisse (18 jaar oud), gedoopt te Borssele (Zeeland) op 1 mei 1695, overleden te Wolphaartsdijk in september 1728, dochter van III-b. Hij is ondertrouwd te Wolphaartsdijk op 4 februari 1730 voor de kerk, op 41-jarige leeftijd (2) met Cornelia Leendertse Beverland, geboren te Wissenkerke (Zeeland).
  (Zij is later in ondertrouw gegaan te Wolphaartsdijk op 28 mei 1735 en getrouwd aldaar op 16 juni 1735 met Jan Adriaanse van Hekke, geboren te 's-Heer Hendrikskinderen (Zeeland), overleden voor 16 juni 1735.)
 6. Cornelis van Strien, gedoopt te Wolphaartsdijk op 8 oktober 1690. Hij is getrouwd te Kortgene (Zeeland) in mei 1714, op 23-jarige leeftijd met Neeltje Korteknie, geboren te Kats.
 7. Laurina van Strien, gedoopt te Wolphaartsdijk op 17 februari 1692.
  In doopboek vermeld als Crina van Strien.
  Zij was gehuwd (1) met Jacob Meule. Zij is getrouwd in augustus 1734, op 42-jarige leeftijd (2) met Cornelis Wagenaar.
 8. Jan van Strien, gedoopt te Wolphaartsdijk op 29 maart 1693.
 9. Tanneke van Strien, gedoopt te Wolphaartsdijk op 29 augustus 1694.
 10. Crina van Strien, gedoopt te Wolphaartsdijk op 11 september 1695.
 11. Janna van Strien, gedoopt te Wolphaartsdijk op 1 juni 1698.
 12. Jan van Strien, gedoopt te Wolphaartsdijk op 27 maart 1700.

III-d Augustijn Bastiaanse Lokerse, schepen, armmeester, Directeur, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 4 februari 1675, overleden voor 1750, zoon van II-c.

Lidmaat Ger. Kerk 20.3.1717.

Hij is getrouwd rond 1697, op ongeveer 22-jarige leeftijd (1) met Jannetje Hubrehtse Schout (ongeveer 22 jaar oud), gedoopt te Borssele (Zeeland) op 25 april 1675, overleden in het jaar 1713, dochter van Hubrecht Jacobse Schout en Grijtje Guilliaemse Doreman. Uit dit huwelijk:

 1. Bastiaen Lokerse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 17 augustus 1698, overleden voor 1702.
 2. Huibrecht Lokerse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 5 september 1700, overleden voor 1726.
 3. Bastiaan Lokerse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 3 maart 1702, overleden te Wemeldinge (Zeeland) op 21 februari 1723.
 4. Cornelia Lokerse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 14 februari 1712. Zij was gehuwd met Willem Strijker.

Hij is getrouwd te Borssele (Zeeland) op 6 maart 1714, op 39-jarige leeftijd (2) met Clasijntje Guijaem Beyts (21 jaar oud), gedoopt te Borssele (Zeeland) op 5 maart 1693, dochter van Guiljaem Beijts (schepen, armmeester, diaken, ouderling) en Neeltie Claes.

Zij deed belijdenis 25.3.1725.
Uit dit huwelijk:
 1. Guilliaem Augustijnse Lokerse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 27 januari 1715, volgt onder IV-d.
 2. Jan Lokerse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 22 maart 1716.
 3. Catelijntje Lokerse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 4 september 1717.
 4. Neeltie Lokerse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 23 oktober 1718, overleden te Goes (Vlake) op 30 oktober 1800. Zij was gehuwd met Klaas Otte.
 5. Joanna Lokerse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 11 februari 1720.
 6. Augustijn Lokerse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 21 december 1721.
 7. Neeltie Lokerse, gedoopt te Borssele (Zeeland) in het jaar 1722.
 8. Bastiaan Lokerse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 2 februari 1724. Hij is ondertrouwd te Wolphaartsdijk op 15 mei 1751 voor de kerk, op 27-jarige leeftijd met Geertruid Marinusse Paardekooper, geboren te Wolphaartsdijk.

IV-a Janna Heernisse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 25 december 1707, dochter van III-a. Zij is ondertrouwd te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 26 januari 1730 en getrouwd aldaar op 26 januari 1730 voor de kerk, op 22-jarige leeftijd met Anthonie de Kok (23 jaar oud), gedoopt te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 7 februari 1706 (doopgetuigen waren Peiter Lavoij, Sara Oosthoeck en Corneles Schipper de Jonge), overleden na 1756. Uit dit huwelijk:

 1. Francois de Kok, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 14 februari 1731, gedoopt aldaar op 18 februari 1731 (doopgetuigen waren Francois de Kok en Pieternella Janse Meuse).
 2. Jan de Kok, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 10 februari 1732, gedoopt aldaar op 17 februari 1732 (doopgetuigen waren Cornelis Pietersen de Hoge en Pieternella Janse Herenisse).
 3. Pieternella de Kok, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland), gedoopt te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 8 februari 1733, volgt onder V-a.
 4. Lisabeth de Kok, gedoopt te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 24 maart 1734.
 5. Geerard de Kok, gedoopt te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 6 mei 1736 (doopgetuige was Jannetje Leijs).

IV-b Catharina Heernisse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 28 juli 1697, overleden aldaar voor 24 maart 1736, dochter van III-b.

Zij deed belijdenis als Catie Herenisse op 15.3.1716 te Borssele.

Zij is ondertrouwd te Borssele (Zeeland) op 13 maart 1718 en getrouwd aldaar op 19 maart 1718 voor de kerk, op 20-jarige leeftijd met Cornelis Valckier (22 jaar oud), landbouwer en schepen, gedoopt te Wemeldinge (Zeeland) op 25 september 1695 (doopgetuige was Maatje de Jonge), overleden te Borssele (Zeeland) in het jaar 1744, zoon van Jacob Valckier en Lijntje Aernouts.

Cornelis Valckier wordt enige malen genoemd in het lidmatenboek van de Ger. kerk van Borssele: 16.3.1721 belijdenis; 24.9.1722 censuur; 1.7.1725 censuur en geweld en vloeken tegen de meid van de baljuw; 31.12.1730 censuur; 21.9.1732 attestatie met vrouw; 24.3.1735 "Cornelis Valkier onder sensure gelegd wegens vloecken en zig onbetamelijk aenstellen tegen Neeltie Frans wanneer zij om gelt kwam wegens het afleggen van zijn vrouw"; 6.7.1738 censuur; 7.7.1639 censuur, dronken en twist, zal afblijven; c.a. 1743 Cornelis Valckier doot.
RAZE 2443, fol. 190v, 31.3.1719: Cornelis, Hendrik en Tannetje de Hooge, kinderen van Johannes de Hooge leveren aan Cornelis Valkier hun hofstede in Borssele op AH vroone voor ú 142.
RAZE 2444, fol. 4v, 13.4.1726: Cornelis Valkier bekent schuldig te zijn aan Izaak Deurwaarder ú 33, hem schuldig gebleven per slot van rekening van 15.10.1725. Te betalen met ú 5 per jaar, hypotheek zijn hofstede.
RAZE 2435, fol. 13, 25.2.1729: De erfgenamen van Dina Eernisse, Cornelis Schoenmaker, Cornelis de Hooge, Cornelis Valkier en Janna Heernisse leveren zaailand 5g. 179r. voor ú 18 per gemet.
RAZE 3776, fol. 61, 4.3.1729: Marinus Janse van Strien levert aan Cornelis Valkier 5/8 deel in een hoefken met 6g 297r wei in de Nieuw en Westkerkepolder in Wolfaartsdijk voor ú 12 per gemet.
RAZE 3770, 27.5.1729: Cornelis Valkier getrouwd met Catie Heernisse, die erfgenaam is in de nalatenschap van Pieternella Heernisse (overleden in sept. 1728), die getrouwd is geweest met Marinus Janse van Strien. Cornelis verklaart dat er op de inventaris van 9.1.1729 gekort is en eist een nieuwe.
RAZE 3770, fol. 256, 27.5.1729: Marinus Janse van Strien verklaart de inventaris een deugdelijk stuk te zijn.
RAZE 2435, fol. 19, 6.12.1730: Cornelis Valkier levert aan predikant Cornelis Haring namens de wezen van pred. Johannis Wecksteen zijn hofstede, hof, erf en boomgaard in Borssele aan de O zijde van het kerkhof, O de ring voor ú 86.13.4.
RAZE 2435, fol. 39, 3.5.1738: Bastiaentje de Bat, weduwe van Marinus Lavooij verkoopt aan Cornelis Valkier een woonhuis, schuur en erf in Borssele aan de zuidzijde van het dorp voor ú 1.14.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus Valckier, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 13 november 1718, volgt onder V-b.
 2. Cornelia Valckier, geboren in het jaar 1719, volgt onder V-c.
 3. Maatie Valckier, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 30 maart 1720.
 4. Maria Valckier, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 6 juni 1723, volgt onder V-d.
 5. Jelina Valckier, gedoopt te Borssele (Zeeland) in september 1724.
 6. Pieter Valckier, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 5 januari 1726, volgt onder V-e.
 7. Hubrecht Valckier, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 8 december 1726.
 8. Johanna Valckier, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 7 november 1728, volgt onder V-f.
 9. Marinus Valckier, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 19 maart 1730.
 10. Huibrecht Valckier, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 25 maart 1731.
 11. Lauwerijntje Valckier, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 9 november 1732.
 12. Jacomintje Valckier, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 28 februari 1734.

IV-c Hendrik Janse van Strien, dijkgraaf en landbouwer, gedoopt te Wolphaartsdijk op 28 april 1686, overleden aldaar in het jaar 1754, zoon van III-c. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 5 april 1713, op 26-jarige leeftijd met Josina Almekinders (20 jaar oud), geboren te Nieuw- en Sint Joosland in het jaar 1693, dochter van Marinus Almekinders en Wilhelmina La Motthe. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik van Strien, geboren te Wolphaartsdijk op 13 maart 1729, volgt onder V-g.

IV-d Guilliaem Augustijnse Lokerse, gezworene te Borssele, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 27 januari 1715, overleden aldaar in augustus 1779, zoon van III-d.

RAZE 2285, nr.624, 16.2.1768, not. van Steenhove: Guiljaem Augustijnse Lokerse en Cornelia Jacobse de Vriese, wonende in de Baronie en heerlijkheid van Borssele, mutueel testament. Executeurs en voogden Augustijn Guiljaemse Lokerse en Jan Jansz. Remijn, adm. en toez. voogden Jacob Guiljaamse Lokerse en Augustijn Augustijnse Lokerse.

Hij was gehuwd met Cornelia Jacobse de Vriese, gedoopt te Oudelande op 3 november 1715, overleden te Borssele (Zeeland) op 3 augustus 1807, dochter van Jacobus Franse de Vriese en Pauwelijntje Pieterse Bliecks.

RAZE 2280, Not. Cornelis Dijkwel, Cornelia Jacobse de Vriese, weduwe van Wijlen Guilliaem Augustijnse Lokerse wonende te Borssele: de Schout en secr. Augustijn Lokerse, Klaas Lokerse, Johanna Lokerse getr. met Pieter van Houte; Catharina Lokerse getr. met Jacob Leijs; Clasina Lokerse getr. met Adriaan Dexto; Neeltje Lokerse getr. met Stoffel v.d. Plasse; Jacob Lokerse getr. met Jacoba Engelse (overl.); Pieter Lokerse (overl) getr. met Paulina de Boot; Cornelia Lokerse (overl) getr. met Cornelis Rottier, daarna getr. met Jacob Pieterse Meeuwse. Bij haar overlijden wordt vermeld dat zij 90 jaar oud was, dus geboren ± 1717.
Uit dit huwelijk:
 1. Augustijn Guillaamse Lokerse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 10 maart 1737, volgt onder V-h.
 2. Jacob Lokerse, gedoopt te Kloetinge (Zeeland) op 17 augustus 1738. Hij was gehuwd met Jacoba Engelse.
 3. Johanna Lokerse, gedoopt op 26 augustus 1739, overleden te Driewegen (Zeeland) op 8 mei 1796. Zij was gehuwd met Pieter van Houte.
 4. Nicolaas Lokerse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 9 november 1749. Hij is ondertrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 11 november 1769 voor de kerk, op 20-jarige leeftijd met Cornelia Janse van Boven.
 5. Catharina Lokerse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 24 oktober 1751. Zij was gehuwd met Jacob Janse Leijs, schepen van Driewegen.
 6. Clasijntje Lokerse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 1 april 1753.
  Zij werd op 4.7.1782 gecensureerd wegens ontijdige gemeenschap of bevalling.
 7. Pieter Lokerse, winkelier in 's-Heerenhoek, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 30 juni 1754. Hij was gehuwd met Paulina de Boot.
 8. Neeltje Lokerse, geboren te Borssele (Zeeland), gedoopt aldaar op 19 juni 1757, volgt onder V-i.
 9. Cornelia Guiljaamse Lokerse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 20 april 1760, volgt onder V-j.

V-a Pieternella de Kok, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland), gedoopt te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 8 februari 1733, dochter van IV-a. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 18 juni 1755, ondertrouwd aldaar op 30 mei 1755 en getrouwd aldaar op 18 juni 1755 voor de kerk, op 22-jarige leeftijd met Jacob Cornelisse van Liere (ongeveer 30 jaar oud), landbouwer in Wemeldinge (1797-1798), geboren te Nieuw- en Sint Joosland rond 1725, gedoopt rond 1726 (gereformeerd), overleden te Nieuwland na 1798, zoon van Cornelis Simonse van Liere en Printje Janse Suijdwegt.

Vermelding bij huwelijk: Hij jm van 't Nieuwland, zij jd onder 's Heer Arendskerke, beide woonachtig onder 's Heerenhoek.
Uit dit huwelijk:
 1. Kornelis van Liere, geboren te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 28 juni 1757, gedoopt aldaar op 4 juli 1757 (gereformeerd) (doopgetuigen waren Antonij de Kok en Janna Heernisse), volgt onder VI-a.
 2. Jacobus van Liere, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 9 december 1765, volgt onder VI-b.
 3. Jan van Liere, geboren te Kloetinge (Zeeland) in het jaar 1768, volgt onder VI-c.
 4. Maatje van Liere, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 3 februari 1771, gedoopt aldaar op 10 februari 1771 (doopgetuigen waren Frans Bouwens en Jacomina de Vroe), volgt onder VI-d.
 5. Adraham van Liere, arbeider, geboren te Kloetinge (Zeeland) in het jaar 1773. Hij is getrouwd te Krabbendijke op 7 mei 1814, op 41-jarige leeftijd met Francina de Vrieze (41 jaar oud), arbeidster, geboren te Kapelle-Biezelinge in het jaar 1773, dochter van Jacobus de Vrieze en Johanna de Korte.

V-b Jacobus Valckier, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 13 november 1718, wonende te Ritthem, overleden aldaar, zoon van IV-b. Hij was gehuwd met Pieternella Adriaanse Leinse. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Valckier, geboren te Ritthem op 12 februari 1748, gedoopt aldaar op 18 februari 1748 (doopgetuigen waren Cornelis Valkier en Maria Valkier).
 2. Maatje Valckier, geboren te Ritthem, gedoopt aldaar op 8 augustus 1749.
 3. Cornelis Valckier, gedoopt te Ritthem op 18 oktober 1750, volgt onder VI-e.
 4. Adriana Valckier, geboren te Ritthem op 10 februari 1752, gedoopt aldaar op 18 februari 1752.
 5. Pieter Valckier, geboren te Ritthem op 16 maart 1753, gedoopt aldaar op 25 maart 1753 (doopgetuigen waren Jacob Quinten en Adriaantje Janse).
 6. Maatje Valkenier, geboren te Ritthem op 18 december 1755, gedoopt aldaar op 21 december 1755 (doopgetuigen waren Jacobus Quinten en Adriana Wissekerke), volgt onder VI-f.
 7. Catharina Valckier, geboren te Ritthem op 20 september 1757 (nederlands hervormd), volgt onder VI-g.
 8. Adriana Valckier, geboren te Ritthem op 25 januari 1758, gedoopt aldaar op 28 januari 1758.

V-c Cornelia Valckier, geboren in het jaar 1719, overleden voor 1752, dochter van IV-b. Zij is in ondertrouw gegaan te Heinkenszand (Zeeland) op 11 april 1744, getrouwd aldaar op 29 april 1744 voor de kerk, op 25-jarige leeftijd met Jacob Meulblok (ongeveer 29 jaar oud), kuiper en kleermaker, geboren te Heinkenszand (Zeeland) rond 1715, overleden aldaar voor 25 november 1791.

RAZE 2840/1-5-1762/fol.240v: Simon Cornelisse van Liere met de voogd Jacob Meulblok belooft zijn twee kinderen, geprocrŽerd bij Janna Valkier, genaamd Prina, 7 jaar, en Magdalena 5 jaar, voor hun moederlijk goed 5 schellingen bij volwassenheid of trouwen, ze onderhouden of begraven.
(Hij is later in ondertrouw gegaan te Heinkenszand (Zeeland) op 13 mei 1752 en getrouwd aldaar op 31 mei 1752, op ongeveer 37-jarige leeftijd met Barbara Philipse Krijger, geboren te Wolphaartsdijk, dochter van Philippus Jans Krijger en Johanna Jans Verburg.) Uit dit huwelijk:
 1. Prina Meulblok.
 2. Magdalena Meulblok.

V-d Maria Valckier, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 6 juni 1723, dochter van IV-b. Zij was gehuwd met Jan Jansen Koecke.
(Hij was weduwnaar van Prijntje Jans Toor.) Uit dit huwelijk:

 1. Caatje Valckier, geboren te Ritthem op 27 januari 1753, gedoopt aldaar op 7 februari 1753.
 2. Cornelis Valkier, geboren te Ritthem op 20 juli 1755, gedoopt aldaar op 24 juli 1755.

V-e Pieter Valckier, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 5 januari 1726, overleden aldaar op 8 augustus 1766, zoon van IV-b.

Vermeld bij huwelijk: op verzoek van de kerkeraad van Borssele getrouwd te 's Heerenhoek.
Lidmatenregister van de Ger. Kerk te Borssele: Ledematen van de kercke J.C. van Borssele: 8.4.1759 Pieter Corn. Valckier belijdenis. Pieter Cornelisse Valckier doot 8.8.1766.

Hij is ondertrouwd te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 5 maart 1755 voor de kerk, op 29-jarige leeftijd met Dina Pennie, dochter van Cornelis Huybrechtsen Pennie (schepen) en Tannetje Lievense Klinkenspoor. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Valkier, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 8 mei 1757, volgt onder VI-h.
 2. Hubrecht Valkier, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 6 augustus 1758, volgt onder VI-i.
 3. Caatje Valckier, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 6 januari 1760.
 4. Jan Valckier, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 17 mei 1761.
 5. Caatje Valckier, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 30 januari 1763.
 6. Aarnout Valckier, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 2 december 1764.
 7. Pieternelletje Valckier, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 2 november 1766.

V-f Johanna Valckier, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 7 november 1728, begraven te Heinkenszand (Zeeland) op 26 februari 1762, dochter van IV-b.

Actaboek Ger. Kerk Heinkenszand: 1746 door belijdenis aangenomen: Janna Valkier, huisbezoek in 1753: Jacob Huisman, getrouwd met Janna Valkier
RAZE 2840, weeskamer Heinkenszand, fol. 230, 6.7.1753: Janna Valkier, weduwe van Jacob Huijsman met de voogd Huijbrecht Beenhakker accoord over de 2 kinderen Matthijs oud 28 maanden en Pieter Huijsman oud 6 maanden.
Idem, 26.2.1762, fol. 239v: Simon Corn. van Liere met de voogd Jacob Meulblok belooft zijn twee kinderen geprocreerd bij Janna Valkier genaamd Prina 7 en Magdaleene 5 jaar voor hun moederlijk goed 5 schell als ze mondig worden of trouwen en onderhouden hun leven lang of ze begraven.

Zij was gehuwd (1) met Jacob Huisman, wonende te Heinkenszand (Zeeland), overleden aldaar voor 6 juli 1753.

Actaboek Heinkenszand: 1746, door belijdenis aangenomen Janna Valkier; in 1753: huisbezoek, Jacob Huisman getrouwd met Janna Valkier.
Uit dit huwelijk:
 1. Matthijs Huisman, geboren in het jaar 1751.
 2. Pieter Huisman, geboren in het jaar 1753.

Zij was gehuwd (2) met Simon van Liere. Uit dit huwelijk:

 1. Prina van Liere, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1755, volgt onder VI-j.
 2. Magdalena van Liere, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1757, overleden te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 22 december 1811. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 1 oktober 1786, op 29-jarige leeftijd (1) met Marinis Gooszen. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 5 mei 1804, op 47-jarige leeftijd (2) met Marinus Cornelisse, timmermansknecht.

V-g Hendrik van Strien, geboren te Wolphaartsdijk op 13 maart 1729, overleden aldaar in het jaar 1777, zoon van IV-c. Hij was gehuwd met Adriana Cornelisse van Loenhout, gedoopt te Kruiningen (Zeeland) op 8 oktober 1729, overleden te Wolphaartsdijk in het jaar 1799. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Hendrikse van Strien, geboren te Wolphaartsdijk op 11 juni 1758, volgt onder VI-k.

V-h Augustijn Guillaamse Lokerse, schout en secretaris van Kattendijke, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 10 maart 1737, overleden te Kapelle in het jaar 1793, zoon van IV-d. Hij is getrouwd te Kattendijke (Zeeland) in het jaar 1762, op 25-jarige leeftijd met Jannetje Jans Steketee, geboren te Borselle, overleden aldaar in het jaar 1793. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Lokerse, landbouwster, geboren te Kattendijke (Zeeland) in het jaar 1764, overleden te Wemeldinge (Zeeland) op 23 maart 1837. Zij was gehuwd (1) met Kristiaan Schipper, overleden voor 2 maart 1820. Zij is getrouwd te Wemeldinge (Zeeland) op 2 maart 1820, op 56-jarige leeftijd (2) met Marinus Dekker (54 jaar oud), landman, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1766, overleden te Wemeldinge (Zeeland) op 28 mei 1841, zoon van Jan Pieterse Dekker en Adriana Verlorekost.
 2. Jan Lokerse, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 15 juli 1776, gedoopt aldaar op 21 juli 1776, volgt onder VI-l.

V-i Neeltje Lokerse, geboren te Borssele (Zeeland), gedoopt aldaar op 19 juni 1757, overleden te Nisse op 10 december 1841, dochter van IV-d. Zij was gehuwd (1) met Adriaan Adr. Karelse, overleden te Borssele (Zeeland) op 16 augustus 1787. Uit dit huwelijk:

 1. Guilliaum Karelse, geboren te Borssele (Zeeland) in het jaar 1779, volgt onder VI-m.
 2. Cornelis Karelse, geboren te Borssele (Zeeland) in het jaar 1783, volgt onder VI-n.
 3. Cornelia Karelse, geboren in het jaar 1786, volgt onder VI-o.
 4. Augustijn Karelse, arbeider, geboren te Borssele (Zeeland) in het jaar 1788, overleden te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 12 januari 1860. Hij was gehuwd met Johanna Koens, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) in het jaar 1785, overleden te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 2 juni 1843, dochter van Jan Koens en Maria Barbera Hobts.

Zij is getrouwd te Borssele (Zeeland) tussen oktober 1787 en september 1788 voor de kerk, op 30- tot 31-jarige leeftijd (2) met Stoffel van de Plasse (22 jaar tot 23 jaar oud), winkelier en molenaarsbaas, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 8 september 1765, overleden te Nisse in september 1800, zoon van Gerard van der Plasse (winkelier) en Catharina Stoffelse Lavooy.

Zie "100 Zeeuwse families", blz. 87. Zie Zeeuwse Stam nr.5, blz.30 en Zeeuwse Stam nr. 74, blz. 162 e.v.
RAZE 2437, 21.2.1788, Pieter van Ekeren levert aan Stoffel van der Plasse een Hofstede.
Lidmatenreg. Borssele, Lidmaten buiten het dorp, 1796, Stoffel van der Plasse en Neeltje Lokerse, echtelieden. 1799: Stoffel van der Plaase, getr. met Neeltje Lokerse in 1799 naar Nisse.
Hij was molenaar op de molen op de grens van de heerlijkheden Nisse en 's-Heer Abtskerke.
RAZE 3353, 26.6.1799,: Stoffel van der Plasse, molenaarsbaas alhier schuldig aan Giljaam Nijsse, secr. te Driewegen 350 P.Vlms. Onderpand huis enz. binnen den ring.
RAZE 3359, Boedelrek. en inv., Nisse, 9.5.1801, Staat en inv. van de goederen, nagelaten door Stoffel van der Plasse, overl. sept. 1800. Erfgenamen Gerard 11 j, Catharina 9 j, Clazina 7 j, Jan 5 j, Paulus 3 j, Marinus 1 1/2 jaar, staande huw. verwekt aan Neeltje Lokerse. Geen testament. Jacob Janse Leijs is voogd. Gegoed: ú 552.8.6.
Uit dit huwelijk:
 1. Gerard van de Plasse, soldaat, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 28 juni 1789, overleden te Nisse op 12 oktober 1816.
 2. Catharina van de Plasse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 29 augustus 1790.
 3. Catharina van de Plasse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 8 januari 1792, volgt onder VI-p.
 4. Clasina van de Plasse, arbeidster, geboren te Borssele (Zeeland), gedoopt aldaar in oktober 1793, overleden op 3 januari 1864. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 15 november 1817, op 24-jarige leeftijd met Willem de Witte (28 jaar oud), arbeider en slachter, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1789, overleden te Driewegen (Zeeland) op 23 januari 1848, zoon van Adriaan de Witte en Maatje van Hoeke.
 5. Jan van de Plasse, geboren te Borssele (Zeeland) op 20 juli 1795 (gereformeerd), volgt onder VI-q.
 6. Paulus van de Plasse, arbeider, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 25 september 1797, overleden te Nisse op 14 april 1824.
 7. Marinus van de Plasse, gedoopt te Nisse op 11 september 1799.
 8. Marinus van de Plasse, gedoopt te Nisse op 8 september 1800, volgt onder VI-r.

V-j Cornelia Guiljaamse Lokerse, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 20 april 1760, overleden aldaar op 18 januari 1789, dochter van IV-d. Zij was gehuwd (1) met Cornelis Rottier, geboren te Borssele (Zeeland) op 17 februari 1760, overleden aldaar. Uit dit huwelijk:

 1. Guiljaam Cornelisse Rottier, geboren te Borssele (Zeeland) in het jaar 1784, volgt onder VI-s.

Zij was gehuwd (2) met Jacob Pieterse Meeuwse.

VI-a Kornelis van Liere, landbouwer, geboren te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 28 juni 1757, gedoopt aldaar op 4 juli 1757 (gereformeerd), overleden te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 29 september 1830, zoon van V-a.

Mem. van succ.,kanton Goes, no.3/6055, 1775: Hij bezat hofstede, boomgaard, wei en zaailand in 's-Gravenpolder, Kloetinge, Kapelle en Eversdijk. Bij zijn overlijden genoemd als zijn kinderen: Anthonie, Marinus, Pieter, Foort, Jan, Andries, Kornelis, Jacob en Johanna.
Hij was gehuwd met Leuntje Antonisse Seevaards, landbouwster, gedoopt te Biezelinge op 1 oktober 1758 (doopgetuige was Leuntje Groenendijk), overleden te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 15 mei 1832, dochter van Antoni Seevaards (bezat hoeve te Vlaque) en Forretje Zoutendam. Uit dit huwelijk:
 1. Jacob van Liere, geboren te Schore op 7 september 1783.
 2. Antonie van Liere, geboren in het jaar 1789.
 3. Marinis van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) in het jaar 1790, volgt onder VII-a.
 4. Pieter van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 8 oktober 1792, gedoopt aldaar op 14 oktober 1792 (doopgetuige was de Vader), volgt onder VII-b.
 5. Foort van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 13 maart 1794, gedoopt aldaar op 23 maart 1794 (doopgetuige was de Vader), volgt onder VII-c.
 6. Jan van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 20 november 1795, gedoopt aldaar op 22 november 1795 (doopgetuige was de Vader), volgt onder VII-d.
 7. Andries van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 10 mei 1797, gedoopt aldaar op 14 mei 1797.
 8. Johanna van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 22 april 1799, gedoopt aldaar op 28 april 1799, volgt onder VII-e.
 9. Kornelis van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 2 maart 1801, gedoopt aldaar op 8 maart 1801 (doopgetuigen waren Jacobus van Liere en Pieternella de Coks), volgt onder VII-f.
 10. Jacob van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 28 februari 1803, gedoopt aldaar op 5 maart 1803, volgt onder VII-g.
 11. Adriaan van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 19 maart 1805, gedoopt aldaar op 26 maart 1805.

VI-b Jacobus van Liere, landman, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 9 december 1765, overleden aldaar op 11 maart 1827, zoon van V-a. Hij is getrouwd te Biezelinge op 29 augustus 1793, op 27-jarige leeftijd met Appolonia Staal, Leuntje (22 jaar oud), dienstbode, geboren te Biezelinge op 23 december 1770, overleden te Kloetinge (Zeeland) op 1 maart 1855, dochter van Willem Staal en Johanna Zoutendam. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob van Liere, geboren te Biezelinge in het jaar 1794, ongehuwd overleden te Kloetinge (Zeeland) op 24 mei 1874.
 2. Willem van Liere, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 1 juni 1797 (nederlands hervormd), volgt onder VII-h.
 3. Pieternella van Liere, boerenmeid, geboren in het jaar 1799, overleden te Kloetinge (Zeeland) op 16 oktober 1815.
 4. Jan van Liere, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 9 mei 1801, volgt onder VII-i.
 5. Cornelis Jz van Liere, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 13 september 1802, volgt onder VII-j.
 6. Marinus van Liere, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 3 februari 1806, volgt onder VII-k.
 7. Johanna van Liere, wagenmaakster, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 12 oktober 1810, overleden aldaar op 11 juni 1865. Zij is getrouwd te Kloetinge (Zeeland) op 15 december 1831, op 21-jarige leeftijd (1) met Kwinten van de Linde (24 jaar oud), wagenmaker, geboren te 's-Heer Arendkerke in het jaar 1807, zoon van Adriaan van de Linde en Jacoba Verburg. Zij is getrouwd te Kloetinge op 16 september 1847, op 36-jarige leeftijd (2) met (en gescheiden te Goes op 6 april 1857 van) Frans Albert Geill (29 jaar oud), wagenmaker, geboren te Zaamslag op 30 april 1818, zoon van Jan Adam Geill (chirurgijn) en Janna de Vos.
  (Hij is eerder getrouwd te Wolphaartsdijk op 27 maart 1845, op 26-jarige leeftijd met Geertruida Maria Remijnse (39 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 17 maart 1806, overleden aldaar op 25 april 1847, dochter van Dingenis Remijnse (landbouwer) en Pieternella Valkier (landbouwster). (Zij is eerder getrouwd te Wolphaartsdijk op 25 oktober 1825, op 19-jarige leeftijd met Pieter Kousemaker (36 jaar oud), wagenmaker, geboren te Wolphaartsdijk op 30 augustus 1789 (gereformeerd), overleden aldaar op 12 mei 1844, zoon van Jacobus Kousemaker en Janna Schippers.))

VI-c Jan van Liere, geboren te Kloetinge (Zeeland) in het jaar 1768, overleden te Borssele (Zeeland) in het jaar 1809, zoon van V-a. Hij was gehuwd met Tannetje Pieterse Bosman, winkelierster, geboren te Kapelle (Zeeland) in het jaar 1772, overleden te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 9 november 1832.

Opmerking: overleden in het huis wijk A 19 en zij is de moeder van Jakob, Pieter, Pieternella en Neeltje van Liere en van Huibrecht Goud.
Tannetje Bosman. Bruid trouwgeld op zaterdag 23 april 1796 Biezelinge en Eversdijk
Bruid : Tannetje Bosman. Opmerking : dienstbaar
Bruidegom : Jan van Liere
Betaling trouwgeld : 23-04-1796
Plaats : Biezelinge en Eversdijk
Opmerking : beiden dienstbaar onder Eversdijk.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieternella van Liere, geboren te Biezelinge in het jaar 1798, volgt onder VII-l.
 2. Neeltje van Liere, geboren te Biezelinge in het jaar 1800, overleden te Krabbendijke (Zeeland) op 31 maart 1847. Zij was gehuwd met Gerard Sinke, arbeider.
 3. Jacob van Liere, geboren te Eversdijk in het jaar 1801, volgt onder VII-m.
 4. Pieter van Liere, geboren te Borssele (Zeeland) in het jaar 1804, volgt onder VII-n.

VI-d Maatje van Liere, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 3 februari 1771, gedoopt aldaar op 10 februari 1771, overleden te Kattendijke (Zeeland) rond 1806, dochter van V-a. Zij is ondertrouwd te Biezelinge op 14 april 1792 en getrouwd aldaar op 4 mei 1792 voor de kerk, op 21-jarige leeftijd met Janus de Jager (28 jaar oud), geboren te Nieuwland, gedoopt te Kruiningen (Zeeland) op 15 januari 1764 (doopgetuigen waren Geeraard Witte en Pieternella de Leeuwe), overleden te Kattendijke (Zeeland) op 15 maart 1802, zoon van Jan de Jager (landbouwer in Nieuwlande) en Neeltje Witte. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana de Jager, geboren op 24 april 1801, volgt onder VII-o.

VI-e Cornelis Valckier, gedoopt te Ritthem op 18 oktober 1750, zoon van V-b. Hij is ondertrouwd te Middelburg (Waalse kerk) op 11 september 1773 en getrouwd te Middelburg (Gereformeerde kerk) op 28 september 1773 voor de kerk, op 22-jarige leeftijd met Elisabeth Louwers (minstens 16 jaar oud), geboren te Middelburg voor 1757. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Valkier, geboren te Ritthem op 3 februari 1774, gedoopt aldaar op 6 februari 1774 (doopgetuigen waren Cornelis Valkier en Pieternella Leijnse), volgt onder VII-p.
 2. Machgiel Valkier, geboren te Ritthem op 17 mei 1778, gedoopt aldaar op 24 mei 1778 (doopgetuigen waren Imant Vrille en Janna Janse), volgt onder VII-q.
 3. Catharina Valkenier, geboren te Middelburg op 15 januari 1781, volgt onder VII-r.
 4. Kornelis Valkenier, arbeider, geboren te Ritthem in het jaar 1790, overleden te Zuidzande op 14 november 1836.

VI-f Maatje Valkenier, geboren te Ritthem op 18 december 1755, gedoopt aldaar op 21 december 1755, overleden aldaar op 21 december 1816, dochter van V-b. Zij was gehuwd met Aarnout Hendriksen, olieman, geboren te Ritthem. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Henderiksen, geboren te Ritthem in het jaar 1786, volgt onder VII-s.
 2. Pietronella Hendrikse, geboren te Ritthem in het jaar 1786, volgt onder VII-t.
 3. Hendrik Hendriksen, ouvrier, geboren in het jaar 1788, overleden te Ritthem op 4 februari 1811.
 4. Catharina Hendrikse, geboren in het jaar 1790, overleden te Ritthem op 30 november 1816.
 5. Jozina Hendrikse, geboren te Ritthem op 24 mei 1796, volgt onder VII-u.

VI-g Catharina Valckier, geboren te Ritthem op 20 september 1757 (nederlands hervormd), overleden te Vlissingen op 6 februari 1838, dochter van V-b.

Cath. Valkenier. Kadastraal eigenaar in 1832 Vlissingen
Kadastrale gemeente : Vlissingen
Kadastrale aanduiding : A 143
Eigenaar : Cath. Valkenier
Opmerking : weduwe Andries van Vlaanderen
Woonplaats : Vlissingen
Beroep : arbeidster
Eigendom : weiland
Oppervlakte : 0,957 hectare
Klasse ongebouwd : 2
Klasse gebouwd : 0
Belastbaar inkomen ongebouwd : 37,23 gulden
Belastbaar inkomen gebouwd : 0 gulden
Totaal belastbaar : 37,23 gulden.

Zij was gehuwd met Andries van Vlaanderen, geboren te Ritthem op 18 maart 1740 (nederlands hervormd), wonende te Oud-Vlissingen, overleden aldaar op 24 mei 1798. Uit dit huwelijk:

 1. Leendert van Vlaanderen, gedoopt te Vlissingen op 13 januari 1782 (nederlands hervormd) (doopgetuige was Maatje Valkier), volgt onder VII-v.
 2. Jacobus van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 14 december 1782 (nederlands hervormd) (doopgetuige was Adriaantje Cornelisse Melsen), volgt onder VII-w.
 3. Cornelis van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 22 februari 1787, gedoopt op 25 februari 1787 (nederlands hervormd), volgt onder VII-x.

VI-h Cornelis Valkier, arbeider, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 8 mei 1757, overleden te Oudelande op 5 september 1803, zoon van V-e.

RAZE 2615, fol. 15, 13.10.1792: Cornelis Valkier landman onder Everinge geeft te kennen dat hij zijn schuldeisers niet kan betalen en dat hij wil repudieren.
Idem, fol. 25, Crediteuren zijn Anthonij Zwemer, Job Steenpoorte, heer van Tilburg, Aarnout Pennie. Baillieu van Tilburg is uitvoerder van het beslag.
13.11.1792: Cornelis Valkier en Maria van der Wege; inventaris, batig saldo bedraagt ú 2509.17.-.
RAZE 3400, 27.4.1794: testament Kornelis Valkier en Maria van der Wege.
RAZE 3406, 2.5.1794: Staat en inventaris van de boedel van Maria van der Wege, overleden te Oudelande op 1.5.1794, op aangeven van de boedelhouder Kornelis Valkier, erfgenamen Job en Adriaan Steenpoorte en het kind Pieter Valkier. Goed slot ú 297.12.
RAZE 3406, weeskamer Oudelande, 20.6.1794: Kornelis Valkier, weduwnaar van Maria van der Weege vertoont testament van 27.4.1794 voor schout en schepenen. Voogd is Aarnout Panni en van moederszijde Pieter Negers.
RAZE 3406, 9.9.1803: staat en inventaris van de boedel van Cornelis Valkier overleden op 5.9.1803 te Oudelande. Weduwe: Neeltje Westdorp. Een woonhuis, schuur en erve aan de zuidzijde van het dorp Oudelande. Eerste vrouw was Maria van der Wege, vrouw is Neeltje Westdorp. Zij tekent: Nelije danker Wesdorp.
RAZE 3375, gerechtsrol Oudelande, 30.9.1803: Neeltje Westdorp weduwe van Kornelis Valkier verklaart dat de schulden van de boedel de baten te boven gaan.
RAZE 3406, 12.12.1804: Rekening van de insolvente boedel van Cornelis Valkier aan schout en schepenen van Oudelande. Op 12.10.1803 verkocht het huis en erve binnen het dorp aan Willem de Vriese voor ú 151.

Hij is getrouwd op 1 oktober 1785, getrouwd te Ellewoutsdijk (Zeeland) rond 1785 voor de kerk, op 28-jarige leeftijd (1) met Maria van der Weege (41 jaar oud), geboren te Oudelande op 6 augustus 1744, gedoopt aldaar op 9 augustus 1744, overleden aldaar op 1 mei 1794, dochter van Adriaan Mathies van der Wege en Jannetje Jansen Traas.
(Zij was weduwe van Pieter Steenpoorte.)

Cornelis Valkier. Bruidegom trouwgeld op zaterdag 1 oktober 1785 Ellewoutsdijk. Bruidegom : Cornelis Valkier. Opmerking : boerenknecht. Bruid : Maria van de Weege, weduwe van P. Steenpoorte. Datum betaling trouwgeld : 1-10-1785/09-1786. Plaats : Ellewoutsdijk.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Valckier, militair en fuselier derde compagnie eerste battallon, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 5 oktober 1786, overleden te Middelburg (Hospitaal) op 9 maart 1822.
  Stamboek militairen, stamboeknummer 7514, 2e reg. inf. Naam: Pieter Valkier, Moeder: Maria van der Wege, geb. Ellewoutsdijk 5.10.1786, lang 5 voet, 6 duim en 4 ellen, aangezicht rond, voorhoofd breed, ogen bruin, neus ordinair, mond groot, kin rond, haar bruin, wenkbrauwen bruin. Hij werd op 5.5.1819 in 't Corps opgenomen als plaatsvervanger van Cornelis Glerum te Kruiningen, op 20.6.1821 gereangageerd voor 6 jaar, in Frankrijk kannonnier. Op 9.3.1822 in de ziekenzaal te Middelburg overleden aan de gevolgen van een ziekte.

Hij is getrouwd te Oudelande op 14 augustus 1795 voor de kerk, op 38-jarige leeftijd (2) met Neeltje Westdorp (25 jaar oud), dienstmeid, geboren in het jaar 1770, overleden te Oudelande op 17 november 1831, dochter van Danker Westdorp en Tannetje Steenhart.
(Zij was later gehuwd met Loen de Leeuw, geboren in het jaar 1752, overleden te Oudelande op 14 april 1837, zoon van Pieter de Leeuw en Geertruid Hollenstellen.) Uit dit huwelijk:

 1. Danker Valkier, arbeider, schutter bij Zeeuwse Mobiele Schutterij (ZMS) en jachtopziener, geboren te Oudelande in het jaar 1800, wonende aldaar en te Serooskerke (Walcheren), overleden te Nieuw- en Sint Joosland op 31 december 1851.
  Memorie van successie, kanton Middelburg, dl. 17, nr. 1638, 1852: Levinus Valkier arbeider te Oudelande, verklaart dat zijn broer Danker Valkier is overleden op 31.12.1851 te Nieuw- en Sint Joostland en dat hij geen roerend goed nalaat. 30.4.1852.
 2. Levinus Valkier, geboren te Oudelande op 30 april 1802, volgt onder VII-y.

VI-i Hubrecht Valkier, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 6 augustus 1758, overleden te 's-Heerenhoek (Zeeland) voor 1798, zoon van V-e.

RAZE 2440, fol. 62, 17.7.1784: Hubrecht Valkier getrouwd met Maria Kosters laatst weduwe van Cornelis den Herder levert aan Gerard Janse den Herder een woonhuis en erf in Borssele voor ú50.

Hij is ondertrouwd te 's-Heerenhoek (Zeeland) rond 1783 voor de kerk, op ongeveer 25-jarige leeftijd met Maria Kosters.

Huibreght Valkier. Bruidegom trouwgeld op woensdag 1 oktober 1783 's-Heerenhoek Bruidegom : Huibreght Valkier. Opmerking : kleermaker. Bruid : Maria Koster, weduwe van C. de Herder. Datum betaling trouwgeld : 1-10-1783/09-1784. Plaats : 's-Heerenhoek.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Valkier, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 7 april 1785, gedoopt aldaar op 9 april 1785 (doopgetuige was Cornelis Valkier), volgt onder VII-z.
 2. Laurens Valkier, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 6 mei 1786, gedoopt aldaar op 14 mei 1786 (doopgetuigen waren Laurens den Herder en Neeltje Karelse).
 3. Cornelis Valkier, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 25 mei 1787, gedoopt aldaar op 27 mei 1787, overleden voor 25 maart 1789.
 4. Cornelis Valkier, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 25 maart 1789, gedoopt aldaar op 29 maart 1789.

VI-j Prina van Liere, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1755, wonende te 's-Heerenhoek (Zeeland), overleden aldaar op 3 februari 1832, dochter van V-f. Zij was gehuwd met Janus Onderdijk, landbouwer. Uit dit huwelijk:

 1. Simon Onderdijk, arbeider, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 8 februari 1779, wonende aldaar, ongehuwd overleden aldaar op 6 november 1848.
 2. Johanna Onderdijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1782, volgt onder VII-aa.
 3. Jan Onderdijk, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 2 juli 1789.
  Ongehuwd in 1813, woonplaats 's-Heerenhoek.

VI-k Hendrik Hendrikse van Strien, geboren te Wolphaartsdijk op 11 juni 1758, overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 11 juni 1816, zoon van V-g. Hij was gehuwd met Elisabeth Adriaanse van Dijke, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 28 november 1762, gedoopt aldaar op 5 december 1762, overleden aldaar op 20 oktober 1822. Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba Adriana van Strien, geboren in het jaar 1789, volgt onder VII-ab.
 2. Cornelis van Strien, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1793, volgt onder VII-ac.
 3. Adriaan van Strien, geboren te Wolphaartsdijk op 11 april 1797, gedoopt aldaar op 23 april 1797, volgt onder VII-ad.

VI-l Jan Lokerse, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 15 juli 1776, gedoopt aldaar op 21 juli 1776, overleden te Wemeldinge (Zeeland) op 3 maart 1828, zoon van V-h. Hij is getrouwd te Wemeldinge (Zeeland) op 9 april 1802, op 25-jarige leeftijd met Dina Jacobusse Wabeke (20 jaar oud), arbeidster, geboren te Wemeldinge (Zeeland) op 18 november 1781, gedoopt aldaar op 25 november 1781, overleden aldaar op 20 mei 1833, dochter van Jacobus Wabeke en Elisabeth de Bat. Uit dit huwelijk:

 1. Elizabeth Lokerse, arbeidster, geboren te Wemeldinge (Zeeland) in het jaar 1804. Zij is getrouwd te Wemeldinge (Zeeland) op 9 juli 1831, op 27-jarige leeftijd met Jacobus Rooze (24 jaar oud), arbeider, geboren te Hoek in het jaar 1807, zoon van Jan Rooze (arbeider) en Pieternella Zuurveld (arbeidster).
 2. Jannetje Lokerse, boerenmeid, geboren te Wemeldinge (Zeeland) in het jaar 1808. Zij is getrouwd te Wemeldinge (Zeeland) op 25 juli 1833, op 25-jarige leeftijd met Johannis Quinten (20 jaar oud), boerenknecht, geboren te Oudelande in het jaar 1813, zoon van Jan Quinten en Jacomina Schaalje (werkvrouw en arbeidster).
 3. Jacoba Lokerse, geboren te Wemeldinge (Zeeland) in het jaar 1809, overleden aldaar op 14 juli 1818.
 4. Janna Lokerse, boerenmeid en arbeidster, geboren te Wemeldinge (Zeeland) op 25 oktober 1811, overleden te Kruiningen op 12 mei 1887. Zij is getrouwd te Kruiningen op 5 mei 1836, op 24-jarige leeftijd met Jacob Danielse (27 jaar oud), arbeider, geboren te Kapelle in het jaar 1809, zoon van Pieter Danielse en Leuntje Lavooij.
 5. Cornelia Lokerse, arbeidster, geboren te Wemeldinge (Zeeland) in het jaar 1813, overleden te Kattendijke op 12 december 1882. Zij is getrouwd te Oudelande op 5 oktober 1838, op 25-jarige leeftijd (1) met Adriaan de Heere (21 jaar oud), boerenknecht, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1817, zoon van Isaac de Heere en Catharina de Jonge. Zij was gehuwd (2) met Adriaan van der Linde.
 6. Augustinus Lokerse, geboren te Wemeldinge (Zeeland) op 16 oktober 1816.
 7. Jacobus Lokerse, geboren te Wemeldinge (Zeeland) op 19 januari 1819, overleden aldaar op 7 oktober 1819.
 8. Jacobus Lokerse, geboren te Wemeldinge (Zeeland) op 23 mei 1821, overleden aldaar op 15 juni 1821.
 9. Jacoba Lokerse, dienstmeid, geboren te Wemeldinge (Zeeland) op 30 januari 1823, overleden aldaar op 8 november 1866. Zij is in ondertrouw gegaan te Wemeldinge (Zeeland) en getrouwd op 14 april 1849, op 26-jarige leeftijd met Johannis van Oosten (22 jaar oud), arbeider, geboren te Wemeldinge (Zeeland) in het jaar 1827, zoon van Foort van Oosten en Neeltje Kosten.

VI-m Guilliaum Karelse, boerenknecht, geboren te Borssele (Zeeland) in het jaar 1779, overleden te Wolphaartsdijk op 19 september 1845, zoon van V-i. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 19 oktober 1815, op 36-jarige leeftijd met Maatje van de Wal (19 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1796, overleden te Wolphaartsdijk op 27 december 1856, dochter van Marinus van de Wal (arbeider) en Leuntje Harthoorn. Uit dit huwelijk:

 1. Leuntje Karelse, geboren te Wolphaartsdijk in september 1818, overleden aldaar op 10 oktober 1818.
 2. Adriaan Karelse, geboren te Wolphaartsdijk op 4 maart 1822, overleden aldaar op 7 maart 1822.
 3. Cornelis Karelse, geboren te Wolphaartsdijk op 9 januari 1823, overleden aldaar op 10 januari 1823.

VI-n Cornelis Karelse, arbeider en landman, geboren te Borssele (Zeeland) in het jaar 1783, overleden te Nisse op 15 januari 1844, zoon van V-i. Hij is getrouwd te Nisse op 23 mei 1812, op 29-jarige leeftijd (1) met Margerita Hoekman (27 jaar oud), geboren te Nisse in het jaar 1785, overleden aldaar op 22 december 1812, dochter van Andries Hoekman en Neeltje Janssen van Boven. Hij is getrouwd te Nisse op 3 februari 1814, op 31-jarige leeftijd (2) met Maria Zeevaart (21 jaar oud), arbeidster en landvrouw, geboren in het jaar 1793, dochter van Cornelis Zeevaart (landman) en Tannetje Welleman. Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje Karelse, geboren te Nisse op 27 september 1815, volgt onder VII-ae.
 2. Cornelia Pieternella Karelse, geboren te Nisse op 1 juni 1818, volgt onder VII-af.

VI-o Cornelia Karelse, arbeidster, geboren in het jaar 1786, dochter van V-i. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 8 oktober 1814, op 28-jarige leeftijd met Marinus de Witte (29 jaar oud), arbeider, geboren in het jaar 1785, zoon van Thomas de Witte en Adriana de Priester. Uit dit huwelijk:

 1. Thomas de Witte, arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 6 februari 1815, ongehuwd overleden aldaar op 24 januari 1871.
 2. Jannetje de Witte, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 14 december 1818, volgt onder VII-ag.
 3. Neeltje de Witte, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 4 januari 1820, volgt onder VII-ah.

VI-p Catharina van de Plasse, arbeidster, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 8 januari 1792, wonende te Kruiningen (Zeeland), overleden aldaar op 1 december 1869, dochter van V-i. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 16 oktober 1814, op 22-jarige leeftijd met Abraham de Hamer (22 jaar oud), kleermaker, geboren te Sint Philipsland op 20 mei 1792, wonende te Kruiningen (Zeeland), overleden aldaar op 28 januari 1854, zoon van Pieter de Hamer en Petronella de Visser. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella de Hamer, srbedister, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 5 maart 1815, overleden aldaar op 14 december 1861. Zij is getrouwd te Krabbendijke (Zeeland) op 23 januari 1834, op 18-jarige leeftijd met Adriaan Hieftjen (27 jaar oud), broodbakkersknecht, geboren te Kattendijke in het jaar 1807, zoon van Lowijs Hieftjen en Willemina Corn. Keest.
 2. Stoffel de Hamer, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 10 juni 1817, volgt onder VII-ai.
 3. Maatje de Hamer, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 3 december 1818, volgt onder VII-aj.
 4. Neeltje de Hamer, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 17 november 1821, overleden aldaar op 10 oktober 1828.
 5. Adriana de Hamer, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 28 augustus 1823, overleden aldaar op 3 januari 1829.
 6. Pieter de Hamer, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 20 april 1825, volgt onder VII-ak.
 7. Jan de Hamer, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 29 september 1827, overleden aldaar op 9 november 1827.
 8. Jannis de Hamer, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 20 februari 1830, volgt onder VII-al.

VI-q Jan van de Plasse, arbeider, geboren te Borssele (Zeeland) op 20 juli 1795 (gereformeerd), wonende aldaar en te Baarsdorp, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 8 december 1868, zoon van V-i.

Woonde in 1813 te Borssele als landarbeider bij Cornelis Karelse.

Hij is getrouwd te Nisse op 6 juni 1815, op 19-jarige leeftijd met Maria Alewijn (23 jaar oud), landmansmeid, geboren te Nisse op 28 april 1792, gedoopt aldaar op 6 mei 1792, wonende te Baarsdorp, overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 9 juni 1837, dochter van Pieter Alewijn (kleermaker) en Cornelia Damman (boerenmeid). Uit dit huwelijk:

 1. Stoffel van de Plasse, geboren te Nisse op 4 oktober 1815, volgt onder VII-am.
 2. Pieter van de Plasse, geboren te Nisse op 31 januari 1817, volgt onder VII-an.
 3. Geerard van de Plasse, geboren te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 24 oktober 1818, volgt onder VII-ao.
 4. Cornelis van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 31 maart 1821, overleden aldaar op 26 maart 1823.
 5. Jan van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 22 mei 1822, overleden aldaar op 20 oktober 1823.
 6. Cornelia van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 7 september 1823.
 7. Nicolaas van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 27 november 1824, volgt onder VII-ap.
 8. Cornelis van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 31 augustus 1826, gedoopt aldaar op 10 september 1826, volgt onder VII-aq.
 9. Neeltje van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 26 april 1828, volgt onder VII-ar.
 10. Jacomina van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 16 juli 1829, volgt onder VII-as.
 11. Catharina van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 22 augustus 1831, volgt onder VII-at.
 12. Maria van der Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 20 januari 1833, volgt onder VII-au.

VI-r Marinus van de Plasse, arbeider, gedoopt te Nisse op 8 september 1800, wonende te Borssele (Zeeland), overleden te Nisse op 5 oktober 1850, zoon van V-i. Hij is getrouwd te Nisse op 23 mei 1822, op 21-jarige leeftijd (1) met Catharina van Loo (24 jaar oud), arbeidster, geboren te Capelle (NB) in het jaar 1798, overleden voor 24 februari 1830, dochter van Apolonius van Loo en Jacomijntje Kosten (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Stoffel van de Plasse, geboren te Nisse op 22 mei 1823, overleden aldaar op 14 juli 1823.
 2. Stoffel van de Plasse, geboren te Nisse op 12 maart 1824, overleden aldaar op 12 maart 1825.
 3. Apolonia van de Plasse, dienstmeid en arbeidster, geboren te Nisse op 15 juni 1825, overleden te Wolphaartsdijk op 21 juli 1871. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 27 april 1859, op 33-jarige leeftijd met Engel Rijnhout (29 jaar oud), arbeider, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1830, zoon van Engel Rijnhout en Johanna van der Bliek.
 4. Neeltje van de Plasse, geboren te Nisse op 14 juli 1826.
 5. Stoffel van de Plasse, geboren te Nisse op 5 oktober 1827, overleden aldaar op 23 november 1827.

Hij is getrouwd te Nisse op 24 februari 1830, op 29-jarige leeftijd (2) met Wilhelmina Leijs (25 jaar oud), boerenmeid, geboren te 's-Heer Hendrikskinderen (Zeeland) in het jaar 1805, dochter van Jacob Janse Leijs en Elisabeth de Hond. Uit dit huwelijk:

 1. Stoffel van de Plasse, geboren te Nisse op 28 augustus 1830, volgt onder VII-av.
 2. Elizabeth van de Plasse, geboren te Nisse op 20 augustus 1831.
 3. Jacob van de Plasse, geboren te Nisse op 23 oktober 1832, overleden aldaar op 28 november 1832.
 4. Levenloos Jacob van de Plasse, geboren te Nisse op 19 maart 1833, overleden aldaar op 19 maart 1833.
 5. Jacob van de Plasse, geboren te Nisse op 10 augustus 1837.
 6. Elizabeth van de Plasse, arbeidster, geboren te Nisse op 10 oktober 1838, overleden te Borssele op 11 januari 1918. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 12 oktober 1892, op 54-jarige leeftijd met Wilem Schipper (56 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1836, zoon van Christoffel Schipper en Antonia van Zweeden.

VI-s Guiljaam Cornelisse Rottier, arbeider, geboren te Borssele (Zeeland) in het jaar 1784, overleden aldaar op 1 januari 1854, zoon van V-j. Hij was gehuwd (1) met Tannetje Pennij, geboren te Kattendijke (Zeeland) in het jaar 1783, overleden te Borssele (Zeeland) op 6 april 1823, dochter van Leendert Pennij en Maria Potter. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Rottier, arbeidster, geboren te Borssele (Zeeland) in het jaar 1807. Zij is getrouwd te Borssele (Zeeland) op 22 juli 1830, op 23-jarige leeftijd met Jacob Steketee (23 jaar oud), arbeider, geboren te Borssele (Zeeland) in het jaar 1807, zoon van Jan Steketee (arbeider) en Levina van der Bliek.
 2. Helena Rottier, geboren in juni 1811, overleden te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 28 november 1811.
 3. Cornelis Rottier, geboren te Borssele (Zeeland) in oktober 1814, overleden aldaar op 28 maart 1818.
 4. Jakomina Rottier, geboren te Borssele (Zeeland) in april 1816, overleden aldaar op 20 februari 1818.
 5. Maria Rottier, geboren te Borssele (Zeeland) op 26 mei 1818, overleden op 1 juni 1818.
 6. Maria Rottier, geboren te Borssele (Zeeland) op 21 mei 1820, overleden aldaar op 20 juli 1820.

Hij is getrouwd te Borssele (Zeeland) op 10 maart 1825, op 41-jarige leeftijd (2) met Johanna Steketee (27 jaar oud), geboren te Borssele (Zeeland) in het jaar 1798, overleden aldaar op 16 april 1842, dochter van Jan Steketee (landman) en Willemina de Mol.

VII-a Marinis van Liere, boerenkastelein en landbouwer, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) in het jaar 1790, overleden aldaar op 10 december 1860, zoon van VI-a. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 18 oktober 1822, op 32-jarige leeftijd met Maatje Boone (23 jaar oud), landbouwster, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) in het jaar 1799, overleden te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 8 oktober 1845, dochter van Adriaan Boone en Johanna Weststrate. Uit dit huwelijk:

 1. Kornelis van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 5 maart 1823, overleden aldaar op 5 maart 1823.
 2. Kornelis van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 30 augustus 1824, volgt onder VIII-a.
 3. Adriaan van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 17 november 1825, overleden aldaar op 26 januari 1826.
 4. Adriaan van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 21 januari 1829 (NH), volgt onder VIII-b.
 5. Leuntje van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 21 december 1831, overleden aldaar op 23 december 1831.
 6. Johannis van Liere, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 24 maart 1835, volgt onder VIII-c.
 7. Leuntje van Liere, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 21 oktober 1836, volgt onder VIII-d.

VII-b Pieter van Liere, landbouwer en burgemeester, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 8 oktober 1792, gedoopt aldaar op 14 oktober 1792, overleden aldaar op 25 maart 1865, zoon van VI-a. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 30 oktober 1835, op 43-jarige leeftijd (1) met Adriana Adriaanse (24 jaar oud), boerenmeid, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1811, overleden te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 9 september 1862, dochter van Izaac Adriaanse en Sara Vereke. Uit dit huwelijk:

 1. Leuntje van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 12 april 1845, overleden aldaar op 1 mei 1845.

Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 12 januari 1865, op 72-jarige leeftijd (2) met Johanna Cornelia Kesselaar (29 jaar oud), geboren te Goes in het jaar 1836, dochter van Marinus Kesselaar en Janna de Zwarte.

VII-c Foort van Liere, landbouwer, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 13 maart 1794, gedoopt aldaar op 23 maart 1794, overleden aldaar op 23 april 1865, zoon van VI-a. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 22 april 1823, op 29-jarige leeftijd met Maria Cornelisse (25 jaar oud), landbouwster, geboren te Veere in het jaar 1798, overleden te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 1 november 1854, dochter van Adriaan Cornelisse en Martina de Visser.
(Zij is eerder getrouwd op 13 maart 1819, op 21-jarige leeftijd met Pieter Kleinepier (42 jaar oud), landman, gedoopt te Serooskerke (Walcheren) op 17 november 1776 (gereformeerd) (doopgetuige was Pieternella de Hoop), overleden te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 24 mei 1822, zoon van Simon Albrechtse Kleinepier en Catharina Pieterse Kasse. (Hij is eerder getrouwd te Veere tussen 1 oktober 1802 en 30 september 1803 voor de kerk, op 25- tot 26-jarige leeftijd met Louwerina Dingemanse (24 jaar tot 25 jaar oud), geboren te Veere op 19 oktober 1777, overleden te Veere (Zanddijk Binnen) op 13 januari 1817, dochter van Adriaan Dingemanse (landbouwer) en Johanna de Voogd.)) Uit dit huwelijk:

 1. Leuntje van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 19 oktober 1823, overleden aldaar op 13 mei 1824.
 2. Kornelis van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 14 mei 1825, overleden aldaar op 14 december 1825.
 3. Adriaan van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 14 augustus 1826, overleden aldaar op 27 oktober 1826.
 4. Cornelis van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 14 augustus 1826, overleden aldaar op 11 februari 1858.
 5. Leuntje van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 3 maart 1829, overleden aldaar op 15 april 1829.
 6. Adriaan van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 30 juni 1830.
 7. Leuntje van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 3 september 1831, overleden aldaar op 23 november 1831.
 8. Anthonie van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) in het jaar 1835, overleden te Yerseke op 7 oktober 1920.
 9. Leuntje van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 2 maart 1838, volgt onder VIII-e.

VII-d Jan van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 20 november 1795, gedoopt aldaar op 22 november 1795, overleden aldaar op 16 maart 1832, zoon van VI-a. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 24 februari 1827, op 31-jarige leeftijd met Adriana de Vriend (22 jaar oud), boerenmeid en arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1805, dochter van Johannes de Vriend (landman) en Cathalina Vermaire. Uit dit huwelijk:

 1. Leuntje van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 25 april 1827, overleden aldaar op 28 oktober 1828.
 2. Leuntje van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 25 november 1829, volgt onder VIII-f.
 3. Johannes van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 27 oktober 1831, volgt onder VIII-g.

VII-e Johanna van Liere, boerenmeid, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 22 april 1799, gedoopt aldaar op 28 april 1799, overleden aldaar op 14 augustus 1851, dochter van VI-a. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 9 december 1830, op 31-jarige leeftijd met Lieven Eckhardt (25 jaar oud), broodbakker, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) in het jaar 1805, wonende aldaar, overleden aldaar op 29 mei 1888, zoon van Johannes Eckhardt (broodbakker) en Maria Steijns. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Eckhardt, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 15 februari 1832, volgt onder VIII-h.
 2. Leuntje Eckhardt, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 14 juni 1833, overleden aldaar op 3 juli 1833.
 3. Kornelus Eckhardt, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) in september 1834, overleden aldaar op 1 december 1834.
 4. Kornelis Eckhardt, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) in april 1838, overleden aldaar op 8 oktober 1838.
 5. Cornelus Eckhardt, broodbakkersknecht, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) in het jaar 1839, ongehuwd overleden aldaar op 11 december 1858.
 6. Gerrit Eckhardt, broodbakker, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) in het jaar 1841, overleden aldaar op 8 september 1912.

VII-f Kornelis van Liere, landbouwer, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 2 maart 1801, gedoopt aldaar op 8 maart 1801, overleden aldaar op 24 juli 1875, zoon van VI-a. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 9 december 1830, op 29-jarige leeftijd met Katharina Kleijnepier (27 jaar oud), koemelkster, geboren te Veere op 7 juli 1803, overleden te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 16 maart 1886, dochter van Pieter Kleinepier (landman) en Louwerina Dingemanse. Uit dit huwelijk:

 1. Johannis van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 14 januari 1834.
 2. Pieternella van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 4 januari 1836, overleden aldaar op 22 februari 1836.
 3. Kornelis van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 16 februari 1837, overleden aldaar op 26 maart 1837.
 4. Pieternella van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 1 mei 1838, volgt onder VIII-i.
 5. Leuntje van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 26 april 1841, volgt onder VIII-j.
 6. Kornelis van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 23 december 1845.

VII-g Jacob van Liere, boerenknecht, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 28 februari 1803, gedoopt aldaar op 5 maart 1803, zoon van VI-a. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 18 oktober 1839, op 36-jarige leeftijd met Maria Reijnoudt (28 jaar oud), arbeidster, geboren te Nieuw- en Sint Joosland op 10 oktober 1811, dochter van Engel Reijnhoudt (veearts) en Janna Abrahamse Visser. Uit dit huwelijk:

 1. Kornelis van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 15 maart 1840.
 2. Leuntje van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 18 maart 1842, overleden aldaar op 7 april 1843.
 3. Leuntje van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 22 oktober 1844, overleden aldaar op 20 maart 1847.
 4. Jacoba van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 26 december 1845.
 5. Pieter van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 5 maart 1850, volgt onder VIII-k.

VII-h Willem van Liere, landbouwer en dijkgraaf, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 1 juni 1797 (nederlands hervormd), overleden te Krabbendijke (Zeeland) op 19 augustus 1869, zoon van VI-b. Hij is getrouwd te Kloetinge (Zeeland) op 20 februari 1823, op 25-jarige leeftijd (1) met Neeltje Oele (20 jaar oud), landvrouw, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 17 mei 1802, overleden te Krabbendijke (Zeeland) op 16 november 1841, dochter van Johannis Lauwerisse Oele en Neeltje Lauwerisse Kok. Uit dit huwelijk:

 1. Leuntje van Liere, geboren te Krabbendijke op 21 november 1823, overleden te Kapelle op 18 februari 1894. Zij is getrouwd te Krabbendijke op 18 november 1852, op 28-jarige leeftijd met Foort de Back (31 jaar oud), boerenknecht, geboren te Krabbendijke in het jaar 1821, zoon van Kornelis de Back (landman) en Jannetje Kole (landvrouw).
 2. Johannis van Liere, boerenknecht, geboren te Krabbendijke op 13 december 1825, overleden aldaar op 5 januari 1905. Hij is getrouwd te Kloetinge op 15 november 1860, op 34-jarige leeftijd met Maria van Nieuwenhuize (31 jaar oud), geboren te Kloetinge in het jaar 1829, dochter van Jacobus van Nieuwenhuize (landman) en Helena Oostdijk (landvrouw).
 3. Jacobus van Liere, geboren te Krabbendijke op 25 mei 1829, overleden aldaar op 21 juni 1832.
 4. Neeltje van Liere, geboren te Krabbendijke op 27 september 1829, overleden aldaar op 16 oktober 1832.
 5. Pieternella van Liere, geboren te Krabbendijke op 2 januari 1831, volgt onder VIII-l.
 6. Neeltje van Liere, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 5 mei 1833, overleden te Rilland-Bath op 1 november 1899. Zij is getrouwd te Krabbendijke (Zeeland) op 9 april 1868, op 34-jarige leeftijd met Cornelis Griep (48 jaar oud), geboren te Bath op 22 oktober 1819, overleden te Rilland-Bath op 2 juni 1892, zoon van Cornelis Griep en Willemina Rottier.
 7. Jacobus van Liere, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 21 februari 1835, volgt onder VIII-m.
 8. Jacob Johannis van Liere, geboren te Krabbendijke op 26 januari 1837, volgt onder VIII-n.
 9. Helena van Liere, geboren te Krabbendijke op 26 april 1838. Zij is getrouwd te Borssele op 13 oktober 1870, op 32-jarige leeftijd met Willem Jacobus Hirdes (34 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1836, zoon van Adriaan Hirdes en Adriana Meijaard (landbouwster).
 10. Jannetje van Liere, geboren te Krabbendijke na augustus 1839, overleden aldaar op 4 september 1839.
 11. Jannetje van Liere, geboren te Krabbendijke op 12 september 1840, overleden aldaar op 8 oktober 1840.
 12. Willem Neelis van Liere, geboren te Krabbendijke op 28 oktober 1841, volgt onder VIII-o.

Hij is getrouwd te Krabbendijke op 10 maart 1842, op 44-jarige leeftijd (2) met Maatje Zuidweg (27 jaar oud), geboren te Maire in het jaar 1815, overleden te Krabbendijke op 8 december 1869, dochter van Jan Zuidweg en Cornelia Otte. Uit dit huwelijk:

 1. Jan van Liere, geboren te Krabbendijke op 16 juni 1843, volgt onder VIII-p.
 2. Kornelis van Liere, geboren te Krabbendijke op 21 januari 1845, volgt onder VIII-q.
 3. Kornelia van Liere, geboren te Krabbendijke op 21 maart 1846, overleden aldaar op 3 september 1893. Zij is getrouwd te Krabbendijke op 5 mei 1871, op 25-jarige leeftijd met Dirk Krijger (29 jaar oud), koopman, geboren te Krabbendijke in het jaar 1842, zoon van Joseph Krijger en Maria van der Est.
 4. Johanna van Liere, boerenmeid, geboren te Krabbendijke op 20 december 1847, overleden te 's-Heer Arendskerke op 5 september 1921. Zij is getrouwd te Borssele op 28 december 1871, op 24-jarige leeftijd met Jacobus Meulenberg (28 jaar oud), boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1843, zoon van Marinus Meulenberg (landbouwer) en Tona Kwist.
 5. Marinus van Liere, geboren te Krabbendijke op 31 oktober 1850, volgt onder VIII-r.
 6. Gommert van Liere, geboren te Krabbendijke op 4 december 1851, volgt onder VIII-s.
 7. Maria van Liere, geboren te Krabbendijke op 11 juni 1854, overleden aldaar.
 8. Dingenis van Liere, geboren te Krabbendijke op 12 juni 1857. Hij is getrouwd te Krabbendijke op 25 oktober 1888, op 31-jarige leeftijd met Stoffelina Verlare (22 jaar oud), geboren te Schore in het jaar 1866, dochter van Willem Verlare (broodbakker) en Geertruida de Kok.

VII-i Jan van Liere, boerenzoon en landbouwer, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 9 mei 1801, overleden aldaar op 15 januari 1898, zoon van VI-b. Hij is getrouwd te Kapelle (Zeeland) op 11 december 1823, op 22-jarige leeftijd (1) met Cornelia Cole (21 jaar oud), geboren te Kapelle (Zeeland) in het jaar 1802, dochter van Adriaan Kole (landbouwer en rentenier) en Cornelia de Leeuw. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus van Liere, geboren te Kapelle in het jaar 1824, volgt onder VIII-t.
 2. Jacob van Liere, boerenknecht, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 21 september 1826, overleden te Goes op 30 juli 1889. Hij is getrouwd te Kloetinge op 15 april 1852, op 25-jarige leeftijd met Jannetje van Liere (25 jaar oud), boerenmeid, geboren te Kruiningen in het jaar 1827, dochter van Leunis van Liere en Pieternella Danker.
 3. Marinus van Liere, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 7 april 1835, volgt onder VIII-u.
 4. Johannis van Liere, geboren te Kloetinge (Zeeland) in het jaar 1836, volgt onder VIII-v.

Hij is getrouwd te Kloetinge (Zeeland) op 5 november 1857, op 56-jarige leeftijd (2) met Johanna op 't Hoff, geboren te Nisse, dochter van Frans op 't Hoff en Adriana Korstanje.

VII-j Cornelis Jz van Liere, landbouwer, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 13 september 1802, overleden aldaar op 6 december 1881, zoon van VI-b. Hij was gehuwd met Kaatje Mieras, geboren te Kapelle (Zeeland) in het jaar 1805, overleden te Kloetinge (Zeeland) op 28 november 1875, dochter van Jacob Mieras en Neeltje Zwartepoorte. Uit dit huwelijk:

 1. Leuntje van Liere, geboren te Kloetinge op 29 december 1832.
 2. Jacob Cz van Liere, geboren te Kloetinge op 16 februari 1834, volgt onder VIII-w.
 3. Neeltje van Liere, geboren te Kloetinge op 8 oktober 1835.
 4. Jacobus van Liere, geboren te Kloetinge op 7 maart 1837, volgt onder VIII-x.
 5. Willem van Liere, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 7 juni 1839.
 6. Louwrus van Liere, landbouwersknecht, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 28 maart 1841, overleden te Yerseke op 26 juli 1888. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 23 juli 1869, op 28-jarige leeftijd met Leuntje van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 26 april 1841, volgt onder VIII-j.
 7. Pieternella van Liere, geboren te Kloetinge op 18 januari 1843, overleden aldaar op 31 maart 1844.
 8. Marinus van Liere, geboren te Kloetinge op 20 maart 1844.
 9. Jan van Liere, geboren te Kloetinge op 20 november 1845.

VII-k Marinus van Liere, broodbakker en herbergier, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 3 februari 1806, wonende te Goes, overleden te Yerseke op 1 februari 1864, zoon van VI-b. Hij is getrouwd te Goes op 16 mei 1828, op 22-jarige leeftijd met Elizabeth Maria Harinck (19 jaar oud), geboren te Goes in het jaar 1809, wonende aldaar, overleden aldaar op 23 december 1880, dochter van Martinus Hubertus Harinck (winkelier) en Carolina Juliana Verberkmoes. Uit dit huwelijk:

 1. Apolona van Liere, geboren te Goes op 21 april 1830, overleden aldaar op 25 juli 1830.
 2. Martina Carolina Juliana van Liere, geboren te Goes op 29 mei 1831, wonende aldaar, overleden te Kloetinge op 15 oktober 1834.
 3. Jacobus van Liere, geboren te Goes op 23 maart 1833, volgt onder VIII-y.
 4. Martinus Hubertus van Liere, vergulder, geboren te Goes op 26 september 1834. Hij is getrouwd te Goes op 14 mei 1863, op 28-jarige leeftijd met Geertrui Zuijdweg (22 jaar oud), dienstbode, geboren te Goes in het jaar 1841, dochter van Adriaan Zuijdweg en Johanna Mulder (arbeidster).
 5. Jacob van Liere, geboren te Goes op 31 januari 1836, volgt onder VIII-z.
 6. Karel van Liere, geboren te Goes op 25 december 1837, overleden aldaar op 6 november 1851.
 7. Leuntje van Liere, geboren te Goes op 15 mei 1839, overleden aldaar op 2 oktober 1839.
 8. Hubertus van Liere, arbeider, geboren te Goes op 6 juli 1840, overleden aldaar op 1 september 1907. Hij is getrouwd te Goes op 16 augustus 1866, op 26-jarige leeftijd met Jannetje van den Boogaart (25 jaar oud), dienstbode, geboren te Goes in het jaar 1841, dochter van Jan van den Boogart (arbeider) en Neeltje Kopmels.
 9. Willem van Liere, geboren te Goes op 10 februari 1843, overleden aldaar op 6 november 1843.
 10. Antonetta Adriana van Liere, geboren te Goes op 12 maart 1845, overleden aldaar op 21 december 1845.

VII-l Pieternella van Liere, dienstbode en arbeidster, geboren te Biezelinge in het jaar 1798, overleden te Kruiningen op 13 mei 1858, dochter van VI-c. Zij is getrouwd te Kruiningen op 22 juni 1820, op 22-jarige leeftijd met Jan Sinke (27 jaar oud), arbeider, geboren te Kruiningen (Zeeland) in het jaar 1793, overleden te Kruiningen op 20 januari 1832, zoon van Jan Sinke en Leuntje Ponce. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Sinke, arbeider, geboren te Kruiningen in het jaar 1821, overleden aldaar op 4 maart 1858.
 2. Marinis Sinke, arbeider, geboren te Krabbendijke op 20 augustus 1822, overleden te Kruiningen op 4 november 1884. Hij is getrouwd te Kruiningen op 7 mei 1855, op 32-jarige leeftijd met Cornelia van Fraassen (32 jaar oud), arbeidster, geboren te Krabbendijke in het jaar 1823, dochter van Adriaan van Fraassen en Elizabeth Verijzer (arbeidster).
 3. Tannetje Sinke, arbeidster, geboren te Krabbendijke in het jaar 1823. Zij is getrouwd te Rilland en Maire op 10 september 1857, op 34-jarige leeftijd met Jnnis Marsielje (43 jaar oud), arbeider, geboren te Biervliet in het jaar 1814, zoon van Isaac Marsielje en Pieternella Steenhart.
 4. Leuntje Sinke, geboren te Kruiningen op 1 september 1825, overleden op 7 januari 1830.
 5. Neeltje Sinke, geboren te Kruiningen op 18 maart 1828, overleden aldaar op 24 februari 1829.
 6. Jacob Sinke, geboren te Kruiningen op 2 juni 1829, overleden aldaar op 14 januari 1830.
 7. Leuntje Sinke, geboren te Kruiningen op 5 april 1831, overleden aldaar op 9 december 1837.
 8. Janna Sinke, dienstmeid, geboren te Kruiningen op 3 mei 1832, overleden te Krabbendijke op 11 november 1869. Zij is getrouwd te Krabbendijke op 28 juli 1865, op 33-jarige leeftijd met Lucas Baas (28 jaar oud), arbeider, geboren te Krabbendijke in het jaar 1837, zoon van Boudewijn Baas en Alida de Kok.

VII-m Jacob van Liere, boerenknecht en arbeider, geboren te Eversdijk in het jaar 1801, overleden te Borssele op 16 december 1858, zoon van VI-c. Hij is getrouwd te Borssele (Zeeland) op 1 augustus 1821, op 20-jarige leeftijd met Kaatje Rosendaal (21 jaar oud), dienstmeid en arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1800, overleden te Borssele op 24 januari 1877, dochter van Jacoba Rosendaal (schipper) en Agatha Quintens. Uit dit huwelijk:

 1. Tannetje van Liere, geboren te Borssele op 4 februari 1822, overleden te Ovezande op 18 september 1892. Zij is getrouwd te Borssele op 18 januari 1849, op 26-jarige leeftijd met Gerard Hundermarck (25 jaar oud), smid, geboren te Nisse in het jaar 1824, zoon van Cornelis Hundermarck (smid) en Geertruida Mol.
 2. Jacob van Liere, geboren te Borssele op 19 januari 1829, volgt onder VIII-aa.
 3. Agatha van Liere, boerenmeid, geboren te Borssele op 29 december 1835, overleden aldaar op 1 juli 1918. Zij is getrouwd te Borssele op 18 oktober 1866, op 30-jarige leeftijd met Adriaan van Overbeke (64 jaar oud), landbouwer, geboren te Groede in het jaar 1802, zoon van Christiaan van Overbeke en Sara Bekkers.
 4. Jan van Liere, arbeider, geboren te Borssele in het jaar 1835, ongehuwd overleden aldaar op 5 oktober 1886.
 5. Neelje van Liere, dienstmeid, geboren te Borssele op 6 maart 1838, overleden aldaar op 16 februari 1919. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 7 september 1866, op 28-jarige leeftijd met Hendrik Kerkhove (23 jaar oud), boerenknecht, geboren te Aagtekerke in het jaar 1843, zoon van Andries Kerkhove (arbeider) en Neeltje de Rijke (arbeidster).

VII-n Pieter van Liere, boerenknecht en arbeider, geboren te Borssele (Zeeland) in het jaar 1804, overleden te Krabbendijke (Zeeland) op 8 augustus 1848, zoon van VI-c. Hij is getrouwd te Krabbendijke (Zeeland) op 3 december 1829, op 25-jarige leeftijd met Dingetje Trimpe (19 jaar oud), geboren te Krabbendijke (Zeeland) in het jaar 1810, overleden aldaar op 2 april 1847, dochter van Marinus Trimpe (melkboer) en Janna Joontjes. Uit dit huwelijk:

 1. Tannetje van Liere, geboren te Krabbendijke op 30 maart 1830, overleden aldaar op 19 oktober 1838.
 2. Marinis van Liere, arbeider, geboren te Krabbendijke op 17 september 1831, ongehuwd overleden aldaar op 3 augustus 1858.
 3. Janna van Liere, arbeidster, geboren te Waarde in het jaar 1833, overleden te Krabbendijke op 4 september 1903. Zij is getrouwd te Krabbendijke op 17 juli 1854, op 21-jarige leeftijd met Huibrecht de Hamer (27 jaar oud), kleermaker, geboren in het jaar 1827, zoon van Janis de Hamer en Dingena Beenhakker.
 4. Elizabeth van Liere, dienstmeid, geboren te Waarde in het jaar 1835. Zij is getrouwd te Krabbendijke op 11 september 1857, op 22-jarige leeftijd met Krijn Saman (30 jaar oud), hoefsmid, geboren te Goes in het jaar 1827, zoon van Roeland Saman en Kommerina Maria Staf.
 5. Christiaan van Liere, geboren te Rilland in het jaar 1838, volgt onder VIII-ab.
 6. Tannetje van Liere, dienstmeid, geboren te Krabbendijke op 19 april 1839, overleden te 's-Gravenpolder op 17 oktober 1891. Zij was gehuwd met Kornelis de Koster, leurder en landbouwer, geboren te Driewegen in het jaar 1831, zoon van Machiel de Koster en Pieternella Remijnse.
 7. Anna van Liere, geboren te Krabbendijke op 30 december 1841.
 8. Pieternella van Liere, geboren te Krabbendijke op 2 januari 1844, volgt onder VIII-ac.
 9. Jacob van Liere, geboren te Krabbendijke op 5 maart 1846 (NH), volgt onder VIII-ad.

VII-o Adriana de Jager, geboren op 24 april 1801, dochter van VI-d. Zij is getrouwd te Wemeldinge (Zeeland) op 25 juni 1821, op 20-jarige leeftijd met Dirk de Schipper (21 jaar oud), landman, geboren te Wemeldinge (Zeeland) op 28 december 1799, zoon van Jan de Schipper (landbouwer en gemeenteraadslid) en Cornelia Traas. Uit dit huwelijk:

 1. Kornelia de Schipper, geboren na januari 1822, overleden te Wemeldinge (Zeeland) op 9 april 1822.

VII-p Pieternella Valkier, leurster en hovenierster, geboren te Ritthem op 3 februari 1774, gedoopt aldaar op 6 februari 1774, overleden te Middelburg op 26 december 1841, dochter van VI-e.

Memorie van successie, kanton Middelburg, dl.13,473, 1842: Pieternella Valkier, in leven weduwe van Pieter Kazan, particulier overleden op 26.12.1841 te Middelburg ambacht. Testament voor not. Beusekom op 17.7.1823.

Zij is in ondertrouw gegaan te Middelburg op 26 februari 1797, ondertrouwd te Middelburg (Waalse kerk) op 25 februari 1797 en getrouwd te Middelburg (Gereformeerde kerk) op 14 maart 1797 voor de kerk, op 23-jarige leeftijd (1) met Maximiliaan Wanjon (30 jaar oud), arbeider, geboren te Oud-Vlissingen in het jaar 1767, wonende te Middelburg Ambagt.

Maximiliaan Wanjon verkoper onroerend goed op dinsdag 6 november 1804 Middelburg Ambachten.
Datum : 1804-11-06
Koper : Leijn de Visser
Verkoper : Maximiliaan Wanjon
Locatie : Middelburg Ambachten, Noordstraatweg
Object 1 : huis
Object 2 : erf
Object 3 : land
Prijs : Pond 233:16:8.
Bruidegom trouwgeld op dinsdag 21 februari 1797 Middelburg.
Bruidegom : Maximiliaan Wanjon.
Bruid : Petrenella Valkier.
Datum betaling trouwgeld : 21-02-1797.
Uit dit huwelijk:
 1. Maatje Wanjon, geboren te Middelburg Ambagt op 13 december 1797, volgt onder VIII-ae.
 2. Cornelis Wanjon, geboren te Middelburg in het jaar 1799, volgt onder VIII-af.
 3. Elisabeth Wanjon, geboren te Middelburg op 1 juli 1808, overleden aldaar op 21 februari 1866. Zij is getrouwd te Middelburg op 1 december 1831, op 23-jarige leeftijd met Adriaan Brouwer (24 jaar oud), landman, geboren te Middelburg op 4 mei 1807, overleden aldaar op 12 juni 1884, zoon van Jan Brouwer (landman) en Cornelia van de Rhee.

Zij is in ondertrouw gegaan op 9 december 1810, ondertrouwd te Middelburg en getrouwd aldaar op 9 december 1810 voor de kerk, op 36-jarige leeftijd (2) met Pieter Kaasen (36 jaar oud), tuinman, geboren te Brigdamme op 6 november 1774, gedoopt te St. Laurens op 13 november 1774, overleden te Middelburg op 15 september 1831, zoon van Jos Kasen en Pueternelaa Dane. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus David Kaasen, geboren te Middelburg op 28 maart 1811, wonende te Middelburg Stads Ambachten D 98, overleden te Middelburg op 31 augustus 1815.
 2. Janna Kasel, geboren te Middelburg op 29 april 1814, wonende te Middelburg Noordweg D 98.

VII-q Machgiel Valkier, arbeider, geboren te Ritthem op 17 mei 1778, gedoopt aldaar op 24 mei 1778, overleden te Zuidzande op 14 november 1836, zoon van VI-e.

Opmerking: Republikeinse datum: 30 Vendemiaire jaar IX. Bruidgom ondertekend met "Valkenier "

Hij is getrouwd te Biervliet (Zeeland) op 22 oktober 1800, op 22-jarige leeftijd (1) met Sara Kusse (18 jaar oud), geboren te Nieuwvliet op 9 mei 1782, overleden te Groede op 6 januari 1810, dochter van Jacob Kusse en Johanna Le Grand. Uit dit huwelijk:

 1. Janneke Valkenier, geboren te Nieuwvliet op 13 maart 1801, volgt onder VIII-ag.
 2. Elisabeth Valkenier, geboren te Nieuwvliet op 11 december 1802, overleden te Groede op 7 maart 1803.
 3. Catharina Elisabeth Valkenier, geboren te Nieuwvliet op 28 januari 1804, overleden te Groede op 4 mei 1804.
 4. Maria Elisabeth Valkenier, koloniste in Ommerschans, geboren te Nieuwvliet op 4 februari 1805, ongehuwd overleden te Ommen op 15 januari 1829.
 5. Jacomina Valkenier, geboren te Nieuwvliet op 15 mei 1806, overleden te Groede op 24 november 1806.
 6. Cornelis Valkenier, geboren te Nieuwvliet op 4 september 1808, overleden te Groede op 7 december 1808.

Hij is getrouwd te Groede op 6 maart 1811, op 32-jarige leeftijd (2) met Jozina d'Hondt (19 jaar oud), arbeidster, geboren te Groede in het jaar 1792, overleden te Zuidzande op 26 december 1859, dochter van Abraham d'Hondt en Pietronella den Dekker (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Valkenier, geboren te Cadzand op 3 oktober 1811, volgt onder VIII-ah.
 2. Cornelis Valkenier, geboren te Cadzand op 25 juni 1814.
 3. Abraham Valkenier, geboren te Cadzand op 19 augustus 1816 (nederlands hervormd), volgt onder VIII-ai.
 4. Pieter Valkenier, konstabel aan boord schooner brik Macassar, geboren te Zuidzande op 24 januari 1819, overleden voor 20 december 1898. Hij is getrouwd te Vlissingen op 27 juni 1856, op 37-jarige leeftijd met Cornelia van Hoeve (39 jaar oud), geboren te Hoek op 24 maart 1817, overleden te Vlissingen op 20 december 1898, dochter van Simon van der Hoeve en Maria Dieleman.
 5. Magdalena Willemina Valkenier, geboren te Zuidzande op 18 juni 1821 (nederlands hervormd), volgt onder VIII-aj.
 6. Catharina Valkenier, arbeidster en dienstmeid, geboren te Cadzand op 19 augustus 1823, ongehuwd overleden te Zuidzande op 11 juli 1850.
 7. Jozina Valkenier, geboren te Zuidzande op 15 oktober 1824, overleden aldaar op 16 oktober 1824.
 8. Jozina Valkenier, geboren te Zuidzande op 11 september 1825 (nederlands hervormd), volgt onder VIII-ak.
 9. Maria Valkenier, geboren te Cadzand op 9 juni 1828, overleden te Zuidzande op 14 december 1835.
 10. Adriana Valkenier, geboren te Zuidzande op 17 januari 1831, volgt onder VIII-al.
 11. Magchiel Valkenier, geboren te Zuidzande op 27 maart 1834 (nederlands hervormd), volgt onder VIII-am.

VII-r Catharina Valkenier, arbeidster, geboren te Middelburg op 15 januari 1781, wonende te Hoofdplaat, overleden te Nieuwvliet op 5 juni 1839, dochter van VI-e. Zij is getrouwd te Zuidzande op 3 mei 1803, op 22-jarige leeftijd (1) met Jacob Dierings (44 jaar oud), geboren te Groede op 7 mei 1758, overleden te Zuidzande op 4 maart 1818, zoon van Jannes Dierings en Elisabeth Le Feber. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Dierings, geboren te Zuidzande op 27 augustus 1803, volgt onder VIII-an.
 2. Cornelis Diericks, geboren te Zuidzande op 14 september 1804, overleden te Vlissingen op 16 oktober 1811.
 3. Jan Dierings, geboren te Zuidzande op 23 april 1806, volgt onder VIII-ao.
 4. Pieternella Dierings, geboren op 16 oktober 1807, overleden te Vlissingen op 29 maart 1812.
 5. Paulina Dierings, geboren te Vlissingen op 28 augustus 1811 (doopgetuigen waren Willem Frieselaar en Bartholomeus Albergts).
 6. Michiel Dierings, geboren te Zuidzande op 22 december 1813, volgt onder VIII-ap.

Zij is getrouwd te Zuidzande op 7 juli 1819, op 38-jarige leeftijd (2) met Abraham IsraŽl (21 jaar oud), arbeider, geboren te Sluis op 22 juli 1797, zoon van Jacobus IsraŽl (hovenier en dagloner) en Sara Baart (dagloonster). Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus IsraŽl, geboren te Zuidzande op 16 april 1820, volgt onder VIII-aq.
 2. Abraham IsraŽl, werkman, geboren te Zuidzande op 28 januari 1824. Hij is getrouwd te Hoofdplaat op 12 mei 1849, op 25-jarige leeftijd met Maria Theresia Derboer (38 jaar oud), werkvrouw, geboren te Hoofdplaat op 8 november 1810, overleden aldaar op 28 mei 1850, dochter van Jan Derboer en Elizabeth Gerbos.

