Laatste wijziging: 8-4-2020

Genealogie van Denys Schoutens.

I Denys Schoutens, geboren rond 1520. Hij was gehuwd met N.N.. Uit dit huwelijk:
 1. Huijbrecht Denisse Schoutens, geboren te Oud-Vossemeer (Zeeland) rond 1565 (RK), volgt onder II.

II Huijbrecht Denisse Schoutens, landbouwer, geboren te Oud-Vossemeer (Zeeland) rond 1565 (RK), overleden voor 11 maart 1606, hoogstens 41 jaar oud, zoon van Denys Schoutens (I) en N.N..

Publicates van de heer A.M. Bosters in de Brabantse Leeuw 1994 en 1997.

Gedurende de tijd dat Huijbrecht Denisse Schout onder Steenbergen woonde, vond in het kader van de Tachtigjarige Oorlog op 17 juni 1583 de slag bij Steenbergen plaats. Van deze historische gebeurtenis bestaan enige prenten, waarbij de gevechten rond Steenbergen te zien zijn tussen de Spaanse troepen onder leiding van Parma en Franse troepen onder leiding van maarschalk Biron. In het jaar 1584 kwam Steenbergen weer onder Spaans bewind.

Als voogd van Truycken Cornelis verkocht Huijbrecht Schout in het jaar 1593 aan Hendrick Janssen haar hoefken land van 18 gemeten en 20 roeden, gelegen in het Westland. Huijbrecht Denisse is landbouwer geweest van zijn stiel. Op 14 februari 1602 en 4 mei 1602 kocht hij van Cornelis Lamssen goet leverbaer coolsaet, ongeschuyt en ongebruyckt, dat hij voor zichzelf wilde dorsen. De koop geschiedde ten huize van de herberg 'de Zwarte Ruyter', gelegen in de Aanwas-polder onder Steenbergen. In het jaar 1595 wordt hij voluit met zijn achternaam als Hubrecht Denissen SCHOUT vermeld, toen hij aan jonkheer Pauwei Back, rentmeester van de gouverneur van de stad Bergen op Zoom, twee genieten en 18 roeden land in de Sint-Ontcommerpolder verkocht. Daarbij dient te worden aangetekend dat hij hierbij niet wordt aangeduid in de functie van schout. Dat was in die tijd te Steenbergen Cornelis Ymants van Zuydland, meestal dan aangeduid met de term schouteth. Met zijn werkelijke achternaam Schout wordt Huijbrecht in het jaar 1602 nog een keer vermeld. Aan Cornelis Heijndricks verkocht hij land, dat hij bij transport verkregen had van het weeskind van wijlen Jan Franken, genaamd Willem Janssen, eveneens in de Sint-Ontcommerplder gelegen. Afgaande op deze transporten mag worden aangenomen dat Huijbrecht in de omgeving van de Sint-Ontcommerpolder, de latere Rubeerpolder, zijn boerderij en bezittingen zal hebben gehad. In het jaar 1599 leende hij 48 karolus gulden van Pauwel Adriaenssen in verband met de koop van een bruin merriepaard. Verschillende keren leende hij geld aan personen, zoals aan Jan Jacobse de Jonge, Hendrik Marinusse Hoenderpeert en Claes Willemse Roon. Met zijn zwager, Stoffel Ingelssen, stelde hij op 30 januari 1601 en huis met schuur en erf te koop, gestaan en gelegen aan de vesten van Steenbergen en genoemd het nieu casteel, grenzend oostelijk aan Niclaes Melchior de Bont, in het zuiden aan 's-Heerenstrate, westelijk aan de stadsvesten en noordelijk aan het erf van Zeger de smid. Huurder van het betreffende huis was Jacob Jacobsen Visser. Seger Geertse Smids kocht het huis voor Rijnsguldens. Huijbrechts zwager Stoffel Engelsen was gehuwd geweest met Soetken Franken. Over zijn weeskind Engel Stoffels was Huijbrecht Denisse Schout tot toeziende voogd aangesteld.
Hij was gehuwd met Willemke Engels. Uit dit huwelijk:
 1. Dionisius Huijbrecht Schoutens, geboren te Halsteren (NB) rond 1595 (RK), volgt onder III.

III Dionisius Huijbrecht Schoutens, schepen van Halsteren, geboren te Halsteren (NB) rond 1595 (RK), overleden in het jaar 1640, ongeveer 45 jaar oud, zoon van Huijbrecht Denisse Schoutens (II) en Willemke Engels.

Op 11 maart 1636 kocht hij van Cornelis Moermans een perceel zaailand van 2 gemet in Oud Beijmoer. Op 17 december 1638 verscheen hij voor schout en schepenen van Halsteren als weduwnaar van Christyne Quirijnse Adriaenssen om de erfgoederen te verdelen na het overlijden van zijn vrouw. Hij deed dit in aanwezigheid van Lenaert Cornelissen Wijngaertberg als voogd en Cornelis Dignis als toeziend voogd over de zes onbejaarde weeskinderen. Daarbij werd overeengekomen dat Denis Huijbrechts Schouten voor hemzelf het huis, schuur met de hofstede en inboedel zou behouden en het land te Halsteren in de Rijkebuurt, alsook percelen land daarbij gelegen, den Doren en den Loelenberg genaamd. Tevens behield hij vele andere percelen zaai- en weiland, zowel te Halsteren als in de Oud- en Nieuw-Beijmoer. De zes weeskinderen kregen als erfdeel 18 gemeten land en het derde deel in een daarop staand huis, gelegen in de Ruberepolder, alsook land in Oud- en Nieuw-Beijmoer. Tevens kregen zij een huis met boomgaard en hofstede genaamd den Uijl met twee stukken land in de Rijkebuurt en percelen land aan de Steenbergsche bane, genaamd den Vlassart en Schrijvers heijninge. Verder kregen zij nog diverse percelen land te Halsteren met de namen den Doren, de Keetheijninge, dOude Stede, Gappers stede, de Bertte en slikken of verdronken landen in de polder van Glimes en andere polders onder Halsteren. Denis Huijbrechts Schoutens moest beloven alle schulden van het sterfhuis op zich te nemen en de kinderen te onderhouden van cos tende dranck, lijnen ende wollen, steek ende gesont, te lieve ende te leede naer stjnen staet, ende de selve kinderen bequaem sijnde ter scholen houden gaen ende goede sorge dragen, dat de selve behoorlijck ende wel leeren lesen ende schrijven. Ten slotte werd overeen gekomen dat Denis Huijbrechts de percelen land die de kinderen ten deel waren bevallen nog en jaar lang kon blijven gebruiken zonder pacht daarvoor te betalen. Na zijn overlijden werden op 30 maart 1640 de goederen en boedel verdeeld tussen de weeskinderen en zijn weduwe Tanneke Jansen.
Hij was gehuwd (1) met Christyne Quirijnse Adriaensen, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1605 (RK), overleden voor 17 december 1638, hoogstens 33 jaar oud. Uit dit huwelijk:
 1. Soetjes Denissen Schoutens, geboren rond 1624, overleden in het jaar 1652, ongeveer 28 jaar oud.
  Na haar overlijden werd haar bezit, bestaande uit 18 gemeten en 128 roeden land in de Ruberepolder nabij de Kladde, verkocht. Haar broers Huijbrecht Denissen en Crijn Denissen, de laatste voor zichzelf en als voogd over zijn minderjarige broer Adriaens Denissen, samen met hun zwager Joan Adriaens Michielsen, gehuwd met Maria Denissen,verkochten het land in 1652 en 1653 aan Michiel Hackaert voor 26 pond per gemet.
 2. Hubertus Denissens Schoutens, geboren rond 1625, volgt onder IV-a.
 3. Maria Denissen Schoutens, geboren rond 1626. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 5 augustus 1645, op ongeveer 19-jarige leeftijd met Johan Adriaen Michielsen.
 4. Quirinius Denissen Schoutens, geboren rond 1628, volgt onder IV-b.
 5. Guilielmus Denissen Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 30 januari 1633.
 6. Adriaan Denissen Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 8 september 1634 (RK), volgt onder IV-c.
Hij was gehuwd (2) met Tanneken Jans. Uit dit huwelijk:
 1. Dionisius Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 24 januari 1640.

IV-a Hubertus Denissens Schoutens, landman, geboren rond 1625, zoon van Dionisius Huijbrecht Schoutens (III) en Christyne Quirijnse Adriaensen. Hij was gehuwd met Joanna Mertens. Uit dit huwelijk:

 1. Dionisius Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 10 februari 1652.
 2. Maria Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 24 december 1652, jong overleden.
 3. Christina Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 11 februari 1654.
 4. Melchior Huijbrecht Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 1 augustus 1655, volgt onder V-a.
 5. Maria Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 18 september 1657.
 6. Petrus Huijbrecht Schoutens, geboren rond 1660. Hij is in ondertrouw gegaan te Halsteren (NB) op 27 april 1686 en getrouwd aldaar op 12 mei 1686, op ongeveer 26-jarige leeftijd met Cornelia Gerrtisen.

IV-b Quirinius Denissen Schoutens, geboren rond 1628, zoon van Dionisius Huijbrecht Schoutens (III) en Christyne Quirijnse Adriaensen. Hij was gehuwd met Maria Martens. Uit dit huwelijk:

 1. Dionisius Crijnen Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 1 september 1649, volgt onder V-b.
 2. Maria Crijnen Schoutens, geboren te Halsteren (NB), gedoopt op 28 januari 1651. Zij was gehuwd met Joos Pauwels.
 3. Joannes Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 22 juli 1652.
 4. Jacobus Crijnen Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 31 januari 1655, begraven aldaar op 18 november 1703, 48 jaar en 291 dagen oud.
 5. Laurentius Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 30 december 1657.