VII-s Adriana Henderiksen, keukenhulp, geboren te Ritthem in het jaar 1786, ongehuwd overleden aldaar op 23 december 1844, dochter van VI-f.

Haar zoon van een onbekende man:

 1. Willem Raspalje Henderiksen, geboren te Ritthem op 28 februari 1811, volgt onder VIII-ar.

VII-t Pietronella Hendrikse, dienstbode, geboren te Ritthem in het jaar 1786, overleden te Koudekerke (Zeeland) op 25 maart 1829, dochter van VI-f. Zij is getrouwd te Ritthem op 5 januari 1822, op 36-jarige leeftijd met Andries Pieter Zweevers (40 jaar oud), arbeider, geboren te Middelburg in het jaar 1782, overleden aldaar op 12 juni 1846, zoon van Jan Zweevers en Soetje Hogedure. Uit dit huwelijk:

 1. Aarnout Zweevers, geboren te Ritthem op 19 september 1822, volgt onder VIII-as.
 2. Maatje Zweevers, geboren te Ritthem op 15 augustus 1823, overleden op 31 augustus 1823.
 3. Maatje Zweevers, geboren te Ritthem op 9 juli 1824, overleden op 29 juli 1824.
 4. Maatje Zweevers, geboren te Koudekerke (Zeeland) op 4 februari 1826, overleden aldaar op 7 oktober 1826.
 5. Maatje Zweevers, geboren te Koudekerke (Zeeland) op 18 maart 1829, overleden aldaar op 2 september 1829.

VII-u Jozina Hendrikse, dienstmeid, geboren te Ritthem op 24 mei 1796, overleden te Oost- en West-Souburg op 19 maart 1865, dochter van VI-f. Zij is getrouwd te Oost- en West-Souburg op 22 april 1818, op 21-jarige leeftijd met Adriaan Alewijnse (29 jaar oud), arbeider en bouwknecht, geboren te Grijpskerke (Zeeland) op 5 maart 1789, overleden te Oost- en West-Souburg op 15 april 1852, zoon van Leijn Cornelisse Alewijnse (werkman en dagloner) en Neeltje Adriaanse Goedhart. Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje Alewijnse, geboren te Oost-Souburg op 30 september 1818, volgt onder VIII-at.
 2. Aarnout Alewijnse, geboren te Oost-Souburg op 7 augustus 1821, volgt onder VIII-au.
 3. Maatje Alewijnse, geboren te Oost-Souburg op 1 januari 1825, overleden te Oost- en West-Souburg op 27 september 1829.
 4. Leijn Alewijnse, geboren te Oost-Souburg op 22 september 1827, volgt onder VIII-av.
 5. Maatje Alewijnse, geboren te Oost-Souburg op 19 september 1830, volgt onder VIII-aw.
 6. Jan Alewijnse, geboren te Vlissingen op 4 januari 1835, overleden aldaar op 30 oktober 1835.
 7. Jacobus Alewijnse, geboren te Vlissingen op 16 juni 1837, volgt onder VIII-ax.

VII-v Leendert van Vlaanderen, sleper, gedoopt te Vlissingen op 13 januari 1782 (nederlands hervormd), overleden aldaar op 4 april 1847, zoon van VI-g. Hij is getrouwd te Oost-Souburg op 28 november 1804, op 22-jarige leeftijd met Catharina Jobse (26 jaar oud), geboren te West-Souburg op 3 maart 1778, overleden te Vlissingen op 21 januari 1849. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina van Vlaanderen, geboren te Oost-Souburg in het jaar 1806, volgt onder VIII-ay.
 2. Antheunis van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 10 juni 1808, volgt onder VIII-az.
 3. Andries van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 12 augustus 1810, wonende te Vlissingen (Bogaardstraat K 124).
 4. Helena van Vlaanderen, dienstbode, geboren te Vlissingen op 26 februari 1813, overleden aldaar op 3 juli 1894. Zij is getrouwd te Vlissingen op 6 mei 1840, op 27-jarige leeftijd met Isaac van Bel (29 jaar oud), werkman, geboren te Vlissingen op 9 juli 1810, overleden aldaar op 27 september 1889, zoon van Isaac van Bel (stadsbode) en Johanna Catharina van de Cousijne.
 5. Pietronella van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 10 maart 1815.
 6. Andries van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 20 september 1818, volgt onder VIII-ba.

VII-w Jacobus van Vlaanderen, sleper, geboren te Vlissingen op 14 december 1782 (nederlands hervormd), overleden aldaar op 1 februari 1826, zoon van VI-g. Hij is getrouwd te Vlissingen op 30 oktober 1810, op 27-jarige leeftijd met Susanna Cornelia Sturm (23 jaar oud), geboren te Middelburg op 20 april 1787, overleden te Vlissingen op 26 augustus 1853, dochter van Jacobus Sturm en Susanna Reijnierse. Uit dit huwelijk:

 1. Andries van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 25 januari 1811.
 2. Suzanna van Vlaanderen, dienstbode, geboren te Vlissingen in het jaar 1812, ongehuwd overleden aldaar op 5 december 1898.
 3. Andries van Vlaanderen, geboren te Vlissingen in het jaar 1814, volgt onder VIII-bb.
 4. Catharina van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 13 juni 1815, overleden aldaar op 23 april 1816.
 5. Jacoba van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 2 november 1816, overleden aldaar op 20 oktober 1896. Zij is getrouwd op 5 november 1851, op 35-jarige leeftijd met Marinus Herting (39 jaar oud), barbier, geboren te Veere op 8 november 1811, overleden te Vlissingen op 16 oktober 1891, zoon van Pieter Herting en Maria Cornelia Sekkretan.
 6. Leendert van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 5 juni 1818, overleden aldaar op 15 juni 1818.
 7. Catharina van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 19 november 1819, volgt onder VIII-bc.
 8. Cornelis van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 23 maart 1822, overleden op 11 juli 1822.
 9. Leuntje van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 12 februari 1824, volgt onder VIII-bd.

VII-x Cornelis van Vlaanderen, sleper en sjouwer, geboren te Vlissingen op 22 februari 1787, gedoopt op 25 februari 1787 (nederlands hervormd), overleden te Vlissingen op 6 augustus 1851, zoon van VI-g. Hij is getrouwd te Vlissingen op 11 november 1818, op 31-jarige leeftijd met Catharina Vieman (27 jaar oud), dienstbode, geboren te Vlissingen op 28 oktober 1791, overleden aldaar op 9 juli 1836, dochter van Coenraad Fieman en Maatje Lansbach.

Ook onder de naam Fieman of Vieman vastgelegd.
Uit dit huwelijk:
 1. Catharina van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 2 april 1819, overleden aldaar op 28 april 1819.
 2. Catharina van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 14 augustus 1821, volgt onder VIII-be.
 3. Maatje van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 13 september 1823, volgt onder VIII-bf.
 4. Andries van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 11 juli 1826, volgt onder VIII-bg.
 5. Leendert van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 30 november 1831, volgt onder VIII-bh.

VII-y Levinus Valkier, arbeider, geboren te Oudelande op 30 april 1802, wonende aldaar, overleden aldaar op 21 januari 1880, zoon van VI-h. Hij is getrouwd te Oudelande op 14 mei 1827, op 25-jarige leeftijd met Johanna Billo (23 jaar oud), arbeidster, geboren te Baarland (Zeeland) op 6 november 1803, gedoopt aldaar op 20 november 1803, overleden te Oudelande op 28 juli 1871, dochter van Cornelis Billo en Maatje Blok. Uit dit huwelijk:

 1. Kornelis Valkier, geboren te Oudelande op 26 oktober 1826 (doopgetuigen waren Guchte van de Bastiaan en Kornelis Griep), volgt onder VIII-bi.
 2. Maatje Valkier, geboren te Oudelande op 28 januari 1828 (doopgetuigen waren Frederik Mielfriedel en Johannis Kooreman), overleden te Oudelande op 22 december 1828.
 3. Loen Valkier, geboren te Oudelande op 22 februari 1829 (doopgetuigen waren Hendrik Koetze en Johannis Kooreman), overleden te Oudelande op 7 december 1831.
 4. Cornelia Valkier, geboren te Oudelande op 1 maart 1830 (doopgetuigen waren Hendrik Koetze en Janus Clement), overleden te Oudelande op 23 maart 1830.
 5. Marinus Valkier, geboren te Oudelande op 9 juni 1831 (doopgetuigen waren Hendrik Koetze en Cornelis de Leeuw), volgt onder VIII-bj.
 6. Neeltje Valkier, geboren te Oudelande op 15 juni 1833 (doopgetuigen waren Jacob Bakker en Pieter Mol), volgt onder VIII-bk.
 7. Willemina Valkier, geboren te Oudelande op 14 oktober 1834 (doopgetuigen waren Hendrik Koetze en Jan Janze Mol), overleden te Oudelande op 18 november 1834.
 8. Danker Valkier, geboren te Oudelande op 16 maart 1836 (doopgetuigen waren Jacob Bakker en Willem Steentrapper), overleden te Oudelande op 20 maart 1836.
 9. Danker Valkier, kleermaker, geboren te Oudelande op 26 juli 1837 (doopgetuigen waren Geeraard van Schaick en Jacobus Melio), ongehuwd overleden te Oudelande op 11 augustus 1871.
 10. Geertruid Valkier, geboren te Oudelande op 27 juli 1838, overleden aldaar op 27 juli 1838.
 11. Johannis Valkier, geboren te Oudelande op 12 oktober 1839 (nederlands hervormd) (doopgetuigen waren Albertus de Vriese en Frederik Mielfriedel), volgt onder VIII-bl.
 12. Dingenis Valkier, geboren te Oudelande op 21 maart 1841 (doopgetuigen waren Jan van Weele en Jacob van de Velde), overleden te Oudelande op 2 december 1842.
 13. Levinus Valkier, geboren te Oudelande op 3 augustus 1842 (doopgetuigen waren Jacob Bakker en Jacob van de Velde), overleden te Oudelande op 30 augustus 1842.

VII-z Pieter Valkier, kleermaker, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 7 april 1785, gedoopt aldaar op 9 april 1785, wonende aldaar, overleden aldaar op 2 februari 1848, zoon van VI-i. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 30 november 1811, op 26-jarige leeftijd met Maria Cornelisse Polderdijk (25 jaar oud), geboren in het jaar 1786, wonende te 's-Heerenhoek (Zeeland), overleden aldaar op 18 januari 1862, dochter van Cornelis Polderdijk en Jacomina Karelse. Uit dit huwelijk:

 1. Huijbrecht Valkier, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 3 februari 1813 (doopgetuigen waren Jan Willem Wirtz en Marinus de Keijzer), overleden te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 23 april 1813.
 2. Jacomina Valkier, dienstmeid, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 17 februari 1814 (nederlands hervormd) (doopgetuigen waren Jan Willem Wirtz (veldwachter) en Marinus Derto (bakker)), wonende te Goes, te 's-Heerenhoek (Grote Kade Zuidzijde), te 's-Heerenhoek (Vlasmarkt Middenzijde) en te Borssele (Zeeland), ongehuwd overleden te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 1 juli 1878.
 3. Huibregt Valkier, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 30 oktober 1815 (doopgetuigen waren Jan Willem Wirtz en Jan Janse Langemaire), overleden te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 24 juni 1817.
 4. Marinus Valkier, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 5 september 1818 (doopgetuigen waren Laurus den Herder (kleermaker) en Marinus de Keijzer (winkelier)), overleden te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 20 mei 1820.
 5. Levenloos Valkier, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 november 1819, overleden aldaar op 7 november 1819.
 6. Marinus Valkier, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 14 februari 1821 (doopgetuigen waren Laurus den Herder en Adriaan van Sluijs), overleden te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 5 mei 1821.
 7. Hubertus Valkier, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 20 mei 1822 (doopgetuigen waren Adriaan van Sluijs en Jacob Schuijte), overleden te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 21 november 1822.
 8. Maria Valkier, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 20 februari 1824 (doopgetuigen waren Jan Marinusse Langemaire en Pieter Wondergem), overleden te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 29 augustus 1829.
 9. Cornelia Valkier, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 26 september 1827 (doopgetuigen waren Adriaan van Sluijs (arbeider) en Marinus Vroonland (arbeider)), overleden te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 8 december 1827.

VII-aa Johanna Onderdijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1782, overleden aldaar op 21 maart 1815, dochter van VI-j. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 9 april 1803, op 21-jarige leeftijd met Jacob Hollestelle (22 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 8 maart 1781, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 16 februari 1832, kind van Willem Cornelisse Hollestelle en Tannetje Jacobse Onderdijk. Uit dit huwelijk:

 1. Willem Hollestelle, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) in het jaar 1804, volgt onder VIII-bm.
 2. Johannis Hollestelle, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) in het jaar 1804, volgt onder VIII-bn.
 3. Tannetje Hollestelle, boerenmeid, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 22 november 1805, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 17 maart 1828.
 4. Simon Hollestelle, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 3 december 1806, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 9 januari 1820.
 5. Cornelis Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 februari 1811, volgt onder VIII-bo.
 6. Prina Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 juli 1812, volgt onder VIII-bp.
 7. Jan Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 maart 1814, overleden aldaar op 27 maart 1819.
 8. Jannetje Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 maart 1815, overleden aldaar op 17 maart 1815.

VII-ab Jacoba Adriana van Strien, geboren in het jaar 1789, overleden te Goes op 3 september 1813, dochter van VI-k. Zij was gehuwd met Joost Felius, boutiquier en charpentier. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Felius, geboren te Goes in maart 1810, overleden aldaar op 10 september 1811.
 2. Maria Jacoba Felius, geboren te Goes op 28 december 1812.
 3. Cornelia Felius, geboren te Goes op 21 augustus 1813, overleden aldaar op 23 augustus 1813.

VII-ac Cornelis van Strien, landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1793, overleden aldaar op 24 september 1868, zoon van VI-k. Hij is getrouwd te Kloetinge op 29 april 1814, op 21-jarige leeftijd (1) met Cornelia Kakebeeke (22 jaar oud), boerenmeid, geboren te Nieuwland in het jaar 1792, dochter van Adriaan Kakebeeke en Jacomina Kakebeeke. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik van Strien, geboren te Kloetinge op 4 januari 1816, volgt onder VIII-bq.
 2. Willem van Strien, geboren te Wolphaartsdijk op 11 mei 1831, volgt onder VIII-br.

Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 25 mei 1848, op 55-jarige leeftijd (2) met Adriana Schipper (42 jaar oud), landbouwster, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1806, dochter van Bastiaan Schipper en Petronella Kakebeke.
(Zij was weduwe van Krijn van de Kreeke.)

VII-ad Adriaan van Strien, korenmolenaar, koopman en landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk op 11 april 1797, gedoopt aldaar op 23 april 1797, overleden te Driewegen (Zeeland) op 4 mei 1873, zoon van VI-k. Hij is getrouwd te Borssele op 17 oktober 1816, op 19-jarige leeftijd met Elisabeth van Houte (22 jaar oud), landbouwster, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) in het jaar 1794, overleden te Driewegen (Zeeland) op 31 december 1869, dochter van Marinus van Houte en Johanna Vaar. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Elisabeth Hendrika van Strien, geboren te 's-Heer Hendrikskinderen op 17 november 1817, overleden te Baarland op 21 mei 1818.
 2. Marinus van Strien, boerenknecht, geboren te Baarland op 28 december 1818. Hij is getrouwd te Kattendijke op 28 december 1842, op 24-jarige leeftijd met Adriaantje Cornelia van Noord (22 jaar oud), geboren te Kattendijke in het jaar 1820, dochter van Simon van Noord (landman) en Johanna Pieterse Roeloff (landvrouw).
 3. Hendrik van Strien, geboren te Baarland op 19 januari 1820, volgt onder VIII-bs.
 4. Johannis van Strien, geboren te Baarland op 2 maart 1821, volgt onder VIII-bt.
 5. Adriaan van Strien, geboren te Baarland op 9 juni 1822, overleden aldaar op 19 april 1827.
 6. Johanna van Strien, geboren te Baarland op 2 juli 1823, overleden aldaar op 26 juli 1823.
 7. Kornelis van Strien, geboren te Baarland op 12 september 1824, overleden aldaar op 16 november 1824.
 8. Pieter van Strien, geboren te Baarland (Zeeland) op 30 november 1825, volgt onder VIII-bu.
 9. Eliza van Strien, geboren te Baarland op 4 april 1827, overleden aldaar op 9 september 1831.
 10. Elizabeth van Strien, geboren te Baarland op 5 september 1828, overleden aldaar op 20 april 1829.
 11. Elizabeth van Strien, geboren te Baarland (Zeeland) op 4 juni 1830, volgt onder VIII-bv.
 12. Johanna van Strien, boerenmeid, geboren te Baarland op 18 juni 1831. Zij is getrouwd te Kattendijke op 16 februari 1854, op 22-jarige leeftijd met Abraham Arnoldi (34 jaar oud), veldwachter, geboren te Kattendijke in het jaar 1820, zoon van Rudolph Arnoldi en Jacomina Dane.
 13. Adriana van Strien, geboren te Baarland op 4 januari 1833, ongehuwd overleden te Driewegen op 15 mei 1856.
 14. Jozina van Strien, geboren te Borssele op 18 maart 1835, overleden aldaar op 27 november 1835.
 15. Cornelia van Strien, geboren te Borssele op 2 april 1837, overleden te Driewegen op 27 april 1845.
 16. Jozina van Strien, geboren te Driewegen (Zeeland) op 13 juli 1838, volgt onder VIII-bw.

VII-ae Neeltje Karelse, boerenmeid, geboren te Nisse op 27 september 1815, overleden te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 9 oktober 1849, dochter van VI-n. Zij is getrouwd te Nisse op 23 december 1841, op 26-jarige leeftijd met Jacobus de Fouw (20 jaar oud), boerenknecht en arbeider, geboren te Nisse op 6 april 1821, overleden aldaar op 8 februari 1860, zoon van Reinier de Fouw (landman en pachter) en Anna Everwijn. Uit dit huwelijk:

 1. Anna de Fouw, geboren te Goes op 24 mei 1842, volgt onder VIII-bx.
 2. Cornelis de Fouw, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 7 februari 1845, overleden aldaar op 25 februari 1846.
 3. Maria de Fouw, geboren te Nisse op 15 februari 1847, volgt onder VIII-by.

VII-af Cornelia Pieternella Karelse, arbeidster, geboren te Nisse op 1 juni 1818, overleden aldaar op 29 december 1855, dochter van VI-n. Zij is getrouwd te Nisse op 7 september 1838, op 20-jarige leeftijd met Jan Schouwenburg (28 jaar oud), arbeider, geboren te Goes in het jaar 1810, overleden te Nisse op 4 september 1854, zoon van Willem Schouwenburg (justitiedienaar) en Pieternella Rozenmeier. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Schouwenburg, geboren te Nisse op 5 juli 1839, volgt onder VIII-bz.
 2. Cornelis Schouwenburg, geboren te Nisse op 26 december 1840, overleden aldaar op 24 januari 1841.
 3. Maria Schouwenburg, geboren te Nisse op 21 maart 1842, volgt onder VIII-ca.
 4. Willem Schouwenburg, geboren te Nisse op 19 april 1844, overleden aldaar op 17 mei 1846.
 5. Cornelis Schouwenburg, geboren te Nisse op 1 december 1845, overleden aldaar op 4 januari 1846.
 6. Willem Schouwenburg, geboren te Nisse op 17 mei 1846.
 7. Wilhelmina Schouwenburg, geboren te Nisse op 8 juli 1847, overleden aldaar op 4 november 1847.
 8. Cornelis Schouwenburg, geboren te Nisse op 29 oktober 1849, overleden aldaar op 22 april 1863.
 9. Johanna Schouwenburg, geboren te Nisse op 9 maart 1851, overleden aldaar op 19 april 1851.
 10. Levenloos Schouwenburg, geboren te Nisse op 16 mei 1854, overleden aldaar op 16 mei 1854.

VII-ag Jannetje de Witte, dienstmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 14 december 1818, overleden te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 27 augustus 1876, dochter van VI-o. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 12 oktober 1842, op 23-jarige leeftijd met Marinus Reijnout (31 jaar oud), schaapsherder, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1811, overleden te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 23 januari 1872, zoon van Pieter Reijnout en Maatje Wiskerke (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Reijnout, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 17 mei 1843.
 2. Cornelia Reijnout, boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 6 september 1844. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 14 mei 1875, op 30-jarige leeftijd met Michiel Hoogesteger (24 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1851, zoon van Marinus Hoogesteger (arbeider) en Cornelis de Koster (arbeidster).
 3. Jan Reijnout, schaapsherder, geboren te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 21 januari 1848. Hij is getrouwd te Goes op 23 juni 1878, op 30-jarige leeftijd met Johanna Zwartepoorte (24 jaar oud), geboren te Ovezande in het jaar 1854, dochter van Johannes Zwartepoorte en Maria de Nijs.
 4. Marinus Reijnout, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in juli 1853, overleden aldaar op 2 maart 1854.
 5. Pieter Reijnout, geboren te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 9 februari 1855.
 6. Maatje Reijnout, boerenmeid, geboren te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 31 mei 1860. Zij is getrouwd te Borssele op 14 september 1882, op 22-jarige leeftijd met Willem van Liere (26 jaar oud), arbeider, geboren te Borssele in het jaar 1856, zoon van Marinus van Liere (arbeider) en Jannetje van Boven.

VII-ah Neeltje de Witte, arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 4 januari 1820, overleden aldaar op 27 januari 1844, dochter van VI-o. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 18 maart 1842, op 22-jarige leeftijd met Adriaan Beekman (21 jaar oud), boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1821, zoon van Adriaan Beekman en Cornelia Slabbekoorn. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Beekman, arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 21 augustus 1842. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 28 september 1871, op 29-jarige leeftijd met Elisabeth de Jager (20 jaar oud), boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1851, dochter van Adriaan de Jager (landbouwer) en Cornelia van de Plasse (landbouwerster).

VII-ai Stoffel de Hamer, kleermakersknecht en kleermaker, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 10 juni 1817, overleden aldaar op 3 november 1878, zoon van VI-p. Hij is getrouwd te Krabbendijke (Zeeland) op 16 januari 1840, op 22-jarige leeftijd (1) met Pieternella de Hamer (22 jaar oud), geboren te Krabbendijke (Zeeland) in het jaar 1818, overleden aldaar op 29 juni 1859, dochter van Jannis de Hamer en Dina Beenhakker. Uit dit huwelijk:

 1. Abraham de Hamer, geboren te Kappele (Zeeland) op 24 februari 1842, volgt onder VIII-cb.
 2. Levenloos de Hamer, geboren te Kappele (Zeeland) op 26 oktober 1843, overleden aldaar op 26 oktober 1843.
 3. Dina de Hamer, arbeidster, geboren te Kappele (Zeeland) op 27 april 1845, ongehuwd overleden te Krabbendijke (Zeeland) op 7 oktober 1868.
 4. Catharina de Hamer, dienstbode, geboren te Kapelle (Zeeland) op 10 februari 1847, overleden te Krabbendijke (Zeeland) op 24 oktober 1885. Zij is getrouwd te Krabbendijke (Zeeland) op 21 mei 1880, op 33-jarige leeftijd met Abraham Cornelis van Noorden (48 jaar oud), arbeider, geboren te Kruiningen (Zeeland) in het jaar 1832, overleden te Krabbendijke (Zeeland) op 26 september 1906, zoon van Maatje van Noorden.
  (Hij was weduwnaar van Tannetje van Stel.)
 5. Janis de Hamer, geboren te Schore op 19 mei 1850, overleden te Krabbendijke (Zeeland) op 13 april 1856.
 6. Pieter de Hamer, geboren te Schore op 6 februari 1855, overleden te Krabbendijke (Zeeland) op 9 februari 1855.
 7. Maatje de Hamer, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 7 juli 1857. Zij is getrouwd te Yerseke op 26 juli 1883, op 26-jarige leeftijd met Simon Bakker (29 jaar oud), schoenmaker, geboren te Nisse in het jaar 1854, zoon van Cornelis Bakker en Cornelia Vleugel.

Hij is getrouwd te Krabbendijke (Zeeland) op 4 juli 1862, op 45-jarige leeftijd (2) met Maria Zuidweg (29 jaar oud), arbeidster, geboren te Krabbendijke (Zeeland) in het jaar 1833, overleden aldaar op 2 augustus 1878, dochter van Paulus Zuidweg en Adriana Breeweg. Uit dit huwelijk:

 1. Paulus de Hamer, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 27 maart 1865, volgt onder VIII-cc.
 2. Pieter de Hamer, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 9 februari 1871.

VII-aj Maatje de Hamer, arbeidster, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 3 december 1818, overleden te Krabbendijke (Zeeland) op 1 april 1846, dochter van VI-p. Zij is getrouwd te Krabbendijke (Zeeland) op 21 december 1843, op 25-jarige leeftijd met Servaas Geluk (27 jaar oud), arbeider, geboren te Wolphaartsdijk op 18 april 1816, overleden aldaar op 11 juni 1847, zoon van Leendert Geluk en Pieternella Machielse.
(Hij is later getrouwd te Wolphaartsdijk op 3 juni 1847, op 31-jarige leeftijd met Adriana Smallegange (27 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1820, overleden aldaar op 11 juli 1854, dochter van Adriaan Smallegange (cultivateur en landman) en Lena Leerdam (landvrouw). (Zij is eerder getrouwd te Wolphaartsdijk op 9 maart 1849, op 29-jarige leeftijd met Johannes Marinus Mieras (22 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1827, zoon van Johannes Mieras en Clara Thorenaar. Zij is daarnaast getrouwd te Wolphaartsdijk op 9 oktober 1845, op 25-jarige leeftijd (3) met Leendert van der Hart (24 jaar oud), boerenknecht, geboren te Kattendijke (Zeeland) in het jaar 1821, overleden voor 9 maart 1849, zoon van Hubert van der Hart (landbouwer) en Pietertje de Ruiter (landbouwster). Zij was later gehuwd met Pieter Schipper.)) Uit dit huwelijk:

 1. Leendert Geluk, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 27 mei 1844, overleden aldaar op 28 november 1845.
 2. Abraham Geluk, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 15 mei 1845, volgt onder VIII-cd.

VII-ak Pieter de Hamer, arbeider, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 20 april 1825, zoon van VI-p. Hij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 19 april 1855, op 29-jarige leeftijd met Levina de Poeter (31 jaar oud), dienstmeid, geboren te Goes (Schore) in het jaar 1824, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 13 april 1865, dochter van Francois de Poeter en Pieternella de Jager. Uit dit huwelijk:

 1. Abraham de Hamer, geboren te Kruiningen op 14 februari 1857, overleden aldaar op 22 oktober 1857.

VII-al Jannis de Hamer, arbeider, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 20 februari 1830, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 23 juli 1908, zoon van VI-p. Hij is getrouwd te Krabbendijke (Zeeland) op 5 december 1860, op 30-jarige leeftijd (1) met Wilhelmina Witte (24 jaar oud), boerenmeid, geboren in het jaar 1836, overleden voor 27 oktober 1881, dochter van Janis Witte en Adriana Krane. Hij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 27 oktober 1881, op 51-jarige leeftijd (2) met Pieternella Kant (46 jaar oud), arbeidster, geboren te Driewegen (Zeeland) in het jaar 1835, dochter van Christiaan Kant en Adriana Karelse. Uit dit huwelijk:

 1. Abraham de Hamer, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 6 mei 1867.

VII-am Stoffel van de Plasse, arbeider en slachter, geboren te Nisse op 4 oktober 1815, overleden te Driewegen (Zeeland) op 4 november 1890, zoon van VI-q. Hij is getrouwd te Driewegen (Zeeland) op 27 februari 1841, op 25-jarige leeftijd (1) met Hendrika Grootemaat (23 jaar oud), dienstbode en arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) in het jaar 1818, overleden te Driewegen (Zeeland) op 13 augustus 1853, dochter van Marinus Grootemaat (kleermaker) en Maria Zuiddijk. Uit dit huwelijk:

 1. Jan van de Plasse, geboren te Driewegen (Zeeland) op 15 augustus 1842, overleden aldaar op 7 oktober 1842.
 2. Jan van de Plasse, geboren te Driewegen (Zeeland) op 14 oktober 1844, overleden aldaar op 15 maart 1845.
 3. Maria van de Plasse, geboren te Driewegen (Zeeland) op 18 juli 1852, overleden aldaar op 15 oktober 1852.

Hij is getrouwd te Driewegen (Zeeland) op 8 december 1854, op 39-jarige leeftijd (2) met Neeltje van Schaik (34 jaar oud), arbeidster, geboren te Driewegen (Zeeland) in het jaar 1820, overleden aldaar op 27 december 1903, dochter van Pieter van Schaik en Jacomina Priester. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter van de Plasse, geboren te Driewegen (Zeeland) op 24 september 1855, overleden aldaar op 29 september 1855.

VII-an Pieter van de Plasse, boerenknecht, geboren te Nisse op 31 januari 1817, overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 10 november 1868, zoon van VI-q. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 1 februari 1844, op 27-jarige leeftijd met Maatje op 't Hof (23 jaar oud), dienstmeid en arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 januari 1821, overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 14 juni 1877, dochter van Jan op 't Hof en Sara Buteijn (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Maria van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 29 oktober 1843, volgt onder VIII-ce.
 2. Jan van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 24 april 1848, volgt onder VIII-cf.

VII-ao Geerard van de Plasse, arbeider, geboren te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 24 oktober 1818, overleden aldaar op 20 mei 1857, zoon van VI-q. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 27 augustus 1840, op 21-jarige leeftijd met Maria Zuidweg (22 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1818, overleden aldaar op 6 oktober 1864, dochter van Cornelis Zuidweg en Johanna Westveer. Uit dit huwelijk:

 1. Jan van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 27 augustus 1840, volgt onder VIII-cg.
 2. Cornelis van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 1 november 1848, overleden aldaar op 12 november 1848.
 3. Maria Johanna van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 12 mei 1851, volgt onder VIII-ch.

VII-ap Nicolaas van de Plasse, boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 27 november 1824, overleden aldaar op 13 februari 1886, zoon van VI-q. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 23 juli 1852, op 27-jarige leeftijd met Pieternella Haasdonk (28 jaar oud), dienstmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1824, overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 20 mei 1911, dochter van Anthonij Pieter Haasdonk (arbeider) en Krina van der Bliek. Uit dit huwelijk:

 1. Jan van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 11 oktober 1852, volgt onder VIII-ci.
 2. Anthonie van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 28 april 1854, volgt onder VIII-cj.
 3. Marinus van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 28 november 1855, overleden aldaar op 17 augustus 1857.
 4. Marinus van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 5 september 1857, volgt onder VIII-ck.
 5. Krina van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 16 februari 1859, volgt onder VIII-cl.
 6. Pieter van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 21 augustus 1860.
 7. Neeltje van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 12 september 1861, overleden aldaar op 23 november 1861.
 8. Levenloos van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 22 oktober 1862, overleden aldaar op 22 oktober 1862.
 9. Levenloos van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 7 november 1863, overleden aldaar op 7 november 1863.

VII-aq Cornelis van de Plasse, arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 31 augustus 1826, gedoopt aldaar op 10 september 1826, overleden aldaar op 12 februari 1884, zoon van VI-q. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 27 april 1849, op 22-jarige leeftijd met Jannetje Minnaard (19 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 25 maart 1830, overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 16 juni 1910, dochter van Job Minnaard en Catharina Boone. Uit dit huwelijk:

 1. Jan van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 3 december 1850, volgt onder VIII-cm.
 2. Job van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 2 april 1852, volgt onder VIII-cn.
 3. Maria van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 12 februari 1854, overleden aldaar op 13 maart 1855.
 4. Catharina van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 27 juli 1855, overleden aldaar op 21 oktober 1855.
 5. Maria van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 10 januari 1857, volgt onder VIII-co.
 6. Catharina van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 22 februari 1859, volgt onder VIII-cp.
 7. Neeltje van de Plasse, dienstbode, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 13 juli 1861, overleden aldaar op 14 maart 1939. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 11 mei 1888, op 26-jarige leeftijd met Adriaan Huisson (34 jaar oud), arbeider, geboren te Wolphaartsdijk op 12 november 1853, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 15 september 1912, zoon van Jacob Huisson (arbeider en arbeider) en Maatje de Klerk (arbeidster).
 8. Wilhelmina van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 21 januari 1863, overleden aldaar op 25 april 1864.
 9. Wilhelmina van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 22 november 1864, volgt onder VIII-cq.
 10. Jacomina van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 5 maart 1866, overleden aldaar op 7 mei 1867.
 11. Jacomina van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 31 augustus 1868, volgt onder VIII-cr.

VII-ar Neeltje van de Plasse, arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 26 april 1828, ongehuwd overleden te Driewegen (Zeeland) op 21 maart 1858, dochter van VI-q.

Haar zoon van een onbekende man:

 1. Jan van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 4 mei 1854, overleden aldaar op 9 juli 1854.

VII-as Jacomina van de Plasse, arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 16 juli 1829, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 11 januari 1893, dochter van VI-q. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 31 januari 1853, op 23-jarige leeftijd met Cornelis Krijnse Schippers (37 jaar oud), schippersknecht en arbeider, geboren te Wissenkerke (Zeeland) in het jaar 1816, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 3 oktober 1863, zoon van Krijn Adriaan Schippers en Pieternella Semeijn. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Schippers, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 18 september 1859.
 2. Cornelis Schippers, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 17 april 1862, volgt onder VIII-cs.

VII-at Catharina van de Plasse, arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 22 augustus 1831, dochter van VI-q. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 23 april 1857, op 25-jarige leeftijd met Engel Westveer (35 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 23 maart 1822, zoon van Aarnout Westveer (arbeider) en Pieternella op 't Hof. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Westveer, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 27 juni 1858.
 2. Maria Westveer, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 27 juli 1860, overleden aldaar op 28 juni 1861.
 3. Westveer, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 30 december 1862.
 4. Jacoba Westveer, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 2 februari 1865.
 5. Johannes Westveer, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 2 januari 1867.

VII-au Maria van der Plasse, boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 20 januari 1833, wonende te Middelburg en te Goes, overleden aldaar op 26 februari 1885, dochter van VI-q.

Zie voor het geslacht van der Plasse Zeeuwse Stam nr.74 pag 162-164, nr 40 pag
289 en pag 504.

Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 27 december 1861, op 28-jarige leeftijd met Jan de Windt (36 jaar oud), arbeider, boerenknecht en karreman, geboren te Goes op 17 november 1825 (nederlands hervormd, gereformeerd), wonende te Middelburg, overleden te Goes op 7 april 1908, zoon van Pieter de Windt (kleermaker) en Johanna Emaar.

Zie voor het geslacht de Windt "de Nederlandsche Leeuw" van mei/juni 1981.
Dit gezin woonde in de Adolf van Westerwijkbuurt in Goes en vertrok op 28.7.1869 naar Middelburg.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna de Windt, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 26 februari 1863 (gereformeerd), volgt onder VIII-ct.
 2. Maria de Windt, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 18 oktober 1864 (gereformeerd), volgt onder VIII-cu.
 3. Elisabeth de Windt, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 1 december 1865 (christelijk afgescheiden, gereformeerd), volgt onder VIII-cv.
 4. Jan de Windt, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 29 juni 1867, overleden te Middelburg op 31 januari 1872.
 5. Pieter de Windt, geboren te Middelburg op 31 maart 1871, overleden aldaar op 7 januari 1872.
 6. Barbara de Windt, winkelierster, geboren te Middelburg op 31 augustus 1873 (gereformeerd), overleden te Goes op 27 november 1949. Zij is getrouwd te Goes op 14 december 1911, op 38-jarige leeftijd met Huibrecht Labeur (38 jaar oud), koopman in schapen en wol, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 2 maart 1873 (gereformeerd), overleden te Goes op 8 februari 1956, zoon van Pieter Labeur en Prina van Zweden.
 7. Janna Pieternella de Windt, winkelierster in dameshandwerk en wol, geboren te Middelburg op 30 november 1876 (gereformeerd), overleden te Goes op 4 maart 1948.
  Zij woonde in de 's-Heer Hendrikskinderenstraat D 46, had daar een winkel in "dames- handwerken met bijpassend materiaal, dames-onderkleding, wol, garen en band, kousen, parfurmerieŽn". In deze winkel woonde ook haar zuster Barbara met haar man en een pleegkind Jannetje Cornelia Geluk, (Corrie) geb. Schoondijke 17.2.1919.

VII-av Stoffel van de Plasse, arbeider, geboren te Nisse op 28 augustus 1830, overleden te Kloetinge (Zeeland) op 24 juli 1911, zoon van VI-r. Hij is getrouwd te Nisse op 13 april 1859, op 28-jarige leeftijd met Adriana Kruijs Voorberge (23 jaar oud), boerenmeid en arbeidster, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) in het jaar 1836, overleden te Kloetinge op 24 mei 1916, dochter van Jan Kruijs Voorberge (timmermansknecht) en Jacob Krijger. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus van de Plasse, geboren te Nisse op 3 juli 1859, overleden aldaar op 29 juli 1859.
 2. Jacoba van de Plasse, geboren te Nisse op 1 juli 1860. Zij is getrouwd te Kloetinge op 26 oktober 1882, op 22-jarige leeftijd met Marinus Goeree (23 jaar oud), arbeider, geboren te Kloetinge in het jaar 1859, zoon van Adriaan Goeree en Maria Zweedijk.
 3. Wilhemina van de Plasse, geboren te Nisse op 25 oktober 1861, overleden te Kapelle op 28 juli 1939. Zij is getrouwd te Kloetinge op 28 januari 1887, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Gijzel (21 jaar oud), arbeider, geboren te Kloetinge in het jaar 1866, zoon van Maarten Gijzel en Tannetje Nijssen.
 4. Jan van de Plasse, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 3 mei 1863, overleden aldaar op 14 maart 1879.
 5. Marinus van de Plasse, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 21 mei 1867, overleden aldaar op 21 oktober 1867.
 6. Maria van de Plasse, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 23 augustus 1868, volgt onder VIII-cw.
 7. Jan van de Plasse, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 27 mei 1870, volgt onder VIII-cx.
 8. Marinus van de Plasse, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 1 november 1871, overleden aldaar op 22 mei 1872.
 9. Marinus van de Plasse, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 10 februari 1873, volgt onder VIII-cy.
 10. Levenloos van de Plasse, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 30 maart 1874, overleden aldaar op 30 maart 1874.
 11. Stoffel van de Plasse, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 5 september 1875, volgt onder VIII-cz.
 12. Cornelis van de Plasse, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 14 september 1877, overleden aldaar op 7 oktober 1878.

VIII-a Kornelis van Liere, boerenknecht en werkman, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 30 augustus 1824, overleden te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 3 mei 1907, zoon van VII-a. Hij is getrouwd te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 28 augustus 1857, op 32-jarige leeftijd met Martina Johanna Spruijt (25 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) in het jaar 1832, overleden aldaar op 19 juli 1869, dochter van Pieter Jacobus Spruijt (landbouwer, schipper en aannemer) en Margaretha Mol (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Pieter van Liere, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 5 februari 1858, volgt onder IX-a.
 2. Margaretha van Liere, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 3 oktober 1859, overleden aldaar op 20 januari 1861.
 3. Pieter van Liere, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 2 november 1860.
 4. Maatje van Liere, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 15 oktober 1861, overleden aldaar op 30 december 1925. Zij is getrouwd te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 12 september 1885, op 23-jarige leeftijd met Adriaan Wiskerke (34 jaar oud), werkman, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) in het jaar 1851, overleden aldaar op 25 maart 1931, zoon van Adij Wiskerke en Adriana Boei.
 5. Margaretha van Liere, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 25 december 1862, overleden aldaar op 10 augustus 1863.
 6. Adriaan van Liere, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 26 april 1864, overleden aldaar op 18 maart 1884.
 7. Jacobus van Liere, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 17 oktober 1866, overleden aldaar op 3 maart 1867.
 8. Margaretha van Liere, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 23 mei 1868, volgt onder IX-b.

VIII-b Adriaan van Liere, boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 21 januari 1829 (NH), zoon van VII-a.

Emigreert naar de VS in 1873.

Hij is getrouwd te Oudelande op 27 januari 1853, op 24-jarige leeftijd met Johanna van Luijk (22 jaar oud), boerenmeid en arbeidster, geboren te Rilland in het jaar 1831, overleden te Ellewoutsdijk op 4 januari 1871, dochter van Pieter van Luijk en Maatje Hieftje. Uit dit huwelijk:

 1. Marinis van Liere, geboren te Oudelande op 30 april 1853, overleden aldaar op 7 mei 1853.
 2. Marinis van Liere, geboren te Oudelande op 15 maart 1854, overleden aldaar op 22 januari 1857.
 3. Pieter van Liere, geboren te Oudelande op 14 april 1855, overleden aldaar op 24 november 1855.
 4. Pieter van Liere, geboren te Oudelande op 17 november 1856.
 5. Marinis van Liere, geboren te Oudelande op 1 februari 1858.
 6. Adriaan van Liere, geboren te Oudelande op 13 juni 1859, overleden aldaar op 7 november 1859.
 7. Levenloos van Liere, geboren te Oudelande op 9 juli 1860, overleden aldaar op 9 juli 1860.
 8. Maatje van Liere, geboren te Oudelande op 16 december 1861.
 9. Johanna Cornelia van Liere, geboren te Oudelande op 15 juli 1864.
 10. Cornelis van Liere, geboren te Oudelande op 5 november 1865.
 11. Adriana van Liere, geboren te Ellewoutsdijk op 14 december 1868, overleden aldaar op 1 november 1872.

VIII-c Johannis van Liere, boerenknecht en landbouwer, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 24 maart 1835, overleden aldaar op 4 januari 1933, zoon van VII-a. Hij is getrouwd te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 28 februari 1861, op 25-jarige leeftijd (1) met Johanna Hendrika van den Berge (23 jaar oud), landbouwster, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) in het jaar 1838, overleden aldaar op 1 april 1869, dochter van Adriaan van den Berge en Maria Otte (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Maatje van Liere, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 24 januari 1862, volgt onder IX-c.
 2. Maria van Liere, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 9 april 1863, overleden aldaar op 12 oktober 1864.
 3. Marinus van Liere, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 18 april 1865.
 4. Maria van Liere, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 1 juli 1867, overleden aldaar op 1 november 1871.
 5. Adriana van Liere, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 28 augustus 1868, volgt onder IX-d.

Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 14 maart 1872, op 36-jarige leeftijd (2) met Jacoba op 't Hof (27 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1845, overleden te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 24 maart 1876, dochter van Jan op 't Hof en Adriana Karelse (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Maria Adriana van Liere, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 29 december 1872.
 2. Janna van Liere, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 9 februari 1875.
 3. Jan van Liere, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 11 maart 1876, overleden aldaar op 3 juli 1885.

VIII-d Leuntje van Liere, boerenmeid en landbouwster, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 21 oktober 1836, dochter van VII-a. Zij is getrouwd te Oudelande op 1 november 1856, op 20-jarige leeftijd met Pieter van Wingen (21 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Oudelande in het jaar 1835, zoon van Pieter van Wingen (landbouwer) en Maria Mol. Uit dit huwelijk:

 1. Maria van Wingen, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 7 maart 1857, overleden te Oudelande op 14 februari 1867.
 2. Marinis van Wingen, geboren te Oudelande op 12 december 1858.
 3. Pieter Pieterse van Wingen, geboren te Oudelande op 16 januari 1861, overleden aldaar op 26 november 1861.
 4. Maatje van Wingen, geboren te Oudelande op 17 januari 1862.
 5. Pieter Johannis van Wingen, geboren te Oudelande op 22 december 1863.
 6. Geertruid van Wingen, geboren te Oudelande op 24 januari 1865, overleden aldaar op 5 maart 1868.
 7. Kornelis van Wingen, geboren te Oudelande op 13 januari 1867.
 8. Johannis van Wingen, geboren te Oudelande op 16 maart 1868, overleden aldaar op 19 juni 1868.
 9. Johannis van Wingen, geboren te Oudelande op 20 april 1869.
 10. Adriaan van Wingen, geboren te Oudelande op 23 juli 1870.
 11. Maria van Wingen, geboren te Oudelande op 17 april 1872, overleden aldaar op 29 mei 1872.
 12. Maria van Wingen, geboren te Oudelande op 1 september 1873, overleden aldaar op 28 mei 1879.
 13. Jan van Wingen, geboren te Oudelande op 6 april 1876, overleden aldaar op 20 februari 1879.
 14. Jacob van Wingen, geboren te Oudelande op 25 juni 1877.
 15. Geertruid van Wingen, geboren te Oudelande op 19 oktober 1878.
 16. Maria van Wingen, geboren te Oudelande op 28 februari 1880.

VIII-e Leuntje van Liere, dienstbode, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 2 maart 1838, overleden te Goes op 6 mei 1932, dochter van VII-c. Zij is getrouwd te Goes op 18 april 1872, op 34-jarige leeftijd met Adriaan Otte (31 jaar oud), arbeider, geboren te Goes in het jaar 1841, overleden te Schore op 14 oktober 1910, zoon van Marinus Otte en Cornelia Hoogesteger. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Otte, geboren te Schore op 4 april 1873, overleden aldaar op 4 april 1873.

VIII-f Leuntje van Liere, dienstmeid, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 25 november 1829, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 13 december 1889, dochter van VII-d. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 25 september 1851, op 21-jarige leeftijd met Matthijs Weststrate (21 jaar oud), timmerman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1830, zoon van Marinus Weststrate en Maria Rottier. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Weststrate, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 maart 1852, volgt onder IX-e.
 2. Marinus Weststrate, timmermansknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 april 1854, overleden aldaar op 9 februari 1880. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 12 april 1877, op 22-jarige leeftijd met Maatje Wisse (21 jaar oud), geboren te Oost- en West-Souburg in het jaar 1856, dochter van Jacob Wisse (tuinier) en Willemina Melis.

VIII-g Johannes van Liere, boerenknecht, koopman en winkelier, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 27 oktober 1831, wonende aldaar, overleden aldaar op 26 februari 1921, zoon van VII-d. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 25 augustus 1854, op 22-jarige leeftijd (1) met Maatje Beenhakker (19 jaar oud), dienstmeid en arbeidster, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 26 december 1834, overleden aldaar op 24 maart 1877, dochter van Jan Beenhakker (arbeider) en Adriana Verhage. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 22 december 1854, volgt onder IX-f.
 2. Jan van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 28 september 1856, volgt onder IX-g.
 3. Leuntje van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 1 augustus 1858, volgt onder IX-h.
 4. Adriana van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 9 augustus 1860, volgt onder IX-i.
 5. Johannis van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 18 februari 1862, volgt onder IX-j.
 6. Cornelis van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 18 juli 1863, overleden aldaar op 16 juli 1864.
 7. Neeltje van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 6 september 1865.
 8. Cornelis van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 2 juni 1867, volgt onder IX-k.
 9. Paulina van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 1 januari 1869, overleden aldaar op 30 oktober 1869.
 10. Mattheus van Liere, geboren te Nisse op 21 december 1870, overleden aldaar op 2 januari 1871.
 11. Mattheus van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 15 september 1873, volgt onder IX-l.
 12. Janna Jacomina van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 13 oktober 1874.
 13. Marinus van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 7 februari 1876, volgt onder IX-m.

Hij is getrouwd te Nisse op 25 april 1879, op 47-jarige leeftijd (2) met Jacoba Weststrate (43 jaar oud), koopvrouw, geboren te Baarland in het jaar 1836, overleden voor 26 februari 1921, dochter van Christiaan Weststrate en Cornelia Wisse.

VIII-h Johannes Eckhardt, broodbakker, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 15 februari 1832, overleden aldaar op 29 december 1924, zoon van VII-e. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 16 oktober 1856, op 24-jarige leeftijd met Leuntje Bosman (20 jaar oud), geboren te Biezelinge op 19 december 1835, overleden te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 12 mei 1887, dochter van Pieter Bosman (arbeider) en Stoffelina Harthoorn. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Eckhardt, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 17 juli 1857, volgt onder IX-n.
 2. Stoffelina Eckhardt, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 16 augustus 1858, ongehuwd overleden aldaar op 20 juli 1945.
 3. Cornelia Eckhardt, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 23 juli 1859, volgt onder IX-o.
 4. Pieternella Eckhardt, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 10 augustus 1860, volgt onder IX-p.
 5. Levina Eckhardt, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 26 juli 1861, volgt onder IX-q.
 6. Adriana Eckhardt, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 11 oktober 1862, volgt onder IX-r.
 7. Gerard Eckhardt, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 8 december 1863, overleden aldaar op 14 september 1864.
 8. Gerrit Eckhardt, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 30 januari 1865, volgt onder IX-s.
 9. Johannis Eckhardt, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 31 januari 1866, overleden aldaar op 27 februari 1866.
 10. Johannis Eckhardt, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 13 april 1867, volgt onder IX-t.
 11. Pieter Eckhardt, broodbakkersknecht, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 5 mei 1868, overleden aldaar op 8 maart 1888.
 12. Lieven Eckhardt, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 31 december 1870, overleden aldaar op 11 februari 1872.
 13. Leuntje Eckhardt, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 27 juni 1872, overleden aldaar op 24 augustus 1872.
 14. Leuntje Eckhardt, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 31 oktober 1873, volgt onder IX-u.
 15. Levenloos Eckhardt, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 25 mei 1877, overleden aldaar op 25 mei 1877.
 16. Lieven Eckhardt, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 7 september 1878, volgt onder IX-v.
 17. Adriaan Cornelis Eckhardt, bakker, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 5 november 1880, overleden aldaar op 30 november 1937. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 21 december 1916, op 36-jarige leeftijd met Maria Hubregtse (33 jaar oud), geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) in het jaar 1883, overleden aldaar op 25 september 1929, dochter van Leendert Hubregtse (predikant nederlands-duits gereformeerde gemeente) en Maria de Muijnck.

VIII-i Pieternella van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 1 mei 1838, overleden te Wolphaartsdijk op 2 juni 1868, dochter van VII-f.

Pieternella deed belijdenis in de Christelijk Afgescheiden Gemeente van Wolfaartsdijk op 16.1.1868.

Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 14 januari 1864, op 25-jarige leeftijd met Leendert Valkier (23 jaar oud), bakker, landbouwer, geboren te Kats op 13 september 1840 (afgescheiden), overleden te Wolphaartsdijk op 29 december 1903, zoon van Jan Valkier (landbouwer, gezworene van de polder en pachtte een hoeve in 's Heer Arendskerke) en Lena Schipper (landbouwster).

Leendert deed belijdenis in de Christelijk Afgescheiden Gemeente van Wolfaartsdijk op 16.1.1868. Hij was eerst boerenknecht bij zijn schoonvader Cornelis van Liere in 's-Gravenpolder, die daar een grote hofstede bezat (B3). Het gezin verhuisde op 2.3.1866 naar Wolfaartsdijk (D1,1870), waar hij genoemd wordt als bakker en landbouwer. Hij kocht de hoeve Reimershoek van zijn oom en tante Maas-Remijnse voor f 10.000. Hij tekende een schuldbekentenis voor dit bedrag. Dit hoefje bevond zich aan het eind van de Kasteelweg in Oud-Sabbinge en is in 1990 na het overlijden van zijn laatste bewoner Boudewijn de Maker verkocht en afgebroken. Leen had niet veel geluk met zijn boerenbedrijf, bij het overlijden van zijn dochter in 1868 had hij al f 8000 meer schulden dan baten. Op zijn verzoek werd "zijn Kapitale Boere-inspan, met 8 werkpaarden, 7 koeien, 15 varkens, huisraad enz." openbaar geveild (advertentie Goessche Courant van 16.2.1875). Uiteindelijk moet deze niet verkocht zijn want hij leende nog f 5000 van de griffier die de hoeve zou veilen. Als hij in 1879 trouwt met zijn derde vrouw heeft hij f 34121 schuld. Zij bezit f 11225. Volgens overlevering doopte hij zijn hoefje om in "Mara", zie Exodus 15:23. Hij leende f 2000 van een bank in Goes en toen hij deze schuld niet kon aflossen werd hij failiet verklaard. Borgen voor deze lening waren zijn vader Jan en zijn zwager B. de Maaker, die dit bedrag moesten vergoeden. Zijn vader, die hierdoor straatarm geworden was, woonde vanaf die tijd bij zijn dochter Cornelia. Leendert werd door deze handelwijze, waardoor zijn vader en zwager ernstig gedupeerd waren door de kerkeraad van de Afgescheiden Kerk van Wolfaartsdijk uitgeschreven uit de lijst van lidmaten. Hij protesteerde hiertegen bij predikanten van naburige kerken, maar dat mocht niet baten. Toen in 1895 Josina de Bokx, die over nog wat kapitaal beschikte, overleed werd het faillisement opnieuw geopend, waardoor de schuldeisers nog wat tegemoetkoming kregen. In 1896 werd de boerderij verkocht aan Pieter Valkier voor een gering bedrag, Leen bleef op de hoeve. Doodsoorzaak: Myelitis chronica.
(Hij is later getrouwd te Wolphaartsdijk op 18 februari 1869, op 28-jarige leeftijd met Jannetje Koeman (33 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 29 augustus 1835, overleden aldaar op 4 april 1879, dochter van Pieter Koeman (landbouwer) en Willemina Oostpolder (landbouwster). Hij is later getrouwd te Wolphaartsdijk op 18 december 1879, op 39-jarige leeftijd met zijn behuwdschoonzus Jozina de Bokx (35 jaar oud), winkelierster, geboren te Wolphaartsdijk op 6 april 1844, overleden aldaar op 29 augustus 1895, dochter van Joos de Bokx (landbouwer) en Adriana van Strien. (Zij had van een onbekende man één dochter. Zij is eerder getrouwd te Wolphaartsdijk op 13 juni 1867, op 23-jarige leeftijd met Johannis Koeman (22 jaar oud), broodbakker, geboren te Wolphaartsdijk op 26 december 1844, overleden aldaar op 27 juni 1871, zoon van Pieter Koeman (landbouwer) en Willemina Oostpolder (landbouwster). Zij is eerder getrouwd te Wolphaartsdijk op 28 oktober 1874, op 30-jarige leeftijd met haar halfneef Nicolaas Remijnse (37 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk op 20 april 1837, overleden te Krabbendijke (Zeeland) op 28 april 1877, zoon van Abraham Remijnse (landbouwer) en Maria Jansdr. Goetheer (landbouwster). (Hij is eerder getrouwd te Wolphaartsdijk op 28 april 1863, op 26-jarige leeftijd met Maria Goetheer (21 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 21 oktober 1841, overleden aldaar op 12 oktober 1869, dochter van David Goetheer (landbouwer) en Aaltje Arnoijs (landbouwster).))) Uit dit huwelijk:
 1. Jan Valkier, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 13 april 1864 (gereformeerd) (doopgetuigen waren Mattheus Verstelle en Jakob van Dijke), volgt onder IX-w.
 2. Catharina Valkier, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 10 juni 1865 (gereformeerd) (doopgetuigen waren Mattheus Verstelle en Jan Lokerse), volgt onder IX-x.
 3. Cornelis Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 24 november 1866, overleden aldaar op 18 december 1866.
 4. Lena Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 7 december 1867, gedoopt aldaar op 14 juni 1868, overleden aldaar op 12 december 1868.

VIII-j Leuntje van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 26 april 1841, dochter van VII-f. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 23 juli 1869, op 28-jarige leeftijd met Louwrus van Liere (28 jaar oud), landbouwersknecht, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 28 maart 1841, overleden te Yerseke op 26 juli 1888, zoon van VII-j. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 28 april 1870, overleden te Yerseke op 17 januari 1884.
 2. Jacob van Liere, oesterkweker, geboren te Yerseke op 11 maart 1871, overleden aldaar op 12 augustus 1936. Hij is getrouwd te Yerseke op 8 november 1917, op 46-jarige leeftijd met Cornelia van den Bosch (41 jaar oud), geboren te Yerseke in het jaar 1876, dochter van Pieter van den Bosch en Jannetje Corstanje.
 3. Catharina van Liere, dienstbode, geboren te Yerseke op 28 november 1872, ongehuwd overleden aldaar op 25 januari 1899.
 4. Johanna van Liere, geboren te Yerseke op 18 april 1874. Zij is getrouwd te Yerseke op 6 februari 1902, op 27-jarige leeftijd met Cornelis Priem (31 jaar oud), schippersknecht, geboren te Sint Maartensdijk in het jaar 1871 (nederlands hervormd), zoon van Cornelis Priem (arbeider) en Jacomina Slager.
 5. Jacobus van Liere, oesterkweker, geboren te Waarde op 9 mei 1880, ongehuwd overleden te Yerseke op 16 februari 1934.

VIII-k Pieter van Liere, arbeider, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 5 maart 1850, overleden aldaar op 24 oktober 1901, zoon van VII-g. Hij is getrouwd te Kloetinge (Zeeland) op 14 maart 1878, op 28-jarige leeftijd met Maria Mieras (23 jaar oud), arbeidster en veldarbeidster, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 26 juli 1854, overleden te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 26 november 1923, dochter van Cornelis Mieras (boerenknecht en arbeider) en Jacoba Allewijn (dienstmeid en arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Maria van Liere, dienstmeid, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 24 februari 1879, overleden te Driewegen op 4 september 1943. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 18 augustus 1905, op 26-jarige leeftijd met Marinus de Broekert (24 jaar oud), veldarbeider, geboren te Driewegen (Zeeland) in het jaar 1881, zoon van Pieter de Broekert (veldarbeider) en Jannetje Matthijsse.
 2. Jacoba van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 16 juli 1880, overleden te Goes op 15 februari 1975. Zij is getrouwd te Goes op 18 mei 1905, op 24-jarige leeftijd met Dingenis Glerum (24 jaar oud), letterzetter, geboren te Goes in het jaar 1881, zoon van Kornelis Glerum (timmerman) en Jannetje Dekker.
 3. Janna van Liere, dienstbode, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 23 oktober 1882, overleden te Goes op 26 april 1955. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 18 mei 1911, op 28-jarige leeftijd met Lieven Snoodijk (23 jaar oud), boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1888, zoon van Adriaan Abraham Snoodijk (landbouwer) en Janna de Schipper.
 4. Cornelia van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 11 maart 1885, overleden te Goes op 10 mei 1944. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 2 september 1927, op 42-jarige leeftijd met Frans van de Kreke (51 jaar oud), werkman, geboren in het jaar 1876 (doopgetuige was Wolphaartsdijk), zoon van Marinus van de Kreke en Catharina Witte.
 5. Jacob van Liere, veldarbeider, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 11 augustus 1886, overleden aldaar op 31 oktober 1922.
 6. Dina van Liere, dienstbode, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 15 januari 1889. Zij is getrouwd te Goes op 24 mei 1917, op 28-jarige leeftijd met Adriaan Sinke (31 jaar oud), letterzetter, geboren te Goes in het jaar 1886, zoon van Marinus Sinke (kruideniersknecht) en Adriana van den Berge.
 7. Pieternella van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 18 maart 1892, volgt onder IX-y.
 8. Augustina van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 11 juni 1893, overleden aldaar op 19 juli 1893.
 9. Cornelis van Liere, veldarbeider, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 13 januari 1895. Hij is getrouwd te Kloetinge op 24 mei 1922, op 27-jarige leeftijd met Maria Proos (25 jaar oud), geboren te Kloetinge in het jaar 1897, dochter van Ariaan Proos (klein landbouwer) en Cornelia Minnaar.
 10. Augustijn van Liere, veldarbeider, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 8 september 1896. Hij is getrouwd te Terneuzen op 24 januari 1924, op 27-jarige leeftijd met Sara van Hooft (24 jaar oud), geboren te Terneuzen in het jaar 1900, dochter van Pieter van Hooft (veldarbeider) en Cornelia Openneer.
 11. Jacobus van Liere, boerenknecht, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 17 februari 1899. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 24 december 1926, op 27-jarige leeftijd met Francina Jacoba Wagenaar (22 jaar oud), geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) in het jaar 1904, overleden te 's-Gravenpolder op 17 oktober 1962, dochter van Jacob Wagenaar (schaapsherder) en Elizabeth Verweij.

VIII-l Pieternella van Liere, winkelierster, geboren te Krabbendijke op 2 januari 1831, overleden te Schore op 8 juli 1872, dochter van VII-h. Zij is getrouwd te Krabbendijke op 17 december 1857, op 26-jarige leeftijd met Marinis Kole (25 jaar oud), boerenknecht, broodbakker en winkelier, geboren te Schore in het jaar 1832, overleden aldaar op 19 augustus 1904, zoon van Pieter Kole en Leuntje van de Vreede (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Leuntje Kole, geboren te Krabbendijke op 9 januari 1859, overleden aldaar op 6 oktober 1879.
 2. Willem Kole, geboren te Krabbendijke op 5 maart 1860, overleden aldaar op 12 mei 1860.
 3. Neeltje Kole, geboren te Krabbendijke op 13 oktober 1861, overleden aldaar op 9 november 1897.
 4. Maatje Kole, geboren te Krabbendijke op 28 februari 1863, overleden te Schore op 25 januari 1931. Zij is getrouwd te Schore op 23 april 1891, op 28-jarige leeftijd met Adriaan Stevense (26 jaar oud), koopman, geboren te Schore in het jaar 1865, zoon van Marinus Stevense (landbouwer) en Maatje van Koeveringe (landbouwster).
 5. Cornelia Kole, geboren te Krabbendijke op 11 februari 1864, overleden te Wemeldinge op 1 juni 1936. Zij is getrouwd te Schore op 3 mei 1894, op 30-jarige leeftijd met Tonis van Staalen (28 jaar oud), broodbakker en fruitkweker, geboren te Bruinisse in het jaar 1866, zoon van Adriaan van Staalen en Dina van der Bout.
 6. Willem Kole, geboren te Krabbendijke op 1 april 1865, overleden aldaar op 15 mei 1871.
 7. Pieternella Kole, geboren te Krabbendijke op 19 juli 1866, overleden aldaar op 7 november 1866.
 8. Jacomina Kole, geboren te Krabbendijke op 15 november 1867, overleden aldaar op 26 maart 1868.
 9. Johannis Pieter Kole, geboren te Schore op 4 januari 1869, overleden aldaar op 13 maart 1869.
 10. Pieter Johannis Kole, geboren te Schore op 18 april 1870, overleden aldaar op 12 september 1870.

VIII-m Jacobus van Liere, boerenknecht, broodbakker, winkelier en landbouwer, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 21 februari 1835, overleden te Borssele op 21 november 1908, zoon van VII-h. Hij is getrouwd te Krabbendijke op 30 oktober 1856, op 21-jarige leeftijd (1) met Cornelia de Kok (17 jaar oud), winkelierster, geboren te Schore in het jaar 1839, overleden aldaar op 14 januari 1868, dochter van Jacob de Kok en Martina Glerum (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje van Liere, boerenmeid, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 20 mei 1857, overleden te Borssele op 8 januari 1931. Zij is getrouwd te Borssele op 30 september 1880, op 23-jarige leeftijd met Jozias de Krijger (30 jaar oud), boerenknecht, geboren te Borssele in het jaar 1850, zoon van Cornelis de Krijger en Pieternelle Leunis.
 2. Levenloos van Liere, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 29 juni 1858, overleden aldaar op 29 juni 1858.
 3. Jacob Martinus van Liere, geboren te Schore in het jaar 1861, overleden aldaar op 16 januari 1866.
 4. Martina van Liere, winkelierster, geboren te Schore op 22 september 1862, overleden te Driewegen (Zeeland) op 6 juni 1898. Zij was gehuwd (1) met Andries Bruinooge, boerenknecht, geboren te Ellewoutsdijk in het jaar 1861, zoon van Jacob Bruinooge (landbouwer) en Katharina Steenpoorte (landbouwster). Zij is getrouwd te Driewegen (Zeeland) op 24 augustus 1893, op 30-jarige leeftijd (2) met Cornelis de Jager (33 jaar oud), smid, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) in het jaar 1860, overleden te Driewegen (Zeeland) op 8 januari 1926, zoon van Gillis de Jager (landbouwer) en Katharina de Waal.
  (Hij is eerder getrouwd te Wolphaartsdijk op 25 september 1884, op 24-jarige leeftijd met Jannetje Sinke (22 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 2 april 1862, overleden te Driewegen (Zeeland) op 7 augustus 1892, dochter van Johannis Sinke (boerenknecht en landbouwer) en Willemina Koeman. Hij is later getrouwd te Driewegen (Zeeland) op 12 december 1901, op 41-jarige leeftijd met Maatje de Leeuw (26 jaar oud), geboren te Oudelande in het jaar 1875, dochter van Geerard de Leeuw (arbeider) en Geertruid Korstanje. (Zij was weduwe van Gilles de Jager, boerenknecht, geboren te Borssele (Zeeland) in het jaar 1872, overleden te Oudelande op 19 januari 1901.))
 5. Jacob Martinus van Liere, geboren te Schore op 24 maart 1866, overleden aldaar op 15 januari 1868.
 6. Wilhelmina van Liere, geboren te Gshore op 11 april 1867, overleden te Goes op 4 maart 1927.

Hij is getrouwd te Schore op 19 januari 1871, op 35-jarige leeftijd (2) met zijn schoonzus Janna de Kok (25 jaar oud), landbouwster, geboren te Schore in het jaar 1846, overleden te Driewegen op 11 juli 1918, dochter van Jacob de Kok en Martina Glerum (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Leuntje van Liere, boerenmeid, geboren te Borssele op 5 november 1871, overleden te Koudekerke op 5 april 1953. Zij is getrouwd te Borssele op 24 september 1896, op 24-jarige leeftijd met Willem Westveer (29 jaar oud), boerenknecht, geboren te Ovezande in het jaar 1867, zoon van Pieter Westveer (landbouwer) en Maatje Polderman (landbouwster).
 2. Jacob van Liere, geboren te Borssele op 23 mei 1873, volgt onder IX-z.
 3. Willem van Liere, geboren te Borssele op 2 december 1874, overleden aldaar op 5 januari 1875.
 4. Pieternella van Liere, geboren te Borssele op 8 november 1876, overleden aldaar op 8 maart 1954. Zij is getrouwd te Borssele op 16 februari 1899, op 22-jarige leeftijd met Bernardus Elsman (28 jaar oud), gemeenteveldwachter, geboren te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1871, zoon van Bernardus Elsman en Lena Markusse.
 5. Willem van Liere, landbouwersknecht en koopman, geboren te Borssele op 1 juli 1877, wonende te Sint Laurens, overleden te Middelburg op 30 mei 1941. Hij is getrouwd te Schore op 9 augustus 1906, op 29-jarige leeftijd met Tannetje Kole (31 jaar oud), geboren te Kruiningen in het jaar 1875, dochter van Jan Kole en Maria Poleij.
 6. Anthonij van Liere, landbouwer, geboren te Borssele op 15 januari 1879, overleden te Driewegen op 26 maart 1921. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 15 juni 1916, op 37-jarige leeftijd met Adriana Jkanna Blok (26 jaar oud), geboren te Kapelle in het jaar 1890, dochter van Cornelis Blok (landbouwer) en Maatje Blok.
 7. Johannes van Liere, commissionair, geboren te Borssele op 21 mei 1880, ongehuwd overleden te Driewegen op 21 juni 1913.
 8. Truitje van Liere, geboren te Borssele op 19 september 1881, overleden te Driewegen op 27 november 1948. Zij is getrouwd te Borssele op 25 april 1907, op 25-jarige leeftijd met Pieter Jan van der Slikke (26 jaar oud), landbouwer, geboren te Tholen in het jaar 1881, zoon van Abraham van der Slikke (landbouwer) en Catharina Wilhelmina Geluk.
 9. Jacobus van Liere, geboren te Borssele op 5 juni 1885, volgt onder IX-aa.
 10. Jan van Liere, geboren te Borssele op 5 juni 1887, overleden aldaar op 24 juni 1889.

VIII-n Jacob Johannis van Liere, landbouwer, geboren te Krabbendijke op 26 januari 1837, overleden te Nisse op 22 januari 1897, zoon van VII-h. Hij is getrouwd te Goes op 21 februari 1867, op 30-jarige leeftijd (1) met Suzanna Zandee (27 jaar oud), landbouwster, geboren te Goes in het jaar 1840, overleden te Nisse op 16 februari 1876, dochter van Marinus Zandee (landbouwer) en Cornelia Blok (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Willem van Liere, geboren te Nisse op 3 april 1868, volgt onder IX-ab.
 2. Cornelia van Liere, boerenmeid, geboren te Nisse op 23 april 1869, overleden te Middelburg op 21 april 1920. Zij is getrouwd te Nisse op 13 februari 1895, op 25-jarige leeftijd met Andries Marinus Steketee (29 jaar oud), boerenknecht, geboren te Baarland in het jaar 1866, zoon van Jan Steketee (landbouwer) en Geertje Meijers (landbouwster).
 3. Marinus van Liere, geboren te Nisse op 15 maart 1871, overleden aldaar op 6 april 1871.
 4. Neeltje van Liere, geboren te Nisse op 19 september 1872, overleden aldaar op 22 september 1872.
 5. Marinus van Liere, geboren te Nisse op 17 september 1873, volgt onder IX-ac.
 6. Neeltje van Liere, geboren te Nisse op 3 februari 1876, overleden aldaar op 13 februari 1876.

Hij is getrouwd te Nisse op 18 maart 1880, op 43-jarige leeftijd (2) met Christina Hirdes (31 jaar oud), geboren te Nisse in het jaar 1849, overleden te Baarland op 19 januari 1927, dochter van Pieter Hirdes (landbouwer en landman) en Maatje Kakebeke (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Johannis van Liere, geboren te Nisse op 5 oktober 1881, volgt onder IX-ad.
 2. Pieter van Liere, geboren te Nisse op 31 januari 1883, volgt onder IX-ae.
 3. Neeltje van Liere, geboren te Nisse op 1 november 1887. Zij is getrouwd te Nisse op 20 mei 1920, op 32-jarige leeftijd met Kornelis Zeevaart (29 jaar oud), klein landbouwer, geboren te Baarland in het jaar 1891, zoon van Adriaan Dingenis Zeevaart (landbouwer) en Anna Spruijt.

VIII-o Willem Neelis van Liere, boerenknecht en landbouwer, geboren te Krabbendijke op 28 oktober 1841, overleden te Ovezande op 28 augustus 1915, zoon van VII-h. Hij is getrouwd te Ovezande op 25 januari 1872, op 30-jarige leeftijd met Cornelia Mol (32 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te Ovezande in het jaar 1840, overleden aldaar op 1 januari 1913, dochter van Willem Mol (landbouwer) en Dirkje Wisse. Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje van Liere, geboren te Ovezande op 24 april 1872. Zij is getrouwd te Ovezande op 12 november 1897, op 25-jarige leeftijd met Hendrik Koole (34 jaar oud), waterbouwkundige, geboren te Kattendijke in het jaar 1863, zoon van Jan Marinus Koole (waterbouwkundige) en Wilhelmina van Westen.
 2. Willem van Liere, geboren te Ovezande op 6 juni 1873, volgt onder IX-af.
 3. Johannes van Liere, geboren te Ovezande op 23 september 1874, overleden aldaar op 8 januari 1875.
 4. Dirk van Liere, geboren te Ovezande op 6 oktober 1875, volgt onder IX-ag.
 5. Johannes van Liere, geboren te Ovezande op 30 april 1877, overleden aldaar op 9 maart 1878.
 6. Dirkje van Liere, boerenmeid, geboren te Ovezande op 20 juni 1878, overleden te Oudelande op 22 oktober 1944. Zij is getrouwd te Ovezande op 4 juni 1909, op 30-jarige leeftijd met Jan van der Poel (30 jaar oud), timmerman, geboren te Ovezande in het jaar 1879, zoon van Dammis van der Poel (timmerman) en Maria Pieternella Korstanje.
 7. Johannes van Liere, geboren te Ovezande op 15 november 1879, volgt onder IX-ah.
 8. Cornelis van Liere, geboren te Ovezande op 25 maart 1881, volgt onder IX-ai.
 9. Jacobus van Liere, geboren te Ovezande op 18 november 1882, volgt onder IX-aj.

VIII-p Jan van Liere, landbouwer, geboren te Krabbendijke op 16 juni 1843, overleden aldaar op 21 november 1918, zoon van VII-h. Hij is getrouwd te Krabbendijke op 6 februari 1868, op 24-jarige leeftijd met Jannetje Zandee (21 jaar oud), geboren te Krabbendijke in het jaar 1847, overleden aldaar op 28 maart 1922, dochter van Jan Zandee en Jacoba Zuidweg. Uit dit huwelijk:

 1. Willem van Liere, geboren te Krabbendijke op 7 oktober 1868.
 2. Jacoba van Liere, geboren te Krabbendijke op 21 april 1870, volgt onder IX-ak.
 3. Levenloos van Liere, geboren te Krabbendijke op 16 augustus 1871, overleden aldaar op 16 augustus 1871.
 4. Jan van Liere, geboren te Krabbendijke op 24 augustus 1873, overleden aldaar op 7 mei 1877.

VIII-q Kornelis van Liere, landman, geboren te Krabbendijke op 21 januari 1845, zoon van VII-h. Hij is getrouwd te Rilland en Maire op 24 september 1874, op 29-jarige leeftijd met Dina ten Bos (23 jaar oud), landbouwster, geboren te Rilland in het jaar 1851, dochter van Hendrik Jan ten Bos en Cornelia Bosman. Uit dit huwelijk:

 1. Willem van Liere, geboren te Krabbendijke op 28 mei 1878, overleden aldaar op 24 augustus 1878.
 2. Willem van Liere, geboren te Krabbendijke op 16 november 1881.
 3. Anthonie van Liere, geboren te Hoedekenskerke op 20 oktober 1888.
 4. Johanna van Liere, geboren te Hoedekenskerke op 30 juli 1891.

VIII-r Marinus van Liere, boerenknecht, geboren te Krabbendijke op 31 oktober 1850, zoon van VII-h. Hij is getrouwd te Waartde op 30 maart 1876, op 25-jarige leeftijd met Wilhelmina Pieper (20 jaar oud), geboren te Waartde in het jaar 1856, dochter van Marinus Pieper (landman) en Johanna Blok (landvrouw). Uit dit huwelijk:

 1. Willem Marinus van Liere, geboren te Krabbendijke op 17 januari 1877.
 2. Jan Willem van Liere, geboren te Waarde op 3 november 1884.

VIII-s Gommert van Liere, boerenknecht en koopman in kolen, geboren te Krabbendijke op 4 december 1851, overleden aldaar op 23 februari 1905, zoon van VII-h. Hij is getrouwd te Kapelle op 17 oktober 1878, op 26-jarige leeftijd met Willemijna Geelhoed (23 jaar oud), geboren te Kapelle in het jaar 1855, dochter van Willem Geelhoed (landbouwer) en Adriana de Schipper. Uit dit huwelijk:

 1. Willem Adriaan van Liere, geboren te Kapelle op 25 november 1880.

VIII-t Jacobus van Liere, boerenknecht en arbeider, geboren te Kapelle in het jaar 1824, overleden te Kloetinge op 27 april 1859, zoon van VII-i. Hij is getrouwd te Kloetinge op 24 mei 1849, op 25-jarige leeftijd met Maria Nieuwenhuize (20 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren in het jaar 1829, dochter van Jacobus Nieuwenhuize en Helena Oostdijk. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia van Liere, geboren te Kloetinge op 23 november 1849. Zij is getrouwd te Krabbendijke op 25 februari 1875, op 25-jarige leeftijd met Anthoni van 't Leven (28 jaar oud), geboren te Krabbendijke in het jaar 1847, zoon van Kornelis van 't Leven en Anthonia van Duine.
 2. Elena van Liere, geboren te Kloetinge op 17 oktober 1859. Zij is getrouwd te Krabbendijke op 20 september 1877, op 17-jarige leeftijd met Johannes Blok (22 jaar oud), boerenknecht, geboren te Rilland in het jaar 1855, zoon van Jacob Blok (landman) en Neeltje Lepoeter (landvrouw).

VIII-u Marinus van Liere, landbouwer, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 7 april 1835, overleden aldaar op 8 april 1906, zoon van VII-i. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 21 april 1870, op 35-jarige leeftijd met Jannetje Zandee (19 jaar oud), landbouwster, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) in het jaar 1851, overleden te Kloetinge (Zeeland) op 9 september 1917, dochter van Johannes Zandee (landbouwer) en Adriana van Noppen (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Jan van Liere, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 2 augustus 1871, volgt onder IX-al.
 2. Adriana van Liere, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 9 december 1872, overleden te Goes op 4 juni 1933. Zij is getrouwd te Kloetinge (Zeeland) op 2 februari 1893, op 20-jarige leeftijd met Pieter Cornelis Oele (24 jaar oud), timmerman, geboren te Kloetinge (Zeeland) in het jaar 1869, zoon van Leunis Oele (timmerman) en Adriana Buitler.
 3. Cornelia van Liere, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 11 november 1878, volgt onder IX-am.
 4. Johannes van Liere, landbouwer, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 6 mei 1888, overleden te Goes op 14 december 1958. Hij is getrouwd te Wemeldinge op 26 augustus 1915, op 27-jarige leeftijd met Margaretha Maria Bliek (23 jaar oud), geboren te Wemeldinge in het jaar 1892, dochter van Pieter Bliek (wagenmaker) en Jannetje Nijssen.

VIII-v Johannis van Liere, boerenknecht, geboren te Kloetinge (Zeeland) in het jaar 1836, zoon van VII-i. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 16 december 1869, op 33-jarige leeftijd met Kornelia Goeree (22 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1847, dochter van Maarten Goeree (slachter en herbergier) en Neeltje Jille (herbergierster). Uit dit huwelijk:

 1. Jan van Liere, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 25 april 1870.

VIII-w Jacob Cz van Liere, boerenknecht en landbouwer, geboren te Kloetinge op 16 februari 1834, overleden aldaar op 13 februari 1907, zoon van VII-j. Hij is getrouwd te Kloetinge op 26 maart 1863, op 29-jarige leeftijd met Pieternella Hoebeke (26 jaar oud), boerenmeid, geboren te Kloetinge in het jaar 1837, overleden aldaar op 29 december 1921, dochter van Jan Hoebeke en Janna op 't Hof. Uit dit huwelijk:

 1. Kaatje van Liere, geboren te Kloetinge op 14 juni 1863, overleden aldaar op 14 november 1907. Zij is getrouwd te Kloetinge op 11 mei 1888, op 24-jarige leeftijd met Marinus Eversdijk (24 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren in het jaar 1864, zoon van Cornelis Eversdijk en Martina Paardekooper.
 2. Jan van Liere, geboren te Kloetinge op 29 oktober 1865, overleden te Goes op 14 februari 1958. Hij is getrouwd te Kloetinge op 12 augustus 1909, op 43-jarige leeftijd met Levina Nieuwenhuijze (37 jaar oud), geboren te Nisse in het jaar 1872, dochter van Bastiaan Nieuwenhuijze (landbouwer) en Christina Willemina Murre.
 3. Cornelis van Liere, landbouwer, geboren te Kloetinge op 26 maart 1869, overleden te 's-Heer Abtskerke op 9 december 1947. Hij is getrouwd te Kapelle op 9 mei 1902, op 33-jarige leeftijd met Dingetje Johanna de Jonge (23 jaar oud), geboren te Kapelle in het jaar 1879, dochter van Hendrik de Jonge (boerenknecht) en Anna Christina Krijnsen.
 4. Johanna van Liere, geboren te Kloetinge op 8 juli 1871, overleden aldaar op 28 augustus 1933. Zij is getrouwd te Kloetinge op 25 mei 1899, op 27-jarige leeftijd met Adriaan Allemekinders (25 jaar oud), koopman, geboren te Kloetinge in het jaar 1874, zoon van Pieter Allemekinders (koopman) en Adriana Oele.
 5. Leuntje van Liere, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 26 februari 1874, volgt onder IX-an.

VIII-x Jacobus van Liere, landbouwer en koemelker, geboren te Kloetinge op 7 maart 1837, overleden te Goes op 30 april 1884, zoon van VII-j. Hij is getrouwd te Goes op 10 juni 1869, op 32-jarige leeftijd met Neeltje de Jonge (25 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1844, overleden te Goes op 24 februari 1881, dochter van Hendrik de Jonge (landbouwer) en Cornelia Zandee. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes van Liere, geboren te Goes op 8 januari 1865.
  Erkend kind geb 8-1-1865
 2. Cornelis van Liere, timmerman, geboren te Goes op 17 december 1869. Hij is getrouwd te Goes op 10 mei 1893, op 23-jarige leeftijd met Blazina Willeboer (23 jaar oud), geboren te Goes in het jaar 1870, dochter van Pieter Willeboer en Geertruit van de Linde.
 3. Cornelia van Liere, geboren te Goes op 16 juni 1873.
 4. Kaatje van Liere, geboren te Goes op 12 september 1874.
 5. Ariaan van Liere, geboren te Goes op 11 augustus 1876, overleden aldaar op 2 januari 1877.
 6. Marinus van Liere, geboren te Goes op 4 mei 1878.
 7. Jacob van Liere, geboren te Goes op 4 mei 1878.
 8. Willem van Liere, rijksambtenaar, geboren te Goes op 10 februari 1880. Hij is getrouwd te IJzendijke op 19 maart 1908, op 28-jarige leeftijd met Pieternella Adriana Bruijsschaart (23 jaar oud), geboren te Vlissingen in het jaar 1885, dochter van Daniel Bruijsschaart en Pieternella Maria van Hoeven (gemeentewerkvrouw).

VIII-y Jacobus van Liere, herbergier en bakker, geboren te Goes op 23 maart 1833, overleden te Delft op 3 juni 1877, zoon van VII-k. Hij is getrouwd te Goes op 24 mei 1860, op 27-jarige leeftijd met Pieternella Sara Merison (21 jaar oud), dienstmeid en abeidster, geboren te Fort Bath en Bath op 15 augustus 1838, overleden te Goes op 23 maart 1878, dochter van Jacob Merison en Printje Israel. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Pieternella van Liere, dienstbode, geboren te Goes op 12 maart 1861, overleden aldaar op 3 mei 1909. Zij is getrouwd te Goes op 8 november 1883, op 22-jarige leeftijd met Adrianus Matthijs Sampon (24 jaar oud), zadelmakersknecht en zadelmaker, geboren in het jaar 1859, zoon van Louis Sampon en Jodina Johanna Rieghart.
 2. Jakob van Liere, geboren te Kloetinge op 17 december 1862.
 3. Martina Carolina Juliana van Liere, geboren te Goes op 21 oktober 1864, overleden aldaar op 1 december 1865.
 4. Marinus van Liere, geboren te Goes op 24 januari 1866.
 5. Jacobus van Liere, geboren te Goes op 6 oktober 1868.

VIII-z Jacob van Liere, arbeider, herbergier, koopman en winkelier, geboren te Goes op 31 januari 1836, overleden te Heinkenszand op 28 maart 1888, zoon van VII-k. Hij is getrouwd te Goes op 25 april 1861, op 25-jarige leeftijd met Katharina Barbier (20 jaar oud), geboren te Goes in het jaar 1841, overleden te Bergen op Zoom op 30 november 1917, dochter van Engel Barbier en Elisabeth Kesselaar (uitdraagster). Uit dit huwelijk:

 1. Marinus van Liere, geboren te Goes op 20 februari 1862, overleden aldaar op 30 april 1862.
 2. Engel van Liere, geboren te Goes op 16 februari 1863, volgt onder IX-ao.
 3. Elisabeth Maria van Liere, geboren te Goes op 19 augustus 1865, overleden aldaar op 22 april 1867.
 4. Pieter Marcus van Liere, schildersknecht, geboren te Goes in het jaar 1868. Hij is getrouwd te Kloetinge op 31 juli 1890, op 22-jarige leeftijd met Pieternella van Haveren (18 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1872, dochter van Cornelis van Haveren en Pieternella Louise (arbeidster).
 5. Elisabeth Maria van Liere, geboren te Goes op 20 november 1869, overleden aldaar op 24 juni 1870.
 6. Marinus van Liere, geboren te Goes op 5 september 1871, overleden aldaar op 29 augustus 1872.
 7. Elisabeth Maria van Liere, geboren te Goes op 7 februari 1873, overleden te Middelburg op 9 december 1921. Zij is getrouwd te Middelburg op 19 mei 1899, op 26-jarige leeftijd met Franciscus de Munck (27 jaar oud), timmerman, geboren te Middelburg in het jaar 1872, zoon van Pieter Jacobus de Munck en Martina Francina Francooij.
 8. Marinus van Liere, geboren te Goes op 29 september 1874 (NH), volgt onder IX-ap.
 9. Johanna Maria van Liere, geboren te Borssele op 6 mei 1876, overleden te Vlissingen op 22 januari 1957. Zij is getrouwd te Vlissingen op 7 oktober 1914, op 38-jarige leeftijd met Johannes Baptista Augustus Lauwereinds (39 jaar oud), magazijnmeester, geboren te Vlissingen in het jaar 1875, zoon van Eduardus Eugenius Lauwereinds en Pieternella Johanna Klijberg.
 10. Pieternella van Liere, geboren te Borssele op 6 mei 1876, overleden aldaar op 14 mei 1876.
 11. Jacobus van Liere, geboren te Borssele op 16 april 1878, overleden te Heinkenszand op 5 januari 1879.
 12. Jacobus van Liere, geboren te Heinkenszand op 1 augustus 1885, volgt onder IX-aq.

VIII-aa Jacob van Liere, arbeider, geboren te Borssele op 19 januari 1829, overleden aldaar op 24 september 1895, zoon van VII-m. Hij is getrouwd te Borssele op 4 december 1862, op 33-jarige leeftijd met Cornelia IJzerman (28 jaar oud), arbeidster, geboren te Borssele in het jaar 1834, overleden aldaar op 7 augustus 1916, dochter van Jacob IJzerman en Jannetje den Herder. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob van Liere, arbeider, geboren te Borssele op 3 april 1863, ongehuwd overleden aldaar op 16 september 1884.
 2. Jan van Liere, geboren te Borssele (Zeeland) op 25 april 1864, volgt onder IX-ar.
 3. Catharina van Liere, arbeidster, geboren te Borssele op 16 november 1865, overleden aldaar op 27 maart 1898. Zij is getrouwd te Borssele op 1 augustus 1888, op 22-jarige leeftijd met Marinus Huissoon (22 jaar oud), kleermaker, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1866, zoon van Aarnout Huissoon (winkelier) en Maatje Ruster (winkelierster).
 4. Jannetje van Liere, geboren te Borssele op 15 maart 1867, overleden aldaar op 10 maart 1868.
 5. Jannetje van Liere, geboren te Borssele op 1 december 1869, overleden aldaar op 12 mei 1880.
 6. Tannetje van Liere, geboren te Borssele op 5 januari 1871, overleden aldaar op 11 maart 1872.
 7. Tannetje van Liere, geboren te Borssele op 5 april 1873, overleden aldaar op 21 augustus 1873.
 8. Marinus van Liere, geboren te Borssele op 8 juni 1874, overleden aldaar op 21 augustus 1874.
 9. Agatha van Liere, dienstmeid, geboren te Borssele op 28 juni 1876, ongehuwd overleden aldaar op 5 december 1893.
 10. Janna van Liere, geboren te Borssele op 20 mei 1878, overleden aldaar op 5 mei 1879.

VIII-ab Christiaan van Liere, boerenknecht, geboren te Rilland in het jaar 1838, zoon van VII-n. Hij is getrouwd te Krabbendijke op 11 mei 1860, op 22-jarige leeftijd met Kaatje van Oosten (22 jaar oud), geboren te Wemeldinge in het jaar 1838, dochter van Marinus van Oosten (timmerman) en Cornelia Adriaanse (timmervrouw). Uit dit huwelijk:

 1. Pieter van Liere, geboren te Rilland en Maire op 22 april 1866, overleden te Fort Bath en Bath op 6 oktober 1871.
 2. Pieter van Liere, rijksambtenaar, geboren te Fort Bath en Bath op 26 december 1877. Hij is getrouwd te Rilland-Bath op 7 juni 1906, op 28-jarige leeftijd met Wilhelmina Jannetje Steketee (25 jaar oud), geboren te Velden in het jaar 1881, dochter van Andries Marinus Steketee en Johanna Lena Jansen.

VIII-ac Pieternella van Liere, dienstbode, geboren te Krabbendijke op 2 januari 1844, overleden aldaar op 14 december 1870, dochter van VII-n. Zij is getrouwd te Rilland en Maire op 25 juli 1867, op 23-jarige leeftijd met Jan Vogel (24 jaar oud), landbouwer, geboren te Rilland in het jaar 1843, zoon van Maarten Vogel (arbeider) en Willemina Kraak (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Dingena Vogel, geboren te Rilland-Bath op 9 april 1869, volgt onder IX-as.

VIII-ad Jacob van Liere, boerenknecht, geboren te Krabbendijke op 5 maart 1846 (NH), zoon van VII-n.

Emigrant in 1876 naar de Verenigde Staten.