IV-c Adriaan Denissen Schoutens, landman in Halsteren, gedoopt te Halsteren (NB) op 8 september 1634 (RK), zoon van Dionisius Huijbrecht Schoutens (III) en Christyne Quirijnse Adriaensen. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 15 mei 1659, op 24-jarige leeftijd met Adriana Cornelisse Blockeel (ongeveer 24 jaar oud), geboren te Halsteren (Noordgeest) rond 1635. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius Adriaense Schoutens, geboren te Halsteren (NB) rond 1660, volgt onder V-c.
 2. Christina Adriaens Schoutens, geboren rond 1662. Zij is getrouwd te Steenbergen op 27 maart 1688, op ongeveer 26-jarige leeftijd met Jan Andriessen van Innevelt (31 jaar oud), geboren te Halsteren (NB), gedoopt op 17 maart 1657.
 3. Dionisius Adriaense Schoutens, geboren rond 1665, volgt onder V-d.
 4. Adriaentje Schoutens, geboren te Halsteren (NB) rond 1669, overleden te Steenbergen (vesting Elders Route) voor 27 september 1716, hoogstens 47 jaar oud. Zij was gehuwd met Jacob van der Hijden.
 5. Willem Adriaense Schoutens, geboren te Halsteren (NB) rond 1670, wonende te Steenbergen. Hij is in ondertrouw gegaan te Bergen op Zoom op 10 mei 1692 en getrouwd aldaar op 26 mei 1692, op ongeveer 22-jarige leeftijd met Anneken Jans de Clerck, wonende te Bergen op Zoom (Buitenpoorterij).
 6. Quirinus Adriaense Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 10 september 1673, volgt onder V-e.

V-a Melchior Huijbrecht Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 1 augustus 1655, wonende te Halsteren (Noordgeest), begraven te Halsteren (NB) op 4 november 1701, 46 jaar en 95 dagen oud, zoon van Hubertus Denissens Schoutens (IV-a) en Joanna Mertens. Hij was gehuwd (1) met Joanna Jans. Uit dit huwelijk:

 1. Hubertus Melsen Schoutens, geboren te Halsteren (NB), gedoopt aldaar op 2 april 1680.
Hij was gehuwd (2) met Cornelia Cornelissen Geertsen. Uit dit huwelijk:
 1. Joannes Melsen Schoutens, geboren te Halsteren (NB), gedoopt aldaar op 16 december 1683 (RK).
 2. Joanna Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 8 juni 1687 (RK), overleden aldaar op 14 maart 1720, 32 jaar en 280 dagen oud.
 3. Cornelia Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) rond 1688 (RK). Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 28 juli 1709, op ongeveer 21-jarige leeftijd met Jacob Jansse van Zoom.
 4. Gerardus Melsen Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) rond 1690 (RK), volgt onder VI-a.
 5. Cornelius Melsen, gedoopt te Halsteren (NB) rond 1692 (RK), overleden aldaar op 29 juni 1763, ongeveer 71 jaar oud.
 6. Christina Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) rond 1695 (RK).

V-b Dionisius Crijnen Schoutens, landman, gedoopt te Halsteren (NB) op 1 september 1649, begraven aldaar op 10 april 1708, 58 jaar en 222 dagen oud, zoon van Quirinius Denissen Schoutens (IV-b) en Maria Martens.

Op 28 december 1675 verscheen hij voor de schepenbank van Noordgeest, waarbij werd vastgesteld dat hij door bemiddeling van de schout van Stapele tot een akkoord was gekomen met een aantal andere inwoners van de Noordgeest betreffende enige ongezonde schapen, die hij toen recentelijk had gekocht. Hij moest beloven deze nog dezelfde dag of de volgende dag buiten het dorp te brengen en elders te besteden. Hij mocht geen nieuwe schapen binnen het dorp brengen dan nadat deze door twee onpartijdige lieden voor gezond waren gekeurd. Op 13 juni 1682 verkocht hij een stuk land aan Lambrecht van Esch, genaamd de Groote Weij en gelegen in Nieuw-Beijmoer. Huijbrecht de Man leende hij de som van 35 carolusgulden. Samen met zijn broer Jacobus Crijnen en zijn neef Mels Huijbrechts verkocht hij op 16 februari 1697 an Cornelis van Bommel twee gemeten en 63 en een halve roeden land in 's-Heer Boudewijnspolder.
Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 1 juli 1674, op 24-jarige leeftijd (1) met Paulina Pieters Tholenaar. Uit dit huwelijk:
 1. Maria Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 30 oktober 1676, begraven aldaar op 18 december 1710, 34 jaar en 49 dagen oud. Zij was gehuwd met Jan Jansse van Aert.
Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 24 juli 1681, op 31-jarige leeftijd (2) met Christijne Corijnisse Mastboom. Uit dit huwelijk:
 1. Elisabeth Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 17 juli 1684, wonende aldaar, begraven aldaar op 13 april 1730, 45 jaar en 270 dagen oud. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 7 februari 1706, op 21-jarige leeftijd met Stoffel Mighielsen Stadhouder (24 jaar oud), gedoopt te Halsteren (NB) op 17 juni 1681, wonende aldaar.
 2. Quirinus Denijs Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 15 maart 1686, volgt onder VI-b.
 3. Hubertus Denijssen Schouten, gedoopt te Halsteren (NB) op 19 januari 1688, volgt onder VI-c.
 4. Joanna Schoutens, geboren te Halsteren (NB), gedoopt op 18 maart 1691, volgt onder VI-d.
 5. Petrus Dionissen Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 11 maart 1693 (RK), volgt onder VI-e.
 6. Adrianus Dionijs Schoutens.

V-c Cornelius Adriaense Schoutens, landman in de Oude Heije polder Steenbergen, geboren te Halsteren (NB) rond 1660, zoon van Adriaan Denissen Schoutens (IV-c) en Adriana Cornelisse Blockeel. Hij is getrouwd te Steenbergen op 15 oktober 1690, op ongeveer 30-jarige leeftijd (1) met Janneken Rommense Molenaar (28 jaar oud), gedoopt te Hoeven (NB) op 19 april 1662. Hij is getrouwd te Steenbergen op 10 mei 1692, op ongeveer 32-jarige leeftijd (2) met Anneken Jan de Klerck. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaen Cornelisse Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 7 oktober 1694, volgt onder VI-f.
 2. Pieter Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 29 januari 1696, volgt onder VI-g.
 3. Dingena Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 6 januari 1699, jong overleden.
 4. Jan Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 19 mei 1701.
Hij was gehuwd (3) met Marijken Anthonisse Huijsman.
(Zij was weduwe van Jan Petersen Hof.) Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 12 mei 1704.
Hij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 27 december 1704 en getrouwd aldaar op 12 januari 1705, op ongeveer 45-jarige leeftijd (4) met Martijntje Jans Brouwert (25 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1680 (RK), overleden voor 5 februari 1718, hoogstens 38 jaar oud. Uit dit huwelijk:
 1. Maria Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 4 januari 1706 (RK) (doopgetuigen waren Quirinus Schouders en Catharina Brouwers).
 2. Joanna Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 19 september 1708 (doopgetuigen waren Leonardus de Mans en Maria J. van Gils), volgt onder VI-h.
 3. Adriana Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 30 december 1711 (RK), volgt onder VI-i.
Hij is getrouwd te Steenbergen op 5 februari 1718, op ongeveer 58-jarige leeftijd (5) met Pieternella van der Westen (24 jaar oud), gedoopt te Oud Gastel (NB) op 25 mei 1693 (RK). Uit dit huwelijk:
 1. Dionisius Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 1 november 1718.
 2. Maria Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 19 januari 1720.
 3. Cornelius Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 19 maart 1721.

V-d Dionisius Adriaense Schoutens, landman in de Oude Heijepolder, geboren rond 1665, begraven te Steenbergen op 20 februari 1717, ongeveer 52 jaar oud, zoon van Adriaan Denissen Schoutens (IV-c) en Adriana Cornelisse Blockeel. Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 20 oktober 1691, op ongeveer 26-jarige leeftijd (1) met Dingetje Willemse Cruijdecoeck. Hij is getrouwd in het jaar 1706, op ongeveer 41-jarige leeftijd (2) met Maria Jansse van Gils, overleden voor 4 februari 1713. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 27 december 1706 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Gils, Martina Simeonis en Maria Brouwers).
 2. Adriana Denissen Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 6 juli 1709 (doopgetuigen waren Joannes van Gils, Antonia van Gils en Maria Petrus), volgt onder VI-j.
 3. Adrianus Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 26 maart 1711 (RK) (doopgetuigen waren Joannes de Bie en Maria Brouwers).
 4. Cornelia Denisse Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 28 maart 1712 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Gils, Maria Sijmonis en Maria Brouwers), volgt onder VI-k.
Hij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 4 februari 1713 en getrouwd aldaar op 19 februari 1713, op ongeveer 48-jarige leeftijd (3) met Cornelia Goverts Voogde. Uit dit huwelijk:
 1. Adrianus Denissen Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 30 juli 1715 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus C. Schoutens en Maria G. Voogde), volgt onder VI-l.
 2. Godefridus Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 15 november 1716.

V-e Quirinus Adriaense Schoutens, bouwman, gedoopt te Halsteren (NB) op 10 september 1673, overleden aldaar op 26 maart 1710, 36 jaar en 197 dagen oud, zoon van Adriaan Denissen Schoutens (IV-c) en Adriana Cornelisse Blockeel.

Hij was bouwman onder Nieuw-Vossemeer. Als zodanig verkocht hij in 1708 aan Anthony van Alphen, schepen der stad Zierikzee, een aantal paarden, vier melkkoeien en landbouwgereedschap. In 1707 verkocht hij aan Corstiaen Andriesse Verbeeck plusminus anderhalf gemet land in het Oude Land onder Steenbergen.
Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 24 oktober 1706, op 33-jarige leeftijd met Maria Andriesse Verbeeck (35 jaar oud), geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 27 april 1671 (RK) (doopgetuige was Anna Laenen (namens Cornelia Arnoldi)), dochter van Andreas Corstiaens Verbeeck en Janneken Claes Lanen. Uit dit huwelijk:
 1. Adrianus Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 8 oktober 1707, jong overleden.
 2. Jan Schoutens, geboren rond 1708.
  Na het overlijden van Quirinus Schoutens werd voor de weduwe de staat en inventaris van de goederen opgemaakt. Samen met Cornelis Schoutens als oom van de wezen werd overeengekomen dat de weduwe in het volle bezit van de boedel zou blijven onder de verplichting om haar kind Jan Krijnen Schoutens op te voeden en te alimenteren.

VI-a Gerardus Melsen Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) rond 1690 (RK), overleden aldaar op 22 augustus 1759, ongeveer 69 jaar oud, zoon van Melchior Huijbrecht Schoutens (V-a) en Cornelia Cornelissen Geertsen. Hij was gehuwd met Joanna Volckers, gedoopt te Halsteren (NB) op 8 september 1717. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius Melsen, gedoopt te Halsteren (NB) op 4 november 1741 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Schoutens en Christina Melse Schoutens), wonende te Noordgeest (NB).

VI-b Quirinus Denijs Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 15 maart 1686, wonende te Tholen (Kaai), begraven te Tholen op 27 september 1748, 62 jaar en 196 dagen oud, zoon van Dionisius Crijnen Schoutens (V-b) en Christijne Corijnisse Mastboom. Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 7 september 1709, op 23-jarige leeftijd (1) met Maria Claesse Oolen (22 jaar oud), geboren in het jaar 1687, gedoopt te Nieuw-Vossemeer (NB), begraven te Tholen op 11 mei 1746, 59 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Dionijsia Schoutens, geboren te Tholen, gedoopt te Halsteren (NB) op 13 april 1710, begraven te Tholen op 19 december 1712, 2 jaar en 250 dagen oud.
 2. Maria Schoutens, geboren te Tholen, gedoopt te Halsteren (NB) op 25 oktober 1711, volgt onder VII-a.
 3. Christina Schoutens, geboren te Tholen, gedoopt te Halsteren (NB) op 25 mei 1714, begraven te Tholen op 4 september 1714, 102 dagen oud.
 4. Joannes Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 11 augustus 1715, volgt onder VII-b.
 5. Nicolaas Schoutens, geboren te Tholen, gedoopt te Halsteren (NB) op 6 augustus 1717, begraven te Tholen op 28 augustus 1717, 22 dagen oud.
 6. Petrus Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 31 juli 1718, begraven te Tholen op 28 januari 1719, 181 dagen oud.
 7. Nicolaus Schoutens, geboren te Tholen, gedoopt te Halsteren (NB) op 12 december 1719 (RK), volgt onder VII-c.
 8. Petrus Schoutens, gedoopt te Tholen op 2 juli 1721, begraven aldaar op 2 september 1721, 62 dagen oud.
 9. Jacobus Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 2 juli 1721, begraven te Tholen op 23 oktober 1721, 113 dagen oud.
 10. Christina Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 31 maart 1724 (RK), volgt onder VII-d.
 11. Petronella Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 5 oktober 1727, begraven te Tholen op 12 december 1727, 68 dagen oud.
Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 8 april 1747, op 61-jarige leeftijd (2) met Amelberga Kesterman. Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 9 juni 1748, begraven te Tholen op 27 september 1748, 110 dagen oud.

VI-c Hubertus Denijssen Schouten, tavenier en kleermaker, gedoopt te Halsteren (NB) op 19 januari 1688, begraven te Steenbergen op 8 juli 1718, 30 jaar en 170 dagen oud, zoon van Dionisius Crijnen Schoutens (V-b) en Christijne Corijnisse Mastboom. Hij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 19 december 1716 en getrouwd aldaar op 7 januari 1717, op 28-jarige leeftijd met Catharina Huijbrechts Kieboom, geboren te Wouw (NB), wonende aldaar. Uit dit huwelijk:

 1. Antonia Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 5 september 1717.

VI-d Joanna Schoutens, geboren te Halsteren (NB), gedoopt op 18 maart 1691, wonende te Heerle (NB), dochter van Dionisius Crijnen Schoutens (V-b) en Christijne Corijnisse Mastboom. Zij was gehuwd (1) met Simon Jansse Smits. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna de Smits, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 21 mei 1728 (doopgetuigen waren Cornelius Michilsen Rombouts en Joanna Martense van Opdorp).
Zij is in ondertrouw gegaan te Kruisland (NB) op 30 januari 1734 en getrouwd te Wouw (NB) op 18 februari 1734, op 42-jarige leeftijd (2) met Adrianus de Kort, wonende te Kruisland (NB).

VI-e Petrus Dionissen Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 11 maart 1693 (RK), begraven aldaar op 24 juni 1744, 51 jaar en 105 dagen oud, zoon van Dionisius Crijnen Schoutens (V-b) en Christijne Corijnisse Mastboom. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 18 januari 1724, op 30-jarige leeftijd met Joanna de Coninck. Uit dit huwelijk:

 1. Christina Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 30 december 1724 (RK).
 2. Dijmphna Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 22 januari 1726 (RK).
 3. Dionisius Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 1 oktober 1727 (RK).
 4. Christina Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 1 november 1729 (RK).
 5. Dionisius Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 1 november 1729 (RK).
 6. Egidius Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 1 november 1729 (RK).
 7. Elisabeth Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 24 december 1730 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus van den Wijngaert en Dionisia Schoutens), wonende te Noordgeest (NB).
 8. Maria Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 19 januari 1732 (RK) (doopgetuigen waren Michael Coopmans en Jacoba Drijvers), wonende te Noordgeest (NB), begraven te Halsteren (NB) op 12 december 1760, 28 jaar en 328 dagen oud. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 8 mei 1757, op 25-jarige leeftijd (1) met Georgius Croonen, geboren te Essen (BelgiŽ).
  (Hij was weduwnaar van Joanna Doné, geboren te Bergen op Zoom.) Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 1 mei 1763, op 31-jarige leeftijd (2) met Joannes Donné.
 9. Christina Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 9 januari 1735 (RK) (doopgetuigen waren Gerardus Melse Schoutens en Gertrudis van Steenpael), volgt onder VII-e.

VI-f Adriaen Cornelisse Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 7 oktober 1694, begraven aldaar op 1 april 1741, 46 jaar en 176 dagen oud, zoon van Cornelius Adriaense Schoutens (V-c) en Anneken Jan de Klerck. Hij is in ondertrouw gegaan te Halsteren (NB) op 7 september 1716 en getrouwd aldaar op 11 oktober 1716, op 22-jarige leeftijd (1) met Adriaentje Vastesaeger (20 jaar oud), geboren te Halsteren (NB), gedoopt op 10 september 1696. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 6 augustus 1717.
 2. Adrianus Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 26 januari 1719, jong overleden.
 3. Joanna Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 26 januari 1722.
 4. Dionisius Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 23 augustus 1728.
 5. Cornelia Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 23 augustus 1728.
Hij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 2 april 1729 en getrouwd aldaar op 17 april 1729, op 34-jarige leeftijd (2) met Adriana van Oorschot. Hij is getrouwd te Steenbergen op 29 april 1730, op 35-jarige leeftijd (3) met Anneken Hendriks Adriaensen, geboren te Steenbergen. Uit dit huwelijk:
 1. Cornelius Adriaense Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 11 augustus 1732 (RK), volgt onder VII-f.
 2. Adriaan Schoutens, geboren de Heen (Steenbergen NB), gedoopt te Steenbergen op 1 maart 1734 (RK) (doopgetuigen waren Quirinius Keijsers en Joanna Schoutens), volgt onder VII-g.
 3. Marinus Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 17 december 1736 (RK) (doopgetuigen waren Henricus Hendrickx en Petronilla Hendrickx).
 4. Anna Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 9 juli 1739 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Hertogh en Maria Hendrickx).
 5. Dionisius Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 11 oktober 1740 (RK) (doopgetuigen waren Lambertus Vergroesen en Maria Adriaense), volgt onder VII-h.

VI-g Pieter Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 29 januari 1696, zoon van Cornelius Adriaense Schoutens (V-c) en Anneken Jan de Klerck. Hij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 17 januari 1733 en getrouwd aldaar op 8 februari 1733, op 37-jarige leeftijd met Maria Thijssen Bitterhoeck.
(Zij is later in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 28 juni 1738 en getrouwd aldaar op 13 juli 1738 met Marijnus van Akkeren. Zij is later in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 12 november 1740 en getrouwd aldaar op 27 november 1740 met Jan Laurens Huijsman.) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 27 oktober 1735 (doopgetuigen waren Adrianus Schoutens en Dijmpna van Gorp).

VI-h Joanna Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 19 september 1708, dochter van Cornelius Adriaense Schoutens (V-c) en Martijntje Jans Brouwert. Zij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 10 juni 1728 en getrouwd aldaar op 29 juli 1728, op 19-jarige leeftijd (1) met Pieter Anthonisse de Bruijn. Zij is getrouwd op 11 februari 1730, op 21-jarige leeftijd (2) met Adrianus C. van Doormael, geboren te Oudenbosch (NB). Uit dit huwelijk:

 1. Maria van Doormael, gedoopt te Steenbergen op 1 januari 1731 (doopgetuigen waren Maria van Doormael en Adrianus Schoutens). Zij is getrouwd te Steenbergen op 26 mei 1754, op 23-jarige leeftijd met Michäel van der Vorst.
 2. Joannes van Doormael, gedoopt te Steenbergen op 22 maart 1733 (doopgetuigen waren Aldegondis van Eeckelen en Petrus Schoutens).
 3. Aldegundis van Doormael, gedoopt te Steenbergen op 20 november 1735 (doopgetuigen waren Adrianus Bogaerts en Adriana Schoutens). Zij is getrouwd te Steenbergen op 23 oktober 1757, op 21-jarige leeftijd met Godefridus Dechan.
 4. Cornelius van Doormael, geboren te Steenbergen op 13 maart 1738 (doopgetuigen waren Bartholomeus van Gale en Anna Adriaanse).
 5. Cornelius van Doormael, gedoopt te Steenbergen op 23 juni 1742 (doopgetuigen waren Maria van Doormael en Cornelis Schoutens), volgt onder VII-i.