Hij is getrouwd te Fort Bath en Bath op 8 mei 1874, op 28-jarige leeftijd met Elisabeth Koene (21 jaar oud), dienstmeid, geboren te Breskens in het jaar 1853, dochter van Izaak Koene (arbeider) en Fracina Elias (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Dingetje van Liere, geboren te Fort Bath en Bath op 8 november 1874.
 2. Francina van Liere, geboren te Fort Bath en Bath op 9 november 1875.

VIII-ae Maatje Wanjon, dienstmeid en leurster, geboren te Middelburg Ambagt op 13 december 1797, wonende aldaar, overleden aldaar op 8 september 1848, dochter van VII-p. Zij is getrouwd te Oost-Souburg op 18 september 1819, op 21-jarige leeftijd met Isaak Bastiaanse (24 jaar oud), boerenknecht, dagloner, timmermansknecht en tuinman, geboren te Oost-Souburg op 15 augustus 1795, wonende te Middelburg Ambagt, overleden te Middelburg op 10 juli 1865, zoon van Jan Bastiaanse en Willemijna Bakkers. Uit dit huwelijk:

 1. Willemina Bastiaanse, geboren te Middelburg op 16 oktober 1819, overleden te Middelburg Ambagt op 6 december 1819.
 2. Willemina Bastiaanse, geboren te Middelburg op 19 maart 1822, volgt onder IX-at.
 3. Pieternella Bastiaanse, geboren op 1 februari 1827, overleden te Middelburg Ambagt op 13 september 1827.

VIII-af Cornelis Wanjon, boerenknecht, dagloner en landman, geboren te Middelburg in het jaar 1799, wonende te Middelburg Ambagt, overleden aldaar op 1 juli 1848, zoon van VII-p. Hij is getrouwd te Sint Laurens op 28 februari 1829, op 30-jarige leeftijd met Sentina Maas (29 jaar oud), dienstmeid, geboren te Sint Laurens in het jaar 1800, wonende te Middelburg Ambagt, overleden te Middelburg op 2 juni 1860, dochter van Jacobus Maas (landman) en Geertje Onderdijk. Uit dit huwelijk:

 1. Maximiliaan Wanjon, geboren te Middelburg op 14 juni 1829, overleden aldaar op 1 augustus 1835.
 2. Jacobus Wanjon, dagloner, geboren te Middelburg op 2 juli 1830, ongehuwd overleden te Sint Laurens op 20 juli 1856.
 3. Pieternella Wanjon, geboren te Middelburg op 26 september 1832, overleden aldaar op 7 oktober 1832.
 4. Greetje Wanjon, geboren te Middelburg op 26 september 1832, overleden te Middelburg Ambagt op 4 april 1834.
 5. Izaäk Wanjon, geboren te Middelburg op 13 februari 1834, volgt onder IX-au.
 6. Maximiliaan Wanjon, geboren te Middelburg op 19 augustus 1836, volgt onder IX-av.
 7. Pieternella Wanjon, geboren te Middelburg op 22 januari 1838, volgt onder IX-aw.
 8. Jan Wanjon, geboren te Middelburg Ambagt op 5 februari 1842, overleden aldaar op 14 oktober 1843.

VIII-ag Janneke Valkenier, dienstmeid en arbeidster, geboren te Nieuwvliet op 13 maart 1801, wonende te aangekomen in Noord Amerika op 17-10-1863, dochter van VII-q. Zij is getrouwd te Groede op 26 mei 1831, op 30-jarige leeftijd met Izaak Callewaart (35 jaar oud), landmansknecht en arbeider, geboren te Retranchement op 17 september 1795, zoon van Pieter Callewaart en Janneke van der Velde. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Izaak Callewaart, geboren te Groede op 10 november 1832, overleden aldaar op 10 november 1832.
 2. Janneke Callewaart, geboren te Groede op 10 november 1832, volgt onder IX-ax.
 3. Izaak Callewaart, geboren te Groede op 31 augustus 1834, volgt onder IX-ay.
 4. Maria Callewaart, geboren te Groede op 17 september 1836, volgt onder IX-az.
 5. Catharina Callewaart, geboren te Groede op 31 januari 1838, volgt onder IX-ba.
 6. Jan Callewaart, geboren te Groede op 4 oktober 1841 (nederlands hervormd), volgt onder IX-bb.

VIII-ah Pieternella Valkenier, dienstmeid en arbeidster, geboren te Cadzand op 3 oktober 1811, overleden te Groede op 5 mei 1861, dochter van VII-q.

Haar zoon van een onbekende man:

 1. Abraham Valkenier, geboren te Zuidzande op 18 april 1835, overleden aldaar op 11 september 1835.

Zij is getrouwd te Zuidzande op 5 mei 1836, op 24-jarige leeftijd (2) met Pieter Cornelis Naeije (29 jaar oud), arbeider en landmansknecht, geboren te Oostburg op 3 juni 1806, overleden te Groede op 13 juli 1844, zoon van Mattheus Naeije en Maria van Loopik. Uit dit huwelijk:

 1. Jozina Naeije, geboren te Groede op 7 februari 1837, overleden aldaar op 7 februari 1837.
 2. Jozina Maria Naeije, geboren te Groede op 14 maart 1838 (nederlands hervormd), volgt onder IX-bc.
 3. Machiel Naeije, geboren te Groede op 17 mei 1839, overleden aldaar op 5 juni 1839.
 4. Maria Josina Naeije, geboren te Groede op 10 maart 1841, volgt onder IX-bd.
 5. Magdaleena Willemina Naeije, geboren te Groede op 31 december 1842, overleden aldaar op 28 september 1843.
 6. Pieter Naeije, geboren te Groede op 20 mei 1844, overleden aldaar op 28 april 1847.

Haar dochter van een onbekende man:

 1. Francijntje Valkenier, geboren te Groede op 15 januari 1846, overleden aldaar op 29 juli 1846.

Zij is getrouwd te Groede op 14 februari 1849, op 37-jarige leeftijd (4) met Pieter Rousseau (27 jaar oud), arbeider, geboren te Groede in het jaar 1822, overleden aldaar op 8 juni 1859, zoon van Pieter Rousseau en Sara de Maillie (winkelierster). Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Rousseau, geboren te Groede op 10 april 1851, overleden aldaar op 21 januari 1853.
 2. Adriana Rousseau, geboren te Groede op 21 juli 1852, overleden aldaar op 17 oktober 1852.
 3. Pieter Rousseau, geboren te Groede op 25 mei 1854, overleden aldaar op 4 februari 1862.

VIII-ai Abraham Valkenier, werkman en arbeider, geboren te Cadzand op 19 augustus 1816 (nederlands hervormd), wonende te Espirito Santo (BraziliŽ), overleden te BraziliŽ rond 1892, zoon van VII-q.

Holanda. In de tweede helft van de negentiende eeuw (1858 - 1862) waren Nederlanders in de gelegenheid gesteld om een kolonie in te richten in de staat Esprito Santo. Op 500 km ten noorden van Rio de Janeiro stichtten zij de gemeenschap Holanda (1860). Ronselaars hadden hiervoor een groep Zeeuws-Vlamingen geworven die hun bedrijf moesten opbouwen in een binnenlands gelegen bergachtig gebied dat was begroeid met oerwoud en waarin geen infrastructuur was. Door zeer ongunstige omstandigheden was de betreffende groep slechts in staat om zich op de zelfvoorzieningslandbouw toe te leggen en kende geen verdere expansie. Naar BraziliŽ geŽmigreed 1861, vanuit zijn woonplaats: Groede met zijn vrouw en vijf kinderen. Reden: het zoeken van betere middelen van bestaan.

Hij is getrouwd te Zuidzande op 19 april 1838, op 21-jarige leeftijd met Johanna Smoor (19 jaar oud), arbeidster, geboren te Zuidzande op 8 maart 1819, overleden te BraziliŽ in het jaar 1902, dochter van Abraham Smoor (arbeider) en Emilia Moens. Uit dit huwelijk:

 1. Agatha Willemina Valkenier, geboren te Zuidzande op 23 augustus 1838.
 2. Machiel Valkenier, geboren te Nieuwvliet op 18 augustus 1839, overleden aldaar op 6 september 1839.
 3. Jozina Valkenier, geboren te Zuidzande op 13 juli 1840, overleden aldaar op 19 september 1840.
 4. Petronella Valkenier, arbeidster, geboren te Waterlandskerkje (Zeeland) op 10 september 1841.
  In 1861 geemigreerd naar BraziliŽ.
  Zij is getrouwd te Groede op 5 december 1860, op 19-jarige leeftijd met Abraham Crince (27 jaar oud), arbeider, geboren te Groede op 23 februari 1833, zoon van Pieter Crince (arbeider) en Maatje de Molenaar (arbeidster).
  In 1861 geemigreerd naar BraziliŽ.
 5. Jozias Cornelis Valkenier, geboren te Waterlandskerkje (Zeeland) op 9 september 1843.
 6. Machiel Valkenier, geboren te Waterlandskerkje (Zeeland) op 27 augustus 1845, overleden aldaar op 16 november 1845.
 7. Pieter Valkenier, geboren te Groede op 11 november 1846, volgt onder IX-be.
 8. Jacob Valkenier, geboren te Groede op 11 november 1850.
 9. Cornelis Valkenier, geboren te Groede op 1 januari 1854, overleden aldaar op 28 oktober 1854.
 10. Levenloos Valkenier, geboren te Groede op 20 november 1854, overleden aldaar op 20 november 1854.
 11. Johanna Valkenier, geboren te Groede op 3 juni 1856.
 12. Cornelis Valkenier, geboren te Groede op 19 november 1858, overleden aldaar op 19 november 1859.

VIII-aj Magdalena Willemina Valkenier, dienstmeid, geboren te Zuidzande op 18 juni 1821 (nederlands hervormd), wonende te Rochester (New York U.S.A.), overleden te Marion County (New York U.S.A.) op 6 november 1896, dochter van VII-q.

Magdalena Wilhelmina Valkenier
Emigrant op maandag 21 augustus 1865 Groede
Geboorteplaats (place of birth) : Zuidzande
Geboortedatum (date of birth) : 18-6-1821
Beroep (occupation) : Arbeidster (labourer)
Kerkgenootschap (religion) : Nederlands-hervormd (Dutch Reformed)
Burgerlijke staat (marital status) : Gehuwd (married)
Plaats van vertrek (place of departure) : Groede
Datum uitschrijving (date of emission) : 21-8-1865
Bestemming (destination) : Rochester
Bron: Bevolkingsregister voormalige gemeente Groede 1865/70IIIW-041
Berust bij (deposited) : Gemeente Sluis.

Zij is getrouwd te Nieuwvliet op 19 juni 1843, op 22-jarige leeftijd met Pieter den Engelsen (26 jaar oud), landmansknecht, geboren te Nieuwvliet op 19 augustus 1816 (nederlands hervormd), overleden te Marion County (New York U.S.A.) op 16 februari 1904, zoon van Adriaan den Engelsen en Sara du Bois.

Pieter den Engelsen. Emigrant in 1865 Groede. Leeftijd: 49. Beroep: arbeider. Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd. Jaar vertrek: 1865. Plaats van vertrek: Groede. Vertrekt met zijn vrouw. Aantal kinderen: 8. Reden van vertrek: Het zoeken van betere bestaanmiddelen. Bestemming: Verenigde Staten van Noord-Amerika.
Uit dit huwelijk:
 1. Jozina den Engelsen, geboren te Waterlandskerkje (Zeeland) op 10 augustus 1843 (nederlands hervormd), volgt onder IX-bf.
 2. Adriaan den Engelsen, geboren te Zuidzande op 26 september 1844 (nederlands hervormd).
 3. Katherina den Engelsen, geboren te Zuidzande op 17 september 1847 (nederlands hervormd).
 4. Sara den Engelsen, geboren te Zuidzande op 17 september 1847 (nederlands hervormd).
 5. Johanna den Engelsen, geboren te Zuidzande op 26 november 1849 (nederlands hervormd).
  Geemigreerd naar Rochester (USA) io 21-8-1865.
  Zij is getrouwd te Marion County (New York U.S.A.) op 26 augustus 1871, op 21-jarige leeftijd met Jacob Callewaart (20 jaar oud), geboren te St. Kruis op 27 december 1850.
 6. Pieter den Engelsen, geboren te Groede op 12 augustus 1852 (nederlands hervormd).
 7. Pieternella den Engelsen, geboren te Zuidzande op 7 augustus 1855.
 8. Michael den Engelsen, geboren te Groede op 22 juni 1862 (nederlands hervormd).
 9. Nellie den Engelsen (nederlands hervormd).

VIII-ak Jozina Valkenier, dienstmeid, geboren te Zuidzande op 11 september 1825 (nederlands hervormd), wonende aldaar, dochter van VII-q.

GeŽmigreerd naar Amerika, aangekomen op 17-10-1863.

Zij is getrouwd te Zuidzande op 22 mei 1845, op 19-jarige leeftijd (1) met Cornelis IsraŽl (21 jaar oud), arbeider, geboren te Zuidzande op 30 juni 1823, wonende aldaar, zoon van Kornelis IsraŽl (arbeider) en Sara Jansen.

GeŽmigreerd naar Amerika, aangekomen op 17-10-1863.
Uit dit huwelijk:
 1. Jozina IsraŽl, geboren te Zuidzande op 4 oktober 1845.
 2. Sara Johanna IsraŽl, geboren te Zuidzande op 23 oktober 1847.
 3. Machiel IsraŽl, geboren te Zuidzande op 16 oktober 1849.
 4. Adriaan IsraŽl, geboren te Zuidzande op 20 december 1852.
 5. Abraham IsraŽl, geboren te Zuidzande op 13 augustus 1855.
 6. Pieter IsraŽl, geboren te Zuidzande op 14 februari 1858.
 7. Catharina IsraŽl, geboren te Zuidzande op 26 april 1860.
 8. Andries Cornelis Johannes IsraŽl, geboren te Vlissingen op 27 november 1863.

Zij was gehuwd (2) met John Pullman. Zij was gehuwd (3) met Hiram Mc Kee.

VIII-al Adriana Valkenier, werkvrouw, geboren te Zuidzande op 17 januari 1831, overleden te Groede op 15 februari 1908, dochter van VII-q. Zij is getrouwd te Zuidzande op 6 mei 1852, op 21-jarige leeftijd (1) met Johannes Baptiste Triestram (27 jaar oud), arbeider, geboren te Groede op 17 januari 1825, overleden te Nieuwvliet op 5 december 1878, zoon van Jannis Baptiste Triestram (arbeider) en Anthonetta Maria de Maillie. Uit dit huwelijk:

 1. Abraham Triestram, geboren te Nieuwvliet op 14 mei 1853, overleden aldaar op 29 juli 1858.
 2. Jozina Triestram, geboren te Nieuwvliet op 31 mei 1854, volgt onder IX-bg.
 3. Anthoinetta Triestram, geboren te Nieuwvliet op 15 februari 1856, overleden aldaar op 18 oktober 1865.
 4. Johannes Baptista Triestram, geboren te Nieuwvliet op 23 september 1858, volgt onder IX-bh.
 5. Michiel Triestram, geboren te Nieuwvliet op 23 december 1860, overleden aldaar op 30 oktober 1865.
 6. Sara Triestram, geboren te Nieuwvliet op 12 augustus 1863, overleden aldaar op 22 oktober 1865.
 7. Abraham Triestram, geboren te Nieuwvliet op 23 oktober 1866, volgt onder IX-bi.
 8. Izaak Triestram, geboren te Nieuwvliet op 26 december 1868.
 9. Izaak Triestram, geboren te Nieuwvliet op 23 oktober 1869, volgt onder IX-bj.
 10. Michiel Triestram, landmansknecht, geboren te Nieuwvliet op 22 september 1871, overleden aldaar op 10 april 1891.
 11. Magdalena Triestram, geboren te Nieuwvliet op 21 januari 1875, volgt onder IX-bk.

Zij is getrouwd te Breskens op 17 juni 1897, op 66-jarige leeftijd (2) met Jacobus Johannes Ocké (68 jaar oud), werkman, geboren te Hoofdplaat op 12 januari 1829, overleden te Breskens op 15 februari 1904, zoon van Isaac Ocké en Jasperina de Reus.

VIII-am Magchiel Valkenier, landmansknecht en boer, geboren te Zuidzande op 27 maart 1834 (nederlands hervormd), wonende te Marion County (New York U.S.A.), overleden aldaar in maart 1907, zoon van VII-q.

Baptism: NH, immigration: 07 Mar 1863 North America, last residence: 07 Mar 1863 Zuidzande. Ze komen voor op een lijst van de Eerste Gereformeerde Kerk van Marion op 20 mei 1871.

Hij is getrouwd te Zuidzande op 13 juni 1861, op 27-jarige leeftijd (1) met Sara de Hullu (26 jaar oud), dienstbode, geboren te Zuidzande op 22 december 1834, wonende te Marion County (New York U.S.A.), dochter van Abraham de Hullu en Katharina Wijkman (werkvrouw). Uit dit huwelijk:

 1. Katharina Valkenier, dienstbode, geboren te Zuidzande op 10 november 1861 (nederlands hervormd), wonende te Marion County (New York U.S.A.).
  7-3-1863 aankomst in Noord Amerika.
 2. Abraham Valkenier, landarbeider, geboren te Williamson (New York U.S.A.) op 20 juli 1865 (nederlands hervormd), wonende te Marion County (New York U.S.A.), overleden te Williamson (New York U.S.A.) op 19 december 1934. Hij is getrouwd in maart 1891, op 25-jarige leeftijd (1) met Sara Gileman (22 jaar oud), geboren in het jaar 1869, overleden in het jaar 1895. Hij is getrouwd op 23 maart 1897, op 31-jarige leeftijd (2) met Anna Fisher (22 jaar oud), geboren in het jaar 1875, overleden in het jaar 1941.
 3. Rosina Valkenier, dienstbode, geboren te Williamson (New York U.S.A.) op 20 juli 1865.

Hij is getrouwd op 18 maart 1877, op 42-jarige leeftijd (2) met Kathrine Wille (37 jaar oud), geboren op 24 januari 1840, overleden in het jaar 1901.

VIII-an Jacob Dierings, boerenknecht, geboren te Zuidzande op 27 augustus 1803, overleden te Hoofdplaat op 20 oktober 1853, zoon van VII-r. Hij is getrouwd te Hoofdplaat op 3 juni 1840, op 36-jarige leeftijd met Adriana Jacoba Braal (37 jaar oud), dienstmeid en werkvrouw, geboren te Hoofdplaat op 5 augustus 1802, overleden aldaar op 8 juni 1853, dochter van Pieter Braal (arbeider) en Sara de Can (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Sara Catharina Dierings, geboren te Hoofdplaat op 28 augustus 1841.
 2. Adriana Dierings, geboren te Hoofdplaat op 13 november 1842, overleden aldaar op 29 augustus 1845.
 3. Maria Dierings, geboren te Hoofdplaat op 1 juni 1845.

VIII-ao Jan Dierings, landmansknecht en arbeider, geboren te Zuidzande op 23 april 1806, zoon van VII-r. Hij is getrouwd te Zuidzande op 20 januari 1826, op 19-jarige leeftijd met Kornelia Neufeglise (20 jaar oud), dienstmeid en arbeidster, geboren te Cadzand in het jaar 1806, dochter van Abraham Neufeglise (arbeider) en Carolina Caljouw (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Dierings, geboren te Oostburg op 17 mei 1827, ongehuwd overleden te Cadzand op 27 juli 1850.
 2. Carolina Dierings, dienstbode, geboren te Oostburg op 10 juni 1829.
  In 1858 geemigreerd naar BraziliŽ.
 3. Kornelia Dierings, geboren te Zuidzande op 25 november 1831, overleden aldaar op 29 november 1831.
 4. Jannis Dierings, arbeider, geboren te Zuidzande op 8 november 1832 (NH).
  Op 21-10-1856 geemigreerd naar Noord-Amerika.
 5. Jakob Dierings, geboren te Cadzand op 1 september 1834 (nederlands hervormd), volgt onder IX-bl.
 6. Abraham Dierings, geboren te Cadzand op 12 maart 1836.
 7. Kornelia Dierings, geboren te Cadzand op 28 januari 1838, volgt onder IX-bm.
 8. Maghiel Dierings, geboren te Cadzand op 20 mei 1840.
 9. Izaak Dierings, geboren te Cadzand op 19 december 1842, overleden aldaar op 18 april 1848.
 10. Pieter Dierings, geboren te Cadzand op 24 juli 1844.
 11. Adriaan Dierings, geboren te Cadzand op 26 maart 1846.
 12. Izaak Dierings, geboren te Cadzand op 15 mei 1848.
 13. Suzanna Dierings, geboren te Cadzand op 17 april 1851.

VIII-ap Michiel Dierings, landbouwer en rustend landbouwer, geboren te Zuidzande op 22 december 1813, overleden te Sint Kruis op 8 december 1894, zoon van VII-r. Hij is getrouwd te Sint Kruis op 6 september 1837, op 23-jarige leeftijd met Janneke Vermeulen (23 jaar oud), landvrouw, geboren te Sint Kruis op 4 november 1813, overleden aldaar op 4 februari 1873, dochter van Jean Vermeulen (landman) en Elisabeth de Smidt. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Dierings, geboren te Sint Kruis op 3 maart 1838, volgt onder IX-bn.
 2. Jacob Dierings, geboren te Sint Kruis op 9 februari 1839, volgt onder IX-bo.
 3. Elizabeth Dierings, geboren te Sint Kruis op 29 maart 1840, volgt onder IX-bp.
 4. Janneke Dierings, dienstmeid, geboren te Sint Kruis op 30 augustus 1841, ongehuwd overleden aldaar op 2 juni 1866.
 5. Dina Dierings, geboren te Sint Kruis op 18 september 1842, overleden aldaar op 12 november 1842.
 6. Dina Dierings, geboren te Sint Kruis op 26 januari 1844, volgt onder IX-bq.
 7. Jozina Dierings, geboren te Sint Kruis op 26 januari 1844, overleden aldaar op 25 juni 1846.
 8. Johannes Dierings, geboren te Sint Kruis op 29 april 1845, volgt onder IX-br.
 9. David Dierings, geboren te Sint Kruis op 5 december 1846, volgt onder IX-bs.
 10. Susanna Dierings, geboren te Sint Kruis op 9 augustus 1848, overleden aldaar op 24 oktober 1848.
 11. Susanna Dierings, geboren te Sint Kruis op 21 augustus 1849, volgt onder IX-bt.
 12. Levenloos Dierings, geboren te Sint Kruis op 26 november 1850, overleden aldaar op 26 november 1850.
 13. Michiel Dierings, geboren te Sint Kruis op 26 november 1853 (doopgetuige was Adriana van Barlecom (namens Elisabetha Vrients)), volgt onder IX-bu.
 14. Jozina Dierings, geboren te Sint Kruis op 23 juli 1855, overleden aldaar op 1 september 1856.
 15. Jozina Dierings, werkvrouw, geboren te Sint Kruis op 8 februari 1858 (nederlands hervormd), overleden te Vlissingen op 30 juni 1938.
  Jozina Dierings emigrant op donderdag 10 maart 1881 Sint Kruis
  Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd
  Burgerlijke staat: Gehuwd
  Plaats van vertrek: Sint Kruis
  Datum uitschrijving: 10-3-1881
  Bestemming: Paterson, New Jersey.
  Zij is getrouwd te Sint Kruis op 9 maart 1881, op 23-jarige leeftijd met Petrus Joannes Haek (31 jaar oud), werkman, geboren te Sint Laureijns (BelgiŽ) in het jaar 1850, zoon van Leonard Haek en Sophie Bernardine Gernaeij.

VIII-aq Jacobus IsraŽl, arbeider en kannonier regiment veldartillerie, geboren te Zuidzande op 16 april 1820, overleden te Utrecht op 28 oktober 1854, zoon van VII-r. Hij is getrouwd te Oostburg op 19 juni 1844, op 24-jarige leeftijd met Janna Buijck (25 jaar oud), arbeidster, geboren te Oostburg in het jaar 1819, overleden te Aardenburg op 17 januari 1897, dochter van Pieter Buijck (arbeider) en Janna den Decker. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina IsraŽl, geboren te Oostburg op 27 februari 1844, volgt onder IX-bv.
 2. Abraham IsraŽl, geboren te Oostburg op 11 augustus 1847, overleden aldaar op 21 oktober 1847.
 3. Jacobus IsraŽl, geboren te Oostburg op 22 augustus 1849, overleden aldaar op 30 september 1849.
 4. Janna IsraŽl, geboren te Oostburg op 23 mei 1851, volgt onder IX-bw.
 5. Jacobus IsraŽl, geboren te Oostburg op 15 november 1852, overleden aldaar op 6 oktober 1853.

VIII-ar Willem Raspalje Henderiksen, boerenarbeider, arbeider, werkman en zeeman, geboren te Ritthem op 28 februari 1811, overleden te Vlissingen op 28 mei 1912, zoon van VII-s.

Willem Respalje Hendrikse
Gedetineerde in 1860 Strafinrichtingen te Middelburg
Geboorteplaats: Ritthem

Hij is getrouwd te Ritthem op 3 oktober 1835, op 24-jarige leeftijd (1) met Maria Koppejan (23 jaar oud), dienstmeid, geboren te Ritthem op 25 januari 1812, overleden te Vlissingen op 29 januari 1838, dochter van Jacobus Davidse Koppejan en Pieternella Bosgaart. Uit dit huwelijk:

 1. Willem Raspalje Henderiksen, geboren te Ritthem op 28 oktober 1835, volgt onder IX-bx.
 2. Pieternella Henderikse, geboren te Vlissingen op 24 januari 1838, overleden aldaar op 30 april 1839.

Hij is getrouwd te Vlissingen op 20 februari 1839, op 27-jarige leeftijd (2) met Barbera Boogaard (22 jaar oud), naaister, geboren te Oost-Souburg in het jaar 1817, dochter van Adriaan Boogaard (landman) en Maatje Marijns. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Henderiksen, geboren te Vlissingen op 17 december 1839, overleden aldaar op 11 februari 1840.

Hij is getrouwd te Vlissingen op 28 oktober 1846, op 35-jarige leeftijd (3) met Lena de Witte (29 jaar oud), geboren te Noordwelle op 9 september 1817, overleden te Vlissingen op 2 maart 1860, dochter van Adriaan de Witte.

Opmerking: Uittreksel uit het overlijdensregister van Soerabaja d.d. 15-5-1861. Zij is overleden in het hospitaal en was kwartiermeester van de barkas behorende tot de equipage van Z.M. stoomschip Merapi. In overlijdensreg. 1861.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriaan Henderiksen, geboren te Vlissingen op 25 oktober 1851, overleden aldaar op 23 november 1851.

VIII-as Aarnout Zweevers, landmansknecht en dagloner, geboren te Ritthem op 19 september 1822, overleden te Nieuw- en Sint Joosland op 8 december 1893, zoon van VII-t. Hij is getrouwd te Nieuw- en Sint Joosland op 5 maart 1851, op 28-jarige leeftijd met Kaatje Adriaanse (36 jaar oud), dienstmeid, geboren te Nieuwland op 2 februari 1815, overleden te Nieuw- en Sint Joosland op 15 december 1893, dochter van Pieter Adriaanse (timmermansknecht) en Maria Kempe. Uit dit huwelijk:

 1. Andries Zweevers, geboren te Nieuw- en Sint Joosland op 29 juni 1851, overleden aldaar op 27 augustus 1851.
 2. Jan Zweevers, geboren te Nieuw- en Sint Joosland op 12 april 1853, overleden aldaar op 6 juli 1853.
 3. Andries Zweevers, geboren te Middelburg op 27 december 1855, overleden aldaar op 8 maart 1856.

VIII-at Neeltje Alewijnse, werkvrouw en dienstbode, geboren te Oost-Souburg op 30 september 1818, overleden te Middelburg op 29 mei 1896, dochter van VII-u. Zij is getrouwd te Ritthem op 10 juli 1841, op 22-jarige leeftijd (1) met Pieter Baart (20 jaar oud), landmansknecht en dijkwerker, geboren te Ritthem op 22 maart 1821, overleden aldaar op 16 maart 1849, zoon van Jan Baart (dijkwerker) en Anna Pieterse Dommisse. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Baart, geboren te Vlissingen op 3 januari 1842, overleden te Ritthem op 23 april 1843.
 2. Adriaan Baart, geboren te Ritthem op 18 februari 1844, overleden aldaar op 28 maart 1852.
 3. Anna Baart, geboren te Ritthem op 16 oktober 1845, volgt onder IX-by.
 4. Jozina Baart, geboren te Ritthem op 1 mei 1847, overleden aldaar op 4 september 1847.
 5. Levenloos Baart, geboren te Ritthem op 26 december 1848, overleden aldaar op 26 december 1848.

Zij was gehuwd (2) met N.N.. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Alewijnse, geboren te Oost- en West-Souburg op 1 maart 1854, volgt onder IX-bz.
 2. Neeltje Alewijnse, geboren te Oost- en West-Souburg op 2 februari 1857, volgt onder IX-ca.

Zij is getrouwd te Oost- en West-Souburg op 8 augustus 1860, op 41-jarige leeftijd (3) met Pieter de Rijke (53 jaar oud), arbeider en herbergier, geboren te Colijnsplaat in februari 1807, overleden te Oost- en West-Souburg op 20 augustus 1868, zoon van Gilles Jacobse de Rijke en Janna Jasperse Kouwer. Zij is getrouwd te Vlissingen op 1 december 1869, op 51-jarige leeftijd (4) met Jan Sterk (52 jaar oud), werkman, geboren te Ritthem in het jaar 1817, overleden te Middelburg op 3 augustus 1902, zoon van Leijn Sterk en Leuntje Maris.

VIII-au Aarnout Alewijnse, werkman en houtzager, geboren te Oost-Souburg op 7 augustus 1821, overleden te Middelburg op 9 februari 1898, zoon van VII-u. Hij is getrouwd te Koudekerke (Zeeland) op 18 december 1846, op 25-jarige leeftijd (1) met Pieternella Leijnse (24 jaar oud), boerendienstbode, geboren te Arnemuiden op 13 juli 1822, overleden te Middelburg op 5 juli 1890, dochter van Leijn Leijnse en Grietje Poppe. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Cornelis Alewijnse, geboren te Oost- en West-Souburg op 5 maart 1847, volgt onder IX-cb.
 2. Margaretha Alewijnse, geboren te Oost- en West-Souburg op 24 mei 1848, overleden aldaar op 27 december 1849.
 3. Leijn Alewijnse, geboren te Oost- en West-Souburg op 26 maart 1850, volgt onder IX-cc.
 4. Jozina Alewijnse, geboren te Oost- en West-Souburg op 19 april 1851, overleden aldaar op 12 maart 1854.
 5. Levenloos Alewijnse, geboren te Oost- en West-Souburg op 15 mei 1852, overleden aldaar op 15 mei 1852.
 6. Levenloos Alewijnse, geboren te Oost- en West-Souburg op 16 mei 1853, overleden aldaar op 16 mei 1853.
 7. Jozina Alewijnse, geboren te Oost- en West-Souburg op 22 augustus 1854, overleden aldaar op 12 februari 1857.
 8. Joost Alewijnse, geboren te Oost- en West-Souburg op 19 november 1855, volgt onder IX-cd.
 9. Jacobus Alewijnse, geboren te Oost- en West-Souburg op 29 januari 1858, overleden aldaar op 29 mei 1859.
 10. Aarnout Alewijnse, geboren te Oost- en West-Souburg op 1 april 1859, volgt onder IX-ce.
 11. Levenloos Alewijnse, geboren te Oost- en West-Souburg op 5 januari 1861, overleden aldaar op 5 januari 1861.
 12. Jacobus Alewijnse, geboren te Oost- en West-Souburg op 24 september 1862, overleden aldaar op 9 februari 1863.

Hij is getrouwd te Middelburg op 14 oktober 1891, op 70-jarige leeftijd (2) met Martina Tannetje van de Vijver (33 jaar oud), geboren te Koudekerke (Zeeland) in het jaar 1858, dochter van Bartel van de Vijver en Maria van de Broeke.

VIII-av Leijn Alewijnse, arbeider, geboren te Oost-Souburg op 22 september 1827, overleden te Middelburg op 24 december 1907, zoon van VII-u. Hij is getrouwd te Middelburg op 5 juli 1854, op 26-jarige leeftijd (1) met Neeltje Goedhart (20 jaar oud), geboren te Middelburg op 14 december 1833, dochter van Jan Goedhart (dagloner) en Willemina Meijers. Uit dit huwelijk:

 1. Jozina Alewijnse, geboren te Oost- en West-Souburg op 28 oktober 1854, volgt onder IX-cf.
 2. Jan Alewijnse, spoorwegbeambte, geboren te Oost- en West-Souburg op 20 maart 1856. Hij is getrouwd te Middelburg op 8 november 1882, op 26-jarige leeftijd met Anna Maria Nederhand (24 jaar oud), dienstbode, geboren te Middelburg op 20 april 1858, wonende te Middelburg (Roosterstraat K 287), dochter van Maria Nederhand (naaister).
 3. Adriaan Alewijnse, werkman, geboren te Oost- en West-Souburg op 17 januari 1860, ongehuwd overleden te Middelburg op 28 april 1883.
 4. Willemina Alewijnse, geboren te Oost- en West-Souburg op 29 maart 1861, volgt onder IX-cg.
 5. Levenloos Alewijnse, geboren te Oost- en West-Souburg op 11 juli 1863, overleden aldaar op 11 juli 1863.
 6. Aarnout Alewijnse, geboren te Oost- en West-Souburg op 6 oktober 1864, ongehuwd overleden te Middelburg op 30 oktober 1895.
 7. Maarten Alewijnse, geboren te Oost- en West-Souburg op 10 februari 1866, overleden te Vlissingen op 19 oktober 1869.
 8. Jacobus Alewijnse, geboren te Middelburg op 26 juni 1867, volgt onder IX-ch.
 9. Leunes Alewijnse, geboren te Oost- en West-Souburg op 17 oktober 1868, overleden aldaar op 29 oktober 1868.

Hij is getrouwd te Middelburg op 1 maart 1871, op 43-jarige leeftijd (2) met zijn schoonzus Anna Goedhart (41 jaar oud), werkvrouw, geboren te Ritthem in het jaar 1830, overleden te Middelburg op 2 februari 1907, dochter van Jan Goedhart (dagloner) en Willemina Meijers.

VIII-aw Maatje Alewijnse, werkster, geboren te Oost-Souburg op 19 september 1830, overleden te Vlissingen op 21 januari 1920, dochter van VII-u. Zij is getrouwd te Koudekerke (Zeeland) op 23 juli 1858, op 27-jarige leeftijd (1) met Gerrit Riekwel (39 jaar oud), arbeider, geboren te Koudekerke (Zeeland) op 28 juni 1819, overleden te Vlissingen op 26 juni 1885, zoon van Cornelis Riekwel en Maria Cornelisse (werkster). Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Riekwel, geboren te Oost- en West-Souburg op 2 augustus 1867, overleden aldaar op 13 december 1867.
 2. Adriaan Riekwel, geboren te Vlissingen op 27 november 1869, volgt onder IX-ci.

Zij is getrouwd te Vlissingen op 25 maart 1896, op 65-jarige leeftijd (2) met Pieter Schout (72 jaar oud), werkman, geboren te Biggekerke in het jaar 1824, overleden te Vlissingen op 4 mei 1911, zoon van Pieter Schout en Maatje Gillise.

VIII-ax Jacobus Alewijnse, arbeider, geboren te Vlissingen op 16 juni 1837, overleden aldaar op 19 december 1922, zoon van VII-u. Hij is getrouwd te Oost- en West-Souburg op 15 juli 1863, op 26-jarige leeftijd met Anna Jacoba Pijpe (25 jaar oud), geboren te Oost- en West-Souburg in het jaar 1838, overleden aldaar op 21 augustus 1909, dochter van Jacobus Pijpe en Jozina Le Duc. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Alewijnse, geboren te Oost- en West-Souburg op 31 augustus 1863, overleden aldaar op 14 september 1863.
 2. Jacobus Alewijnse, geboren te Oost- en West-Souburg op 13 augustus 1865, overleden aldaar op 5 juli 1872.
 3. Jozina Alewijnse, geboren te Oost- en West-Souburg op 22 juli 1868, overleden aldaar op 11 oktober 1868.
 4. Jozina Alewijnse, geboren te Oost- en West-Souburg op 24 september 1870, overleden aldaar op 8 oktober 1870.
 5. Jozina Alewijnse, geboren te Oost- en West-Souburg op 9 juni 1876, overleden aldaar op 10 juni 1876.

VIII-ay Catharina van Vlaanderen, dienstbode, geboren te Oost-Souburg in het jaar 1806, dochter van VII-v. Zij is getrouwd te Vlissingen op 2 mei 1827, op 21-jarige leeftijd (1) met Lein Brasser (25 jaar oud), timmerman en scheepmaker, geboren te Vlissingen in het jaar 1802, overleden aldaar op 8 januari 1856, zoon van Cornelis Brasser en Cornelia de Wit. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Brasser, geboren te Vlissingen op 19 februari 1828, overleden aldaar op 17 maart 1831.
 2. Leendert Brasser, scheepstimmerman, geboren te Vlissingen op 9 september 1830. Hij is getrouwd te Vlissingen op 10 mei 1854, op 23-jarige leeftijd met Maria Soetens (23 jaar oud), geboren te Vlissingen in het jaar 1831, dochter van Wouter Soetens (schippersknecht) en Lucretia Siereveld.

Zij is getrouwd te Vlissingen op 5 mei 1869, op 63-jarige leeftijd (2) met Jean Beenhouwer (56 jaar oud), meter, geboren te Aardenburg in het jaar 1813, zoon van Daniel Jaques Beenhouwer en Hagtje Roelofs Beerter.

VIII-az Antheunis van Vlaanderen, dijkwerker en landbouwer, geboren te Vlissingen op 10 juni 1808, overleden op 2 november 1877, zoon van VII-v. Hij is getrouwd te Koudekerke op 25 oktober 1833, op 25-jarige leeftijd met Jacomina Maria Kuijpers (20 jaar oud), landbouwster, geboren te Koudekerke op 9 maart 1813, overleden op 24 april 1886, dochter van Leijn Kuijpers en Jacomina van Keulen. Uit dit huwelijk:

 1. Leendert van Vlaanderen, geboren te Koudekerke in het jaar 1831, overleden te Vlissingen op 20 april 1847.
 2. Jacomina van Vlaanderen, geboren te Koudekerke op 28 september 1835, overleden aldaar op 24 januari 1836.
 3. Catharina van Vlaanderen, geboren te Koudekerke (Zeeland) op 12 juni 1837, volgt onder IX-cj.
 4. Leijn van Vlaanderen, geboren te Koudekerke op 5 juli 1840, volgt onder IX-ck.
 5. Jacomina van Vlaanderen, geboren te Koudekerke op 11 juli 1843, overleden aldaar op 11 oktober 1935. Zij is getrouwd te Koudekerke op 17 april 1874, op 30-jarige leeftijd met Jan Maas (36 jaar oud), landbouwer, geboren te Koudekerke in het jaar 1838, zoon van Hendrik Maas en Cornelia Aarnoutse (landbouwster).
 6. Leendert van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 21 juli 1847, overleden aldaar op 18 juli 1849.
 7. Lourens van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 2 januari 1849, ongehuwd overleden te Koudekerke op 21 maart 1897.
 8. Petronella van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 18 juli 1851, volgt onder IX-cl.
 9. Andries van Vlaanderen, geboren te Koudekerke op 18 maart 1855, volgt onder IX-cm.

VIII-ba Andries van Vlaanderen, scheepmaker en scheepstimmerman, geboren te Vlissingen op 20 september 1818, zoon van VII-v. Hij is getrouwd te Vlissingen op 10 maart 1841, op 22-jarige leeftijd met Anna Cornelia de La Houssaij (23 jaar oud), geboren te Vlissingen in het jaar 1818, dochter van Bartholomeus de La Houssaij (loodgieter) en Elsje van Stokkum. Uit dit huwelijk:

 1. Leendert van Vlaanderen, scheepstimmerman 1 klasse en scheepmaker, geboren te Vlissingen op 28 augustus 1841, wonende te Amsterdam. Hij is getrouwd te Vlissingen op 3 mei 1865, op 23-jarige leeftijd met Susanna Maria Beenhouwer (26 jaar oud), dienstbode, geboren te Vlissingen op 11 maart 1839, dochter van Jan Holder Beenhouwer (scheepmaker) en Pieternella Johanna Laband.
 2. Bartholomeus van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 13 juni 1844.
 3. Catharina van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 28 juli 1847.
 4. Jan Cornelis van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 9 november 1850, overleden aldaar op 11 december 1850.
 5. Elsje van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 18 november 1852.
 6. Antheunis van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 29 mei 1855.
 7. Anna Cornelia van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 26 april 1859, overleden aldaar op 28 april 1859.
 8. Levenloos van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 27 juni 1860, overleden aldaar op 27 juni 1860.

VIII-bb Andries van Vlaanderen, werkman, geboren te Vlissingen in het jaar 1814, overleden aldaar op 2 april 1890, zoon van VII-w. Hij is getrouwd te Vlissingen op 5 oktober 1853, op 39-jarige leeftijd met Sophia Christina Voncke (33 jaar oud), geboren te Hoofdplaat op 1 april 1820, overleden te Vlissingen op 12 januari 1895, dochter van Judocus Voncke en Anna Maria Bonte. Uit dit huwelijk:

 1. Andries van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 28 augustus 1852, overleden aldaar op 6 december 1852.
  Natuurlijke zoon van Sophia Christina Voncke. Andries van Vlaanderen, 1e aangever, vader van de overledene.
 2. Jacobus van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 14 mei 1857, volgt onder IX-cn.
 3. Cornelis Johannes van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 5 juni 1859, overleden aldaar op 29 juli 1859.

VIII-bc Catharina van Vlaanderen, dienstbode, geboren te Vlissingen op 19 november 1819, dochter van VII-w. Zij is getrouwd te Vlissingen op 5 maart 1845, op 25-jarige leeftijd met Pieter Huvers (29 jaar oud), schilder fregat de Rhijn, constabel aan boord Z.M. wachtschip de Schelde en schilder aan boord van Z.M. de Maas, geboren te Vlissingen op 12 februari 1816, zoon van Pieter Huvers (werkman, sjouwer en gepensioneerd werkman) en Theodora Moeth. Uit dit huwelijk:

 1. Theodora Susanna Huvers, geboren te Vlissingen op 11 september 1845, overleden aldaar op 25 december 1847.
 2. Susanna Theodora Huvers, geboren te Vlissingen op 14 oktober 1846, overleden te Nieuw Helvoet (ZH) op 18 april 1895.
 3. Jacoba Pieternella Huvers, geboren te Vlissingen op 30 november 1847, volgt onder IX-co.
 4. Pieternella Huvers, geboren te Vlissingen op 16 maart 1850, volgt onder IX-cp.
 5. Levenloos Huvers, geboren te Vlissingen op 2 oktober 1857, overleden aldaar op 2 oktober 1857.
 6. Levenloos Huvers, geboren te Vlissingen op 20 februari 1861, overleden aldaar op 20 februari 1861.

VIII-bd Leuntje van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 12 februari 1824, overleden aldaar op 23 juni 1912, dochter van VII-w. Zij is getrouwd te Vlissingen op 9 november 1859, op 35-jarige leeftijd met Cornelis Jacobus Elderfiel (38 jaar oud), werkman, geboren te Vlissingen op 20 oktober 1821, overleden aldaar op 27 oktober 1900, zoon van Frans Elderfiel en Jacoba Cornelia Pooij. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Elderfiel, geboren te Vlissingen op 15 oktober 1860, volgt onder IX-cq.
 2. Frans Elderfiel, geboren te Vlissingen op 25 januari 1862, overleden aldaar op 31 januari 1863.
 3. Susanna Elderfiel, geboren te Vlissingen op 17 mei 1863, overleden aldaar op 19 mei 1863.
 4. Susanna Jacoba Elderfiel, geboren te Vlissingen op 1 november 1865, overleden aldaar op 24 september 1866.

VIII-be Catharina van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 14 augustus 1821, overleden te den Helder op 23 oktober 1888, dochter van VII-x. Zij is getrouwd te Vlissingen op 15 augustus 1855, op 34-jarige leeftijd met Pieter Nicolaas de Buck (41 jaar oud), huistimmerman, geboren te Veere op 4 maart 1814, overleden te den Helder op 16 juni 1898, zoon van Johannes de Buck en Wilhelmina Huijpe.

Pieter Nicolaas de Buck
Werknemer Marinewerf op donderdag 27 augustus 1846 Vlissingen
Geboorteplaats : Veere, Zeeland
Geboortedatum : 4-3-1814
Datum indiensttreding : 27-8-1846
Leeftijd : 33 jaar
Functie bij indiensttreding : Scheepstimmerleerling
Datum uitdiensttreding : 28-2-1863
Functie bij uitdiensttreding : Scheepstimmerman 2e klasse
Reden uitdiensttreding : Overgeplaatst naar de Rijkswerf te Den Helder
Aantal dienstjaren : 17.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Cornelis de Buck, geboren te Vlissingen op 29 september 1857, overleden aldaar op 24 augustus 1858.

VIII-bf Maatje van Vlaanderen, dienstbode, geboren te Vlissingen op 13 september 1823, overleden aldaar op 3 maart 1863, dochter van VII-x. Zij is getrouwd te Vlissingen op 26 mei 1847, op 23-jarige leeftijd met Cornelis Pieterse (25 jaar oud), timmerman, geboren te Vlissingen op 22 januari 1822, zoon van Johannes Pieterse (timmerman) en Martientje Neeltje Simons.

Cornelis Pieterse
Werknemer Marinewerf op maandag 31 oktober 1853 Vlissingen
Geboorteplaats : Vlissingen, Zeeland
Geboortedatum : 22-1-1822
Datum indiensttreding : 31-10-1853
Leeftijd : 32 jaar
Functie bij indiensttreding : Huistimmerman 3e klasse
Datum uitdiensttreding : 30-9-1866
Functie bij uitdiensttreding : Huistimmerman 2e klasse
Reden uitdiensttreding : Overgeplaatst naar de Rijkswerf te Den Helder
Aantal dienstjaren : 13.
Uit dit huwelijk:
 1. Martina Johanna Pieterse, geboren te Vlissingen op 20 april 1848, volgt onder IX-cr.
 2. Cornelis Pieterse, geboren te Vlissingen op 26 december 1849.
 3. Johanna Catharina Pieterse, geboren te Vlissingen op 27 september 1851, volgt onder IX-cs.
 4. Catharina Pieterse, geboren te Vlissingen op 24 maart 1854, overleden aldaar op 4 juli 1857.
 5. Pieternella Cornelia Pieterse, geboren te Vlissingen op 30 mei 1856, volgt onder IX-ct.
 6. Andries Pieterse, winkelbediende, geboren te Vlissingen op 30 september 1858, ongehuwd overleden aldaar op 28 november 1880.

VIII-bg Andries van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 11 juli 1826, wonende te den Helder, zoon van VII-x. Hij is getrouwd te den Helder op 15 oktober 1868, op 42-jarige leeftijd met Trijntje Baarschers (39 jaar oud), geboren te Amsterdam in het jaar 1829, dochter van Claas Baarschers en Trijntje van der Poll. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina van Vlaanderen, dienstbode, geboren te den Helder op 5 augustus 1863. Zij is getrouwd te Amsterdam op 17 juni 1885, op 21-jarige leeftijd met Cornelis Hogenaar (23 jaar oud), voerman, geboren te Amsterdam in het jaar 1862, kind van Gerrit Hogenaar en Neeltje van Dijk.
 2. Pieter Nicolaas van Vlaanderen, geboren te Amsterdam in het jaar 1873, volgt onder IX-cu.

VIII-bh Leendert van Vlaanderen, werkman en houtwerker, geboren te Vlissingen op 30 november 1831, wonende te den Helder, zoon van VII-x.

Leendert van Vlaanderen. Werknemer Marinewerf op zaterdag 21 juli 1855 Vlissingen.
Geboorteplaats : Vlissingen, Zeeland
Geboortedatum : 30-11-1831
Datum indiensttreding : 21-7-1855
Leeftijd : 24 jaar
Functie bij indiensttreding : Houtwerker
Datum uitdiensttreding : 10-8-1868
Functie bij uitdiensttreding : Houtwerker
Reden uitdiensttreding : Ontslagen op eigen verzoek
Aantal dienstjaren : 13.

Hij is getrouwd te Vlissingen op 18 november 1857, op 25-jarige leeftijd met Johanna Maria Baret (26 jaar oud), geboren te Vlissingen op 18 juni 1831, wonende te den Helder, dochter van David Baret en Catharina Haack. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 26 augustus 1858.
 2. David van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 21 februari 1861.
 3. Cornelis van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 13 december 1863, overleden aldaar op 17 januari 1864.
 4. Johanna Maria van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 30 april 1869, overleden te Castricum op 23 januari 1951.
 5. Leentje van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 15 mei 1874, overleden te Ilpendam op 24 februari 1945. Zij is getrouwd te Amsterdam op 18 april 1912, op 37-jarige leeftijd met Pieter Fikke (38 jaar oud), koopman, geboren te Harlingen in het jaar 1874, zoon van Jacob Fikke en Doetje van Akkeren.

VIII-bi Kornelis Valkier, arbeider en tuinman, geboren te Oudelande op 26 oktober 1826, overleden te Grand Rapids (Michigan U.S.A.) op 21 februari 1896, zoon van VII-y.

Het gezin emigreerde in 1872 naar de USA. Het komt voor op een lijst, samengesteld door Prof. Swierenga uit de emigrantenlijsten van de Nederlandse Gemeenten, passagierslijsten en bevolkingsregisters uit de V.S. 1835-1880, blz. 257: Valkier, Cornelis, arbeider, man 46 jaar, Ned. Herv. Destination: onbekend; reden religious freedom; jaar 1872; afkomstig uit Zeeland, Oudelande; 1 woman, 2 children.

Hij is getrouwd te Oudelande op 5 augustus 1870, op 43-jarige leeftijd met Adriana Mol (29 jaar oud), arbeidster, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 2 januari 1841, dochter van Marinus Mol en Maria Zuidweg. Uit dit huwelijk:

 1. John Valkier, Johannes, geboren te Oudelande op 5 juni 1871 (doopgetuigen waren Johannis Mol en Jan de Beste), volgt onder IX-cv.
 2. Martin Valkier, geboren te Grand Rapids (Michigan U.S.A.) op 15 maart 1876.
 3. Marinus Valkier, geboren te Grand Rapids (Michigan U.S.A.) op 2 januari 1877.
 4. Marius Valkier, geboren te Grand Rapids (Michigan U.S.A.) op 2 januari 1878.
 5. Levi Valkier, geboren te Grand Rapids (Michigan U.S.A.) op 17 januari 1880, volgt onder IX-cw.

VIII-bj Marinus Valkier, geboren te Oudelande op 9 juni 1831, overleden aldaar op 9 oktober 1871, zoon van VII-y. Hij is getrouwd te Oudelande op 12 november 1863, op 32-jarige leeftijd met Maria van Liere (28 jaar oud), dienstbode, geboren te Borssele (Zeeland) op 28 juli 1835, dochter van Philippus van Liere (arbeider en kannonier) en Willemina de Bruijne (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Lievienis Valkier, geboren te Oudelande op 19 september 1865 (nederlands hervormd) (doopgetuigen waren Adriaan Ruijshaard en Jan Oele), wonende te Wolphaartsdijk, overleden te Oudelande op 20 september 1865.
 2. Johannis Valkier, geboren te Oudelande op 23 oktober 1866 (nederlands hervormd) (doopgetuigen waren Adriaan de Leeuw en Jan Remijnse), volgt onder IX-cx.
 3. Wilhelmina Valkier, geboren te Oudelande op 8 november 1868 (doopgetuigen waren David Proos en Cornelis van 't Hoff), overleden te Oudelande op 23 november 1868.
 4. Phillipus Valkier, geboren te Oudelande op 11 november 1868 (doopgetuigen waren David Proos en Cornelis van 't Hoff), overleden te Oudelande op 12 november 1868.
 5. Willemina Valkier, geboren te Oudelande op 26 december 1869 (nederlands hervormd) (doopgetuigen waren Cornelis Dok en Adriaan van Akkeren), wonende te Wolphaartsdijk, overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 13 maart 1885.
 6. Livinus Valkier, stoker Stoomvaart Mij. Zeeland, geboren te Oudelande op 1 oktober 1871 (nederlands hervormd) (doopgetuigen waren Johannis Valier en Adriaan van Akkeren), overleden te Vlissingen op 2 augustus 1940.
  Livinus Valkier. Gedetineerde in 1903 Strafgevangenis te Goes. Geboorteplaats: Oudelande. Jaar van opname: 1903. Opgenomen in: Strafgevangenis te Goes.

VIII-bk Neeltje Valkier, arbeidster en boerenmeid, geboren te Oudelande op 15 juni 1833, overleden te Sloten op 24 juli 1887, dochter van VII-y.

Haar zoon van een onbekende man:

 1. Lievenis Valkier, geboren te Oudelande op 8 september 1863 (doopgetuigen waren Kornelis Valier en Hendrik Koetze), overleden te Oudelande op 13 september 1866.

Zij is getrouwd te Oudelande op 6 juli 1865, op 32-jarige leeftijd (2) met Marinis Openneer (47 jaar oud), arbeider en koopman, geboren te Kapelle (Zeeland) op 27 januari 1818, overleden te Goes op 3 november 1898, zoon van Pieter Openneer en Teuntje Marinusse. Uit dit huwelijk:

 1. Danker Openneer, geboren te Oudelande op 8 mei 1866 (doopgetuigen waren Josephus Franciscus Claijs en Pieter Meulpolder), overleden te Oudelande op 27 januari 1874.
 2. Lievienis Openneer, geboren te Oudelande op 31 oktober 1867 (doopgetuigen waren Marinus de Kok en Elize Ruijshaard), volgt onder IX-cy.
 3. Cornelia Openneer, geboren te Oudelande op 12 september 1868, overleden aldaar op 6 december 1868.
 4. Johanna Openneer, geboren te Oudelande op 12 september 1868, overleden aldaar op 29 december 1868.
 5. Danker Openneer, geboren te Oudelande op 8 september 1877, volgt onder IX-cz.

VIII-bl Johannis Valkier, veldarbeider en arbeider, geboren te Oudelande op 12 oktober 1839 (nederlands hervormd), wonende te Wolphaartsdijk, overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 1 oktober 1919, zoon van VII-y.

Dit gezin woonde volgens de bevolkingsregisters in 1870 in Wolfaartsdijk en verhuisde op 22.10.1874 van daar naar 's-Heer Arendskerke. Johannis woonde later bij zijn zoon Bastiaan.

Hij is getrouwd te Oudelande op 25 maart 1875, op 35-jarige leeftijd met Cornelia Moerman (30 jaar oud), arbeidster, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 31 maart 1844, overleden te Delft op 6 november 1891, dochter van Bastiaan Moerman en Pieternella Takseel. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Pieternella Valkier, geboren te Oudelande op 15 maart 1876 (doopgetuigen waren Jan Quinten en Pieter Koetze), overleden te Oudelande op 22 juni 1876.
 2. Levinus Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 16 juni 1877, overleden aldaar op 3 augustus 1877.
 3. Bastiaan Valkier, geboren te Oudelande op 9 oktober 1878 (nederlands hervormd), volgt onder IX-da.
 4. Cornelis Valkier, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 6 augustus 1881 (nederlands hervormd), volgt onder IX-db.

VIII-bm Willem Hollestelle, boerenknecht, herder en arbeider, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) in het jaar 1804, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 24 februari 1849, zoon van VII-aa. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 3 april 1831, op 27-jarige leeftijd met Maria Wagenaar (23 jaar oud), arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1808, overleden aldaar op 30 september 1858, dochter van Antonij Wagenaar (dienstbode) en Cornelia Moerman (dienstbode). Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 juli 1831, overleden aldaar op 21 augustus 1831.
 2. Cornelia Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 augustus 1832, volgt onder IX-dc.
 3. Janna Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 november 1833, volgt onder IX-dd.
 4. Tona Hollestelle, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 september 1835, overleden te Kloetinge (Zeeland) op 16 december 1915. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 23 februari 1871, op 35-jarige leeftijd met Marinus Tazelaar (38 jaar oud), houtzager en timmerman, geboren te Kats in het jaar 1833, overleden te Kloetinge (Zeeland) op 30 juni 1908, zoon van David Tazelaar (wagenmaker) en Cathalina Grim.
  (Hij is eerder getrouwd te Driewegen (Zeeland) op 10 maart 1867, op 34-jarige leeftijd met Maatje van Waarde (24 jaar oud), arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1843, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 10 november 1870, dochter van Geerard van Waarde (arbeider) en Adriana Lamper.)
 5. Jacob Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 30 maart 1837, overleden aldaar op 17 januari 1838.
 6. Jacob Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 december 1839, volgt onder IX-de.
 7. Tannetje Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 april 1842, overleden aldaar op 2 november 1842.
 8. Marinus Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 januari 1844, volgt onder IX-df.
 9. Simon Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 maart 1847, overleden aldaar op 23 september 1847.
 10. Wilhelmina Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 maart 1849, volgt onder IX-dg.

VIII-bn Johannis Hollestelle, boerenknecht, arbeider en landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) in het jaar 1804, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 16 maart 1869, zoon van VII-aa. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 22 mei 1826, op 22-jarige leeftijd (1) met Jacoba Evertse (34 jaar oud), boerenmeid, geboren te Nisse in het jaar 1792, overleden te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 6 februari 1830, dochter van Marinus Evertse en Jannetje Lookman. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 juni 1826, overleden aldaar op 25 juli 1826.
 2. Jannetje Hollestelle, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 14 oktober 1828, volgt onder IX-dh.

Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 14 april 1836, op 32-jarige leeftijd (2) met Alida Kole (26 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1810, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 30 maart 1849, dochter van Johannis Kole (schipper) en Johanna Leijs. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 11 april 1850, op 46-jarige leeftijd (3) met Stoffelina Haasdonk (18 jaar oud), boerenmeid en arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1832, overleden aldaar op 21 april 1913, dochter van Pieter Haasdonk (arbeider) en Hendrica Elisabeth Weststrate (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 oktober 1850, overleden aldaar op 22 januari 1863.
 2. Henderika Elisabeth Hollestelle, dienstbode, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 5 november 1851, overleden te Krabbendijke (Zeeland) op 21 november 1925. Zij is getrouwd te Rilland-Bath op 28 februari 1895, op 43-jarige leeftijd met Jacob van Boven (33 jaar oud), boerenknecht, geboren te Borssele (Zeeland) op 26 maart 1861, zoon van Marinus van Boven (arbeider en arbeider) en Johanna Zweemer (arbeidster).
 3. Cornelis Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 augustus 1858, overleden aldaar op 17 januari 1863.
 4. Anthonie Pieter Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 december 1860, volgt onder IX-di.
 5. Neeltje Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 maart 1865, volgt onder IX-dj.
 6. Jacob Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 31 maart 1867, volgt onder IX-dk.

VIII-bo Cornelis Hollestelle, boerenknecht en arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 februari 1811, overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 4 mei 1860, zoon van VII-aa. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 3 april 1848, op 37-jarige leeftijd met Maria Borgo (21 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 30 mei 1826, dochter van Jacobus Borgo en Pieternella Berger. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Hollestelle, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 14 augustus 1853, overleden aldaar op 13 november 1867.
 2. Pieternella Hollestelle, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 10 juni 1856.
 3. Johanna Hollestelle, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 5 maart 1858.
 4. Marinus Hollestelle, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 12 juli 1859, overleden aldaar op 29 augustus 1859.
 5. Levenloos Hollestelle, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 1 april 1860, overleden aldaar op 1 april 1860.

VIII-bp Prina Hollestelle, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 juli 1812, overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 6 december 1881, dochter van VII-aa. Zij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 25 augustus 1842, op 30-jarige leeftijd met Leendert Wisse (38 jaar oud), arbeider, geboren te Nieuw- en Sint Joosland in het jaar 1804, overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 19 januari 1883, zoon van Willem Wisse en Johanna Bouterse. Uit dit huwelijk:

 1. Willem Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 13 mei 1843, overleden aldaar op 22 juli 1843.
 2. Willem Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 12 januari 1845, volgt onder IX-dl.
 3. Jacob Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 14 januari 1846, volgt onder IX-dm.
 4. Johanna Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 28 maart 1848, overleden aldaar op 3 april 1850.
 5. Tannetje Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 21 september 1849, overleden aldaar op 6 mei 1851.
 6. Johanna Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 31 augustus 1851, overleden aldaar op 15 september 1851.
 7. Johannis Wisse, boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 31 januari 1853, overleden aldaar op 23 november 1939. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 5 december 1878, op 25-jarige leeftijd met Maria van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 10 januari 1857, volgt onder VIII-co.
 8. Johanna Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 30 juli 1854, overleden aldaar op 11 februari 1855.

VIII-bq Hendrik van Strien, predikant, geboren te Kloetinge op 4 januari 1816, zoon van VII-ac. Hij is getrouwd te Kortgene op 22 juli 1841, op 25-jarige leeftijd met Jannetje Willemina Schrier (28 jaar oud), geboren te Kortgene in het jaar 1813, dochter van Jan Schrier (assessor bestuur Kortgene) en Cathalina Kasteleijn. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Cathallna van Strien, geboren te Scherpenisse op 20 januari 1856.

VIII-br Willem van Strien, landbouwer en molenaar, geboren te Wolphaartsdijk op 11 mei 1831, overleden aldaar op 16 september 1886, zoon van VII-ac. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 9 oktober 1851, op 20-jarige leeftijd met Dina Mieras (22 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1829, dochter van Huibrecht Mieras (landbouwer) en Maatje Kallemeijn (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia van Strien, geboren te Wolphaartsdijk op 21 maart 1852, overleden aldaar op 1 september 1852.
 2. Maatje van Strien, dienstmeid, geboren te Wolphaartsdijk op 25 februari 1853, overleden aldaar op 18 maart 1927. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 20 november 1873, op 20-jarige leeftijd met Jan den Herder (20 jaar oud), boerenknecht, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1853, zoon van Daniel Willem den Herder (landbouwer) en Catharina Thorenaar.
 3. Cornelia van Strien, geboren te Wolphaartsdijk op 4 mei 1854, overleden aldaar op 10 oktober 1941. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 1 oktober 1874, op 20-jarige leeftijd met Janus Caan (24 jaar oud), timmermansknecht, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1850, zoon van Frans Caan en Pieternella Tolhoek.
 4. Catharina van Strien, dienstmeid, geboren te Wolphaartsdijk op 25 april 1855. Zij is getrouwd te Sint Laurens op 17 april 1874, op 18-jarige leeftijd met Willem Marinissen (21 jaar oud), landbouwer, geboren te Sint Laurens in het jaar 1853, zoon van Janis Marinissen (landbouwer) en Maatje Adriaansen (landbouwster).
 5. Levenloos van Strien, geboren te Wolphaartsdijk op 6 maart 1856, overleden aldaar op 6 maart 1856.
 6. Cornelis van Strien, molenaarsknecht, geboren te Wolphaartsdijk op 5 april 1857. Hij is getrouwd te 's-Heer Hendrikskinderen op 24 april 1879, op 22-jarige leeftijd met Adriana Mieras (21 jaar oud), geboren te 's-Heer Hendrikskinderen in het jaar 1858, dochter van Marinus Mieras (landbouwer) en Cornelia Minnaard.
 7. Huibrecht van Strien, geboren te Wolphaartsdijk op 5 april 1857.
 8. Hendrik van Strien, geboren te Wolphaartsdijk op 11 oktober 1858, overleden aldaar op 4 november 1858.
 9. Jannetje van Strien, geboren te Wolphaartsdijk op 4 oktober 1859. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 18 april 1883, op 23-jarige leeftijd met Jacobus de Vreugde (26 jaar oud), vrachtrijder, geboren te Kattendijke in het jaar 1857, zoon van David de Vreugde en Adriana Deij.
 10. Hendrik van Strien, geboren te Wolphaartsdijk op 23 oktober 1860, overleden aldaar op 19 november 1860.
 11. Dingenis van Strien, geboren te Wolphaartsdijk op 23 oktober 1860, volgt onder IX-dn.
 12. Adriana van Strien, geboren te Wolphaartsdijk op 28 april 1862, overleden aldaar op 30 april 1871.
 13. Janna van Strien, geboren te Wolphaartsdijk op 9 november 1863, overleden aldaar op 7 februari 1865.
 14. Dina van Strien, geboren te Wolphaartsdijk op 31 december 1864. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 4 augustus 1892, op 27-jarige leeftijd met Lukas Derk Oosterveld (25 jaar oud), deurwaarder 's rijdksbelastingen, geboren te Termunterzijl in het jaar 1867, zoon van Derk Oosterveld en Mettina Margaretha Knijpenga.
 15. Willem van Strien, geboren te Wolphaartsdijk op 4 februari 1866.
 16. Hendrik van Strien, geboren te Wolphaartsdijk op 10 december 1867, overleden aldaar op 5 april 1868.
 17. Janna van Strien, geboren te Wolphaartsdijk op 16 juni 1869. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 11 april 1895, op 25-jarige leeftijd met Willem Jannis de Groote (25 jaar oud), molenmaker, geboren te Nieuwvliet in het jaar 1870, zoon van Izaak de Groote en Barbara de Feijter.

VIII-bs Hendrik van Strien, korenmolenaarsknecht, korenmolenaar en arbeider, geboren te Baarland op 19 januari 1820, zoon van VII-ad. Hij is getrouwd te Westkapelle met Martina Lous, diensmeid en arbeidster, geboren te Westkapelle in het jaar 1820, dochter van Lourus Lous (slager) en Jacomina de Rijke. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth van Strien, geboren te Westkapelle in het jaar 1842, overleden te Tholen op 28 december 1867. Zij is getrouwd te Tholen op 27 maart 1867, op 25-jarige leeftijd met Leunis Laban (33 jaar oud), tuinier, geboren te Tholen in het jaar 1834, zoon van Jacob Laban (winkelier) en Maria Gunst (vroedvrouw).
 2. Willemina van Strien, geboren te Waarde op 1 september 1846.
 3. Adriaan van Strien, geboren te Waarde op 4 februari 1847, overleden aldaar op 29 november 1847.
 4. Laurus van Strien, geboren te Waarde op 10 april 1850, overleden aldaar op 15 april 1850.
 5. Laurus van Strien, geboren te Waarde op 2 mei 1851, overleden aldaar op 13 mei 1851.
 6. Jacomina van Strien, herbergierster, geboren te Waarde op 2 mei 1851, overleden te Tholen op 2 januari 1938. Zij is getrouwd te Tholen op 17 oktober 1872, op 21-jarige leeftijd (1) met Meeuwis de Bruine (27 jaar oud), logementshouder, geboren te Axel op 21 augustus 1845, zoon van Pieter de Bruijne (landbouwer en opzichter bij de landbouw) en Geertruij de Blaeij. Zij was gehuwd (2) met Kornelus Bal, visser, geboren te Bruinisse in het jaar 1852, zoon van Simon Bal en Maatje van Bloois.
 7. Maatje van Strien, geboren te Waarde op 13 augustus 1852, overleden aldaar op 1 november 1852.
 8. Laurus van Strien, geboren te Waarde op 22 mei 1855, volgt onder IX-do.
 9. Adriana van Strien, geboren te Waarde op 12 januari 1857, overleden aldaar op 21 maart 1857.
 10. Johanna van Strien, geboren te Waarde op 8 november 1860.

VIII-bt Johannis van Strien, boerenknecht en winkelier, geboren te Baarland op 2 maart 1821, overleden te 's-Heer Arendskerke op 10 februari 1884, zoon van VII-ad. Hij is getrouwd te Waarde op 6 september 1850, op 29-jarige leeftijd (1) met Willemijna Hendrika Braam (24 jaar oud), dienstmeid, geboren te Waarde in het jaar 1826, overleden aldaar, dochter van Adriana Braam. Hij is getrouwd te Waarde op 25 augustus 1853, op 32-jarige leeftijd (2) met Adriana Zweedijk (39 jaar oud), geboren te Kloetinge in het jaar 1814, dochter van Karel Zweedijk en Aagtje Zeger. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan van Strien, geboren te Waarde op 23 december 1854, overleden op 31 januari 1855.

VIII-bu Pieter van Strien, arbeider, geboren te Baarland (Zeeland) op 30 november 1825, overleden te Driewegen op 15 oktober 1900, zoon van VII-ad. Hij is getrouwd te Driewegen (Zeeland) op 1 september 1848, op 22-jarige leeftijd met Machelina Maria Vaar (22 jaar oud), arbeidster, geboren te Driewegen (Zeeland) in het jaar 1826, overleden aldaar op 28 juni 1882, dochter van Pieter Vaar (boerenknecht) en Jacomina de Leeuw. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan van Strien, geboren te Driewegen op 4 december 1848, overleden aldaar op 4 november 1855.
 2. Jacomina Elizabeth van Strien, geboren te Driewegen op 22 oktober 1849, volgt onder IX-dp.
 3. Marinus van Strien, geboren te Driewegen op 3 oktober 1850, overleden aldaar op 20 januari 1864.
 4. Pieternella van Strien, geboren te Driewegen op 12 mei 1853, overleden aldaar op 2 oktober 1853.
 5. Adriaan van Strien, geboren te Driewegen (Zeeland) op 26 april 1856, volgt onder IX-dq.
 6. Levenloos van Strien, geboren te Driewegen op 12 juli 1860, overleden aldaar op 12 juli 1860.
 7. Pieter Jacobus van Strien, geboren te Driewegen (Zeeland) op 13 juni 1861, volgt onder IX-dr.

VIII-bv Elizabeth van Strien, dienstmeid en arbeidster, geboren te Baarland (Zeeland) op 4 juni 1830, overleden te Nisse op 20 december 1891, dochter van VII-ad. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 11 februari 1864, op 33-jarige leeftijd met Jacques Everse (24 jaar oud), boerenknecht en arbeider, geboren te Kruiningen (Zeeland) in het jaar 1840, overleden te Oudelande op 18 februari 1927, zoon van Jacob Everse en Cornelia Mus.
(Hij was later gehuwd met Adriana Bos, geboren te Nisse in het jaar 1852, dochter van Adriaan Bos (arbeider) en Maria Remijnse.) Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Everse, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 21 november 1864, overleden aldaar op 17 juli 1867.
 2. Elisabeth Cornelia Everse, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 9 november 1866, volgt onder IX-ds.
 3. Jacob Everse, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 17 juli 1867.
 4. Levenloos Everse, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 7 juli 1868, overleden aldaar op 7 juli 1868.
 5. Cornelia Adriana Everse, boerenmeid, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 10 september 1870, overleden te Middelburg op 27 januari 1914. Zij is getrouwd te Nisse op 22 juni 1904, op 33-jarige leeftijd met Cornelis Braamse (38 jaar oud), boerenknecht, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) in het jaar 1866, zoon van Adriaan Braamse en Janna Nijsse.

VIII-bw Jozina van Strien, geboren te Driewegen (Zeeland) op 13 juli 1838, overleden aldaar op 27 februari 1900, dochter van VII-ad. Zij is getrouwd te Driewegen (Zeeland) op 9 juni 1866, op 27-jarige leeftijd met Pieter de Jonge (26 jaar oud), boerenknecht, vrachtrijder en koopman, geboren te Yerseke in het jaar 1840, overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 1 januari 1910, zoon van Jan Gilles de Jonge en Neeltje Korstanje. Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje de Jonge, geboren te Driewegen (Zeeland) op 4 december 1866, volgt onder IX-dt.
 2. Adriaan de Jonge, landbouwersknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 februari 1868, overleden te Arnemuiden op 13 juli 1955. Hij is getrouwd te Middelburg op 28 april 1897, op 29-jarige leeftijd met Pieternella de Rijke (24 jaar oud), geboren te Arnemuiden in het jaar 1873, dochter van Jan de Rijke en Catharina Louwerse.
 3. Johannes de Jonge, geboren te Driewegen (Zeeland) op 29 juni 1870, volgt onder IX-du.
 4. Marinus de Jonge, geboren te Driewegen (Zeeland) op 6 augustus 1873, overleden aldaar op 3 september 1873.
 5. Marinus de Jongh, arbeider, geboren te Driewegen (Zeeland) op 1 december 1876, overleden te Goes op 10 juli 1950. Hij is getrouwd te Oudelande op 27 april 1903, op 26-jarige leeftijd met Geertruida Klap (20 jaar oud), dienstbode, geboren te Krabbendijke in het jaar 1883, dochter van Adriaan Klap en Jacomina Wagenaar.

VIII-bx Anna de Fouw, dienstmeid, geboren te Goes op 24 mei 1842, overleden aldaar op 2 mei 1891, dochter van VII-ae. Zij is getrouwd te Goes op 26 april 1866, op 23-jarige leeftijd met Kornelis Maartense (26 jaar oud), arbeider, timmerman en tuinman, geboren te Goes in het jaar 1840, overleden te Kloetinge (Zeeland) op 10 maart 1910, zoon van Pieter Maartense (smid) en Magdalena Snoep (dienstbode). Uit dit huwelijk:

 1. Magdalena Maartense, geboren te Goes op 2 augustus 1867, overleden aldaar op 8 september 1869.
 2. Neeltje Catharina Maartense, geboren te Goes op 18 december 1869, overleden aldaar op 10 augustus 1945. Zij is getrouwd te Goes op 13 mei 1897, op 27-jarige leeftijd met Nicolaas Frank (29 jaar oud), apothekersknecht, geboren te Goes in het jaar 1868, zoon van Frederik Frank en Geertje Boom.
 3. Magdalena Maria Maartense, dienstbode, geboren te Goes op 28 december 1871, overleden aldaar op 15 december 1893.
 4. Jacob Maartense, geboren te Goes op 17 januari 1874, volgt onder IX-dv.
 5. Pieter Kornelis Maartense, geboren te Goes op 2 november 1875, overleden aldaar op 21 februari 1879.
 6. Marinus Maartense, schoenmaker, geboren te Goes op 11 maart 1878, overleden te Kattendijke op 11 februari 1953. Hij is getrouwd te Goes op 18 juni 1903, op 25-jarige leeftijd met Wilhelmina Snoep (22 jaar oud), geboren te Goes in het jaar 1881, dochter van Cornelis Snoep (boekbinder en koopman) en Adriana Johanna de Jonge.
 7. Pieternella Maartense, geboren te Goes op 29 april 1880. Zij is getrouwd te Goes op 19 november 1903, op 23-jarige leeftijd met Cornelis Kuijper (25 jaar oud), letterzetter, geboren te Goes in het jaar 1878, overleden aldaar op 24 december 1942, zoon van Jan Jacobus Kuijper (timmerman) en Suzanna Zoutewelle.
 8. Catharina Maartense, geboren te Goes op 12 februari 1883, overleden aldaar op 15 december 1921. Zij is getrouwd te Goes op 19 april 1906, op 23-jarige leeftijd met Cornelis Simon Hoogesteger (25 jaar oud), timmerman, geboren te Goes in het jaar 1881, zoon van Marinus Hoogesteger en Pieternella Bonze.
 9. Kornelis Karel Maartense, letterzetter, geboren te Goes op 2 juni 1888, overleden aldaar op 14 april 1961. Hij is getrouwd te Goes op 9 november 1911, op 23-jarige leeftijd met Pieternella Jacoba Kooman (24 jaar oud), dienstbode, geboren te Goes in het jaar 1887, dochter van Cornelis Kooman (assistent der posterijen) en Elisabeth de Wolff.

VIII-by Maria de Fouw, dienstbode, geboren te Nisse op 15 februari 1847, overleden te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 27 oktober 1875, dochter van VII-ae. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 1 augustus 1868, op 21-jarige leeftijd met Jacob Dronkers (35 jaar oud), broodbakker, geboren te Nisse in het jaar 1833, zoon van Francois Dronkers en Helena Smits. Uit dit huwelijk:

 1. Helena Dronkers, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 2 juni 1869 (vrij evangelisch), volgt onder IX-dw.
 2. Jacob Dronkers, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 1 juli 1870, overleden aldaar op 27 augustus 1870.
 3. Neeltje Dronkers, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 12 augustus 1871, overleden aldaar op 26 augustus 1871.
 4. Neeltje Dronkers, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 7 oktober 1872, volgt onder IX-dx.
 5. Jacob Dronkers, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 11 maart 1874, volgt onder IX-dy.
 6. Adriaan Dronkers, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 26 mei 1875, overleden aldaar op 13 oktober 1875.

VIII-bz Pieternella Schouwenburg, dienstbode en arbeidster, geboren te Nisse op 5 juli 1839, overleden te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 28 juni 1875, dochter van VII-af. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 4 mei 1865, op 25-jarige leeftijd met Gerhard de Witte (26 jaar oud), arbeider, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1839, overleden te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 6 maart 1917, zoon van Andries de Witte en Cornelia Weststrate. Uit dit huwelijk:

 1. Andries de Witte, boerenknecht, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 10 april 1866, overleden te Wolphaartsdijk op 2 juli 1959. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 23 mei 1907, op 41-jarige leeftijd met Johanna Boonman (36 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 22 december 1870, overleden te Wolphaartsdijk op 2 april 1942, dochter van Johannes Boonman (veldarbeider en arbeider) en Neeltje Steenaard (arbeidster).
 2. Jan de Witte, veldarbeider, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 30 maart 1867, overleden te Bergen op Zoom op 5 februari 1923.
 3. Levenloos de Witte, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 30 maart 1867, overleden aldaar op 30 maart 1867.
 4. Cornelia de Witte, dienstmeid, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 31 maart 1868, overleden te Borssele op 21 september 1956. Zij is getrouwd te Borssele (Zeeland) op 11 mei 1893, op 25-jarige leeftijd met Jan van Liere, geboren te Borssele (Zeeland) op 25 april 1864, volgt onder IX-ar.
 5. Maria de Witte, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 7 februari 1870, overleden aldaar op 16 maart 1870.
 6. Maria de Witte, dienstmeid, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 31 maart 1871, overleden te Rilland-Bath op 3 juni 1917. Zij is getrouwd te Borssele (Zeeland) op 5 november 1897, op 26-jarige leeftijd met Andries Kerkhove (27 jaar oud), boerenknecht, geboren te Driewegen (Zeeland) in het jaar 1870, zoon van Hendrik Kerkhove (arbeider) en Neeltje van Liere.
 7. Marinus de Witte, veldarbeider, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 24 november 1872, overleden aldaar op 2 juni 1958. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 4 mei 1900, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Hoekman (20 jaar oud), dienstmeid, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1880, dochter van Jacob Hoekman en Janna Fraanje.
 8. Catharina de Witte, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 3 december 1873, overleden aldaar op 29 december 1873.
 9. Catharina de Witte, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 27 juni 1875, overleden aldaar op 30 juni 1875.

VIII-ca Maria Schouwenburg, dienstbode, geboren te Nisse op 21 maart 1842, overleden te Goes op 17 januari 1925, dochter van VII-af. Zij is getrouwd te Goes op 4 november 1875, op 33-jarige leeftijd met Adriaan Boutens (48 jaar oud), timmerman, geboren te Goes in het jaar 1827, overleden aldaar op 16 november 1885, zoon van Cornelis Boutens en Adriana Vader. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Boutens, geboren te Goes op 8 augustus 1876.
 2. Willem Boutens, hovenier, geboren te Goes op 22 augustus 1878. Hij is getrouwd te Goes op 27 februari 1902, op 23-jarige leeftijd met Cornelia Duvekot (26 jaar oud), geboren te Goes in het jaar 1876, dochter van Simon Duvekot en Elizabeth Zuijdtwegt.
 3. Pieter Boutens, geboren te Goes op 9 september 1880, overleden aldaar op 14 september 1880.
 4. Adriaan Boutens, bakkersknecht en broodbakker, geboren te Goes in het jaar 1881, overleden aldaar op 19 december 1918. Hij is getrouwd te Wissenkerke (Zeeland) op 11 augustus 1904, op 23-jarige leeftijd met Hendrika Pieternella Marcusse (23 jaar oud), geboren te Wissenkerke (Zeeland) in het jaar 1881, dochter van Willem Marcusse (koehouder) en Jacoba Maat.

VIII-cb Abraham de Hamer, kleermaker, geboren te Kappele (Zeeland) op 24 februari 1842, overleden te Krabbendijke (Zeeland) op 28 februari 1913, zoon van VII-ai. Hij is getrouwd te Krabbendijke (Zeeland) op 17 mei 1877, op 35-jarige leeftijd met Adriana Stoosnijder (30 jaar oud), dienstmeid, geboren te Krabbendijke (Zeeland) in het jaar 1847, overleden aldaar op 5 april 1888, dochter van Klaas Stoosnijder en Jacomina van Duine. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella de Hamer, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 19 april 1878, volgt onder IX-dz.

VIII-cc Paulus de Hamer, kleermakersknecht, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 27 maart 1865, overleden te Wemeldinge (Zeeland) op 12 april 1938, zoon van VII-ai. Hij is getrouwd te Wemeldinge (Zeeland) op 11 september 1890, op 25-jarige leeftijd met Agatha Servaas (23 jaar oud), geboren te Wemeldinge (Zeeland) in het jaar 1867, dochter van Marinus Servaas en Martina de Klerk. Uit dit huwelijk:

 1. Stoffel de Hamer, kleermaker, geboren te Yerseke op 16 oktober 1894, ongehuwd overleden aldaar op 2 april 1919.
 2. Abraham de Hamer, schilder, geboren te Wemeldsinge op 5 september 1908. Hij is getrouwd te Wemeldsinge op 26 mei 1932, op 23-jarige leeftijd met Pieternella Zwartepoorte (28 jaar oud), geboren te Goes in het jaar 1904, dochter van Willem Zwartepoorte (los werkman) en Pieternella Maria Schipper.

VIII-cd Abraham Geluk, arbeider en dijkwerker, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 15 mei 1845, overleden te Kattendijke (Zeeland) op 29 juli 1918, zoon van VII-aj. Hij is getrouwd te Kattendijke (Zeeland) op 30 augustus 1867, op 22-jarige leeftijd met Johanna Vermaire (20 jaar oud), boerenmeid, geboren te Kattendijke (Zeeland) in het jaar 1847, overleden aldaar op 18 februari 1931, dochter van Abraham Vermaire en Pieternella Tolhoek. Uit dit huwelijk:

 1. Servaas Geluk, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 27 oktober 1867, volgt onder IX-ea.
 2. Levenloos Geluk, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 28 januari 1869, overleden aldaar op 28 januari 1869.
 3. Pieternella Geluk, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 27 september 1870.
 4. Maatje Geluk, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 27 november 1871.
 5. Abraham Geluk, arbeider en apothekersbediende, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 27 april 1874, overleden te Goes op 5 juni 1929. Hij is getrouwd te Kattendijke (Zeeland) op 7 mei 1897, op 23-jarige leeftijd met Neeltje Hoogesteger (19 jaar oud), geboren te Kattendijke (Zeeland) in het jaar 1878, overleden te Goes op 4 juli 1957, dochter van Johannes Hoogesteger (arbeider) en Cornelia Johanna Vermaire.
 6. Johanna Geluk, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 25 januari 1878. Zij is getrouwd te Kattendijke (Zeeland) op 17 februari 1899, op 21-jarige leeftijd met Adriaan Merison (24 jaar oud), arbeider, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 21 februari 1874, zoon van Cornelis Merison (arbeider) en Elizabeth Labeur (dienstmeid).
 7. Jan Geluk, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 20 juli 1880, volgt onder IX-eb.
 8. Marinus Geluk, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 29 november 1882.
 9. Hubrecht Geluk, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 5 januari 1884, overleden op 19 mei 1886.
 10. Hubrecht Geluk, veldarbeider, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 26 september 1886. Hij is getrouwd te Wemeldinge (Zeeland) op 4 september 1913, op 26-jarige leeftijd met Adriana de Witte (22 jaar oud), geboren te Kattendijke (Zeeland) in het jaar 1891, dochter van Dignus de Witte (polderwerker) en Janna Hoogerheide.
 11. Maria Geluk, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 19 mei 1889. Zij is getrouwd te Kattendijke (Zeeland) op 15 augustus 1918, op 29-jarige leeftijd met Arie Lanser (24 jaar oud), bankwerker, geboren te Sliedrecht in het jaar 1894, zoon van Klaas Lanser (schipper) en Jannigje Deventer.

VIII-ce Maria van de Plasse, dienstmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 29 oktober 1843, overleden aldaar op 3 maart 1907, dochter van VII-an.

Erkend bij huweelijksvoltrekking op 1-2-1844.

Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 20 oktober 1870, op 26-jarige leeftijd met Adriaan Versluis (36 jaar oud), boerenknecht en arbeider, geboren te Wissenkerke in het jaar 1834, overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 25 mei 1894, zoon van Iman Versluis en Pientje Israel (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Iman Versluis, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 25 augustus 1871.
 2. Maatje Versluis, dienstbode, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 22 januari 1873, overleden te Middelburg op 19 april 1949. Zij is getrouwd te Arnemuiden op 19 november 1902, op 29-jarige leeftijd met Hendrik van de Schelde (29 jaar oud), spoorwegwerker, geboren te Arnemuiden op 22 april 1873, zoon van Hendrik van de Schelde (veldarbeider) en Adriana Schipper.
 3. Prientje Versluis, geboren te Middelburg op 30 december 1873, overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 3 oktober 1955. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 12 mei 1898, op 24-jarige leeftijd met Cornelis Wiskerke (26 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1872, zoon van Jacob Wiskerke (waterbouwkundige) en Jannetje Lavooij.
 4. Pieternella Versluis, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 23 juni 1875, overleden aldaar op 18 augustus 1875.
 5. Pieternella Versluis, dienstmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 28 oktober 1879, overleden aldaar op 8 januari 1947. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 20 april 1899, op 19-jarige leeftijd met Marinus Moerdijk (22 jaar oud), schaapsherder, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1877, zoon van Joost Moerdijk (schaapsherder) en Johanna de Boks.

VIII-cf Jan van de Plasse, arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 24 april 1848, overleden aldaar op 19 november 1934, zoon van VII-an. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 23 maart 1876, op 27-jarige leeftijd met Maatje Otte (20 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1856, overleden aldaar op 29 september 1914, dochter van Jan Otte en Cornelia Priester (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Pieter van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 26 juni 1877, volgt onder IX-ec.
 2. Cornelia Adriana van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 31 oktober 1879, overleden aldaar op 3 januari 1955. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 20 april 1899, op 19-jarige leeftijd met Gelijn Moerdijk (24 jaar oud), schaapsherder, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1875, zoon van Joost Moerdijk (schaapsherder) en Johanna de Boks.
 3. Jacob van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 8 september 1882, volgt onder IX-ed.
 4. Jan Marinus van de Plasse, arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 21 oktober 1885, overleden aldaar op 9 augustus 1899.
 5. Maatje van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 25 februari 1889, overleden aldaar op 11 maart 1957. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 16 april 1914, op 25-jarige leeftijd met Jan Schoolmeester (29 jaar oud), veldarbeider, geboren te Arnemuiden in het jaar 1885, zoon van Klaas Schoolmeester (veldarbeider) en Wilhelmina van Antwerpen.
 6. Willem van de Plasse, veldarbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 16 januari 1892. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 12 december 1935, op 43-jarige leeftijd met Maria Wiskeke (35 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1900, dochter van Cornelis Wiskeke (landbouwer) en Pientje Versluis.

VIII-cg Jan van de Plasse, arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 27 augustus 1840, zoon van VII-ao. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 26 mei 1865, op 24-jarige leeftijd met Cornelia Pennij (24 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1841, dochter van Frederik Jan Pennij (arbeider) en Maatje Mallekoote. Uit dit huwelijk:

 1. Geerard van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 21 oktober 1866.
 2. Jan van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 15 maart 1868.
 3. Maria van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 13 november 1870.
 4. Cornelis van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 27 januari 1873.
 5. Marinus van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 3 september 1874, overleden aldaar op 1 maart 1876.
 6. Pieter van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 27 mei 1876.

VIII-ch Maria Johanna van de Plasse, dienstmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 12 mei 1851, overleden aldaar op 30 november 1893, dochter van VII-ao. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 26 april 1877, op 25-jarige leeftijd met Anthonij Beneder (32 jaar oud), arbeider en veldarbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1845, overleden aldaar op 24 maart 1920, zoon van Jacob Beneder en Maria Breeker. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Beneder, wegwerker, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 4 september 1877. Hij is getrouwd te Middelburg op 23 mei 1905, op 27-jarige leeftijd met Maatje van Gemert (26 jaar oud), geboren te Kortgene (Zeeland) in het jaar 1879, dochter van Cornelis van Gemert (veldarbeider) en Kornelia Tazelaar.
  (Zij was weduwe van Marinus Poppe, overleden voor 23 mei 1905.)
 2. Geerard Beneder, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 14 april 1879, overleden aldaar op 19 februari 1880.
 3. Geerard Beneder, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 17 december 1880, overleden aldaar op 31 mei 1881.
 4. Marinus Beneder, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 5 augustus 1882, overleden aldaar op 12 oktober 1882.
 5. Maria Beneder, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 5 oktober 1883, overleden te Oost- en West-Souburg op 15 januari 1928. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 24 september 1908, op 24-jarige leeftijd met Jan van der Meer (24 jaar oud), stoker, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1884, zoon van Jan van der Meer (veldarbeider) en Cornelia Goeree.
 6. Helena Beneder, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 22 maart 1885. Zij is getrouwd te Oost- en West-Souburg op 19 juni 1912, op 27-jarige leeftijd met Pieter de Rijcke (25 jaar oud), wagenlichter, geboren te Oost- en West-Souburg in het jaar 1887, zoon van Cornelis de Rijcke (arbeider Staatsspoor) en Pieternella de Rijcke.
 7. Jannetje Beneder, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 12 mei 1886, overleden aldaar op 20 oktober 1886.
 8. Geertruida Beneder, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 12 mei 1886.
 9. Thona Beneder, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 21 juni 1887, overleden aldaar op 30 oktober 1888.
 10. Jan Geerard Beneder, veldarbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 17 februari 1889, overleden te Middelburg op 19 januari 1948. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 16 november 1911, op 22-jarige leeftijd met Elisabeth de Bruijn (19 jaar oud), dienstbode, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1892, dochter van Daniel Hendrik de Bruijn (veldarbeider) en Jannetje de Lange.
 11. Marinus Beneder, veldarbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 21 maart 1891. Hij is getrouwd te Kapelle (Zeeland) op 27 februari 1914, op 22-jarige leeftijd met Cornelia van Boven (21 jaar oud), dienstbode, geboren te Kapelle (Zeeland) in het jaar 1893, dochter van Gerard van Boven (veldarbeider en opperman) en Janna de Jonge (dienstmeid).