VI-i Adriana Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 30 december 1711 (RK), wonende de Heen (Steenbergen NB), overleden te Steenbergen op 16 januari 1757, 45 jaar en 17 dagen oud, dochter van Cornelius Adriaense Schoutens (V-c) en Martijntje Jans Brouwert. Zij is getrouwd te Steenbergen op 24 juli 1729, op 17-jarige leeftijd (1) met Petrus Hertogh (26 jaar oud), geboren te Gastel, gedoopt te Oud Gastel (NB) op 10 februari 1703 (RK), wonende de Heen (Steenbergen NB), overleden te Steenbergen (Notendaal) op 16 mei 1740, 37 jaar en 96 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius Hertogh, gedoopt te Steenbergen op 1 oktober 1729.
 2. Adrianus Hertogh, gedoopt te Steenbergen op 15 maart 1732.
 3. Christophorus Hertogh, gedoopt te Steenbergen op 16 maart 1735 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Hertogh en Joanna Schoutens).
 4. Maria Hertoghs, geboren te Steenbergen (de Heen), gedoopt te Steenbergen op 27 februari 1736 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus van Doormael en Anna Adriaense), volgt onder VII-j.
 5. Cornelius Hertogh, gedoopt te Steenbergen op 3 maart 1739 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Schoutens en Maria Bitterhoeckx).
Zij was gehuwd (2) met Antonius Mathijse de Wit, gedoopt te Steenbergen op 28 december 1698 (doopgetuigen waren Guielmus van Ackeren en Maria van Ackeren). Uit dit huwelijk:
 1. Catharina de Wit, gedoopt te Steenbergen op 31 december 1742 (RK) (doopgetuigen waren Joannes de Wit en Joanna Schoutens).
 2. Anna de Wit, gedoopt te Steenbergen op 12 maart 1744 (RK) (doopgetuigen waren Hubertus de Wit en Anna van Ackere).
 3. Jacobus de Wit, gedoopt te Steenbergen op 2 april 1747 (RK) (doopgetuigen waren Godefridus de Cater en Cornelia Moutens).
 4. Cornelia de Wit, gedoopt te Steenbergen op 16 februari 1750 (RK) (doopgetuigen waren Catharina de Wit en Adrianus Schoutens).
 5. Anna de Wit, gedoopt te Steenbergen op 26 juni 1752 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis van Eekelen en Joanna Schoutens).

VI-j Adriana Denissen Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 6 juli 1709, dochter van Dionisius Adriaense Schoutens (V-d) en Maria Jansse van Gils. Zij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 29 oktober 1729 en getrouwd aldaar op 13 november 1729, op 20-jarige leeftijd met Leendert Pietersen de Jongh. Uit dit huwelijk:

 1. Dionijsius de Jong, gedoopt te Steenbergen op 14 februari 1734 (RK) (doopgetuigen waren Gerard Vrients en Catharina van Gils).
 2. Petronilla de Jongh, gedoopt te Steenbergen op 10 mei 1735 (RK) (doopgetuigen waren Antonius van Ekeren en Elisabteh van Kempen).
 3. Petrus de Jongh, gedoopt te Steenbergen op 31 mei 1736 (RK) (doopgetuigen waren Lambertus Vergroesen en Dijmpna Schrauwe).
 4. Cornelius de Jongh, gedoopt te Steenbergen op 17 september 1737 (RK) (doopgetuigen waren Joanna de Jongh en Adrianus Schoutens).

VI-k Cornelia Denisse Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 28 maart 1712 (RK), begraven te Nieuw-Vossemeer (NB) op 10 januari 1749, 36 jaar en 288 dagen oud, dochter van Dionisius Adriaense Schoutens (V-d) en Maria Jansse van Gils. Zij is in ondertrouw gegaan op 19 januari 1732 en getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 23 februari 1732, op 19-jarige leeftijd (1) met Jacobus van Boxtel. Uit dit huwelijk:

 1. Hendricus van Boxtel, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 21 oktober 1732 (RK) (doopgetuigen waren Leonardus de Jongh en Chatarina van Gils).
Zij is in ondertrouw gegaan te Nieuw-Vossemeer (NB) op 16 januari 1736 en getrouwd aldaar op 31 januari 1736, op 23-jarige leeftijd (2) met Lambertus Vergroesen (22 jaar oud), molenaar van de Heense Molen, gedoopt te Zundert (Groot Zundert) op 31 maart 1713, begraven te Nieuw-Vossemeer (NB) op 2 december 1749, 36 jaar en 246 dagen oud, zoon van Adriaen Hendricks Vergroesen en Gertrudis Lambrechts Verhoeven. Uit dit huwelijk:
 1. Catharina Vergroesen, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 12 september 1734 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Vergroesen, Gertrudis Vergouwen en Catharina van Gils), volgt onder VII-k.
 2. Dionisius Vergroesen, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 17 februari 1736 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Denisse Schoutens en Adriana Denisse Schoutens).
 3. Maria Vergroesen, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 10 mei 1737 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Vergroesen en Catharina van Gils), jong overleden.
 4. Adrianus Vergroesen, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 24 augustus 1738 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van der Heijden en Catharina van Gils), begraven te Nieuw-Vossemeer (NB) op 2 augustus 1764, 25 jaar en 344 dagen oud.
 5. Maria Vergroesen, geboren te Halsteren (NB), gedoopt te Nieuw-Vossemeer (NB) op 27 augustus 1740 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Schoutens en Elisabetha Vergroesen), jong overleden.
 6. Maria Vergroesen, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 3 december 1741 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Oolen en Cornelia van Gils), jong overleden.
 7. Jan Lambrechts Vergroesen, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 24 juli 1744 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus van der Heijden en Elisabetha van Kempen), volgt onder VII-l.
 8. Maria Vergroesen, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 10 november 1746 (doopgetuigen waren Quirinus Keijsers en Maria van der Heijden).
 9. Adriana Vergroesen, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Steenbergen op 11 maart 1748 (RK) (doopgetuigen waren Philippus van Kampenhout en Catharina Vergroesen), volgt onder VII-m.

VI-l Adrianus Denissen Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 30 juli 1715 (RK), zoon van Dionisius Adriaense Schoutens (V-d) en Cornelia Goverts Voogde. Hij is getrouwd te Steenbergen op 12 augustus 1742, op 27-jarige leeftijd (1) met Petronilla van Helmont (21 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 26 januari 1721 (RK). Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Schoutens, gedoopt te Nieuw-Vossemeer (NB) op 21 juli 1743 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Schoutens en Cornelia van Hellemont), volgt onder VII-n.
 2. Cornelius Schoutens, geboren te Steenbergen op 7 september 1745 (RK).
 3. Theodorus Schoutens, geboren te Steenbergen op 11 februari 1747 (RK).
 4. Adrianus Schoutens, geboren te Steenbergen op 4 februari 1749 (RK), volgt onder VII-o.
 5. Anna Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 1 december 1750 (RK) (doopgetuigen waren Adriana Schoutens en Michael van Reen), volgt onder VII-p.
Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 9 juni 1754 (getuigen waren Aegidius van den Brande en Adriana Hertoghs), op 38-jarige leeftijd (2) met Petronilla Roecken (33 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 10 maart 1721 (RK), dochter van Godefridus Stevens Roecken en Adriana Cornelissen Simons. Uit dit huwelijk:
 1. Dionijsius Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 15 juli 1755 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van de Heijden en Anna Bastiaanse).
 2. Adriana Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 16 augustus 1757 (RK) (doopgetuigen waren Joanna Schoutens en Cornelis Roecke).
 3. Petrus Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 17 februari 1761 (doopgetuigen waren Quirinus Keijser en Catharina van Gils).

VII-a Maria Schoutens, geboren te Tholen, gedoopt te Halsteren (NB) op 25 oktober 1711, dochter van Quirinus Denijs Schoutens (VI-b) en Maria Claesse Oolen. Zij is in ondertrouw gegaan te Nieuw-Vossemeer (NB) op 12 december 1732 en getrouwd aldaar op 23 februari 1733, op 21-jarige leeftijd met Guilielmus Jansen. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Jansen, gedoopt te Steenbergen op 12 april 1735 (RK) (doopgetuigen waren Maria de Groof en Quirinus Schoutens).
 2. Christina Jansen, gedoopt te Steenbergen op 25 april 1736 (RK) (doopgetuigen waren Theresia Janssens en Joannes Schoutens).
 3. Anna M. Jansen, gedoopt te Steenbergen op 25 augustus 1738 (RK) (doopgetuigen waren Anna M. Tens en Nicolaas Schoutens).

VII-b Joannes Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 11 augustus 1715, overleden te Steenbergen op 3 april 1756, 40 jaar en 236 dagen oud, zoon van Quirinus Denijs Schoutens (VI-b) en Maria Claesse Oolen. Hij was gehuwd (1) met Anna Maria Theus. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 3 januari 1738 (RK) (doopgetuigen waren Quirinus Schoutens en Ursula Teus), volgt onder VIII-a.
 2. Dijmphna Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 10 april 1739 (RK) (doopgetuigen waren Maria van Olen en Andreas Teus).
 3. Adriana Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 1 oktober 1740 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Noorwegen en Adriana Klerckx).
 4. Quirinus Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 17 maart 1742 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Tongeren en Christina Schoutens).
 5. Guilielmus Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 21 februari 1744 (RK) (doopgetuigen waren Guilielmus Janssens en Cornelia Broeders).
 6. Isabella Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 21 maart 1746 (RK) (doopgetuigen waren Nicolaas Schoutens en Isabella Nobels).
Hij is getrouwd op 20 september 1748, op 33-jarige leeftijd (2) met Jacoba Kortie, geboren te 's-Hertogenbosch. Hij is getrouwd te Oudenbosch (NB) op 16 juli 1750, op 34-jarige leeftijd (3) met Cornelia van der Wielen (27 jaar oud), gedoopt te Oudenbosch (NB) op 3 juni 1723, dochter van Johan van der Wielen en Anna van den Enden. Uit dit huwelijk:
 1. Anna Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 3 september 1751 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Schoutens en Anna van de Enden).
 2. Joannes Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 10 september 1753 (RK) (doopgetuigen waren Nicolaas Schoutens en Cornelia Roele).
 3. Nicolaus Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 15 november 1754 (RK) (doopgetuigen waren Nicolaus Schoutens en Cornelia Roele).

VII-c Nicolaus Schoutens, herbergier en landman, geboren te Tholen, gedoopt te Halsteren (NB) op 12 december 1719 (RK), begraven te Tholen op 10 april 1763, 43 jaar en 119 dagen oud, zoon van Quirinus Denijs Schoutens (VI-b) en Maria Claesse Oolen. Hij is getrouwd te Steenbergen op 11 augustus 1742, op 22-jarige leeftijd met Anna van Herel, geboren te Wouw (NB) (RK), begraven te Tholen op 3 januari 1786. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Schoutens, geboren te Tholen, gedoopt te Halsteren (NB) op 20 december 1742 (RK).
 2. Dijmphna Schoutens, geboren te Tholen, gedoopt te Halsteren (NB) op 4 februari 1744 (RK) (doopgetuigen waren Toutsaoint Salomon en Elisabetha van Herel).
 3. Christina Schoutens, geboren te Tholen, gedoopt te Halsteren (NB) op 25 april 1745 (RK) (doopgetuigen waren Gommarus Boers en Christina Schoutens).
 4. Joannes Schoutens, geboren te Tholen, gedoopt te Halsteren (NB) op 4 maart 1751 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Schoutens en Cornelia van der Wielen), begraven te Tholen op 20 juli 1752, 1 jaar en 138 dagen oud.
 5. Joannes Schoutens, geboren te Tholen, gedoopt te Halsteren (NB) op 26 januari 1753 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Schoutens en Cornelia van der Wielen), volgt onder VIII-b.

VII-d Christina Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 31 maart 1724 (RK), begraven aldaar op 30 december 1762, 38 jaar en 274 dagen oud, dochter van Quirinus Denijs Schoutens (VI-b) en Maria Claesse Oolen. Zij was gehuwd met Abraham Menu, brouwer en herbergier, geboren te Westerloo (BelgiŽ) (RK), wonende te Bergen op Zoom, begraven te Halsteren (NB) op 11 februari 1777.

Met Gerardus Pesch kocht hij op 24 februari 1758 de brouwerij genaamd de Magdaleen, gelegen in de Lieve Vrouwenstraat te Bergen op Zoom. Deze brouwerij was een van de belangrijkste in de stad en omvatte meerdere panden. In 1750 was Abraham Menu gildebestuurder te Bergen op Zoom.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Menu, volgt onder VIII-c.

VII-e Christina Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 9 januari 1735 (RK), wonende te Noordgeest (NB), overleden te Halsteren (NB) op 24 december 1816, 81 jaar en 350 dagen oud, dochter van Petrus Dionissen Schoutens (VI-e) en Joanna de Coninck. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 29 januari 1759, op 24-jarige leeftijd met Joannes Koock, geboren te Steenbergen. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Koock, geboren te Halsteren (NB), gedoopt aldaar op 4 januari 1761 (doopgetuigen waren Joannes Sips en Joanna Boogaerts).
 2. Antonius Koock, geboren te Halsteren (NB), gedoopt aldaar op 10 oktober 1762 (RK) (doopgetuigen waren Hubertus Cappel en Maria Heijnen).
 3. Joannes Koock, geboren te Halsteren (NB), gedoopt aldaar op 17 februari 1764 (doopgetuigen waren Marinus Loos (afwezig) en Jolina de Laugh).
 4. Joanna Koock, geboren te Halsteren (NB), gedoopt aldaar op 12 juni 1767 (RK) (doopgetuigen waren Georgius Max en Joanna van Rijen).
 5. Martinus Koock, geboren te Halsteren (NB), gedoopt aldaar op 15 juli 1768 (RK) (doopgetuigen waren Martinus van Aert en Margarita van Boxtel).
 6. Petrus Coock, geboren te Halsteren (NB), gedoopt aldaar op 21 oktober 1770 (doopgetuigen waren Henricus de Pooter en Elisabetha Loos).
 7. Hubertus Koock, geboren te Halsteren (NB), gedoopt aldaar op 18 maart 1775 (doopgetuigen waren Hubertus Smits en Maria Sips).

VII-f Cornelius Adriaense Schoutens, schepen van de Auvergnepolder, gedoopt te Steenbergen op 11 augustus 1732 (RK), wonende de Heen (Steenbergen NB), begraven te Nieuw-Vossemeer (NB) op 19 augustus 1793, 61 jaar en 8 dagen oud, zoon van Adriaen Cornelisse Schoutens (VI-f) en Anneken Hendriks Adriaensen.

Hij was schepen van de Auvergnepolder gedurende de jaren 1760-1780. Op 4 juni 1757 kocht hij van Catharina de Haan, weduwe van Johan de Bruijn, het zogeheten Waterhuisje an het Lange Water in de Auvergnepolder voor de som 1200 gulden. Hij woonde toen nog in De Heen. Het Waterhuisje is een herberg geweest en werd tevens als rechthuis gebruikt door de schepenen van de Auvergnepolder. Na het overlijden van zijn eerste echtgenote, Adriana Maes, vond de regeling van de voogdij over zijn drie minderjarige kinderen plaats en moesten zijn bezittingen, waaronder het Waterhuisje, worden getaxeerd. Cornelis Schoutens bleef bewoner en eigenaar van het Waterhuisje tot 15 oktober 1781, toen hij het verkocht aan Johannes Eestermans te Zevenbergen. Nog lang nadien bleef het als Waterhuisje Schoutens bekend. Cornelis Schoutens had het ruim vierentwintig jaar bewoond. Op 19 november 1768 leende hij de som van 1800 gulden van Isabella Christina van Eersel, weduwe van Adriaan Oonincx, waarvoor zich Cornelia Dekkers tot borg stelde. Op 2 december 1769 was de som voldaan. Als landman in de Auvergnepolder kocht hij op 9 oktober 1780 een hofstede, bestaande uit huis, schuur en verdere 'timmerage' met 152 gemeten en 115 roeden land, gelegen onder de Heense Molen in de Nieuw-Vossemeerse polder.
Hij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 27 maart 1756 en getrouwd aldaar op 25 april 1756, op 23-jarige leeftijd (1) met Adriana Maes (24 jaar oud), gedoopt te Halsteren (NB) op 14 februari 1732 (doopgetuigen waren Henricus Maes en Maria Volckers), overleden te Halsteren (NB) op 21 november 1766, 34 jaar en 280 dagen oud, dochter van Joannes Maes en Anna Volckers. Uit dit huwelijk:
 1. Adrianus Schoutens, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Steenbergen op 20 februari 1757 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Schoutens en Cornelia van der Heijden).
 2. Anna Schoutens, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 29 oktober 1758 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius van de Kasteelen en Maria Roelen), jong overleden.
 3. Joannes Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 5 maart 1760 (RK) (doopgetuigen waren Dionijsius Schoutens en Petronella Adrianse), volgt onder VIII-d.
 4. Anna Schoutens, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 24 oktober 1763 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Adrianse en Maria Adrianse), volgt onder VIII-e.
 5. Cornelius Schoutens, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 5 mei 1765 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Roelen en Anna Goverts), jong overleden.
Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 17 mei 1767, op 34-jarige leeftijd (2) met Margaritha Jacobs (19 jaar oud), gedoopt te Ginneken en Bavel (NB) op 3 december 1747 (RK), overleden te Halsteren (Auvergnepolder) op 17 maart 1790, 42 jaar en 104 dagen oud. Uit dit huwelijk:
 1. Adrianus Schoutens, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 16 februari 1769 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Deckers (pastoor van Halsteren) en Cornelia Deckers (non)), jong overleden.
 2. Pieternella Schoutens, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 13 maart 1770 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Jacobus (vice-Pastor van Halsteren) en Clara van de Kieboom), volgt onder VIII-f.
 3. Henrica Schoutens, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 11 januari 1772 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Tolenaars en Christina van Wesel), begraven te Halsteren (NB) op 2 juli 1777, 5 jaar en 172 dagen oud.
 4. Cornelius Schoutens, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 17 mei 1774 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Franken en Maria de Pooter), jong overleden.
 5. Cornelia Schoutens, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 6 maart 1775 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Jacobs en Joanna Jacobs).
  Wegens levensgevaar zijn de kinderen thuis gedoopt. De volgende dag officieel gedoopt in de kerk. Getuige 1 is geestelijke. Dopeling afkomstig uit: Auvergnepolder.
 6. Maria Schoutens, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 6 maart 1775 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Schoutens en Petronilla Adriaense).
  Opmerkingen: Tweeling. De kinderen zijn thuis gedoopt vanwege levensgevaar. De volgende dag is de doop in de kerk herhaald. Vader uit De Heen. Moeder uit Ginniken. Dopeling afkomstig uit Auvergnepolder.
 7. Margartia Schoutens, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 24 mei 1777 (RK) (doopgetuigen waren Henricus Jacobs en Maria Keijser).
 8. Henrica Martina Schoutens, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 11 november 1778 (RK) (doopgetuigen waren Laurentius van Hoof en Petronella Keijser).
 9. Adrianus Cornelius Schoutens, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 11 november 1778 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Jacobs (priester) en Catharina Cremers), jong overleden.
 10. Hendrik Schoutens, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 27 december 1779 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Koevoets en Anna Schoutens), volgt onder VIII-g.
 11. Adrianus Schoutens, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 12 februari 1781 (RK) (doopgetuigen waren Marinus van Boxsel en Henrica Franken), jong overleden.
 12. Adriana Schoutens, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 6 juli 1782 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Schoutens en Maria Adrianse).
 13. Adrianus Schoutens, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 3 oktober 1783 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Jacobs (priester) en Cornelia Deckers), jong overleden.
 14. Cornelius Schoutens, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 3 januari 1785 (RK) (doopgetuigen waren Theodorus Korst en Petronilla Schoutens), volgt onder VIII-h.
 15. Adrianus Schoutens, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 1 januari 1786 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus van Hoof en Anna Adriaensen), jong overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 3 juli 1786, 183 dagen oud.
 16. 21 Adriana Schoutens, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 29 mei 1787 (RK) (doopgetuigen waren Gerardus van Wesel en Maria Schoutens), volgt onder VIII-i.
 17. 22 Adrianus Schoutens, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 19 september 1788 (RK) (doopgetuigen waren Christianus Buijsen en Joanna Jacobs).
 18. 23 Petrus Schoutens, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 17 maart 1790 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Hoof en Gertrudis Previel).
  Opmerkingen: Doop sub conditione. Vader uit Steenbergen. Moeder uit Ginneken. Moeder is tijdens de bevalling overleden.