VIII-ci Jan van de Plasse, boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 11 oktober 1852, overleden te Hoofdplaat op 16 januari 1939, zoon van VII-ap. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 12 juni 1878, op 25-jarige leeftijd (1) met (en gescheiden te Middelburg op 10 november 1897 van) Johanna Rooze (32 jaar oud), arbeidster, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) in het jaar 1846, overleden aldaar op 12 juli 1922, dochter van Jacobus Rooze en Johanna van de Guchte. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella van der Plasse, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 november 1878, wonende te Oudelande, overleden aldaar op 3 januari 1953. Zij is getrouwd te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 8 maart 1900, op 21-jarige leeftijd met Johannes de Jonge, geboren te Driewegen (Zeeland) op 29 juni 1870, volgt onder IX-du.
 2. Jacobus van de Plasse, geboren te Ovezande op 2 december 1883, volgt onder IX-ee.

Hij is getrouwd te Hoofdplaat op 1 september 1910, op 57-jarige leeftijd (2) met Neeltje Dierx (45 jaar oud), veldarbeidster, geboren te Hoofdplaat in het jaar 1865.
(Zij was de gescheiden echtgenote van Pieter Hermanus Ocke.)

VIII-cj Anthonie van de Plasse, gemeente veldwachter, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 28 april 1854, overleden aldaar op 20 juni 1936, zoon van VII-ap. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 6 mei 1891, op 37-jarige leeftijd met Maria Boogaard (22 jaar oud), dienstmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1869, overleden te Middelburg op 4 mei 1937, dochter van Hendrik Boogaard (arbeider) en Maria Vermeule. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Maria van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 16 mei 1892, volgt onder IX-ef.

VIII-ck Marinus van de Plasse, rijksambtenaar, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 5 september 1857, overleden te Goes op 22 november 1937, zoon van VII-ap. Hij is getrouwd te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 9 november 1888, op 31-jarige leeftijd met Jozina Smallegange (32 jaar oud), geboren te Rilland-Bath op 12 januari 1856, overleden te Kloetinge (Zeeland) op 21 juni 1941, dochter van Mattheus Smallegange (boerenknecht en evangeliedienaar) en Paulina van de Linde (dienstbode). Uit dit huwelijk:

 1. Leendert van de Plasse, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 27 april 1885.
 2. Pieternella Paulina Cornelia van de Plasse, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 5 september 1889.
 3. Mattheus Nicolaas van de Plasse, timmerman, geboren te Tholen op 30 augustus 1896. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 23 mei 1929, op 32-jarige leeftijd met Janna de Back (28 jaar oud), geboren te Kats op 10 april 1901, dochter van IX-o.

VIII-cl Krina van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 16 februari 1859, overleden aldaar op 18 oktober 1944, dochter van VII-ap. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 7 april 1892, op 33-jarige leeftijd met Jan Raas (41 jaar oud), schilder, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1851, overleden aldaar op 16 juli 1896, zoon van Pieter Traas en Pieternella Jille.
(Hij is eerder getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 25 november 1875, op 24-jarige leeftijd met Leuntje Mol (28 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1847, overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 4 augustus 1887, dochter van Marcus Mol (smid) en Jannetje Schippers.) Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Kazina Traas, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 31 januari 1893.

VIII-cm Jan van de Plasse, arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 3 december 1850, overleden aldaar op 20 september 1875, zoon van VII-aq. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 2 mei 1873, op 22-jarige leeftijd met Francina Hoebeke (30 jaar oud), dienstmeid en arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1843, overleden te Ovezande op 10 december 1876, dochter van Anthonie Hoebeke (veldarbeider) en Maatje Kabos. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 4 september 1874, overleden aldaar op 4 september 1874.

VIII-cn Job van de Plasse, arbeider, veldarbeider en wegwerker, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 2 april 1852, overleden aldaar op 20 januari 1932, zoon van VII-aq. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 22 juni 1876, op 24-jarige leeftijd met Maatje Mol (23 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1853, overleden op 28 februari 1923, dochter van Joos Mol (arbeider) en Willemina Nieuwenhuijse (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 10 november 1876, overleden aldaar op 16 mei 1879.
 2. Wilhelmina van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 30 januari 1878, volgt onder IX-eg.
 3. Jannetje van de Plasse, dienstbode, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 27 april 1879, overleden te Goes op 5 mei 1952. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 7 mei 1903, op 24-jarige leeftijd met Jan Meijers (26 jaar oud), schoenmaker, geboren te Nisse in het jaar 1877, zoon van Leijn Meijers (vrachtrijder) en Catharina Sanderse.
 4. Maria van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 14 juni 1880, overleden aldaar op 27 augustus 1880.
 5. Cornelis van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 7 december 1883, volgt onder IX-eh.
 6. Maria van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 18 juni 1886, overleden aldaar op 13 augustus 1886.
 7. Joos van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 2 maart 1889, overleden aldaar op 18 augustus 1889.
 8. Catharina van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 13 maart 1891, volgt onder IX-ei.
 9. Joos van de Plasse, landbouwersknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 1 januari 1897. Hij is getrouwd te Kloetinge op 3 mei 1923, op 26-jarige leeftijd met Johanna Anna van den Boomgaard (20 jaar oud), dienstbode, geboren te Kruiningen in het jaar 1903, dochter van Jan van den Boomgaard (spoorwegwerker) en Lena van der Maas.

VIII-co Maria van de Plasse, dienstmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 10 januari 1857, overleden aldaar op 17 april 1931, dochter van VII-aq. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 5 december 1878, op 21-jarige leeftijd met Johannis Wisse (25 jaar oud), boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 31 januari 1853, overleden aldaar op 23 november 1939, zoon van VIII-bp. Uit dit huwelijk:

 1. Prina Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 2 april 1879, volgt onder IX-ej.
 2. Jannetje Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 15 juli 1881, overleden aldaar op 27 oktober 1954.
 3. Lena Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 14 februari 1883, volgt onder IX-ek.
 4. Cornelis Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 21 januari 1885, overleden aldaar op 8 mei 1887.
 5. Willem Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 8 september 1886, volgt onder IX-el.
 6. Cornelia Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 12 september 1888, volgt onder IX-em.
 7. Leendert Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 4 maart 1891.
 8. Cornelis Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 3 oktober 1893.
 9. Jacob Wisse, fruitkwekersknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 8 februari 1896, overleden te Goes op 10 september 1987. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 25 september 1919, op 23-jarige leeftijd met Krina van Schaik (23 jaar oud), dienstbode, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 31 mei 1896, overleden te Goes op 8 juli 1976, dochter van Adriaan van Schaik (veldarbeider) en Suzanna Wissekerke.

VIII-cp Catharina van de Plasse, dienstmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 22 februari 1859, overleden te Goes op 23 april 1928, dochter van VII-aq. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 3 oktober 1879, op 20-jarige leeftijd (1) met (en gescheiden te Middelburg op 25 april 1888 van) Cornelis de Visser (20 jaar oud), koopman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 oktober 1858, zoon van Cornelis de Visser (arbeider) en Neeltje Luikenaar (arbeidster, boerenmeid en leurster). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis de Visser, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 28 mei 1879, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 15 juni 1887.
  Erkend kind Cornelis.
 2. Isaac de Visser, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 april 1881, overleden aldaar op 2 maart 1960. Hij was gehuwd (1) met Martha Catholina Israel. Hij was gehuwd (2) met Naatje van der Does.
 3. Johannes de Visser, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 april 1884.
 4. Jacob de Visser, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 februari 1886.
 5. Cornelis de Visser, koopman, geboren te Gorinchem op 15 juni 1887, overleden te Yerseke op 13 juni 1964. Hij is getrouwd te Yerseke op 15 maart 1917, op 29-jarige leeftijd met Susanna Laurina Bom (23 jaar oud), geboren te Yerseke in het jaar 1894, dochter van Jan Bom (boekhouder) en Susanna Cornelia Kroon.

Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 10 augustus 1899, op 40-jarige leeftijd (2) met Johannes Lambertus Dodmond (28 jaar oud), koopman, geboren te Goes in het jaar 1871, overleden te Yerseke op 1 juli 1920, zoon van Johannes Lambertus Dodmond (koopman) en Maria Johanna van Ranst. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Robertus Cornelis Dodmond, geboren te Yerseke op 13 juli 1901, overleden aldaar op 31 juli 1901.
 2. Johannes Robertus Cornelis Dodmond, geboren te Yerseke op 17 juni 1902, overleden aldaar op 9 augustus 1902.

VIII-cq Wilhelmina van de Plasse, arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 22 november 1864, overleden te Goes op 28 augustus 1930, dochter van VII-aq. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 28 augustus 1890, op 25-jarige leeftijd met Krijn Kornelis Geuze (35 jaar oud), jachtopziener, geboren te Poortvliet in het jaar 1855, overleden te Goes op 10 juni 1934, zoon van Willem Geuze en Maria Johanna Wijnands. Uit dit huwelijk:

 1. Willem Cornelis Geuze, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 9 april 1897.

VIII-cr Jacomina van de Plasse, dienstmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 31 augustus 1868, overleden te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 4 december 1938, dochter van VII-aq. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 2 december 1891, op 23-jarige leeftijd (1) met Jacobus Bostelaar (27 jaar oud), boerenknecht, geboren te Oost- en West-Souburg in het jaar 1864, overleden te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 25 oktober 1901, zoon van Pieter Bostelaar (landbouwer) en Neeltje Suurmond. Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje Bostelaar, dienstbode, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 19 september 1888.
  Erkend bij huwelijksvoltrekking op 2-12-1891.
  Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 30 september 1909, op 21-jarige leeftijd met Geerard Rottier (25 jaar oud), veldarbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1884, zoon van Elizabeth Rottier.
 2. Jannetje Johanna Bostelaar, geboren te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 6 april 1901. Zij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 29 augustus 1928, op 27-jarige leeftijd met Jacob Hans Tamminga (27 jaar oud), boekhouder, geboren te Heerenveen in het jaar 1901, zoon van Sijbe Tamminga (coupeur) en Antje de Jong.

Zij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 28 april 1904, op 35-jarige leeftijd (2) met Abraham Rottier (40 jaar oud), gemeenteveldwachter, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1864, overleden te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 31 mei 1947, zoon van Geraard Rottier en Jacoba Johanna van Overbeeke. Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba Johanna Rottier, geboren te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 22 juli 1906, overleden te Goes op 24 september 1964. Zij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 22 december 1932, op 26-jarige leeftijd met Cornelis van Zweeden (27 jaar oud), kantoorbediende, geboren te Goes in het jaar 1905, zoon van Marinus van Zweeden (winkelier) en Tannetje Francina Adriaanse.

VIII-cs Cornelis Schippers, arbeider en sluiswachter, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 17 april 1862, overleden aldaar op 9 december 1945, zoon van VII-as. Hij is getrouwd te Wemeldinge (Zeeland) op 7 november 1889, op 27-jarige leeftijd met Maria Ruisaard (23 jaar oud), dienstmeid, geboren te Wemeldinge (Zeeland) in het jaar 1866, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 22 januari 1925, dochter van Jan Ruisaard (arbeider) en Jacoba Vermaire. Uit dit huwelijk:

 1. Jacomina Jacoba Schippers, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 20 april 1890, overleden aldaar op 2 juni 1952. Zij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 24 november 1910, op 20-jarige leeftijd met Willem Philipse (23 jaar oud), stuurman op een sleepboot, geboren te Kruiningen (Zeeland) in het jaar 1887, zoon van Paulus Philipse (kapitein) en Helena Jacoba Schippers.
 2. Jan Cornelis Schippers, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 23 januari 1892, overleden aldaar op 7 juli 1892.
 3. Maria Cornelia Schippers, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 2 april 1893.
 4. Jacoba Johanna Schippers, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 25 april 1894, overleden aldaar op 29 juli 1894.
 5. Jacoba Johanna Schippers, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 26 augustus 1895. Zij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 12 oktober 1916, op 21-jarige leeftijd met Willem Jacob Bol (28 jaar oud), machinist, geboren te Rotterdam in het jaar 1888, zoon van Johannes Bol en Berendina Vellekoop.
  Vader bruidgom omgekomen op stoomschip Albergen april 1915.
 6. Cornelia Janna Schippers, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 19 september 1897. Zij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 31 december 1925, op 28-jarige leeftijd met Pieter Bierens (24 jaar oud), rijksklerk, geboren te Sint Maartensdijk in het jaar 1901, zoon van Nicolaas Jozua Bierens (fairbankweger) en Adriana Plona Blok.
 7. Jannetje Sara Schippers, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 15 januari 1899. Zij is getrouwd te Hilversum op 11 juni 1930, op 31-jarige leeftijd met Gijsbertus Loos (31 jaar oud), stucadoor, geboren te Hilversum in het jaar 1899, zoon van Jan Gertse Willem Loos (metselaar en stucadoor) en Lijsje van Wilgenburg.
 8. Johanna Magdalena Schippers, geboren te Schore op 20 april 1900, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 22 januari 1901.
 9. Sara Helena Schippers, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 15 december 1901. Zij was gehuwd met Johannes Cornelis Schipper, monteur, geboren te Wemeldinge in het jaar 1902, zoon van Dingenis Schipper en Cornelia Kole.
 10. Cornelis Jan Schippers, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 13 februari 1903.
 11. Janna Jacoba Schippers, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 26 mei 1904, overleden aldaar op 10 juni 1905.
 12. Jan Cornelis Schippers, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 18 oktober 1905.
 13. Janna Jacoba Schippers, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 27 april 1907.

VIII-ct Johanna de Windt, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 26 februari 1863 (gereformeerd), overleden te Vlissingen op 17 september 1932, dochter van VII-au. Zij is getrouwd te Goes op 21 juli 1887, op 24-jarige leeftijd met Gerardus Nicolaas Nonnekes (24 jaar oud), timmerman, geboren te Goes op 26 november 1862, overleden te Middelburg op 22 september 1918, zoon van Lieven Nonnekes en Pieternella Cornelia Nagelkerke. Uit dit huwelijk:

 1. Lieven Nonnekes, modelmaker, geboren te Goes op 20 juli 1888. Hij is getrouwd te Vlissingen op 10 juni 1914, op 25-jarige leeftijd (1) met Maatje Geertruida de Bruijne (24 jaar oud), geboren te Terneuzen in het jaar 1890, dochter van Jacob de Bruijne (mandenmaker) en Maatje Penmne. Hij is getrouwd te Vlissingen op 23 september 1927, op 39-jarige leeftijd (2) met Johanna Hendrika Fregeres (39 jaar oud), geboren te Vlissingen in het jaar 1888, dochter van Johan Didrick Fregeres en Francina de Rijke.
 2. Maria Nonnekes, geboren te Middelburg op 10 juni 1890. Zij is getrouwd te Vlissingen op 30 januari 1917, op 26-jarige leeftijd met Jacob Berg (25 jaar oud), stuurman der koopvaardij, geboren te Amsterdam in het jaar 1892, zoon van Roelof Harm Berg en Rigtje Plantinga.
 3. Pieter Cornelis Nonnekes, scheepsbouwkundige en scheepstekenaar, geboren te Vlissingen op 19 december 1892, overleden aldaar op 18 augustus 1945. Hij is getrouwd te Rotterdam op 16 juli 1935, op 42-jarige leeftijd met Trientje Bastiana Veen (28 jaar oud), geboren te Rotterdam in het jaar 1907, dochter van Johannes Hinrich KOhne Veen en Bastiana Spindler.
 4. Jan Nonnekes, adjunctcommies ter secretarie, geboren te Vlissingen op 24 maart 1895, overleden aldaar op 13 maart 1941. Hij is getrouwd te Vlissingen op 13 mei 1921, op 26-jarige leeftijd met Maria Everaars (22 jaar oud), geboren te Vlissingen in het jaar 1899, dochter van Louis Everaars (kantoorknecht der posterijen) en Maria Kurvink.
 5. Elisabeth Barbera Nonnekes, geboren te Vlissingen op 20 januari 1897, overleden aldaar op 23 februari 1933. Zij is getrouwd te Vlissingen op 19 september 1922, op 25-jarige leeftijd met Adrianus Marinus Luitwieler (26 jaar oud), drogist, geboren te Vlissingen in het jaar 1896, zoon van Huibertus Johannes Luitwieler (schilder en winkelier) en Adriana Pieternella van der Meijden.
 6. Pieternella Cornelia Nonnekes, geboren te Vlissingen op 18 november 1898, overleden aldaar op 2 februari 1899.
 7. Dirk Anthonius Nonnekes, geboren te Vlissingen op 5 februari 1900, overleden aldaar op 5 juni 1920.
 8. Gerardus Nicolaas Nonnekes, geboren te Vlissingen op 17 januari 1902.

VIII-cu Maria de Windt, dienstbode, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 18 oktober 1864 (gereformeerd), wonende te Wolfheze, overleden te Doorwerth op 14 augustus 1910, dochter van VII-au.

Zij vertrok op 15.1.1905 naar Wolfheze.

Zij is in ondertrouw gegaan te Goes op 28 oktober 1886 en getrouwd aldaar op 11 november 1886, op 22-jarige leeftijd met Willem Frederik van Riet (22 jaar oud), timmerman, geboren te Goes op 10 oktober 1864, overleden aldaar op 29 november 1908, zoon van Willem Frederik van Riet (timmerman en molenmaker) en Johanna Reijnders. Uit dit huwelijk:

 1. Willem Frederik van Riet, geboren te Goes op 26 december 1886, overleden aldaar op 11 april 1911.
 2. Jan Marius van Riet, aannemer, geboren te Goes op 15 juli 1888, overleden aldaar op 11 maart 1961. Hij is getrouwd te Goes op 21 juni 1917, op 28-jarige leeftijd met Wilhelmina Korstanje (22 jaar oud), geboren te Goes in het jaar 1895, dochter van Jan Korstanje (landbouwer) en Lena Cornelia Kamp.
 3. Johanna van Riet, geboren te Goes op 12 april 1891. Zij is getrouwd te Goes op 9 augustus 1917, op 26-jarige leeftijd met Jan Quakkelaar (25 jaar oud), bakker, geboren te Goes in het jaar 1892, zoon van Marinus Quakkelaar (winkelier) en Adriana van Benden.

VIII-cv Elisabeth de Windt, winkelierster, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 1 december 1865 (christelijk afgescheiden, gereformeerd), overleden te Goes op 18 maart 1935, dochter van VII-au.

Zie voor het geslacht de Windt "de Nederlandsche Leeuw" van mei/juni 1981. Doodsoorzaak: carcinoom ventricule (Dr. J.J. van den Berg).

Zij is in ondertrouw gegaan te Goes op 18 november 1887 en getrouwd aldaar op 1 december 1887, op 22-jarige leeftijd met Johannes de Jonge (32 jaar oud), timmerman, aannemer en winkelier, geboren te Goes op 17 maart 1855, gedoopt aldaar op 6 mei 1855 (christelijk afgescheiden), overleden aldaar op 30 januari 1925, zoon van Willem de Jonge (aannemer en winkelier) en Maatje Laurusse.

Datum van ondertrouw vermeld in het "Volksblad" van 23.11.1887. Johannes woonde in het dubbele woonhuis aan de opril van de 's-Heer Hendrikskinderenstraat (nr.70), dat zijn vader in 1842 gekocht had, zijn vrouw Elisabeth dreef er de winkel in kruideniers- en koloniale waren; zijn werkplaats (timmerwinkel) was in de Ossenhoofdstraat; deze was in mijn jeugd (1944) nog in originele staat. Hun graf bevindt zich op de Algemene Begraafplaats Goes, 2e klas, afd.2.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem de Jonge, timmerman, winkelier, geboren te Goes op 8 september 1888, gedoopt aldaar op 20 oktober 1888 (gereformeerd), wonende aldaar, overleden aldaar op 8 mei 1954, begraven aldaar op 12 mei 1954.
  Zij woonden in het huis van zijn vader en grootvader in de 's-Heer Hendrikskinderenstraat 70,(een dubbele woning met winkel) zijn vrouw dreef de winkel (in koloniale waren, enz),later woonden ze in de Rozemarijnstraat 17 tot aan het overlijden van Willem.
  Hij is getrouwd te Goes op 26 februari 1920, op 31-jarige leeftijd met Adriana Helena Mieras (30 jaar oud), geboren te Yerseke op 31 augustus 1889 (gereformeerd), overleden te Goes op 31 januari 1983, begraven aldaar op 2 februari 1983, dochter van Jan Mieras (winkelier, brievenbesteller en huisknecht) en Maria Jacoba van der Putte.
 2. Jan de Jonge, geboren te Goes op 6 december 1889, gedoopt aldaar op 9 februari 1890 (gereformeerd), volgt onder IX-en.
 3. Pieter Cornelia de Jonge, geboren te Goes op 21 oktober 1891, gedoopt aldaar op 6 december 1891 (gereformeerd), volgt onder IX-eo.
 4. Maria Maatje de Jonge, geboren te Goes op 16 januari 1895, gedoopt aldaar op 10 maart 1895 (gereformeerd), volgt onder IX-ep.

VIII-cw Maria van de Plasse, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 23 augustus 1868, overleden te Oost- en West-Souburg op 9 mei 1946, dochter van VII-av. Zij is getrouwd te Kloetinge (Zeeland) op 15 mei 1890, op 21-jarige leeftijd met Jan Cornelis Mijnsbergen (20 jaar oud), veldarbeider en wisselwachter, geboren te Goes op 14 november 1869, overleden te Oost- en West-Souburg op 5 juni 1933, zoon van Jacobus Johannes Mijnsbergen (kantonnier en arbeider) en Adriana Holleman (dienstbode). Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Johannes Mijnsbergen, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 24 september 1890, volgt onder IX-eq.
 2. Stoffel Mijnsbergen, ketelwasser, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 13 september 1891. Hij is getrouwd te Middelburg op 15 maart 1922, op 30-jarige leeftijd met Catharina Johanna de Rijcke (20 jaar oud), geboren te Sint Laurens in het jaar 1902, dochter van Jan de Rijcke (commissionair) en Maatje Versluis.
 3. Jannetje Mijnsbergen, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 28 november 1892. Zij is getrouwd te Oost- en West-Souburg op 28 januari 1921, op 28-jarige leeftijd met Cornelis van den Dries (25 jaar oud), slager, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 11 juli 1895, zoon van Jan van den Dries (boerenknecht en veldarbeider) en Antonia van de Plasse (arbeidster).
  (Hij is eerder getrouwd te Grijpskerke (Zeeland) op 17 mei 1916, op 20-jarige leeftijd met Maatje Cevaal (20 jaar oud), dienstbode, geboren te Grijpskerke (Zeeland) in het jaar 1896, dochter van Willem Cevaal en Cornelia Riemens.)
 4. Jacoba Mijnsbergen, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 22 november 1893, overleden aldaar op 3 september 1894.
 5. Adriana Mijnsbergen, geboren te Kloetinge (Zeeland) in het jaar 1893. Zij is getrouwd te Oost- en West-Souburg op 11 april 1913, op 20-jarige leeftijd met Adrianus Antonius Broekman (23 jaar oud), horlogemaker, geboren te Amsterdam in het jaar 1890, zoon van Christiaan Gerrit Broekman (spoorbeambte) en Cornelia Wilhelmina Boers.
 6. Hendrika Mijnsbergen, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 27 januari 1895.
 7. Wilhelmina Mijnsbergen, geboren te Goes op 31 december 1896, overleden te Vlissingen op 31 oktober 1954. Zij is getrouwd te Oost- en West-Souburg op 29 juni 1917, op 20-jarige leeftijd met Johannes Wouterus van Nobelen, matroos, geboren te Sassenheim, zoon van Johannes Wilhelmus van Nobelen (bloemist) en Margaretha Ockerse.
 8. Christina Johanna Mijnsbergen, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 18 maart 1899, overleden aldaar op 12 augustus 1899.
 9. Willem Mijnsbergen, chemisch masser, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 8 september 1900. Hij is getrouwd te Goes op 3 maart 1927, op 26-jarige leeftijd met Pieternella Magdalena de Hond (19 jaar oud), geboren te Goes in het jaar 1908, dochter van Cornelis de Hond (concierge) en Maria Pieternella van der Kuijl.
 10. Elizabeth Mijnsbergen, geboren te Oost- en West-Souburg op 18 oktober 1901. Zij is getrouwd te Oost- en West-Souburg op 18 oktober 1929, op 28-jarige leeftijd met Marinus Koets (28 jaar oud), plaatwerker, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1901, zoon van Jan Koets en Dina Blok.
 11. Jannetje Mijnsbergen, geboren te Oost- en West-Souburg op 30 december 1902.
 12. Jan Cornelis Mijnsbergen, geboren te Oost- en West-Souburg op 26 april 1904.
 13. Hendrik Mijnsbergen, plaatwerker en chef bedrijfskantoor, geboren te Oost- en West-Souburg op 6 oktober 1905, overleden te Vlissingen op 27 december 1962. Hij is getrouwd te Vlissingen op 27 november 1930, op 25-jarige leeftijd (1) met Neeltje Johanna Post (25 jaar oud), geboren te Vlissingen in het jaar 1905, dochter van Jan Post (timmerman) en Wilhelmina Catharina de Ponge. Hij was gehuwd (2) met Jannetje Visser.
 14. Marinus Mijnsbergen, geboren te Oost- en West-Souburg op 7 oktober 1907, overleden te Vlissingen op 17 februari 1961. Hij was gehuwd met Gerarda Clementina Maria de Croock.
 15. Anton Mijnsbergen, wasser, geboren te Oost- en West-Souburg op 10 januari 1910. Hij is getrouwd te Oost- en West-Souburg op 8 september 1933, op 23-jarige leeftijd met Jacoba Johanna van Eck (20 jaar oud), geboren te Vlissingen in het jaar 1913, dochter van Pieter Cornelis van Eck en Geertruida van den Ent.

VIII-cx Jan van de Plasse, veldarbeider, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 27 mei 1870, overleden te Bergen op Zoom op 17 mei 1947, zoon van VII-av. Hij is getrouwd te Kloetinge (Zeeland) op 3 mei 1894, op 23-jarige leeftijd met Magdalena Bommeljé (24 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 12 februari 1870, overleden te Kloetinge (Zeeland) op 7 april 1950, dochter van Jacobus Bommeljé en Leintje Brandsteder (dienstmeid). Uit dit huwelijk:

 1. Jan van de Plasse, sergeant, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 1 januari 1892.
  Opmerking: Erkend door Jan van de Plasse en Magdalena Bommelje bij huwelijksvoltrekking te Kloetinge d.d. 03-05-1894.
  Hij is getrouwd te Middelburg op 4 juni 1919, op 27-jarige leeftijd met Magdalena Vreeke (23 jaar oud), geboren te Middelburg in het jaar 1896, overleden aldaar op 23 mei 1977, dochter van Christiaan Vreeke (melkhandelaar) en Elisabeth Pieterse.
 2. Adriana van de Plasse, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 17 februari 1895.
 3. Levenloos van de Plasse, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 16 maart 1896, overleden aldaar op 16 maart 1896.
 4. Leintje van de Plasse, dienstbode, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 23 augustus 1898. Zij is getrouwd te Kloetinge (Zeeland) op 3 januari 1924, op 25-jarige leeftijd met Martinus Korstanje (29 jaar oud), veldarbeider, geboren te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1895, zoon van Dingenis Korstanje (klein landbouwer) en Pieternella Everse.
 5. Jacoba van de Plasse, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 3 oktober 1899. Zij is getrouwd te Kloetinge (Zeeland) op 18 maart 1926, op 26-jarige leeftijd met Jan Philippus van Waarde (24 jaar oud), veldarbeider, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1902, zoon van Jan van Waarde en Maria Simmens.
 6. Jacobus van de Plasse, polderwerker, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 11 mei 1902. Hij is getrouwd te Ellewoutsdijk op 27 mei 1937, op 35-jarige leeftijd met Janna Maat (28 jaar oud), geboren te Ellewoutsdijk in het jaar 1909, dochter van Jacobus Maat en Thona Baas.
 7. Stoffel van de Plasse, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 30 juni 1903, overleden aldaar op 28 oktober 1914.
 8. Pieternella Hendrika van de Plasse, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 19 november 1904, volgt onder IX-er.
 9. Marinus van de Plasse, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 10 april 1907, overleden te Goes op 1 september 1911.
 10. Bastiaan van de Plasse, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 24 februari 1909, overleden aldaar op 20 augustus 1916.
 11. Wilhelmina van de Plasse, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 23 november 1911.

VIII-cy Marinus van de Plasse, boerenknecht en veldarbeider, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 10 februari 1873, overleden te Kloetinge (Zeeland) op 15 november 1951, zoon van VII-av. Hij is getrouwd te Kloetinge (Zeeland) op 12 november 1896, op 23-jarige leeftijd met Carolina Verrijzer (24 jaar oud), geboren te Kloetinge (Zeeland) in het jaar 1872, dochter van Jan Verrijzer (arbeider) en Jacomina Zwartepoorte. Uit dit huwelijk:

 1. Stoffel van de Plasse, landbouwersknecht, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 24 december 1897. Hij is getrouwd te Kloetinge (Zeeland) op 22 januari 1925, op 27-jarige leeftijd met Neeltje Hollestelle (22 jaar oud), dienstbode, geboren te Terneuzen in het jaar 1903, overleden te Kloetinge op 14 april 1956, dochter van Geerard Hollestelle en Jacoba Duivewaarde.
 2. Jan van de Plasse, veldarbeider, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 8 januari 1899, overleden aldaar op 14 april 1924.
 3. Adriaan van de Plasse, landarbdier, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 8 augustus 1904. Hij is getrouwd te Kloetinge (Zeeland) op 7 december 1933, op 29-jarige leeftijd met Maria Slabbekoorn (25 jaar oud), geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1908, dochter van Marinus Slabbekoorn (fruitkwekersknecht) en Kornelia Kloosterman.
 4. Jacomina van de Plasse, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 2 september 1906, overleden te Rilland op 27 november 1995. Zij is getrouwd te Kloetinge (Zeeland) op 12 mei 1932, op 25-jarige leeftijd met Pieter Eversdijk (30 jaar oud), oppermen, geboren te Kapelle in het jaar 1902, zoon van Nicolaas Eversdijk (tuinder) en Kaatje Bnoussen.
 5. Jacobus van de Plasse, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 20 mei 1908, overleden aldaar op 17 maart 1909.
 6. Jacobus van de Plasse, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 2 september 1909.
 7. Adriana van de Plasse, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 2 juni 1912.
 8. Janna van de Plasse, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 13 september 1914.

VIII-cz Stoffel van de Plasse, arbeider, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 5 september 1875, overleden te Kloetinge op 19 juli 1944, zoon van VII-av. Hij is getrouwd te Kloetinge op 3 november 1898, op 23-jarige leeftijd met Janna Verrijzer (24 jaar oud), geboren te Kloetinge in het jaar 1874, overleden te Wolphaartsdijk op 14 januari 1951, dochter van Jan Verrijzer (arbeider) en Jacomina Zwartepoorte. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana van de Plasse, geboren te Kloetinge op 27 maart 1899, overleden te Oostburg op 29 juni 1957. Zij was gehuwd met Willem Nieuwenhuize, veldrbeider en melkbezorger, geboren te Wolphaarsdijk in het jaar 1900.
 2. Jacomina van de Plasse, geboren te Kloetinge op 15 maart 1900, overleden te Rilland op 15 februari 1990. Zij is getrouwd te Kattendijke op 12 augustus 1937, op 37-jarige leeftijd met Jan Johannis Kopmels, melkknecht, geboren te Wemeldinge, zoon van Laurens Kopmels en Cornelia Maatje Leendertse.

IX-a Marinus Pieter van Liere, veldarbeider en werkman, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 5 februari 1858, overleden aldaar op 22 mei 1942, zoon van VIII-a. Hij is getrouwd te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 7 juli 1892, op 34-jarige leeftijd met Adriana van Boven (35 jaar oud), dienstbode, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) in het jaar 1857, overleden aldaar op 15 mei 1911, dochter van Jan van Boven (koopman en slachter) en Cathalina Smallegange. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Jan Pieter van Liere, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 16 februari 1893, overleden aldaar op 9 juni 1893.
 2. Cornelis Jan Pieter van Liere, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 26 januari 1894, volgt onder X-a.
 3. Kathalina Martina Johanna van Liere, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 19 juni 1895. Zij is getrouwd te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 8 september 1921, op 26-jarige leeftijd met Pieter Marinus Stouthamer (31 jaar oud), werkman, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) in het jaar 1890, zoon van Cornelis Jacobus Stouthamer en Clasina Reijnoudt.
 4. Jan Adriaan van Liere, commies bij de Rijks directe belastingen, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 9 februari 1897, overleden te Middelburg op 15 december 1978. Hij is getrouwd te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 26 april 1923, op 26-jarige leeftijd (1) met Johanna Hendrika Catharina Smallegange (26 jaar oud), geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 9 december 1896, overleden voor 26 augustus 1926, dochter van IX-d. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 26 augustus 1926, op 29-jarige leeftijd (2) met Johanna Cornelia Nijsse (29 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1897, dochter van Jan Nijsse (landbouwer) en Johanna Zuidweg.

IX-b Margaretha van Liere, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 23 mei 1868, overleden te Oudelande op 21 december 1938, dochter van VIII-a. Zij is getrouwd te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 2 mei 1891, op 22-jarige leeftijd met Cornelis Meijaard (29 jaar oud), werkman en polderwerker, geboren te Oudelande in het jaar 1862, overleden te Bergen op Zoom op 9 juni 1940, zoon van Jacomina Meijaard. Uit dit huwelijk:

 1. Janis Meijaard, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 22 november 1892, overleden aldaar op 25 november 1892.
 2. Janis Cornelis Meijaard, fabrieksarbeider, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 6 november 1894. Hij is getrouwd te Koudekerke (Zeeland) op 28 mei 1920, op 25-jarige leeftijd met Elizabeth Suzanna Brandes (26 jaar oud), geboren te Koudekerke (Zeeland) in het jaar 1894, dochter van Alexander Frederik Karel Brandes en Elizabeth Schout.
 3. Cornelis Pieter Meijaard, veldarbeider, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 30 november 1895. Hij is getrouwd te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 10 april 1925, op 29-jarige leeftijd met Janna Wagenaar (24 jaar oud), geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) in het jaar 1901, dochter van Jacob Wagenaar (schaapsherder) en Elizabeth Verweij.
 4. Pieter Marinus Meijaard, schipper, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 9 december 1896. Hij is getrouwd te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 26 juni 1924, op 27-jarige leeftijd met Levina Wolse (22 jaar oud), geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) in het jaar 1902, dochter van Jacoba Wolse.
 5. Jan Meijaard, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 29 december 1897.
 6. Martina Johanna Meijaard, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 26 augustus 1899. Zij is getrouwd te Borssele (Zeeland) op 13 oktober 1921, op 22-jarige leeftijd met Pieter Kieboom (25 jaar oud), schipper, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1896, zoon van Joris Kieboom en Adriana Heijboer (havenmeesteres).
 7. Jacomina Jannetje Meijaard, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 11 september 1900, overleden aldaar op 3 maart 1901.
 8. Maatje Meijaard, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 24 september 1901.
 9. Marinus Pieter Meijaard, landbouwer, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 13 augustus 1906. Hij is getrouwd te Goes op 13 augustus 1931, op 25-jarige leeftijd met Pieternella van de Rafelaar (22 jaar oud), geboren te Goes in het jaar 1909, dochter van Cornelis van de Rafelaar en Cornelia de Groot.
 10. Levenloos Meijaard, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 7 december 1907, overleden aldaar op 7 december 1907.
 11. Jacomina Meijaard, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 10 maart 1909. Zij is getrouwd te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 22 mei 1930, op 21-jarige leeftijd met Johannis Modderkreeke (26 jaar oud), huisschilder, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1904, zoon van Geerard Modderkreeke (huisschilder) en Marretje Mol.
 12. Adriaan Meijaard, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 14 december 1910, overleden aldaar op 22 februari 1911.
 13. Adriana Meijaard, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 7 februari 1912. Zij is getrouwd te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 22 april 1937, op 25-jarige leeftijd met Jan Adriaan Heijboer (27 jaar oud), koopman, geboren te Heinkenszand in het jaar 1910, zoon van Adriaan Heijboer (landbouwer) en Pieternella Catharina Kriger.

IX-c Maatje van Liere, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 24 januari 1862, dochter van VIII-c. Zij is getrouwd te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 26 september 1889, op 27-jarige leeftijd met Kornelis Steenpoorte (21 jaar oud), boerenknecht, geboren te Driewegen in het jaar 1868, zoon van Hendrik Steenpoorte (arbeider) en Jozina Zwemer. Uit dit huwelijk:

 1. Jozina Steenpoorte, geboren te Oudelande op 23 juli 1890.

IX-d Adriana van Liere, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 28 augustus 1868, overleden aldaar op 21 februari 1949, dochter van VIII-c. Zij is getrouwd te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 10 januari 1889, op 20-jarige leeftijd met Adriaan Smallegange (23 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 31 oktober 1865, overleden aldaar op 15 december 1945, zoon van Jacobus Smallegange (boerenknecht, vrachtrijder en koopman) en Catharina Spruijt. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Smallegange, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 26 juni 1889.
 2. Johannes Smallegange, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 11 november 1890.
 3. Catharina Johanna Hendrika Smallegange, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 13 november 1894. Zij is getrouwd te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 15 september 1920, op 25-jarige leeftijd met Pieter Johannes Oele (27 jaar oud), vrachtrijder, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) in het jaar 1893, zoon van Marinus Oele (veldarbeider) en Anna Luteijn.
 4. Johanna Hendrika Catharina Smallegange, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 9 december 1896, overleden voor 26 augustus 1926. Zij is getrouwd te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 26 april 1923, op 26-jarige leeftijd met Jan Adriaan van Liere (26 jaar oud), commies bij de Rijks directe belastingen, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 9 februari 1897, overleden te Middelburg op 15 december 1978, zoon van IX-a.
  (Hij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 26 augustus 1926, op 29-jarige leeftijd met Johanna Cornelia Nijsse (29 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1897, dochter van Jan Nijsse (landbouwer) en Johanna Zuidweg.)
 5. Petrus Marinus Smallegange, gemeentesecretaris, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 15 februari 1900. Hij is getrouwd te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 5 juni 1930, op 30-jarige leeftijd met Catharina Johanna Josepha Soffers (26 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 5 september 1903 (RK), wonende te Woensdrecht (NB), dochter van Cornelis Soffers (behanger) en Sophia Barbara Jansen.

IX-e Maria Weststrate, winkelierster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 maart 1852, overleden aldaar op 14 augustus 1930, dochter van VIII-f. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 28 augustus 1873, op 21-jarige leeftijd met Pieter de Wilde (26 jaar oud), koetsier, fruitkweker en postbode, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 maart 1847, overleden aldaar op 9 augustus 1944, zoon van Jan de Wilde (hovenier en tuinman) en Cornelia Adriana Nagelkerke (dienstbode en arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Jan de Wilde, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 februari 1874.
 2. Matthijs de Wilde, geboren te Wolphaardsdijk op 19 november 1875.
 3. Cornelia Adriana de Wilde, geboren te Wolphaardsdijk op 9 januari 1879.
 4. Dingenis de Wilde, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 januari 1885, overleden te Goes op 17 maart 1947. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 16 augustus 1909, op 24-jarige leeftijd met Jeanette van der Veen (28 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1881, overleden te Goes op 1 juni 1964, dochter van Evert Jan van der Veen en Elisabeth Catharina Kolb.
 5. Marinus de Wilde, fruitkweker, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 januari 1885. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 15 oktober 1914, op 29-jarige leeftijd met Neeltje de Vos (23 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1891, dochter van Pieter de Vos (landman) en Elizabeth de Jager.
 6. Leuntje Maria de Wilde, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 december 1893, overleden aldaar op 6 oktober 1900.

IX-f Cornelia van Liere, dienstmeid, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 22 december 1854, overleden aldaar op 3 mei 1951, dochter van VIII-g. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 7 mei 1880, op 25-jarige leeftijd met Adriaan Karelse (39 jaar oud), koetsier, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 13 oktober 1840, overleden aldaar op 13 november 1913, zoon van Adriaan Karelse en Maria Vlijtig. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Karelse, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 11 augustus 1881. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 8 oktober 1909, op 28-jarige leeftijd met Jurianus Nicolaas Henry van Maanen (34 jaar oud), leraar aan een ambachtschool, geboren te den Haag in het jaar 1875, zoon van Jurianus Johannes Cornelis van Maanen (schrijver aan een gasfabriek) en Anna Slagtkamp.
 2. Maatje Karelse, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 17 december 1882.
 3. Adriana Karelse, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 9 oktober 1884.
 4. Johannes Karelse, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 7 april 1887.
 5. Johanna Karelse, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 23 september 1890. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 27 december 1918, op 28-jarige leeftijd met Jan van Gilst (30 jaar oud), leraar ambachtsonderwijs, geboren in het jaar 1888.

IX-g Jan van Liere, arbeider, schilder en veldarbeider, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 28 september 1856, overleden aldaar op 20 december 1927, zoon van VIII-g. Hij is getrouwd te Baarland (Zeeland) op 26 maart 1886, op 29-jarige leeftijd (1) met Laurina Catharina Melio (23 jaar oud), dienstmeid, geboren te Baarland (Zeeland) in het jaar 1863, overleden te Kloetinge op 30 mei 1896, dochter van Gerardus Melio en Margaretha Looij. Uit dit huwelijk:

 1. Maatje van Liere, dienstbode, geboren te Kloetinge op 6 juli 1886, overleden te Goes op 5 september 1946. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 4 december 1908, op 22-jarige leeftijd met Jacobus Mieras (22 jaar oud), werkman, geboren te Schore in het jaar 1886, zoon van Nicolaas Mieras en Wilhelmina Deij.
 2. Gerardus van Liere, geboren te Kloetinge op 31 juli 1887, overleden aldaar op 5 mei 1896.
 3. Cornelia Johanna van Liere, dienstbode, geboren te Kloetinge op 23 juli 1888, overleden te 's-Heer Arendskerke op 6 februari 1947. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 12 mei 1911, op 22-jarige leeftijd met Adriaan Sanderse (27 jaar oud), slager, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1884, zoon van Marinus Sanderse en Johanna Karman.
 4. Margareta van Liere, dienstbode, geboren te Kloetinge op 1 maart 1890, overleden te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 6 september 1956. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 24 maart 1911, op 21-jarige leeftijd met Jan Driesprong (22 jaar oud), boerenknecht, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) in het jaar 1889, zoon van Pieter Driesprong (koopman) en Tannetje Hollestelle.
 5. Leuntje van Liere, geboren te Kloetinge op 19 maart 1891, overleden aldaar op 10 april 1892.
 6. Levenloos van Liere, geboren te Kloetinge op 18 april 1892, overleden aldaar op 18 april 1892.
 7. Johannes van Liere, geboren te Kloetinge op 29 april 1893.
 8. Jacoba van Liere, geboren te Kloetinge op 20 mei 1894, overleden aldaar op 25 december 1895.
 9. Levenloos van Liere, geboren te Kloetinge op 19 juli 1895, overleden aldaar op 19 juli 1895.
 10. Maria van Liere, geboren te Kloetinge op 22 mei 1896, overleden aldaar op 26 mei 1896.

Hij is getrouwd te Nisse op 18 mei 1897, op 40-jarige leeftijd (2) met Cornelia de Kraker (46 jaar oud), arbeidster, geboren te Nisse in het jaar 1851, overleden te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 27 juli 1920, dochter van Krijn de Kraker en Elisabeth van Gilst.

IX-h Leuntje van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 1 augustus 1858, overleden te Middelburg op 4 juli 1918, dochter van VIII-g. Zij is getrouwd te Middelburg op 3 februari 1893, op 34-jarige leeftijd met Antheunis van Bree (29 jaar oud), zoutziedersknecht en machinedrijver, geboren te Zoutelande op 19 november 1863, overleden te Middelburg op 22 november 1942, zoon van Antheunis van Bree (melkverkoper) en Jannetje Kabboord. Uit dit huwelijk:

 1. Antheunis van Bree, slager, geboren te Middelburg op 27 mei 1893. Hij is getrouwd te Middelburg op 13 oktober 1915, op 22-jarige leeftijd met Anna Pieternella Koets (21 jaar oud), geboren te Middelburg in het jaar 1894, dochter van Pieter Koets en Anna Tisserand.
 2. Maatje van Bree, geboren te Middelburg op 16 november 1894, overleden aldaar op 30 augustus 1895.
 3. Maatje van Bree, geboren te Middelburg op 25 januari 1896. Zij is getrouwd te Middelburg op 9 augustus 1918, op 22-jarige leeftijd met Pieter Samuel Lenselink (24 jaar oud), scheepmaker, geboren te Middelburg in het jaar 1894, zoon van Hendrik Willem Lenselink (scheepmaker) en Krina Pijpe.

IX-i Adriana van Liere, dienstmeid, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 9 augustus 1860, overleden aldaar op 19 januari 1942, dochter van VIII-g. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 3 juli 1885, op 24-jarige leeftijd met Willem Westveer (34 jaar oud), timmerman, geboren te Wolphaartsdijk op 16 december 1850, overleden te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 5 februari 1944, zoon van Cornelis Westveer (landbouwer) en Santina Tolhoek. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Westveer, onderwijzer, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 19 maart 1886. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 6 juni 1913, op 27-jarige leeftijd met Johanna Cornelia Verhulst (26 jaar oud), geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) in het jaar 1887, dochter van Jacob Verhulst (landbouwer) en Cornelia Kloosterman.
 2. Maatje Westveer, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 5 april 1888.
 3. Janus Westveer, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 18 januari 1892, overleden te Goes op 27 september 1964. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 23 mei 1918, op 26-jarige leeftijd met Pieternella Tolhoek (26 jaar oud), geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) in het jaar 1892, dochter van Janus Tolhoek (veldarbeider) en Catharina van Sabben.
 4. Johannes Westveer, adjunct-commies bij de dir. belastingen etc., geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 5 september 1898, overleden te Goes op 3 januari 1945. Hij is getrouwd te Kloetinge op 24 oktober 1929, op 31-jarige leeftijd met Adriana Heijboer (25 jaar oud), geboren te Sint Maartensdjk in het jaar 1904, dochter van Willem Heijboer en Willemina de Wilde.

IX-j Johannis van Liere, boerenknecht, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 18 februari 1862, overleden te Baarland op 18 maart 1951, zoon van VIII-g. Hij is getrouwd te Kapelle (Zeeland) op 14 oktober 1887, op 25-jarige leeftijd met Cornelia Jansens (20 jaar oud), dienstmeid, geboren te Baarland (Zeeland) in het jaar 1867, dochter van Jan Jansens (boerenknecht) en Leuntje Weststrate.

Erk. kind: Jacob, geb. 15-08-1885 te Kapelle.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacob van Liere, geboren te Kapelle (Zeeland) op 15 augustus 1885, volgt onder X-b.

IX-k Cornelis van Liere, koopman en koemelker, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 2 juni 1867, overleden te Goes op 29 april 1948, zoon van VIII-g. Hij was gehuwd (1) met Elisabeth de Schipper, dienstmeid, geboren te Wemeldinge (Zeeland) in het jaar 1870, overleden voor 4 februari 1897, dochter van Arij de Schipper (arbeider) en Elizabeth Wilhelmina Traas. Hij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 4 februari 1897, op 29-jarige leeftijd (2) met Janna de Bad (23 jaar oud), koopvrouw, geboren te Kruiningen (Zeeland) in het jaar 1874, dochter van Jan de Bad en Leuntje Wisse.
(Zij was weduwe van Job Sinke, overleden voor 4 februari 1897.) Uit dit huwelijk:

 1. Jan van Liere, koopman, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 23 oktober 1899, overleden te Vlissingen op 24 mei 1935. Hij was gehuwd met Jannetje Wabeke, geboren te Wemeldinge in het jaar 1900, overleden te Goes op 26 april 1946, dochter van Cornelis Wabeke (fruitkweker) en Lena Zuijddijk.
 2. Marinus Hermannus van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 8 december 1908, overleden aldaar op 16 december 1991. Hij was gehuwd met Willempje Andeweg.

IX-l Mattheus van Liere, timmerman, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 15 september 1873, overleden te Middelburg op 28 augustus 1915, zoon van VIII-g. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 14 februari 1901, op 27-jarige leeftijd met Jannetje Everse (25 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1876, overleden te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 19 december 1917, dochter van Jacob Everse en Leuntje Duijnkerke. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes van Liere, landbouwersknecht, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 28 april 1901, overleden te Goes op 18 april 1957. Hij is getrouwd te Kats op 4 februari 1924, op 22-jarige leeftijd met Tanna de Wild (21 jaar oud), geboren te Kats in het jaar 1903, dochter van Marinus de Wild (klein landbouwer) en Janna van Gilst.
 2. Jacob van Liere, geboren te Goes op 5 juli 1902.
 3. Jan van Liere, veldarbeider, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 25 december 1905. Hij is getrouwd te Koudekerke op 6 augustus 1937, op 31-jarige leeftijd met Tannetje de Voogd (30 jaar oud), geboren te Koudekerke in het jaar 1907, dochter van Pieter de Voogd en Maatje Weststrate.
 4. Leijn van Liere, landbouwersknecht, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 7 april 1910. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 7 november 1935, op 25-jarige leeftijd met Clasina Lukasse (24 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1911, dochter van Dirk Lukasse en Jacoba Jongejan.
 5. Maatje van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 3 juni 1914.

IX-m Marinus van Liere, landmansknecht en veldarbeider, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 7 februari 1876, overleden aldaar op 11 februari 1945, zoon van VIII-g. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 10 december 1897, op 21-jarige leeftijd met Pieternella de Koster (20 jaar oud), dienstbode, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) in het jaar 1877, overleden aldaar op 10 september 1959, dochter van Kornelis de Koster en Tannetje van Liere. Uit dit huwelijk:

 1. Maatje van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 15 maart 1898. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 28 april 1922, op 24-jarige leeftijd met Janus de Dreu (24 jaar oud), smid, geboren te Oudelande in het jaar 1898, zoon van Pieter de Dreu (smid) en Helena van de Repe.
 2. Cornelia van Liere, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 10 augustus 1904.

IX-n Johanna Eckhardt, dienstmeid, leurster en koopvrouw, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 17 juli 1857, overleden te Nisse op 11 november 1930, dochter van VIII-h. Zij is getrouwd te Nisse op 9 juli 1884, op 26-jarige leeftijd met Johannes Hoogerland (23 jaar oud), arbeider en landman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 december 1860, wonende te Nisse, overleden te Goes op 19 januari 1935, zoon van IX-dh. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Hoogerland, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 februari 1891, overleden aldaar op 3 februari 1891.
 2. Leuntje Hoogerland, veldarbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 juni 1895. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 10 april 1919, op 23-jarige leeftijd met Bastiaan Nieuwenhuijse (25 jaar oud), veldarbeider, geboren te Nisse in het jaar 1894, zoon van Cornelis Nieuwenhuijse (veldarbeider) en Adriana Spruit (veldarbeidster).
 3. Jannetje Hoogerland, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 augustus 1896, overleden aldaar op 24 augustus 1896.

IX-o Cornelia Eckhardt, dienstbode, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 23 juli 1859, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 5 november 1934, dochter van VIII-h. Zij is getrouwd te Goes op 10 mei 1888, op 28-jarige leeftijd met Jan de Back (24 jaar oud), boerenknecht en veldarbeider, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1864, overleden te Kats op 29 april 1938, zoon van Foort de Back (arbeider) en Dina Tolhoek. Uit dit huwelijk:

 1. Foort de Back, landbouwersknecht, geboren te Goes op 18 september 1888. Hij is getrouwd te Kats op 28 mei 1919, op 30-jarige leeftijd met Johanna Cornelia van As (21 jaar oud), geboren te Poortvliet in het jaar 1898, dochter van Machiel van As (landbouwersknecht) en Elisabeth Cornelia Maliepaard.
 2. Johannis de Back, veldarbeider, geboren te Wolphaartsdijk op 18 december 1889. Hij is getrouwd te Kats op 23 mei 1918, op 28-jarige leeftijd met Teuna de Wild (22 jaar oud), geboren te Kats in het jaar 1896, dochter van Jan de Wild (veldarbeider en klein landbouwer) en Janna Barendina de Pree.
 3. Dina Leuntje de Back, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 17 mei 1891. Zij is getrouwd te Kats op 20 mei 1915, op 24-jarige leeftijd met Jacob van der Does (23 jaar oud), slager, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1892, zoon van Jacob van der Does en Pieternella Hoogesteeger.
 4. Gerrit de Back, commissionair, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 4 oktober 1892. Hij was gehuwd met Johanna de Wild, geboren te Kats in het jaar 1901, dochter van Jan de Wild (veldarbeider en klein landbouwer) en Janna Barendina de Pree.
 5. Leuntje de Back, geboren te Wolphaartsdijk op 1 september 1894. Zij is getrouwd te Kats op 9 juli 1914, op 19-jarige leeftijd met Willem de Bruijne (21 jaar oud), schilder, geboren te Rotterdam in het jaar 1893, zoon van Job de Bruijne (schilder) en Hendrika Petronella Hoeder.
 6. Agatha Geertruid de Back, geboren te Wolphaartsdijk op 16 februari 1896. Zij is getrouwd te Kats op 30 augustus 1923, op 27-jarige leeftijd met Engel Cornelis Otte (24 jaar oud), commies, geboren te Kloetinge in het jaar 1899, zoon van Pieter Otte (veldarbeider) en Dina Toorenaar.
 7. Geertruid de Back, geboren te Kats op 3 september 1898, overleden aldaar op 6 maart 1904.
 8. Janna de Back, geboren te Kats op 10 april 1901. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 23 mei 1929, op 28-jarige leeftijd met Mattheus Nicolaas van de Plasse (32 jaar oud), timmerman, geboren te Tholen op 30 augustus 1896, zoon van VIII-ck.
 9. Dingenis de Back, geboren te Kats op 12 juli 1903, overleden aldaar op 25 juli 1903.

IX-p Pieternella Eckhardt, winkelierster, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 10 augustus 1860, overleden te Ovezande (Zeeland) op 26 maart 1937, dochter van VIII-h. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 4 mei 1882, op 21-jarige leeftijd (1) met Pieter Schijf (31 jaar oud), timmerman, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) in het jaar 1851, overleden te Ovezande (Zeeland) op 2 maart 1888, zoon van Frederik Schijf en Johanna de Koster. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Schijf, huishoudster, geboren te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 6 september 1883, ongehuwd overleden te Ovezande (Zeeland) op 17 juni 1910.
 2. Johannes Schijf, bakker, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 juli 1885, overleden te 's-Gravenpolder op 24 augustus 1959. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 29 januari 1915, op 29-jarige leeftijd met Jannetje Fierloos (27 jaar oud), geboren te Nisse in het jaar 1888, dochter van Dirk Fierloos (arbeider en schaapsherder) en Tannetje van de Kreke (boerenmeid).
 3. Frederik Schijf, boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 september 1886. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 8 november 1912, op 26-jarige leeftijd met Jacoba Fierloos (20 jaar oud), veldarbeidster, geboren te Yerseke in het jaar 1892, dochter van Dirk Fierloos (arbeider en schaapsherder) en Catharina van Oosten.
 4. Pieternella Schijf, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 december 1888, overleden te Kapelle op 31 juli 1947. Zij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 12 april 1906, op 17-jarige leeftijd met Jozias Kramer (20 jaar oud), werkman en klein landbouwer, geboren te Kruiningen (Zeeland) in het jaar 1886, zoon van Paulus Kramer (werkman) en Francina Maatje de Korne.

Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 21 februari 1889, op 28-jarige leeftijd (2) met haar zwager Frederik Schijf (39 jaar oud), timmerman, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) in het jaar 1850, overleden te Ovezande (Zeeland) op 3 mei 1916, zoon van Frederik Schijf en Johanna de Koster.

Bruid weduwe van Pieter Schijf. K.B.26.01.1889 nr.23, dispensatie verleend bruidegom.
Uit dit huwelijk:
 1. Karel Frederik Schijf, metselaar, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 november 1889. Hij is getrouwd te Poortvliet op 17 maart 1915, op 25-jarige leeftijd met Lena de Groen (24 jaar oud), geboren te Poortvliet op 27 juli 1890, dochter van Jacob de Groen (vrachtrijder) en Cornelia Lindhout.
 2. Gerrit Frederik Schijf, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 december 1890, overleden aldaar op 14 februari 1891.
 3. Leuntje Schijf, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 juli 1892, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 2 februari 1916. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 26 april 1912, op 19-jarige leeftijd met Jacob Fierloos (26 jaar oud), sjouwerman, geboren te Nisse in het jaar 1886, zoon van Dirk Fierloos (arbeider en schaapsherder) en Tannetje van de Kreke (boerenmeid).
 4. Pieter Frederik Schijf, metselaarsknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 oktober 1893. Hij is getrouwd te Goes op 17 februari 1916, op 22-jarige leeftijd met Margaretha Schrijver (29 jaar oud), geboren te Goes in het jaar 1887, dochter van Pieter Schrijver (los werkman) en Elizabeth Tilroe.
 5. Gerrit Frederik Schijf, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 december 1894, overleden aldaar op 28 oktober 1960. Hij is getrouwd te Driewegen op 21 juni 1923, op 28-jarige leeftijd met Maatje Nijsse (26 jaar oud), geboren te Driewegen in het jaar 1897, dochter van Willem Nijsse en Suzanna Maria Koeman.
 6. Cornelis Frederik Schijf, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 januari 1896, overleden te Driewegen op 4 februari 1954. Hij is getrouwd te Driewegen op 16 december 1926, op 30-jarige leeftijd met Cornelia Dina van Strien (29 jaar oud), geboren te Driewegen in het jaar 1897, dochter van Cornelis van Strien en Adriana Mieras.
 7. Daniel Schijf, metselaar, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 januari 1897. Hij is getrouwd te Driewegen (Zeeland) op 7 september 1922, op 25-jarige leeftijd met Adriana de Witte (25 jaar oud), dienstbode, geboren te Driewegen (Zeeland) in het jaar 1897, dochter van Kornelis de Witte (arbeider) en Jannetje Moerdijk.
 8. Lieven Johannes Frederik Schijf, metselaar, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 juni 1898, overleden te Driewegen op 1 augustus 1956. Hij is getrouwd te Baarland op 11 juni 1931, op 33-jarige leeftijd met Christina Huissen (21 jaar oud), geboren te Baarland in het jaar 1910, dochter van Christiaan Huissen (landbouwer) en Christina de Hamer.
 9. Franciscus Johannes Schijf, metselaar, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 maart 1900. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 1 mei 1930, op 30-jarige leeftijd met Pieternella de Putter (26 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1904, dochter van Cornelis de Putter en Maria de Bart.

IX-q Levina Eckhardt, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 26 juli 1861, overleden te Goes op 8 november 1939, dochter van VIII-h. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 5 april 1894, op 32-jarige leeftijd met Jan Lepoeter (26 jaar oud), kleermaker, geboren te Kapelle (Zeeland) in het jaar 1868, overleden aldaar op 7 juni 1929, zoon van Jacobus Lepoeter (landbouwer) en Janna Nieuwenhuijze. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Lepoeter, veldarbeider, geboren te Kapelle (Zeeland) op 22 december 1894. Hij is getrouwd te Kapelle (Zeeland) op 7 november 1919, op 24-jarige leeftijd met Johanna Smallegange (21 jaar oud), geboren te Kapelle (Zeeland) in het jaar 1898, dochter van Dirk Smallegange (veldarbeider) en Neeltje van Zweden.
 2. Leuntje Lepoeter, geboren te Kapelle (Zeeland) op 24 mei 1896. Zij is getrouwd te Goes op 10 november 1921, op 25-jarige leeftijd met Willem Kramer (22 jaar oud), barbier, geboren te Goes in het jaar 1899, dochter van Jan Pieter Kramer (metselaar) en Pieternella Kriekaard.
 3. Johannes Lepoeter, letterzetter en kantoorbediende, geboren te Kapelle (Zeeland) op 10 mei 1897, overleden te Goes op 15 november 1953. Hij was gehuwd met Elisabeth Kramer, geboren te Goes in het jaar 1899, dochter van Jan Pieter Kramer (metselaar) en Pieternella Kriekaard.
 4. Janna Lepoeter, geboren te Kapelle (Zeeland) op 10 april 1900, overleden te Goes op 16 december 1964. Zij is getrouwd te Goes op 12 april 1923, op 23-jarige leeftijd met Simon Gerrit Schrijver (26 jaar oud), metselaar, geboren te Goes in het jaar 1897, zoon van Hendrikus Schrijver (metselaar) en Jacomina Adriana Koen.

IX-r Adriana Eckhardt, dienstbode, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 11 oktober 1862, overleden aldaar op 11 mei 1948, dochter van VIII-h. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 22 november 1894, op 32-jarige leeftijd met Gillis de Visser (26 jaar oud), dagloner en bierbrouwersknecht, geboren te Aagtekerke in het jaar 1868, overleden op 14 september 1933, zoon van Andries de Visser en Neeltje Francke. Uit dit huwelijk:

 1. Andries Johannis de Visser, geboren te Nieuw en Sint Joosland op 22 oktober 1895.
 2. Leuntje Neeltje de Visser, geboren te Vlissingen op 24 februari 1899, overleden aldaar op 6 februari 1935.
 3. Neeltje Leuntje de Visser, geboren te Nieuw en Sint Joosland op 27 april 1902.

IX-s Gerrit Eckhardt, broodbakker, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 30 januari 1865, overleden te Terneuzen op 26 december 1922, zoon van VIII-h. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 29 april 1896, op 31-jarige leeftijd met Laurina Verhage (31 jaar oud), winkelierster, geboren in het jaar 1865, overleden te Terneuzen op 29 mei 1931, dochter van Adriaan Verhage (landbouwer) en Janna op 't Hof. Uit dit huwelijk:

 1. Johannis Adriaan Eckhardt, geboren te Terneuzen op 24 oktober 1898, volgt onder X-c.
 2. Janna Leuntje Eckhardt, geboren te Terneuzen op 31 oktober 1899, overleden aldaar op 25 juni 1900.
 3. Janna Leuntje Eckhardt, geboren te Terneuzen op 13 mei 1901. Zij is getrouwd te Terneuzen op 25 maart 1936, op 34-jarige leeftijd met Christiaan 't Gilde (34 jaar oud), melkslijter, geboren te Terneuzen in het jaar 1902, zoon van Abraham 't Gilde (melkslijter) en Suzanna Cornelia Wisse.
 4. Leuntje Janna Eckhardt, geboren te Terneuzen op 29 augustus 1902. Zij was gehuwd met Charel Scheele, broodbakker, geboren te Axel in het jaar 1903, zoon van Jan Francois Scheele (broodbakker) en Janneke Cappen.
 5. Adriaan Johannis Eckhardt, bakker, geboren te Terneuzen op 30 januari 1904. Hij is getrouwd te Terneuzen op 2 mei 1935, op 31-jarige leeftijd met Eva Janna Leenhouts (22 jaar oud), geboren te Terneuzen in het jaar 1913, dochter van Jannis Willem Leenhouts en Johanna de Bruijne (winkelierster).
 6. Stoffelina Eckhardt, geboren te Terneuzen op 16 oktober 1905, overleden aldaar op 19 september 1907.
 7. Cornelis Eckhardt, geboren te Terneuzen op 18 juli 1907.

IX-t Johannis Eckhardt, timmerman, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 13 april 1867, zoon van VIII-h. Hij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 14 mei 1896, op 29-jarige leeftijd met Catharina de Jonge (21 jaar oud), winkelierster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1875, dochter van Laurus de Jonge (boerenknecht) en Leuntje Kloosterman. Uit dit huwelijk:

 1. Leuntje Eckhardt, geboren te Hoedekenskerke op 3 oktober 1896, overleden te Nieuw en Sint Joostland op 16 mei 1975. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 19 mei 1922, op 25-jarige leeftijd met Johannes Joosse (25 jaar oud), rijwielhersteller, geboren te Nieuw en Sint Joostland in het jaar 1897, zoon van Rijk Joosse en Cornelia de Kraker.

IX-u Leuntje Eckhardt, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 31 oktober 1873, overleden aldaar op 30 maart 1940, dochter van VIII-h. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 14 mei 1903, op 29-jarige leeftijd met Anthonie Kopmels (28 jaar oud), tuinmansknecht en timmerman, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1875, overleden te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 22 maart 1927, zoon van Laurus Kopmels (veldarbeider) en Pieternella Nousse. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Kopmels, bakkersknecht, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 16 april 1904, overleden aldaar op 4 juni 1933.
 2. Laurus Kopmels, timmerman, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 16 april 1904. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 10 mei 1929, op 25-jarige leeftijd met Adriana Bosmans (25 jaar oud), geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) in het jaar 1904, dochter van Jan Bosmans (winkelier) en Johanna Jongenengel.
 3. Pieter Kopmels, timmerman, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 14 december 1907. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 19 mei 1933, op 25-jarige leeftijd met Laurina Lokerse (29 jaar oud), geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 11 september 1903, dochter van Laurens Lokerse (veldarbeider) en Cornelia de Laat (veldarbeidster).

IX-v Lieven Eckhardt, onderwijzer, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 7 september 1878, overleden aldaar op 17 september 1942, zoon van VIII-h. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 15 juni 1905, op 26-jarige leeftijd met Maatje Minnaar (23 jaar oud), geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 23 maart 1882, overleden te Bergen op Zoom op 4 september 1929, dochter van Jacobus Minnaar (schoenmaker) en Maria van Weele (dienstmeid). Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Jacobus Eckhardt, rijksambtenaar, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 2 september 1911. Hij is getrouwd te Oudelande op 25 mei 1939, op 27-jarige leeftijd met Maatje Adriana Jonse (23 jaar oud), geboren te Oudelande in het jaar 1916, dochter van Pieter Jonse (winkelier) en Janna Korstanje.
 2. Jacobus Johannes Eckhard, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 24 november 1913, overleden aldaar op 4 juli 1927.

IX-w Jan Valkier, broodbakker en broodbezorger, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 13 april 1864 (gereformeerd), overleden te Goes op 13 november 1936, zoon van VIII-i.

De beide leden van het echtpaar groeiden als stiefbroer en -zuster op in hetzelfde gezin. Ze woonden eerst in Wolfaartsdijk op Molenweg 6, waar een bakkerij was. Op 1.5.1908 verhuisde men naar Goes, eerst Matth. Smallegangebuurt 25, daarna Beestenmarkt A 208, in 1910 verhuisde het gezin naar Middelburg, Dampoortstraat O 205; het laatst woonden ze in de Hinckelingestraat 3, waar vader Jan met een bakkerskar beschuit verkocht in de "zak van Zuidbeveland". Het echtpaar, dat van allerlei kanten geŽrfd had (vooral van de kant van Jozina) was op latere leeftijd afhankelijk van de kinderen en van de kerk. Lidmatenregister Afgescheiden Kerk Wolfaartsdijk: Aangenomen 18.1.1891, met attestatie naar Goes 5.5.1908. Overlijdensoorzaak: hartkwaal (dr. J.J. van den Berg).

Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 31 juli 1889, op 25-jarige leeftijd met Jozina Koeman (20 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 30 mei 1869, overleden te Goes op 8 augustus 1957, dochter van Johannis Koeman (broodbakker) en Jozina de Bokx (winkelierster).

Afgescheiden Gemeente Wolfaartsdijk: Aangenomen 18.1.1891, losgemaakt wegens kerkverzuim april 1907.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieternella Jozina Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 8 mei 1890, gedoopt aldaar op 25 januari 1891 (christelijk gereformeerd), volgt onder X-d.
 2. Jozina Pieternella Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 4 juni 1891, gedoopt aldaar op 12 juli 1891, overleden te Goes op 30 augustus 1959, begraven aldaar op 2 september 1959.
  Zie voor het geslacht VALKIER het boekje "Vier eeuwen Valkier"; samensteller J. de Jonge, Bergen op Zoom, 1992.
  Zij is getrouwd te Goes op 1 juni 1922, op 30-jarige leeftijd met Jan de Jonge, geboren te Goes op 6 december 1889, gedoopt aldaar op 9 februari 1890 (gereformeerd), volgt onder IX-en.
 3. Leendert Johannes Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 6 juni 1892, gedoopt aldaar op 10 juli 1892, volgt onder X-e.
 4. Johanna Catharina Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 30 juni 1893, gedoopt aldaar op 19 november 1893, ongehuwd overleden te Goes op 18 mei 1972.
 5. Catharina Johanna Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 26 januari 1895, gedoopt aldaar op 21 april 1895, volgt onder X-f.
 6. Wilhelmina Lena Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 8 februari 1900, gedoopt aldaar op 6 mei 1900, volgt onder X-g.
 7. Lena Wilhelmina Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 27 augustus 1901, gedoopt aldaar op 29 juni 1902, overleden te Goes op 29 januari 1972. Zij is getrouwd te Goes op 21 juli 1927, op 25-jarige leeftijd met Jan Bruggeman (32 jaar oud), herenkapper, geboren te Goes op 28 maart 1895 (gereformeerd), wonende te Goes (Zusterstraat 1), overleden te Goes op 15 augustus 1960, begraven aldaar op 18 augustus 1960, zoon van Jacobus Bruggeman en Neeltje Rijk.
  Hun graf bevindt zich op de Algemene Begraafplaats Goes, 2e afd. B, nr. 137.
 8. Johannes Leendert Valkier, geboren te Goes op 6 maart 1903, gedoopt te Wolphaartsdijk op 1 november 1903, volgt onder X-h.

IX-x Catharina Valkier, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 10 juni 1865 (gereformeerd), overleden te Wolphaartsdijk op 30 juli 1946, dochter van VIII-i.

Not. Herman Jonkers te Goes, nr. 5097, 3.3.1959, test. Catharina Valkier, weduwe van Jan Houtekamer, geboren te 's-Gravenpolder op 10.6.1865, wonende Wolfaartsdijk Papenweg A 128, nu nr. 48.

Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 25 maart 1886, op 20-jarige leeftijd met Jan Houtekamer (24 jaar oud), smid en landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk op 13 januari 1862, overleden aldaar op 16 augustus 1928, zoon van Marinus Houtekamer (arbeider en boerenknecht) en Pieternella Koeman (winkelierster). Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Houtekamer, geboren te Wolphaartsdijk op 11 juli 1886.
 2. Pieternella Jozina Houtekamer, geboren te Wolphaartsdijk op 1 juli 1888, volgt onder X-i.
 3. Leendert Houtekamer, geboren te Wolphaartsdijk op 11 februari 1893, volgt onder X-j.
 4. Janna Houtekamer, geboren te Wolphaartsdijk op 26 april 1896, overleden te den Haag op 3 april 1989.

IX-y Pieternella van Liere, dienstbode, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 18 maart 1892, overleden te Goes op 6 december 1971, dochter van VIII-k. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 18 januari 1918, op 25-jarige leeftijd met Marinus Priester (30 jaar oud), pakhuisknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 24 december 1887, overleden te Goes op 10 november 1954, zoon van Frederik Priester (arbeider, tuinier en groentenboer) en Dina Lamper (arbeidster en winkelierster). Uit dit huwelijk:

 1. Frederik Priester, geboren te Goes in november 1918, overleden aldaar op 2 januari 1919.

IX-z Jacob van Liere, boerenknecht en landbouwer, geboren te Borssele op 23 mei 1873, overleden aldaar op 12 april 1963, zoon van VIII-m. Hij is getrouwd te Ovezande op 2 maart 1899, op 25-jarige leeftijd (1) met Adriana Cornelia de Regt (25 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande in het jaar 1874, overleden te Bossele op 31 mei 1903, dochter van Nicolaas de Regt (landbouwer) en Johanna Mol (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Janna Joanna van Liere, geboren te Bossele op 28 juli 1899, overleden aldaar op 1 december 1902.

Hij is getrouwd te Ovezande op 21 september 1906, op 33-jarige leeftijd (2) met Helena Westveer (32 jaar oud), geboren te Ovezande in het jaar 1874, overleden te Borssele op 1 juli 1961, dochter van Pieter Westveer (landbouwer) en Maatje Polderman (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Pieter van Liere, geboren te Borssele op 25 januari 1908, volgt onder X-k.
 2. Pieter Jacobus van Liere, geboren te Borssele op 2 april 1910, volgt onder X-l.
 3. Jan van Liere, geboren te Borssele op 8 februari 1911, overleden te Utrecht op 2 juli 1935. Hij was gehuwd met Maatje Geschiere.
 4. Maatje van Liere, geboren te Borssele op 1 april 1913, overleden te Yerseke op 11 februari 1949. Zij is getrouwd te Borssele op 26 februari 1934, op 20-jarige leeftijd met Karel Jan van IJsseldijk (22 jaar oud), oesterkweker, geboren te Yerseke in het jaar 1912, zoon van Cornelis Pieter van IJsseldijk (oesterkweker) en Geertruida Bom.

IX-aa Jacobus van Liere, broodbakker en bakker, geboren te Borssele op 5 juni 1885, overleden aldaar op 3 maart 1945, zoon van VIII-m. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 15 maart 1916, op 30-jarige leeftijd (1) met Jozina Otte (28 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1888, overleden te Borssele op 8 juni 1928, dochter van Cornelis Otte (landbouwer) en Betje van de Merbe. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos van Liere, geboren te Borssele op 13 januari 1917, overleden aldaar op 13 januari 1917.

Hij is getrouwd te Borssele op 22 mei 1930, op 44-jarige leeftijd (2) met Jannetje Poleij (41 jaar oud), geboren te Kruiningen in het jaar 1889, dochter van Jan Poleij (landbouwer) en Martina de Kok.

IX-ab Willem van Liere, boerenknecht, geboren te Nisse op 3 april 1868, overleden te Kapelle op 5 januari 1960, zoon van VIII-n. Hij is getrouwd te Nisse op 9 mei 1889, op 21-jarige leeftijd met Cornelia de Jager (18 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1871, overleden te Kapelle op 16 april 1919, dochter van Gilles de Jager (landbouwer) en Johanna Zandee. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Johannes van Liere, landbouwersknecht, geboren te Kapelle op 6 augustus 1889, overleden te Goes op 10 februari 1981. Hij is getrouwd te Kloetinge op 4 maart 1915, op 25-jarige leeftijd met Elizabeth de Vrieze (27 jaar oud), geboren te Kloetinge in het jaar 1888, dochter van Marinus de Vrieze (landbouwer) en Grietje Hanse.
 2. Johanna Suzanna van Liere, geboren te Kapelle op 20 juli 1891. Zij is getrouwd te Kapelle op 4 mei 1917, op 25-jarige leeftijd met Jan Blok (35 jaar oud), landbouwer, geboren te Krabbendijke in het jaar 1882, zoon van Adriaan Blok (boerenknecht en landbouwer) en Appollonia Bruijnzeel.
 3. Suzanna Johanna van Liere, geboren te Kapelle op 28 december 1898. Zij is getrouwd te Kapelle op 23 februari 1923, op 24-jarige leeftijd met Salomon Balkenende (28 jaar oud), landbouwer, geboren te Zaamslag in het jaar 1895, zoon van Pieter Balkenende (landbouwer) en Willemina Johanna de Mul.
 4. Gilles van Liere, geboren te Kapelle op 10 maart 1900, overleden aldaar op 30 maart 1900.
 5. Gilles van Liere, geboren te Kapelle op 27 november 1901.

IX-ac Marinus van Liere, landbouwersknecht, geboren te Nisse op 17 september 1873, overleden te Rilland-Bath op 18 december 1961, zoon van VIII-n. Hij is getrouwd te Oudelande op 9 oktober 1895, op 22-jarige leeftijd met Maatje de Jager (25 jaar oud), geboren te Kabbendijke in het jaar 1870, dochter van Jacob de Jager (landman) en Jannetje Slabbekoorn (landvrouw). Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Johannis van Liere, geboren te Nisse op 31 maart 1896.
 2. Willem Jacob van Liere, landbouwersknecht, geboren te Nisse op 10 februari 1902. Hij is getrouwd te Rilland-Bath op 14 december 1933, op 31-jarige leeftijd met Fransina Cornelia de Veij (25 jaar oud), geboren te Rilland-Bath in het jaar 1908, dochter van Jozias Marius de Veij (lichtwachter) en Adriana Pieternella van Maarelen.

IX-ad Johannis van Liere, landbouwer, geboren te Nisse op 5 oktober 1881, overleden te Kruiningen op 29 juni 1964, zoon van VIII-n. Hij is getrouwd te Baarland op 9 mei 1912, op 30-jarige leeftijd (1) met Jannetje Zeevaart (38 jaar oud), geboren te Baarland in het jaar 1874, dochter van Adriaan Dingenis Zeevaart (landbouwer) en Anna Spruijt. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Johannis van Liere, geboren te Nisse op 11 februari 1913.

Hij is getrouwd te Kruiningen op 7 januari 1932, op 50-jarige leeftijd (2) met Adriana Poleij (45 jaar oud), geboren te Krabbendijke in het jaar 1887, dochter van Jan Poleij (landbouwer) en Martina de Kok.

IX-ae Pieter van Liere, broodbakker en apotheker, geboren te Nisse op 31 januari 1883, overleden te Goes op 9 januari 1944, zoon van VIII-n. Hij is getrouwd te Kloetinge op 3 oktober 1907, op 24-jarige leeftijd met Maria Mieras (22 jaar oud), geboren te Wemeldinge in het jaar 1885, overleden te Goes op 17 augustus 1959, dochter van Huibrecht Mieras en Jannetje Feijtel. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Johannes van Liere, assistent-apotheker, geboren te Baarland op 17 januari 1909, overleden te 's-Gravenpolder op 14 januari 1981. Hij is getrouwd te Goes op 23 juni 1932, op 23-jarige leeftijd met Elisabeth Hollestelle (22 jaar oud), geboren te Goes in het jaar 1910, overleden te 's-Gravenpolder op 10 februari 1981, dochter van Hendrik Hollestelle (koopman) en Maatje Lena de Kam.

IX-af Willem van Liere, landbouwer en burgemeester, geboren te Ovezande op 6 juni 1873, overleden te 's-Heer Abtskerke op 11 januari 1950, zoon van VIII-o. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 15 februari 1900, op 26-jarige leeftijd met Pieternelle Christina van Iwaarden (31 jaar oud), landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1869, overleden te 's-Heer Abtskerke op 21 januari 1950, dochter van Marinus van Iwaarden (landbouwer) en Jacomin Everse. Uit dit huwelijk:

 1. Willem Nelis van Liere, geboren te 's-Heer Abtskerke op 2 november 1900, volgt onder X-m.
 2. Marinus Hubertus van Liere, geboren te 's-Heer Abtskerke op 16 september 1901. Hij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 12 juni 1930, op 28-jarige leeftijd met Catharina Harinck (25 jaar oud), geboren te 's-Heer Abtskerke op 20 augustus 1904, dochter van Hendrik Harinck (boerenknecht en landbouwer) en Cornelia Allemekinders.
 3. Cornelis Dirk van Liere, tuinder, geboren te 's-Heer Abtskerke op 15 juni 1903. Hij was gehuwd met Maatje de Kok, geboren te Nisse in het jaar 1905, dochter van Jan de Kok (landbouwer) en Pieternella Bakker.
 4. Hubertus van Liere, boerenknecht, geboren te 's-Heer Abtskerke op 17 juli 1906. Hij is getrouwd te Nisse op 15 maart 1933, op 26-jarige leeftijd met Maria Jacoba Jansen (26 jaar oud), geboren te Nisse in het jaar 1907, dochter van Johannes Jansen (timmerman) en Maria van Maris.
 5. Cornelia Maria van Liere, geboren te 's-Heer Abtskerke op 21 december 1911, overleden aldaar op 23 december 1911.

IX-ag Dirk van Liere, boerenknecht, geboren te Ovezande op 6 oktober 1875, zoon van VIII-o. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 10 september 1908, op 32-jarige leeftijd met Antonia Priester (37 jaar oud), geboren te Borssele in het jaar 1871, dochter van Abraham Priester (herbergier) en Adriana de Regt. Uit dit huwelijk:

 1. Willen Nelis van Liere, geboren te Oudelande op 1 januari 1911.

IX-ah Johannes van Liere, boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande op 15 november 1879, overleden te Nisse op 7 februari 1963, zoon van VIII-o. Hij is getrouwd te Heinkenszand op 22 februari 1906, op 26-jarige leeftijd met Cornelia Meeuwse (26 jaar oud), boerenmeid, geboren te Nisse in het jaar 1880, dochter van Cornelis Meeuwse (landbouwer) en Jacoba Tollenaar (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Willem Neelis van Liere, geboren te Kapelle op 17 januari 1909, ongehuwd overleden te 's-Heer Arendskerke op 1 januari 1990.

IX-ai Cornelis van Liere, boerenknecht, geboren te Ovezande op 25 maart 1881, overleden aldaar op 21 oktober 1963, zoon van VIII-o. Hij is getrouwd te Driewegen op 18 juni 1908, op 27-jarige leeftijd (1) met Tannetje Nieuwenhuijse (24 jaar oud), dienstbode, geboren te Driewegen in het jaar 1884, dochter van Willem Nieuwenhuijse (landbouwer) en Maatje Nijsse (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Willem Neelis van Liere, geboren te Ovezande op 4 december 1911.

Hij was gehuwd (2) met Maria Goeree.

IX-aj Jacobus van Liere, boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande op 18 november 1882, overleden te Goes op 19 april 1933, zoon van VIII-o. Hij is getrouwd te Driewegen op 7 juli 1910, op 27-jarige leeftijd met Neeltje Nieuwenhuijse (21 jaar oud), boerenmeid, geboren te Driewegen in het jaar 1889, overleden te Ovezande op 13 februari 1950, dochter van Willem Nieuwenhuijse (landbouwer) en Maatje Nijsse (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Maatje van Liere, geboren te Driewegen op 25 november 1910, overleden aldaar op 27 november 1910.
 2. Cornelia Maatje van Liere, geboren te Driewegen op 28 april 1913. Zij is getrouwd te Ovezande op 8 mei 1936, op 23-jarige leeftijd met Marinus Krijger (26 jaar oud), fruitteler, geboren te Borssele in het jaar 1910, zoon van Marinus Krijger (koopman) en Johanna van Houte.
 3. Maatje Wilhelmina van Liere, geboren te Driewegen op 16 december 1914. Zij is getrouwd te Ovezande op 13 november 1936, op 21-jarige leeftijd met Mattheus Cornelis Noordhoek (29 jaar oud), reiziger, geboren te Goes in het jaar 1907, zoon van Jan Christiaan Noordhoek (grossier) en Henrica Pieternella Bastmeijer.

IX-ak Jacoba van Liere, geboren te Krabbendijke op 21 april 1870, overleden te Bergen op Zoom op 13 december 1944, dochter van VIII-p. Zij is getrouwd te Krabbendijke op 30 maart 1893, op 22-jarige leeftijd (1) met (en gescheiden te Middelburg op 28 juni 1911 van) Jacob Martinus Verlare (24 jaar oud), koopman, geboren te Krabbendijke in het jaar 1869, zoon van Willem Verlare (broodbakker) en Geertruida de Kok. Uit dit huwelijk:

 1. Gertruida Martina Verlare, geboren te Krabbendijke op 16 januari 1899, overleden aldaar op 19 januari 1899.

Zij is getrouwd te Kruiningen op 14 augustus 1924, op 54-jarige leeftijd (2) met Jan Philipse (58 jaar oud), landbouwer, geboren te Rilland in het jaar 1866, zoon van Jan Philipse en Helena Kosten.

IX-al Jan van Liere, landbouwersknecht en landbouwer, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 2 augustus 1871, overleden te Goes op 28 maart 1906, zoon van VIII-u. Hij is getrouwd te Goes op 4 mei 1899, op 27-jarige leeftijd met Marina Johanna de Bokx (26 jaar oud), geboren te Goes op 4 juli 1872, overleden aldaar op 25 augustus 1909, dochter van Marcus de Bokx (landbouwer en dijkgraaf) en Maatje Zandee. Uit dit huwelijk:

 1. Jannetje Maatje van Liere, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 13 maart 1900.
 2. Marcus Marinus van Liere, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 12 november 1901.
 3. Marcus Marinus van Liere, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 1 april 1903, overleden aldaar op 18 april 1903.

IX-am Cornelia van Liere, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 11 november 1878, overleden te Goes op 25 februari 1962, dochter van VIII-u. Zij is getrouwd te Kloetinge (Zeeland) op 3 september 1903, op 24-jarige leeftijd met Adriaan van Liere (28 jaar oud), landbouwersknecht, geboren te Kloetinge (Zeeland) in het jaar 1875, overleden te Goes op 23 september 1959, zoon van Adriaan van Liere (landbouwer) en Agatha Beenhakker. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Marinus van Liere, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 11 februari 1904. Hij is getrouwd te Yerseke op 5 april 1923, op 19-jarige leeftijd met Jannetje Bom (20 jaar oud), geboren te Yerseke in het jaar 1903, dochter van Cornelis Lauwerus Bom (oesterkweker) en Dina Reijngoudt.
 2. Marinus Adriaan van Liere, ambtenaar bij een verzekeringsinstelling, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 25 januari 1905, overleden te Goes op 22 mei 1970. Hij is getrouwd te Kloetinge (Zeeland) op 19 september 1935, op 30-jarige leeftijd met Maatje Suzanna Herdink (24 jaar oud), geboren te Kloetinge (Zeeland) op 21 april 1911, dochter van Pieter Jacobus Herdink (molenaar) en Suzanna Johanna de Bokx.
 3. Cornelis Johannes van Liere, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 15 juni 1912.

IX-an Leuntje van Liere, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 26 februari 1874, overleden aldaar op 3 januari 1962, dochter van VIII-w. Zij is getrouwd te Kloetinge (Zeeland) op 16 mei 1901, op 27-jarige leeftijd met Jacobus van Liere (28 jaar oud), landbouwer, geboren te Kloetinge (Zeeland) in het jaar 1873, zoon van Willem van Liere en Neeltje de Jager. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob van Liere, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 9 augustus 1903.
 2. Pieternella Neeltje van Liere, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 10 februari 1910. Zij is getrouwd te Kloetinge (Zeeland) met Jan Cornelis Bos, metselaar, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 mei 1909, overleden te Nisse op 24 november 1987, zoon van Cornelis Johannes Bos (metselaar) en Suzanna Nijsse.

IX-ao Engel van Liere, metselaar, geboren te Goes op 16 februari 1863, overleden te Retranchement op 23 december 1943, zoon van VIII-z. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 26 april 1888, op 25-jarige leeftijd met Maatje Goetheer (25 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1863, dochter van Abraham Goetheer (arbeider) en Maatje Westplate. Uit dit huwelijk:

 1. Elizabeth Maria van Liere, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1902. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 24 mei 1928, op 26-jarige leeftijd met Karel van Dalen (24 jaar oud), veldarbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 november 1903, zoon van X-cs.

IX-ap Marinus van Liere, schoenmaker, geboren te Goes op 29 september 1874 (NH), zoon van VIII-z.

Emigrant op 21-3-1904 naar Kalamazoo Michigan USA,

Hij is getrouwd te Goes op 10 mei 1900, op 25-jarige leeftijd met Johanna Geertruida Maria Zuijdweg (26 jaar oud), geboren te Goes in het jaar 1874, dochter van Johannes Zuijdweg (koopman) en Jennegien Bomhoff. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob van Liere, geboren te Goes op 14 april 1902.
 2. Johannes van Liere, geboren te Goes op 23 april 1903.