VII-g Adriaan Schoutens, geboren de Heen (Steenbergen NB), gedoopt te Steenbergen op 1 maart 1734 (RK), wonende aldaar, zoon van Adriaen Cornelisse Schoutens (VI-f) en Anneken Hendriks Adriaensen. Hij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 14 januari 1758 en getrouwd aldaar op 29 januari 1758, op 23-jarige leeftijd (1) met Joanna Luijks (22 jaar oud), gedoopt te Steenbergen op 7 februari 1735, overleden in november 1759, 24 jaar en 9 maanden oud. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabetha Schoutens, geboren te Steenbergen (Westland), gedoopt te Halsteren (NB) op 21 november 1759 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Luijkx en Adriana Maes), begraven te Halsteren (NB) op 10 maart 1768, 8 jaar en 110 dagen oud.
Hij is getrouwd te Steenbergen op 5 juli 1760, op 26-jarige leeftijd (2) met Anna Govaarts (24 jaar oud), gedoopt te Halsteren (NB) op 30 mei 1736, wonende aldaar. Uit dit huwelijk:
 1. Adrianus Schoutens, geboren te Steenbergen (Westland), gedoopt te Halsteren (NB) op 4 april 1763 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Schoutens en Petronilla Adrianse), volgt onder VIII-j.
 2. Adriana Schoutens, geboren te Steenbergen (Westland), gedoopt te Halsteren (NB) op 1 december 1766 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Adrianse en Cornelia Volckers), overleden te Halsteren (NB) op 26 januari 1786, begraven aldaar op 28 januari 1786, 19 jaar en 56 dagen oud.
Hij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 11 juni 1768 en getrouwd aldaar op 26 juni 1768, op 34-jarige leeftijd (3) met Maria de Pooter (30 jaar oud), geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 29 maart 1738 (doopgetuigen waren Adrianus van Sundert en Anna de Backer). Uit dit huwelijk:
 1. Joannes Schoutens, geboren te Steenbergen (Westland), gedoopt te Halsteren (NB) op 28 oktober 1768 (RK) (doopgetuigen waren Dionijsius Schoutens en Jacoba de Pooter).
 2. Anna Schoutens, geboren te Steenbergen (Westland), gedoopt te Halsteren (NB) op 6 april 1770 (RK) (doopgetuigen waren Henricus de Pooter en Margareta Jacobs).
 3. Cornelius Schoutens, geboren te Steenbergen (Westland), gedoopt te Halsteren (NB) op 4 oktober 1771 (RK) (doopgetuigen waren Laurentius van Hove en Maria Adrianse), volgt onder VIII-k.
 4. Petrus Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 9 maart 1773 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Adrianse en Maria Keijser).
 5. Maria Schoutens, geboren te Steenbergen (Westland), gedoopt te Halsteren (NB) op 21 september 1774 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Tolenaers en Maria Luijkx), volgt onder VIII-l.
 6. Petronilla Schoutens, geboren te Steenbergen (Westland), gedoopt te Halsteren (NB) op 3 juni 1776 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Coevoets en Anna Adriaense).

VII-h Dionisius Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 11 oktober 1740 (RK), wonende te Steenbergen (de Oude Heide), overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 1 mei 1797, 56 jaar en 202 dagen oud, zoon van Adriaen Cornelisse Schoutens (VI-f) en Anneken Hendriks Adriaensen. Hij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 12 april 1771 en getrouwd te Halsteren (NB) op 28 april 1771, op 30-jarige leeftijd met Catharina Cremers (24 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 23 oktober 1746. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 14 juni 1771 (RK) (doopgetuigen waren Dingeman de Jong en Cornelia Luijkx), jong overleden.
 2. Adrianus Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 20 september 1772 (RK) (doopgetuigen waren Dingmannus de Jongh en Cornelia Luijkx), volgt onder VIII-m.
 3. Antonius Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 8 maart 1774 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Schoutens en Maria de Pooter), volgt onder VIII-n.
 4. Petrus Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 3 september 1775 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Cremers en Adriana Cremers), volgt onder VIII-o.
 5. Joannes Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 5 januari 1777 (doopgetuigen waren Adrianus Schoutens en Margarita Jacobs), jong overleden.
 6. Joannes Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 11 augustus 1778 (RK) (doopgetuigen waren Martinus Luijckx en Jacoba van Litsen).
 7. Anna Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 1 december 1779 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Hertom en Maria Keijser), jong overleden.
 8. Anna Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 24 mei 1781 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Adriaanse en Maria Adriaanse).
 9. Cornelius Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Steenbergen op 29 december 1782 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Lodiers en Joanna Lodiers).
 10. Anna Maria Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 25 oktober 1785 (RK) (doopgetuigen waren Antonius Martelmans en Anna Adriaanse).
 11. Cornelia Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 24 november 1786 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Slokkers en Anna Joossen), begraven te Nieuw-Vossemeer (NB) op 26 mei 1787, 183 dagen oud.

VII-i Cornelius van Doormael, gedoopt te Steenbergen op 23 juni 1742, overleden aldaar op 8 september 1818, 76 jaar en 77 dagen oud, zoon van Adrianus C. van Doormael en Joanna Schoutens (VI-h). Hij is getrouwd te Steenbergen op 20 april 1767, op 24-jarige leeftijd met Joanna Maria Stadhouders (29 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1738, overleden aldaar op 5 maart 1812, 74 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana van Doormael, gedoopt te Steenbergen op 14 maart 1768 (RK) (doopgetuigen waren Joanna Schoutens en Adrianus Stadthouders).
 2. Petrus van Doormael, gedoopt te Steenbergen op 2 november 1771 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis van Eekelen en Cornelia van Beek).
 3. Adrianus van Doormael, gedoopt te Steenbergen op 6 april 1773 (RK) (doopgetuigen waren Maria van Dorremael en Joannes Stadhouders).

VII-j Maria Hertoghs, geboren te Steenbergen (de Heen), gedoopt te Steenbergen op 27 februari 1736 (RK), begraven te Halsteren (NB) op 18 februari 1803, 66 jaar en 356 dagen oud, dochter van Petrus Hertogh en Adriana Schoutens (VI-i). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 17 oktober 1758, op 22-jarige leeftijd met Egelbertus Cattenhausen (34 jaar oud), geboren te Didam (Gelderland), gedoopt te Didam op 2 juli 1724, begraven te Halsteren (NB) op 11 november 1793, 69 jaar en 132 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Cattenhausen, geboren te Halsteren (NB), gedoopt aldaar op 24 januari 1759 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Moors en Joanna Schoutens).
 2. Adriana Cattenhausen, geboren te Halsteren (NB), gedoopt aldaar op 6 augustus 1762 (RK) (doopgetuigen waren Josephus Metker en Catharina de Wit).
 3. Joanna Cattenhausen, geboren te Halsteren (NB), gedoopt aldaar op 24 mei 1766 (doopgetuigen waren Cornelius Verbraeck en Joanna Hertog).
 4. Cornelia Cattenhausen, geboren te Halsteren (NB), gedoopt aldaar op 5 april 1770 (RK) (doopgetuigen waren Marinus Huijsmans en Cornelia de Wit).
 5. Maria Cattenhausen, geboren te Halsteren (NB), gedoopt aldaar op 23 oktober 1772 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus de Wit en Adriana Joosse).
  Opmerkingen: Dopeling afkomstig uit: Halsteren. Vader uit Didam in het gebied van Zutphen. Moeder uit De Heen. Getuige 1 afwezig.

VII-k Catharina Vergroesen, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 12 september 1734 (RK), begraven te Nieuw-Vossemeer (NB) op 4 december 1805, 71 jaar en 83 dagen oud, dochter van Lambertus Vergroesen en Cornelia Denisse Schoutens (VI-k). Zij is in ondertrouw gegaan te Nieuw-Vossemeer (NB) op 14 mei 1762 en getrouwd aldaar op 30 mei 1762, op 27-jarige leeftijd met Joannes de Bruin, geboren te Steenbergen, begraven op 25 mei 1795. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Vergroesen, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 14 maart 1762 (doopgetuigen waren Joannes Vergroesen, Catharina Vergroesen en Anna Schuerbiers).
  Opmerkingen: naam vader zoals moeder tijdens de bevalling onder ede verklaarde. Dopeling afkomstig uit: Nieuw-Vossemeer.
 2. Joanna Catharina de Bruin, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 13 september 1763 (RK) (doopgetuigen waren Godefridus Boeren en Alegonda Stegen).
 3. Lambertus de Bruin, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 8 januari 1765 (doopgetuigen waren Martinus van Poppelen en Antonia de Winter).
 4. Adrianus de Bruin, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 8 februari 1767 (doopgetuigen waren Petrus van Rijen en Adriana Vergroesen).
 5. Joannes de Bruin, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 1 november 1769 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Vergroesen en Cornelia van der Heijden).

VII-l Jan Lambrechts Vergroesen, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 24 juli 1744 (RK), begraven te Nieuw-Vossemeer (NB) op 25 februari 1805, 60 jaar en 216 dagen oud, zoon van Lambertus Vergroesen en Cornelia Denisse Schoutens (VI-k). Hij is getrouwd te Steenbergen op 1 mei 1785, op 40-jarige leeftijd (1) met Joanna Leijdeckers (19 jaar oud), gedoopt te Halsteren (NB) op 20 november 1765. Uit dit huwelijk:

 1. Lambertus Vergroesen, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 7 januari 1786 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus van Eggermond en Elisabeth van den Boom), volgt onder VIII-p.
 2. Adrianus Vergroesen, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 7 januari 1786 (RK).
Hij is in ondertrouw gegaan te Nieuw-Vossemeer (NB) op 30 juni 1786 en getrouwd aldaar op 16 juli 1786, op 41-jarige leeftijd (2) met Wilhelmina Haperse (36 jaar oud), geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Steenbergen op 22 september 1749. Uit dit huwelijk:
 1. Joanna Wilhelmina Vergroesen, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 16 september 1787 (RK) (doopgetuigen waren Adam van Eggermont en Petronilla Haperts), volgt onder VIII-q.
 2. Cornelia Vergroesen, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 14 december 1788 (RK) (doopgetuigen waren Wilhelmus Vergroesen en Elisabeth Aerts), overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 17 november 1790, 1 jaar en 338 dagen oud.

VII-m Adriana Vergroesen, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Steenbergen op 11 maart 1748 (RK), wonende te Steenbergen (de Kladde), dochter van Lambertus Vergroesen en Cornelia Denisse Schoutens (VI-k).

Wegens oorlog gedoopt in Steenbergen. Dopeling afkomstig uit: Nieuw-Vossemeer.
Zij is in ondertrouw gegaan op 27 juli 1782 en getrouwd te Steenbergen op 12 augustus 1782, op 34-jarige leeftijd met Jan Janssen Huijps, geboren te Wouw (NB). Uit dit huwelijk:
 1. Catharina Huijps, geboren te Steenbergen (de Kladde), gedoopt te Halsteren (NB) op 5 april 1783 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Luijkx en Adriana Vergroesen), volgt onder VIII-r.
 2. Petronella Huijps, geboren te Steenbergen (de Kladde), gedoopt te Halsteren (NB) op 30 juli 1788 (doopgetuigen waren Joannes Vergroesen en Anna Maria Huijps).

VII-n Adriana Schoutens, gedoopt te Nieuw-Vossemeer (NB) op 21 juli 1743 (RK), wonende aldaar, overleden op 28 maart 1810, 66 jaar en 250 dagen oud, dochter van Adrianus Denissen Schoutens (VI-l) en Petronilla van Helmont. Zij is getrouwd te Steenbergen op 24 mei 1767, op 23-jarige leeftijd met Adrianus van Geel. Uit dit huwelijk:

 1. Maria van Geel, gedoopt te Steenbergen op 12 maart 1768 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Brusselaars en Petronilla Helmons).
 2. Franciscus van Geel, gedoopt te Steenbergen op 16 mei 1769 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Huijgens en Adriana Brusselaars).
 3. Adrianus van Geel, gedoopt te Steenbergen op 8 april 1770 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus van Geel en Eva IJsermans).
 4. Franciscus van Geel, gedoopt te Steenbergen op 29 augustus 1771 (RK) (doopgetuigen waren Jan Huijgens en Petronella van Herel).

VII-o Adrianus Schoutens, geboren te Steenbergen op 4 februari 1749 (RK), overleden te Halsteren (NB) op 4 november 1828, 79 jaar en 274 dagen oud, zoon van Adrianus Denissen Schoutens (VI-l) en Petronilla van Helmont. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 7 juni 1778, op 29-jarige leeftijd met Petronilla Verbeeck (RK). Uit dit huwelijk:

 1. Anna Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 15 juni 1779 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Langemans en Petronilla van Helmont), volgt onder VIII-s.
 2. Adriana Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 21 juli 1782 (RK) (doopgetuigen waren Godefridus Verbeek en Catharina Verbeek).
 3. Cornelia Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 21 maart 1785 (RK).
 4. Adriana Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 6 juli 1787 (RK) (doopgetuigen waren Hubertus Smits en Laurentia Klaassen), volgt onder VIII-t.

VII-p Anna Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 1 december 1750 (RK), dochter van Adrianus Denissen Schoutens (VI-l) en Petronilla van Helmont. Zij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 25 juli 1778 en getrouwd aldaar op 9 augustus 1778, op 27-jarige leeftijd met Gerardus van Etten (27 jaar oud), gedoopt te Steenbergen op 31 mei 1751, overleden aldaar op 17 januari 1825, 73 jaar en 231 dagen oud, zoon van Joannes van Etten en Adriana Martelmans. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus van Etten, geboren te Steenbergen (Kladde), gedoopt op 16 mei 1779 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Huijgen en Adiana Martelmans).
 2. Cornelis van Etten, geboren te Steenbergen op 10 juli 1781 (RK).
 3. Adriana van Etten, geboren te Steenbergen op 3 februari 1783 (RK).
 4. Joannes van Etten, geboren te Steenbergen op 13 januari 1785 (RK), volgt onder VIII-u.
 5. Laurentius van Etten, geboren te Steenbergen op 25 maart 1788 (RK), volgt onder VIII-v.
 6. Petronella van Etten, geboren te Steenbergen op 12 september 1793 (RK), volgt onder VIII-w.

VIII-a Maria Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 3 januari 1738 (RK), dochter van Joannes Schoutens (VII-b) en Anna Maria Theus. Zij was gehuwd met Josephus Veraert, geboren te Bergen op Zoom, gedoopt aldaar op 13 juli 1736 (RK) (doopgetuigen waren Joseph Bellet en Anna Bellet). Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Theodorus Veraert, gedoopt te Bergen op Zoom op 7 juni 1762 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Theodorus Mulders en Maria van Nispen).
 2. Adrianus Veraert, gedoopt te Bergen op Zoom op 20 november 1763 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Nuggelmans en Adriana Schoutens).
 3. Anna Maria Veraert, gedoopt te Bergen op Zoom op 29 november 1764 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Veraert en Maria Schoutens).
 4. Catharina Jansen, gedoopt te Bergen op Zoom op 5 november 1766 (RK) (doopgetuigen waren Antonius Veraert en Catharina Soomers).
 5. Joanna Veraert, gedoopt te Bergen op Zoom op 15 april 1768 (RK) (doopgetuigen waren Abraham Menu en Joanna Menu), volgt onder IX-a.
 6. Christianus Veraert, gedoopt te Bergen op Zoom op 6 juni 1770 (RK) (doopgetuigen waren Christanus Veraert en Laurentia Veraert).
 7. Petronilla Veraert, gedoopt te Bergen op Zoom op 7 april 1772 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Veraert en Petronilla Gelijns).
 8. Joannes Baptist Veraert, gedoopt te Bergen op Zoom op 19 februari 1774 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Franken en Anna Maria Oversak). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 4 mei 1812, op 38-jarige leeftijd met Joanna Cornelia Ghijsen (39 jaar oud), geboren te Leeuwarden in het jaar 1773.
 9. Dymphna Veraert, gedoopt te Bergen op Zoom op 24 maart 1776 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Schoutens en Gertrudis Hartman).
 10. Antonius Lambertus Veraert, gedoopt te Bergen op Zoom op 9 juli 1778 (RK) (doopgetuigen waren Antonius Lambertus Roels en Christina Schoutens).

VIII-b Joannes Schoutens, landman, geboren te Tholen, gedoopt te Halsteren (NB) op 26 januari 1753 (RK), wonende te Tholen, zoon van Nicolaus Schoutens (VII-c) en Anna van Herel.

Hij was landman onder Tholen en woonde binnen de stad, alwaar hij een logement had, genaamd Het Wapen van Zeeland, bestaande uit een huis, koetshuis, stalling en erf, gestaan aan de haven en de Bebouwdendam. Zijn weduwe verkocht na zijn overlijden dit huis. Hij kocht diverse huizen in de stad Tholen, te weten op 18 april 1781 en huisje an de draaiboom, op 13 november 1789 een huisje in de Bouwendam, op 18 april 1794 een huis op Molenvliet en op 6 maart 1797 een huis en erf aan de noordzijde van de Koornmarkt. Voorts bezat hij een aanzienlijke hoeveelheid landbouwgrond, want zijn weduwe Anna de Jong verkocht na zijn dood op 13 september 1805 3 gemeten 292 roeden land in de Dalemse polder, 4 gemeten 283 roeden in de polder van Schakerloo, 6 gemeten 66 roeden eveneens in de polder van Schakerloo en 7 gemeten 239 roeden in de polder van de vijftienhonderd gemeten.
Hij was gehuwd (1) met Petronilla Lenaart (voormalig gereformeerd), begraven te Tholen op 15 december 1784. Uit dit huwelijk:
 1. Anna Maria Schoutens, geboren te Tholen, gedoopt te Halsteren (NB) op 26 maart 1783 (RK) (doopgetuigen waren Jospehus Veraart en Anna van Herel), begraven te Tholen op 7 april 1784, 1 jaar en 12 dagen oud.
Hij is getrouwd te Bergen op Zoom (2) met Anna de Jong, negociante, geboren te Bergen op Zoom (RK), wonende aldaar en te Tholen. Uit dit huwelijk:
 1. Anna Gertrudis Schoutens, geboren te Tholen, gedoopt te Halsteren (NB) op 14 maart 1788 (RK) (doopgetuigen waren Rumoldus de Jongh en Gertrudis Vingeroet).
 2. Christina Schoutens, geboren te Tholen, gedoopt te Halsteren (NB) op 28 april 1790 (RK) (doopgetuigen waren Antonius van Weleij en Christina Schoutens).
 3. Joannes Petrus Schoutens, geboren te Tholen, gedoopt te Halsteren (NB) op 8 september 1791 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Johannes Simons en Maria Lanse), volgt onder IX-b.
 4. Nicolaus Wilhelmus Schoutens, geboren te Tholen, gedoopt te Halsteren (NB) op 2 november 1792 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Baptista van Senten en Wilhelmina de Jong).
 5. Jacoba Maria Schoutens, geboren te Tholen, gedoopt te Halsteren (NB) op 24 februari 1794 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Theodorus Veraart en Jacoba Lansen), volgt onder IX-c.
 6. Joanna Petronella Schoutens, geboren te Tholen, gedoopt te Halsteren (NB) op 31 oktober 1795 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Vermunt en Joanna Lanschen).
 7. Catharina Joanna Schoutens, gedoopt te Tholen op 21 april 1798 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 14 september 1817, 19 jaar en 146 dagen oud.