IX-aq Jacobus van Liere, timmerman, geboren te Heinkenszand op 1 augustus 1885, zoon van VIII-z. Hij is getrouwd te Goes op 16 mei 1907, op 21-jarige leeftijd met Katharina Capello (21 jaar oud), geboren te Goes in het jaar 1886, overleden aldaar op 18 maart 1942, dochter van Leonardus Johannes Capello (koopman) en Suszanna Pieternella Loobeek. Uit dit huwelijk:

 1. Katharina van Liere, geboren te Goes op 24 oktober 1907, overleden aldaar op 15 mei 1941.
 2. Leonardus Johannes van Liere, timmerman, geboren te Goes op 4 december 1908, overleden aldaar op 14 maart 1938.
 3. Susanna Pieternella van Liere, geboren te Goes op 27 december 1909, overleden aldaar op 2 augustus 1956. Zij was gehuwd met Leonardus Johannes van Apeldoorn.
 4. Elisabeth Maria Johanna van Liere, geboren te Goes op 8 oktober 1911. Zij is getrouwd te Goes op 8 augustus 1935, op 23-jarige leeftijd met Johannes Remijn (30 jaar oud), caféhouder, geboren te Driewegen in het jaar 1905, zoon van Cornelis Remijn (klompenmaker en caféhouder) en Marianne Maria Bal.
 5. Johanna Dina Cornelia van Liere, geboren te Goes op 31 januari 1913. Zij is getrouwd te Goes op 4 februari 1937, op 24-jarige leeftijd met Adrianus Johannes Meijer (31 jaar oud), monteur, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1906, zoon van Leo Eugenius Johan Meijer (koperslager) en Cornelia Anna van Eekelen.
 6. Pieternella Wilhelmina Catharina van Liere, geboren te Goes in het jaar 1918, overleden aldaar op 13 december 1941.
 7. Marinus van Liere, geboren te Goes op 6 februari 1928, overleden aldaar op 11 februari 1928.
 8. Marinus Jacobus van Liere, kantoorbediende, geboren te Goes in het jaar 1930, overleden aldaar op 24 maart 1949.

IX-ar Jan van Liere, arbeider, geboren te Borssele (Zeeland) op 25 april 1864, overleden aldaar op 18 september 1925, zoon van VIII-aa. Hij is getrouwd te Borssele (Zeeland) op 11 mei 1893, op 29-jarige leeftijd met Cornelia de Witte (25 jaar oud), dienstmeid, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 31 maart 1868, overleden te Borssele op 21 september 1956, dochter van VIII-bz. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob van Liere, geboren te Borssele op 8 oktober 1896.
 2. Maria van Liere, geboren te Borssele (Zeeland) op 1 oktober 1901. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 7 mei 1925, op 23-jarige leeftijd met Jan Breeweg (23 jaar oud), veldarbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 24 juni 1901, zoon van Anthoni Breeweg (arbeider en veldarbeider) en Jacoba de Visser (arbeidster).

IX-as Dingena Vogel, geboren te Rilland-Bath op 9 april 1869, overleden aldaar op 27 december 1900, dochter van VIII-ac. Zij is getrouwd te Krabbendijke (Zeeland) op 8 maart 1888, op 18-jarige leeftijd met David Emaar (24 jaar oud), boerenknecht en koemelker, geboren te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 24 juli 1863, overleden te Rilland-Bath op 25 augustus 1944, zoon van Jacob Emaar (landbouwer) en Maatje Goetheer. Uit dit huwelijk:

 1. Jakob Emaar, geboren te Rilland-Bath op 9 augustus 1888, overleden aldaar op 10 november 1888.
 2. Pieternella Emaar, geboren te Rilland-Bath op 22 september 1889.
 3. Jakob Jan Emaar, geboren te Rilland-Bath op 23 september 1890.
 4. Maria Josina Emaar, geboren te Rilland-Bath op 27 mei 1892.
 5. Jan Emaar, geboren te Rilland-Bath op 30 juli 1893.
 6. Joos Emaar, geboren te Rilland-Bath op 25 oktober 1894, overleden aldaar op 20 augustus 1895.
 7. Johanna Wilhelmina Emaar, geboren te Rilland-Bath op 16 mei 1896, overleden aldaar op 5 november 1957. Zij is getrouwd te Rilland-Bath op 10 januari 1935, op 38-jarige leeftijd met Jan Hendrik Hermanus Brinkman (54 jaar oud), onderbaas bij een landbouwbedrijf, geboren te Eibergen in het jaar 1881, zoon van Antoni Brinkman en Janna Hendrika Wubbels.
 8. Joos Emaar, geboren te Rilland-Bath op 16 maart 1898.
 9. Wilhelmina Emaar, geboren te Rilland-Bath op 4 augustus 1899, overleden aldaar op 9 september 1899.
 10. Levenloos Emaar, geboren te Rilland-Bath op 30 november 1900, overleden aldaar op 30 november 1900.

IX-at Willemina Bastiaanse, leurster, geboren te Middelburg op 19 maart 1822, wonende te Middelburg Ambagt, overleden te Middelburg op 18 mei 1885, dochter van VIII-ae. Zij is getrouwd te Middelburg op 30 juni 1843, op 21-jarige leeftijd met Andries Breel (25 jaar oud), boerenknecht, landbouwer, dagloner en rentenier, geboren te Middelburg op 15 mei 1818, wonende te Middelburg Ambagt, overleden te Middelburg op 8 april 1901, zoon van Joost Breel (landman) en Francina Susanna Baljeu (landvrouw).
(Hij is later getrouwd te Vlissingen op 30 april 1886, op 67-jarige leeftijd met Neeltje Koole (59 jaar oud), koemelkster, geboren in het jaar 1827, overleden te Vlissingen op 9 september 1915.) Uit dit huwelijk:

 1. Joost Breel, geboren te Middelburg op 27 september 1843, volgt onder X-n.
 2. Isaak Breel, geboren te Middelburg Ambagt op 28 december 1844, overleden aldaar op 21 mei 1846.
 3. Francina Susanna Breel, geboren te Middelburg Ambagt op 24 maart 1846, overleden aldaar op 24 april 1846.

IX-au Izaäk Wanjon, landbouwer en hovenier, geboren te Middelburg op 13 februari 1834, overleden te Sint Laurens op 16 juli 1897, zoon van VIII-af. Hij is getrouwd te Middelburg op 16 mei 1860, op 26-jarige leeftijd met Maria Pijpe (27 jaar oud), dienstbode, geboren te Middelburg op 17 november 1832, overleden te Sint Laurens op 6 september 1899, dochter van Cornelis Pijpe (landman) en Maria de Rijke. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Wanjon, geboren te Middelburg op 13 mei 1863, volgt onder X-o.
 2. Willemina Wanjon, geboren te Sint Laurens op 22 maart 1866, volgt onder X-p.
 3. Sentina Wanjon, geboren te Sint Laurens op 30 december 1875, overleden aldaar op 1 april 1877.

IX-av Maximiliaan Wanjon, hovenier en arbeider, geboren te Middelburg op 19 augustus 1836, overleden te Koudekerke (Zeeland) op 14 mei 1892, zoon van VIII-af. Hij is getrouwd te Sint Laurens op 14 maart 1862, op 25-jarige leeftijd met Johanna van de Putte (22 jaar oud), landbouwster, geboren te Sint Laurens op 28 juli 1839, overleden te Oost- en West-Souburg op 13 maart 1895, dochter van Pieter van de Putte (landbouwer) en Cornelia Minderhout. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Wanjon, geboren te Middelburg op 4 augustus 1875, volgt onder X-q.
 2. Cornelia Wanjon, geboren te Sint Laurens op 7 september 1877, overleden te Oost- en West-Souburg op 6 november 1893.
 3. Sentina Wanjon, geboren te Sint Laurens op 16 april 1879, volgt onder X-r.

IX-aw Pieternella Wanjon, leurster, geboren te Middelburg op 22 januari 1838, overleden te Sint Laurens op 25 december 1905, dochter van VIII-af. Zij is getrouwd te Middelburg op 26 november 1862, op 24-jarige leeftijd met Leijn de Pagter (22 jaar oud), leurder en hovenier, geboren te Middelburg op 23 mei 1840, overleden aldaar op 3 oktober 1867, zoon van Izaak de Pagter (dagloner) en Lauwerina Polderman (leurster). Uit dit huwelijk:

 1. Izaäk de Pagter, geboren te Middelburg op 6 oktober 1865, overleden aldaar op 6 december 1867.
 2. Sentina de Pagter, geboren te Middelburg op 30 september 1867, volgt onder X-s.

IX-ax Janneke Callewaart, dienstmeid en werkvrouw, geboren te Groede op 10 november 1832, overleden aldaar op 9 november 1907, dochter van VIII-ag. Zij is getrouwd te Groede op 27 november 1861, op 29-jarige leeftijd met Izaak Haartsen (27 jaar oud), landmansknecht, veldarbeider en werkman, geboren te Groede op 23 september 1834, overleden aldaar op 31 juli 1911, zoon van Abraham Haartsen en Sara de Grootte. Uit dit huwelijk:

 1. Abraham Haartsen, geboren te Groede op 24 februari 1862, volgt onder X-t.
 2. Janneke Haartsen, geboren te Groede op 18 april 1863, volgt onder X-u.
 3. Izaak Haartsen, werkman, geboren te Groede op 29 oktober 1864, overleden aldaar op 14 juni 1884.
 4. Sara Haartsen, geboren te Groede op 4 oktober 1866, volgt onder X-v.
 5. Jan Haartsen, boerenknecht, geboren te Groede op 26 oktober 1870.
  Jan Haartsen emigrant op donderdag 6 april 1893 Groede
  Geboorteplaats: Groede
  Geboortedatum: 26-10-1878
  Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd
  Burgerlijke staat : Ongehuwd
  Plaats van vertrek: Groede
  Datum uitschrijving: 6-4-1893
  Bestemming: Noord-Amerika.
 6. Jacob Haartsen, geboren te Groede op 12 april 1872, overleden aldaar op 28 april 1884.
 7. Francois Haartsen, geboren te Groede op 5 december 1873, volgt onder X-w.
 8. Pieter Haartsen, geboren te Groede op 21 januari 1877, overleden aldaar op 16 februari 1877.
 9. Johannes Haartsen, geboren te Groede op 21 januari 1877, overleden aldaar op 18 februari 1877.

IX-ay Izaak Callewaart, landmansknecht, geboren te Groede op 31 augustus 1834, zoon van VIII-ag.

Izaak Callewaard emigrant in 1867 Nieuwvliet
Leeftijd: 32
Beroep: landmansknecht
Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd
Jaar vertrek: 1867
Plaats van vertrek: Nieuwvliet
Reden van vertrek: Betere middelen van bestaan te zoeken
Bestemming: Verenigde Staten van Noord-Amerika.

Hij is getrouwd te Cadzand op 12 mei 1858, op 23-jarige leeftijd met Adriana de Hullu (26 jaar oud), dienstmeid, geboren te Cadzand op 12 juli 1831, overleden te Nieuwvliet op 2 maart 1864, dochter van Jan de Hullu (koehouder) en Suzanna du Bois. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Callewaart, geboren te Cadzand op 11 juli 1858, overleden aldaar op 11 juli 1858.
 2. Levenloos Callewaart, geboren te Groede op 5 mei 1860, overleden aldaar op 5 mei 1860.
 3. Izaäk Callewaart, geboren te Groede op 30 september 1861, overleden aldaar op 30 september 1861.
 4. Levenloos Callewaart, geboren te Nieuwvliet op 21 oktober 1862, overleden aldaar op 21 oktober 1862.
 5. Levenloos Callewaart, geboren te Nieuwvliet op 5 februari 1864, overleden aldaar op 5 februari 1864.

IX-az Maria Callewaart, geboren te Groede op 17 september 1836, dochter van VIII-ag.

Maria Callewaard emigrant op maandag 1 april 1867 Groede
Geboorteplaats: Groede
Geboortedatum: 17-9-1836
Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd
Burgerlijke staat: Gehuwd
Plaats van vertrek: Groede
Datum uitschrijving: 1-4-1867
Bestemming: Noord-Amerika.

Zij is getrouwd te Groede op 1 februari 1865, op 28-jarige leeftijd met Pieter du Bois (31 jaar oud), landmansknecht, geboren te Zuidzande op 20 augustus 1833, zoon van Jannis Joost du Bois (arbeider) en Maria Franke (arbeidster).

Voornaam: Pieter
Tussenvoegsel: du
Achternaam: Bois
Woonplaats: Groede
Rol: Emigrant
Plaats: Groede
Leeftijd: 33
Beroep: Arbeider
Kerkelijke gezindte: Nederlands-hervormd
Vrouw: vrouw
Kinderen: 2
Reden: Betere middelen van bestaan te zoeken
Datum vertrek: 1867
Bestemming land: Verenigde Staten van Noord-Amerika,
Uit dit huwelijk:
 1. Janneke du Bois, geboren te Groede op 25 februari 1865.
 2. Maria du Bois, geboren te Groede op 27 augustus 1866.

IX-ba Catharina Callewaart, dienstmeid, geboren te Groede op 31 januari 1838, dochter van VIII-ag. Zij is getrouwd te IJzendijke (Zeeland) op 8 juli 1864, op 26-jarige leeftijd met Pieter Bernardus Vermandel (32 jaar oud), landmansknecht, geboren te IJzendijke (Zeeland) op 31 oktober 1831 (RK), zoon van Cornelia Judoca Vermandel.

Petrus Vermandel emigrant in 1866 Groede
Leeftijd: 34
Beroep: landmansknecht
Kerkgenootschap: Rooms-katholiek
Jaar vertrek: 1866
Plaats van vertrek: Groede
Vetrekt met zijn vrouw
Aantal kinderen: 2
Reden van vertrek : Tot verbetering van bestaan
Bestemming: Verenigde Staten van Noord-Amerika.
Uit dit huwelijk:
 1. Andreas Johannes Vermandel, geboren te Groede op 8 augustus 1864 (RK).
 2. Johannes Hendricus Vermandel, geboren te Groede op 1 december 1865 (RK).

IX-bb Jan Callewaart, landmansknecht, geboren te Groede op 4 oktober 1841 (nederlands hervormd), zoon van VIII-ag. Hij is getrouwd te Groede op 18 juni 1862, op 20-jarige leeftijd met Sara Rousseau (20 jaar oud), arbeidster, geboren te Oostburg op 26 december 1841 (nederlands hervormd), dochter van Jannis Rousseau (arbeider) en Janneke Buurman (arbeidster).

Sara Rousseau emigrant op maandag 1 april 1867 Groede
Geboorteplaats: Oostburg
Geboortedatum: 27-12-1844
Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd
Burgerlijke staat: Gehuwd
Plaats van vertrek: Groede
Datum uitschrijving: 1-4-1867
Bestemming: Noord-Amerika.
Uit dit huwelijk:
 1. Janneke Callewaart, geboren te Groede op 22 september 1862 (nederlands hervormd), overleden aldaar op 5 november 1864.
 2. Izaäk Callewaart, geboren te Groede op 27 december 1863 (nederlands hervormd), overleden aldaar op 4 januari 1864.
 3. Izaak Callewaart, geboren te Groede op 15 februari 1865 (nederlands hervormd).
  Izaak Callewaard emigrant op maandag 1 april 1867 Groede
  Geboorteplaats: Groede
  Geboortedatum: 16-2-1865
  Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd
  Burgerlijke staat: Ongehuwd
  Plaats van vertrek: Groede
  Datum uitschrijving: 1-4-1867
  Bestemming: Noord-Amerika.
 4. Janneke Callewaart, geboren te Groede op 8 januari 1867 (nederlands hervormd).

IX-bc Jozina Maria Naeije, arbeidster, geboren te Groede op 14 maart 1838 (nederlands hervormd), dochter van VIII-ah.

Voornaam: Jozina Maria
Achternaam: Naeije
Woonplaats: Groede
Geboorteplaats: Groede
Geboortedatum: 14-03-1838
Rol: Emigrant
Plaats: Groede
Beroep: Arbeidster
Kerkelijke gezindte: Nederlands-hervormd
Burgerlijke staat: Gehuwd
Datum vertrek: 11-05-1867
Bestemming land: Noord-Amerika

Haar dochter van een onbekende man:

 1. Jozina Naeije, geboren te Groede op 8 november 1859, overleden aldaar op 9 november 1861.

Zij is getrouwd te Groede op 18 november 1863, op 25-jarige leeftijd (2) met Pieter Pikan (25 jaar oud), strandwerker, geboren te Breskens op 22 april 1838 (nederlands hervormd), zoon van Francois Pikan en Maria van Boven.

Pieter Pikan. Emigrant op zaterdag 11 mei 1867 Groede. Geboorteplaats: Breskens. Geboortedatum: 22-4-1838. Beroep: Arbeider. Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd. Burgerlijke staat: Gehuwd. Plaats van vertrek: Groede. Datum uitschrijving: 11-5-1867. Bestemming: Noord-Amerika.
Uit dit huwelijk:
 1. Francois Johannes Pikan, geboren te Groede op 7 februari 1864, overleden aldaar op 23 februari 1864.
 2. Johannes Pikan, geboren te Groede op 14 oktober 1865, overleden aldaar op 17 januari 1866.

IX-bd Maria Josina Naeije, dienstmeid, geboren te Groede op 10 maart 1841, overleden aldaar op 10 februari 1908, dochter van VIII-ah. Zij is getrouwd te Groede op 8 mei 1867, op 26-jarige leeftijd met Hendrik de Wagemaker (29 jaar oud), arbeider en werkman, geboren te Groede op 17 juli 1837, overleden aldaar op 18 september 1901, zoon van Christiaan de Wagemaker en Magdaleena Klaaijsen. Uit dit huwelijk:

 1. Christiaan de Wagemaker, geboren te Groede op 25 december 1868, overleden aldaar op 26 mei 1870.
 2. Abraham Pieter de Wagemaker, geboren te Groede op 18 juni 1873, overleden aldaar op 1 oktober 1873.
 3. Hendrik de Wagemaker, geboren te Groede op 5 mei 1876, overleden aldaar op 24 september 1876.

IX-be Pieter Valkenier, geboren te Groede op 11 november 1846, verdronken te Nine Mile Creek, Lakeland (New York U.S.A.) op 24 december 1912, begraven te Sodus, Wayne County (New York U.S.A.), zoon van VIII-ai. Hij is getrouwd te BraziliŽ in het jaar 1867, op 21-jarige leeftijd met Dina Maria Don Hollander (17 jaar oud), geboren te Oostburg op 29 januari 1850, overleden te Sodus, Wayne County (New York U.S.A.) op 4 juli 1909, begraven aldaar, dochter van "Don" Jan den Hollander en Elisabeth Steijaard. Uit dit huwelijk:

 1. Elizabeth Valkenier, geboren te BraziliŽ in het jaar 1868, overleden voor december 1897. Zij is getrouwd rond 1887, op ongeveer 19-jarige leeftijd met Abraham Uhle.
 2. Abraham John Valkenier, spoorwegbeambte, geboren te BraziliŽ op 24 juni 1870, overleden te Sodus, Wayne County (New York U.S.A.) op 20 mei 1936.
 3. Joseph Isaac Valkenier, geboren te Mangarahy, Esperitos Santos (BraziliŽ) op 3 december 1885, volgt onder X-x.
 4. Jennie Valkenier, geboren te BraziliŽ in het jaar 1887.
 5. Michael Valkenier, geboren te Williamson (New York U.S.A.) op 9 juni 1890.
 6. John Valkenier, geboren te BraziliŽ.

IX-bf Jozina den Engelsen, geboren te Waterlandskerkje (Zeeland) op 10 augustus 1843 (nederlands hervormd), dochter van VIII-aj.

Jozina den Engelsen emigrant op maandag 21 augustus 1865 Groede
Geboorteplaats: Waterlandkerkje
Geboortedatum: 10-4-1843
Beroep: Meid
Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd
Burgerlijke staat: Ongehuwd
Plaats van vertrek: Groede
Datum uitschrijving: 21-8-1865
Bestemming: Rochester.

Zij was gehuwd met Anthony Fisher. Uit dit huwelijk:

 1. Peter J. Fisher.
 2. Sadie Fisher.
 3. Anna Fisher.
 4. Lena Fisher, volgt onder X-y.
 5. Jacob Fisher.

IX-bg Jozina Triestram, veldarbeidster en werkvrouw, geboren te Nieuwvliet op 31 mei 1854, overleden op 25 januari 1905, dochter van VIII-al. Zij is getrouwd te Nieuwvliet op 22 februari 1877, op 22-jarige leeftijd (1) met Daniel Mattheus la Gasse (24 jaar oud), werkman en landmansknecht, geboren te Sint Anna ter Muiden op 20 mei 1852, overleden te Groede op 20 januari 1893, zoon van Jannis la Gasse (landmansknecht) en Magdalena Crince (dienstmeid). Uit dit huwelijk:

 1. Johannes la Gasse, geboren te Nieuwvliet op 13 maart 1877, volgt onder X-z.
 2. Magdalena la Gasse, geboren te Zuidzande op 25 februari 1879, overleden aldaar op 7 april 1879.
 3. Adriana la Gasse, geboren te Groede op 20 april 1880, volgt onder X-aa.
 4. Abraham la Gasse, geboren te Groede op 16 juli 1881, overleden aldaar op 17 augustus 1881.
 5. Magdalena la Gasse, geboren te Groede op 7 september 1882, volgt onder X-ab.
 6. Sara la Gasse, geboren te Groede op 28 november 1883 (nederlands hervormd), volgt onder X-ac.
 7. Jozina la Gasse, geboren te Groede op 16 januari 1885, overleden aldaar op 20 mei 1885.
 8. Abraham la Gasse, geboren te Groede op 8 maart 1886, overleden aldaar op 27 september 1886.
 9. Izaak la Gasse, geboren te Groede op 15 september 1887, overleden aldaar op 14 december 1894.
 10. Abraham la Gasse, geboren te Groede op 10 augustus 1889.
 11. Maria la Gasse, geboren te Groede op 6 september 1890, overleden aldaar op 7 maart 1893.
 12. Daniel Mattheus la Gasse, geboren te Groede op 12 april 1892, overleden aldaar op 19 november 1892.

Zij is getrouwd te Groede op 1 april 1897, op 42-jarige leeftijd (2) met Jannis Johannes de Reu (42 jaar oud), veldarbeider, geboren te Nieuwvliet in het jaar 1855, zoon van Jacobus de Reu en Dina Blondeel.
(Hij is eerder getrouwd te Zuidzande op 16 mei 1879, op 24-jarige leeftijd met Adriana la Gasse (20 jaar oud), dienstmeid, geboren te Cadzand op 21 oktober 1858, overleden te Groede op 25 oktober 1895, dochter van Jannis la Gasse (arbeider) en Suzanna de Winne (arbeidster).)

IX-bh Johannes Baptista Triestram, geboren te Nieuwvliet op 23 september 1858, overleden te Oostburg op 18 juli 1940, zoon van VIII-al. Hij is getrouwd te Zuidzande op 17 juni 1892, op 33-jarige leeftijd met Maria Wisse (23 jaar oud), dienstmeid, geboren te Nieuwvliet in het jaar 1869, overleden te Oostburg op 11 maart 1958, dochter van Adriaan Wisse (werkman) en Elisabeth de Wolff (werkvrouw). Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Triestram, geboren te Nieuwvliet op 7 januari 1893, overleden te Zuidzande op 14 september 1893.
 2. Johannes Baptiste Triestram, geboren te Oostburg op 24 augustus 1900. Hij was gehuwd met Hendrika Benjamina Pieter Leith, geboren te Breda op 19 februari 1898, dochter van Cornelis Alexander Leith en Helena Petronella Alvers.

IX-bi Abraham Triestram, landmansknecht en veldarbeider, geboren te Nieuwvliet op 23 oktober 1866, zoon van VIII-al. Hij is getrouwd te Zuidzande op 6 mei 1891, op 24-jarige leeftijd met Tannetje Hoevenaar (27 jaar oud), dienstmeid, geboren te Zuidzande op 27 februari 1864, overleden te Nieuwvliet op 24 september 1936, dochter van Abraham Hoevenaar en Anna van de Putte. Uit dit huwelijk:

 1. Jannis Triestram, geboren te Nieuwvliet op 17 december 1887.
  Opmerking: erkend door de vader te Nieuwvliet d.d. 06-05-1891.
 2. Anna Adriana Triestram, geboren te Groede op 21 mei 1900. Zij is getrouwd te Groede op 6 mei 1926, op 25-jarige leeftijd met Anthonie Francois Lergner (27 jaar oud), marechausseé, geboren te Zuidzande in het jaar 1899, zoon van Anthonie Francois Lergner (herbergier) en Suzanna Boone.

IX-bj Izaak Triestram, agent van politie, geboren te Nieuwvliet op 23 oktober 1869, wonende te Maastricht, zoon van VIII-al. Hij is getrouwd te Assen op 30 september 1896, op 26-jarige leeftijd met Sjoukje Rodenburg (24 jaar oud), geboren te Assen op 21 mei 1872, dochter van Haijo Wagemans Rodenburg (arbeider) en Hillegien Venema. Uit dit huwelijk:

 1. John Triestram, geboren in het jaar 1897.
 2. Hillegina Adriana Triestram, geboren te Amsterdam in het jaar 1904. Zij is getrouwd te Amsterdam op 27 oktober 1927, op 23-jarige leeftijd met Jan Arie Nicolaas de Jong (33 jaar oud), schrijven bij de rijksverzekeringsbank, geboren in het jaar 1894, zoon van Nicolaas de Jong (letterzetter) en Aaltje Huizinga.

IX-bk Magdalena Triestram, geboren te Nieuwvliet op 21 januari 1875, overleden aldaar op 29 januari 1933, dochter van VIII-al. Zij is getrouwd te Groede op 16 mei 1895, op 20-jarige leeftijd met Izaak Mogré (26 jaar oud), landmansknecht, geboren te Nieuwvliet in het jaar 1869, overleden te Groede op 21 januari 1953, zoon van Pieter Mogré (bierhuishouder) en Catharina Jacoba de Wagemaker. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Catharina Mogré, geboren te Groede op 18 augustus 1897. Zij is getrouwd te Nieuwvliet op 17 september 1925, op 28-jarige leeftijd met Johannes van den Ameele (30 jaar oud), werkman, geboren te Cadzand in het jaar 1895, zoon van Pieter van den Ameele en Johanna van Houte.
 2. Catharina Adriana Mogré, geboren te Groede op 24 december 1899, volgt onder X-ad.

IX-bl Jakob Dierings, arbeider en werkman, geboren te Cadzand op 1 september 1834 (nederlands hervormd), zoon van VIII-ao.

Emigrant naar de Verenigde Staten van Amerika. Datum vertrek 9-8-1873 met 7 kinderen. Religie Nederlands Hervormd.

Hij is getrouwd te Groede op 21 mei 1858, op 23-jarige leeftijd met Maria Catharina Verherbrugge (23 jaar oud), arbeidster, geboren te Groede in het jaar 1835 (nederlands hervormd), dochter van Elisabeth Verherbrugge. Uit dit huwelijk:

 1. Jannis Dierings, geboren te Groede op 18 november 1858 (nederlands hervormd).
 2. Abraham Dierings, geboren te Nieuwvliet op 20 maart 1861 (nederlands hervormd).
 3. Jakob Dierings, geboren te Nieuwvliet op 16 mei 1862 (nederlands hervormd), overleden aldaar op 10 augustus 1863.
 4. Cornelia Elizabeth Dierings, geboren te Nieuwvliet op 27 oktober 1863 (nederlands hervormd).
 5. Elizabeth Dierings, geboren te Nieuwvliet op 12 juni 1865 (nederlands hervormd).
 6. Pieter Dierings, geboren te Nieuwvliet op 2 juli 1866 (nederlands hervormd).
 7. Jakob Dierings, geboren te Nieuwvliet op 30 oktober 1867 (nederlands hervormd), overleden aldaar op 17 augustus 1868.
 8. Izaak Dierings, geboren te Nieuwvliet op 1 september 1869 (nederlands hervormd), overleden aldaar op 21 januari 1871.
 9. Suzanna Dierings, geboren te Nieuwvliet op 13 maart 1871 (nederlands hervormd).
  Op 9-8-1873 vertrokken naar Noord-Amerika.
 10. Maria Dierings, geboren te Nieuwvliet op 17 december 1872 (nederlands hervormd).

IX-bm Kornelia Dierings, arbeidster, geboren te Cadzand op 28 januari 1838, overleden aldaar op 15 januari 1869, dochter van VIII-ao. Zij is getrouwd te Cadzand op 9 november 1859, op 21-jarige leeftijd met Abraham den Dekker (26 jaar oud), arbeider, geboren te Cadzand in het jaar 1833, zoon van Abraham den Dekker en Pieternella Merk (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Jannis den Dekker, geboren te Cadzand op 5 februari 1861.
 2. Pieternella den Dekker, geboren te Cadzand op 2 september 1862, overleden aldaar op 11 mei 1868.
 3. Pieter den Dekker, geboren te Cadzand op 23 februari 1864, overleden aldaar op 21 juni 1868.
 4. Jakob den Dekker, geboren te Cadzand op 12 juni 1865.
 5. Cornelia den Dekker, geboren te Cadzand op 27 september 1866.
 6. Pieternella den Dekker, geboren te Cadzand op 4 augustus 1868.

IX-bn Catharina Dierings, arbeidster en koehoudster, geboren te Sint Kruis op 3 maart 1838, overleden aldaar op 12 juli 1911, dochter van VIII-ap. Zij is getrouwd te Oostburg op 24 oktober 1860, op 22-jarige leeftijd met Jacob Beerens (28 jaar oud), arbeider en koehouder, geboren te Sint Kruis in het jaar 1832, overleden aldaar op 17 april 1903, zoon van Adriaan Beerens en Pieternella van de Plassche. Uit dit huwelijk:

 1. Michiel Beerens, geboren te Sint Kruis op 1 januari 1861, volgt onder X-ae.
 2. Janneke Beerens, geboren te Sint Kruis op 10 februari 1862, volgt onder X-af.
 3. Elizabeth Beerens, geboren te Sint Kruis op 4 december 1863, overleden aldaar op 30 juli 1873.
 4. Jacobus Beerens, geboren te Sint Kruis op 30 juni 1865, overleden aldaar op 3 november 1866.
 5. Dina Suzanna Beerens, geboren te Sint Kruis op 24 oktober 1867, volgt onder X-ag.
 6. Levenloos Beerens, geboren te Sint Kruis op 18 september 1869, overleden aldaar op 18 september 1869.
 7. Cornelia Pieternella Beerens, geboren te Sint Kruis op 24 februari 1871, volgt onder X-ah.
 8. Elizabeth Jozina Beerens, geboren te Sint Kruis op 20 augustus 1873, volgt onder X-ai.
 9. Pieternella Beerens, geboren te Sint Kruis op 30 juli 1875, volgt onder X-aj.
 10. Levenloos Beerens, geboren te Sint Kruis op 2 mei 1877, overleden aldaar op 2 mei 1877.
 11. Jacob Beerens, geboren te Sint Kruis op 14 augustus 1878 (nederlands hervormd), volgt onder X-ak.
 12. Suzanna Beerens, geboren te Sint Kruis op 31 juli 1880, volgt onder X-al.

IX-bo Jacob Dierings, landbouwersknecht, kroeghouder en koehouder, geboren te Sint Kruis op 9 februari 1839, overleden te Waterlandskerkje (Zeeland) op 8 januari 1909, zoon van VIII-ap. Hij is getrouwd te Sint Kruis op 10 december 1862, op 23-jarige leeftijd met Maria Cornelia de Ridder (20 jaar oud), huishoudster en koehoudster, geboren te Sint Kruis in het jaar 1842, overleden te Waterlandskerkje (Zeeland) op 23 januari 1927, dochter van Abraham de Ridder (broodbakker) en Susanna Nortier. Uit dit huwelijk:

 1. Janneke Maria Dierings, geboren te Sint Kruis op 5 mei 1863, overleden aldaar op 18 maart 1870.
 2. Suzanna Catharina Dierings, geboren op 1 juni 1865, overleden te Sint Kruis op 26 juli 1865.
 3. Michiel Dierings, geboren te Sint Kruis op 3 november 1866, overleden aldaar op 18 november 1866.
 4. Michiel Dierings, geboren te Sint Kruis op 28 december 1867, overleden aldaar op 10 februari 1868.
 5. Michiel Johannes Dierings, geboren te Sint Kruis op 15 februari 1871, overleden aldaar op 26 juni 1871.
 6. Maria Cornelia Dierings, geboren te Sint Kruis op 20 september 1873, volgt onder X-am.
 7. David Dierings, geboren te Sint Kruis op 27 juli 1875, overleden aldaar op 1 september 1875.
 8. Catharina Suzanna Dierings, geboren te Sint Kruis op 14 februari 1878, volgt onder X-an.
 9. Jakob Dierings, geboren te Sint Kruis op 25 november 1880, overleden aldaar op 22 december 1880.
 10. Abraham Dierings, geboren te Sint Kruis op 12 mei 1884, overleden aldaar op 11 juli 1884.

IX-bp Elizabeth Dierings, dienstmeid, geboren te Sint Kruis op 29 maart 1840, overleden te Aardenburg op 16 augustus 1923, dochter van VIII-ap. Zij is getrouwd te Sint Kruis op 1 november 1866, op 26-jarige leeftijd met Jacobus Nieskens (31 jaar oud), landbouwer, geboren te Sint Kruis op 12 mei 1835, overleden te Aardenburg op 23 april 1879, zoon van Jan Nieskens en Janna de Meij (werkvrouw). Uit dit huwelijk:

 1. Janneke Johanna Nieskens, geboren te Sint Marguerite (BelgiŽ) in het jaar 1868, volgt onder X-ao.
 2. Janna Jozina Nieskens, geboren te Aardenburg op 7 april 1871, overleden aldaar op 23 juni 1871.
 3. Jacobus Johannes Nieskens, slager, geboren te Aardenburg op 16 juli 1873, overleden aldaar op 1 juni 1940. Hij is getrouwd te Aardenburg op 18 mei 1899, op 25-jarige leeftijd met (en gescheiden van) Janneke Pieternella van der Hooft (21 jaar oud), geboren te Aardenburg op 19 juni 1877, overleden aldaar op 10 april 1959, dochter van Izaak van der Hooft (commissionair) en Wilhelmina Magdalena Bruijnooge.
 4. Pieter Jacobus Nieskens, broodbakkersknecht, geboren te Aardenburg op 6 april 1875, ongehuwd overleden aldaar op 15 mei 1893.
 5. Johannes Jacobus Nieskens, geboren te Aardenburg op 14 juli 1876, volgt onder X-ap.

IX-bq Dina Dierings, dienstmeid, geboren te Sint Kruis op 26 januari 1844, wonende te Paterson (New Jersey - USA), dochter van VIII-ap.

Dina Dierings. Emigrant op donderdag 5 november 1891 Aardenburg. Geboorteplaats: Sint Kruis. Geboortedatum: 26-1-1844. Burgerlijke staat: Gehuwd. Plaats van vertrek: Aardenburg. Datum uitschrijving: 5-11-1891. Bestemming: Paterson, New Jersey.

Zij is getrouwd te Sint Kruis op 27 november 1868, op 24-jarige leeftijd met Pieter Izaak Baart (31 jaar oud), klompenmaker, geboren te Eede (Zeeland) op 8 augustus 1837, zoon van Daniel Baart en Levina Schijve (koehoudster).

Pieter Izaak Baart
Emigrant op zaterdag 5 november 1881 Aardenburg
Geboorteplaats: Eede
Geboortedatum: 8-8-1837
Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd
Burgerlijke staat: Gehuwd
Plaats van vertrek: Aardenburg
Datum uitschrijving: 5-11-1881
Bestemming: Paterson, New Jersey.
Uit dit huwelijk:
 1. Janneke Levina Baart, geboren te Eede (Zeeland) op 29 maart 1869, volgt onder X-aq.
 2. Michiel Daniel Baart, geboren te Aardenburg op 18 juni 1870.
 3. Levina Jozina Baart, geboren te Aardenburg op 30 maart 1872, overleden aldaar op 30 maart 1872.
 4. Elizabeth Baart, geboren te Aardenburg op 24 april 1873.
 5. Jacobus Johannes Baart, geboren te Aardenburg op 29 oktober 1874.
 6. Pieter Baart, geboren te Aardenburg op 23 maart 1876.
  Pieter Baart Emigrant op zaterdag 5 november 1881 Aardenburg
  Geboorteplaats: Aardenburg
  Geboortedatum: 23-3-1876
  Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd
  Burgerlijke staat: Ongehuwd
  Plaats van vertrek: Aardenburg
  Datum uitschrijving: 5-11-1881
  Bestemming: Paterson, New Jersey.
 7. Sara Baart, geboren te Aardenburg op 19 maart 1879.
 8. Daniel Baart, geboren te Aardenburg op 14 mei 1881, overleden aldaar op 13 juni 1882.

IX-br Johannes Dierings, landbouwersknecht, koehouder en landbouwer, geboren te Sint Kruis op 29 april 1845, overleden te Oostburg op 17 januari 1926, zoon van VIII-ap. Hij is getrouwd te Sint Kruis op 19 februari 1873, op 27-jarige leeftijd met Suzanna Sara van Houte (32 jaar oud), dienstmeid en koehoudster, geboren te Groede op 7 september 1840, overleden te Oostburg op 18 januari 1927, dochter van Jozias van Houte en Sara Leenhouts. Uit dit huwelijk:

 1. Michiel Jozias Dierings, geboren te Sint Kruis op 24 april 1873, volgt onder X-ar.
 2. Ida Suzanna Dierings, geboren te Sint Kruis op 16 december 1874, volgt onder X-as.
 3. Catharina Jozina Dierings, geboren te Groede op 7 februari 1876, volgt onder X-at.
 4. Maria Cathalijntje Dierings, geboren te Sint Kruis op 9 februari 1877, volgt onder X-au.
 5. Jozias Michiel Dierings, geboren te Sint Kruis op 25 augustus 1880, volgt onder X-av.
 6. Johannes Dierings, geboren te Sint Kruis op 24 februari 1882, overleden aldaar op 15 maart 1883.

IX-bs David Dierings, landmansknecht en veldarbeider, geboren te Sint Kruis op 5 december 1846, overleden te Oostburg op 18 augustus 1927, zoon van VIII-ap. Hij is getrouwd te Groede op 6 maart 1878, op 31-jarige leeftijd met Maria Wilhelmina van Luijk (23 jaar oud), naaister, geboren te Groede op 9 mei 1854, overleden aldaar op 5 december 1938, dochter van Pieter François van Luijk (touwslagersknecht) en Wilhelmina Levina Elfrink. Uit dit huwelijk:

 1. Michiel Dierings, geboren te Groede op 2 december 1878, volgt onder X-aw.
 2. Pieter Dierings, veldarbeider, geboren te Groede op 23 januari 1880, overleden te Oostburg op 21 november 1960. Hij is getrouwd te Retranchement op 4 mei 1910, op 30-jarige leeftijd met Suzanna Jozina van Hee (31 jaar oud), veldarbeidster, geboren te Retranchement op 12 mei 1878, overleden aldaar op 23 oktober 1952, dochter van Jacob van Hee (veldarbeider) en Maria Mersen (veldarbeidster).
 3. Jacob Dierings, metselaar, geboren te Groede op 26 augustus 1881, overleden te Breskens op 8 mei 1948. Hij is getrouwd te Breskens op 14 juli 1910, op 28-jarige leeftijd met Cornelia Maria van Meenen (26 jaar oud), geboren te Groede in het jaar 1884, dochter van Pieter van Meenen (landbouwer) en Cornelia Maria van Bortel.
 4. Jannis Dierings, geboren te Groede op 11 april 1884, overleden aldaar op 27 maart 1885.
 5. Maria Wilhelmina Dierings, geboren te Groede op 30 juni 1885, volgt onder X-ax.
 6. Janneke Maria Dierings, geboren te Groede op 17 december 1887.
 7. Maria Levina Dierings, dienstbode, geboren te Groede op 3 maart 1891. Zij is getrouwd te Groede op 28 augustus 1919, op 28-jarige leeftijd met Joos Wille (28 jaar oud), koopman, geboren te Groede in het jaar 1891, zoon van Joos Wille (horlogemaker) en Esther Adriana Legrand.
 8. Levina Catharina Dierings, geboren te Groede op 13 juli 1892, overleden aldaar op 8 mei 1893.

IX-bt Susanna Dierings, dienstmeid, geboren te Sint Kruis op 21 augustus 1849, overleden te Vlissingen op 7 juli 1936, dochter van VIII-ap. Zij is getrouwd te Sint Kruis op 13 februari 1873, op 23-jarige leeftijd met Jannis Visser (27 jaar oud), timmermansknecht en timmerman, geboren te Aardenburg op 27 mei 1845, overleden te Vlissingen op 1 oktober 1918, zoon van Samuel Pieter Visser (brouwersknecht) en Maria Adriana de Molenaar. Uit dit huwelijk:

 1. Samuel Michiel Visser, timmerman, geboren te Aardenburg op 6 april 1873, overleden te Vlissingen op 17 maart 1926.
  Geboorteplaats: Aardenburg.
  Jaar van opname: 1895.
  Opgenomen in: Strafgevangenis te Goes.
  Hij is getrouwd te Vlissingen op 29 mei 1895, op 22-jarige leeftijd met Pieternella Elisabeth Braamse (28 jaar oud), geboren te Kats op 14 juni 1866, overleden te Vlissingen op 6 februari 1951, dochter van Jan Braamse (werkman) en Maria Karman.
 2. Janna Suzanna Visser, geboren te Aardenburg op 10 juni 1875, volgt onder X-ay.
 3. Janneke Maria Visser, geboren te Vlissingen op 22 december 1876, overleden te Sluis op 5 april 1877.

IX-bu Michiel Dierings, bakkersknecht en bakker, geboren te Sint Kruis op 26 november 1853, wonende te Middelburg, overleden op 22 juli 1919, zoon van VIII-ap. Hij is getrouwd te Oostburg op 21 april 1880, op 26-jarige leeftijd met Sara Cathalijntje Risseeuw (33 jaar oud), geboren te Oostburg in het jaar 1847, wonende te Middelburg, overleden aldaar op 20 februari 1937, dochter van Jozias Risseeuw en Cathalijntje van Melle Zonnevijlle. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Dierings, geboren te Middelburg op 16 februari 1881, overleden aldaar op 16 februari 1881.

IX-bv Catharina IsraŽl, dienstmeid, geboren te Oostburg op 27 februari 1844, dochter van VIII-aq.

Opmerking: Erkend kind: Catharina ingeschreven B.S. 27-02-1844 te Oostburg.

Zij is getrouwd te Aardenburg op 17 mei 1866, op 22-jarige leeftijd met Pieter Johannes Hol (24 jaar oud), werkman, koehouder, landbouwer en rustend landbouwer, geboren te Aardenburg op 24 september 1841, overleden aldaar op 15 augustus 1907, zoon van Johannes Hol en Johanna Beun. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Jacobus Hol, geboren te Aardenburg op 2 mei 1867, volgt onder X-az.
 2. Jacobus Johannes Hol, geboren te Aardenburg op 1 oktober 1868, overleden aldaar op 25 november 1868.
 3. Janna Johanna Hol, geboren te Aardenburg op 4 november 1869, volgt onder X-ba.
 4. Maria Hol, geboren te Aardenburg op 3 januari 1871, overleden aldaar op 16 maart 1872.
 5. Jacobus Cornelis Hol, geboren te Aardenburg op 15 mei 1872, overleden aldaar op 2 juli 1872.
 6. Johanna Maria Hol, geboren te Aardenburg op 29 mei 1873.
 7. Maria Johanna Hol, geboren te Aardenburg op 15 oktober 1874, overleden aldaar op 2 mei 1876.
 8. Johanna Josina Hol, geboren te Aardenburg op 10 april 1876, overleden aldaar op 1 maart 1877.
 9. Pieter Johannes Hol, geboren te Aardenburg op 27 september 1879, volgt onder X-bb.
 10. Levenloos Hol, geboren te Aardenburg op 10 maart 1881, overleden aldaar op 10 maart 1881.
 11. Hendrik Cornelis Hol, geboren te Aardenburg op 3 juli 1882, volgt onder X-bc.
 12. Jacobus Cornelis Hol, geboren te Aardenburg op 13 april 1886.

IX-bw Janna IsraŽl, arbeidster, geboren te Oostburg op 23 mei 1851, dochter van VIII-aq.

Janna Israel, emigrant op donderdag 9 juni 1881 Oostburg
Geboorteplaats: Oostburg
Geboortedatum: 23-5-1851
Kerkgenootschap : Nederlands-hervormd
Burgerlijke staat: Ongehuwd
Plaats van vertrek: Oostburg
Datum uitschrijving: 9-6-1881
Bestemming: Noord-Amerika
Bron: Bevolkingsregister voormalige gemeente Oostburg
Berust bij: Gemeente Sluis.

Haar zoon van een onbekende man:

 1. Jacobus Pieter IsraŽl, geboren te Oostburg op 15 februari 1875.

IX-bx Willem Raspalje Henderiksen, tuinman en werkman, geboren te Ritthem op 28 oktober 1835, wonende te Middelburg, overleden aldaar op 30 maart 1921, zoon van VIII-ar. Hij is getrouwd te Middelburg op 21 oktober 1874, op 38-jarige leeftijd met Neeltje Steffens (32 jaar oud), geboren te Middelburg op 4 december 1841, wonende aldaar, overleden aldaar op 4 april 1921, dochter van Hubertus Steffens en Maatje Zagariasse. Uit dit huwelijk:

 1. Maatje Maria Henderikse, geboren te Middelburg op 14 april 1875, overleden aldaar op 21 augustus 1875.
 2. Willem Hubertus Henderikse, boekbinder, geboren te Middelburg op 22 september 1876, overleden aldaar op 23 januari 1956. Hij is getrouwd te Middelburg op 2 augustus 1933, op 56-jarige leeftijd met Catharina Spaeter (48 jaar oud), geboren te Vlissingen op 10 september 1884, dochter van Johannes Spaeter (werkman) en Tannetje Boonman (dienstbode).
 3. Hubertus Henderikse, geboren te Middelburg op 18 februari 1878, volgt onder X-bd.

IX-by Anna Baart, arbeidster, geboren te Ritthem op 16 oktober 1845, overleden te Vlissingen op 10 maart 1870, dochter van VIII-at. Zij is getrouwd te Middelburg op 22 mei 1867, op 21-jarige leeftijd met Martijn Hollestelle (25 jaar oud), arbeider en werkman, geboren te Oost- en West-Souburg op 11 februari 1842, zoon van Johannis Hollestelle (scheepstimmerman en scheepsmaker) en Willemina Ruijsen (dienstmeid). Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Hollestelle, dienstbode, geboren te Oost- en West-Souburg op 10 september 1867, ongehuwd overleden te Middelburg op 2 september 1887.

IX-bz Adriaan Alewijnse, werkman en landbouwer, geboren te Oost- en West-Souburg op 1 maart 1854, wonende te Kleverskerke (Zeeland), ongehuwd overleden te Vlissingen op 28 augustus 1934, zoon van VIII-at.

Opmerking: Akte van erkenning, geboren te Oost- en West-Souburg.

Hij is getrouwd te Middelburg op 3 april 1877, op 23-jarige leeftijd met Pieternella Louwerse (23 jaar oud), dienstbode, geboren te Oost- en West-Souburg op 24 november 1853, wonende te Middelburg, overleden te Vlissingen op 26 april 1923, dochter van Janus Louwerse en Maatje Westveer. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Alewijnse, geboren te Middelburg op 16 april 1877, volgt onder X-be.
 2. Maatje Alewijnse, geboren te Middelburg op 24 oktober 1878, volgt onder X-bf.
 3. Neeltje Alewijnse, geboren te Middelburg op 14 april 1880, volgt onder X-bg.
 4. Pieternella Alewijnse, geboren te Middelburg op 9 oktober 1881, overleden te Vlissingen op 24 september 1911. Zij is getrouwd te Vlissingen op 6 oktober 1905, op 23-jarige leeftijd met Pieter Christiaan Zeeveld (22 jaar oud), koopman, geboren te Vlissingen in het jaar 1883, zoon van Christiaan Zeeveld (schilder) en Johanna Willemse.
 5. Adriana Alewijnse, geboren te Middelburg op 26 oktober 1882, overleden te Vlissingen op 25 juli 1947. Zij is getrouwd te Vlissingen op 22 mei 1912, op 29-jarige leeftijd met Huibrecht de Ruijter (25 jaar oud), bootwerker, geboren te Sint Philipsland in het jaar 1887, zoon van Machiel Adriaan de Ruijter (observator) en Maria Verwijs.
 6. Janus Alewijnse, geboren te Middelburg op 16 februari 1884, overleden aldaar op 22 juli 1884.
 7. Janus Alewijnse, geboren te Middelburg op 11 september 1885, volgt onder X-bh.
 8. Pieter Alewijnse, geboren te Middelburg op 31 december 1887, overleden aldaar op 10 januari 1888.

IX-ca Neeltje Alewijnse, geboren te Oost- en West-Souburg op 2 februari 1857, overleden te Middelburg op 23 december 1886, dochter van VIII-at. Zij is getrouwd te Middelburg op 23 december 1881, op 24-jarige leeftijd met Willem van Oosten (25 jaar oud), karreman, geboren te Domburg in het jaar 1856, zoon van Adriaan van Oosten en Adriana Trieller. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos van Oosten, geboren te Middelburg op 20 december 1886, overleden aldaar op 20 december 1886.

IX-cb Adriaan Cornelis Alewijnse, landbouwersknecht, geboren te Oost- en West-Souburg op 5 maart 1847, wonende te Middelburg, overleden aldaar op 12 november 1919, zoon van VIII-au. Hij is getrouwd te Middelburg op 17 september 1873, op 26-jarige leeftijd met Neeltje Buijs (21 jaar oud), dienstbode, geboren op 17 november 1851, wonende te Middelburg, overleden aldaar op 20 oktober 1927, dochter van Andries Buijs (landbouwer) en Janna Caljouw. Uit dit huwelijk:

 1. Aarnout Alewijnse, geboren te Middelburg op 4 december 1873, volgt onder X-bi.
 2. Johanna Pieternella Alewijnse, geboren te Middelburg op 25 februari 1876, volgt onder X-bj.

IX-cc Leijn Alewijnse, landbouwer, geboren te Oost- en West-Souburg op 26 maart 1850, zoon van VIII-au. Hij is getrouwd te Middelburg op 28 oktober 1874, op 24-jarige leeftijd met Maria Giffard (24 jaar oud), dienstbode, geboren te Arnemuiden op 7 april 1850, overleden te Oost- en West-Souburg op 1 maart 1900, dochter van Marinus Bernardus Giffard (veldarbeider) en Arendina Trampe. Uit dit huwelijk:

 1. Aarnout Alewijnse, geboren te Middelburg op 4 juni 1875, overleden aldaar op 9 juni 1875.
 2. Barendina Alewijnse, geboren te Middelburg op 15 september 1876, volgt onder X-bk.

IX-cd Joost Alewijnse, smid, geboren te Oost- en West-Souburg op 19 november 1855, wonende te Middelburg (Rusthuis, Noordbolwerk M 248), overleden te Middelburg op 28 maart 1941, zoon van VIII-au. Hij is getrouwd te Middelburg op 9 juni 1880, op 24-jarige leeftijd met Pieternella van Schijndel (26 jaar oud), geboren te Oostkapelle op 3 februari 1854, wonende te Middelburg (Winterstraat Q98), overleden te Middelburg op 26 juni 1935, dochter van Hendrikus van Schijndel en Christina Louwerse. Uit dit huwelijk:

 1. Aarnout Hendrikus Alewijnse, geboren te Middelburg op 15 augustus 1880, overleden aldaar op 25 mei 1881.

IX-ce Aarnout Alewijnse, pakhuisknecht, werkman en houtzager, geboren te Oost- en West-Souburg op 1 april 1859, zoon van VIII-au. Hij is getrouwd te Middelburg op 9 mei 1884, op 25-jarige leeftijd met Jacoba van Schijndel (26 jaar oud), dienstbode, geboren te Oostkapelle op 30 oktober 1857, overleden te Middelburg op 5 november 1918, dochter van Hendrikus van Schijndel en Christina Louwerse. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Alewijnse, geboren te Middelburg op 27 juli 1885.
 2. Hendrikus Alewijnse, geboren te Middelburg op 21 februari 1887, volgt onder X-bl.
 3. Christina Alewijnse, geboren te Middelburg op 5 februari 1889, overleden aldaar op 29 oktober 1889.
 4. Aarnout Alewijnse, geboren te Middelburg op 21 mei 1891, overleden aldaar op 13 juni 1891.
 5. Christina Alewijnse, geboren te Middelburg op 3 september 1892. Zij is getrouwd te Vlissingen op 12 februari 1909, op 16-jarige leeftijd met (en gescheiden op 26 mei 1915 van) Gerardus Wilhelmus de Jonge (18 jaar oud), bankwerker, geboren te Vlissingen in het jaar 1891, zoon van Gerardus Wilhelmus de Jonge (werkman) en Rosalia Noens.
  Given Name: Gerardus W.
  Surname: de Jonge
  Last Place of Residence: Vlissingen, Holland
  Date of Arrival: 20 Oct 1909
  Age at Arrival: 18y
  Ethnicity: Holland, Dutch
  Port of Departure: Rotterdam
  Port of Arrival: New York
  Gender: Male
  Marital Status: S
  US Citizen:
  Ship of Travel: Ryndam
  Collection: New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924.

IX-cf Jozina Alewijnse, dienstbode, geboren te Oost- en West-Souburg op 28 oktober 1854, overleden te Wissenkerke (Zeeland) op 26 november 1918, dochter van VIII-av.

Haar zoon van een onbekende man:

 1. Lein Alewijnse, geboren te Middelburg in het jaar 1879, volgt onder X-bm.

Zij is getrouwd te Oost- en West-Souburg op 10 mei 1882, op 27-jarige leeftijd (2) met Marinus Versluis (41 jaar oud), schipper en werkman, geboren te Kortgene (Zeeland) in het jaar 1841, overleden te Wissenkerke (Zeeland) op 25 januari 1907, zoon van Jan Pieter Versluis en Cornelia Harthoorn. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Neeltje Versluis, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 19 oktober 1882, volgt onder X-bn.
 2. Neeltje Wilhelmina Versluis, dienstbode, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 9 januari 1884, ongehuwd overleden aldaar op 27 juli 1906.
 3. Jan Pieter Versluis, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 23 juni 1885, overleden aldaar op 25 juli 1885.
 4. Wilhelmina Versluis, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 25 juli 1886, overleden aldaar op 11 februari 1903.

IX-cg Willemina Alewijnse, geboren te Oost- en West-Souburg op 29 maart 1861, overleden te Middelburg op 29 mei 1937, dochter van VIII-av. Zij is getrouwd te Middelburg op 9 oktober 1885, op 24-jarige leeftijd met Jacobus Izeboud (26 jaar oud), stoker en werkman, geboren te Koudekerke (Zeeland) op 11 mei 1859, overleden te Middelburg op 24 december 1930, zoon van Pieter Izeboud en Elizabeth van Molenbroek. Uit dit huwelijk:

 1. Elizabeth Izeboud, geboren te Middelburg op 20 februari 1887. Zij is getrouwd te Middelburg op 1 februari 1911, op 23-jarige leeftijd met Jacob Klaijsen (35 jaar oud), loodskwekeling eerste klasse, geboren te Vlissingen in het jaar 1876, zoon van Abraham Klaijsen en Anna Rebecca van den Bergen.
 2. Neeltje Izeboud, geboren te Middelburg op 26 maart 1888. Zij is getrouwd te Middelburg op 15 mei 1912, op 24-jarige leeftijd met Anthonij Witte (25 jaar oud), kleermaker, geboren te Axel in het jaar 1887, zoon van Hiebregt Maria Witte.
 3. Johanna Izeboud, geboren te Middelburg op 21 augustus 1889. Zij is getrouwd te Middelburg op 19 december 1913, op 24-jarige leeftijd met Jan Goedhart (27 jaar oud), ketelmaker, geboren te Vlissingen in het jaar 1886, zoon van Janus Goedhart en Wietske Clowting.
 4. Lein Izeboud, loodgieter, geboren te Middelburg op 2 januari 1892. Hij is getrouwd te Middelburg op 21 november 1919, op 27-jarige leeftijd (1) met (en gescheiden te Middelburg op 8 december 1920 van) Tannetje van Luijk (29 jaar oud), geboren te Middelburg in het jaar 1890, dochter van Johannes Melchior van Luijk (meubelmaker) en Josina Tange. Hij is getrouwd te Breskens op 29 januari 1925, op 33-jarige leeftijd (2) met Neeltje Jannetje Vermeulen (36 jaar oud), winkelierster, geboren te Schoondijke in het jaar 1889, dochter van Willem Jannis Vermeulen (nachtstoker) en Janna Catharina Duininck.
  (Zij was weduwe van Marinus Dirk van den Broecke, overleden voor 29 januari 1925.)
 5. Pieter Izeboud, geboren te Middelburg op 12 februari 1894, overleden aldaar op 4 augustus 1894.
 6. Jan Izeboud, geboren te Middelburg op 16 maart 1898, overleden aldaar op 24 augustus 1898.
 7. Pieter Izeboud, geboren te Middelburg op 25 september 1899.

IX-ch Jacobus Alewijnse, smid en koopman, geboren te Middelburg op 26 juni 1867, overleden aldaar op 12 februari 1912, zoon van VIII-av. Hij is getrouwd te Middelburg op 18 juni 1897, op 29-jarige leeftijd met Geertruida Cornelia de Jonge (29 jaar oud), geboren te Veere op 26 juni 1867, dochter van Gabriel de Jonge (kantonnier) en Lena Hendrika Kamhoot. Uit dit huwelijk:

 1. Leijn Andreas Cornelis Alewijnse, plaatwerker, geboren te Middelburg op 5 september 1898. Hij is getrouwd te Middelburg op 18 juli 1924, op 25-jarige leeftijd met Willemina Jacoba Sinke (27 jaar oud), geboren te Middelburg in het jaar 1897, dochter van Cornelis Sinke (timmerman) en Willemina Jacoba Bassie.
 2. Gabriel Johannes Alewijnse, geboren te Middelburg op 4 oktober 1901.
 3. Jan Jacobus Alewijnse, geboren te Middelburg op 31 maart 1904.
 4. Lena Hendrika Alewijnse, geboren te Middelburg op 9 mei 1905. Zij is getrouwd te Middelburg op 29 juli 1939, op 34-jarige leeftijd met Pieter de Vos (43 jaar oud), werktuigkundige, geboren te Middelburg in het jaar 1896, zoon van Jan de Vos en Pieternella Florisse.
 5. Neeltje Geertruida Alewijnse, geboren te Middelburg op 13 januari 1908, overleden aldaar op 13 januari 1946. Zij is getrouwd te Middelburg op 7 augustus 1935, op 27-jarige leeftijd met Adriaan de Vos (29 jaar oud), controleur voor het vreemdelingen verkeer, geboren te Middelburg in het jaar 1906, zoon van Jan de Vos en Pieternella Florisse.

IX-ci Adriaan Riekwel, smid en lood- en zinkwerker, geboren te Vlissingen op 27 november 1869, wonende aldaar, overleden te Oost- en West-Souburg op 19 december 1945, zoon van VIII-aw. Hij is getrouwd te Middelburg op 8 april 1892, op 22-jarige leeftijd met Johanna Eduarda Francina Kamermans (20 jaar oud), geboren te Middelburg op 8 september 1871, overleden te Vlissingen op 18 januari 1933, dochter van Eduard Lodewik Kamermans (smid) en Johanna Francina Geljon. Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit Riekwel, metaalbewerker en lood- en zinkwerker, geboren te Vlissingen op 10 mei 1892, overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 11 september 1944.
 2. Johanna Eduarda Francina Riekwel, geboren te Vlissingen op 24 oktober 1893, overleden aldaar op 29 oktober 1898.
 3. Maatje Riekwel, geboren te Vlissingen op 17 januari 1895.
 4. Eduard Lodewijk Riekwel, geboren te Vlissingen op 19 januari 1896, overleden aldaar op 13 november 1947. Hij was gehuwd met Irene Kathe Bausz.
 5. Cornelis Riekwel, geboren te Vlissingen op 7 februari 1897, overleden aldaar op 28 februari 1899.
 6. Johanna Eduarda Francina Riekwel, geboren te Vlissingen op 8 december 1898.
 7. Cornelis Marinus Riekwel, geboren te Vlissingen op 22 mei 1900.
 8. Antoon Riekwel, geboren te Vlissingen op 3 februari 1903, volgt onder X-bo.
 9. Jacoba Wilhelmina Johanna Riekwel, geboren te Vlissingen op 5 februari 1905.

IX-cj Catharina van Vlaanderen, geboren te Koudekerke (Zeeland) op 12 juni 1837, overleden aldaar op 8 december 1903, dochter van VIII-az. Zij is getrouwd te Koudekerke op 15 maart 1861, op 23-jarige leeftijd met Cornelis Maas (27 jaar oud), landbouwer en veldarbeider, geboren te Koudekerke (Zeeland) in het jaar 1834, overleden aldaar op 14 februari 1917, zoon van Pieter Maas en Johanna van der Heijde (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Maas, boerenknecht, werkman en machinist aan de gasfabriek, geboren te Koudekerke (Zeeland) op 31 juli 1861, overleden te Vlissingen op 21 maart 1923. Hij is getrouwd te Biggekerke op 11 november 1881, op 20-jarige leeftijd (1) met Stoffelina Bakker (24 jaar oud), dienstbode, geboren te Vlissingen in het jaar 1857, dochter van Cornelis Bakker (arbeider) en Leuntje Koppejan. Hij is getrouwd te Vlissingen op 28 mei 1909, op 47-jarige leeftijd (2) met Anna Maria van der Molen (49 jaar oud), geboren te Terneuzen in het jaar 1860, dochter van Lucas van der Molen en Judoca Asselman.
 2. Antheunis Maas, geboren te Koudekerke (Zeeland) op 20 augustus 1862, overleden aldaar op 21 april 1884.
 3. Jan Maas, geboren te Koudekerke (Zeeland) op 20 april 1864, overleden te Oudenbosch op 17 november 1943.
 4. Leijn Maas, geboren te Koudekerke (Zeeland) op 22 november 1865, overleden aldaar op 19 oktober 1867.
 5. Johanna Maas, geboren te Koudekerke (Zeeland) op 2 juli 1867, overleden aldaar op 15 oktober 1867.
 6. Louwers Maas, landbouwersknecht, geboren te Koudekerke (Zeeland) op 5 oktober 1868, overleden aldaar op 20 december 1964. Hij is getrouwd te Koudekerke (Zeeland) op 11 mei 1906, op 37-jarige leeftijd met Maria Elizabeth Back (25 jaar oud), dienstbode, geboren te Ritthem op 16 september 1880, dochter van Joos Back (landbouwersknecht en veldarbeider) en Maria Schout (dienstbode).
 7. Willem Cornelis Maas, geboren te Koudekerke (Zeeland) op 26 september 1869, overleden aldaar op 17 maart 1951.
 8. Jacomina Maas, geboren te Koudekerke (Zeeland) op 30 september 1870, overleden aldaar op 27 november 1870.
 9. Adriaan Maas, veldarbeider, geboren te Koudekerke (Zeeland) op 15 februari 1872, overleden te Vlissingen op 27 mei 1964. Hij is getrouwd te Koudekerke (Zeeland) op 27 april 1894, op 22-jarige leeftijd (1) met Catharina Koole (22 jaar oud), dienstbode, geboren te Serooskerke in het jaar 1872, dochter van Adriaan Cornelis Koole en Margrietha Louws. Hij is getrouwd te Koudekerke (Zeeland) op 13 mei 1902, op 30-jarige leeftijd (2) met Leintje van Hoeve (30 jaar oud), landbouwer, geboren te Serooskerke in het jaar 1872, dochter van Pieter van Hoeve en Pieternella de Nood.
 10. Andries Maas, geboren te Koudekerke (Zeeland) op 1 februari 1873, overleden aldaar op 23 februari 1873.
 11. Andries Maas, geboren te Koudekerke (Zeeland) op 12 februari 1874, overleden aldaar op 23 februari 1874.
 12. Johannes Maas, landbouwersknecht, geboren te Koudekerke (Zeeland) op 11 september 1875, overleden aldaar op 23 juli 1905. Hij is getrouwd te Ritthem op 30 november 1898, op 23-jarige leeftijd met Johanna Back (25 jaar oud), dienstbode, geboren te Ritthem op 23 september 1873, dochter van Joos Back (landbouwersknecht en veldarbeider) en Maria Schout (dienstbode).
 13. Jacomina Maas, geboren te Koudekerke (Zeeland) in oktober 1876, overleden aldaar op 15 januari 1877.
 14. Catharina Maas, dienstbode, geboren te Koudekerke (Zeeland) op 14 oktober 1877, overleden te Vlissingen op 4 juni 1939. Zij is getrouwd te Vlissingen op 29 augustus 1900, op 22-jarige leeftijd met Izaak Bosselaar (25 jaar oud), landbouwer, geboren te Vlissingen in het jaar 1875, zoon van Lein Bosselaar en Leuntje Stroo.

IX-ck Leijn van Vlaanderen, landbouwer, geboren te Koudekerke op 5 juli 1840, overleden te Vlissingen op 16 februari 1924, zoon van VIII-az. Hij is getrouwd te Koudekerke op 25 oktober 1867, op 27-jarige leeftijd met Louwerina Maas (23 jaar oud), geboren te Koudekerke in het jaar 1844, overleden te Vlissingen op 4 april 1922, dochter van Hendrik Maas en Cornelia Aarnoutse (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Jacomina van Vlaanderen, geboren te Koudekerke op 15 maart 1868, overleden aldaar op 6 juni 1875.
 2. Hendrik van Vlaanderen, geboren te Koudekerke op 24 juli 1870, volgt onder X-bp.
 3. Antheunis van Vlaanderen, geboren te Koudekerke op 15 juli 1871, overleden aldaar op 29 mei 1875.
 4. Jan van Vlaanderen, geboren te Koudekerke op 7 oktober 1872, overleden aldaar op 29 mei 1875.
 5. Jacomina Cornelia van Vlaanderen, geboren te Koudekerke op 21 september 1878, overleden te Vlissingen op 1 februari 1961. Zij is getrouwd te Koudekerke op 12 september 1902, op 23-jarige leeftijd met Cornelis Schout (24 jaar oud), koopman, geboren te Koudekerke in het jaar 1878, zoon van Jakob Schout (arbeider) en Maatje Bommelje.

IX-cl Petronella van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 18 juli 1851, overleden te Koudekerke op 10 mei 1923, dochter van VIII-az. Zij is getrouwd te Koudekerke op 8 januari 1869, op 17-jarige leeftijd met Izaak Hillebrand (24 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Koudekerke in het jaar 1845, overleden te Koudekerne op 18 juni 1909, zoon van Adriaan Hillebrand (landbouwer) en Adriana de Priester (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Hillebrand, dienstbode, geboren te Koudekerne op 7 maart 1869, overleden aldaar op 9 maart 1937. Zij is getrouwd te Koudekerne op 24 april 1896, op 27-jarige leeftijd met Maarten Verhage (25 jaar oud), landbouwer, geboren te Koudekerne in het jaar 1871, zoon van Martinus Verhage en Pieternella Adriana Aarnoutse.

IX-cm Andries van Vlaanderen, landbouwer, geboren te Koudekerke op 18 maart 1855, overleden aldaar op 10 juni 1929, zoon van VIII-az. Hij is getrouwd te Koudekerke op 12 november 1897, op 42-jarige leeftijd met Elizabeth Janse (35 jaar oud), diensthode, geboren te Koudekerke in het jaar 1862, overleden aldaar op 24 oktober 1947, dochter van Marinus Janse en Willemina de Priester. Uit dit huwelijk:

 1. Antheunis van Vlaanderen, landbouwer, geboren te Koudekerke op 25 december 1898. Hij is getrouwd te Koudekerke op 21 april 1926, op 27-jarige leeftijd met Leijntje de Kam (25 jaar oud), geboren te Grijpskerke in het jaar 1901, overleden te Vlissingen op 18 maart 1963, dochter van Klaas de Kam (smid) en Johanna de Witte.
 2. Willemina van Vlaanderen, geboren te Koudekerke op 10 november 1900, overleden aldaar op 5 september 1907.
 3. Jacomina van Vlaanderen, huishoudster, geboren op 9 oktober 1901, overleden te Middelburg op 26 augustus 1954.
 4. Maria van Vlaanderen, geboren te Koudekerke op 10 november 1904, overleden te Vlissingen. Zij is getrouwd te Oost- en West-Souburg op 8 oktober 1930, op 25-jarige leeftijd met Gerard van Soelen (24 jaar oud), landbouwer, geboren te Oost- en West-Souburg in het jaar 1906, zoon van Jasper van Soelen (landbouwer) en Cornelia Kodde.

IX-cn Jacobus van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 14 mei 1857, zoon van VIII-bb. Hij is getrouwd te Utrecht op 1 juli 1886, op 29-jarige leeftijd (1) met Maria Francisca Beek (27 jaar oud), geboren te Utrecht in het jaar 1859, dochter van Albertus Beek en Henrietta Theijs. Uit dit huwelijk:

 1. Andries van Vlaanderen, geboren te Utrecht op 9 juli 1888, overleden aldaar op 3 april 1889.

Hij is getrouwd te Utrecht op 16 mei 1893, op 36-jarige leeftijd (2) met Elisa Maria Catharina Beek (35 jaar oud), geboren te Groningen in het jaar 1858, dochter van Cornelis Beek en Margaretha Herman.

IX-co Jacoba Pieternella Huvers, geboren te Vlissingen op 30 november 1847, dochter van VIII-bc. Zij is getrouwd te Hellevoetsluis (ZH) op 10 mei 1872, op 24-jarige leeftijd met Leendert Louwe Kooijmans (27 jaar oud), geboren te Hellevoetsluis (ZH) in het jaar 1845, overleden te Nieuw Helvoet (ZH) op 31 januari 1921, zoon van Leen Kooijmans en Willemina Frees. Uit dit huwelijk:

 1. Leendert Frederik Pieter Louwe Kooijmans, geboren te Hellevoetsluis (ZH) op 12 februari 1874, overleden aldaar op 20 juli 1874.
 2. Leendert Pieter Louwe-Kooijmans, geboren te Hellevoetsluis (ZH) op 8 maart 1875, volgt onder X-bq.
 3. Catharina Wilhelmina Louwe Kooijmans, geboren te Hellevoetsluis (ZH) op 22 juni 1878, volgt onder X-br.
 4. Wilhelmina Jacoba Louwe Kooijmans, geboren te Hellevoetsluis (ZH) op 7 november 1880.

IX-cp Pieternella Huvers, geboren te Vlissingen op 16 maart 1850, overleden te Nieuw Helvoet op 24 december 1940, dochter van VIII-bc. Zij is getrouwd te Hellevoetsluis (ZH) op 13 juni 1873, op 23-jarige leeftijd met Johannes Carel van Hartingsveld (26 jaar oud), geboren te Hellevoetsluis (ZH) op 16 februari 1847, overleden aldaar op 10 april 1929, zoon van Carel van Hartingsveld en Elizabeth Daantje Musquitier Bijl. Uit dit huwelijk:

 1. Carel Pieter van Hartingsveld, geboren te Hellevoetsluis (ZH) op 22 augustus 1873.
 2. Pieter Carel van Hartingsveld, geboren te Hellevoetsluis (ZH) op 2 september 1875, overleden aldaar op 11 mei 1878.
 3. Johannes van Hartingsveld, geboren te Hellevoetsluis (ZH) op 9 september 1877. Hij is getrouwd te Hellevoetsluis (ZH) op 6 oktober 1904, op 27-jarige leeftijd met Maria Leentje Moree, geboren te Oudenhoorn, dochter van Pieter Moree en Jannetje Kouwenoord.
 4. Pieternella van Hartingsveld, geboren te Hellevoetsluis (ZH) op 19 oktober 1879. Zij is getrouwd te Hellevoetsluis (ZH) op 15 november 1906, op 27-jarige leeftijd met Cornelis Touw, geboren te Nieuw Helvoet, zoon van Arie Touw en Neeltje Langendoen.
 5. Catharina Elizabeth van Hartingsveld, geboren te Hellevoetsluis (ZH) op 15 november 1881. Zij is getrouwd te Hellevoetsluis (ZH) op 25 september 1913, op 31-jarige leeftijd met David Kosten (27 jaar oud), geboren te Hellevoetsluis (ZH) in het jaar 1886, zoon van Jozias Kosten en Adriana Hollestelle.
 6. Carel van Hartingsveld, geboren te Hellevoetsluis (ZH) op 6 januari 1884, overleden aldaar op 6 december 1885.
 7. Carel van Hartingsveld, geboren te Hellevoetsluis (ZH) op 3 augustus 1886. Hij is getrouwd te Nieuw Helvoet op 14 september 1911, op 25-jarige leeftijd met Maartje de Waal (22 jaar oud), geboren in het jaar 1889, dochter van Wernardus Adrianus de Waal en Angenietje Mos.
 8. Elizabeth van Hartingsveld, geboren te Hellevoetsluis (ZH) op 10 januari 1888. Zij is getrouwd te Hellevoetsluis (ZH) op 5 januari 1922, op 33-jarige leeftijd met Johan Georg de Roos (32 jaar oud), geboren te Weststellingwerf in het jaar 1890, zoon van Jan de Roos en Margje Zandhuizen.
 9. Pieter van Hartingsveld, onderwijzer, geboren te Hellevoetsluis (ZH) op 13 augustus 1891. Hij is getrouwd te den Helder op 1 september 1921, op 30-jarige leeftijd met Magdalena Slot (27 jaar oud), geboren te den Helder in het jaar 1894, dochter van Pieter Slot (reiziger) en Elisabeth Smit.
 10. Jacobus van Hartingsveld, geboren te Hellevoetsluis (ZH) op 28 april 1897.

IX-cq Catharina Elderfiel, dienstbode, geboren te Vlissingen op 15 oktober 1860, overleden te Etten-Leur (NB) op 17 juni 1948, dochter van VIII-bd. Zij is getrouwd te Vlissingen op 18 mei 1881, op 20-jarige leeftijd met Klaas Zuidema (27 jaar oud), hulploods, zeeman en matroos, geboren te Assen in het jaar 1854, verdronken te Westkapelle op 5 november 1897, zoon van Gerrit Zuidema (zeeman en kleermaker) en Wilhelmina Jacoba Karels.

Op bevel van de Arr. rechtbank van Middelburg moet deze akte opgenomen worden in het register van de Burgerlijke Stand. Hij is in de nabijheid van Westkapelle verdronken en aldaar aangespoeld. Bevel in register aanwezig.
Uit dit huwelijk:
 1. Gerrit Zuidema, geboren te Vlissingen op 1 augustus 1881, volgt onder X-bs.
 2. Leuntje Wilhelmina Zuidema, geboren te Vlissingen op 3 oktober 1882, overleden te Hellevoetsluis (ZH) op 21 april 1919. Zij is getrouwd te Vlissingen op 26 november 1913, op 31-jarige leeftijd met Pieter Gabrielse (33 jaar oud), korporaal-torpedomaker, geboren te Westkapelle in het jaar 1880, zoon van Stefanus Gabrielse (schrijver) en Katharina Verhage.
 3. Willem Jacobus Zuidema, geboren te Vlissingen op 23 oktober 1884, overleden aldaar op 9 november 1885.
 4. Cornelia Jacoba Zuidema, geboren te Vlissingen op 24 maart 1886, overleden aldaar op 6 januari 1887.
 5. Wilhelmina Jacoba Zuidema, geboren te Vlissingen op 5 november 1888, volgt onder X-bt.

IX-cr Martina Johanna Pieterse, geboren te Vlissingen op 20 april 1848, overleden aldaar op 16 maart 1923, dochter van VIII-bf. Zij is getrouwd te Vlissingen op 8 juni 1870, op 22-jarige leeftijd met Pieter Johannes Gillissen (24 jaar oud), timmerman, geboren te Vlissingen op 14 juli 1845, overleden aldaar op 30 november 1915, zoon van Gerard Hubert Gillissen (metselaar) en Margrieta Johanna Bruijns. Uit dit huwelijk:

 1. Margaretha Maatje Gillissen, geboren te Vlissingen op 4 november 1867, volgt onder X-bu.
 2. Gerard Cornelis Gillissen, geboren te Vlissingen op 24 november 1871, volgt onder X-bv.
 3. Maatje Gillissen, geboren te Vlissingen op 31 december 1873, volgt onder X-bw.
 4. Cornelia Pieternella Gillissen, geboren te Vlissingen op 6 februari 1875, overleden aldaar op 21 januari 1876.
 5. Cornelia Pieternella Gillissen, geboren te Vlissingen op 28 februari 1876, overleden te Middelburg op 20 januari 1945.
 6. Johanna Gillissen, geboren te Vlissingen op 3 juli 1877, overleden aldaar op 15 augustus 1877.
  De 2e aangever was Gerard Hubert Gillissen, 58 jaar, metselaar, grootvader.
 7. Pieternella Johanna Gillissen, geboren te Vlissingen in augustus 1878, overleden aldaar op 22 december 1878.
  De 2e aangever is Gerard Hubert Gillissen, 60 jaar, metselaar, grootvader.
 8. Barbara Johanna Gillissen, geboren te Vlissingen op 25 maart 1881, volgt onder X-bx.
 9. Levenloos Gillissen, geboren te Vlissingen op 12 september 1883, overleden aldaar op 12 september 1883.

IX-cs Johanna Catharina Pieterse, geboren te Vlissingen op 27 september 1851, overleden aldaar op 18 augustus 1890, dochter van VIII-bf. Zij is getrouwd te Vlissingen op 21 mei 1873, op 21-jarige leeftijd met Johannes Spinnaaij (21 jaar oud), timmerman, geboren te Vlissingen op 26 juli 1851, overleden aldaar op 31 augustus 1929, zoon van Pieter Spinnaaij (winkelknecht) en Anna Sara de Swart (dienstbode en winkelierster). Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Cornelis Spinnaaij, geboren te Vlissingen op 30 maart 1874, overleden aldaar op 31 juli 1874.
 2. Cornelis Spinnaaij, geboren te Vlissingen op 13 juni 1875, overleden aldaar op 4 mei 1876.
  Opmerking: de 2e aangever is Pieter Spinnaaij, 58 jaar, winkelbediende, grootvader.
 3. Jan Spinnaaij, geboren te Vlissingen op 27 december 1875, overleden aldaar op 25 januari 1879.
 4. Cornelis Spinnaaij, geboren te Vlissingen op 22 oktober 1876, overleden aldaar op 10 september 1890.
  De 2e aangever is Pieter Spinnaaij, 59 jaar, grootvader.
 5. Levenloos Spinnaaij, geboren te Vlissingen op 30 maart 1878, overleden aldaar op 30 maart 1878.
 6. Anna Sara Spinnaaij, geboren te Vlissingen op 14 juni 1879.
 7. Pieter Spinnaaij, geboren te Vlissingen op 11 januari 1881, overleden aldaar op 11 april 1882.
  De 2e aangever is Pieter Spinnaaij, 65 jaar, winkelbediende, grootvader.
 8. Maatje Spinnaaij, geboren te Vlissingen op 27 februari 1882, volgt onder X-by.
 9. Johannes Spinnaaij, geboren te Vlissingen op 22 april 1883.
 10. Johannes Spinnaaij, geboren te Vlissingen op 2 augustus 1884, overleden aldaar op 14 juli 1890.
 11. Pieternella Cornelia Spinnaaij, geboren te Vlissingen op 26 december 1886, volgt onder X-bz.
 12. Andries Spinnaaij, timmerman, geboren te Vlissingen op 7 april 1888. Hij is getrouwd te Vlissingen op 11 juli 1913, op 25-jarige leeftijd met Anna Garcia (25 jaar oud), geboren te Vlissingen in het jaar 1888, dochter van Adrianus Franciscus Garcia (winkelier) en Anna Pieterse.
 13. Cornelia Spinnaaij, geboren te Vlissingen op 10 juli 1889.
 14. Martina Johanna Spinnaaij, geboren te Vrijenban (ZH) op 9 augustus 1890, overleden aldaar op 27 augustus 1890.

IX-ct Pieternella Cornelia Pieterse, geboren te Vlissingen op 30 mei 1856, overleden te Goes op 6 oktober 1943, dochter van VIII-bf. Zij is getrouwd te Vlissingen op 11 juni 1879, op 23-jarige leeftijd met Arnoldus Barten (24 jaar oud), schilder, geboren te Vlissingen op 5 februari 1855, overleden aldaar op 29 maart 1929, zoon van Hendrik Barten en Jacomina Nieuwonder. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Barten, geboren te Vlissingen op 11 augustus 1880, volgt onder X-ca.
 2. Maatje Barten, geboren te Vlissingen op 21 augustus 1882. Zij is getrouwd te Vlissingen op 15 maart 1903, op 20-jarige leeftijd met Jacobus Cornelis van Son (20 jaar oud), ijzerwerker, geboren te Rotterdam in het jaar 1883, zoon van Cornelis Jacobus van Son (vormer) en Adriana Stoek.
 3. Cornelis Barten, timmerman, geboren te Vlissingen op 15 augustus 1885, wonende te Rochester (New York U.S.A.).
  Cornelis Barten
  Emigrant op donderdag 26 mei 1910 Vlissingen
  Status : alleengaand
  Geboorteplaats : Vlissingen
  Geboortedatum : 15-08-1885
  Kerkgenootschap : Nederlands-hervormd
  Beroep : timmerman
  Plaats van vertrek : Vlissingen
  Datum uitschrijving : 26-05-1910
  Bestemming : Rochester, New York
 4. Jacomina Barten, geboren te Vlissingen op 25 juli 1887, overleden aldaar op 21 september 1892.
 5. Arnoldus Barten, geboren te Vlissingen op 1 april 1889.
 6. Levenloos Barten, geboren te Vlissingen op 9 april 1890, overleden aldaar op 9 april 1890.
 7. Martina Johanna Barten, geboren te Vlissingen op 29 oktober 1891, overleden aldaar op 24 februari 1893.
 8. Pieter Johannes Barten, electriciŽn, geboren te Vlissingen op 4 oktober 1893. Hij is getrouwd te Vlissingen op 24 november 1916, op 23-jarige leeftijd met Pieternella Maria de Ruijter (31 jaar oud), geboren te Vlissingen in het jaar 1885, dochter van Johannes de Ruijter (scheepsmaker) en Sophia Gerarda Elisabeth Koks.

IX-cu Pieter Nicolaas van Vlaanderen, smid, geboren te Amsterdam in het jaar 1873, zoon van VIII-bg. Hij is getrouwd te Amsterdam op 22 april 1896, op 23-jarige leeftijd (1) met Johanna de Jong (23 jaar oud), geboren te IJsselmonde in het jaar 1873, dochter van Leendert de Jong en Jannigje Huizer. Hij is getrouwd te Rotterdam op 10 mei 1899, op 26-jarige leeftijd (2) met Antje van Donge (30 jaar oud), geboren te Brouwershaven (Zeeland) in het jaar 1869, dochter van Arie van Donge en Martina Vos. Uit dit huwelijk:

 1. Martina Andrea van Vlaanderen, geboren te Rotterdam op 7 april 1901.
 2. Andries van Vlaanderen, geboren te Rotterdam op 13 augustus 1902.

IX-cv John Valkier, Johannes, geboren te Oudelande op 5 juni 1871, wonende te Grand Rapids Ward 5, Kent, Michigan, overleden te Grand Rapids (Michigan U.S.A.) op 15 oktober 1931, zoon van VIII-bi. Hij is getrouwd te Grand Rapids (Michigan U.S.A.) op 14 januari 1896, op 24-jarige leeftijd met Winnie Vanden Bogert (18 jaar oud), geboren op 28 mei 1877, wonende te Grand Rapids Ward 5, Kent, Michigan, overleden te Grand Rapids (Michigan U.S.A.) op 20 maart 1967, dochter van Abraham VandenBoogert en Cornelia Gebraad. Uit dit huwelijk:

 1. Esther Frances Valkier, geboren te Grand Rapids (Michigan U.S.A.) op 11 oktober 1896. Zij is getrouwd te Grand Rapids (Michigan U.S.A.) op 11 oktober 1916, op 20-jarige leeftijd met D. Allison Denise (26 jaar oud), geboren te Lowell Twp. (Michigan U.S.A.) in het jaar 1890, zoon van Allison R. Denise en Anna Miller.
 2. Mary Valkier, geboren te Grand Rapids (Michigan U.S.A.) op 15 maart 1898, wonende te Grand Rapids Ward 5, Kent, Michigan. Zij was gehuwd met George Champion, geboren te Grand Rapids (Michigan U.S.A.) in het jaar 1894.
 3. Charles Valkier, geboren te Grand Rapids (Michigan U.S.A.) op 26 februari 1900, overleden op 13 juli 1900.
 4. Grace Mathilda Valkier, Tracy, geboren te Grand Rapids (Michigan U.S.A.) op 13 november 1906, wonende te Grand Rapids Ward 5, Kent, Michigan, overleden te Grand Rapids (Michigan U.S.A.) op 20 maart 1963. Zij is getrouwd te Grand Rapids (Michigan U.S.A.) op 20 juni 1925, op 18-jarige leeftijd met Norman Kelly (20 jaar oud), geboren te Buffalo (New York U.S.A.) in het jaar 1905, zoon van James A. Kelly en Isabella Peacock.

IX-cw Levi Valkier, geboren te Grand Rapids (Michigan U.S.A.) op 17 januari 1880, zoon van VIII-bi. Hij is getrouwd te Grand Rapids (Michigan U.S.A.) op 25 april 1905, op 25-jarige leeftijd met Nellie van Patten (16 jaar oud), geboren te New Jersey (USA) in het jaar 1889, dochter van J. van Patten en Lena van Vleet. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius Valkier, geboren in het jaar 1904.
 2. Lena Valkier, geboren in het jaar 1906.
 3. Fred Valkier, geboren te Kent (Michigan U.S.A.) op 17 augustus 1909, wonende te Lee (Florida U.S.A.), overleden op 21 juni 1992. Hij is getrouwd te Elkhardt (Indiana U.S.A.) op 3 februari 1931, op 21-jarige leeftijd met Johanna Zwart (18 jaar oud), geboren te Kent (Michigan U.S.A.) op 14 september 1912, dochter van Dirk Zwart en Ida Houtstva.
 4. Ada Valkier, geboren in het jaar 1911.

IX-cx Johannis Valkier, arbeider en gemeentewerker, geboren te Oudelande op 23 oktober 1866 (nederlands hervormd), wonende te Wolphaartsdijk en te 's-Heer Arendskerke (Zeeland), overleden te Vlissingen op 2 februari 1933, zoon van VIII-bj.

Johannis diende bij het 3e Regiment Infanterie, lichting 1866 en ging met groot verlof in 1891 en krijgt dan toestemming om te trouwen van zijn commandant te Bergen op Zoom. Hij woonde in Wolfaartsdijk, 's-Heer Arendskerke en vanaf 19.5.1896 in Vlissingen. Hij staat er vermeld als arbeider, stoker en gemeentewerkman. Zijn moeder en zijn broer Levinus woonden bij hem in.

Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 23 oktober 1891, op 25-jarige leeftijd met Johanna Gerdina Slabbekoorn (27 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 augustus 1864, overleden te Vlissingen op 10 juni 1937, dochter van Johannis Slabbekoorn (kleermaker) en Maria Katharina Kolenbrander. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Valkier, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 28 december 1891, volgt onder X-cb.
 2. Johannes Valkier, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 8 februari 1893, volgt onder X-cc.
 3. Maria Valkier, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 6 april 1894. Zij is getrouwd te Vlissingen op 16 september 1921, op 27-jarige leeftijd met Cornelis Piek (33 jaar oud), marinier 1e klasse, geboren te Groningen op 13 mei 1888, wonende te Amsterdam, zoon van Geert Piek en Greetje Homan.
 4. Jan Karel Valkier, geboren te Vlissingen op 29 september 1896 (doopgetuigen waren Hendrik Abraham Sonius en Karel Anthonie de Boer), volgt onder X-cd.
 5. Wilhelmina Valkier, geboren te Vlissingen op 31 mei 1899 (doopgetuigen waren Gerardus van Offenbeek en Petrus Josephus Berting), overleden te Vlissingen op 13 augustus 1988. Zij is in ondertrouw gegaan te Vlissingen op 9 februari 1921 en getrouwd aldaar op 25 februari 1921, op 21-jarige leeftijd met Bastiaan Mulder (26 jaar oud), autogeenlasser, geboren te Arnemuiden op 16 januari 1895, zoon van Capser Mulder en Hendrika Josina Dronkers.
 6. Jannetje Valkier, geboren te Vlissingen op 13 januari 1904 (doopgetuigen waren Pieter Deijbel en Cornelis Baart). Zij is getrouwd te Rotterdam op 16 januari 1924, op 20-jarige leeftijd met Christiaan Chrispijn (27 jaar oud), marinier, geboren te Leiden op 24 februari 1896, zoon van Paulina Chrispijn.

IX-cy Lievienis Openneer, arbeider, zeevarende, opperman en veldarbeider, geboren te Oudelande op 31 oktober 1867, overleden te Goes op 6 juli 1929, zoon van VIII-bk. Hij is getrouwd te Goes op 18 juli 1895, op 27-jarige leeftijd met Lena Johanna Vermeule (20 jaar oud), geboren te Goes op 6 maart 1875, overleden aldaar op 30 december 1948, dochter van Marinus Vermeule en Barbara Blitterswijk.

Opmerking: Marinus is erkend door beide ouders bij huwelijksvoltrekking te Goes d.d. 18-07-1895.
Uit dit huwelijk:
 1. Marinus Openneer, schippersknecht, geboren te Goes op 10 april 1895. Hij is getrouwd te Goes op 20 oktober 1921, op 26-jarige leeftijd met (en gescheiden op 30 september 1931 van) Adriana Neeltje Hibels (18 jaar oud), dienstbode, geboren te Goes in het jaar 1903, dochter van Jan Pieter Hibels en Catharina van Veen.
 2. Barbara Openneer, geboren te Goes op 22 augustus 1896, volgt onder X-ce.
 3. Neeltje Openneer, geboren te Goes op 15 maart 1898, volgt onder X-cf.
 4. Leendert Openneer, fabrieksarbeider, geboren te Goes op 13 november 1899. Hij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 11 augustus 1921, op 21-jarige leeftijd met Pieternella Jacoba Stevense (19 jaar oud), geboren te Kruiningen (Zeeland) in het jaar 1902, dochter van Marcelis Stevense (machinist) en Stoffelina van de Peerle.
 5. Rika Openneer, geboren te Goes op 4 september 1901, volgt onder X-cg.
 6. Dankert Openneer, geboren te Goes op 11 december 1902, overleden aldaar op 26 april 1903.
 7. Jacoba Anthonia Lena Johanna Openneer, geboren te Goes op 14 mei 1904, volgt onder X-ch.
 8. Teuntje Openneer, geboren te Goes op 28 oktober 1905, volgt onder X-ci.
 9. Cornelis Openneer, geboren te Goes op 4 september 1907, volgt onder X-cj.
 10. Filippus Openneer, geboren te Goes op 6 februari 1909, volgt onder X-ck.
 11. Martina Anthonia Openneer, geboren te Goes op 24 februari 1913. Zij is getrouwd te Goes op 30 juli 1931, op 18-jarige leeftijd met Joost Boonman (21 jaar oud), los werkman, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 17 februari 1910, zoon van Jacob Boonman (boerenknecht, werkman en landbouwer) en Rozalie van Kleunen.

IX-cz Danker Openneer, houtbewerker en fabrieksarbeider, geboren te Oudelande op 8 september 1877, overleden te Goes op 13 februari 1956, zoon van VIII-bk. Hij is getrouwd te Goes op 6 juni 1907, op 29-jarige leeftijd (1) met Berdina Adriana de Dreu (21 jaar oud), werkvrouw, geboren te Goes op 19 januari 1886, overleden aldaar op 28 juni 1921, dochter van Pieter de Dreu (arbeider) en Phillipina Olivier. Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje Christina Phillipina Openneer, geboren te Goes op 11 mei 1908. Zij is getrouwd te Goes op 8 april 1937, op 28-jarige leeftijd met Jan Kesselaar (20 jaar oud), landarbeider, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) in het jaar 1917, zoon van Jacob Kesselaar (transportarbeider) en Maria Johanna Stroosnijder.

Hij is getrouwd te Goes op 11 mei 1922, op 44-jarige leeftijd (2) met Hendrika van der Tak (27 jaar oud), dienstbode, geboren te Papendrecht in het jaar 1895, overleden te Middelburg op 25 januari 1958, dochter van Hendrik van der Tak (venter) en Willemina Stuij van der Herik.

IX-da Bastiaan Valkier, veldarbeider, rangeerder N.S. en wisselwachter, geboren te Oudelande op 9 oktober 1878 (nederlands hervormd), wonende te Middelburg, overleden aldaar op 15 juni 1953, zoon van VIII-bl. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 23 mei 1906, op 27-jarige leeftijd met Maatje Heijboer (24 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 mei 1882, overleden te Goes op 3 juli 1966, dochter van Jan Heijboer (koopman en meedroger) en Janna de Jonge. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Janna Valkier, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 4 februari 1911, overleden aldaar op 29 augustus 1911.
 2. Jan Johannes Valkier, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 15 juli 1912 (gereformeerd), volgt onder X-cl.
 3. Cornelis Adriaan Valkier, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 17 november 1913, overleden aldaar op 11 februari 1914.
 4. Johannis Jeremias Valkier, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 17 november 1913, volgt onder X-cm.
 5. Janna Cornelia Valkier, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 21 juni 1917, overleden aldaar op 9 november 1927.
 6. Cornelis Bastiaan Valkier, fotograaf, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 9 maart 1919, wonende te Leipzig (Duitsland), overleden aldaar.

IX-db Cornelis Valkier, werkman, stoker en kraandrijver, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 6 augustus 1881 (nederlands hervormd), wonende te Vlissingen, overleden te Middelburg op 21 mei 1944, zoon van VIII-bl. Hij is getrouwd te Vlissingen op 19 september 1913, op 32-jarige leeftijd met Josina Adriana Snoodijk (30 jaar oud), geboren te Middelburg op 14 oktober 1882, overleden te Vlissingen op 25 juli 1968, dochter van Dingenis Snoodijk (gasfitter) en Adriana Anna Huijsman. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Valkier, geboren te Vlissingen op 1 november 1915 (doopgetuigen waren Johannes Florusse en Hubertus Gijsbertus Spape), volgt onder X-cn.
 2. Dingenis Valkier, geboren te Vlissingen op 12 oktober 1916 (doopgetuigen waren Johannes Bartholeus Danckerts en Pieter Schuilwerve), volgt onder X-co.
 3. Cornelia Valkier, geboren te Vlissingen op 12 maart 1918 (doopgetuigen waren Paulus Hutchison en Steven Rorije). Zij is getrouwd te Vlissingen op 3 november 1939, op 21-jarige leeftijd met Hendrik Boomstra (22 jaar oud), geboren te Harlingen op 21 mei 1917.
 4. Adriana Valkier, geboren te Vlissingen op 4 maart 1919. Zij is getrouwd te Vlissingen op 3 oktober 1946, op 27-jarige leeftijd met Jan Marijs (30 jaar oud), geboren te Middelburg op 5 juli 1916.
 5. Sara Valkier, geboren te Vlissingen op 4 juli 1921. Zij is getrouwd te Vlissingen op 8 april 1948, op 26-jarige leeftijd met Marinus Blok (27 jaar oud), geboren te Vlissingen op 28 juni 1920, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 4 april 1989.
 6. Maatje Valkier, geboren te Vlissingen op 15 november 1924.

IX-dc Cornelia Hollestelle, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 augustus 1832, overleden aldaar op 30 december 1913, dochter van VIII-bm. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 24 januari 1861, op 28-jarige leeftijd met Pieter Luikenaar (29 jaar oud), arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 september 1831, overleden te Goes op 14 november 1927, zoon van Jan Luikenaar (arbeider) en Maatje de Jonge (arbeidster en boerenmeid). Uit dit huwelijk:

 1. Jan Luikenaar, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 juni 1862, overleden aldaar op 15 september 1862.
 2. Maria Luikenaar, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 november 1866, overleden aldaar op 1 december 1866.

IX-dd Janna Hollestelle, winkelierster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 november 1833, overleden aldaar op 2 december 1914, dochter van VIII-bm. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 25 september 1862, op 28-jarige leeftijd met Karel van Dalen (25 jaar oud), gistkoopman en winkelier, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) in het jaar 1837, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 30 juli 1919, zoon van Huibregt van Dalen (arbeider) en Jannetje Kriekaard (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Hubrecht van Dalen, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 16 februari 1863, volgt onder X-cp.
 2. Maria van Dalen, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 29 augustus 1865, overleden aldaar op 17 november 1865.
 3. Pieter van Dalen, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 6 februari 1867, overleden aldaar op 20 mei 1867.
 4. Willem van Dalen, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 6 februari 1867, volgt onder X-cq.
 5. Jannetje van Dalen, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 21 mei 1868, overleden aldaar op 11 augustus 1868.
 6. Maria van Dalen, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 3 mei 1870, volgt onder X-cr.
 7. Levenloos van Dalen, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 31 juli 1872, overleden aldaar op 31 juli 1872.
 8. Jacob van Dalen, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 april 1874, volgt onder X-cs.
 9. Jannetje van Dalen, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 september 1879. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 11 mei 1906, op 26-jarige leeftijd met Cornelis de Jonge (27 jaar oud), arbeider, geboren te Kapelle (Zeeland) in het jaar 1879, zoon van Marinus de Jonge (arbeider) en Forra Felius (arbeidster).

IX-de Jacob Hollestelle, schaapsherder, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 december 1839, overleden te Kattendijke (Zeeland) op 19 augustus 1916, zoon van VIII-bm. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 23 oktober 1862, op 22-jarige leeftijd met Adriana Lokerse (20 jaar oud), geboren te Yerseke op 24 april 1842, overleden te Kattendijke (Zeeland) op 17 augustus 1913, dochter van Bastiaan Lokerse (vrachtrijder) en Jannetje Kole. Uit dit huwelijk:

 1. Willem Hollestelle, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 10 maart 1863.
 2. Bastiaan Hollestelle, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 29 februari 1864.
  Bastiaan Hollestelle
  Emigrant in 1891 Kattendijke
  Leeftijd: 27
  Beroep: arbeider
  Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd
  Jaar vertrer: 1891
  Plaats van vertrek: Kattendijke
  Reden van vertrek: Verbetering van bestaan
  Bestemming : Verenigde Staten van Noord-Amerika.
 3. Jannetje Hollestelle, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 17 januari 1865, overleden aldaar op 11 juli 1865.
 4. Maria Hollestelle, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 14 december 1866, overleden aldaar op 18 juni 1868.
 5. Jannetje Hollestelle, geboren te Wilheminadorp op 29 maart 1868, volgt onder X-ct.
 6. Apollonia Hollestelle, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 13 november 1869, volgt onder X-cu.
 7. Jacob Hollestelle, schaapsherder, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 8 juni 1872, ongehuwd overleden aldaar op 4 juli 1923.
 8. Maria Hollestelle, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 17 november 1875, volgt onder X-cv.
 9. Jan Hollestelle, veldarbeider, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 17 november 1875, overleden aldaar op 20 juli 1916.
 10. Pieter Hollestelle, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 9 april 1877, overleden aldaar op 14 april 1878.
 11. Cornelia Hollestelle, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 9 april 1877, overleden aldaar op 11 april 1878.
 12. Pieter Hollestelle, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 4 oktober 1878, overleden aldaar op 21 maart 1880.
 13. Pieter Hollestelle, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 9 juni 1880.
  Pieter Hollestelle
  Emigrant op maandag 1 februari 1904 Kattendijke
  Geboortedatum: 09-06-1880
  Geboorteplaats: Kattendijke
  Burgerlijke staat: Ongehuwd
  Kerkgenootschap: Nederlands Hervormd
  Datum vertrek: 01-02-1904
  Bestemming: Allwood
  Bron: Bevolkingsregister gemeente Kattendijke
 14. Adriaan Hollestelle, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 5 augustus 1881, overleden aldaar op 23 september 1881.
 15. Cornelis Hollestelle, geboren te Wilhelminadorp op 3 april 1884, overleden te Kattendijke (Zeeland) op 8 oktober 1884.
 16. Cornelis Marinus Hollestelle, geboren te Wilhelminadorp op 18 december 1886, overleden te Kattendijke (Zeeland) op 21 maart 1887.

IX-df Marinus Hollestelle, arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 januari 1844, overleden aldaar op 7 mei 1899, zoon van VIII-bm. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 25 november 1869, op 25-jarige leeftijd met Geertruid Paauwe (22 jaar oud), arbeidster en koopvrouw, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 november 1847, overleden aldaar op 21 december 1918, dochter van Johannis Paauwe (winkelier) en Adriana Sinke (winkelierster). Uit dit huwelijk:

 1. Maria Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 maart 1870, volgt onder X-cw.
 2. Adriana Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 januari 1872, volgt onder X-cx.
 3. Willem Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 juli 1874, overleden te Breda op 18 november 1942.
 4. Johannis Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 januari 1877, volgt onder X-cy.
 5. Jacob Hollestelle, smidsknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 april 1880, ongehuwd overleden aldaar op 13 juni 1906.
 6. Martina Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 december 1883, volgt onder X-cz.
 7. Cornelia Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 juni 1887, volgt onder X-da.

IX-dg Wilhelmina Hollestelle, dienstmeid en arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 maart 1849, overleden aldaar op 14 maart 1894, dochter van VIII-bm. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 4 maart 1875, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Mallekoote (26 jaar oud), dienstknecht, slager en arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 februari 1849, overleden aldaar op 1 februari 1928, zoon van Adriaan Mallekoote (arbeider) en Maria Vervenne (dienstmeid en arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Mallekoote, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 5 mei 1875, volgt onder X-db.
 2. Willem Mallekoote, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 mei 1876, volgt onder X-dc.
 3. Marinus Mallekoote, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 mei 1877, volgt onder X-dd.
 4. Jacob Mallekoote, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 december 1878.
 5. Jacobus Mallekoote, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 oktober 1879, overleden aldaar op 2 december 1879.
 6. Jacobus Mallekoote, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 november 1880, overleden aldaar op 18 maart 1881.
 7. Maria Mallekoote, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 november 1881, volgt onder X-de.
 8. Cornelia Mallekoote, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 januari 1883, overleden aldaar op 22 augustus 1951. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 16 mei 1907, op 24-jarige leeftijd met Cornelis van de Guchte (28 jaar oud), veldarbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 4 april 1879, zoon van Jacobus van de Guchte (landman) en Sia Wagenaar.
 9. Cornelis Mallekoote, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 19 april 1884, overleden aldaar op 16 augustus 1884.
 10. Jan Mallekoote, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 januari 1886, overleden aldaar op 5 augustus 1886.
 11. Cornelis Mallekoote, slager, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 juli 1887. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 9 mei 1912, op 24-jarige leeftijd (1) met Wilhelmina Karelse (23 jaar oud), dienstbode, geboren te Borssele (Zeeland) in het jaar 1889, dochter van Tannetje Karelse. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 28 december 1931, op 44-jarige leeftijd (2) met Isa Paauwe (31 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1900, dochter van Marinus Paauwe (handelaar in brandstoffen) en Laurina Maatje Uijterschout.
 12. Janna Mallekoote, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 oktober 1888, overleden aldaar op 13 januari 1889.
 13. Adriana Mallekoote, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 maart 1891, overleden aldaar op 25 juni 1946. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 24 mei 1923, op 32-jarige leeftijd met Jan Kuzee (32 jaar oud), veldarbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1891, zoon van Pieter Kuzee (boomsnoeier) en Paulina Nijsse.

IX-dh Jannetje Hollestelle, dienstmeid en arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 14 oktober 1828, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 14 juli 1864, dochter van VIII-bn. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 12 augustus 1847, op 18-jarige leeftijd met Jan Hoogerland (42 jaar oud), arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1805, overleden aldaar op 22 februari 1889, zoon van Schilman Hoogerland en Cornelia Waverijn. Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba Hoogerland, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 juli 1848, volgt onder X-df.
 2. Johanna Hoogerland, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 augustus 1850, overleden aldaar op 12 mei 1857.
 3. Cornelia Hoogerland, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 augustus 1851, volgt onder X-dg.
 4. Lena Hoogerland, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 februari 1853, overleden aldaar op 1 maart 1853.
 5. Johannis Hoogerland, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 juli 1854, overleden aldaar op 31 januari 1856.
 6. Levenloos Hoogerland, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 maart 1856, overleden aldaar op 12 maart 1856.
 7. Johannis Hoogerland, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 juni 1857, overleden aldaar op 10 november 1857.
 8. Johannis Hoogerland, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 december 1858, overleden aldaar op 29 augustus 1859.
 9. Johannes Hoogerland, arbeider en landman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 december 1860, wonende te Nisse, overleden te Goes op 19 januari 1935. Hij is getrouwd te Nisse op 9 juli 1884, op 23-jarige leeftijd met Johanna Eckhardt, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 17 juli 1857, volgt onder IX-n.
 10. Marinus Geerardus Hoogerland, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 februari 1862, overleden aldaar op 21 juli 1862.
 11. Jannetje Hoogerland, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 juni 1864, overleden aldaar op 29 september 1864.
 12. Jan Hoogerland, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 juni 1864, overleden aldaar op 12 augustus 1864.

IX-di Anthonie Pieter Hollestelle, arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 december 1860, overleden te Canova Miner (South Dakota USA) op 28 januari 1938, zoon van VIII-bn.

Anthonie Pieter Hollestelle
Emigrant in 1888 Heinkenszand
Leeftijd: 27
Beroep: arbeider
Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd
Jaar vertrek: 1888
Plaats van vertrek: Heinkenszand
Vertrekt met zijn vrouw
Reden van vertrek: Zucht naar bestaansverbetering
Bestemming: Verenigde Staten van Noord-Amerika

Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 10 juli 1884, op 23-jarige leeftijd met Cornelia Maria Oele (23 jaar oud), dienstmeid en arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 mei 1861, overleden te Canova Miner (South Dakota USA) op 17 mei 1929, dochter van Pieter Oele en Tannetje Weststrate. Uit dit huwelijk:

 1. Stoffelina Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 oktober 1886, overleden aldaar op 23 mei 1887.

IX-dj Neeltje Hollestelle, dienstbode, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 maart 1865, overleden te Middelburg op 3 mei 1942, dochter van VIII-bn. Zij is getrouwd te Goes op 31 mei 1888, op 23-jarige leeftijd met Marinus Reijnhout (21 jaar oud), sjouwerman en fabrieksarbeider, geboren te Goes op 14 oktober 1866, overleden te Middelburg op 14 juli 1950, zoon van Leendert Reijnhout (arbeider) en Janna Beuns (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Reijnhout, geboren te Goes op 31 december 1888, overleden aldaar op 31 december 1888.
 2. Leendert Reijnhout, geboren te Middelburg op 11 november 1889, volgt onder X-dh.
 3. Johannes Reijnhout, schilder, geboren te Middelburg op 9 maart 1891. Hij is getrouwd te Middelburg op 4 juni 1915, op 24-jarige leeftijd met Johanna Sentina Janse (25 jaar oud), geboren te Middelburg in het jaar 1890, dochter van Johannes Marinus Janse (smidsknecht) en Sentina Jacomina Vlieger.
 4. Jan Reijnhout, geboren te Middelburg op 26 mei 1892, overleden aldaar op 18 augustus 1892.
 5. Antonie Pieter Reijnhout, chauffeur, geboren te Middelburg op 19 juli 1893. Hij is getrouwd te Middelburg op 27 december 1916, op 23-jarige leeftijd met Adriana Adriaanse (21 jaar oud), geboren te Middelburg in het jaar 1895, dochter van Pieter Adriaanse (bode) en Rosalia Willems.
 6. Jan Reijnhout, schilder, geboren te Middelburg op 14 januari 1896. Hij is getrouwd te Domburg op 3 september 1920, op 24-jarige leeftijd (1) met Neeltje van der Hage (22 jaar oud), geboren te Domburg op 12 september 1897, overleden te Koudekerke (Zeeland) op 17 mei 1929, kind van Jozef van der Hage (metselaar en winkelier) en Jacoba Johanna Mauer. Hij is getrouwd te Middelburg op 20 juli 1934, op 38-jarige leeftijd (2) met (en gescheiden te Middelburg op 19 mei 1937 van) Wilhelmina de Munck (25 jaar oud), geboren te Middelburg in het jaar 1909, dochter van Nicolaas de Munck (metselaar) en Willemina Sinke.
 7. Stoffelina Hendrika Elisabeth Reijnhout, geboren te Middelburg op 16 november 1899. Zij is getrouwd te Middelburg op 8 augustus 1924, op 24-jarige leeftijd met Johannes Adriaan Kunst (27 jaar oud), electriciŽn, geboren te Sint Philipsland in het jaar 1897, zoon van Marinus Willem Kunst en Hubrina Engelina Schoenmaker.
 8. Marinus Jacob Reijnhout, koopman, geboren te Middelburg op 16 november 1899.
  Marinus Jacob Reijnhout
  Gefailleerde in 1932 Middelburg
  Plaats : Middelburg
  Beroep : Koopman in manufacturen
  Opmerking : Gegijzeld
  Jaar : 1932.
  Hij is getrouwd te Middelburg op 3 februari 1928, op 28-jarige leeftijd met Wilhelmina Paschina de Ruijter (30 jaar oud), geboren te Middelburg in het jaar 1898, dochter van Pieter de Ruijter en Paschina Wilhelmina Adriana Malgo.
 9. Jacob Reijnhout, geboren te Middelburg op 18 februari 1901, overleden aldaar op 12 augustus 1909.

IX-dk Jacob Hollestelle, arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 31 maart 1867, overleden aldaar op 5 juli 1919, zoon van VIII-bn. Hij is getrouwd te Nisse op 20 november 1890, op 23-jarige leeftijd met Katharina de Broekert (20 jaar oud), veldarbeidster, boerenmeid en arbeidster, geboren te Oudelande op 26 september 1870, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 20 december 1901, dochter van Levinus de Broekert (arbeider) en Cornelia Boei (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Johannis Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 mei 1891, volgt onder X-di.
 2. Livinus Hollestelle, veldarbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 19 januari 1893, overleden te Goes op 29 maart 1961. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 29 april 1921, op 28-jarige leeftijd met Tannetje Otte (24 jaar oud), arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1897, dochter van Cornelis Otte en Pieternella de Vrieze.
 3. Anthonie Pieter Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 april 1894, overleden te Bergen op Zoom op 13 september 1953.
 4. Cornelis Jacob Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 april 1896.
 5. Stoffel Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 maart 1898.
 6. Cornelia Katharina Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 augustus 1899, overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 14 augustus 1988. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 19 augustus 1920, op 21-jarige leeftijd met Willem Nijsse (23 jaar oud), vrachtrijder, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 september 1896, overleden aldaar op 18 maart 1981, zoon van Willem Nijsse (vrachtrijder) en Johanna van der Maale.

IX-dl Willem Wisse, boerenknecht, koopman en commissionair, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 12 januari 1845, overleden aldaar op 29 september 1918, zoon van VIII-bp. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 23 december 1869, op 24-jarige leeftijd met Jacoba Korstanje (21 jaar oud), dienstmeid, geboren te Oudelande in het jaar 1848, overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 9 juni 1912, dochter van Jan Korstanje (arbeider en boerenknecht) en Adriana Schouwenaar (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Prina Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 23 februari 1870, overleden aldaar op 6 juni 1876.
 2. Adriana Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 9 juli 1871, overleden aldaar op 8 september 1872.
 3. Adriana Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 3 juni 1873, overleden aldaar op 28 maart 1879.
 4. Leendert Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 23 juni 1874, overleden aldaar op 30 augustus 1874.
 5. Lena Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 4 april 1877, overleden aldaar op 5 augustus 1877.
 6. Jan Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 26 december 1878, overleden aldaar op 4 februari 1881.
 7. Prina Adriana Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 20 april 1880, overleden aldaar op 2 augustus 1880.
 8. Jan Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 9 maart 1882, overleden aldaar op 2 september 1882.
 9. Prina Adriana Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 28 februari 1884, overleden aldaar op 6 augustus 1884.
 10. Jacob Marcus Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 16 augustus 1886, overleden te Middelburg op 27 december 1939.

IX-dm Jacob Wisse, boerenknecht en arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 14 januari 1846, overleden aldaar op 30 april 1922, zoon van VIII-bp. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 23 oktober 1873, op 27-jarige leeftijd met Neeltje Meulbroek (29 jaar oud), boerenmeid en arbeidster, geboren te Nisse op 2 mei 1844, overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 3 april 1904, dochter van Floris Meulbroek (landman) en Maria op 't Hoff (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Prina Wisse, arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 10 januari 1874. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 24 maart 1892, op 18-jarige leeftijd met Willem van den Berge (25 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1867, zoon van Johannis van den Berge en Willemina Westveer.
 2. Floris Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 29 juli 1875, overleden aldaar op 13 juli 1942.
 3. Leendert Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 9 april 1877, volgt onder X-dj.
 4. Pieter Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 27 december 1879, overleden aldaar op 31 maart 1880.
 5. Marinus Wisse, veldarbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 18 februari 1881, overleden aldaar op 11 september 1909. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 18 januari 1906, op 24-jarige leeftijd met Joanna van de Velde (22 jaar oud), dienstmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1884, dochter van Dirk van de Velde (koopman) en Jannetje Hogstraten.
 6. Willem Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 28 september 1883, volgt onder X-dk.
 7. Pieter Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 27 augustus 1889.

IX-dn Dingenis van Strien, molenaar, geboren te Wolphaartsdijk op 23 oktober 1860, overleden te Goes op 4 december 1933, zoon van VIII-br. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 18 maart 1883, op 22-jarige leeftijd (1) met Geertruid Tolhoek (22 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1861, overleden aldaar op 16 maart 1912, dochter van Jacobus Tolhoek (broodbakker) en Susanna Ossewaarde. Uit dit huwelijk:

 1. Willem van Strien, geboren te Wolphaartsdijk op 12 januari 1884, volgt onder X-dl.

Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 25 april 1913, op 52-jarige leeftijd (2) met Martina Zandee (31 jaar oud), dienstbode, geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1882, dochter van Jakob Zandee (landbouwer) en Jacoba Machielse.

IX-do Laurus van Strien, korenmolenaar, geboren te Waarde op 22 mei 1855, zoon van VIII-bs. Hij is getrouwd te Tholen op 9 juni 1875, op 20-jarige leeftijd met Adriana Janse van Dalen (17 jaar oud), geboren te Tholen in het jaar 1858, dochter van Marinus Pieter van Dalen (koopman) en Elizabeth Apolonia Joppe. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Martinus van Strien, geboren te Tholen op 15 augustus 1876, overleden aldaar op 26 augustus 1876.
 2. Hendrik Martinus van Strien, geboren te Hoedekenskerke op 10 oktober 1877.

IX-dp Jacomina Elizabeth van Strien, winkelierster, geboren te Driewegen op 22 oktober 1849, overleden aldaar op 25 februari 1911, dochter van VIII-bu.

Haar dochter van een onbekende man:

 1. Machelina Maria van Strien, arbeidster, geboren te Driewegen op 1 juni 1874, overleden te Gent op 14 juni 1932. Zij is getrouwd te Driewegen op 7 april 1898, op 23-jarige leeftijd met Pieter Koeman (28 jaar oud), arbeider, geboren te Driewegen (Zeeland) op 12 januari 1870, zoon van Abraham Koeman (arbeider) en Adriana Johanna Nijsse (arbeidster).

IX-dq Adriaan van Strien, landbouwersknecht, geboren te Driewegen (Zeeland) op 26 april 1856, overleden te Yerseke op 9 juli 1939, zoon van VIII-bu. Hij is getrouwd te Yerseke op 18 september 1884, op 28-jarige leeftijd met Willemina Staal (21 jaar oud), arbeidster, geboren te Waarde in het jaar 1863, overleden te Yerseke op 23 oktober 1951, dochter van Jakoba Staal. Uit dit huwelijk:

 1. Machelina Maria van Strien, geboren te Yerseke op 31 maart 1885, overleden aldaar op 25 juni 1953. Zij is getrouwd te Yerseke op 28 september 1905, op 20-jarige leeftijd (1) met Job Jan Bom (22 jaar oud), schipper, geboren te Yerseke in het jaar 1883, zoon van Willem Bom (oesterkweker) en Maria Stroosnijder. Zij is getrouwd te Yerseke op 2 juli 1921, op 36-jarige leeftijd (2) met Jacobs van Boven (39 jaar oud), schipper, geboren te Schore in het jaar 1882, zoon van Jacobus van Boven en Magrieta Lukasse (oven).
 2. Jakoba van Strien, geboren te Yerseke op 16 oktober 1886, overleden aldaar op 14 maart 1887.
 3. Pieter van Strien, bierbottelaaarsknecht, geboren te Yerseke op 1 januari 1888. Hij is getrouwd te Kruiningen op 18 juni 1914, op 26-jarige leeftijd met Adriana Boone (23 jaar oud), geboren te Kruiningen in het jaar 1891, dochter van Joos Boone (veldarbeider) en Hubregtje Goeree.
 4. Jan Cornelis van Strien, los werkman, geboren te Yerseke op 28 februari 1890. Hij is getrouwd te Yerseke op 27 augustus 1914, op 24-jarige leeftijd met Catharina Neeltje Commee (20 jaar oud), geboren te Kruiningen in het jaar 1894, dochter van Eingenis Commee (oesterkweker) en Paulina Verschure.
 5. Jacobus van Strien, geboren te Yerseke op 11 juli 1892, volgt onder X-dm.
 6. Jacomina Elizabeth van Strien, geboren te Yerseke op 22 juli 1894. Zij is getrouwd te Yerseke op 11 december 1913, op 19-jarige leeftijd met Simon Paauwe (23 jaar oud), schippersknecht, geboren te Yerseke in het jaar 1890, zoon van Levinus Paauwe (schipper) en Forra Zuidweg.
 7. Maria van Strien, geboren te Yerseke op 24 december 1896. Zij was gehuwd met Jacob Cornelis Polderman, schippersknecht, geboren in het jaar 1895, zoon van Cornelis Polderman (los werkman) en Maatje Zuijdwegt.
 8. Anna Jacoba van Strien, geboren te Yerseke op 2 juni 1899.
 9. Adriaan van Strien, los werkman, geboren te Yerseke op 23 december 1900, overleden aldaar op 7 oktober 1986. Hij is getrouwd te Yerseke op 5 maart 1924, op 23-jarige leeftijd met Janna Adriana van de Vreede (24 jaar oud), geboren te Yerseke in het jaar 1900, dochter van Pieter van de Vreede en Adriana Beenakker.
 10. Jacoba van Strien, geboren te Yerseke op 2 oktober 1903.

IX-dr Pieter Jacobus van Strien, arbeider, geboren te Driewegen (Zeeland) op 13 juni 1861, overleden aldaar op 9 mei 1937, zoon van VIII-bu. Hij is getrouwd te Driewegen (Zeeland) op 19 februari 1888, op 26-jarige leeftijd met Anna Laurina van Houte (21 jaar oud), geboren te Driewegen in het jaar 1867, overleden aldaar op 28 april 1944, dochter van Joos van Houte (arbeider) en Neeltje den Herder. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Jacobus van Strien, werkman, geboren te Driewegen op 13 juni 1888, overleden te Goes op 31 januari 1963. Hij is getrouwd te Ellewoutsdijk op 30 mei 1918, op 29-jarige leeftijd met Maria Johanna Oosthoek (29 jaar oud), dienstbode, geboren te Ellewoutsdijk in het jaar 1889, dochter van Anthonie Oosthoek (werkman) en Helena Leijs.
 2. Joos van Strien, timmerman, geboren te Driewegen op 24 augustus 1890. Hij is getrouwd te Driewegen op 22 mei 1919, op 28-jarige leeftijd met Maatje Goeree (28 jaar oud), geboren te Driewegen in het jaar 1891, dochter van Cornelis Goeree en Pieternella Steketee.
 3. Adriaan van Strien, geboren te Driewegen op 2 mei 1893, overleden aldaar op 7 september 1893.
 4. Neeltje van Strien, geboren te Driewegen op 18 maart 1895, overleden aldaar op 14 oktober 1895.
 5. Machalina Maria van Strien, arbeidster, geboren te Driewegen op 13 augustus 1898. Zij is getrouwd te Driewegen op 9 juni 1922, op 23-jarige leeftijd met Johannes Ringelberg (24 jaar oud), militair-politie, geboren te Driewegen in het jaar 1898, zoon van Adriaan Ringelberg en Katharina van der Male.
 6. Marinus van Strien, geboren te Driewegen op 25 november 1905, volgt onder X-dn.

IX-ds Elisabeth Cornelia Everse, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 9 november 1866, overleden te Wolphaartsdijk op 24 februari 1951, dochter van VIII-bv. Zij is getrouwd te Nisse op 20 oktober 1887, op 20-jarige leeftijd met Pieter van Schaik (22 jaar oud), boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1865, overleden te Wolphaartsdijk op 8 januari 1947, zoon van Jan van Schaik en Francina Otte. Uit dit huwelijk:

 1. Jan van Schaik, geboren te Driewegen (Zeeland) op 1 januari 1888, overleden aldaar op 27 februari 1888.
 2. Jacob van Schaik, veldarbeider en groentehandelaar, geboren te Driewegen (Zeeland) op 18 maart 1889, overleden te Oudelande op 10 mei 1944. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 16 september 1909, op 20-jarige leeftijd met Christina van de Velde (21 jaar oud), boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1888, dochter van Dirk van de Velde (koopman) en Jannetje Hogstraten.

IX-dt Neeltje de Jonge, veldarbeidster, geboren te Driewegen (Zeeland) op 4 december 1866, overleden te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 19 maart 1913, dochter van VIII-bw. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 4 mei 1894, op 27-jarige leeftijd met Jan Hoekman (25 jaar oud), veldarbeider, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 10 januari 1869, overleden aldaar op 25 januari 1955, zoon van Leendert Hoekman (arbeider) en Johanna Steketee (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Hoekman, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 12 maart 1895. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 3 oktober 1919, op 24-jarige leeftijd met Jan Ruissen (32 jaar oud), veldarbeider, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 25 oktober 1886, zoon van Gerard Ruissen (arbeider) en Aartje Serier.
 2. Jozina Pieternella Hoekman, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 26 april 1896. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 7 april 1916, op 19-jarige leeftijd met Johannes Ruissen (26 jaar oud), veldarbeider en fruitkweker, geboren te Yerseke op 8 juli 1889, overleden te Kattendijke (Zeeland) op 17 augustus 1961, zoon van Gerard Ruissen (arbeider) en Aartje Serier.
 3. Leendert Hoekman, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 30 september 1897, volgt onder X-do.
 4. Pieternella Hoekman, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 4 november 1898, overleden aldaar op 18 december 1919.
 5. Levenloos Hoekman, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 19 mei 1900, overleden aldaar op 19 mei 1900.
 6. Christina Hoekman, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 9 mei 1902, overleden aldaar op 2 juni 1909.
 7. Levenloos Hoekman, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 5 april 1904, overleden aldaar op 5 april 1904.
 8. Tannetje Hoekman, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 5 april 1904. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 11 mei 1923, op 19-jarige leeftijd met Marinus Janse (47 jaar oud), veldarbeider, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) in het jaar 1876, zoon van Laurens Janse en Maria de Grote.
 9. Elisabeth Hoekman, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 20 december 1905. Zij is getrouwd te Driewegen op 3 mei 1929, op 23-jarige leeftijd met Athonia Goetheer (23 jaar oud), veldarbeider, geboren te Driewegen in het jaar 1906, zoon van Jan Goetheer (klein landbouwer) en Leuntje Noels.
 10. Levenloos Hoekman, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 6 juni 1907, overleden aldaar op 6 juni 1907.
 11. Johannes Hoekman, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 1 juli 1910. Hij is getrouwd te Kapelle op 12 mei 1933, op 22-jarige leeftijd met Neeltje Goud (24 jaar oud), geboren te Schore in het jaar 1909, dochter van Jacobus Goud en Elizabeth Dekker.

IX-du Johannes de Jonge, arbeider, werkman, sjouwerman, veldarbeider en klein landbouwer, geboren te Driewegen (Zeeland) op 29 juni 1870, wonende te Oudelande, overleden aldaar op 29 september 1948, zoon van VIII-bw. Hij is getrouwd te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 8 maart 1900, op 29-jarige leeftijd met Pieternella van der Plasse (21 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 november 1878, wonende te Oudelande, overleden aldaar op 3 januari 1953, dochter van VIII-ci. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter de Jonge, landarbeider, geboren te Arnemuiden op 31 oktober 1900, overleden te Kloetinge (Zeeland) op 22 augustus 1964. Hij is getrouwd te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 26 februari 1925, op 24-jarige leeftijd met Janna Levina van der Schraaf (24 jaar oud), geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) in het jaar 1901, overleden voor 22 augustus 1964, dochter van Cornelis van der Schraaf (werkman) en Adriana Hoek van Dijke.
 2. Johanna Jozina de Jonge, geboren te Middelburg op 21 mei 1902, overleden te Bergen op Zoom op 3 januari 1943. Zij is getrouwd te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 12 oktober 1933, op 31-jarige leeftijd met Jan Andries Nieuwenhuise (31 jaar oud), geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) in het jaar 1902, zoon van Jan Nieuwenhuize (landbouwer) en Andrina Bruinooge.
 3. Jozina de Jonge, geboren te Middelburg op 26 januari 1904. Zij is getrouwd te Oudelande op 14 mei 1931, op 27-jarige leeftijd met Cornelis van Weele (25 jaar oud), landarbeider, geboren te Borssele in het jaar 1906, zoon van Jan van Weele (landarbeider) en Katharina van der Pijl.
 4. Jannetje de Jonge, dienstbode, geboren te Middelburg op 13 mei 1905. Zij is getrouwd te Oudelande op 31 oktober 1929, op 24-jarige leeftijd met Adriaan Jobse (25 jaar oud), werkman, geboren te Wemeldinge in het jaar 1904, zoon van Pieter Jacobus Jobse (landarbeider) en Adriana Leijs.
 5. Jacobus de Jonge, geboren te Baarland (Zeeland) op 24 november 1906.
 6. Neeltje de Jonge, geboren te Baarland (Zeeland) op 20 mei 1908. Zij is getrouwd te Oudelande op 1 september 1938, op 30-jarige leeftijd met Willem Cornelis Remijnse (25 jaar oud), landarbeider, geboren te Oudelande in het jaar 1913, zoon van Pieter Remijnse (vrachtrijder) en Willemina Moerdijk (arbeidster).
 7. Elisabeth de Jonge, geboren te Baarland (Zeeland) op 14 oktober 1910, overleden te Middelburg op 25 april 1941. Zij is getrouwd te Oudelande op 17 december 1931, op 21-jarige leeftijd met Marinus Harthoorn (20 jaar oud), landarbeider, geboren te Heodekenskerke in het jaar 1911, zoon van Paulus Harthoorn (jachtopziener) en Elizabeth Otte.
 8. Pieternella de Jonge, geboren te Baarland (Zeeland) op 27 februari 1912.
 9. Jan de Jonge, landarbeider, geboren te Baarland (Zeeland) op 6 juli 1914. Hij is getrouwd te Oudelande op 5 januari 1939, op 24-jarige leeftijd met Gerredina Frederika Sinke (21 jaar oud), geboren te Oudelande in het jaar 1918, dochter van Benjamin Sinke en Pieternella Moerman.

IX-dv Jacob Maartense, werkman bij de gemeentereiniging en voerman, geboren te Goes op 17 januari 1874, overleden aldaar op 4 januari 1919, zoon van VIII-bx. Hij is getrouwd te Goes op 23 mei 1901, op 27-jarige leeftijd met Helena Elisabeth Schrijver (26 jaar oud), geboren te Goes in het jaar 1875, overleden aldaar op 22 mei 1944, dochter van Adriaan Schrijver (koopman) en Maria Elisabeth Plompen. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maartense, geboren te Goes op 27 juli 1901, overleden aldaar op 3 september 1901.
 2. Wilhelmina Maartense, geboren te Goes op 19 februari 1903, overleden aldaar op 7 maart 1903.
 3. Anna Maartense, geboren te Goes op 19 februari 1903. Zij is getrouwd te Goes op 18 oktober 1923, op 20-jarige leeftijd met Elias Verrijzer (21 jaar oud), veldarbeider, geboren te Goes in het jaar 1902, zoon van Antonie Verrijzer (los werkman) en Pieternella van Hoorn.
 4. Cornelia Adriana Maartense, werkvrouw, geboren te Goes op 23 november 1905. Zij is getrouwd te Goes op 8 januari 1925, op 19-jarige leeftijd met Adrianus Petrus Hendrikus Liplijn (20 jaar oud), los werkman, geboren te Goes in het jaar 1905, zoon van Pieter Johannes Liplijn (los werkman) en Maria Gelok.
 5. Adriaan Kornelis Maartense, geboren te Goes op 21 juli 1908.
 6. Kornelis Maartense, geboren te Goes op 11 december 1909, overleden aldaar op 9 mei 1910.
 7. Marinus Maartense, geboren te Goes op 11 april 1912, overleden aldaar op 25 december 1912.
 8. Neeltje Catharina Maartense, geboren te Goes op 11 april 1912, overleden te Kortgene (Zeeland) op 1 februari 1953. Zij was gehuwd met Jan Franciscus de Wijs.
 9. Johanna Jacoba Maartense, geboren te Goes op 21 juli 1914. Zij is getrouwd te Goes op 17 oktober 1935, op 21-jarige leeftijd met Pieter Marinus Kloet (27 jaar oud), werkman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1908, zoon van Matthijs Kloet (landbouwer) en Leintje Philipse.

IX-dw Helena Dronkers, dienstmeid, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 2 juni 1869 (vrij evangelisch), wonende te Grand Rapids (Michigan U.S.A.), dochter van VIII-by.

Helena Dronkers
Emigrant op maandag 1 april 1912 Yerseke
Geboortedatum: 02.06.1869
Geboorteplaats: s-Heerenhoek
Burgerlijke staat: Gehuwd
Kerkgenootschap: Vrij-Evangelisch
Datum vertrek: 01.04.1912
Bestemming: Grand Rapids Kent County, Michigan.

Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 29 mei 1889, op 19-jarige leeftijd (1) met Lambrecht Hoogerwerf (24 jaar oud), werkman, geboren te Herkingen in het jaar 1865, overleden te Yerseke op 18 januari 1894, zoon van Dirk Hoogerwerf (arbeider) en Elisabeth Riedijk (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Dirk Hoogerwerf, geboren te Yerseke op 20 februari 1890.
 2. Jacob Hoogerwerf, geboren te Yerseke op 17 juli 1891, overleden aldaar op 7 september 1891.
 3. Maria Hoogerwerf, geboren te Yerseke op 29 juli 1892.
 4. Elizabeth Hoogerwerf, geboren te Yerseke op 29 december 1893, overleden aldaar op 12 juli 1897.

Zij is getrouwd te Yerseke op 23 mei 1900, op 30-jarige leeftijd (2) met Pieter Johannes van der Kuijl (39 jaar oud), schipper, geboren te Willemstad op 28 juli 1860 (nederlands hervormd), wonende te Grand Rapids (Michigan U.S.A.), zoon van Evert van der Kuijl en Jacoba Ploeg. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Cornelis van der Kuijl, geboren te Yerseke op 5 juli 1901.

IX-dx Neeltje Dronkers, dienstbode, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 7 oktober 1872, dochter van VIII-by. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 27 mei 1903, op 30-jarige leeftijd met Maarten van de Guchte (32 jaar oud), barbier, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 7 februari 1871, zoon van Wisse van de Guchte (arbeider) en Catharina Hoebeke (dienstmeid). Uit dit huwelijk:

 1. Marinus van de Guchte, timmerman, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1912. Hij is getrouwd te Serooskerke op 4 oktober 1939, op 27-jarige leeftijd met Maria Pieternella Louwerse (24 jaar oud), geboren te Serooskerke in het jaar 1915, dochter van Willem Louwerse (landbouwer) en Catharina Suzanna Henrikse.

IX-dy Jacob Dronkers, bakker, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 11 maart 1874, overleden te Serooskerke (Walcheren) op 23 november 1937, zoon van VIII-by. Hij is getrouwd te Borssele (Zeeland) op 21 juli 1898, op 24-jarige leeftijd met Pieternella Jozina de Krijger (20 jaar oud), geboren te Borssele (Zeeland) in het jaar 1878, overleden te Serooskerke op 31 december 1956, dochter van Reinier de Krijger en Jacoba de Regt. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Reinier Dronkers, reiziger, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 mei 1899. Hij is getrouwd te Borssele op 2 oktober 1930, op 31-jarige leeftijd met Kootje van Boven (29 jaar oud), geboren te Borssele in het jaar 1901, overleden te Middelburg op 23 augustus 1983, dochter van Cornelis van Boven (kantonnier) en Jacoba Walhout.
 2. Reinier Jacob Dronkers, broodbakker, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 12 april 1902. Hij is getrouwd te Serooskerke op 9 juni 1926, op 24-jarige leeftijd met Suzanna Wondergem (23 jaar oud), geboren te Serooskerke in het jaar 1903, dochter van Adriaan Wondergem en Janna Willemina den Boedt.
 3. Maria Jacoba Dronkers, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 12 december 1905. Zij is getrouwd te Serooskerke op 26 oktober 1927, op 21-jarige leeftijd met Joos Passenier (24 jaar oud), schilder, geboren te Serooskerke in het jaar 1903, zoon van Leendert Passenier (schilder) en Jans Schreijenberg.
 4. Jacobus Marinus Dronkers, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 19 september 1909, overleden aldaar op 4 oktober 1909.
 5. Jacoba Maria Dronkers, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 28 augustus 1911. Zij is getrouwd te Serooskerke op 3 oktober 1935, op 24-jarige leeftijd met Antonie Janse (27 jaar oud), winkelier, geboren te Serooskerke in het jaar 1908, zoon van Maarten Janse en Johanna Jobse.

IX-dz Pieternella de Hamer, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 19 april 1878, overleden aldaar op 10 december 1963, dochter van VIII-cb. Zij is getrouwd te Krabbendijke (Zeeland) op 18 mei 1899, op 21-jarige leeftijd met Johannis Geense (23 jaar oud), veldarbeider, geboren te Krabbendijke (Zeeland) in het jaar 1876, zoon van Marinus Geense (veldarbeider) en Maatje Zeevaart. Uit dit huwelijk:

 1. Marina Cornelia Geense, geboren te Krabbendijke (Zeeland) in het jaar 1906. Zij is getrouwd te Krabbendijke (Zeeland) op 30 april 1931, op 25-jarige leeftijd met Johannes Marinus Oranje (26 jaar oud), chauffeur, geboren te Yerseke op 8 mei 1904, zoon van Jan Oranje (veldarbeider) en Maria van den Bosch (arbeidster).

IX-ea Servaas Geluk, telegrambesteller, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 27 oktober 1867, overleden te Goes op 26 maart 1942, zoon van VIII-cd. Hij is getrouwd te Goes op 23 juni 1904, op 36-jarige leeftijd met Leuntje Jacomina Weststrate (29 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 28 februari 1875, overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 25 november 1957, dochter van Matthijs Weststrate (kantoorklerk en brievengaarder) en Jacomina van de Kreeke. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Jacomina Geluk, geboren te Goes op 20 april 1905. Zij is getrouwd te Goes op 6 februari 1928, op 22-jarige leeftijd met Gerard Jan van Broekhoven (23 jaar oud), onderwijzer 2e klas Nederlands-IndiŽ, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1905, zoon van Gerard Jacobus van Broekhoven (weger) en Jannetje Elisabeth van Halst.

IX-eb Jan Geluk, polderwerker, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 20 juli 1880, zoon van VIII-cd. Hij is getrouwd te Kattendijke (Zeeland) op 2 oktober 1908, op 28-jarige leeftijd met Jannetje Feleus (24 jaar oud), geboren te Kloetinge (Zeeland) in het jaar 1884, overleden te Kattendijke (Zeeland) op 25 mei 1957, dochter van Francois Feleus (veldarbeider) en Pieternella Kant. Uit dit huwelijk:

 1. Abraham Geluk, landarbeider, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 11 april 1908, overleden aldaar op 2 mei 1984. Hij is getrouwd te Heinkenszand op 10 november 1938, op 30-jarige leeftijd met Catharina Johanna Wirtz (26 jaar oud), geboren te Heinkenszand in het jaar 1912, dochter van Johannis Wirtz (timmerman) en Pieternella Schipper.

IX-ec Pieter van de Plasse, onbezoldigd rijksveldwachter, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 26 juni 1877, overleden te Kortgene op 1 augustus 1961, zoon van VIII-cf. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 5 mei 1904, op 26-jarige leeftijd met Neeltje Meulbroek (23 jaar oud), diensbode, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1881, dochter van Jan Meulbroek (veldarbeider) en Adriana Hannewijk. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Marinus van de Plasse, landarbeider, geboren te Wissenkerke op 20 oktober 1904, overleden te Kortgene op 20 april 1964. Hij is getrouwd te Kortgene op 28 mei 1936, op 31-jarige leeftijd met Maria Christina Abrahamse (22 jaar oud), geboren te Kortgene in het jaar 1914, overleden aldaar op 26 maart 1973, dochter van Araham Abrahamse (landarbeider) en Hendrika Bastiana Verhulst.
 2. Adriana Maatje van de Plasse, geboren te Wissenkerke op 6 april 1907.
 3. Maatje Adriana van de Plasse, geboren te Halsteren in het jaar 1911.

IX-ed Jacob van de Plasse, veldarbeider en landarbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 8 september 1882, overleden aldaar op 9 november 1944, zoon van VIII-cf. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 6 mei 1909, op 26-jarige leeftijd met Janna Dommenisse (27 jaar oud), veldarbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1882, dochter van Jacobus Dommenisse (veldarbeider) en Janna van Dalen. Uit dit huwelijk:

 1. Jan van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 13 januari 1911, volgt onder X-dp.

IX-ee Jacobus van de Plasse, molenaarsknecht, geboren te Ovezande op 2 december 1883, zoon van VIII-ci. Hij is getrouwd te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 19 maart 1908, op 24-jarige leeftijd met Alida Verheijke (25 jaar oud), geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) in het jaar 1883, dochter van Geleijn Verheijke en Jannetje Maat. Uit dit huwelijk:

 1. Jan van de Plasse, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 26 januari 1913.

IX-ef Pieternella Maria van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 16 mei 1892, dochter van VIII-cj. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 2 november 1916, op 24-jarige leeftijd met Gillis Marinus Geschiere (28 jaar oud), koopman, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1888, overleden te Goes op 22 november 1956, zoon van Cornelis Geschiere (winkelier) en Adriana de Vriend. Uit dit huwelijk:

 1. Anthonie Geschiere, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in april 1918, overleden aldaar op 2 juni 1918.
 2. Cornelis Geschiere, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) na april 1918, overleden aldaar op 8 juni 1918.
 3. Cornelis Geschiere, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1925, overleden aldaar op 7 juni 1927.

IX-eg Wilhelmina van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 30 januari 1878, overleden te Wemeldinge (Zeeland) op 24 november 1946, dochter van VIII-cn. Zij is getrouwd te Wemeldinge (Zeeland) op 6 maart 1913, op 35-jarige leeftijd met Jan Traas (33 jaar oud), dijkwerker, geboren te Wemeldinge (Zeeland) in het jaar 1880, overleden te Goes op 25 november 1949, zoon van Cornelis Traas (veldarbeider) en Lijntje Fredinandusse. Uit dit huwelijk:

 1. Lijntje Traas, geboren te Wemeldinge (Zeeland) op 15 augustus 1913, overleden aldaar op 12 september 1913.

IX-eh Cornelis van de Plasse, veldarbeider en spoorwegarbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 7 december 1883, zoon van VIII-cn. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 15 april 1909, op 25-jarige leeftijd met Maria Jacoba Weststrate (23 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 11 juli 1885, overleden te Goes op 18 januari 1970, dochter van Jacob Weststrate en Leijntje Maas. Uit dit huwelijk:

 1. Maatje Leijntje van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 2 september 1910.
 2. Jacob Job van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 17 januari 1913, overleden te Goes op 2 april 1992. Hij was gehuwd met J.C. Nijsse.
 3. Benjamin Marinus van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 21 april 1914, overleden aldaar op 4 mei 1914.
 4. Job Jacob van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 21 april 1914, overleden aldaar op 6 mei 1914.
 5. Job Benjamin van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1916, volgt onder X-dq.

IX-ei Catharina van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 13 maart 1891, dochter van VIII-cn. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 2 juni 1910, op 19-jarige leeftijd met Martinus Harthoorn (22 jaar oud), veldarbeider, geboren te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) in het jaar 1888, zoon van Willem Lodewijk Harthoorn (landbouwer) en Adriana Johanna Paauwe. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Johanna Harthoorn, geboren te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 14 november 1910.
 2. Job Harthoorn, geboren te Heinkenszand op 29 november 1911.
 3. Maatje Harthoorn, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 18 augustus 1914, overleden aldaar op 12 oktober 1914.
 4. Johannes Harthoorn, geboren op 22 oktober 1915, overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 16 november 1915.

IX-ej Prina Wisse, dienstmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 2 april 1879, overleden te Nisse op 14 juni 1946, dochter van VIII-co. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 10 mei 1900, op 21-jarige leeftijd met Michiel Anthonie Zonnevijlle (26 jaar oud), arbeider en klein landbouwer, geboren te Nisse op 16 maart 1874, overleden aldaar op 5 juni 1959, zoon van Adriaan Zonnevijlle en Anthonia Meulmeester. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Zonnevijlle, boerenknecht, geboren te Nisse op 22 september 1901. Hij is getrouwd te Nisse op 10 maart 1921, op 19-jarige leeftijd met Janna Maatje de Back (21 jaar oud), geboren te Nisse in het jaar 1900, dochter van Andries de Back (landbouwer) en Sophia Meulenberg.
 2. Johannis Zonnevijlle, veldarbeider, geboren te Nisse op 13 oktober 1902, overleden aldaar op 11 juni 1924.
 3. Gerard Michiel Zonnevijlle, geboren te Nisse op 20 oktober 1903, overleden aldaar op 20 maart 1913.
 4. Maria Tona Zonnevijlle, geboren te Nisse op 31 december 1904.
 5. Tona Maria Zonnevijlle, geboren te Nisse op 11 mei 1906. Zij is getrouwd te Nisse op 13 juli 1927, op 21-jarige leeftijd met Jan Heere (22 jaar oud), landbouwersknecht, geboren te Wemeldinge (Zeeland) in het jaar 1905, zoon van Cornelis Heere en Elzabeth van Klink (winkelierster).
 6. Willem Zonnevijlle, boerenknecht, geboren te Nisse op 12 september 1907. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 14 september 1928, op 21-jarige leeftijd met Adriana Koogstrate (18 jaar oud), geboren te Kloetinge (Zeeland) in het jaar 1910, dochter van Nicolaas Koogstrate (snoeier) en Jozina Nagelkerke.
 7. Jannetje Zonnevijlle, geboren te Nisse op 25 juni 1909. Zij is getrouwd te Nisse op 27 januari 1932, op 22-jarige leeftijd met Marinus Tazelaar (29 jaar oud), klein landbouwer, geboren te Colijnsplaat in het jaar 1903, zoon van Jacob Tazelaar (landbouwer) en Pieternella de Regt.
 8. Leendert Cornelis Zonnevijlle, geboren te Nisse op 6 mei 1911, overleden aldaar op 31 oktober 1913.
 9. Michiel Anthonie Zonnevijlle, geboren te Nisse op 13 juli 1912.
 10. Gerard Leendert Zonnevijlle, geboren op 6 juni 1914.

IX-ek Lena Wisse, veldarbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 14 februari 1883, overleden te Breda op 17 juli 1947, begraven te Zevenbergen (NB), dochter van VIII-co. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 13 augustus 1903, op 20-jarige leeftijd met Maarten Meulblok (21 jaar oud), spoorwegwerker, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 30 november 1881, overleden te Zevenbergen (NB) op 26 juni 1939, begraven aldaar, zoon van Pieter Meulblok en Maria Goeree (veldarbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Maria Pieternella Meulblok, geboren te Middelburg op 6 januari 1904, volgt onder X-dr.
 2. Johannis Pieter Meulblok, geboren te Middelburg op 29 januari 1905, volgt onder X-ds.
 3. Neeltje Meulblok, geboren te Middelburg op 6 maart 1906, wonende te den Haag. Zij was gehuwd met B. Grootveld.
 4. Pieter Meulblok, geboren te Middelburg op 19 november 1909.
 5. Prina Meulblok, geboren te Middelburg op 11 mei 1911.
 6. Willem Meulblok, geboren te Middelburg op 12 september 1913.
 7. Jan Meulblok, geboren te Middelburg op 12 september 1913.
 8. Leendert Meulblok, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 20 januari 1918.
 9. Jannetje Meulblok, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 24 april 1921. Zij was gehuwd met Lambert van Eekelen, geboren op 22 december 1920, zoon van Lambrecht Cornelis van Eekelen en Cornelia Dubbelman.

IX-el Willem Wisse, boerenknecht, veldarbeider en polderwerker, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 8 september 1886, zoon van VIII-co. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 2 juli 1908, op 21-jarige leeftijd met Paulina Hoogesteger (21 jaar oud), dienstbode, geboren te Nisse op 12 augustus 1886, overleden te Middelburg op 25 april 1974, dochter van Aarnout Hoogesteger (arbeider) en Anna Ponse (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Maria Anna Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 30 november 1908.
 2. Anna Maatje Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 6 oktober 1909. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 18 augustus 1932, op 22-jarige leeftijd met Pieter Reijnhout (25 jaar oud), werkman, geboren te Goes in het jaar 1907, zoon van Pieter Reijnhout en Maatje de Jager.
 3. Prina Catharina Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 30 oktober 1910. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 12 april 1934, op 23-jarige leeftijd met Nicolaas Pieter Adriaanse (37 jaar oud), smid, geboren te Goes in het jaar 1897, zoon van Joos Adriaanse en Francina Verheule.
 4. Maatje Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 21 januari 1912. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 11 mei 1933, op 21-jarige leeftijd met Marinus Nijsse (22 jaar oud), smid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1911, zoon van Adriaan Nijsse (smid) en Cathalina Staal.
 5. Johanna Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 14 december 1912. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 22 juli 1937, op 24-jarige leeftijd met Pieter Goedegebure (26 jaar oud), rijksveldwachter, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1911, zoon van Hubregt Goedegebure (werkman en grondwerker) en Cornelia Castel.

IX-em Cornelia Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 12 september 1888, dochter van VIII-co. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 8 april 1915, op 26-jarige leeftijd met Adriaan Raas (28 jaar oud), koopman en schilder, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 11 maart 1887, zoon van Jan Raas (schilder) en Leuntje Mol. Uit dit huwelijk:

 1. Leuntje Traas, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1917, overleden aldaar op 16 februari 1941.

IX-en Jan de Jonge, ambtenaar PTT en telegraafambtenaar, geboren te Goes op 6 december 1889, gedoopt aldaar op 9 februari 1890 (gereformeerd), overleden aldaar op 3 februari 1966, begraven aldaar op 7 februari 1966, zoon van VIII-cv.

Zij woonden Matth. Smallegangebuurt, Zwakestraat 1 en 3 en Zaagmolenstraat 49. Hun graf bevindt zich op de Algemene Begraafplaats Goes 2e afd. B 103.

Hij is getrouwd te Goes op 1 juni 1922, op 32-jarige leeftijd met Jozina Pieternella Valkier (30 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 4 juni 1891, gedoopt aldaar op 12 juli 1891, overleden te Goes op 30 augustus 1959, begraven aldaar op 2 september 1959, dochter van IX-w. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes de Jonge, Hans, geboren te Goes op 3 mei 1923, gedoopt aldaar op 27 mei 1923 (gereformeerd), volgt onder X-dt.
 2. Jan de Jonge, geboren te Goes op 26 september 1925, gedoopt aldaar op 18 oktober 1925 (gereformeerd), volgt onder X-du.

IX-eo Pieter Cornelia de Jonge, directeur Handelsdag- en avondschool, geboren te Goes op 21 oktober 1891, gedoopt aldaar op 6 december 1891 (gereformeerd), wonende te Middelburg en te Amsterdam, overleden te Middelburg op 9 februari 1958, zoon van VIII-cv. Hij is getrouwd te Sommelsdijk op 5 juni 1924, op 32-jarige leeftijd met Anna Elisabeth Mijs (21 jaar oud), geboren te Middelharnis op 18 februari 1903, wonende te Amsterdam, overleden te den Haag op 27 augustus 1980, begraven op 29 augustus 1980, dochter van Anthonius Anne Mijs en Hermina Emmerentia Kolff. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes de Jonge, geboren te Amsterdam op 20 juli 1926, volgt onder X-dv.
 2. Anthonius Anne de Jonge, geboren te Amsterdam op 11 februari 1928, volgt onder X-dw.
 3. Willem de Jonge, geboren te Aerdenhout op 2 april 1930, volgt onder X-dx.
 4. Jan Benjamin de Jonge, geboren te Middelburg op 28 april 1936, volgt onder X-dy.

IX-ep Maria Maatje de Jonge, geboren te Goes op 16 januari 1895, gedoopt aldaar op 10 maart 1895 (gereformeerd), wonende aldaar, overleden aldaar op 17 oktober 1951, begraven aldaar op 20 oktober 1951, dochter van VIII-cv. Zij is getrouwd te Goes op 10 november 1932, op 37-jarige leeftijd met Ludovicus Hubertus Weekers (39 jaar oud), ambtenaar belastingen, geboren te Weert op 16 juli 1893, overleden te Goes op 23 oktober 1972, begraven aldaar op 26 oktober 1972. Uit dit huwelijk:

 1. Henricus Hubertus Weekers, geboren te Hulst (Zeeland) op 11 april 1934. Hij was gehuwd met A.N. Gee.

IX-eq Jacobus Johannes Mijnsbergen, rijtuigpoetser, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 24 september 1890, overleden te Vlissingen op 9 april 1957, zoon van VIII-cw. Hij is getrouwd te Vlissingen op 9 oktober 1914, op 24-jarige leeftijd met Susanna Laport (24 jaar oud), geboren te Vlissingen in het jaar 1890, dochter van Arent Laport (bootwerker) en Maria Catharina Elizabeth van Eck. Uit dit huwelijk:

 1. Willem Mijnsbergen, geboren te Kloetinge (Zeeland) in oktober 1931, overleden aldaar op 7 maart 1932.

IX-er Pieternella Hendrika van de Plasse, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 19 november 1904, overleden te Goes op 9 mei 1975, dochter van VIII-cx. Zij is getrouwd te Kloetinge (Zeeland) op 18 april 1929, op 24-jarige leeftijd met Machiel Berdouw (27 jaar oud), landarbeider, geboren te Wemeldinge (Zeeland) in het jaar 1902, overleden te Goes op 4 oktober 1983, zoon van Machiel Berdouw (landarbeider) en Poulina Bal (landarbeider). Uit dit huwelijk:

 1. Jan Berdouw, geboren te Goes in het jaar 1931, overleden aldaar op 2 juni 1933.

X-a Cornelis Jan Pieter van Liere, gemeenteontvanger, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 26 januari 1894, overleden aldaar op 27 januari 1979, zoon van IX-a. Hij is getrouwd te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 6 mei 1920, op 26-jarige leeftijd met Pieternella Looij (27 jaar oud), geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) in het jaar 1893, overleden aldaar op 11 augustus 1959, dochter van Marinus Looij (werkman) en Elisabeth Schipper. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus van Liere, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) in februari 1921, overleden aldaar op 29 mei 1921.

X-b Jacob van Liere, boerenknecht, vrachtrijder en klein landbouwer, geboren te Kapelle (Zeeland) op 15 augustus 1885, overleden te 's-Heer Arendskerke op 3 maart 1959, zoon van IX-j. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 20 januari 1910, op 24-jarige leeftijd met Elisabeth Dommisse (23 jaar oud), veldarbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1887, overleden te Koudekerke op 14 juni 1964, dochter van Jacobus Dommisse (veldarbeider) en Janna van Dalen (veldarbeider). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia van Liere, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 april 1910, overleden aldaar op 14 mei 1910.
 2. Jacobus van Liere, geboren te 's-Heer Arendskerke op 13 mei 1911, overleden aldaar op 5 augustus 1911.
 3. Cornelia van Liere, geboren te 's-Heer Arendskerke op 18 november 1912. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 12 december 1935, op 23-jarige leeftijd met Johannes Wondergem (28 jaar oud), veldarbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1907, zoon van Marinus Wondergem (veldarbeider) en Cornelis de Jager.
 4. Janna van Liere, geboren te 's-Heer Arendskerke op 26 december 1913, overleden aldaar op 24 januari 1919.
 5. Levenloos van Liere, geboren te 's-Heer Arendskerke op 4 november 1914, overleden aldaar op 4 november 1914.
 6. Johannis van Liere, geboren te 's-Heer Arendskerke in juni 1916, overleden aldaar op 21 augustus 1916.
 7. Levenloos van Liere, geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 november 1917, overleden aldaar op 19 november 1917.
 8. Jacobus van Liere, grondwerker, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1919, overleden op 9 februari 1944.
 9. Johannis van Liere, geboren te 's-Heer Arendskerke na augustus 1920, overleden aldaar op 27 oktober 1920.

X-c Johannis Adriaan Eckhardt, broodbakker, geboren te Terneuzen op 24 oktober 1898, zoon van IX-s. Hij is getrouwd te Terneuzen op 2 juni 1921, op 22-jarige leeftijd met Catharina van Cadsand (24 jaar oud), geboren te Terneuzen in het jaar 1897, dochter van Pieter van Cadsand (landbouwer) en Cornelia Schieman. Uit dit huwelijk:

 1. Jozias Jan Eckhardt, geboren te Terneuzen op 18 juni 1919.
 2. Gerrit Pieter Eckhardt, geboren te Terneuzen op 28 februari 1922, overleden aldaar op 7 maart 1922.

X-d Pieternella Jozina Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 8 mei 1890, gedoopt aldaar op 25 januari 1891 (christelijk gereformeerd), overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 16 mei 1933, dochter van IX-w.

Zij overleed in de ambulance onder 's Heer Arendskerke op weg naar het ziekenhuis in Goes.

Zij is getrouwd op 14 mei 1914, op 24-jarige leeftijd met Jacob van Schaik (24 jaar oud), slager, geboren te Borssele (Zeeland) op 15 oktober 1889 (gereformeerd), zoon van Jan van Schaik (arbeider) en Dina van Vijven (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Jan van Schaik, geboren te Borssele (Zeeland) op 21 april 1915.
 2. Josina van Schaik, geboren te Borssele (Zeeland) op 25 augustus 1920. Zij is getrouwd op 26 november 1937, op 17-jarige leeftijd met J.J. Mol.
 3. Dina van Schaik, geboren te Borssele (Zeeland) op 17 maart 1923.
 4. Johanna van Schaik, geboren te Borssele (Zeeland) op 28 juni 1928, overleden te Goes op 16 mei 1938.

X-e Leendert Johannes Valkier, beroepsmilitair en adjudant, geboren te Wolphaartsdijk op 6 juni 1892, gedoopt aldaar op 10 juli 1892, overleden te Bergen op Zoom op 17 februari 1974, gecremeerd te Rotterdam op 21 februari 1974, zoon van IX-w. Hij is getrouwd te Goes op 18 april 1918, op 25-jarige leeftijd met Marianne le Conte (23 jaar oud), geboren te Goes op 14 juni 1894, overleden te Bergen op Zoom op 12 september 1980, gecremeerd te Middelburg op 17 september 1980, dochter van Marinus le Conte en Johanna Schrijver. Uit dit huwelijk:

 1. Jozina Valkier, geboren te Goes op 18 juli 1914. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 20 augustus 1942, op 28-jarige leeftijd met Cornelis de Lange (35 jaar oud), timmerman en aannemer, geboren te Middelburg op 14 maart 1907, overleden aldaar op 19 juni 1974.
 2. Johanna Jacoba Marianne Valkier, geboren te Vlissingen op 14 juli 1921. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 22 november 1943, op 22-jarige leeftijd met Cornelis Albertus Wanrooij (26 jaar oud), ambtenaar PTT, geboren te Bergen op Zoom op 9 oktober 1917 (RK), overleden aldaar op 7 mei 1948, zoon van Johannes Jacob Wanrooij (bankwerker) en Cornelia Dietvorst.

X-f Catharina Johanna Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 26 januari 1895, gedoopt aldaar op 21 april 1895, wonende te Middelburg en te Vlissingen, overleden aldaar, dochter van IX-w. Zij is getrouwd te Goes op 26 oktober 1922, op 27-jarige leeftijd met Dirk van der Kraats (26 jaar oud), boomkweker, geboren te Boskoop op 28 juli 1896, wonende te Vlissingen, overleden te Bergen op Zoom op 23 september 1944, begraven te Bergen op Zoom (Vrederust), zoon van Pieter van der Kraats (boomkweker) en Lena Oudshoorn.

Gegevens overgenomen uit de gezinskaart Vlissingen 1900-1920. Hij was van 11.8.1942 tot zijn overlijden opgenomen in het psych. ziekenhuis "Vrederust" te Halsteren. Tekst op de grafsteen: Hier rust onze lieve man en vader Dirk van der Kraats echtgenoot van C.J. Valkier.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter van der Kraats, geboren te Vlissingen op 16 maart 1923.
 2. Jozina van der Kraats, dienstbode, geboren te Vlissingen op 23 april 1924, wonende aldaar, ongehuwd overleden te Middelburg op 23 juni 1942.

X-g Wilhelmina Lena Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 8 februari 1900, gedoopt aldaar op 6 mei 1900, overleden te Middelburg, begraven op 13 oktober 1992, dochter van IX-w. Zij is getrouwd te Goes op 30 november 1922, op 22-jarige leeftijd met Cornelis Jan Adriaanse (29 jaar oud), ambtenaar Raad van Arbeid, geboren te Goes op 16 april 1893 (gereformeerd), overleden te Middelburg op 12 april 1978, begraven aldaar op 14 april 1978, zoon van Joos Adriaanse en Francina Verheule. Uit dit huwelijk:

 1. Francina Adriaanse, geboren te Goes op 18 januari 1923.
 2. Jozina Adriaanse, geboren te Goes op 26 februari 1927.

X-h Johannes Leendert Valkier, kantoorbediende, verzekeringsmakelaar, geboren te Goes op 6 maart 1903, gedoopt te Wolphaartsdijk op 1 november 1903, overleden te Goes op 2 juni 1995, gecremeerd te Middelburg op 7 juni 1995, zoon van IX-w. Hij is getrouwd te Goes op 8 mei 1904, op 1-jarige leeftijd met Barbara Johanna de Keijzer, geboren te Goes op 5 mei 1904, overleden aldaar op 25 december 1993, gecremeerd te Middelburg op 29 december 1993, dochter van Jacobus de Keijzer (schoenmaker) en Jacoba Wilhelmina du Bois. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Jacobus Valkier, geboren te Goes op 8 maart 1930, volgt onder XI-a.
 2. Jacoba Wilhelmina Jozina Valkier, geboren te Goes op 18 juli 1937. Zij is getrouwd te Goes op 18 september 1958, op 21-jarige leeftijd met Marinus Zwartepoorte (20 jaar oud), geboren te Goes op 13 juni 1938, zoon van Marinus Zwartepoorte en Louisa Hoornik.

X-i Pieternella Jozina Houtekamer, geboren te Wolphaartsdijk op 1 juli 1888, overleden te Kloetinge (Zeeland) op 6 maart 1917, dochter van IX-x. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 11 augustus 1910, op 22-jarige leeftijd met Cornelis Hugo Steketee (27 jaar oud), stratenmaker, geboren te Stavenisse op 24 januari 1883, wonende te Kloetinge (Zeeland), overleden te Goes op 16 mei 1940, zoon van Cornelis Hugo Steketee (boerenknecht) en Cornelia Luijk. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Steketee, geboren te Kloetinge (Zeeland) in januari 1916, overleden op 16 december 1916.
 2. Frans Jan Steketee.

X-j Leendert Houtekamer, postbode en kantoorhouder PTT, geboren te Wolphaartsdijk op 11 februari 1893, overleden te Goes op 12 januari 1975, zoon van IX-x. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 4 december 1919, op 26-jarige leeftijd met Adriana Maria Beenhakker (24 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 16 juni 1895, overleden te Goes op 23 juli 1975, dochter van Adriaan Beenhakker en Wilhelmina Klap. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Houtekamer, geboren in het jaar 1921, overleden in het jaar 1998.
 2. Adriaan Houtekamer, geboren in het jaar 1924, overleden in het jaar 1993.
 3. Jan Houtekamer, geboren in het jaar 1933.

X-k Jacobus Pieter van Liere, landbouwer, geboren te Borssele op 25 januari 1908, zoon van IX-z. Hij is getrouwd te Heinkenszand op 29 juni 1933, op 25-jarige leeftijd met Maria Elisabeth Dieleman (23 jaar oud), geboren te Zaamslag in het jaar 1910, dochter van Martinus Dieleman (landbouwer) en Cornelia Geertruida de Kraker. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Elizabeth van Liere, geboren te Heinkenszand op 3 september 1944, overleden aldaar op 8 september 1944.

X-l Pieter Jacobus van Liere, landmansknecht, geboren te Borssele op 2 april 1910, overleden te Middelburg op 23 september 1995, zoon van IX-z. Hij is getrouwd te Borssele op 5 augustus 1936, op 26-jarige leeftijd met Ariana de Munck (23 jaar oud), geboren te Borssele in het jaar 1913, overleden aldaar op 17 januari 1980, dochter van Jan de Munck en Maria Boone (autobusonderneemster). Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos van Liere, geboren te Borssele op 7 januari 1940, overleden aldaar op 7 januari 1940.

X-m Willem Nelis van Liere, landbouwer en oud-burgemeester van baarland en oudelande, geboren te 's-Heer Abtskerke op 2 november 1900, overleden te Oudelande op 11 april 1981, zoon van IX-af. Hij is getrouwd te Driewegen op 16 februari 1928, op 27-jarige leeftijd met Janna Jacoba Westveer (24 jaar oud), geboren te Driewegen op 31 mei 1903, overleden te Nieuw- en Sint Joosland op 18 januari 1997, dochter van Willem Westveer (landbouwer) en Leuntje van Liere. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos van Liere, geboren te Oostkapelle op 23 april 1932, overleden aldaar op 23 april 1932.

X-n Joost Breel, boerenknecht en landbouwer, geboren te Middelburg op 27 september 1843, overleden aldaar op 27 november 1878, zoon van IX-at. Hij is getrouwd te Middelburg op 26 september 1866, op 22-jarige leeftijd met Helena Johanna de Troije (23 jaar oud), dienstmeid, geboren te Colijnsplaat op 28 augustus 1843, overleden te Middelburg op 21 februari 1912, dochter van Willem de Troije (landbouwer) en Maria Christina Frederiks. Uit dit huwelijk:

 1. Andries Breel, geboren te Middelburg op 6 maart 1867, volgt onder XI-b.
 2. Willem Breel, geboren te Middelburg op 24 januari 1868.
 3. Isaac Breel, geboren te Middelburg op 23 januari 1869, volgt onder XI-c.
 4. Maria Christina Breel, geboren te Middelburg op 24 juni 1870, volgt onder XI-d.
 5. Jan Louis Breel, geboren te Middelburg op 3 november 1871.
 6. Joost Breel, koetsier, geboren te Middelburg op 20 september 1873. Hij is getrouwd te Middelburg op 22 mei 1903, op 29-jarige leeftijd met Adriana Wouterse (22 jaar oud), geboren te Middelburg in het jaar 1881, dochter van Anthonij Wouterse en Jacoba Heijman.
 7. Leendert Johannes Breel, geboren te Middelburg op 12 augustus 1875, overleden te Vlissingen op 21 februari 1942.
 8. Pieter Breel, geboren te Middelburg op 4 juni 1878 (nederlands hervormd), volgt onder XI-e.

X-o Cornelis Wanjon, landbouwersknecht, veldarbeider en sleper, geboren te Middelburg op 13 mei 1863, wonende aldaar, overleden aldaar op 12 augustus 1921, zoon van IX-au. Hij is getrouwd te Middelburg op 13 februari 1891, op 27-jarige leeftijd met Neeltje Kodde (27 jaar oud), dienstbode, geboren te Sint Laurens op 15 november 1863, overleden te Middelburg op 23 oktober 1918, dochter van Adriaan Kodde (landbouwer) en Willemina den Boeft. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Wanjon, geboren te Middelburg op 29 april 1891.
 2. Willemina Wanjon, geboren te Arnemuiden op 26 juni 1892.
 3. Izaak Wanjon, geboren te Arnemuiden op 23 oktober 1893, overleden te Middelburg op 23 december 1922.
 4. Cornelia Wanjon, geboren te Arnemuiden op 23 oktober 1893, overleden te Middelburg op 13 juli 1912.
 5. Adriaan Wanjon, geboren te Arnemuiden op 23 juli 1897, overleden aldaar op 8 augustus 1897.
 6. Adriaan Wanjon, matroos bottelier, geboren te Arnemuiden op 17 oktober 1898, overleden te den Helder op 21 april 1920.
 7. Neeltje Wanjon, geboren te Middelburg op 4 september 1907, overleden aldaar op 19 februari 1925.

X-p Willemina Wanjon, geboren te Sint Laurens op 22 maart 1866, overleden te Bergen op Zoom op 28 september 1931, dochter van IX-au. Zij is getrouwd te Sint Laurens op 18 februari 1891, op 24-jarige leeftijd (1) met Jacobus Fransooi (21 jaar oud), landbouwersknecht, geboren te Vrouwenpolder in het jaar 1870, overleden op 6 april 1894, zoon van Lein Fransooi en Janna Johanna Hollebrandse. Uit dit huwelijk:

 1. Janna Johanna Fransooi, geboren te Sint Laurens op 27 april 1891, overleden aldaar op 6 maart 1904.
 2. Izaäk Fransooi, landbouwer, geboren te Sint Laurens op 21 mei 1892. Hij is getrouwd te Oost- en West-Souburg op 30 oktober 1912, op 20-jarige leeftijd met Margaretha Wilhelmina Melse (19 jaar oud), geboren te Oost- en West-Souburg in het jaar 1893, dochter van Flours Melse en Wilhelmina Bosschaart (winkelierster).

Zij is getrouwd te Sint Laurens op 30 november 1898, op 32-jarige leeftijd (2) met Pieter Tavenier (51 jaar oud), veldarbeider, geboren in het jaar 1847, overleden te Bergen op Zoom op 8 juni 1917, zoon van Jacobus Tavenier en Catharina Castel. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Tavenier, geboren te Sint Laurens op 14 mei 1900.
 2. Maria Catharina Tavenier, geboren te Sint Laurens op 3 juni 1902, overleden aldaar op 6 december 1902.
 3. Catharina Maria Tavenier, geboren te Sint Laurens op 17 februari 1905.
 4. Marina Jacomina Tavenier, geboren te Sint Laurens op 26 september 1907. Zij is getrouwd te Koudekerke (Zeeland) op 5 augustus 1932, op 24-jarige leeftijd met Cornelia Boone (26 jaar oud), veldarbeider, geboren te Grijpskerke (Zeeland) in het jaar 1906, zoon van Pieter Boone (veldarbeider) en Catharina Verhage.

X-q Cornelis Wanjon, landbouwersknecht, werkman en betonwerker, geboren te Middelburg op 4 augustus 1875, overleden te Oost- en West-Souburg op 9 maart 1948, zoon van IX-av. Hij is getrouwd te Vlissingen op 7 mei 1897, op 21-jarige leeftijd met Christina Sinke (24 jaar oud), dienstbode, geboren te Serooskerke (Walcheren) op 5 maart 1873, overleden te Middelburg op 7 februari 1949, dochter van Pieter Sinke (werkman) en Johanna Jongepier. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Wanjon, geboren te Oost- en West-Souburg op 1 oktober 1897, volgt onder XI-f.
 2. Maximiliaan Wanjon, geboren te Oost- en West-Souburg op 20 november 1898, overleden te Middelburg op 22 juli 1981.
 3. Pieter Wanjon, geboren te Oost- en West-Souburg op 14 december 1901.
 4. Jan Wanjon, schrijver, geboren te Oost- en West-Souburg op 11 januari 1908, ongehuwd overleden te Soest op 30 mei 1935.

X-r Sentina Wanjon, geboren te Sint Laurens op 16 april 1879, overleden te Vlissingen op 29 maart 1957, dochter van IX-av. Zij is getrouwd te Grijpskerke (Zeeland) op 17 oktober 1900, op 21-jarige leeftijd met Marinus Riemens (25 jaar oud), werkman, koster, koopman en sjouwerman, geboren te Biggekerke op 29 augustus 1875, overleden te Vlissingen op 18 januari 1942, zoon van Adriaan Riemens en Elisabeth Kooman. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Riemens, geboren te Middelburg op 21 juni 1902, overleden aldaar op 4 juli 1902.
 2. Johanna Elizabeth Riemens, geboren te Middelburg op 28 oktober 1903.
 3. Adriaan Riemens, geboren te Vlissingen op 24 april 1907, overleden aldaar op 11 oktober 1907.

X-s Sentina de Pagter, geboren te Middelburg op 30 september 1867, overleden te Sint Laurens op 26 augustus 1949, dochter van IX-aw. Zij is getrouwd te Veere op 5 mei 1897, op 29-jarige leeftijd met Jan van Maldegem (25 jaar oud), veldarbeider, boerenknecht, werkman, landbouwer en groentenhandelaar, geboren te Vrouwenpolder op 7 oktober 1871, overleden te Sint Laurens op 25 juni 1962, zoon van Gilles van Maldegem (veldarbeider) en Louwerina Klinke.

Betreft een in de gemeente Sint Laurens gevonden lijk 25-6-1962.
Uit dit huwelijk:
 1. Louwerina van Maldegem, geboren te Middelburg op 3 maart 1900, overleden aldaar op 21 maart 1900.
 2. Gilles van Maldegem, geboren te Middelburg op 27 februari 1901, overleden te Sint Laurens op 24 februari 1906.
 3. Pieternella van Maldegem, geboren te Sint Laurens op 4 juli 1903. Zij is getrouwd te Vrouwenpolder op 6 juni 1928, op 24-jarige leeftijd met Jacob Looise (25 jaar oud), landbouwer, geboren te Vrouwenpolder in het jaar 1903, zoon van Jacob Looise (landbouwer) en Leintje Jobse.
 4. Louwerina van Maldegem, geboren te Sint Laurens op 15 november 1904, volgt onder XI-g.
 5. Sentina van Maldegem, geboren te Sint Laurens op 12 januari 1907. Zij is getrouwd te Sint Laurens op 12 oktober 1932, op 25-jarige leeftijd met Johannes Wisse (27 jaar oud), landarbeider, geboren in het jaar 1905, zoon van Jan Wisse (landbouwer) en Laurina Fransoo.
 6. Adriana van Maldegem, geboren te Sint Laurens op 21 juni 1908. Zij is getrouwd te Sint Laurens op 16 september 1936, op 28-jarige leeftijd met Johannes Japik van der Mooren (26 jaar oud), slager, geboren te Roermond in het jaar 1910, zoon van Antonie van der Mooren en Maartje Blankert.

X-t Abraham Haartsen, landmansknecht en veldarbeider, geboren te Groede op 24 februari 1862, overleden te Oost- en West-Souburg op 30 april 1952, zoon van IX-ax. Hij is getrouwd te Groede op 9 februari 1887, op 24-jarige leeftijd met Pieternella Louret (22 jaar oud), dienstmeid, geboren te Nieuwvliet in het jaar 1865, overleden te Oostburg op 19 mei 1934, dochter van Jannis Louret (werkman) en Maria van Akker. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Janneke Haartsen, geboren te Groede op 19 mei 1887. Zij is getrouwd te Groede op 10 februari 1916, op 28-jarige leeftijd met Pieter Jacobus Hendriks (28 jaar oud), gemeente veldwachter, geboren te Groede in het jaar 1888, zoon van Pieter Jacobs Hendriks en Maria Oosterling.
 2. Izaak Jannis Haartsen, geboren te Groede op 18 januari 1889, volgt onder XI-h.
 3. Jannis Izaak Haartsen, landbouwersknecht, geboren te Groede op 6 oktober 1890. Hij is getrouwd te Groede op 6 november 1913, op 23-jarige leeftijd met Janna Maria Hendriks (23 jaar oud), dienstbode, geboren te Groede in het jaar 1890, dochter van Pieter Jacobs Hendriks en Maria Oosterling.
 4. Levenloos Haartsen, geboren te Groede op 1 juli 1892, overleden aldaar op 1 juli 1892.
 5. Abraham Adriaan Haartsen, fabrieksarbeider, geboren te Groede op 21 november 1893. Hij is getrouwd te Groede op 6 mei 1915, op 21-jarige leeftijd met Janneke du Bois (24 jaar oud), geboren te Groede in het jaar 1891, dochter van Jannis du Bois (veldarbeider) en Maria Deij.
 6. Janneke Maria Haartsen, geboren te Groede op 29 november 1895, volgt onder XI-i.
 7. Sara Pieternella Haartsen, geboren te Groede op 9 augustus 1898. Zij is getrouwd te Groede op 2 augustus 1923, op 24-jarige leeftijd met Cornelis Kraamer (26 jaar oud), timmerman, geboren te Arnemuiden in het jaar 1897, zoon van Laurens Kraamer (brievenbesteller) en Johanna Meijers.
 8. Francois Jacob Haartsen, fabrieksarbeider, geboren te Groede op 30 september 1901. Hij is getrouwd te Breskens op 24 juli 1924, op 22-jarige leeftijd met Suzanna Johanna de Wispelaere (20 jaar oud), geboren te Groede in het jaar 1904, dochter van Johannes de Wispelaere (werkman) en Janneke Brugge.
 9. Jacobus Hendrik Haartsen, fabrieksarbeider, geboren te Groede op 26 april 1903. Hij is getrouwd te Groede op 5 juli 1928, op 25-jarige leeftijd met Johanna Pieternella de Gardeijn (23 jaar oud), geboren te Groede in het jaar 1905, dochter van Jakob de Gardeijn (veldarbeider) en Elizabeth van den Broeke.
 10. Pieter Abraham Haartsen, fabrieksarbeider en electriciŽn, geboren te Groede op 3 september 1906, overleden te Breskens op 11 september 1944. Hij is getrouwd te Breskens op 16 mei 1929, op 22-jarige leeftijd met Pieternella Sara Mookhoek (20 jaar oud), geboren te Breskens in het jaar 1909, dochter van Dirk Mookhoek (visser) en Maria Elizabeth Albregtse.
 11. Hendrik Jacobus Haartsen, fabrieksarbeider, geboren te Groede op 23 december 1907, overleden te Breskens op 11 september 1944. Hij is getrouwd te Groede op 21 februari 1929, op 21-jarige leeftijd met Cornelia Maria Thirou (19 jaar oud), geboren te Groede in het jaar 1910, dochter van Johannes Jacobus Thirou (veldarbeider) en Johanna Suzanna Jansen (veldarbeidster).

X-u Janneke Haartsen, dienstmeid, geboren te Groede op 18 april 1863, overleden te Breskens op 23 februari 1935, dochter van IX-ax. Zij is getrouwd te Groede op 25 april 1888, op 25-jarige leeftijd met Jacobus Johannis de Lange (24 jaar oud), landbouwersknecht, veldarbeider en landmansknecht, geboren te Breskens in het jaar 1864, overleden aldaar op 9 maart 1913, zoon van Francois de Lange (werkman) en Elisabeth de Kubber (werkvrouw). Uit dit huwelijk:

 1. Janneke Elisabeth de Lange, geboren te Groede op 6 april 1889. Zij is getrouwd te Groede op 30 april 1913, op 24-jarige leeftijd met Pieter Verpoorte (25 jaar oud), veldarbeider, geboren te Hoek in het jaar 1888, overleden te Oostburg op 15 augustus 1954, zoon van Jacobus Verpoorten (veldarbeider) en Levina Scheele.
 2. Francois Izaak de Lange, vrachtrijder en havenarbeider, geboren te Groede op 20 februari 1891, dood verklaard te Breskens op 11 september 1944.
  Opmerking: Een van de slachtoffers van het bombardement op Breskens. In de akte staat: "overleden met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid".
  Hij is getrouwd te Oostburg op 16 november 1916, op 25-jarige leeftijd met Wilhelmina de Back (24 jaar oud), veldarbeidster, geboren te Oostburg in het jaar 1892, dochter van Pieter Izaak de Back (veldarbeider) en Catharina de Reu (veldarbeidster).

X-v Sara Haartsen, werkvrouw en veldarbeidster, geboren te Groede op 4 oktober 1866, overleden te Breskens op 1 oktober 1952, dochter van IX-ax. Zij is getrouwd te Groede op 28 februari 1895, op 28-jarige leeftijd met Hendrik van Haneghem (28 jaar oud), werkman, geboren te Biervliet (Zeeland) op 24 december 1866, overleden te Oostburg op 1 juni 1946, zoon van Johannes van Haneghem (werkman) en Magdalena Verburg (werkvrouw). Uit dit huwelijk:

 1. Izaak van Haneghem, vlaswerker, geboren te Groede op 17 augustus 1892.
  Opmerking: Erkend door Hendrik van Haneghem en Sara Haartsen bij huwelijksvoltrekking te Groede d.d. 28-02-1895.
  Hij is getrouwd te Breskens op 16 mei 1918, op 25-jarige leeftijd met Gozewijna van de Velde (25 jaar oud), dienstbode, geboren te Breskens in het jaar 1893, dochter van Abraham van de Velde (veldarbeider) en Maria Anna Scheerens.
 2. Johannis van Haneghem, geboren te Groede op 12 februari 1896.

X-w Francois Haartsen, schaapsherder, geboren te Groede op 5 december 1873, overleden te Nieuw- en Sint Joosland op 10 maart 1949, zoon van IX-ax. Hij is getrouwd te Arnemuiden op 2 maart 1910, op 36-jarige leeftijd met Willemina van Belzen (31 jaar oud), geboren te Arnemuiden op 5 oktober 1878, overleden te Nieuw- en Sint Joosland op 30 juni 1939, dochter van Marinus van Belzen (schaapsherder) en Pieternella Kuijpers. Uit dit huwelijk:

 1. Janneke Haartsen, geboren te Arnemuiden op 6 december 1910. Zij is getrouwd te Arnemuiden op 14 november 1930, op 19-jarige leeftijd met Joos Schroevers (20 jaar oud), meubelmaker, geboren te Arnemuiden in het jaar 1910, zoon van Joos Schroevers (vischleurder) en Dora Meulmeester.
 2. Marinus Haartsen, landbouwersknecht, geboren te Arnemuiden in het jaar 1913. Hij is getrouwd te Arnemuiden op 4 januari 1933, op 20-jarige leeftijd met Maria de Troije (19 jaar oud), geboren te Arnemuiden in het jaar 1914, dochter van Jan Louis de Troije en Neeltje Kluijfhout.
 3. Izaak Haartsen, landarbeider, geboren te Nieuw- en Sint Joosland in het jaar 1915, overleden te Middelburg op 2 november 1949.

X-x Joseph Isaac Valkenier, geboren te Mangarahy, Esperitos Santos (BraziliŽ) op 3 december 1885, overleden te West Palm Beach (Florida U.S.A.) op 29 juni 1937, begraven aldaar, zoon van IX-be. Hij is getrouwd te Rochester (New York U.S.A.) op 28 november 1907, op 21-jarige leeftijd met Mabel Ina Cory (18 jaar oud), geboren te Marion County (New York U.S.A.) op 18 oktober 1889, overleden te New York (U.S.A.) in juni 1990, dochter van Lewis Arnold Cory en Mary Cordelia Baker. Uit dit huwelijk:

 1. Verna Viola Valkenier, onderwijzeres, geboren te New York (U.S.A.) op 14 maart 1909. Zij is getrouwd te New York (U.S.A.) op 30 juni 1932, op 23-jarige leeftijd met Jay Daniel Carncross (27 jaar oud), ingenieur, geboren te New York (U.S.A.) op 24 maart 1905 (baptist), overleden aldaar op 6 april 1991, zoon van Daniel Clinton Carncross en Lydia Nancy Teller.
 2. Wayne Alois Joseph Valkenier, geboren te Sodus, Wayne County (New York U.S.A.) op 9 juni 1911.
 3. Sylvia Valkenier, verpleegster, geboren te East Rochester (New York U.S.A.) op 20 oktober 1913, overleden te Sodus, Wayne County (New York U.S.A.) op 23 augustus 1992. Zij is getrouwd te Sodus, Wayne County (New York U.S.A.) op 18 november 1937, op 24-jarige leeftijd met Loren Webster (25 jaar oud), geboren te Sodus, Wayne County (New York U.S.A.) op 19 december 1911.

X-y Lena Fisher, dochter van IX-bf. Zij was gehuwd met Simon Russell. Uit dit huwelijk:

 1. Ethel Josena Russell. Zij was gehuwd (1) met George Frowley. Zij was gehuwd (2) met Charles Tuelle.

X-z Johannes la Gasse, landmansknecht, geboren te Nieuwvliet op 13 maart 1877, zoon van IX-bg. Hij is getrouwd te Groede op 5 april 1900, op 23-jarige leeftijd met Francina Wilhemina du Mez (24 jaar oud), veldarbeidster, geboren te Retranchement op 14 september 1875, dochter van Adriaan Anthonie Mez (veldarbeider) en Janna Verschelling. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Daniel la Gasse, geboren te Groede op 17 juli 1900, overleden aldaar op 18 juli 1900.
 2. Jozina Janna la Gasse, geboren te Schoondijke op 27 augustus 1901.

X-aa Adriana la Gasse, dienstmeid, geboren te Groede op 20 april 1880, overleden te Breskens op 15 november 1943, dochter van IX-bg. Zij is getrouwd te Groede op 9 mei 1901, op 21-jarige leeftijd met Willem Morel (23 jaar oud), slagersknecht, werkman en slager, geboren te Oostburg op 30 augustus 1877, overleden te Breskens op 29 januari 1939, zoon van Pieter Morel (veldarbeider) en Elizabeth Fremouw (veldarbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Jozina Elizabeth Morel, geboren te Breskens op 12 juli 1901. Zij is getrouwd te Breskens op 19 mei 1927, op 25-jarige leeftijd met Jacobus Adriaan Marsille (28 jaar oud), timmerman, geboren te Vlissingen op 5 mei 1899, zoon van Jannis Marinus Marsille (veldarbeider en werkman) en Adriana Johanna van Dixhoorn (dienstmeid).
 2. Pieter Morel, los werkman, geboren te Breskens op 4 december 1902. Hij is getrouwd te Breskens op 10 december 1925, op 23-jarige leeftijd met Elizabeth Traas (24 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1901, dochter van Adriaan Traas (los werkman, veldarbeider en landarbeider) en Dina Zuidhof (arbeidster).
 3. Daniel Mattheus Morel, slager, geboren te Breskens op 8 december 1903. Hij is getrouwd te Groede op 22 mei 1930, op 26-jarige leeftijd met Maria Sara Versprille (28 jaar oud), geboren te Groede in het jaar 1902, dochter van Pieter Versprille en Catholijntje Butler.
 4. Elizabeth Jozina Morel, geboren te Breskens op 25 juli 1905. Zij is getrouwd te Breskens op 27 juni 1929, op 23-jarige leeftijd met Adriaan Jansen (24 jaar oud), koopman, geboren te Zuidzande in het jaar 1905, zoon van Izaak Jacobus Jansen (koopman) en Katharina Jansen.
 5. Sara Magdalena Morel, geboren te Breskens op 25 juni 1907. Zij is getrouwd te Breskens op 15 september 1827, op -79-jarige leeftijd met Jannis Vermeulen (-75 jaar oud), stratenmaker, geboren te Groede in het jaar 1902, zoon van Pieter Vermeulen (kantonnier) en Adriana Pieternella van Haneghem.
 6. Magdalena Morel, geboren te Breskens op 25 juni 1917, overleden aldaar op 17 oktober 1918.

X-ab Magdalena la Gasse, dienstbode, geboren te Groede op 7 september 1882, dochter van IX-bg. Zij is getrouwd te Groede op 3 november 1904, op 22-jarige leeftijd met Izaak Ocque (22 jaar oud), werkman, geboren te Schoondijke op 26 mei 1882, zoon van Izaak Ocque (werkman en veldarbeider) en Maria Magdelena Dattin (veldarbeidster).

Izaak Ocque emigrant op vrijdag 2 maart 1906 Schoondijke
Geboorteplaats: Schoondijke
Geboortedatum: 24-5-1882
Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd (Dutch Reformed)
Burgerlijke staat: Ongehuwd
Plaats van vertrek: Schoondijke
Datum uitschrijving: 2-3-1906
Bestemming (destination) : Rochester.
Uit dit huwelijk:
 1. Izaak Daniel Ocque, geboren te Schoondijke op 8 februari 1905.
  Izaak Daniel Ocque emigrant op vrijdag 2 maart 1906 Schoondijke
  Geboorteplaats: Schoondijke
  Geboortedatum: 8-2-1905
  Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd (Dutch Reformed)
  Burgerlijke staat: Ongehuwd
  Plaats van vertrek: Schoondijke
  Datum uitschrijving: 2-3-1906
  Bestemming (destination) : Rochester.
 2. Daniel Izaak Ocque, geboren te Schoondijke op 23 januari 1906.

X-ac Sara la Gasse, dienstbode, geboren te Groede op 28 november 1883 (nederlands hervormd), dochter van IX-bg.

Sara la Gasse, emigrant in april 1912 Breskens. Geboorteplaats: Groede. Geboortedatum: 28-11-1883. Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd. Burgerlijke staat: Gehuwd. Plaats van vertrek: Breskens 4-1912. Bestemming: Noord-Amerika.

Zij is getrouwd te Breskens op 7 mei 1908, op 24-jarige leeftijd met Cornelis Francois de Munck (27 jaar oud), visser, geboren te Breskens op 30 maart 1881 (nederlands hervormd), zoon van Pieter de Munck en Pieternella den Denkker.

Cornelis Francois de Munck
Emigrant in april 1912 Breskens
Geboorteplaats: Breskens
Geboortedatum: 30-3-1881
Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd
Burgerlijke staat: Gehuwd
Plaats van vertrek: Breskens
Bestemming: Noord-Amerika.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter de Munck, geboren te Breskens op 24 juni 1908 (nederlands hervormd).
 2. Daniel Matheus de Munck, geboren te Breskens op 24 juni 1908 (nederlands hervormd).
 3. Abraham de Munck, geboren te Breskens op 23 augustus 1909 (nederlands hervormd).
 4. Cornelis Francois de Munck, geboren te Breskens op 25 december 1910 (nederlands hervormd).

X-ad Catharina Adriana Mogré, geboren te Groede op 24 december 1899, overleden te Middelburg op 1 september 1985, dochter van IX-bk. Zij is getrouwd te Nieuwvliet op 11 september 1924, op 24-jarige leeftijd met Jacobus Daniel de Winde (21 jaar oud), geboren te Breskens op 27 november 1902, overleden te Middelburg op 18 december 1964, zoon van Pieter Jacobus de Winde (metselaar) en Maria Catharina Hoogstad. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Jacob de Winde, volgt onder XI-j.

X-ae Michiel Beerens, werkman en veldarbeider, geboren te Sint Kruis op 1 januari 1861, overleden te Schoondijke op 16 januari 1917, zoon van IX-bn. Hij is getrouwd te Sint Kruis op 9 maart 1888, op 27-jarige leeftijd met Pieternella Maria Koole (18 jaar oud), dienstmeid, veldarbeidster en werkvrouw, geboren te Cadzand in het jaar 1870, overleden te Oostburg op 11 januari 1935, dochter van Pieternella Koole (werkvrouw). Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Beerens, veldarbeider, geboren te Zuidzande op 18 juni 1888. Hij is getrouwd te Groede op 3 juni 1915, op 26-jarige leeftijd met Cornelia Elizabeth Verburg (23 jaar oud), geboren te Groede in het jaar 1892, dochter van Izaak Verburg (veldarbeider) en Anna Cornelia de Veij.
 2. Michiel Beerens, veldarbeider en koopman, geboren te Zuidzande op 27 oktober 1889. Hij is getrouwd te Biervliet (Zeeland) op 7 mei 1914, op 24-jarige leeftijd met Suzanna Sara Wolfaart (25 jaar oud), veldarbeidster, geboren te Biervliet (Zeeland) in het jaar 1889, overleden te Schoondijke op 25 oktober 1936, dochter van Izak Wolfaart en Suzanna Sara Blondeel (veldarbeidster).
 3. Johannes Beerens, veldarbeider, geboren te Aardenburg op 11 april 1892. Hij is getrouwd te IJzendijke (Zeeland) op 22 augustus 1912, op 20-jarige leeftijd met Jacoba Janna Versprille (20 jaar oud), veldarbeidster, geboren te IJzendijke (Zeeland) in het jaar 1892, dochter van Cornelis Johannnis Versprille (veldarbeider) en Jacoba Janna van Kerkvoort (veldarbeidster).
 4. Adriaan Beerens, veldarbeider, geboren te Aardenburg op 18 mei 1893, wonende te Axel, overleden aldaar op 25 juli 1934. Hij is getrouwd te Terneuzen op 30 augustus 1917, op 24-jarige leeftijd (1) met Dina Janneke Michielsen (18 jaar oud), geboren te Terneuzen in het jaar 1899, dochter van Jan Michielsen (werkman) en Janneke Potvis. Hij is getrouwd te Axel op 3 maart 1932, op 38-jarige leeftijd (2) met Tanneke Slabbekoorn (18 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1914, wonende te Axel, dochter van X-da.
 5. Pieternella Catharina Beerens, geboren te Oostburg op 6 juli 1895. Zij is getrouwd te Schoondijke op 14 september 1916, op 21-jarige leeftijd met Geleijn Kaijser (25 jaar oud), landbouwersknecht, geboren te Axel in het jaar 1891.
 6. Catharina Cornelia Beerens, geboren te Cadzand op 16 november 1896, overleden te Utrecht op 22 april 1897.
 7. Izaak Beerens, veldarbeider, geboren te Schoondijke op 5 augustus 1898. Hij is getrouwd te Oostburg op 29 januari 1920, op 21-jarige leeftijd met Janneke Elisabeth Verplanke (21 jaar oud), geboren te Oostburg in het jaar 1899, dochter van Jannis Verplanke (landbouwersknecht) en Maria Elisabeth de Koene.
 8. Abraham Beerens, veldarbeider, geboren te Biervliet (Zeeland) op 10 januari 1900. Hij was gehuwd (1) met Euphrasie van Speijbroeck. Hij is getrouwd te Hoofdplaat op 7 mei 1925, op 25-jarige leeftijd (2) met Elisa Sophia de Krijger (21 jaar oud), geboren te Hoofdplaat in het jaar 1904, dochter van Franciscus de Krijger (landbouwer) en Maria Pieternella Baart.
 9. Catharina Beerens, dienstbode, geboren te Biervliet (Zeeland) op 17 maart 1901. Zij is getrouwd te Oostburg op 23 juni 1927, op 26-jarige leeftijd met Jacobus Izaak Risseeuw (21 jaar oud), slager, geboren te Zuidzande in het jaar 1906, zoon van Pieter Jacobus Risseeuw en Johanna Maria Jansen.
 10. Willem Beerens, landbouwer, geboren te Biervliet (Zeeland) op 29 augustus 1902. Hij is getrouwd te Oostburg op 30 oktober 1924, op 22-jarige leeftijd met Maria Irena Verhelst (19 jaar oud), dienstbode, geboren te Waterland-Oudeman (BelgiŽ) in het jaar 1905, dochter van Alphonse Achilles Verhelst en Christina Maria de Vos (landbouwarbeidster).
 11. Cornelia Beerens, dienstbode, geboren te Biervliet (Zeeland) op 25 april 1905. Zij is getrouwd te Oostburg op 19 augustus 1926, op 21-jarige leeftijd met Leendert Cornelis Verplanke (28 jaar oud), huisschilder, geboren te Oostburg op 24 maart 1898, zoon van Izaak Verplanke (koopman en winkelier) en Anna de Ruijsscher.
 12. Dina Beerens, geboren te IJzendijke (Zeeland) op 13 augustus 1906, overleden aldaar op 9 oktober 1906.
 13. Dina Beerens, geboren te IJzendijke (Zeeland) op 24 september 1907, overleden aldaar op 9 oktober 1907.
 14. Dina Beerens, geboren te IJzendijke (Zeeland) op 2 oktober 1908. Zij is getrouwd te Oostburg op 9 januari 1930, op 21-jarige leeftijd met Jacob Verplanke (22 jaar oud), smid, geboren te IJzendijke (Zeeland) in het jaar 1908, zoon van Jacobus Verplanke (klein landbouwer) en Sara Dina Vermeulen.

X-af Janneke Beerens, werkvrouw, geboren te Sint Kruis op 10 februari 1862, overleden te Oostburg op 8 februari 1896, dochter van IX-bn. Zij is getrouwd te Sint Kruis op 18 april 1889, op 27-jarige leeftijd met Abraham Johannes Duininck (29 jaar oud), werkman en veldarbeider, geboren te Sint Kruis op 20 februari 1860, overleden aldaar op 30 juni 1917, zoon van Johannes Duininck (werkman en arbeider) en Catharina Maria Masclé (dienstbode). Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Jacobus Duininck, geboren te Sint Kruis op 4 augustus 1889, volgt onder XI-k.
 2. Catharina Dina Duininck, geboren te Sint Kruis op 23 maart 1891, volgt onder XI-l.
 3. Jacobus Johannes Duininck, geboren te Sint Kruis op 21 juli 1892, volgt onder XI-m.
 4. Maria Catharina Duininck, geboren te Zuidzande op 16 augustus 1893.
 5. Abraham Willem Duininck, geboren te Zuidzande op 9 december 1894, volgt onder XI-n.

X-ag Dina Suzanna Beerens, koehoudster en landbouweres, geboren te Sint Kruis op 24 oktober 1867, overleden te Aardenburg op 27 september 1942, dochter van IX-bn.

Haar dochter van een onbekende man:

 1. Catharina Cornelia Beerens, geboren te Sint Kruis op 25 februari 1894.
  Opmerking: Erkend door beide ouders bij huwelijksvoltrekking te Sint Kruis d.d. 09-08-1894.

Zij is getrouwd te Sint Kruis op 9 augustus 1894, op 26-jarige leeftijd (2) met Abraham Beun (25 jaar oud), koehouder en landbouwer, geboren te Sint Kruis in het jaar 1869, overleden te Aardenburg op 4 februari 1954, zoon van Jacobus Beun (landbouwer) en Elizabeth Orlebeke. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Cornelia Beun, geboren te Sint Kruis op 20 september 1895. Zij is getrouwd te Sint Kruis op 15 januari 1920, op 24-jarige leeftijd met Gerrit van Tongeren (29 jaar oud), rijksambtenaar, geboren te Deventer in het jaar 1891, zoon van Hendrik van Tongeren en Johanna Willemina Garritsen.
 2. Jacobus Beun, landbouwer, geboren te Sint Kruis in het jaar 1896. Hij is getrouwd te Hulst (Zeeland) op 3 juli 1929, op 33-jarige leeftijd met Ghislaine Kesbeke (25 jaar oud), geboren te Wachtebeke (BelgiŽ) in het jaar 1904, dochter van Edumond Benedictus Kesbeke (landbouwer) en Emma Maria Regina IJsebart.
 3. Abraham Beun, landbouwer, geboren te Sint Kruis op 23 februari 1897. Hij is getrouwd te Sluis op 13 oktober 1920, op 23-jarige leeftijd met Elizabeth Cathalina Verhage (24 jaar oud), geboren te Sluis in het jaar 1896, dochter van Johannes Jozias Verhage en Elizabeth de Voldere.
 4. Francois Beun, rijksambtenaar, geboren te Sint Kruis op 3 juli 1898. Hij is getrouwd te Zuidzande op 30 december 1924, op 26-jarige leeftijd met Maria Elizabeth Le Grand (25 jaar oud), geboren te Zuidzande in het jaar 1899, dochter van Abraham Mattheus Le Grand en Maria Magdalena Verkruijsse.
 5. Dina Suzanna Beun, geboren te Sint Kruis op 14 juli 1900. Zij is getrouwd te Vlissingen op 2 juni 1939, op 38-jarige leeftijd met Abraham Markusse (51 jaar oud), assistent bij de rijksbelanstingen, geboren te Krabbendijke (Zeeland) in het jaar 1888, zoon van Hubregt Markusse en Pieternella de Looff.
 6. Levenloos Beun, geboren te Sint Kruis op 21 juli 1901, overleden aldaar op 21 juli 1901.
 7. Levenloos Beun, geboren te Sint Kruis op 20 november 1904, overleden aldaar op 20 november 1904.
 8. Johannes Beun, geboren te Sint Kruis op 10 oktober 1905, overleden aldaar op 4 april 1906.
 9. Johannes Beun, landbouwer, geboren te Sint Kruis op 12 september 1909. Hij is getrouwd te Sint Kruis op 26 september 1935, op 26-jarige leeftijd met Elizabeth Janneke de Muijnk (23 jaar oud), geboren te Sint Kruis in het jaar 1912, dochter van Johannes de Muijnk (landbouwer) en Maria Ledain (landbouweres).

X-ah Cornelia Pieternella Beerens, werkvrouw, geboren te Sint Kruis op 24 februari 1871, overleden te Cadzand op 28 juni 1947, dochter van IX-bn.

Haar dochter van een onbekende man:

 1. Levenloos Beerens, geboren te Sint Kruis op 17 oktober 1889, overleden aldaar op 17 oktober 1889.

Zij is getrouwd te Sint Kruis op 4 mei 1894, op 23-jarige leeftijd (2) met Izaak Johannes Duininck (24 jaar oud), werkman, stratenmaker en polderwerker, geboren te Sint Kruis op 28 januari 1870, overleden te Cadzand op 14 februari 1953, zoon van Johannes Duininck (werkman en arbeider) en Catharina Maria Masclé (dienstbode). Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Duininck, geboren te Sint Kruis op 24 februari 1896, overleden aldaar op 24 februari 1896.
 2. Johannes Jacobus Duininck, geboren te Sint Kruis op 11 maart 1897, overleden aldaar op 12 maart 1897.
 3. Levenloos Duininck, geboren te Sint Kruis op 16 oktober 1897, overleden aldaar op 16 oktober 1897.
 4. Catharina Crnelia Duininck, geboren te Sint Kruis op 27 februari 1900. Zij is getrouwd te Sint Kruis op 30 mei 1929, op 29-jarige leeftijd met Jacobus Adriaan van Dale (30 jaar oud), metselaar, geboren in het jaar 1899, zoon van Adriaan van Dale (metselaar) en Maria Johanna Masclee.
 5. Izaak Johannes Duininck, stratenmaker, geboren te Sint Kruis op 29 april 1901. Hij is getrouwd te Oostburg op 9 oktober 1924, op 23-jarige leeftijd met Maria Cornelia de Meij (25 jaar oud), geboren te Oostburg in het jaar 1899, dochter van Cornelis de Meij en Maria de Smit.
 6. Johannes Jacobus Duininck, stratenmaker, geboren te Sint Kruis op 31 december 1903, overleden te Sluis op 17 december 1978. Hij is getrouwd te Aardenburg op 1 september 1927, op 23-jarige leeftijd met Adriana Maria Commelin (24 jaar oud), geboren te Aardenburg in het jaar 1903, overleden te Sluis op 25 oktober 1988, dochter van Johannes Willem Anthonie Frederik Commelin (machinist) en Catharina Maria Hoogstad.

X-ai Elizabeth Jozina Beerens, veldarbeidster en landbouwster, geboren te Sint Kruis op 20 augustus 1873, wonende te Koningin Wilhelminaweg K 57 Sint Kruis, overleden te Hoek op 13 mei 1963, dochter van IX-bn. Zij is getrouwd te Sint Kruis op 22 augustus 1895, op 22-jarige leeftijd met Pieter Beun (21 jaar oud), veldwachter en landbouwer, geboren te Sint Kruis op 17 april 1874, overleden aldaar op 22 september 1917, zoon van Pieter Beun (koehouder) en Francina de Kant (koehoudster). Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Francina Beun, geboren te Sint Kruis op 24 december 1894.
  Opmerking: Erkend door Pieter Beun en Elizabeth Jozina Beerens bij huwelijksvoltrekking te Sint Kruis d.d. 22-08-1895.
  Zij is getrouwd te Sint Kruis op 10 september 1914, op 19-jarige leeftijd met Abraham Beun (35 jaar oud), landbouwer, geboren te Cadzand in het jaar 1879, zoon van Michiel Beun (landbouwer) en Tannetje van Houte.
 2. Francina Catharina Beun, geboren te Sint Kruis op 22 maart 1896. Zij is getrouwd te Sint Kruis op 1 november 1917, op 21-jarige leeftijd met Frans van Roon (23 jaar oud), hooiperser, geboren te Puttershoek (ZH) in het jaar 1894, zoon van Johannes van Roon (arbeider) en Lena Verheul.
 3. Dina Pieternella Beun, geboren te Sint Kruis op 25 mei 1900, overleden te Goes op 28 februari 1961. Zij was gehuwd met Cornelis Moerdijk, rijksveldwachter, geboren te Waarde in het jaar 1895, zoon van Cornelis Moerdijk (jachtopziener) en Janna Vermerris.
 4. Pieter Jacobus Beun, landbouwer, geboren te Sint Kruis op 3 juli 1905. Hij is getrouwd te Sint Kruis op 27 december 1928, op 23-jarige leeftijd met Alma Irena Rijckborst (18 jaar oud), geboren te Sint Kruis in het jaar 1910, dochter van Anthonie Johannes Rijckborst en Maria van de Leijster (landbouwster).
 5. Jacobus Pieter Beun, geboren te Sint Kruis op 15 maart 1909.

X-aj Pieternella Beerens, werkvrouw, geboren te Sint Kruis op 30 juli 1875, overleden te Oostburg op 31 augustus 1960, dochter van IX-bn. Zij is getrouwd te Sint Kruis op 28 mei 1903, op 27-jarige leeftijd (1) met Pieter Francois Fremouw (23 jaar oud), veldarbeider, geboren te Oostburg in het jaar 1880, overleden te Sint Kruis op 7 april 1905, zoon van Izaak Fremouw en Susanna de Kramer (werkvrouw). Uit dit huwelijk:

 1. Izaak Jacobus Fremouw, geboren te Sint Kruis op 7 februari 1904.

Zij is getrouwd te Sint Kruis op 27 juni 1912, op 36-jarige leeftijd (2) met Pieter Jacobus Lucieer (49 jaar oud), gareelmaker en schoenmaker, geboren te Sint Marguerite (BelgiŽ) in het jaar 1863, overleden te Hulst (Zeeland) op 29 november 1944, zoon van Abraham Lucieer en Maria Nieskens. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Maria Lucieer, geboren te Sint Kruis op 16 januari 1913.
 2. Maria Catharina Lucieer, geboren te Sint Kruis in het jaar 1915. Zij is getrouwd te Sint Kruis op 18 november 1937, op 22-jarige leeftijd met Willem Jan Kesteloo (23 jaar oud), electriciŽn, geboren te Poortvliet in het jaar 1914, zoon van Machiel Willem Kesteloo (smid) en Neeltje van der Werf.

X-ak Jacob Beerens, landbouwersknecht en veldarbeider, geboren te Sint Kruis op 14 augustus 1878 (nederlands hervormd), zoon van IX-bn. Hij is getrouwd te Schoondijke op 16 november 1905, op 27-jarige leeftijd met Maria Tellier (20 jaar oud), veldarbeidster, geboren te Schoondijke op 22 april 1885 (nederlands hervormd), dochter van Abraham Tellier (veldarbeider) en Elizabeth Timmerman (veldarbeidster).

Maria Tellier emigrant op maandag 13 april 1914 Sint Kruis
Geboorteplaats: Schoondijke
Geboortedatum: 22-4-1885
Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd
Burgerlijke staat: Gehuwd
Plaats van vertrek: Sint Kruis
Datum uitschrijving : 13-4-1914
Bestemming: Sodus, NY, USA.
Uit dit huwelijk:
 1. Abraham Jacobus Beerens, geboren te Sint Kruis op 3 april 1907 (nederlands hervormd).
 2. Jacobus Abraham Beerens, geboren te Sint Kruis op 18 februari 1913 (nederlands hervormd).

X-al Suzanna Beerens, veldarbeidster, geboren te Sint Kruis op 31 juli 1880, overleden aldaar op 17 augustus 1936, dochter van IX-bn. Zij is getrouwd te Sint Kruis op 20 december 1900, op 20-jarige leeftijd met Petrus Herman (22 jaar oud), landbouwer, geboren te Oostburg op 3 oktober 1878, overleden te Sint Kruis op 19 december 1939, zoon van Izaäk Herman en Catharina Vermeulen. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Herman, geboren te Sint Kruis op 10 april 1901. Zij is getrouwd te Sint Kruis op 13 maart 1924, op 22-jarige leeftijd met Pieter Hendrik Beun (33 jaar oud), landbouwer, geboren te Patterson (USA) op 27 februari 1891, wonende aldaar, zoon van X-aq.
 2. Jacobus Herman, veldarbeider, geboren te Sint Kruis op 24 april 1902. Hij is getrouwd te Schoondijke op 16 oktober 1924, op 22-jarige leeftijd met Suzanna Leunis (26 jaar oud), geboren te Zaamslag in het jaar 1898, dochter van Cornelis Leunis (veldarbeider) en Helena Buijze.

X-am Maria Cornelia Dierings, dienstmeid, geboren te Sint Kruis op 20 september 1873, overleden te Middelburg op 18 mei 1957, dochter van IX-bo.

Haar zoon van een onbekende man:

 1. Jcob Dierings, geboren te Sint Kruis op 9 februari 1897.
  Erlkend tijdens het huwelijk van Camilius van de Voort en Maria Cornelia Dierings op 19-5-1904.

Zij is getrouwd te Sint Kruis op 19 mei 1904, op 30-jarige leeftijd (2) met Camilius van de Voorde (30 jaar oud), veldarbeider en polderwerker, geboren te Sint Kruis op 12 december 1873, overleden te Aardenburg op 26 februari 1957, zoon van Alphonse van de Voorde (veldarbeider) en Sabina Dhaenens (veldarbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Jacob van de Voorde, kommies bij rijksbelasting, geboren te Sint Kruis op 9 februari 1897.
  Opmerking: Erkend door Camilius van de Voorde en Maria Cornelia Dierings bij huwelijksvoltrekking te Sint Kruis d.d. 19-05-1904.
  Hij is getrouwd te Clinge (Zeeland) op 18 mei 1921, op 24-jarige leeftijd met Pharailda Louisa Bosschaert (20 jaar oud), geboren te Clinge (Zeeland) in het jaar 1901, dochter van Carolus Ludovicus Bosschaert (kantenkoopman) en Seraphina de Coninck.
 2. Sebastianus Christianus van de Voorde, geboren te Sint Kruis op 9 september 1904.
 3. Maria Celesta van de Voorde, geboren te Sint Kruis op 15 november 1910. Zij is getrouwd te Middelburg op 18 juni 1937, op 26-jarige leeftijd met Huibrecht Johannes Leijdekker (29 jaar oud), meubelmaker, geboren te Zierikzee in het jaar 1908, zoon van Huibrecht Leijdekker (wachtsman) en Cornelia Missel.
 4. Emma Elisabeth Catharina van de Voorde, geboren in augustus 1912, overleden te Sint Kruis op 2 april 1914.

X-an Catharina Suzanna Dierings, veldarbeidster, geboren te Sint Kruis op 14 februari 1878, overleden te Oost- en West-Souburg op 1 april 1951, dochter van IX-bo. Zij is getrouwd te Sint Kruis op 2 mei 1907, op 29-jarige leeftijd (1) met Jacobus Simon Serlé (31 jaar oud), veldarbeider en koehouder, geboren te Ouddorp (Zuid-Holland) in het jaar 1876, overleden te Sint Kruis op 22 juli 1912, zoon van Abraham Johannes Serlé (veldarbeider) en Catharina van Hoofdt (veldarbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Abraham Jacob Serlé, geboren te Sint Kruis op 26 juli 1908, overleden aldaar op 24 mei 1909.
 2. Jacobus Simon Serlé, geboren te Sint Kruis op 28 juni 1909.

Zij is getrouwd te Sint Kruis op 28 oktober 1920, op 42-jarige leeftijd (2) met Reinier Boeije (39 jaar oud), werkman, geboren te Axel in het jaar 1881, overleden te Vlissingen op 20 mei 1956, zoon van Jacobus Boeije (werkman) en Maria Jansen.

X-ao Janneke Johanna Nieskens, dienstmeid en werkvrouw, geboren te Sint Marguerite (BelgiŽ) in het jaar 1868, overleden te Oostburg op 24 augustus 1952, dochter van IX-bp. Zij is getrouwd te Aardenburg op 5 november 1896, op 28-jarige leeftijd met Izaak Jacobus Pauw (30 jaar oud), werkman en commissionair, geboren te Oostburg op 20 augustus 1866, overleden aldaar op 28 juli 1909, zoon van Abraham Louis Pauw en Cornelia Tanneke de Brouwer. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Catharina Pauw, veldarbeidster, geboren te Aardenburg op 6 februari 1890.
  Opmerking: erkend kind: Elisabeth Catharina, ingeschr. B.S. 06-02-1890 te Aardenburg.
  Zij is getrouwd te Oostburg op 7 november 1912, op 22-jarige leeftijd met Johannes Deunink (21 jaar oud), landbouwersknecht, geboren te Schoondijke in het jaar 1891, zoon van Johannis Deunink (veldarbeider) en Johanna Francina de La Nijs.
 2. Cornelia Tannetje Pauw, geboren te Oostburg op 29 november 1897. Zij is getrouwd te Oostburg op 22 april 1920, op 22-jarige leeftijd met Kasper de Vries (24 jaar oud), onderofficier, geboren te Haren in het jaar 1896, zoon van Fenno de Vries en Jantje Hommes.

X-ap Johannes Jacobus Nieskens, veldarbeider en landbouwer, geboren te Aardenburg op 14 juli 1876, overleden te Oostburg op 10 december 1959, zoon van IX-bp. Hij is getrouwd te Aardenburg op 21 juni 1900, op 23-jarige leeftijd met Cathalijntje Kouwe (25 jaar oud), landbouwster, geboren te Aardenburg op 31 januari 1875, overleden aldaar op 22 juli 1915, dochter van Willem Kouwe en Janneke de Bruyne. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Janneke Nieskens, geboren te Aardenburg op 20 oktober 1900.
 2. Janneke Anna Nieskens, geboren te Aardenburg op 15 juli 1902.
 3. Jacobus Willem Nieskens, landbouwer, geboren te Aardenburg op 31 juli 1903, overleden te Schoondijke op 17 augustus 1962. Hij is getrouwd te Biervliet (Zeeland) op 17 april 1930, op 26-jarige leeftijd met Janna Riemens (28 jaar oud), geboren te Terneuzen in het jaar 1902, overleden voor 17 augustus 1962, dochter van Hendrik Riemens (landbouwer) en Johanna de Zeeuw.
 4. Anna Cathalijntje Nieskens, geboren te Aardenburg op 7 oktober 1904, volgt onder XI-o.
 5. Cathalijntje Johanna Nieskens, geboren te Aardenburg op 24 december 1905, overleden aldaar.
 6. Johanna Louise Nieskens, geboren te Aardenburg op 3 mei 1907.
 7. Willem Johannes Nieskens, geboren te Aardenburg op 27 april 1908.
 8. Louise Nieskens, geboren te Aardenburg op 17 augustus 1910. Zij is getrouwd te Aardenburg op 26 augustus 1931, op 21-jarige leeftijd met Willem Hamelink (23 jaar oud), smid, geboren te Terneuzen in het jaar 1908, zoon van Maarten Hamelink (los werkman) en Neeltje Francoise Hamelink.
 9. Pieter Nieskens, smid, geboren te Aardenburg op 24 mei 1912. Hij is getrouwd te Aardenburg op 22 december 1932, op 20-jarige leeftijd met Johanna Catharina Beun (19 jaar oud), geboren te Sluis in het jaar 1913, dochter van Gerard Beun (arbeider) en Johanna Cornelia de La Vienne.
 10. Johannes Jacobus Nieskens, geboren te Aardenburg op 9 juli 1913, overleden voor 16 februari 1993. Hij was gehuwd met Elisabeth Albert Adolf de Baets, geboren te Maldegem (BelgiŽ) op 8 december 1914, overleden te Aardenburg op 16 februari 1993.
 11. Pieternella Wilhelmina Nieskens, geboren te Aardenburg op 9 juli 1913.

X-aq Janneke Levina Baart, dienstmeid, geboren te Eede (Zeeland) op 29 maart 1869, overleden te Aardenburg op 31 maart 1949, dochter van IX-bq. Zij is getrouwd te Aardenburg op 11 mei 1888, op 19-jarige leeftijd met Hendrik Pieter Beun (23 jaar oud), werkman en landbouwer, geboren te Aardenburg op 23 april 1865, overleden aldaar op 8 november 1931, zoon van Hendrik Beun en Pieternella Mille.

Janneke Levina Baart emigrant op dinsdag 14 juli 1891 Aardenburg
Geboorteplaats: Eede
Geboortedatum: 29-3-1869
Beroep: Werkvrouw
Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd
Burgerlijke staat: Gehuwd
Plaats van vertrek: Aardenburg
Datum uitschrijving: 14-7-1891
Bestemming: Paterson, New Jersey.
Uit dit huwelijk:
 1. Levenloos Beun, geboren te Aardenburg op 21 juli 1888, overleden aldaar op 21 juli 1888.
 2. Dina Pieternella Beun, geboren te Aardenburg op 17 oktober 1889.
 3. Pieter Hendrik Beun, landbouwer, geboren te Patterson (USA) op 27 februari 1891, wonende aldaar. Hij is getrouwd te Sint Kruis op 13 maart 1924, op 33-jarige leeftijd met Catharina Herman (22 jaar oud), geboren te Sint Kruis op 10 april 1901, dochter van X-al.
 4. Michiel Jacobus Beun, geboren te Aardenburg op 25 oktober 1894.
 5. Hendrik Beun, veldarbeider, geboren te Aardenburg op 12 december 1896. Hij is getrouwd te Aardenburg op 2 december 1920, op 23-jarige leeftijd met (en gescheiden op 23 juli 1941 van) Martha Houg (22 jaar oud), geboren te Axel in het jaar 1898, dochter van Jacobus Gijsbregt Houg (veldarbeider) en Elisabeth Margaretha Deij.
  Opmerking : huwelijk door echtscheiding ontbonden 23-07-1941. Bij vonnis Arr. rechtb. Middelburg.

 6. Abraham Beun, geboren te Aardenburg op 17 maart 1898.
 7. Levenloos Beun, geboren te Aardenburg op 6 augustus 1899, overleden aldaar op 6 augustus 1899.

X-ar Michiel Jozias Dierings, veldarbeider, geboren te Sint Kruis op 24 april 1873, overleden te Groede op 20 maart 1956, zoon van IX-br. Hij is getrouwd te Groede op 12 februari 1903, op 29-jarige leeftijd met Suzanna van Lare (28 jaar oud), geboren te Groede op 11 augustus 1874, overleden aldaar op 10 september 1959, dochter van Jannis van Lare (landbouwer) en Anna Francina Salomé. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Dierings, landbouwer, geboren te Nieuwvliet op 22 april 1903. Hij is getrouwd te Oostburg op 22 mei 1930, op 27-jarige leeftijd met Francina Catharina Lere (21 jaar oud), geboren te Zuidzande in het jaar 1909, dochter van David Lere en Catharina Magdalena Verkruijsse.

X-as Ida Suzanna Dierings, veldarbeidster, geboren te Sint Kruis op 16 december 1874, overleden te Aardenburg op 29 april 1944, dochter van IX-br. Zij is getrouwd te Sint Kruis op 10 december 1896, op 21-jarige leeftijd met Pieter Johannes Rijckborst (26 jaar oud), veldarbeider, koehouder en landbouwer, geboren te Sint Kruis op 19 februari 1870, overleden te Sluis op 1 oktober 1954, zoon van Petrus Johannes Rijckborst en Sara de Man. Uit dit huwelijk:

 1. Jannis Rijckborst, geboren te Sint Kruis op 2 oktober 1897, overleden aldaar op 22 juni 1899.
 2. Pieter Rijckborst, kommies bij 's rijsksbelastingen, geboren te Sint Kruis op 15 februari 1899. Hij is getrouwd te Zuidzande op 3 januari 1924, op 24-jarige leeftijd met Janneke Catharina Lucieer (24 jaar oud), geboren te Nieuwvliet in het jaar 1900, dochter van Jannis Lucieer (timmerman) en Janneke Maria de Bert.
 3. Suzanna Sara Rijckborst, geboren te Sint Kruis op 27 juli 1900.
 4. Jan Rijckborst, onderwijzer, geboren te Sint Kruis op 22 juli 1906. Hij is getrouwd te Schoondijke op 16 augustus 1934, op 28-jarige leeftijd met Maria Janna Suzanna Bleiker (28 jaar oud), geboren te Aardenburg in het jaar 1906, dochter van Marinus Adriaan Bleiker (burgemeester) en Wilhelmina Pieternella van de Plassche.

X-at Catharina Jozina Dierings, geboren te Groede op 7 februari 1876, dochter van IX-br. Zij is getrouwd te Groede op 18 mei 1899, op 23-jarige leeftijd met Cornelis Vermeulen (23 jaar oud), werkman, brugknecht en kantonnier, geboren te Oostburg in het jaar 1876, zoon van Jannis Vermeulen en Janneke Leenhouts. Uit dit huwelijk:

 1. Jannis Cornelis Vermeulen, geboren te Breskens op 11 september 1899.
 2. Michael Jozias Vermeulen, geboren te Breskens op 22 oktober 1900.
 3. Izaak Vermeulen, geboren te Breskens op 20 oktober 1901.
  Opmerking: in marge: De voornaam van dit kind is gewijzigd in Jacques. Akte 27-12-1974.
 4. Cornelis Pieter Vermeulen, geboren te Schoondijke op 23 juni 1903.
 5. Jozias Michiel Vermeulen, geboren te Schoondijke op 30 maart 1905, overleden aldaar op 26 juni 1905.
 6. Willem Marinus Vermeulen, geboren te Vlissingen op 21 juli 1907, overleden aldaar op 13 juni 1908.
 7. Marinus Willem Vermeulen, geboren te Veere op 14 december 1909.

X-au Maria Cathalijntje Dierings, geboren te Sint Kruis op 9 februari 1877, overleden te Oostburg op 28 mei 1960, dochter van IX-br. Zij is getrouwd te Groede op 26 maart 1908, op 31-jarige leeftijd (1) met Jacobus van de Plassche (32 jaar oud), werkman, geboren te Waterlandskerkje (Zeeland) op 3 februari 1876, overleden te Oostburg op 10 augustus 1926, zoon van Francois van de Plassche (landbouwer) en Elizabeth Nortier. Uit dit huwelijk:

 1. Francois Johannes van de Plassche, geboren te Oostburg op 2 januari 1909, overleden aldaar op 8 mei 1909.
 2. Francois Johannes van de Plassche, geboren te Oostburg op 20 december 1909.

Zij is getrouwd te Oostburg op 26 januari 1928, op 50-jarige leeftijd (2) met Jannis Elfrink (52 jaar oud), pluimveefokker, geboren te Sluis in het jaar 1876, overleden te Vlissingen op 2 juni 1958, zoon van Jakob Elfrink en Adriana Huibrechtse.

X-av Jozias Michiel Dierings, klein landbouwer, geboren te Sint Kruis op 25 augustus 1880, overleden te Aardenburg op 5 maart 1920, zoon van IX-br. Hij is getrouwd te Groede op 21 januari 1904, op 23-jarige leeftijd met Magdalena Schippers (24 jaar oud), dienstbode, geboren te Groede in het jaar 1880, overleden te Nieuwvliet op 22 januari 1962, dochter van Jacob Schippers (landbouwer) en Magdalena Colijn. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Jacob Dierings, landbouwer, geboren te Nieuwvliet op 13 maart 1904, overleden aldaar op 10 januari 1934. Hij is getrouwd te Nieuwvliet op 30 november 1933, op 29-jarige leeftijd met Janna Jozina Verplanke (26 jaar oud), geboren te Zuidzande op 16 februari 1907, dochter van Anthonie Willem Verplanke (landbouwer) en Johanna Maria Risseeuw.

X-aw Michiel Dierings, werkman en veldarbeider, geboren te Groede op 2 december 1878, overleden te Cadzand op 1 november 1951, zoon van IX-bs. Hij is getrouwd te Cadzand op 1 mei 1902, op 23-jarige leeftijd met Katharina Fortrie (23 jaar oud), landarbeidster, geboren te Cadzand in het jaar 1879, overleden aldaar op 14 februari 1958, dochter van Abraham Fortrie (werkman) en Suzanna van Lare. Uit dit huwelijk:

 1. David Abraham Dierings, landarbeider, geboren te Cadzand op 27 juni 1903, overleden te Breskens op 28 juli 1958. Hij is getrouwd te Groede op 16 mei 1935, op 31-jarige leeftijd met Elizabeth Adriana Bentschap Knook (27 jaar oud), geboren te Nieuwvliet in het jaar 1908, dochter van Engel Leendert Bentschap Knook en Adriana Maria van Peenen.
 2. Suzanna Maria Dierings, geboren te Cadzand op 1 juni 1906, volgt onder XI-p.
 3. Abraham Michiel Dierings, metselaar, geboren te Cadzand op 30 december 1909, overleden aldaar op 2 april 1980. Hij is getrouwd te Cadzand op 4 mei 1933, op 23-jarige leeftijd met Cornelia Neeltje de Groote (21 jaar oud), geboren te Zuidzande in het jaar 1912, dochter van Cornelis Abraham de Groote (landbouwer) en Cornelia Janna Zonnevijlle.
 4. Maria Catharina Dierings, geboren te Cadzand op 24 maart 1911.
 5. Michiel Pieter Dierings, geboren te Cadzand op 7 december 1912, overleden te Zaamslag op 23 april 1983. Hij was gehuwd met Francina Alewijnse.

X-ax Maria Wilhelmina Dierings, dienstbode, geboren te Groede op 30 juni 1885, dochter van IX-bs. Zij is getrouwd te Groede op 23 november 1905, op 20-jarige leeftijd met Izak Bentschap Knook (28 jaar oud), landbouwersknecht en veldarbeider, geboren te Sint Maartensdijk in het jaar 1877, zoon van Antonie Bentschap Knook (werkman) en Adriana van Gorsel. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Adriana Bentschap Knook, geboren te Groede op 1 maart 1906. Zij is getrouwd te Nieuwvliet op 9 februari 1928, op 21-jarige leeftijd met Johannes Ruissen (19 jaar oud), veldarbeider, geboren te Zuidzande in het jaar 1909, zoon van Hendrik Ruissen (veldarbeider) en Maria Faas.

X-ay Janna Suzanna Visser, geboren te Aardenburg op 10 juni 1875, overleden te Vlissingen op 25 december 1962, dochter van IX-bt. Zij is getrouwd te Vlissingen op 16 september 1898, op 23-jarige leeftijd met Johannes Jacobus van den Bergen (24 jaar oud), werkman, geboren te Vlissingen in het jaar 1874, overleden aldaar op 19 maart 1962, zoon van Johannes Jacobus van den Bergen (zeeman) en Susanna Willemse. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Jacobus van den Bergen, bankwerker, geboren te Vlissingen op 20 februari 1899. Hij is getrouwd te Vlissingen op 24 mei 1929, op 30-jarige leeftijd met Johanna Catharina Dissen (27 jaar oud), geboren te Vlissingen in het jaar 1902, dochter van Charles Franciscus Hendricus Dissen (electriciŽn) en Cornelia Allegonda Koorin.
 2. Johanna Suzanna van den Bergen, geboren te Vlissingen op 8 maart 1901. Zij is getrouwd te Vlissingen op 8 september 1922, op 21-jarige leeftijd met Berend Schrik (26 jaar oud), matroos bij koninklijke marine, geboren te Winschoten in het jaar 1896, zoon van Luppo Schrik (steenhouwer) en Roelfien Bisschop.

X-az Johannes Jacobus Hol, veldarbeider en landbouwarbeider, geboren te Aardenburg op 2 mei 1867, zoon van IX-bv. Hij is getrouwd te Aardenburg op 7 september 1905, op 38-jarige leeftijd met Maria Lere (19 jaar oud), dienstmeid en landbouwarbeidster, geboren te Aardenburg in het jaar 1886, dochter van Johannes Lere (stadsarbeider) en Cornelia Maria Jansen (herbergierster). Uit dit huwelijk:

 1. Bertha Pieternella Hol, geboren te Aardenburg op 9 april 1904.
  Opmerking: erkend door beide ouders bij huwelijk te Aardenburg d.d. 7-9-1905
  Zij is getrouwd te Aardenburg op 26 november 1931, op 27-jarige leeftijd met Izaak Cruson (25 jaar oud), arbeider, geboren te Zuidzande in het jaar 1906, zoon van Pieter Cruson (landarbeider) en Suzanna van Hoeve.
 2. Pieter Johannes Hol, analist, geboren te Aardenburg op 11 mei 1906. Hij is getrouwd te Oostburg op 21 mei 1931, op 25-jarige leeftijd met Johanna Maria Cornelia Simpelaar (23 jaar oud), geboren te Oostburg in het jaar 1908, dochter van Pieter Johannes Simpelaar en Maria Anna Bliek (winkelierster).

X-ba Janna Johanna Hol, werkvrouw en veldarbeidster, geboren te Aardenburg op 4 november 1869, dochter van IX-bv. Zij is getrouwd te Aardenburg op 30 juni 1894, op 24-jarige leeftijd met haar neef Hendrik Johannes Hol (23 jaar oud), veldarbeider, werkman en koehouder, geboren te Aardenburg op 15 augustus 1870, overleden aldaar op 20 november 1956, zoon van Hendrik Cornelis Hol (werkman en veldarbeider) en Jacoba Susanna Hollebrand. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Jacob Hol, geboren te Aardenburg op 25 juli 1895, overleden aldaar op 29 september 1895.
 2. Hendrik Pieter Hol, geboren te Aardenburg op 2 maart 1898.
 3. Pieter Johannes Hol, geboren te Aardenburg op 25 oktober 1899, overleden aldaar op 27 oktober 1900.

X-bb Pieter Johannes Hol, landbouwersknecht en landbouwer, geboren te Aardenburg op 27 september 1879, overleden te Oostburg op 22 juli 1962, zoon van IX-bv. Hij is getrouwd te Oostburg op 14 mei 1902, op 22-jarige leeftijd met Sara Johanna Merk (23 jaar oud), dienstbode, geboren te Oostburg op 15 maart 1879, dochter van Mattheus Merk (veldarbeider) en Sara Hoevenaar (veldarbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Sara Catharina Hol, geboren te Aardenburg op 12 maart 1903. Zij is getrouwd te Aardenburg op 11 september 1930, op 27-jarige leeftijd met Abraham Adriaan Sonnevijlle (24 jaar oud), hulpbrievenbesteller, geboren te Zuidzande in het jaar 1906, zoon van Abraham Sonnevijlle (landbouwer) en Magdalena Maria van Aalst.
 2. Pieter Mattheus Hol, geboren te Aardenburg op 2 oktober 1904.
 3. Mattheus Hendrik Hol, geboren te Aardenburg op 28 januari 1912.
 4. Catharina Hol, geboren te Aardenburg in het jaar 1916. Zij is getrouwd te Aardenburg op 8 april 1937, op 21-jarige leeftijd met Jannis Pieter Goeseije (31 jaar oud), schipper, geboren te Breskens in het jaar 1906, zoon van Johannes Josephus Goeseije en Anna Maria de Vuijst.

X-bc Hendrik Cornelis Hol, veldarbeider en landbouwer, geboren te Aardenburg op 3 juli 1882, overleden aldaar op 12 augustus 1942, zoon van IX-bv. Hij is getrouwd te Aardenburg op 3 mei 1906, op 23-jarige leeftijd met Adriana Magdalena Wage (24 jaar oud), dienstmeid en veldarbeidster, geboren te Sluis op 19 november 1881, dochter van Pieter Johannes Wage en Sara Elisabeth Daschot. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Sara Hol, geboren te Aardenburg op 3 juni 1907. Zij is getrouwd te Aardenburg op 15 november 1928, op 21-jarige leeftijd met Pieter Izaak Wesdorp (22 jaar oud), arbeider, geboren te Oostburg in het jaar 1906, zoon van Pieter Wesdorp (commissionair) en Geertruida van Dale.
 2. Pieter Johannes Hol, geboren te Aardenburg op 27 juli 1909, overleden aldaar op 15 juni 1910.
 3. Sara Johanna Hol, geboren te Aardenburg op 30 juni 1910, overleden aldaar op 5 juli 1910.

X-bd Hubertus Henderikse, behanger en stoffeerder, meubelmaker en koopman, geboren te Middelburg op 18 februari 1878, overleden aldaar op 25 maart 1958, zoon van IX-bx. Hij is getrouwd te Middelburg op 13 mei 1910, op 32-jarige leeftijd met Jacoba den Engelsman (21 jaar oud), geboren te Koudekerke (Zeeland) op 29 mei 1888, dochter van Jasper den Engelsman (veldarbeider) en Lena Kallemijs. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Henderikse, geboren te Middelburg op 22 november 1910, overleden aldaar op 22 november 1910.
 2. Lena Henderikse, geboren te Middelburg op 11 februari 1911, volgt onder XI-q.
 3. Neeltje Henderikse, geboren te Middelburg op 28 januari 1913.
 4. Jasper Henderikse, geboren te Middelburg op 15 juli 1914, overleden aldaar in het jaar 1995. Hij was gehuwd met Mina van Tiel.
 5. Wilhelmina Raspelina Henderikse, geboren te Middelburg op 16 augustus 1916, volgt onder XI-r.
 6. Adriana Henderikse, geboren te Middelburg op 26 maart 1919.
 7. Hubertus Henderikse, geboren te Middelburg op 9 mei 1921.
 8. Leendert Henderikse, geboren te Middelburg op 1 februari 1923. Hij is getrouwd te Vlissingen op 4 augustus 1950, op 27-jarige leeftijd met HenriŽtte Jacoba Tax (20 jaar oud), geboren te Oost- en West-Souburg op 24 januari 1930, overleden te Vlissingen op 26 februari 1996, dochter van Jacobus Josephus Johannes Tax (draaier) en Maria Cornelia van Zalen.
 9. Theo Henderikse, geboren te Middelburg op 4 december 1926.
 10. Lina Henderikse, geboren te Middelburg op 9 januari 1928.

X-be Jan Alewijnse, stoker, bierbrouwersknecht en onderbaas van een bierbrouwerij, geboren te Middelburg op 16 april 1877, overleden aldaar op 28 januari 1962, zoon van IX-bz.

Opmerking: erkend bij akte van erkenning 07-05-1877 te Middelburg door Adriaan Alewijnse.

Hij is getrouwd te Vlissingen op 22 januari 1897, op 19-jarige leeftijd met Leuntje Wittevrongel (28 jaar oud), dienstbode, geboren te Westkapelle op 13 mei 1868, overleden te Vlissingen op 18 september 1955, dochter van Pieter Wittevrongel en Johanna Verhage. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Alewijnse, dienstbode, geboren te Vlissingen op 26 april 1897. Zij is getrouwd te Vlissingen op 30 oktober 1919, op 22-jarige leeftijd met Wouter Adriaan Pieter de Kok (24 jaar oud), bankwerker, geboren te Vlissingen in het jaar 1895, zoon van Joris Hendrik de Kok (draaiersbaas) en Johanna Maria Swint.
 2. Adriaan Alewijnse, scheepsketelmaker, geboren te Vlissingen op 31 augustus 1898, overleden te Oost-Souburg op 29 augustus 1986. Hij is getrouwd te Vlissingen op 12 februari 1922, op 23-jarige leeftijd met Dina Looisen (25 jaar oud), geboren te Vlissingen in het jaar 1897, overleden aldaar op 24 april 1980, dochter van Jacobus Looisen (smid) en Jacoba de Nooijer.
 3. Pieter Alewijnse, geboren te Vlissingen op 31 augustus 1899, overleden aldaar op 20 september 1899.
 4. Johanna Alewijnse, geboren te Vlissingen op 6 november 1905. Zij is getrouwd te Vlissingen op 30 april 1926, op 20-jarige leeftijd met Adriaan Rokus Leeuwenburg (23 jaar oud), scheepmaker, geboren te Vlissingen in het jaar 1903, zoon van Teunis Pieter Leeuwenburg (scheepsmaker) en Maria Cornelia van de Voorde.
 5. Jan Alewijnse, bankwerker, geboren te Vlissingen in het jaar 1913. Hij is getrouwd te Vlissingen op 4 juni 1937, op 24-jarige leeftijd met Lauentje Sara Jasperse (23 jaar oud), geboren te Oost- en West-Souburg in het jaar 1914, dochter van Willem Jasperse (ketelwasser bij de NS) en Leintje Theune.

X-bf Maatje Alewijnse, geboren te Middelburg op 24 oktober 1878, dochter van IX-bz. Zij is getrouwd te Vlissingen op 8 oktober 1897, op 18-jarige leeftijd met Gerardus Huisman (21 jaar oud), matroos bij de marine, geboren te den Helder in het jaar 1876, zoon van Petrus Huisman en Cornelia Elisabeth Lamens. Uit dit huwelijk:

 1. Lucas Gerardus Huisman, geboren te Vlissingen op 25 januari 1898. Hij is getrouwd te Rotterdam op 26 september 1923, op 25-jarige leeftijd met Lucia de Ruijter (27 jaar oud), geboren te Rotterdam op 21 augustus 1896, overleden te Putte (NB) op 28 januari 1945, dochter van Bernardus Lucas de Ruijter en Joanna Josephina Jacoba van Heurck.
 2. Cornelis Jacobus Huisman, geboren te Vlissingen op 19 april 1900.

X-bg Neeltje Alewijnse, geboren te Middelburg op 14 april 1880, overleden te Rosmalen op 8 december 1954, dochter van IX-bz. Zij is getrouwd te Vlissingen op 30 augustus 1907, op 27-jarige leeftijd met Pieter Jongepier (26 jaar oud), koetsier, chauffeur en sleper, geboren te Serooskerke (Walcheren) op 15 april 1881, zoon van Adriaan Jongepier (werkman) en Helena Jongepier. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Jongepier, zadelmaker, geboren te Vlissingen op 21 september 1908. Hij is getrouwd te Vlissingen op 27 december 1935, op 27-jarige leeftijd met Cornelia van Rijswijk (29 jaar oud), geboren te Vlissingen in het jaar 1906, dochter van Cornelis Mattheus van Rijswijk (havenarbeider) en Rose Rosine Rieffenach.
 2. Jan Jongepier, geboren te Vlissingen op 2 november 1912, volgt onder XI-s.
 3. Helena Pieternella Jongepier, geboren te Vlissingen in mei 1915, overleden aldaar op 3 juli 1915.

X-bh Janus Alewijnse, timmerman, geboren te Middelburg op 11 september 1885, overleden te Vlissingen op 30 mei 1964, zoon van IX-bz. Hij is getrouwd te Vlissingen op 19 januari 1906, op 20-jarige leeftijd met Wilhelmina Drever (22 jaar oud), dienstbode, geboren te Biggekerke op 28 oktober 1883, overleden te Vlissingen op 25 november 1961, dochter van Izaak Jacobus Drever (brigadier der rijksveldwacht) en Maria Brandt. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Alewijnse, geboren te Vlissingen op 19 april 1906. Zij is getrouwd te Vlissingen op 18 december 1936, op 30-jarige leeftijd met Isaac Roeling (26 jaar oud), plaatwerker, geboren te Vlissingen in het jaar 1910, zoon van Willem Roeling (gemeentewerkman) en Adriana Beckers.
 2. Izaak Jacobus Alewijnse, smid, geboren te Vlissingen op 5 juli 1907, overleden aldaar op 12 november 1928.
 3. Maria Johanna Clazina Alewijnse, geboren te Vlissingen op 16 juli 1912.

X-bi Aarnout Alewijnse, schoenmakersknecht en schoenmaker, geboren te Middelburg op 4 december 1873, overleden aldaar op 8 juli 1948, zoon van IX-cb. Hij is getrouwd te Sint Laurens op 16 mei 1906, op 32-jarige leeftijd met Suzanna van Vlaanderen (22 jaar oud), dienstbode, geboren te Sint Laurens op 9 mei 1884, dochter van Pieter van Vlaanderen (dienstknecht en veldarbeider) en Dina Davidse. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Cornelis Alewijnse, geboren te Middelburg op 9 augustus 1907.

X-bj Johanna Pieternella Alewijnse, geboren te Middelburg op 25 februari 1876, overleden aldaar op 17 januari 1939, dochter van IX-cb. Zij is getrouwd te Middelburg op 15 september 1899, op 23-jarige leeftijd met Cornelis Klap (22 jaar oud), sleper, geboren te Middelburg in het jaar 1877, overleden aldaar op 21 april 1903, zoon van Jozias Klap (sleper) en Susanna de Klerk. Uit dit huwelijk:

 1. Jozias Klap, geboren te Middelburg op 27 januari 1900.
 2. Adriaan Cornelis Klap, geboren te Middelburg op 4 juli 1901. Hij is getrouwd te Middelburg op 4 mei 1932, op 30-jarige leeftijd met Cornelia Rika de Rijke (30 jaar oud), dienstbode, geboren te Koudekerke (Zeeland) in het jaar 1902, dochter van Leunis de Rijke en Cornelia Wisse.

X-bk Barendina Alewijnse, geboren te Middelburg op 15 september 1876, overleden te Oost- en West-Souburg op 30 januari 1937, dochter van IX-cc. Zij is getrouwd te Oost- en West-Souburg op 9 oktober 1895, op 19-jarige leeftijd met Willem Castel (21 jaar oud), tuinmansknecht en landbouwer, geboren te Oost- en West-Souburg in het jaar 1874, overleden te Vlissingen op 11 november 1944, zoon van Adriaan Castel (tuinman) en Adriana Blok. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Maria Castel, geboren te Oost- en West-Souburg op 6 januari 1896, volgt onder XI-t.
 2. Lein Adriaan Castel, scheepsmaker, geboren te Oost- en West-Souburg op 12 oktober 1898. Hij is getrouwd te Goes op 17 maart 1921, op 22-jarige leeftijd met (en gescheiden te Rotterdam op 15 januari 1940 van) Catharina Christina Janssens (18 jaar oud), geboren te Goes in het jaar 1903, dochter van Eduard Janssens (klompenmaker) en Anna Blondel.
 3. Maria Adriana Castel, geboren te Oost- en West-Souburg op 21 januari 1900, volgt onder XI-u.
 4. Adriaan Lein Castel, landbouwer, geboren te Oost- en West-Souburg op 29 september 1903. Hij is getrouwd te Veere op 11 november 1931, op 28-jarige leeftijd met Tannetje de Buck (19 jaar oud), geboren te Veere in het jaar 1912, dochter van Cornelis de Buck (vrachtrijder) en Johanna Louwerse.
 5. Pieter Castel, landbouwer, geboren te Oost- en West-Souburg op 3 mei 1905. Hij is getrouwd te Oost- en West-Souburg op 15 maart 1929, op 23-jarige leeftijd met Elizabeth Johanna Pouwer (22 jaar oud), geboren te Oost- en West-Souburg in het jaar 1907, dochter van Daniel Pouwer (landbouwer) en Elizabeth Johanna Gideonse.
 6. Jan Castel, landbouwer, geboren te Oost- en West-Souburg op 3 september 1910. Hij is getrouwd te Vlissingen op 24 januari 1930, op 19-jarige leeftijd met Catharina Saartje Leendertse (18 jaar oud), geboren te Wissenkerke (Zeeland) in het jaar 1912, dochter van Govert Leendertse (landbouwer) en Maria Filius.

X-bl Hendrikus Alewijnse, metaalbewerker, geboren te Middelburg op 21 februari 1887, overleden aldaar op 20 april 1963, zoon van IX-ce. Hij is getrouwd te Middelburg op 5 april 1907, op 20-jarige leeftijd met Anthonia Johanna Snijders (17 jaar oud), geboren te Vlissingen op 12 mei 1889, dochter van Franciscus Johannes Snijders (sjouwerman) en Anthonetta Verbergt. Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba Alewijnse, geboren te Middelburg op 16 juni 1907. Zij is getrouwd te Middelburg op 6 juli 1928, op 21-jarige leeftijd met Willem Leunis Cornelis Versluijs (24 jaar oud), los werkman, geboren te Terneuzen in het jaar 1904, zoon van Koffiehuishouder en Anna Cornelia Moens.
 2. Hendrikus Alewijnse, geboren te Middelburg op 24 augustus 1908.
 3. Antonetta Alewijnse, geboren te Middelburg op 28 december 1909.
 4. Martina Francina Catharina Alewijnse, geboren te Middelburg op 14 februari 1911, overleden aldaar op 6 augustus 1911.
 5. Pieternella Alewijnse, geboren te Middelburg op 13 maart 1912. Zij is getrouwd te Middelburg op 3 november 1937, op 25-jarige leeftijd met Charles Ludovicus Heijman (28 jaar oud), incasseeder, geboren te Vlissingen in het jaar 1909, zoon van Josephus Ludovicus Heijman en Catharina Johanna Bontenbal.
 6. Franciscus Johannes Alewijnse, koopman, geboren te Middelburg op 27 augustus 1913. Hij is getrouwd te Middelburg op 2 juni 1939, op 25-jarige leeftijd met (en gescheiden te Middelburg op 28 november 1945 van) Jacomina van den Berge (24 jaar oud), geboren in het jaar 1915, dochter van Marinus van den Berge (landarbeider) en Francina Tramper.
 7. Christina Alewijnse, geboren te Middelburg op 14 september 1914, overleden aldaar op 22 september 1963. Zij is getrouwd te Middelburg op 13 november 1936, op 22-jarige leeftijd met (en gescheiden te Middelburg op 28 augustus 1957 van) Laurens Hendrikse (23 jaar oud), timmerman, geboren te Middelburg in het jaar 1913, zoon van Pieter Hendrikse (timmerman) en Johanna Tollens.

X-bm Lein Alewijnse, schippersknecht, veermansknecht en schipper, geboren te Middelburg in het jaar 1879, overleden te Amsterdam op 27 januari 1951, zoon van IX-cf.

Opmerking: erkend door de moeder 11-11-1903 te Wissenkerke.

Hij is getrouwd te Wissenkerke (Zeeland) op 11 november 1903, op 24-jarige leeftijd met Maria Anthonisse (22 jaar oud), dienstbode, geboren te Poortvliet op 4 februari 1881, wonende te Wissenkerke (Zeeland), overleden te Middelburg op 15 mei 1949, dochter van Pieter Anthonisse (arbeider) en Janna van der Werf (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Jo Pieter Alewijnse, geboren te Kortgene (Zeeland) op 29 augustus 1904.
 2. Pieter Jo Alewijnse, geboren te Kortgene (Zeeland) op 9 januari 1906.
 3. Jozina Janna Alewijnse, geboren te Kortgene (Zeeland) op 3 mei 1907. Zij is getrouwd te Kortgene (Zeeland) op 21 maart 1935, op 27-jarige leeftijd met Pieter Verheijke (30 jaar oud), schipper, geboren te Zwijndrecht in het jaar 1905, zoon van Adrianus Verheijke (schipper) en Arendje Gelijns.
 4. Marinus Cornelis Alewijnse, geboren te Kortgene (Zeeland) op 13 oktober 1908, overleden aldaar op 28 oktober 1908.
 5. Jan Cornelis Alewijnse, geboren te Kortgene (Zeeland) op 24 december 1909, overleden aldaar op 5 januari 1910.

X-bn Cornelia Neeltje Versluis, dienstbode, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 19 oktober 1882, dochter van IX-cf. Zij is getrouwd te Wissenkerke (Zeeland) op 15 augustus 1906, op 23-jarige leeftijd met Cornelis de Nood (24 jaar oud), varensgezel en landbouwer, geboren te Middelburg op 24 april 1882, wonende te Vlissingen, zoon van Jan de Nood (schipper, varensgezel en sleper) en Maria Magdalena Kerssen. Uit dit huwelijk:

 1. Jan de Nood, geboren te Middelburg op 10 november 1906.
 2. Johanna de Nood, geboren te Middelburg op 10 november 1906.
 3. Neeltje de Nood, geboren te Middelburg op 15 oktober 1907.

X-bo Antoon Riekwel, leerling stoker en bierbrouwersknecht, geboren te Vlissingen op 3 februari 1903, overleden te Middelburg op 23 september 1990, zoon van IX-ci. Hij is getrouwd te Vlissingen op 8 november 1922, op 19-jarige leeftijd met Maatje Sohier (17 jaar oud), geboren te Vlissingen in het jaar 1905, overleden te Middelburg op 2 oktober 1994, dochter van Jan Sohier (melkslijter) en Helena Hendrika Arense. Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit Jan Riekwel, geboren te Vlissingen in het jaar 1930, overleden te Oost- en West-Souburg op 26 oktober 1942.

X-bp Hendrik van Vlaanderen, landbouwersknecht, geboren te Koudekerke op 24 juli 1870, overleden te Vlissingen op 9 april 1937, zoon van IX-ck. Hij is in ondertrouw gegaan te Koudekerke en getrouwd op 30 april 1897, op 26-jarige leeftijd met Maatje Schout, dienstbode, geboren te Ritthem, dochter van Willem Schout (verkman) en Maria Bostelaar. Uit dit huwelijk:

 1. Leijn van Vlaanderen, geboren te Koudekerke op 25 februari 1898, volgt onder XI-v.

X-bq Leendert Pieter Louwe-Kooijmans, predikant, geboren te Hellevoetsluis (ZH) op 8 maart 1875, zoon van IX-co. Hij is getrouwd te Vlissingen op 11 april 1904, op 29-jarige leeftijd met Johanna van de Velde (23 jaar oud), geboren te Vlissingen in het jaar 1881, dochter van Hermanus Ferdinand van de Velde en Maria Wilhelmina Queijsen. Uit dit huwelijk:

 1. Leendert Hermanus Louwe Kooijmans, bacterioloog, geboren te Baardwijk (NB) op 17 januari 1905. Hij is getrouwd te Amsterdam op 15 juni 1932, op 27-jarige leeftijd met Jacoba Hendrika Desprez (24 jaar oud), geboren te Amsterdam in het jaar 1908, dochter van Lambertus Matthias Nicolaas Jacobus Desprez en Johanna Hendrika Snijder.
 2. Hermanus Ferdinand Kooijmans, geboren te Baardwijk (NB) op 29 juni 1908.
 3. Jacoba Pieternella Louwe-Kooijmans, geboren te Baardwijk (NB) op 7 april 1914. Zij is getrouwd te Waalwijk op 9 oktober 1939, op 25-jarige leeftijd met Willem Berend Arnold Smits (24 jaar oud), geboren te Zutphen in het jaar 1915, zoon van Hendrik Johannes Smits en Berendina Hermina Arnolda Kerkmeijer.

X-br Catharina Wilhelmina Louwe Kooijmans, geboren te Hellevoetsluis (ZH) op 22 juni 1878, dochter van IX-co. Zij is getrouwd te Nieuw Helvoet (ZH) op 2 januari 1903, op 24-jarige leeftijd met Johannes Cornelis van der Does, hoofd ener school en leraar bij het middelbaar onderwijs, zoon van Pieter van der Does en Jans Bienefeld. Uit dit huwelijk:

 1. Jans Jacoba van der Does, geboren te Wisch in het jaar 1903. Zij is getrouwd te Amsterdam op 28 december 1932, op 29-jarige leeftijd met Pieter Gerritse (27 jaar oud), knatoorbediende, geboren te Amsterdam in het jaar 1905, zoon van Pieter Leendert Gerritse (referendaris bij een raad van arbeid) en Ariaantje Janze.
 2. Jacoba Pieternella van der Does, geboren in maart 1906, overleden te Varsseveld (Gelderland) op 23 juni 1906.
 3. Jacoba Pieternella van der Does, geboren te Wisch in het jaar 1910. Zij is getrouwd te Amsterdam op 30 maart 1932, op 22-jarige leeftijd met Abraham Johannes Drewes (30 jaar oud), onderwijzer, geboren te Baarn (Utrecht) in het jaar 1902, zoon van Johannes Drewes (hoofd ener school) en Antonia Theodora Kilsdonk.

X-bs Gerrit Zuidema, lichtwachter en matroos rijksbetonningen, geboren te Vlissingen op 1 augustus 1881, zoon van IX-cq. Hij is getrouwd te Vlissingen op 19 juli 1909, op 27-jarige leeftijd met Maria Hendrika Kimmel (27 jaar oud), dienstbode, geboren te Middelburg op 14 februari 1882, dochter van Marinus Jacobus Kimmel (scheepstimmerman) en Catharina Geertruida Tromp. Uit dit huwelijk:

 1. Klaas Zuidema, betonvlechter, geboren te Vlissingen op 8 september 1909. Hij is getrouwd te Oost- en West-Souburg op 3 januari 1934, op 24-jarige leeftijd met Maatje Neeltje van Est (24 jaar oud), geboren te Oost- en West-Souburg in het jaar 1910, dochter van Philip van Est en Anna Pieternella van der Klooster.
 2. Marinus Jacobus Zuidema, lasser, geboren te Vlissingen op 8 september 1909. Hij is getrouwd te Middelburg op 28 januari 1938, op 28-jarige leeftijd met Johanna Sinteur (22 jaar oud), geboren te Rotterdam in het jaar 1916, dochter van Johannes Sinteur en Dirkje Willemoina Ossevoort.
 3. Catharina Zuidema, geboren te Vlissingen op 15 september 1912. Zij is getrouwd te Vlissingen op 17 februari 1933, op 20-jarige leeftijd met Abraham Izaak Bosselaar (23 jaar oud), metaaldraaier, geboren te Vlissingen in het jaar 1910, zoon van Willem Bosselaar (goederenbesteller) en Pieternella Hoogesteger.

X-bt Wilhelmina Jacoba Zuidema, geboren te Vlissingen op 5 november 1888, overleden aldaar op 9 februari 1973, dochter van IX-cq. Zij is getrouwd te Vlissingen op 15 juni 1910, op 21-jarige leeftijd met Alexander Lommers (23 jaar oud), timmerman, geboren te Goes in het jaar 1887, overleden te Vlissingen op 1 april 1976, zoon van Johannes Cornelis Lommers (timmerman) en Elena Maria Landman. Uit dit huwelijk:

 1. Elena Maria Lommers, geboren te Vlissingen op 24 september 1912. Zij is getrouwd te Vlissingen op 4 juni 1937, op 24-jarige leeftijd met Pieter Nagtegaal (24 jaar oud), metaalslijper, geboren te Vlissingen in het jaar 1913, zoon van Sander Nagtegaal (werkman) en Antonetta Hendrika Joose.
 2. Johannes Cornelis Lommers, geboren te Vlissingen in augustus 1917, overleden aldaar op 14 februari 1919.

X-bu Margaretha Maatje Gillissen, geboren te Vlissingen op 4 november 1867, dochter van IX-cr. Zij is getrouwd te Vlissingen op 21 december 1892, op 25-jarige leeftijd met Goris de Vlieger (29 jaar oud), huisknecht, geboren te Vlissingen op 12 januari 1863, zoon van Johannes de Vlieger (timmerman) en Catharina Schot. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Martina de Vlieger, geboren te Vlissingen op 21 april 1894.
 2. Pieter Johannes de Vlieger, geboren te Vlissingen op 18 april 1895. Hij is getrouwd te Brielle op 22 december 1927, op 32-jarige leeftijd met Jacoba Pieternella Schuppers (24 jaar oud), geboren te Brielle in het jaar 1903, dochter van Gerrit Jan Schuppers en Adriana Susanna van Leeuwen.
 3. Johannes Willem de Vlieger, geboren te Vlissingen op 9 september 1896, overleden aldaar op 2 oktober 1896.
 4. Martina Johanna de Vlieger, geboren te Vlissingen op 1 september 1897.
 5. Levenloos de Vlieger, geboren te Vlissingen op 3 januari 1899, overleden aldaar op 3 januari 1899.
 6. Johanna Wilhelmina de Vlieger, geboren te Vlissingen op 20 januari 1900.
 7. Maatje de Vlieger, geboren te Vlissingen op 13 februari 1901.
 8. Johannes de Vlieger, geboren te Vlissingen op 29 mei 1902.
 9. Gerard Cornelis de Vlieger, geboren te Vlissingen op 23 november 1903. Hij is getrouwd te den Haag op 17 augustus 1932, op 28-jarige leeftijd met Sophia Cornelia van der Lubbe, geboren te den Haag, dochter van Petrus van der Lubbe en Sophia Marianna Homan.
 10. Hendrik de Vlieger, geboren te Vlissingen op 9 november 1904, overleden te Utrecht op 27 november 1906.
 11. Cornelis Pieter de Vlieger, geboren te Utrecht op 21 augustus 1906.

X-bv Gerard Cornelis Gillissen, timmerman en onderbaas op een fabriek, geboren te Vlissingen op 24 november 1871, overleden aldaar op 13 juni 1934, zoon van IX-cr. Hij is getrouwd te Vlissingen op 10 april 1895, op 23-jarige leeftijd met Johanna Feij (28 jaar oud), geboren te Vlissingen op 12 maart 1867, overleden aldaar op 25 maart 1948, dochter van Adriaan Johannes Feij (schoenmaker) en Maria Aggenbach. Uit dit huwelijk:

 1. Martina Johanna Gillissen, geboren te Vlissingen op 27 januari 1896.
 2. Maria Gillissen, geboren te Vlissingen op 19 mei 1898, overleden aldaar op 6 oktober 1898.
 3. Maria Gillissen, geboren te Vlissingen op 11 februari 1900.
 4. Pieter Johannes Gillissen, kantoorbediende, geboren te Vlissingen op 2 juni 1902. Hij is getrouwd te Vlissingen op 12 juli 1928, op 26-jarige leeftijd met Elisabeth Klotz (27 jaar oud), geboren te Wiedenbrück (Pruisen Duitsland) in het jaar 1901, dochter van Heinrich Klotz en Luise Kopp.
 5. Adriaan Johannes Gillissen, administrateur op een kassierskantoor, geboren te den Haag in het jaar 1906. Hij is getrouwd te Vlissingen op 17 juli 1930, op 24-jarige leeftijd met Trijntje Maria Lieuwen (22 jaar oud), geboren te Vlissingen in het jaar 1908, dochter van Johannes Lieuwen (zeeloods) en Baukje Zorgdrager.

X-bw Maatje Gillissen, geboren te Vlissingen op 31 december 1873, overleden aldaar op 13 februari 1925, dochter van IX-cr. Zij is getrouwd te Vlissingen op 23 juni 1899, op 25-jarige leeftijd met Leendert Kooman (24 jaar oud), metselaar, geboren te Yerseke op 3 februari 1875, overleden te Ermelo (Gelderland) op 22 januari 1945, zoon van Cornelis Kooman (voorslager) en Maatje Nieuwenhuize. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Kooman, geboren te Vlissingen op 20 november 1900, overleden aldaar op 21 november 1900.
 2. Pieter Johannes Kooman, broodbakker, geboren te Vlissingen op 20 januari 1903. Hij is getrouwd te Vlissingen op 1 november 1929, op 26-jarige leeftijd met Pieternella Maria Jansen (27 jaar oud), geboren te Vlissingen in het jaar 1902, dochter van Jan Jansen en Neeltje Wilhelmina Bakker.
 3. Cornelis Kooman, geboren te Vlissingen op 14 februari 1906. Hij is getrouwd te Vlissingen op 13 augustus 1931, op 25-jarige leeftijd met Catholijntje Rosala Maria Mercij (24 jaar oud), geboren te Nieuwpoort (BelgiŽ) in het jaar 1907, dochter van Hendrik Lodewijk Mercij (kleermaker) en Maria Catharina Kommers.

X-bx Barbara Johanna Gillissen, geboren te Vlissingen op 25 maart 1881, dochter van IX-cr. Zij is getrouwd te Vlissingen op 28 maart 1906, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Daniel van Noppen (23 jaar oud), broodbakker, geboren te Vlissingen op 22 september 1882, zoon van Cornelis Daniel van Noppen (broodbakker) en Johanna Cornelia Rotteveel. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Cornelia van Noppen, geboren te Vlissingen op 26 januari 1907.
 2. Pieter Johannes van Noppen, geboren te Vlissingen op 3 november 1908.
 3. Martina Johanna van Noppen, geboren te Vlissingen op 17 september 1911.

X-by Maatje Spinnaaij, naaister, geboren te Vlissingen op 27 februari 1882, dochter van IX-cs. Zij is getrouwd te Vlissingen op 6 juli 1906, op 24-jarige leeftijd met Johannes de Hondt (27 jaar oud), schilder, geboren te Sluis in het jaar 1879, zoon van Johannes Anthonie de Hondt (schilder) en Cathalina Maria Suzanna Steinz. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Catharina de Hondt, geboren te Vlissingen op 13 augustus 1907.
 2. Catharina Maria Suzanna de Hondt, geboren te Vlissingen op 4 december 1909.

X-bz Pieternella Cornelia Spinnaaij, geboren te Vlissingen op 26 december 1886, dochter van IX-cs. Zij is getrouwd te Vlissingen op 5 juli 1907, op 20-jarige leeftijd (1) met Alert Jan de Roos (23 jaar oud), timmerman, geboren te Harderwijk (Gelderland) in het jaar 1884, overleden te Vlissingen op 19 juni 1915, zoon van Pieter Albertus de Roos (sergeant ziekenopzichter) en Sientje van de Brugge. Uit dit huwelijk:

 1. Sientje de Roos, geboren te Vlissingen op 9 juni 1908. Zij is getrouwd te Vlissingen op 18 juli 1930, op 22-jarige leeftijd met Pieter Smeerdijk (26 jaar oud), marinier, geboren te den Haag op 9 maart 1904 (nederlands hervormd), wonende te Vlissingen, zoon van Pieter Smeerdijk (marinier en kopergieter) en Helena Amalia Oerlemans.

Zij is getrouwd te Vlissingen op 8 april 1927, op 40-jarige leeftijd (2) met Johannis Hootsmans (59 jaar oud), machinedrijver, geboren te Goes in het jaar 1868, overleden te Vlissingen op 16 juli 1933, zoon van Cornelis Hootsmans en Clazina Govers.
(Hij was weduwnaar van Catharina Louisa Weijts, dochter van Cornelis Weijts en Clazina Govers.)

X-ca Hendrik Barten, werkman en slager, geboren te Vlissingen op 11 augustus 1880, overleden aldaar op 31 mei 1955, zoon van IX-ct. Hij is getrouwd te Vlissingen op 28 maart 1902, op 21-jarige leeftijd met Magdalena Suwijn (21 jaar oud), geboren te IJzendijke (Zeeland) op 22 februari 1881, overleden te Vlissingen op 22 januari 1926, dochter van Izaak Suwijn (werkman) en Pieternella Wilhelmina Nonnekes. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Wilhelmina Barten, geboren te Vlissingen op 6 augustus 1902, overleden aldaar op 30 mei 1918.
 2. Arnoldus Barten, geboren te Vlissingen op 25 december 1903, overleden aldaar op 21 november 1918.
 3. Cornelia Pieternella Barten, geboren te Vlissingen op 31 januari 1905, overleden te Oost-Souburg op 3 december 1993. Zij is getrouwd te Vlissingen op 20 mei 1938, op 33-jarige leeftijd met Johannes van Gemst (33 jaar oud), kleermaker, geboren te Vlissingen in het jaar 1905, zoon van Johannes Adrianus van Gemst ('s-Heer Abtskerke) en Elisabeth Margaretha Maria van den Ende.
 4. Izaak Barten, scheepsmaker, geboren te Vlissingen op 2 augustus 1906. Hij is getrouwd te Vlissingen op 29 april 1932, op 25-jarige leeftijd met Maria Jacoba de Vries (20 jaar oud), geboren te Vlissingen in het jaar 1912, dochter van Henricus de Vries en Joanna Gertrudis Heijtvelt.
 5. Maatje Barten, geboren te Vlissingen op 9 mei 1910, overleden aldaar op 10 september 1910.

X-cb Marinus Valkier, koperslager, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 28 december 1891, overleden te Dordrecht op 19 september 1971, zoon van IX-cx.

Hij vertrok op 23.3.1912 vanuit Vlissingen als koperslager naar Rotterdam, daarna naar Dordrecht, waar hij vanaf 1938 bij de gemeente werkte.

Hij is getrouwd te Dordrecht op 4 februari 1915, op 23-jarige leeftijd met Leentje Kasting (24 jaar oud), geboren te Dordrecht op 24 april 1890, overleden aldaar op 17 maart 1985, dochter van Jacobus Kasting en Geertrui Adriana van Asperen. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Valkier, geboren te Dordrecht op 30 juni 1917, volgt onder XI-w.
 2. Jacobus Valkier, geboren te Dordrecht op 26 augustus 1922, volgt onder XI-x.

X-cc Johannes Valkier, klinkersbaas, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 8 februari 1893, overleden te Vlissingen op 1 november 1941, zoon van IX-cx. Hij is getrouwd te Vlissingen op 10 maart 1916, op 23-jarige leeftijd met Jannetje de Nooijer (22 jaar oud), geboren te Arnemuiden op 21 juli 1893, overleden te Vlissingen op 10 november 1972, dochter van Blaas de Nooijer (vishandelaar) en Elisabeth Leuntje van Belzen.
(Zij was later gehuwd met Jan Antonissen.) Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Valkier, geboren te Vlissingen op 23 januari 1916 (doopgetuigen waren Blaas de Nooijer en Bernardus Antonissen), volgt onder XI-y.
 2. Marinus Valkier, geboren te Vlissingen op 25 november 1917 (nederlands hervormd) (doopgetuigen waren Adriaan de Pagter en Adriaan Leendertse), volgt onder XI-z.
 3. Jan Karel Valkier, geboren te Vlissingen op 23 februari 1924, volgt onder XI-aa.
 4. Jacob Valkier, geboren te Vlissingen op 3 juni 1935, volgt onder XI-ab.

X-cd Jan Karel Valkier, majoor machinekamer Kon. Marine, geboren te Vlissingen op 29 september 1896, zoon van IX-cx.

Hij maakte in 1934 de wereldreis mee van de K XVIII, waarbij ook prof. Vening Meinisz in 1934/1935 aan boord was. De bekendste reis aan boord van de K XVIII was de reis naar Nederlands-Oost-IndiŽ via Buenos Aires, Kaapstad en Perth. De verfilming van deze reis maakte dat Vening Meinesz ook bij het bioscooppubliek beroemd werd.

Hij is getrouwd te Vlissingen op 10 augustus 1923, op 26-jarige leeftijd met Apolonia Verhagen (22 jaar oud), geboren te Vlissingen op 18 augustus 1900, overleden aldaar op 15 maart 1988, dochter van Willeboord Verhagen (ketelmaker) en Maria Lievense. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Gerdina Valkier, geboren te Vlissingen op 9 november 1932. Zij is getrouwd te Vlissingen op 15 juni 1956, op 23-jarige leeftijd met Marinus Stroo (26 jaar oud), geboren te Vlissingen op 3 mei 1930.

X-ce Barbara Openneer, geboren te Goes op 22 augustus 1896, dochter van IX-cy. Zij was gehuwd (1) met (en gescheiden van) Dirk Kastelein, geboren te Lange Ruige Weide in het jaar 1898, overleden te Groningen op 10 februari 1962, zoon van Jan Pieter Kastelein en Gerrigje Muis. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Pieter Lievinus Kastelein, geboren te den Haag op 9 maart 1918.

Zij is getrouwd te Goes op 14 april 1921, op 24-jarige leeftijd (2) met GabriŽl Zweedijk (24 jaar oud), veldarbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 5 augustus 1896, zoon van Jan Zweedijk (veldarbeider) en Adriana Kuzee. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Zweedijk.

X-cf Neeltje Openneer, geboren te Goes op 15 maart 1898, dochter van IX-cy. Zij is getrouwd op 31 oktober 1918, op 20-jarige leeftijd met Pieter Zwartepoorte (24 jaar oud), opperman-straatmaker, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 20 maart 1894, zoon van Laurus Zwartepoorte (veldarbeider en arbeider) en Johanna Hollestelle. Uit dit huwelijk:

 1. Laurus Zwartepoorte, geboren te Goes op 11 september 1920.

X-cg Rika Openneer, fabrieksarbeidster, geboren te Goes op 4 september 1901, dochter van IX-cy. Zij is getrouwd te Goes op 4 juni 1925, op 23-jarige leeftijd met Marinus Zwartepoorte (29 jaar oud), caféhouder te 's-Gravenpolder, werkman, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 21 maart 1896, zoon van Laurus Zwartepoorte (veldarbeider) en Johanna Hollestelle. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Zwartepoorte, geboren te Goes op 31 augustus 1934, overleden aldaar op 31 augustus 1934.
 2. Laurus Lievienis Zwartepoorte.
 3. Lena Johanna Zwartepoorte.

X-ch Jacoba Anthonia Lena Johanna Openneer, geboren te Goes op 14 mei 1904, dochter van IX-cy.

Haar zoon van een onbekende man:

 1. Dignus Openneer.

X-ci Teuntje Openneer, geboren te Goes op 28 oktober 1905, dochter van IX-cy. Zij is getrouwd te Goes op 21 juni 1928, op 22-jarige leeftijd met (en gescheiden te Middelburg op 23 februari 1949 van) Jan Nieuwdorp (19 jaar oud), landbouwersknecht,los werkman,vischventer, geboren te Kapelle (Zeeland) op 19 april 1909, zoon van Margrieta Nieuwdorp. Uit dit huwelijk:

 1. Margaretha Lena Nieuwdorp.
 2. Lievienus Jan Nieuwdorp.

X-cj Cornelis Openneer, los werkman, pakhuisknecht, betonwerker, geboren te Goes op 4 september 1907, overleden aldaar op 25 augustus 1989, zoon van IX-cy. Hij is getrouwd te Goes op 15 maart 1945, op 37-jarige leeftijd met Adriana Johanna Bosselaar (29 jaar oud), geboren te Vlissingen op 11 augustus 1915. Uit dit huwelijk:

 1. Lena Johanna Openneer.
 2. Hendrina Johanna Openneer.
 3. Lievienis Pieter Openneer.

X-ck Filippus Openneer, verpleger, geboren te Goes op 6 februari 1909, zoon van IX-cy. Hij is getrouwd te Tholen op 7 mei 1936, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Jansen (24 jaar oud), geboren te Tholen op 11 juli 1911, overleden te Halsteren (NB) op 18 april 1974, dochter van Hector Jansen en Willemina Baaij. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Wilhelmina Openneer, volgt onder XI-ac.

X-cl Jan Johannes Valkier, chef de bureau N.S., geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 15 juli 1912 (gereformeerd), wonende te Middelburg, overleden te Utrecht op 12 mei 1981, zoon van IX-da. Hij is getrouwd te Utrecht op 11 oktober 1945, op 33-jarige leeftijd met Christina van Wijk (31 jaar oud), geboren te Hoofddorp op 14 juli 1914, wonende te Utrecht, dochter van Matthijs van Wijk en Trijntje Roodenburg. Uit dit huwelijk:

 1. Bastiaan Matthijs Valkier, geboren te Utrecht op 5 juli 1947, volgt onder XI-ad.
 2. Trijnie Valkier, geboren te Utrecht op 29 april 1952. Zij is getrouwd te Maartensdijk op 25 juni 1974, op 22-jarige leeftijd met Albert de Groot (24 jaar oud), makelaar en verzekeringsinspecteur, geboren te Utrecht op 22 april 1950, zoon van Gerrit de Groot en Hendrika van Vulpen.

X-cm Johannis Jeremias Valkier, beroepsmilitair, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 17 november 1913, overleden te Bergen op Zoom op 7 november 1964, zoon van IX-da. Hij is getrouwd te Sint Annaland op 15 juni 1938, op 24-jarige leeftijd met Lena Goedegebuure (20 jaar oud), geboren te Sint Annaland op 8 december 1917, overleden te Bergen op Zoom op 25 november 1985, dochter van Cent Goedegebuure en Dina Wilhelmina van den Boogaart.

15-9-1939 - vertrokken naar Malang Nederlandsch Oost-IndiŽ.
Uit dit huwelijk:
 1. Maatje Dina Janna Cornelia Valkier, geboren te Bandoeng (Nederlands Oost IndiŽ) op 29 september 1940, volgt onder XI-ae.
 2. Dingenis Willem Valkier, geboren te Middelburg op 29 september 1950, volgt onder XI-af.
 3. Bastiaan Johannis Valkier, geboren te Middelburg op 15 augustus 1952, wonende te Hoogerheide (NB). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 28 augustus 1981, op 29-jarige leeftijd met Maria Adriana Baselier (20 jaar oud), geboren te Steenbergen (Welberg) op 20 september 1960, dochter van Cees Baselier en Jaantje Otte.
 4. Centina Cornelia Valkier, geboren te Bergen op Zoom op 8 oktober 1956.

X-cn Johannes Valkier, geboren te Vlissingen op 1 november 1915, zoon van IX-db. Hij is getrouwd te Vlissingen op 2 oktober 1939, op 23-jarige leeftijd met Diena Duym (23 jaar oud), geboren te Vlissingen op 5 mei 1916. Uit dit huwelijk:

 1. Josina Adriana Valkier, geboren te Vlissingen op 17 augustus 1940. Zij is getrouwd te Vlissingen op 15 juli 1959, op 18-jarige leeftijd met Sjaak Koolwijk (25 jaar oud), geboren te Vlissingen op 29 november 1933.
 2. Trijntje Valkier, geboren te Vlissingen op 20 maart 1945. Zij is getrouwd te Vlissingen op 31 juli 1964, op 19-jarige leeftijd met Blaas van Belzen (22 jaar oud), geboren te Vlissingen op 27 juli 1942.
 3. Marijke Valkier, geboren te Vlissingen op 16 mei 1949. Zij is getrouwd te Vlissingen op 1 augustus 1969, op 20-jarige leeftijd met Leendert Holger Kooman (21 jaar oud), geboren te Vlissingen op 17 september 1947.
 4. Elisabeth Valkier, geboren te Vlissingen op 12 maart 1951. Zij is getrouwd te Vlissingen op 11 april 1968, op 17-jarige leeftijd met Machiel Fondse (19 jaar oud), geboren te Duivendijke op 29 september 1948.

X-co Dingenis Valkier, constructeur, geboren te Vlissingen op 12 oktober 1916, zoon van IX-db. Hij is getrouwd te Vlissingen op 3 april 1940, op 23-jarige leeftijd met Maria Kievit (18 jaar oud), geboren te Hansweert op 19 mei 1921. Uit dit huwelijk:

 1. Maatje Valkier, geboren te Vlissingen op 17 september 1940. Zij is getrouwd te Vlissingen op 3 augustus 1966, op 25-jarige leeftijd met Willem Dingenis Theune (27 jaar oud), gemeenteambtenaar, geboren te Vlissingen op 29 april 1939, zoon van Johannis Laurens Theune en Leijntje Stroo.
 2. Hans Pieter Valkier, geboren te Vlissingen op 18 juli 1945, volgt onder XI-ag.

X-cp Hubrecht van Dalen, schoenmaker, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 16 februari 1863, overleden aldaar op 20 mei 1941, zoon van IX-dd. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 3 mei 1889, op 26-jarige leeftijd met Maria van Weele (31 jaar oud), dienstmeid, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 15 september 1857, overleden aldaar op 28 juni 1929, dochter van Jacobus van Weele (arbeider) en Maatje de Jager (arbeidster).
(Zij is eerder getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 19 maart 1880, op 22-jarige leeftijd met Jacobus Minnaar (22 jaar oud), schoenmaker, geboren te Baarland (Zeeland) in het jaar 1858, overleden op 14 februari 1888, zoon van Jan Minnaar en Helena Goosen.) Uit dit huwelijk:

 1. Karel van Dalen, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 1 juli 1890, overleden aldaar op 8 februari 1891.
 2. Karel van Dalen, bakker, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 27 januari 1892. Hij is getrouwd te Wemeldinge (Zeeland) op 7 augustus 1919, op 27-jarige leeftijd met Pieternella Maria de Vos (26 jaar oud), geboren te Wemeldinge (Zeeland) in het jaar 1893, dochter van Adriaan de Vos (brievenbesteller) en Elizabeth de Jonge.
 3. Levenloos van Dalen, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 13 mei 1897, overleden aldaar op 13 mei 1897.
 4. Johannes van Dalen, rijksambtenaar, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 12 augustus 1900. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 2 juli 1925, op 24-jarige leeftijd met Pieternella Elisabeth Schout (22 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1903, dochter van Abraham Schout en Cornelia de Bart.

X-cq Willem van Dalen, arbeider, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 6 februari 1867, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 16 september 1900, zoon van IX-dd. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 13 mei 1892, op 25-jarige leeftijd met Jacoba Kruijs Voorberge (24 jaar oud), dienstmeid en arbeidster, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 11 januari 1868, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 16 oktober 1893, dochter van Marinus Kruijs Voorberge (arbeider) en Neeltje Verhage (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Karel van Dalen, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 februari 1893.

X-cr Maria van Dalen, dienstmeid, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 3 mei 1870, overleden te Middelburg op 2 april 1959, dochter van IX-dd. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 4 mei 1894, op 24-jarige leeftijd met Jan Hoek van Dijke (24 jaar oud), schaapsherder, geboren te Nisse in het jaar 1870, overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 23 mei 1957, zoon van Gillis Hoek van Dijke en Willemina Maria Eckhardt. Uit dit huwelijk:

 1. Gillis Hoek van Dijke, geboren te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 28 maart 1895. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 23 mei 1918, op 23-jarige leeftijd met Pieternella Bakker (20 jaar oud), veldarbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1898, dochter van Izaak Bakker (landbouwer) en Pieternella Wiskerke.
 2. Willem Hoek van Dijke, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 29 augustus 1902.
 3. Janna Hoek van Dijke, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 12 maart 1906. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 12 mei 1932, op 26-jarige leeftijd met Jan Eliza van Baalen (25 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1907, zoon van Marinus van Baalen en Jannetje Vreeke (winkelierster).
  Opmerking: Het bestaan of verblijf van de vader van de bruidegom is onbekend.

X-cs Jacob van Dalen, arbeider en veldarbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 april 1874, overleden aldaar op 9 februari 1944, zoon van IX-dd. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 18 mei 1900, op 26-jarige leeftijd met Johanna Paauwe (21 jaar oud), geboren te Nisse op 7 september 1878, overleden te Driewegen (Zeeland) op 3 mei 1950, dochter van Johannis Paauwe (schaapherder) en Elisabeth Boone. Uit dit huwelijk:

 1. Janna van Dalen, autobusonderneemster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 maart 1901. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 12 november 1925, op 24-jarige leeftijd (1) met Cornelis Louisse (24 jaar oud), autobusondernemer, geboren te Kapelle in het jaar 1901, zoon van Christiaan Louisse (veldarbeider) en Willemina Lepoeter. Zij is getrouwd te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 26 september 1929, op 28-jarige leeftijd (2) met Dirk Louisse (24 jaar oud), chauffeur, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) in het jaar 1905, zoon van Cornelis Louisse (landbouwer) en Wilhelmina Mol.
 2. Elizabeth van Dalen, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 oktober 1902.
 3. Karel van Dalen, veldarbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 november 1903. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 24 mei 1928, op 24-jarige leeftijd met Elizabeth Maria van Liere (26 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1902, dochter van IX-ao.
 4. Johannis van Dalen, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 30 juni 1906.

X-ct Jannetje Hollestelle, geboren te Wilheminadorp op 29 maart 1868, overleden te Goes op 15 juni 1936, dochter van IX-de. Zij is getrouwd te Kattendijke (Zeeland) op 28 juni 1889, op 21-jarige leeftijd met Adriaan Schrijver (21 jaar oud), metselaar, geboren te Goes in het jaar 1868, zoon van Adriaan Schrijver (koopman) en Maria Elisabeth Plompen.

Opmerking: Erkend kind: Maria, geboren 03-07-1888 te Kattendijke.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Schrijver, dienstbode, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 3 juli 1888, overleden te Goes op 11 januari 1929. Zij is getrouwd te Goes op 18 januari 1917, op 28-jarige leeftijd met Jacobus Abraham de Jonge (30 jaar oud), geboren te Schore in het jaar 1887, zoon van Johannis de Jonge (commissionair) en Cornelia Meijaard.
 2. Jacob Schrijver, kantoorbediende, geboren te Goes op 10 januari 1890. Hij is getrouwd te Goes op 9 mei 1912, op 22-jarige leeftijd met Johanna Kramer (22 jaar oud), geboren te Goes in het jaar 1890, dochter van Jan Pieter Kramer (metselaar) en Pieternella Kriekaard.
 3. Adriaan Schrijver, metselaar, geboren te Goes op 27 juli 1891, overleden aldaar op 14 september 1912.
 4. Adriana Schrijver, geboren te Goes op 1 september 1893, overleden aldaar op 8 september 1893.
 5. Marinus Schrijver, geboren te Goes op 20 september 1894, overleden aldaar op 6 september 1900.
 6. Adriana Schrijver, geboren te Goes op 27 december 1895, ongehuwd overleden aldaar op 10 juni 1920.
 7. Johanna Jacoba Schrijver, geboren te Goes op 8 oktober 1898.
 8. Willem Bastiaan Schrijver, metselaar, geboren te Goes op 21 november 1901, overleden aldaar op 30 juli 1923.

X-cu Apollonia Hollestelle, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 13 november 1869, overleden te Goes op 17 juli 1964, dochter van IX-de. Zij is getrouwd te Kattendijke (Zeeland) op 2 augustus 1889, op 19-jarige leeftijd (1) met Adriaan Dierx (22 jaar oud), slager, geboren te Goes in het jaar 1867, wonende aldaar, overleden te Veere op 19 februari 1892, zoon van Jan Dierx (slachter) en Johanna Hoelands. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Dierx, geboren te Goes op 29 november 1889, overleden aldaar op 2 december 1889.
 2. Adriana Johanna Dierx, geboren te Goes op 8 februari 1891, overleden aldaar op 1 mei 1893.
 3. Johanna Adriana Dierx, geboren te Goes op 15 augustus 1892, volgt onder XI-ah.

Zij is getrouwd te Goes op 14 februari 1895, op 25-jarige leeftijd (2) met David Goedegebuur (33 jaar oud), schoenmaker, geboren te Goes in het jaar 1862, overleden aldaar op 1 september 1922, zoon van Jozias Goedegebuur en Maria Provoost. Uit dit huwelijk:

 1. Jozias Jacob Goedegebuur, timmerman, geboren te Goes op 5 maart 1897. Hij is getrouwd te Goes op 12 juli 1928, op 31-jarige leeftijd met Geertje Frederika Frank (29 jaar oud), geboren te Goes in het jaar 1899, dochter van Nicolaas Frank (huisknecht) en Neeltje Catharina Maartense.
 2. Adriana Maria Goedegebuur, geboren te Goes op 9 januari 1899. Zij is getrouwd te Goes op 17 mei 1923, op 24-jarige leeftijd met Marius Willem de Bruine (27 jaar oud), bouwkundig opzichter, geboren te Goes in het jaar 1896, zoon van Willem de Bruine (metselaar) en Wilhelmina Maria de Vos.
 3. Levenloos Goedegebuur, geboren te Goes op 13 mei 1902, overleden aldaar op 13 mei 1902.
 4. David Goedegebuur, kapper, geboren te Goes op 4 april 1905. Hij is getrouwd te Kloetinge (Zeeland) op 13 december 1934, op 29-jarige leeftijd met Maria Koster (26 jaar oud), geboren te Kloetinge (Zeeland) in het jaar 1908, dochter van Jan Koster en Adriana Nieuwenhuijse.
 5. Maria Goedegebuur, geboren te Goes op 5 juli 1908. Zij is getrouwd te Goes op 26 oktober 1933, op 25-jarige leeftijd met Laurens van Eenennaam (29 jaar oud), rijwielhandelaar, geboren te Vlissingen in het jaar 1904, zoon van Johannis van Eenennaam en Maria Schoolmeester.

X-cv Maria Hollestelle, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 17 november 1875, dochter van IX-de. Zij is getrouwd te Goes op 10 november 1898, op 22-jarige leeftijd met Pieter Dirk Touw (22 jaar oud), kruideniersknecht, pakhuisknecht, opperman en los werkman, geboren te Goes op 16 april 1876, zoon van Cornelis Touw (kruideniersknecht) en Geertruida Cornelia Rijkaard. Uit dit huwelijk:

 1. Geertruida Cornelia Touw, geboren te Goes op 30 december 1900, overleden aldaar op 12 december 1907.
 2. Adriana Touw, geboren te Goes op 8 november 1903. Zij was gehuwd met Pieter Badoux, onderwijzer, geboren te Middelburg in het jaar 1903, zoon van Arij Hendrik Badoux (chef inlichtingsbureau) en Anna de Kraker.
 3. Cornelia Touw, winkelbediende, geboren te Goes op 26 juli 1905. Zij is getrouwd te Goes op 23 februari 1928, op 22-jarige leeftijd met (en gescheiden te Middelburg op 19 augustus 1942 van) Cornelis Corstanje (27 jaar oud), timmerman, geboren te Goes in het jaar 1901, zoon van Jan Corstanje (hovenier) en Jacomina Eversdijk.
 4. Geertruida Cornelia Touw, geboren te Goes op 22 juni 1908. Zij is getrouwd te Goes op 5 april 1928, op 19-jarige leeftijd met (en gescheiden te Middelburg op 23 juli 1952 van) Marinus Gunst (20 jaar oud), koopman, geboren te Goes in het jaar 1908, zoon van Johannes Gunst (koopman) en Jacomina Goedhart.
 5. Jacob Touw, rijwielhandelaar, geboren te Goes op 8 juli 1910, overleden aldaar op 11 juli 1945. Hij was gehuwd met Christina Johanna Coninck.

X-cw Maria Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 maart 1870, overleden te Middelburg op 16 maart 1943, dochter van IX-df. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 20 november 1896, op 26-jarige leeftijd met Aarnout Sonius (26 jaar oud), werkman, pakhuisknecht en olieventer, geboren te Grijpskerke (Zeeland) op 24 juni 1870, overleden te Middelburg op 30 september 1928, zoon van Hendrik Sonius (kleermaker) en Adriana Dommisse. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Marinus Sonius, sjouwerman, geboren te Middelburg op 6 april 1897, overleden aldaar op 22 oktober 1954.
 2. Marinus Hendrik Sonius, geboren te Middelburg op 16 maart 1898, overleden aldaar op 24 september 1898.
 3. Adriana Geertruid Sonius, geboren te Middelburg op 25 mei 1900, overleden aldaar op 7 september 1947.
 4. Geertruid Adriana Sonius, geboren te Middelburg op 8 januari 1903. Zij is getrouwd te Middelburg op 21 juni 1926, op 23-jarige leeftijd met Jna Dingemanse (31 jaar oud), scheepstimmerman, geboren te Middelburg in het jaar 1895, zoon van Geeraard Dingemanse (scheepstimmerman) en Elisabeth Jacoba Marijs.
 5. Marinus Hendrik Sonius, kantoorbediende, geboren te Middelburg op 26 januari 1905, wonende te 's-Heer Arendskerke (Zeeland), overleden te Middelburg op 4 december 1944. Hij is getrouwd te Middelburg op 31 mei 1933, op 28-jarige leeftijd met Elizabeth Johanna Klaasse (32 jaar oud), geboren te Nieuw- en Sint Joosland in het jaar 1901, dochter van Aarnoud Klaasse en Maria Polderdijk.
 6. Catharina Pieternell Sonius, geboren te Middelburg op 22 maart 1907. Zij is getrouwd te Middelburg op 28 augustus 1931, op 24-jarige leeftijd met (en gescheiden op 3 augustus 1971 van) Hendrik Arjen Ponse (25 jaar oud), scheepswerktuigkundige, geboren te Koudekerke (Zeeland) in het jaar 1906, zoon van Jan Willem Ponse (stoffeerder) en Helena Swart.

X-cx Adriana Hollestelle, dienstmeid en werkvrouw, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 januari 1872, overleden aldaar op 9 september 1918, dochter van IX-df. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 13 april 1893, op 21-jarige leeftijd met Cornelis Heijboer (20 jaar oud), arbeider en smidsknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 augustus 1872, zoon van Jan Heijboer (koopman en meedroger) en Janna de Jonge. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Heijboer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 mei 1893, overleden aldaar op 25 juli 1893.
 2. Janna Heijboer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 juni 1894. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 6 november 1919, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Anthonius Snijder (35 jaar oud), schilder, geboren te Sas van Gent in het jaar 1884, zoon van Hubert Snijder en Huibertje Poortvliet.
 3. Geertruid Heijboer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 september 1895, overleden te Goes op 16 augustus 1948.
 4. Jan Heijboer, voorslager bij Staatsspoor, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 april 1898. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 30 december 1920, op 22-jarige leeftijd met Jacoba Marits (21 jaar oud), dienstmeid, geboren te Kapelle in het jaar 1899, dochter van Jacobus Marits (koopman en landbouwer) en Sara Martina Deij.
 5. Marinus Heijboer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 25 maart 1901.

X-cy Johannis Hollestelle, smid en wagenlichter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 januari 1877, overleden te Vlissingen op 3 januari 1958, zoon van IX-df. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 4 mei 1905, op 28-jarige leeftijd met Catharina Marits (21 jaar oud), dienstmeid, geboren te Kapelle op 22 augustus 1883, dochter van Jacobus Marits (koopman en landbouwer) en Sara Martina Deij. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Johannes Hollestelle, letterzetter, geboren te Oost- en West-Souburg op 22 maart 1906, overleden te Oost-Souburg op 19 maart 1979. Hij is getrouwd te Oost- en West-Souburg op 8 april 1931, op 25-jarige leeftijd met Maatje Arendse (26 jaar oud), geboren te Middelburg in het jaar 1905, overleden te Oost-Souburg op 23 juli 1994, dochter van Maarten Arendse (winkelier) en Maria Cornelia Gideonse.
 2. Sara Martina Hollestelle, geboren te Oost- en West-Souburg op 17 maart 1908. Zij is getrouwd te Oost- en West-Souburg op 24 april 1934, op 26-jarige leeftijd met Jacob Moorman (27 jaar oud), scheepswerktuigkundige, geboren te Middelburg in het jaar 1907, zoon van Gillis Moorman en Maria Gillise.

X-cz Martina Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 december 1883, overleden te Middelburg op 30 maart 1975, dochter van IX-df. Zij is getrouwd te Oost- en West-Souburg op 11 mei 1910, op 26-jarige leeftijd met Pieter van Eenennaam (27 jaar oud), sjouwerman, geboren te Arnemuiden op 6 februari 1883, overleden te Vlissingen op 19 oktober 1957, zoon van Pieter van Eenennaam (boerenknecht) en Pieternella Johanna de Troije (boerenmeid). Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Marinus van Eenennaam, geboren te Oost- en West-Souburg op 13 augustus 1910, volgt onder XI-ai.
 2. Geertruida Pieternella van Eenennaam, geboren te Oost- en West-Souburg op 29 december 1911, volgt onder XI-aj.
 3. Maria van Eenennaam. Zij was gehuwd met A. Marinissen.
 4. Lourens van Eenennaam, volgt onder XI-ak.
 5. Marina van Eenennaam. Zij was gehuwd met Pieter den Hollander, overleden te Vlissingen op 19 oktober 1957.
 6. Pieternella Johanna van Eenennaam.

X-da Cornelia Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 juni 1887, dochter van IX-df. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 31 oktober 1912, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Slabbekoorn (13 jaar oud), smidsknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1899, zoon van Jan Karel Slabbekoorn (kleermaker) en Tannetje van den Dorpel (boerenmeid). Uit dit huwelijk:

 1. Tanneke Slabbekoorn, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1914, wonende te Axel. Zij is getrouwd te Axel op 3 maart 1932, op 18-jarige leeftijd met Adriaan Beerens (38 jaar oud), veldarbeider, geboren te Aardenburg op 18 mei 1893, wonende te Axel, overleden aldaar op 25 juli 1934, zoon van X-ae.
  (Hij is eerder getrouwd te Terneuzen op 30 augustus 1917, op 24-jarige leeftijd met Dina Janneke Michielsen (18 jaar oud), geboren te Terneuzen in het jaar 1899, dochter van Jan Michielsen (werkman) en Janneke Potvis.)

X-db Adriaan Mallekoote, slager, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 5 mei 1875, zoon van IX-dg. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 16 mei 1901, op 26-jarige leeftijd (1) met Cornelia Hooze (32 jaar oud), geboren te Goes in het jaar 1869, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 18 juni 1908, dochter van Jan Hooze (metselaar) en Pieternella van Boven. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Mallekoote, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 30 januari 1902, overleden aldaar op 30 januari 1902.
 2. Cornelis Willem Mallekoote, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 30 januari 1902, overleden aldaar op 7 maart 1902.
 3. Jan Pieter Mallekoote, rijksambtenaar, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 30 januari 1902. Hij is getrouwd te Zonnemaire op 27 juli 1928, op 26-jarige leeftijd met Pieternella Maria Evertse (21 jaar oud), geboren te Zonnemaire in het jaar 1907, dochter van Hendricus Evertse (veldarbeider) en Elizabeth van Tiggele.
 4. Wilhelmina Pieternella Mallekoote, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 25 mei 1907. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 15 januari 1931, op 23-jarige leeftijd met Dirk Cornelis Fokker (26 jaar oud), hoofd van school, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1905, zoon van Adriaan Fokker (gemeente veldwachter) en Kriena Evertse.

Hij is getrouwd te Wemeldinge (Zeeland) op 21 september 1911, op 36-jarige leeftijd (2) met Adriana Dingena van de Visser (35 jaar oud), geboren te Wemeldinge (Zeeland) in het jaar 1876, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 9 april 1923, dochter van Willem van de Visser (veldarbeider) en Adriana Mieras. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Maria Mallekoote, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 juni 1913. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 8 juli 1937, op 24-jarige leeftijd met Paulus Cornelis Rooze (27 jaar oud), landarbeider, geboren te Kortgene (Zeeland) in het jaar 1910, zoon van Athonie Rooze (landarbeider) en Martina Wirtz.

Hij is getrouwd te Sint Laurens op 20 januari 1932, op 56-jarige leeftijd (3) met Adriana Neeltje Dieleman (42 jaar oud), geboren te Wissenkerke in het jaar 1890, overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 16 juni 1985, dochter van Pieter Dieleman en Wilhelmina Wisse.

X-dc Willem Mallekoote, arbeider, veldarbeider en klein landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 mei 1876, overleden te Goes op 25 november 1956, zoon van IX-dg. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 22 oktober 1903, op 27-jarige leeftijd met Jacoba IJzerman (27 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1876, dochter van Cornelis IJzerman en Janna Meijer (winkelierster). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Mallekoote, waterstoker, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 februari 1905, wonende te Rotterdam en te Heinkenszand (Zeeland). Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 7 mei 1931, op 26-jarige leeftijd met Leuntje Goedegebure (22 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1909, dochter van Hubregt Goedegebure (werkman en grondwerker) en Cornelia Castel.
 2. Marinus Mallekoote, veldarbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 oktober 1906. Hij is getrouwd te Nisse op 8 mei 1929, op 22-jarige leeftijd met Geertruida de Blauwe (26 jaar oud), geboren te Nisse in het jaar 1903, dochter van Adriaan de Blauwe (veldarbeider) en Maria Melio.
 3. Willem Mallekoote, landarbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 november 1907, wonende aldaar, overleden aldaar op 24 mei 1937.
 4. Janna Mallekoote, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 juli 1909. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 21 november 1935, op 26-jarige leeftijd met Adriaan Constant (25 jaar oud), koopman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1910, zoon van Constant Constant (koopman) en Anna Karelse.

X-dd Marinus Mallekoote, veldarbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 mei 1877, overleden te Kapelle op 18 april 1952, zoon van IX-dg. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 24 mei 1917, op 39-jarige leeftijd met Cornelia Jacomina Franse (34 jaar oud), werkster, geboren te Kruiningen (Zeeland) in het jaar 1883, dochter van Cornelis Franse (koopman) en Janna van de Vrede.

Opmerking erkend kind: Jacobus, geb. 02-11-1909 te Heinkenszand.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus Mallekoote, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 november 1909.

X-de Maria Mallekoote, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 november 1881, dochter van IX-dg. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 1 juni 1905, op 23-jarige leeftijd met Paulus Paardekooper (22 jaar oud), koetsier, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 20 december 1882, wonende te Kapelle (Zeeland), overleden te Goes op 25 september 1932, zoon van Augustijn Paardekooper (landbouwer) en Leuntje Geense.

Augustijn erkend door Paulus Paardekooper en Maria Mallekoote bij huwelijksvoltrekking d.d. 01-06-1905 te Heinkenszand.
Uit dit huwelijk:
 1. Augustijn Paardekooper, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 juli 1902.
  Erkend bij de huwelijksvoltrekking van zijn ouders.
 2. Cornelis Willem Paardekooper, vrachtrijder, geboren te Zoeterwoude in het jaar 1906. Hij is getrouwd te Kapelle op 24 december 1926, op 20-jarige leeftijd met Anna Pieternella Kant (19 jaar oud), geboren te Kruiningen (Zeeland) in het jaar 1907, dochter van Cornelis Kant (landbouwersknecht) en Dina Cornelia Filius.
 3. Leuntje Paardekooper, geboren te Zoeterwoude in het jaar 1907, volgt onder XI-al.

X-df Jacoba Hoogerland, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 juli 1848, overleden te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 5 oktober 1880, dochter van IX-dh. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 23 januari 1873, op 24-jarige leeftijd met Adriaan van Sabben (39 jaar oud), arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 oktober 1833, overleden te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 16 oktober 1887, zoon van Jan van Sabben (arbeider) en Cornelia van de Reepe. Uit dit huwelijk:

 1. Johannis Jan van Sabben, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 januari 1874, volgt onder XI-am.
 2. Jannetje van Sabben, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 december 1874, volgt onder XI-an.
 3. Keetje van Sabben, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 17 september 1880, volgt onder XI-ao.

X-dg Cornelia Hoogerland, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 augustus 1851, overleden aldaar op 10 juli 1942, dochter van IX-dh. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 6 april 1882, op 30-jarige leeftijd met Izak de Kok (32 jaar oud), arbeider en veldarbeider, geboren te Oudelande op 7 januari 1850, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 11 juni 1936, zoon van Jolier de Kok (arbeider) en Adriana Minaard (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Adriana de Kok, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 december 1882.
 2. Jannetje de Kok, veldarbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 mei 1884. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 5 mei 1910, op 25-jarige leeftijd met Jacobus de Kok (26 jaar oud), veldarbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1884, zoon van Willem de Kok (veldarbeider) en Joostzina van Zweeden.
 3. Jolier de Kok, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 31 maart 1885.
 4. Jacoba de Kok, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 februari 1887. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 5 maart 1908, op 21-jarige leeftijd met Marinus de Visser (39 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 juni 1868, zoon van Cornelis de Visser (arbeider) en Neeltje Luikenaar (arbeidster, boerenmeid en leurster).
 5. Jan de Kok, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 september 1890, overleden te Kloetinge (Zeeland) op 3 april 1960. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 31 maart 1916, op 25-jarige leeftijd met Leuntje Braam (26 jaar oud), grossiersknecht, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 23 februari 1890, dochter van Jan Braam (veldarbeider en arbeider) en Jannetje de Fouw (arbeidster).
 6. Maatje de Kok, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 augustus 1895.

X-dh Leendert Reijnhout, fabrieksarbeider, geboren te Middelburg op 11 november 1889, zoon van IX-dj. Hij is getrouwd te Middelburg op 3 mei 1918, op 28-jarige leeftijd (1) met Dina Sara Geensen (21 jaar oud), dienstbode, geboren te Middelburg op 11 maart 1897, overleden aldaar op 4 maart 1922, dochter van Cornelis Geensen (meubelmaker) en Jannetje Lamain. Hij is getrouwd te Middelburg op 15 augustus 1924, op 34-jarige leeftijd (2) met Barbera Johanna Cornelia Broodman (32 jaar oud), geboren te Middelburg in het jaar 1892, overleden aldaar op 1 april 1955, dochter van Cornelis Broodman en Johanna Kooman.
(Zij had van een onbekende man één zoon.)

Opmerking: Bgm wdnr van Dina Sara Geensen. Erkenning kind: Cornelis Broodman, geboren Middelburg 29-03-1914.
Uit dit huwelijk:
 1. Barbera Johanna Cornelia Reijnhout, geboren te Middelburg op 25 februari 1933, overleden aldaar op 1 maart 1933.

X-di Johannis Hollestelle, veldarbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 mei 1891, zoon van IX-dk. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 1 oktober 1920, op 29-jarige leeftijd met Paulina Korstanje (42 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 februari 1878, overleden aldaar op 2 april 1952, dochter van Pieter Korstanje (arbeider) en Anna Jeremiasse (arbeidster).

Opmerking: erkend kind: Paulina Maatje, geb. 01.01.1916 te Leiden.
Uit dit huwelijk:
 1. Paulina Maatje Hollestelle, geboren te Leiden op 1 januari 1916, volgt onder XI-ap.

X-dj Leendert Wisse, koopman, vrachtrijder en veldarbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 9 april 1877, overleden aldaar op 8 maart 1928, zoon van IX-dm. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 3 mei 1900, op 23-jarige leeftijd met Sara Cornelia Reijnhoudt (22 jaar oud), dienstmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1878, dochter van Izaäk Reijnhoudt en Dina Minnaard. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Izaak Wisse, fruitkweker, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 6 mei 1900. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 6 mei 1926, op 26-jarige leeftijd met Jannetje Kuzee (21 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 september 1904, dochter van Gerard Kuzee en Johanna Schaalje (werkvrouw en arbeidster).
 2. Dina Neeltje Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 21 juli 1902. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 9 oktober 1925, op 23-jarige leeftijd met Rein Rinse Soetendal (25 jaar oud), kantoorbediende, geboren te Utrecht in het jaar 1900, zoon van Wiebe Soetendal (huisknecht) en Cornelia van den Hul.
 3. Izaäk Jacob Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 11 juni 1906, overleden aldaar op 17 juni 1906.
 4. Neeltje Dina Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 11 juni 1906, overleden aldaar op 27 juni 1906.
 5. Neeltje Dina Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 23 augustus 1909. Zij is getrouwd te Dordrecht op 9 september 1937, op 28-jarige leeftijd met Louis van Lelieveld (22 jaar oud), magazijnmeester, geboren te Dordrecht in het jaar 1915, zoon van Pleun van Lelieveld (bankwerker) en Lidia Ouborg.
 6. Izaäk Jacob Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 13 juli 1913.

X-dk Willem Wisse, veldarbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 28 september 1883, overleden aldaar op 15 mei 1964, zoon van IX-dm. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 8 oktober 1908, op 25-jarige leeftijd met Dina Markusse (26 jaar oud), dienstbode, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 18 mei 1882, overleden te Kapelle op 3 juni 1975, dochter van Adriaan Markusse (landbouwer) en Maria Steketee. Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje Maria Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 17 maart 1909, ongehuwd overleden aldaar op 29 oktober 1925.
 2. Maria Neeltje Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 11 januari 1912. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 8 oktober 1936, op 24-jarige leeftijd met Jan Ganseman (26 jaar oud), fruitkweker, geboren te Kapelle in het jaar 1910, zoon van Jan Ganseman (fruitkweker) en Maatje Baijens.
 3. Jacoba Adriana Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 19 mei 1913. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 25 maart 1937, op 23-jarige leeftijd met Adriaan Cornelis de Klerk (25 jaar oud), kantoorbediende, geboren in het jaar 1912, zoon van Bastiaan de Klerk (commissionair) en Cornelia de Jonge.

X-dl Willem van Strien, molenaar, geboren te Wolphaartsdijk op 12 januari 1884, zoon van IX-dn. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 6 april 1905, op 21-jarige leeftijd met Sara de Jager (22 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1883, dochter van Adriaan de Jager (landbouwer) en Sara Vermeule. Uit dit huwelijk:

 1. Dingenis Adriaan van Strien, geboren te Wolphaartsdijk op 10 maart 1906, overleden aldaar op 28 januari 1913.
 2. Saartje Geertruid van Strien, geboren te Wolphaartsdijk op 30 oktober 1908.

X-dm Jacobus van Strien, bierbottelaarsknecht, geboren te Yerseke op 11 juli 1892, zoon van IX-dq. Hij is getrouwd te Yerseke op 15 november 1928, op 36-jarige leeftijd met Elisabeth van Iwaarden (27 jaar oud), geboren te Kruiningen in het jaar 1901, dochter van Cornelis van Iwaarden (schipper) en Elisabeth Johanna Zweedijk. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Cornelis van Strien, geboren te Yerseke in april 1929, overleden aldaar op 14 mei 1929.

X-dn Marinus van Strien, controleur en controleur bij de vliegtuigbouw, geboren te Driewegen op 25 november 1905, zoon van IX-dr. Hij is getrouwd te Oudelande op 25 mei 1939, op 33-jarige leeftijd met Janna Meijaard (27 jaar oud), geboren te Oudelande in het jaar 1912, dochter van Cornelis Meijaard (kklein landbouwer) en Catharina Jacomina Loos. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Jacobus van Strien, geboren te Oudelande op 26 november 1940, overleden aldaar op 4 december 1940.

X-do Leendert Hoekman, veldarbeider, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 30 september 1897, zoon van IX-dt. Hij is getrouwd op 29 april 1921, op 23-jarige leeftijd met Pieternella Stroosnijder (23 jaar oud), geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) in het jaar 1898, dochter van Johannes Stroosnijder (veldarbeider) en Dina Johanna Mieras. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Hoekman, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) in het jaar 1928, overleden aldaar op 12 november 1945.

X-dp Jan van de Plasse, werkman en grondwerker, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 13 januari 1911, wonende aldaar, overleden aldaar op 5 juli 1996, zoon van IX-ed. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 8 juni 1939, op 28-jarige leeftijd met Catharina Wiskerke (24 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1915, wonende aldaar, overleden aldaar op 31 mei 1946, dochter van Willem Wiskerke (klein landbouwer) en Cathalina Goedegebure. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos van de Plasse, geboren te Goes op 27 januari 1942, overleden aldaar op 27 januari 1942.
 2. Levenloos van de Plasse, geboren te Goes op 9 november 1944, overleden aldaar op 9 november 1944.

X-dq Job Benjamin van de Plasse, boomkwekersknecht en fruitboomkwekersknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1916, zoon van IX-eh. Hij is getrouwd te Heinkenszand op 1 april 1937, op 21-jarige leeftijd met Anthoinetta Maria Hoek van Dijke (19 jaar oud), geboren te Heinkenszand in het jaar 1918, dochter van Gillis Hoek van Dijke (landarbeider) en Adriana Karelse. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis van de Plasse, geboren te Kattendijke op 20 april 1937, overleden aldaar op 22 april 1937.
 2. Maria Adriana van de Plasse, geboren te Heinkenszand op 11 september 1939, overleden aldaar op 12 september 1939.

X-dr Maria Pieternella Meulblok, geboren te Middelburg op 6 januari 1904, overleden te Breda op 19 september 1961, dochter van IX-ek. Zij was gehuwd met Jacob Alexander Grootenboer, geboren op 4 mei 1907, overleden te Roosendaal op 24 augustus 1995, zoon van Bastiaan Grootenboer en Engelina Suzanna Langeweg. Uit dit huwelijk:

 1. Bastiaan Pieter Grootenboer, geboren te Zevenbergen (NB) op 3 april 1928.
 2. Lena Grootenboer, geboren op 26 oktober 1929.
 3. Engelina Susanna Grootenboer, geboren te Zevenbergen (NB) op 9 juni 1932.
 4. Pietertje Hillegonda Grootenboer, geboren te Zevenbergen (NB) op 9 juni 1932.

X-ds Johannis Pieter Meulblok, geboren te Middelburg op 29 januari 1905, wonende te den Haag en te 's-Heer Arendskerke (Zeeland), zoon van IX-ek. Hij was gehuwd (1) met Cornelia Pieters, overleden te den Haag op 30 juni 1950. Uit dit huwelijk:

 1. Lena Sjoukje Meulblok, geboren te den Haag op 21 november 1930. Zij is getrouwd te den Haag op 2 november 1960, op 29-jarige leeftijd (1) met (en gescheiden op 5 maart 1984 van) DaniŽl Pieter Abraham Klaasse (28 jaar oud), geboren te Eindhoven (Woensel) op 25 maart 1932. Zij is getrouwd te den Haag op 23 augustus 1989, op 58-jarige leeftijd (2) met Harold Johannes Rudolf Gompertz (64 jaar oud), geboren te den Haag op 13 december 1924.
 2. Sjoukje Meulblok, geboren te den Haag op 26 augustus 1941. Zij is getrouwd te den Haag op 3 januari 1962, op 20-jarige leeftijd met Eduard Maximiliaan Neumann (25 jaar oud), geboren te den Haag op 4 februari 1936.

Hij was gehuwd (2) met Riek Heystek.

X-dt Johannes de Jonge, Hans, kantoorbediende (Waterleiding Mij. Zeeland), geboren te Goes op 3 mei 1923, gedoopt aldaar op 27 mei 1923 (gereformeerd), wonende aldaar, te Terneuzen en te Kapelle (Zeeland), overleden te Goes op 19 januari 1994, begraven te Kapelle (Zeeland) op 22 januari 1994, zoon van IX-en. Hij is getrouwd te Goes op 8 maart 1951, op 27-jarige leeftijd met Catharina Judith Neuteboom, Tiny (23 jaar oud), geboren te Leiden op 13 november 1927, wonende te Kapelle (Zeeland), overleden te Kapelle op 26 juni 2010, begraven aldaar op 1 juli 2010, natuurlijke dochter van Hendrik Neuteboom (grondwerker) en Antje Roefstra. Uit dit huwelijk:

 1. Josina Pieternella de Jonge, Joke, geboren te Goes op 16 december 1952, wonende te Terneuzen. Zij is getrouwd op 17 juli 2012, op 59-jarige leeftijd met Peter Hoffmann (65 jaar oud), geboren te Keulen (Duitsland) op 25 april 1947.
 2. Anja de Jonge, geboren te Goes op 27 december 1954, volgt onder XI-aq.
 3. Maria Antonia de Jonge, Marja, geboren te Goes op 10 april 1958, volgt onder XI-ar.

X-du Jan de Jonge, ambtenaar PTT, geboren te Goes op 26 september 1925, gedoopt aldaar op 18 oktober 1925 (gereformeerd), wonende te Bergen op Zoom, te Goes en te Steenbergen, overleden op 21 oktober 1999, begraven te Bergen op Zoom op 25 oktober 1999, zoon van IX-en.

Het gezin woonde in Breda Drie Hoefijzerstraat 11, Archimedesstraat 9; in Steenbergen Nicolaas Peckstraat 2, Hyacinthstraat 2 en in Bergen op Zoom.

Hij is getrouwd te Wilhelminadorp op 6 oktober 1950, op 25-jarige leeftijd met Maria Johanna van Willigenburg, Marianne (24 jaar oud), telefoniste PTT, geboren te den Haag op 25 februari 1926, wonende te Bergen op Zoom, te Steenbergen, te Rijswijk, te Kattendijke (Zeeland) en te Wilhelminadorp, overleden te Tilburg op 24 oktober 2001, dochter van Andries van Willigenburg (boekhouder, natuursteenhandelaar) en Gerarda Maria Saraber, Gerrie (onderwijzeres). Uit dit huwelijk:

 1. Frederik Jan de Jonge, Fred, geboren te Breda (Ignatiusziekenhuis) op 17 september 1951, volgt onder XI-as.
 2. Job Michiel de Jonge, geboren te Breda op 24 november 1954, volgt onder XI-at.
 3. Irene Marianne de Jonge, bibliothecaris bij de Dienst Openbare Bibliotheek, geboren te Breda op 3 mei 1958, wonende te den Haag.

X-dv Johannes de Jonge, meester in de rechten en secretaris Nat. Woningraad., geboren te Amsterdam op 20 juli 1926, verongelukt te Driebergen op 1 oktober 1969, begraven te Arnhem op 4 oktober 1969, zoon van IX-eo. Hij is getrouwd te Athene (Griekenland) op 2 juli 1962, op 35-jarige leeftijd met Elly Kalliondzi (22 jaar oud), geboren te Athene (Griekenland) op 5 november 1939, dochter van Emmanuel Kalliondzi en Iro. Uit dit huwelijk:

 1. Emmanuel de Jonge, geboren te Athene (Griekenland) op 29 april 1963.
 2. Anna Maria de Jonge, geboren te Velp op 16 januari 1968.

X-dw Anthonius Anne de Jonge, meester in de rechten, doctor sociale wetenschappe en leraar leraaropleiding te Amsterdam, geboren te Amsterdam op 11 februari 1928, wonende te den Haag, overleden aldaar op 16 januari 2005, zoon van IX-eo. Hij is getrouwd te den Haag op 3 juni 1953, op 25-jarige leeftijd met Rosa Karla Ruivenkamp (26 jaar oud), geboren te den Haag op 6 december 1926, dochter van Rinke Simon Ruivenkamp en Jannigje Meurs. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Cornelis de Jonge, geboren te den Haag op 15 maart 1954, volgt onder XI-au.
 2. Elisabeth de Jonge, geboren te den Haag op 15 mei 1956, volgt onder XI-av.
 3. Evert de Jonge, geboren te den Haag op 1 juni 1958, volgt onder XI-aw.

X-dx Willem de Jonge, maatschappelijk werker, geboren te Aerdenhout op 2 april 1930, wonende te Haarlem, zoon van IX-eo. Hij is getrouwd te Dordrecht op 7 januari 1961, op 30-jarige leeftijd met Joke Catharina de Vries (24 jaar oud), geboren te Berkel en Rodenrijs (ZH) op 26 september 1936, dochter van Carel de Vries en Anna Geertruida Mostert. Uit dit huwelijk:

 1. Peter de Jonge, geboren te Gorinchem (ZH) op 19 november 1961.
 2. Johannes de Jonge, geboren te Gorinchem (ZH) op 30 augustus 1963.
 3. Wendeline de Jonge, geboren te Haarlem op 21 juli 1966.

X-dy Jan Benjamin de Jonge, vliegtuigbouwkundig ingenieur, geboren te Middelburg op 28 april 1936, wonende te Steenwijk, zoon van IX-eo. Hij is getrouwd op 22 augustus 1960, op 24-jarige leeftijd met Margaretha Cornelia Focken (25 jaar oud), geboren te Haaskerland op 25 september 1934, dochter van Piethein Focken en Anna Pietje Gorter. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Elisabeth de Jonge, geboren te Noord Oost Polder op 30 september 1961, volgt onder XI-ax.
 2. Piethein de Jonge, geboren te Noord Oost Polder op 29 januari 1963.
 3. Anton de Jonge, geboren te Noord Oost Polder op 10 maart 1964.
 4. Wouter Willem de Jonge, geboren te Noord Oost Polder op 25 april 1966.

XI-a Jan Jacobus Valkier, verzekeringsadviseur, geboren te Goes op 8 maart 1930, zoon van X-h. Hij is getrouwd te Goes op 23 mei 1957, op 27-jarige leeftijd met Margaretha Rinkhout (26 jaar oud), geboren te Goes op 1 november 1930. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Adriaan Valkier, geboren te Goes op 15 oktober 1958.
 2. Adriaan Johannis Valkier, geboren te Goes op 11 juni 1961.
 3. Jan Kees Valkier, geboren te Goes op 16 augustus 1966.

XI-b Andries Breel, sleper, geboren te Middelburg op 6 maart 1867, overleden te Oegstgeest op 26 november 1900, zoon van X-n. Hij is getrouwd te Middelburg op 1 september 1893, op 26-jarige leeftijd met Neeltje Krijger (22 jaar oud), geboren te Middelburg in het jaar 1871, dochter van Cornelis Krijger en Johanna Adriana Hendrikse. Uit dit huwelijk:

 1. Helena Johanna Breel, geboren te Vlaardingen in het jaar 1895, overleden te Middelburg op 1 augustus 1964. Zij is getrouwd te Middelburg op 17 januari 1917, op 22-jarige leeftijd met Jacobus Johannes le Duc (23 jaar oud), meubelmaker, geboren te Middelburg in het jaar 1894, zoon van Abraham le Duc (apothekersknecht) en Jacoba Johanna Vogel.

XI-c Isaac Breel, koetsier, geboren te Middelburg op 23 januari 1869, overleden te Oostkapelle op 26 juni 1935, zoon van X-n. Hij is getrouwd op 25 april 1890, op 21-jarige leeftijd (1) met Susanna Timmerman (22 jaar oud), geboren te Middelburg in het jaar 1868, overleden te Oostkapelle op 24 februari 1894, dochter van Marcus Timmerman (koetsier) en Cornelia Huijse. Hij is getrouwd te Middelburg op 7 november 1894, op 25-jarige leeftijd (2) met Johanna Maria Adriaansen (27 jaar oud), geboren te Middelburg in het jaar 1867, overleden te Oostkapelle op 25 juli 1941, dochter van Rinne Lodewijk Adriaansen en Wilhelmina Johanna Humburg. Uit dit huwelijk:

 1. Helena Johanna Breel, geboren te Oostkapelle op 5 november 1895.
 2. Wilhelmina Johanna Breel, geboren te Oostkapelle op 30 januari 1901. Zij is getrouwd te Oostkapelle op 14 oktober 1926, op 25-jarige leeftijd met Franciscus Jan Louwerse (22 jaar oud), kruidenier, geboren te Serooskerke (Walcheren) in het jaar 1904, zoon van Willem Louwerse (timmerman) en Sara de Lissine.
 3. Jozina Adriana Breel, geboren te Oostkapelle in het jaar 1914. Zij is getrouwd te Oostkapelle op 3 mei 1939, op 25-jarige leeftijd met Jan Huijssoon (22 jaar oud), winkelbediende, geboren te Serooskerke in het jaar 1917, zoon van Willem Huijssoon (landarbeider) en Maatje Flipse.

XI-d Maria Christina Breel, wachteres Staatsspoor, geboren te Middelburg op 24 juni 1870, dochter van X-n. Zij is getrouwd te Middelburg op 14 april 1893, op 22-jarige leeftijd (1) met Hendrik Cornelis de Vos (19 jaar oud), varensgezel en spoorwegwerker, geboren te Middelburg in het jaar 1874, overleden te Krabbendijke (Zeeland) op 18 oktober 1901, zoon van Marinus de Vos en Johanna Cornelia Luijk. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus de Vos, onderwijzer, geboren te Middelburg op 22 november 1893. Hij is getrouwd te Middelburg op 30 augustus 1918, op 24-jarige leeftijd met Maria Witte (24 jaar oud), geboren te Middelburg op 17 december 1893, dochter van Jan Witte (letterzetter) en Johanna de Wijze (wasvrouw).
 2. Joost de Vos, geboren te Middelburg op 14 maart 1895.
 3. Pieter Marinus de Vos, geboren te Middelburg op 20 april 1896, overleden aldaar op 16 augustus 1896.
 4. Andries de Vos, geboren te Middelburg op 18 mei 1897, overleden te Krabbendijke (Zeeland) op 23 mei 1900.
 5. Dorothea Henriette Johanna de Vos, geboren te Middelburg op 13 juni 1898.
 6. Helena Johanna de Vos, geboren te Middelburg op 23 augustus 1899, overleden aldaar op 11 september 1899.
 7. Johanna Cornelia de Vos, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 27 december 1900.
 8. Hendrik Cornelis de Vos, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 18 december 1901.

Haar kinderen van een onbekende man:

 1. Maria Breel, geboren te Kapelle (Zeeland) op 14 maart 1906.
 2. Levenloos Breel, geboren te Kapelle (Zeeland) op 18 januari 1908, overleden aldaar op 18 januari 1908.
 3. Christiaan Breel, geboren te Kapelle (Zeeland) op 17 juni 1910.
  De moeder erkent het kind bij aangifte.

XI-e Pieter Breel, koetsier, sleper en expediteur, geboren te Middelburg op 4 juni 1878 (nederlands hervormd), wonende te Middelburg (Lange Geere K 276), zoon van X-n. Hij is getrouwd te Middelburg op 2 december 1898, op 20-jarige leeftijd (1) met Adriana Janse (19 jaar oud), geboren te Zoutelande in het jaar 1879, overleden voor 8 november 1901, dochter van Antheunis Janse (werkman) en Adriana Geertse. Hij is getrouwd te Middelburg op 8 november 1901, op 23-jarige leeftijd (2) met (en gescheiden te Middelburg op 16 januari 1929 van) Susanna Jobse (27 jaar oud), wasvrouw, geboren te Oostkapelle in het jaar 1874, wonende te Middelburg, dochter van Jan Jobse (veldarbeider) en Jacomina Dekker. Uit dit huwelijk:

 1. Joost Breel, geboren te Middelburg op 4 augustus 1902.
 2. Jacomina Breel, geboren te Middelburg op 19 juli 1904. Zij is getrouwd te Middelburg op 27 april 1928, op 23-jarige leeftijd met Jacobus de Ruijter (29 jaar oud), timmerman, geboren te Middelburg in het jaar 1899, zoon van Willem Christoffel Louis de Ruijter (schilder) en Johanna Cornelia Verstelle.
 3. Leendert Johannes Breel, geboren te Middelburg op 27 september 1912.

XI-f Johanna Wanjon, geboren te Oost- en West-Souburg op 1 oktober 1897, dochter van X-q. Zij is getrouwd te Oost- en West-Souburg op 22 december 1916, op 19-jarige leeftijd met Johannes van der Heide (27 jaar oud), sjouwerman en pakhuisknecht, geboren te Tietjerkstradeel in het jaar 1889, overleden te Middelburg op 30 april 1957, zoon van Jitze Willems van der Heide (visser) en Tantje Romkes Paulusma. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes van der Heide, geboren te Oost- en West-Souburg op 19 december 1915.
  Opmerking: erkend kind: Johannes, geb.19.12.1915 te Oost en West Souburg.
 2. Tantje Christina van der Heide, geboren te Middelburg in het jaar 1921, overleden aldaar op 13 april 1939. Zij was gehuwd met Marinus Jacobus Adriaanse.

XI-g Louwerina van Maldegem, geboren te Sint Laurens op 15 november 1904, dochter van X-s. Zij is getrouwd te Nieuw- en Sint Joostland op 18 november 1936, op 32-jarige leeftijd met Johannes van Waarde (26 jaar oud), landbouwersknecht, geboren te Nieuw- en Sint Joostland in het jaar 1910, zoon van Hendrik van Waarde en Neeltje Crucq. Uit dit huwelijk:

 1. Leuntje van Waarde, geboren te Vrouwenpolder op 7 juni 1931.
  Erkend tijdens huwelijk ouders.

XI-h Izaak Jannis Haartsen, landbouwersknecht en lijnwerker, geboren te Groede op 18 januari 1889, overleden aldaar op 28 mei 1988, zoon van X-t. Hij is getrouwd te Groede op 22 februari 1912, op 23-jarige leeftijd met Suzanna Cornelia Trihou (22 jaar oud), veldarbeidster, geboren te Groede in het jaar 1890, overleden aldaar op 25 september 1962, dochter van Pieter Trihou en Cornelia Janssen (veldarbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Abraham Pieter Haartsen, geboren te Groede op 5 juni 1913, overleden aldaar op 22 maart 1914.
 2. Pieter Adriaan Haartsen, fabrieksarbeider, geboren te Groede op 5 juni 1913. Hij is getrouwd te Groede op 23 maart 1939, op 25-jarige leeftijd met Maria Johanna van der Hooft (21 jaar oud), geboren te Groede in het jaar 1918, dochter van Athonie van der Hooft (veldarbeider) en Maria Johanna Versprille.

XI-i Janneke Maria Haartsen, dienstbode, geboren te Groede op 29 november 1895, overleden te Oostburg op 15 juni 1958, dochter van X-t. Zij is getrouwd te Schoondijke op 27 juli 1918, op 22-jarige leeftijd met Adriaan Triou (28 jaar oud), veldarbeider, geboren te Schoondijke in het jaar 1890, zoon van Adriaan Triou (winkelier) en Anna Haartsen (winkelierster en dienstmeid). Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Maria Triou, geboren te Groede op 6 januari 1916.

XI-j Pieter Jacob de Winde, zoon van X-ad. Hij was gehuwd met Uta Anna Meta Wittke. Uit dit huwelijk:

 1. Anja de Winde.

XI-k Johannes Jacobus Duininck, landbouwersknecht, stratenmaker en groentenhandelaar, geboren te Sint Kruis op 4 augustus 1889, zoon van X-af. Hij is getrouwd te Cadzand op 25 mei 1916, op 26-jarige leeftijd met Maria van de Walle (22 jaar oud), geboren te Schoondijke in het jaar 1894, dochter van Hendrik van de Walle (veldarbeider) en Janneke Vasseur (veldarbeidster).

Opmerking: Erkend kind: Maria, geb. 08-03-1915 te Cadzand.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Duininck, geboren te Cadzand op 8 maart 1915, volgt onder XII-a.
 2. Hendrik Johannes Duininck, geboren te Sint Kruis in april 1921, overleden aldaar op 5 september 1921.
 3. Janneke Duininck, geboren te Sint Kruis in het jaar 1929, overleden te Amsterdam op 12 augustus 1950.

XI-l Catharina Dina Duininck, geboren te Sint Kruis op 23 maart 1891, dochter van X-af. Zij is getrouwd te Sint Kruis op 15 mei 1913, op 22-jarige leeftijd met Alexander Fonteijne (23 jaar oud), veldarbeider, geboren te Sint Kruis in het jaar 1890, overleden te Aardenburg op 22 december 1937, zoon van Alexander Fonteijne (werkman) en Susanna Josina Duininck (werkvrouw). Uit dit huwelijk:

 1. Janneke Maria Fonteijne, geboren te Sint Kruis op 8 oktober 1914, overleden aldaar op 11 oktober 1914.
 2. Catharina Dina Fonteijne, geboren te Sint Kruis in het jaar 1919, overleden aldaar op 12 juli 1921.
 3. Levenloos Fonteijne, geboren te Sint Kruis op 6 februari 1927, overleden aldaar op 6 februari 1927.

XI-m Jacobus Johannes Duininck, landbouwersknecht en landbouwer, geboren te Sint Kruis op 21 juli 1892, overleden te Oostburg op 8 juni 1957, zoon van X-af. Hij is getrouwd te Oostburg op 14 mei 1914, op 21-jarige leeftijd met Maria Cornelia Rieteco (20 jaar oud), veldarbeidster, geboren te Oostburg in het jaar 1894, dochter van Johannes Rieters en Sara de Koene (veldarbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Abraham Johannes Duininck, landarbeider, geboren te Oostburg op 11 november 1914. Hij is getrouwd te Cadzand op 27 juni 1935, op 20-jarige leeftijd met Pieternella Vasseur (19 jaar oud), geboren te Cadzand in het jaar 1916, dochter van Abraham Pieter Vasseur (landarbeider) en Maria Pieternella Wage.
 2. Johannes Duininck, veldarbeider, geboren te Sint Kruis in het jaar 1916. Hij is getrouwd te Nieuwvliet op 12 mei 1938, op 22-jarige leeftijd met Maria Lena la Gasse (23 jaar oud), geboren te Nieuwvliet in het jaar 1915, dochter van Reinier la Gasse (vrachtrijder) en Leenntje van der Linde.
 3. Levenloos Duininck, geboren te Sint Kruis op 16 april 1918, overleden aldaar op 16 april 1918.

XI-n Abraham Willem Duininck, landbouwersknecht en landbouwer, geboren te Zuidzande op 9 december 1894, zoon van X-af. Hij is getrouwd te Waterlandskerkje (Zeeland) op 4 december 1919, op 24-jarige leeftijd met Janneke Wijngers (22 jaar oud), geboren te Waterlandskerkje (Zeeland) in het jaar 1897, overleden te Sint Kruis op 15 augustus 1991, dochter van Johannes Wijngers (wagenmaker) en Maria van de Wille. Uit dit huwelijk:

 1. Johannis Abraham Duininck, geboren te Sint Kruis in mei 1920, overleden aldaar op 9 juni 1920.
 2. Levenloos Duininck, geboren te Sint Kruis op 11 maart 1935, overleden aldaar op 11 maart 1935.

XI-o Anna Cathalijntje Nieskens, dienstmeid, geboren te Aardenburg op 7 oktober 1904, overleden te Rotterdam op 24 november 1992, dochter van X-ap. Zij is getrouwd te Aardenburg op 14 oktober 1926, op 22-jarige leeftijd met Petrus Marinus van Luyk (25 jaar oud), goederenklerk en ambtenaar, geboren te Breskens op 5 april 1901, overleden te Middelburg op 30 juli 1972, zoon van Johannes van Luyk en Tanneke Jeannette Meyer. Uit dit huwelijk:

 1. Johannis Jacobus van Luyk, geboren te Breskens op 16 september 1930, volgt onder XII-b.

XI-p Suzanna Maria Dierings, geboren te Cadzand op 1 juni 1906, dochter van X-aw. Zij is getrouwd te Zuidzande op 27 december 1928, op 22-jarige leeftijd met (en gescheiden te Middelburg op 8 augustus 1942 van) Izaak Datthijn (23 jaar oud), chauffeur, geboren te Zuidzande in het jaar 1905, zoon van Izaak Datthijn (veldarbeider) en Anna Wage. Uit dit huwelijk:

 1. Abraham Datthijn, geboren te Sluis in januari 1940, ongehuwd overleden te Oostburg op 21 april 1940.

XI-q Lena Henderikse, geboren te Middelburg op 11 februari 1911, dochter van X-bd. Zij is getrouwd te Middelburg op 27 februari 1931, op 20-jarige leeftijd (1) met (en gescheiden te Middelburg op 3 maart 1954 van) Jan Anthonie van der Welle (22 jaar oud), kantoorbediende, geboren te Hoek in het jaar 1909, zoon van Johannes Marinus van der Welle (chef-monteur) en Magdalena Elizabeth Jurrij. Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba van der Welle, geboren te Middelburg op 1 januari 1940. Zij is gehuwd met Kees van der Hout.
 2. Magdalena van der Welle.

Zij is getrouwd te Middelburg na 3 maart 1954, op minstens 43-jarige leeftijd (2) met Marcel Argeerts (minstens 28 jaar oud), geboren te Sint-Gillis-Waas (BelgiŽ) op 11 november 1925.

XI-r Wilhelmina Raspelina Henderikse, geboren te Middelburg op 16 augustus 1916, dochter van X-bd. Zij is getrouwd te Middelburg met Jan van den IJssel, geboren te Middelburg. Uit dit huwelijk:

 1. Vera van den IJssel, geboren te Middelburg in het jaar 1949.

XI-s Jan Jongepier, schilder, geboren te Vlissingen op 2 november 1912, zoon van X-bg. Hij is getrouwd te Oost- en West-Souburg op 20 november 1931, op 19-jarige leeftijd met (en gescheiden te Middelburg op 22 oktober 1947 van) Johanna Cijvat (17 jaar oud), geboren te Oost- en West-Souburg in het jaar 1914, dochter van Cornelis Cijvat (werkman) en Maria Jasperse. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Cornelis Jongepier, geboren te Oost- en West-Souburg in mei 1939, overleden te Vlissingen op 8 maart 1940.

XI-t Adriana Maria Castel, geboren te Oost- en West-Souburg op 6 januari 1896, dochter van X-bk. Zij is getrouwd te Oost- en West-Souburg op 22 juni 1921, op 25-jarige leeftijd met Isaac Marinus van der Linde (24 jaar oud), sluisknecht, geboren te Biervliet in het jaar 1897, zoon van Isaac Abraham van der Linde (sluisknecht) en Dina Boerman. Uit dit huwelijk:

 1. Leintje van der Linde, geboren te Vlissingen op 6 februari 1915.
  Erkend kind geboren 6 2 1915 te Vlissingen.

XI-u Maria Adriana Castel, geboren te Oost- en West-Souburg op 21 januari 1900, dochter van X-bk. Zij is getrouwd te Oost- en West-Souburg op 13 januari 1926, op 25-jarige leeftijd met Abraham de Wijze (24 jaar oud), landbouwer, geboren te Vlissingen in het jaar 1902, zoon van Kornelis de Wijze (slager) en Jacoba Jobse. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus de Wijze, geboren te Oost- en West-Souburg op 19 september 1925.
  Erkenning kind Marinus geboren d.d. 9-9-1925.

XI-v Leijn van Vlaanderen, dijkwerker en sluismeester, geboren te Koudekerke op 25 februari 1898, overleden te Vlissingen op 29 juni 1941, zoon van X-bp. Hij is getrouwd te Koudekerke op 1 september 1922, op 24-jarige leeftijd met Adriana Willemina Aarnoutse (21 jaar oud), geboren te Koudekerke in het jaar 1901, overleden te Vlissingen op 8 juni 1978, dochter van Cornelis Aarnoutse en Leintje Kleinepier. Uit dit huwelijk:

 1. Lena van Vlaanderen, geboren te Koudekerke in het jaar 1930, overleden te Vlissingen op 13 juli 1954. Zij was gehuwd met Jan Frnaciscus Stroo.

XI-w Johannes Valkier, chef tekenkamer, geboren te Dordrecht op 30 juni 1917, zoon van X-cb. Hij is getrouwd te Dordrecht in april 1940, op 22-jarige leeftijd met Antonia Vos (22 jaar oud), geboren te Dordrecht op 28 april 1918, overleden te den Helder op 22 juni 1964, dochter van Dirk Vos en Lena Horn. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Dirk Valkier, geboren te Anna Paulowna (NH) op 30 mei 1944, volgt onder XII-c.

XI-x Jacobus Valkier, gemeentesecretaris 's-Graveland, geboren te Dordrecht op 26 augustus 1922, zoon van X-cb. Hij is getrouwd te Maasdam (ZH) op 13 april 1948, op 25-jarige leeftijd met Herberdina Wigant (23 jaar oud), geboren te Maasdam (ZH) op 28 juni 1924, dochter van George Laurens Wigant en Sara Hoogenboom. Uit dit huwelijk:

 1. Leentje Valkier, geboren te Giessendam op 13 augustus 1949. Zij is getrouwd te Maasdam (ZH) op 26 augustus 1975, op 26-jarige leeftijd met Anthony Gerard Quann, geboren te Ierland.
 2. Sara Valkier, geboren te Giessendam op 10 december 1951. Zij is getrouwd te Utrecht op 26 maart 1971, op 19-jarige leeftijd met Louis Felix Feiner.

XI-y Johannes Valkier, schilder, geboren te Vlissingen op 23 januari 1916, zoon van X-cc.

Erkend door de vader en de moeder d.d. 25-03-1916.

Hij is getrouwd te Vlissingen op 2 juli 1937, op 21-jarige leeftijd met Anita Dorothea Schotel (19 jaar oud), geboren te Altona (Duitsland) op 28 maart 1918. Uit dit huwelijk:

 1. Dorothea Anita Valkier, geboren te Vlissingen op 23 maart 1949. Zij is getrouwd te Vlissingen op 19 april 1968, op 19-jarige leeftijd (1) met Petrus Edmundus Bal (21 jaar oud), fitter, geboren te Hansweert op 2 juli 1946. Zij is getrouwd te Vlissingen op 11 oktober 1988, op 39-jarige leeftijd (2) met Matheus Petrus Engelbracht (38 jaar oud), bouwkundig opzichter, geboren te Amsterdam op 25 april 1950.

XI-z Marinus Valkier, scheepsmaker, geboren te Vlissingen op 25 november 1917 (nederlands hervormd), overleden aldaar op 15 augustus 1984, zoon van X-cc. Hij is getrouwd te Vlissingen op 22 januari 1937, op 19-jarige leeftijd met Cornelia Joanna Maria Leeman (18 jaar oud), geboren te Vlissingen op 15 augustus 1918. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Valkier, geboren te Vlissingen op 6 oktober 1937, overleden aldaar op 25 januari 1941.
 2. Anna Valkier, geboren te Vlissingen op 5 augustus 1945, volgt onder XII-d.
 3. Johannes Valkier, geboren te Vlissingen op 30 juni 1947, volgt onder XII-e.

XI-aa Jan Karel Valkier, timmerman, geboren te Vlissingen op 23 februari 1924, zoon van X-cc. Hij is getrouwd te Vlissingen op 1 juni 1945, op 21-jarige leeftijd met Stefanie Maria Louwerse (18 jaar oud), geboren te Vlissingen op 19 juni 1926. Uit dit huwelijk:

 1. Jannetje Valkier, geboren te Vlissingen op 28 december 1945. Zij is getrouwd te Vlissingen op 5 november 1968, op 22-jarige leeftijd met Hendrik Adriaan Vos (20 jaar oud), geboren te Oost-Souburg op 24 juni 1948.

XI-ab Jacob Valkier, lasser, geboren te Vlissingen op 3 juni 1935, zoon van X-cc. Hij is getrouwd te Vlissingen op 19 juli 1957, op 22-jarige leeftijd met Jannetje Johanna Teeuwen (19 jaar oud), geboren te Vlissingen op 6 januari 1938, dochter van Pieter Teeuwen en Grietje Meerman. Uit dit huwelijk:

 1. Johannis Valkier, geboren te Vlissingen op 5 mei 1959, volgt onder XII-f.
 2. Ingrid Valkier, geboren te Vlissingen op 2 juni 1965.

XI-ac Cornelia Wilhelmina Openneer, dochter van X-ck. Zij was gehuwd met Wilhelmus Marinus Suijkerbuijk, zoon van Franciscus Catharinus Suijkerbuijk en Johanna Alida Verheezen. Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus Catharinus Suijkerbuijk.
 2. Filipus Wilhelmus Suijkerbuijk.

XI-ad Bastiaan Matthijs Valkier, buschauffeur, geboren te Utrecht op 5 juli 1947, zoon van X-cl. Hij is getrouwd te Rutten op 12 maart 1971, op 23-jarige leeftijd met Roelina Hofland (22 jaar oud), geboren te Emmeloord op 10 augustus 1948, dochter van Willem Hofland en Geesje Koekoek. Uit dit huwelijk:

 1. Gesina Christianne Valkier, geboren de Bilt op 8 augustus 1971.
 2. Matthea Jouke Valkier, geboren te Maartensdijk op 22 maart 1974.

XI-ae Maatje Dina Janna Cornelia Valkier, geboren te Bandoeng (Nederlands Oost IndiŽ) op 29 september 1940, dochter van X-cm. Zij is getrouwd op 15 juli 1964, op 23-jarige leeftijd (1) met (en gescheiden in het jaar 1996 van) Jan Lahr. Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje Jacomina Lahr, geboren op 2 september 1966, volgt onder XII-g.
 2. Rodger Lahr, geboren te Middelburg op 29 juni 1975, wonende te Amersfoort. Hij is getrouwd op 24 september 2004, op 29-jarige leeftijd met S.E.J.M. Manders, wonende te Amersfoort.

Haar dochter van een onbekende man:

 1. Lia Lahr.
  Lia Valkier was getrouwd met Sjaak de Jonge in december 1990. Gescheiden in 2004. Heet nu Lia Lahr aangezien de achternaam van haar vader onbekend is.
  Zij is getrouwd in het jaar 1990 met (en gescheiden in het jaar 2004 van) Sjaak de Jonge.

XI-af Dingenis Willem Valkier, gemeenteambtenaar, geboren te Middelburg op 29 september 1950, wonende te Halsteren (NB), zoon van X-cm. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 30 september 1977, op 27-jarige leeftijd met Johanna van Wouwe (24 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 24 oktober 1952, dochter van Willem van Wouwe en Elena Meussen. Uit dit huwelijk:

 1. Eleonara Valkier, geboren te Halsteren (NB) op 12 juni 1980.
 2. Paulina Johanna Valkier, geboren te Bergen op Zoom op 22 december 1983.

XI-ag Hans Pieter Valkier, bureauchef sociale dienst, geboren te Vlissingen op 18 juli 1945, zoon van X-co. Hij is getrouwd te Dordrecht op 14 november 1969, op 24-jarige leeftijd met Nelly Leijendecker (24 jaar oud), geboren te den Helder op 10 oktober 1945, dochter van Frans Leijendecker en Wilhelmina Roobol. Uit dit huwelijk:

 1. Marc Valkier, geboren te Gorinchem (ZH) op 25 november 1971.
 2. Nils Valkier, geboren te Gorinchem (ZH) op 28 januari 1974.

XI-ah Johanna Adriana Dierx, geboren te Goes op 15 augustus 1892, dochter van X-cu. Zij is getrouwd te Goes op 14 november 1918, op 26-jarige leeftijd met Marinus Gerardus van den Ende (27 jaar oud), onderwijzer, geboren te Goes op 1 april 1891, overleden aldaar op 12 januari 1958, zoon van Willem van den Ende (kleermaker) en Seija Breeweg. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos van den Ende, geboren te Goes op 18 februari 1920, overleden aldaar op 18 februari 1920.

XI-ai Pieter Marinus van Eenennaam, schilder, geboren te Oost- en West-Souburg op 13 augustus 1910, overleden aldaar op 4 november 1992, zoon van X-cz. Hij is getrouwd te Middelburg op 24 juni 1938, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Elizabeth Rood (25 jaar oud), geboren te Middelburg in het jaar 1913, dochter van Albertus Marinus Rood (magazijnbediende) en Maatje Verlinde. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter van Eenennaam. Hij is gehuwd met E.M.C. Kole.
 2. Maatje Maria Cornelia van Eenennaam. Zij is gehuwd met H.E. Engels.
 3. Martinus Albertus van Eenennaam.

XI-aj Geertruida Pieternella van Eenennaam, geboren te Oost- en West-Souburg op 29 december 1911, dochter van X-cz. Zij was gehuwd met Adriaan Marinissen. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Magdalena Marinissen.

XI-ak Lourens van Eenennaam, zoon van X-cz. Hij was gehuwd met Albertje Vonk. Uit dit huwelijk:

 1. Martina Albertje van Eenennaam.
 2. Willem Pieter van Eenennaam.
 3. Marjan van Eenennaam.

XI-al Leuntje Paardekooper, geboren te Zoeterwoude in het jaar 1907, overleden te Kapelle (Zeeland) op 12 september 1952, dochter van X-de. Zij is getrouwd te Kapelle op 4 mei 1928, op 21-jarige leeftijd met Jan Remijnse (21 jaar oud), winkelbediende, geboren te Kapelle op 24 november 1906, overleden te Goes op 27 maart 1983, zoon van Nicolaas Remijnse en Neeltje Veerhoek. Uit dit huwelijk:

 1. Paulus Nicolaas Remijnse. Hij was gehuwd met Maria Jannetje Johanna Meijer, dochter van Jacob Meijer en Jannetje Hoogstrate.
 2. Nicolaas Paulus Remijnse. Hij was gehuwd met Jozina Landman.
 3. Neeltje Maria Remijnse, volgt onder XII-h.
 4. Augustijn Remijnse, volgt onder XII-i.

XI-am Johannis Jan van Sabben, boerenknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 januari 1874, zoon van X-df. Hij is getrouwd te Kats op 14 november 1901, op 27-jarige leeftijd met Maria Post (22 jaar oud), dienstbode, geboren te Kats op 25 december 1878, dochter van Marinus Post en Maria Clement. Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba Maria van Sabben, geboren te Goes op 30 december 1908.
 2. Maria Jacoba van Sabben, geboren te Goes op 2 maart 1910.
 3. Adriana van Sabben, geboren te Goes op 7 augustus 1912.

XI-an Jannetje van Sabben, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 december 1874, overleden te Baarland (Zeeland) op 21 mei 1960, dochter van X-df. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 11 september 1896, op 21-jarige leeftijd met Maarten Antonise (24 jaar oud), slager, landbouwer en klein landbouwer, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 25 mei 1872, overleden aldaar op 27 oktober 1944, zoon van Hendrik Anthonise (vleeshouwer) en Jacoba Fierloos. Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba Antonise, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 30 september 1897. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 26 mei 1922, op 24-jarige leeftijd met Adriaan Jan de Pree (24 jaar oud), arbeider NS, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1898, zoon van Machiel de Pree (vrachtrijder) en Pieternella Duijnkerke.
 2. Adriana Antonise, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 9 september 1898, overleden te Aardenburg op 5 december 1974. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 13 juni 1930, op 31-jarige leeftijd met Pieter Jacobus Kousemaker (36 jaar oud), kantoorhouder posterijen, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 16 juni 1893, overleden te Aardenburg op 23 juni 1973, zoon van Adriaan Kousemaker (korenmolenaar, molenaar, brievengaarder en koopman) en Maria Verhage.
 3. Hendrik Antonise, vrachtrijdersknecht, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 14 januari 1900. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 31 mei 1929, op 29-jarige leeftijd met Paulina Zwartepoorte (23 jaar oud), geboren in het jaar 1906, dochter van Jakob Zwartepoorte en Janneke Cuvelje.
 4. Adriaan Antonise, slager, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 26 maart 1901. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 29 oktober 1926, op 25-jarige leeftijd met Johanna Poelman (20 jaar oud), dienstbode, geboren te Nisse in het jaar 1906, dochter van Pieter Poelman (arbeider) en Willemina Vermaire.
 5. Maria Jacoba Antonise, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 14 februari 1902. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 10 november 1922, op 20-jarige leeftijd met Hendrik Caesar Jacob Mieuwdorp (19 jaar oud), slager, geboren in het jaar 1903, zoon van Pieternella Nieuwdorp.
  Opmerking: Bgm natuurlijke niet erkende zoon.

 6. Cornelia Antonise, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 11 januari 1903, overleden aldaar op 11 maart 1904.
 7. Jozina Antonise, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 3 mei 1904. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 4 maart 1938, op 33-jarige leeftijd met Marinus de Schipper (47 jaar oud), werkman en werkman, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1891, zoon van Dirk de Schipper en Maria Spruijt.
 8. Cornelia Antonise, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 27 april 1906, overleden aldaar op 14 oktober 1931.
 9. Maarten Antonise, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 9 november 1911.
 10. Johannes Antonise, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 4 mei 1914, overleden aldaar op 9 augustus 1914.

XI-ao Keetje van Sabben, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 17 september 1880, overleden te Oudelande op 15 juli 1959, dochter van X-df. Zij is getrouwd te Oudelande op 3 december 1903, op 23-jarige leeftijd met Maarten Krijn van 't Veer (26 jaar oud), boerenknecht, arbeider en vrachtrijder, geboren in het jaar 1877, zoon van Johannes Marinis van 't Veer (timmerman) en Jacoba Anthonijse. Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba van 't Veer, geboren in het jaar 1906, overleden te Oudelande op 31 mei 1907.
 2. Adriaan van 't Veer, geboren te Oudelande op 6 februari 1909, overleden aldaar op 11 november 1922.

XI-ap Paulina Maatje Hollestelle, geboren te Leiden op 1 januari 1916, dochter van X-di. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 1 februari 1935, op 19-jarige leeftijd met (en gescheiden te Middelburg op 19 maart 1937 van) Jacobus Braam (24 jaar oud), koopman, geboren in het jaar 1911, zoon van Pieter Braam (veldarbeider) en Jacoba Paauwe. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Braam, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 november 1932.

XI-aq Anja de Jonge, geboren te Goes op 27 december 1954, wonende te Koewacht (Zeeland), overleden aldaar op 29 december 2010, dochter van X-dt. Zij is getrouwd te Terneuzen op 31 augustus 1973, op 18-jarige leeftijd met Emiel M. R. Aper (21 jaar oud), geboren te Hulst (Zeeland) op 4 april 1952, zoon van George Aper en Nellie de Bruin. Uit dit huwelijk:

 1. George Maria Emile Aper, geboren te Philippine (Zeeland) op 20 mei 1975, volgt onder XII-j.
 2. Judith Maria Johannes Aper, geboren te Oostburg op 11 mei 1983, volgt onder XII-k.

XI-ar Maria Antonia de Jonge, Marja, geboren te Goes op 10 april 1958, wonende te Kapelle (Zeeland), overleden aldaar op 11 juni 2005, dochter van X-dt. Zij is getrouwd te Arnhem op 20 september 1985, op 27-jarige leeftijd met Theodorus Opdam (35 jaar oud), geboren te den Haag op 15 september 1950, zoon van Theodorus Opdam en Adriana Meiland. Uit dit huwelijk:

 1. Miranda Catharina Opdam, geboren te Terneuzen op 5 november 1974, volgt onder XII-l.
 2. Vera Adriana Opdam, geboren te Terneuzen op 3 oktober 1984, volgt onder XII-m.

XI-as Frederik Jan de Jonge, Fred, bankemployé, geboren te Breda (Ignatiusziekenhuis) op 17 september 1951, wonende te Geldrop (NB), te Breda, te Steenbergen en te Eindhoven, zoon van X-du. Hij is getrouwd te Steenbergen op 22 februari 1974, op 22-jarige leeftijd met Petronella Johanna Maria Oerlemans, Léanne (19 jaar oud), geboren te Steenbergen op 12 mei 1954 (doopgetuigen waren Franciscus Oerlemans en Joanna Raats), wonende te Geldrop (NB), te Steenbergen en te Eindhoven, dochter van Petrus Oerlemans, Piet (ambtenaar PNEM) en Elisabeth Anna Raats, Lies (dienstbode). Uit dit huwelijk:

 1. Kasper de Jonge, geboren te Geldrop (St. Annaziekenhuis) op 7 april 1979, volgt onder XII-n.
 2. Ellen de Jonge, geboren te Geldrop (St. Annaziekenhuis) op 16 september 1982, volgt onder XII-o.

XI-at Job Michiel de Jonge, projectbegeleider/controller, geboren te Breda op 24 november 1954, wonende te Tilburg en te Bergen op Zoom, zoon van X-du. Hij is getrouwd te Steenbergen op 25 augustus 1977 (getuigen waren Frederik Jan de Jonge en Matthieu Huijsmans), op 22-jarige leeftijd (1) met HenriŽtte Huijsmans ook genaamd Hetty (20 jaar oud), geboren te Steenbergen op 12 juni 1957. Hij is daarnaast getrouwd te Tilburg op 27 december 1995 (getuigen waren Irene Marianne de Jonge en Maria Johanna Groffen), op 41-jarige leeftijd (2) met Cornelia Petronella Susanna Groffen, Corinne (29 jaar oud), intercedent Jeugdwerk Garantieplan, geboren te Bergen op Zoom op 24 juli 1966, wonende te Tilburg, dochter van Johannes Adrianus Groffen en Cornelia de Waal. Uit dit huwelijk:

 1. Heleen de Jonge, geboren te Tilburg op 11 oktober 1995.
 2. Lars de Jonge, geboren te Tilburg op 15 april 1998.
  Geboren om 20.50, gewicht 3850 gram.

XI-au Pieter Cornelis de Jonge, biochemicus, geboren te den Haag op 15 maart 1954, wonende aldaar, zoon van X-dw. Hij is getrouwd te den Haag op 21 november 1981, op 27-jarige leeftijd met Stella Mantel (29 jaar oud), geboren te den Haag op 26 september 1952, dochter van Hein Mantel en Christina Bokhove. Uit dit huwelijk:

 1. Alma Charlotte de Jonge, geboren te den Haag op 20 september 1988.
 2. David Vasili de Jonge, geboren te den Haag op 3 februari 1991.

XI-av Elisabeth de Jonge, geboren te den Haag op 15 mei 1956, wonende te Amsterdam, dochter van X-dw. Zij heeft nu een relatie met René de Pruyssenaere de La Woestijne.
Uit deze relatie:

 1. Davy de Jonge, geboren te Amsterdam op 10 juni 1984.

XI-aw Evert de Jonge, arts en internist (A.M.C. Amsterdam), geboren te den Haag op 1 juni 1958, wonende te Abcoude, zoon van X-dw. Hij is getrouwd te Amsterdam op 19 januari 1995, op 36-jarige leeftijd met Adriana Wilhelmina Jeanette Giesbers (35 jaar oud), geboren te Amsterdam op 19 december 1959. Uit dit huwelijk:

 1. Jessica de Jonge, geboren te Amsterdam op 5 maart 1994.
 2. Rinke Joost de Jonge, geboren te Abcoude op 28 oktober 1995.
 3. Marleen de Jonge.

XI-ax Anna Elisabeth de Jonge, geboren te Noord Oost Polder op 30 september 1961, wonende te Dalfsen, dochter van X-dy. Zij is getrouwd te Dalfsen op 25 juli 1991, op 29-jarige leeftijd met Bart Hette de Jong (28 jaar oud), projectmanager, geboren te Appingedam op 10 juni 1963, wonende te Dalfsen, zoon van Marten Roelof de Jong en Jannie Hennie Smild. Uit dit huwelijk:

 1. Teije Marten de Jong, geboren te Zwolle op 24 oktober 1991.
 2. Jan Benjamin de Jong, geboren te Zwolle op 1 juli 1993.

XII-a Maria Duininck, geboren te Cadzand op 8 maart 1915, dochter van XI-k. Zij is getrouwd te Sint Kruis op 30 april 1931, op 16-jarige leeftijd met Franciscus Bernardus Vanhulle (19 jaar oud), landarbeider, geboren te Oostburg in het jaar 1912, zoon van Pierre Charles Eugene Vanhulle (landarbeider) en Maria Elisabeth Verplanke. Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus Bernardus Vanhulle, geboren te Cadzand op 23 september 1930.
  Opmerking: Erkenning van een kind genaamd Franciscus Bernardus, geboren 23-09-1930 te Cadzand.

XII-b Johannis Jacobus van Luyk, geboren te Breskens op 16 september 1930, overleden te Vlaardingen op 10 april 1994, zoon van XI-o. Hij was gehuwd met Nelly Willy Verstelle, geboren te Vlissingen op 20 juni 1930, overleden te Vlaardingen op 29 december 1989, dochter van Jan Jacobus Verstelle en Jacoba Verburg. Uit dit huwelijk:

 1. Rutger Johan van Luyk, geboren te Woudrichem (NB) op 24 september 1958, volgt onder XIII.

XII-c Marinus Dirk Valkier, rechercheur, geboren te Anna Paulowna (NH) op 30 mei 1944, wonende te den Helder, zoon van XI-w. Hij is getrouwd te den Helder op 14 december 1967, op 23-jarige leeftijd met Willy Franke (21 jaar oud), geboren te Gosport (Engeland) op 14 december 1946. Uit dit huwelijk:

 1. Martijn Valkier, korporaal Wapen Technische Dienst (Marine), geboren te den Helder op 26 augustus 1969. Hij is getrouwd op 10 november 2000, op 31-jarige leeftijd met Adriana Theodora van Wingaarden (31 jaar oud), geboren te den Helder op 19 februari 1969, dochter van Cornelis van Wingaarden en Sijtje Maria van der Veer.
 2. Pieter Valkier, research chemist bij DSM Research in Geleen, geboren te den Helder op 5 mei 1971.
 3. Jeroen Valkier, informatie analist bij Generali in Amsterdam, geboren te den Helder op 20 november 1972.
 4. Wouter Valkier, leerling opticien in Alkmaar/Den Helder, geboren te den Helder op 2 september 1975.
 5. Jasper Valkier, geboren te den Helder op 4 maart 1979.

XII-d Anna Valkier, geboren te Vlissingen op 5 augustus 1945, dochter van XI-z. Zij is getrouwd te Vlissingen op 15 oktober 1965, op 20-jarige leeftijd met Adriaan Nicolaas Borsboom (30 jaar oud), werktuigbouwkundige, geboren te Vlissingen op 22 juni 1935, zoon van Jacobus Borsboom en Lientje Versluis. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Marinus Borsboom, geboren te Vlissingen op 12 mei 1969.

XII-e Johannes Valkier, timmerman, geboren te Vlissingen op 30 juni 1947, zoon van XI-z. Hij is getrouwd te Vlissingen op 25 september 1970, op 23-jarige leeftijd met Tanja Johanna Wattel (22 jaar oud), geboren te Serooskerke (Walcheren) op 18 november 1947. Uit dit huwelijk:

 1. Manuella Valkier, geboren te Serooskerke (Walcheren) op 27 maart 1971.

XII-f Johannis Valkier, geboren te Vlissingen op 5 mei 1959, zoon van XI-ab. Hij is getrouwd te Vlissingen op 15 juni 1984, op 25-jarige leeftijd met Monique Mallie (20 jaar oud), geboren te Souburg op 10 september 1963. Uit dit huwelijk:

 1. Talitha Valkier, geboren te Vlissingen op 1 maart 1986.
 2. Cyra Valkier, geboren te Vlissingen op 20 januari 1988.

XII-g Neeltje Jacomina Lahr, geboren op 2 september 1966, dochter van XI-ae. Zij is getrouwd op 30 augustus 1996, op 29-jarige leeftijd met Ruud Geldof. Uit dit huwelijk:

 1. Esther Geldof, geboren op 17 november 1999.
 2. Jasmijn Geldof, geboren op 6 juli 2002.

XII-h Neeltje Maria Remijnse, dochter van XI-al. Zij was gehuwd met Hendrik Jacob Meijer, zoon van Jacob Meijer en Jannetje Hoogstrate. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Jan Meijer.
 2. Jan Jacob Meijer.

XII-i Augustijn Remijnse, zoon van XI-al. Hij was gehuwd met Neeltje Josina Wisse. Uit dit huwelijk:

 1. John Remijnse.
 2. Jaqueline Remijnse.

XII-j George Maria Emile Aper, geboren te Philippine (Zeeland) op 20 mei 1975, wonende te Moerbeke (BelgiŽ) en te Freetown (Sierra Leone), zoon van XI-aq. Hij is getrouwd op 9 oktober 1997, op 22-jarige leeftijd met Cathy Grande (18 jaar oud), afkomstig uit Moerbeke (BelgiŽ), geboren op 3 januari 1979, wonende aldaar. Uit dit huwelijk:

 1. ChloŽ Aper, geboren te Lokeren (BelgiŽ) op 17 juli 1996, wonende te Moerbeke (BelgiŽ).
 2. Yelmen Aper, geboren op 29 augustus 2000, wonende te Moerbeke (BelgiŽ).
 3. Faye Aper, geboren op 21 november 2005, wonende te Moerbeke (BelgiŽ).

XII-k Judith Maria Johannes Aper, geboren te Oostburg op 11 mei 1983, dochter van XI-aq. Zij was gehuwd met Chris Ruissens. Uit dit huwelijk:

 1. Teun Ruissens, geboren op 18 november 2008.
 2. Miek Ruissens, geboren op 22 oktober 2010.

XII-l Miranda Catharina Opdam, geboren te Terneuzen op 5 november 1974, dochter van XI-ar. Zij is getrouwd te Kapelle (Zeeland) op 4 juni 1996, op 21-jarige leeftijd met Jan-Kees Slabbekoorn, wonende te Kapelle (Zeeland). Uit dit huwelijk:

 1. Jeffrey Slabbekoorn, geboren op 17 september 1999.
 2. Kevin Slabbekoorn, geboren op 17 september 1999.

XII-m Vera Adriana Opdam, geboren te Terneuzen op 3 oktober 1984, wonende te Kapelle (Zeeland) en te Zevenbergen, dochter van XI-ar. Zij was gehuwd met Robert van Vlimmeren, wonende te Kapelle (Zeeland). Uit dit huwelijk:

 1. Benthe van Vlimmeren, geboren op 12 oktober 2009, wonende te Kapelle (Zeeland).

XII-n Kasper de Jonge, ingenieur hogere informatica, geboren te Geldrop (St. Annaziekenhuis) op 7 april 1979, wonende te Geldrop (Dommelstraat 14) en te Redmond (Washington, U.S.A.), zoon van XI-as. Hij is getrouwd te Geldrop (NB) op 10 september 2004 (getuigen waren Eelco Kroonenberg en Ellen de Jonge), op 25-jarige leeftijd met Merel Kroonenberg (26 jaar oud), geboren te Geldrop (St. Annaziekenhuis) op 28 december 1977, wonende te Geldrop (Dommelstraat 14) en te Redmond (Washington, U.S.A.), dochter van Dick Martin Johan Kroonenberg en Jacoba Cornelia Anna van der Heijden. Uit dit huwelijk:

 1. Karlijn de Jonge, geboren te Geldrop (NB) op 27 juli 2009, wonende te Geldrop (Dommelstraat 14) en te Redmond (Washington, U.S.A.).
  Karlijn woog 3320 gram bij de geboorte en was 52 cm lang.
 2. Anouk de Jonge, geboren te Redmond (Washington, U.S.A.) op 14 februari 2013.

XII-o Ellen de Jonge, drs. psychologie, geboren te Geldrop (St. Annaziekenhuis) op 16 september 1982, wonende te Utrecht en te Alkmaar, dochter van XI-as. Zij woont nu samen met Tom Obdam, geboren te Sittard in september 1982, wonende te Eindhoven en te Alkmaar, zoon van Ben Obdam en Wilma van Campen.
Uit deze relatie:

 1. Samuel Frederik Obdam, geboren te Alkmaar op 3 december 2012.
 2. Hanna Sophia Obdam, geboren te Alkmaar in juli 2015.

XIII Rutger Johan van Luyk, jurist, geboren te Woudrichem (NB) op 24 september 1958, zoon van XII-b. Hij is gehuwd met Christiana Adriaantje van Hoffe, jurist, geboren te Dordrecht op 12 januari 1958. Uit dit huwelijk:

 1. Wessel Jan-Willem van Luyk, geboren te Rotterdam op 16 maart 1992.
 2. Sterre Greetje van Luyk, geboren te Rotterdam op 29 juni 1994.
 3. Friso Kornel van Luyk, geboren te Rotterdam op 11 september 1996.