VIII-c Johanna Menu, overleden te Bergen op Zoom op 6 maart 1823, dochter van Abraham Menu en Christina Schoutens (VII-d). Zij was gehuwd met Antonie Lambertus Roels, geboren te Princenhage (NB), overleden te Bergen op Zoom op 4 augustus 1814, zoon van Gerardus Roels en Catharina van Beek. Uit dit huwelijk:

 1. Laurentia Catharina Roels, gedoopt te Bergen op Zoom op 14 april 1780 (RK) (doopgetuigen waren Abraham Menu en Laurentia van Baalen).

VIII-d Joannes Schoutens, landbouwer, gedoopt te Halsteren (NB) op 5 maart 1760 (RK), overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 26 mei 1827, 67 jaar en 82 dagen oud, zoon van Cornelius Adriaense Schoutens (VII-f) en Adriana Maes. Hij is in ondertrouw gegaan te Dinteloord (NB) op 22 augustus 1794 en getrouwd te Halsteren (NB) op 8 september 1794 (getuigen waren Martinus Josephus Levraux (St. Benedictus Parijs) en Franciscus van der Meersch (prior in Kassel)), op 34-jarige leeftijd met Maria Catharina de Wit (27 jaar oud), landbouwster, gedoopt te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 28 december 1766 (RK), overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 6 september 1850, 83 jaar en 252 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius Schoutens, rentenier, gedoopt te Nieuw-Vossemeer (NB) op 3 mei 1796 (RK) (doopgetuigen waren Wilhelmus de Wit en Anna Schoutens), ongehuwd overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 19 maart 1870, 73 jaar en 320 dagen oud.
 2. Maria Catharina Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt aldaar op 7 april 1799 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus van Hooff en Maria Catharina Bogerts), volgt onder IX-d.
 3. Adriana Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt aldaar op 21 juli 1803 (RK) (doopgetuigen waren Henricus Schoutens en Cornelia de Wit), volgt onder IX-e.

VIII-e Anna Schoutens, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 24 oktober 1763 (RK), overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 4 april 1833, 69 jaar en 162 dagen oud, dochter van Cornelius Adriaense Schoutens (VII-f) en Adriana Maes. Zij is in ondertrouw gegaan te Nieuw-Vossemeer (NB) op 8 juli 1785 en getrouwd aldaar op 24 juli 1785, op 21-jarige leeftijd met Adrianus van Hooff (20 jaar oud), landbouwer, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 14 augustus 1764 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Adriaense en Cornelia van der Heijden), overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 19 januari 1848, 83 jaar en 158 dagen oud, zoon van Laurens van Hooff en Maria Adriaanse. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus van Hoof, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 6 april 1786 (RK) (doopgetuigen waren Laurentius van Hoof en Margarita Jacobs), overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 12 januari 1855, 68 jaar en 281 dagen oud. Hij was gehuwd met Johanna Raphels.
 2. Cornelius van Hoof, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 6 april 1786 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Schoutens en Maria Adriaanse), overleden te Klundert (NB) op 26 maart 1859, 72 jaar en 354 dagen oud.
 3. Laurens van Hooff, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 2 november 1787 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Schoutens en Maria van Hoof), overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 12 september 1811, 23 jaar en 314 dagen oud.
 4. Petrus van Hoof, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 24 maart 1789 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius van Hoof en Petronilla Schoutens).
 5. Theodorus van Hooff, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt aldaar op 17 februari 1791 (RK) (doopgetuigen waren Theodorus Korst en Maria Schoutens), volgt onder IX-f.
 6. Johannes van Hooff, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 29 januari 1793 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Hoof en Margarita Schoutens), volgt onder IX-g.
 7. Adriana van Hooff, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt aldaar op 18 december 1794 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Jacobs (Pastor) en Cornelia Korst), jong overleden.
 8. Maria Catharina van Hooff, gedoopt te Nieuw-Vossemeer (NB) op 13 januari 1797 (RK) (doopgetuigen waren Laurentius Koenraat en Maria Catharina de Wit), overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 1 november 1870, 73 jaar en 292 dagen oud. Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 16 mei 1856, op 59-jarige leeftijd met Wilhelmus Bals (32 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 18 oktober 1823 (RK), zoon van Antonius Bals en Johanna Cools.
 9. Adriana van Hooff, gedoopt te Nieuw-Vossemeer (NB) op 11 juli 1798 (RK) (doopgetuigen waren Henricus Schoutens en Petronella van der Weegen), jong overleden.
 10. Adriana van Hooff, gedoopt te Nieuw-Vossemeer (NB) op 17 april 1800 (doopgetuigen waren Christianus Buijze en Cornelia Tijsse), overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 23 januari 1861, 60 jaar en 281 dagen oud. Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 9 mei 1856, op 56-jarige leeftijd met Marijnus Brooijmans (46 jaar oud), landbouwer, geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1810.
  (Hij is later getrouwd te Steenbergen op 12 september 1862, op 52-jarige leeftijd met Helena Catharina de Bakker (36 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1826.)
 11. Henricus van Hoof, gedoopt te Nieuw-Vossemeer (NB) op 21 juli 1803 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Schoutens en Catharina van den Casteele), overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 3 juli 1833, 29 jaar en 347 dagen oud.
 12. Marijnus van Hoof, gedoopt te Nieuw-Vossemeer (NB) op 4 april 1805 (RK) (doopgetuigen waren Joanna Maas en Maria Catharina Laanen), overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 12 augustus 1854, 49 jaar en 130 dagen oud.
 13. Leonardus van Hoof, gedoopt te Nieuw-Vossemeer (NB) op 14 februari 1807 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Lemmens en Adriana Schoutens).

VIII-f Pieternella Schoutens, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 13 maart 1770 (RK), begraven te Nieuw-Vossemeer (NB) op 19 april 1799, 29 jaar en 37 dagen oud, dochter van Cornelius Adriaense Schoutens (VII-f) en Margaritha Jacobs. Zij is in ondertrouw gegaan te Nieuw-Vossemeer (NB) op 20 februari 1789 en getrouwd aldaar op 8 maart 1789 (getuigen waren Cornelis Deckers en Maria van der Broek), op 18-jarige leeftijd met Joannes van Hooff (33 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 16 maart 1755 (RK) (doopgetuigen waren Nicolaus van Oolen en Helena Keijsers), zoon van Laurens van Hooff en Maria Adriaanse. Uit dit huwelijk:

 1. Laurentius van Hooff, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 18 juli 1790 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Jacobs (priester) en Maria van Hoof).
 2. Adrianus van Hooff, arbeider, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 28 december 1791 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius van Hooff, Cornelia Deckers en Anna Schoutens), wonende te Steenbergen, overleden aldaar op 5 november 1814, 22 jaar en 312 dagen oud.
 3. Margaretha van Hooff, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Nieuw-Vossemeer (NB) op 20 oktober 1793 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus van Hooff en Margrita Schoutens), volgt onder IX-h.
 4. Laurentius van Hooff, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 6 januari 1795 (RK) (doopgetuigen waren Theodorus Korst en Maria Schoutens).
 5. Laurens van Hooff, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 12 februari 1796, gedoopt aldaar in februari 1796 (RK) (doopgetuigen waren Laurentius Koenraadt, Christianus Buijze, Anna Schoutens en Maria Catharina de Wit), volgt onder IX-i.
 6. Cornelius van Hooff, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 12 februari 1796, gedoopt aldaar in februari 1796 (RK) (doopgetuigen waren Laurentius Koenraadt, Christianus Buijze, Anna Schoutens en Maria Catharina de Wit).
 7. Maria Cornelia van Hoof, gedoopt te Nieuw-Vossemeer (NB) op 8 april 1799 (RK).

VIII-g Hendrik Schoutens, arbeider en tapper, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 27 december 1779 (RK), wonende te Steenbergen, overleden aldaar op 14 maart 1847, 67 jaar en 77 dagen oud, zoon van Cornelius Adriaense Schoutens (VII-f) en Margaritha Jacobs. Hij is in ondertrouw gegaan te Nieuw-Vossemeer (NB) op 8 februari 1801 en getrouwd aldaar, op 21-jarige leeftijd met Maria Catharina Laanen (17 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 14 januari 1784 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Lodiers en Maria van Ringelen), overleden te Steenbergen op 16 december 1844, 60 jaar en 337 dagen oud, dochter van Didericus Lanen, Theodoor en Joanna Lodiers. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Schoutens, gedoopt te Nieuw-Vossemeer (NB) op 21 april 1802 (RK) (doopgetuigen waren Theodorus Laane en Petronella van der Riet), overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 1 september 1882, 80 jaar en 133 dagen oud.
 2. Petrus Cornelis Schoutens, gedoopt te Nieuw-Vossemeer (NB) op 16 december 1803 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Jacobs en Adriana Lanen), overleden te Steenbergen op 12 september 1811, 7 jaar en 270 dagen oud.
 3. Kornelis Schoutens, gedoopt te Nieuw-Vossemeer (NB) op 23 februari 1807 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Bernaards en Maria Schoutens), volgt onder IX-j.
 4. Johannes Theodorus Schoutens, geboren te Essen (BelgiŽ) op 14 juni 1808 (RK), volgt onder IX-k.
 5. Adriaan Schoutens, geboren te Essen (BelgiŽ) op 21 oktober 1810 (RK), volgt onder IX-l.
 6. Petrus Cornelis Joannes Schoutens, geboren te Steenbergen op 22 juli 1812 (RK), volgt onder IX-m.
 7. Theodoor Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 15 november 1814 (RK).
 8. Margaretha Adriana Schoutens, geboren te Steenbergen op 24 januari 1817 (RK), volgt onder IX-n.
 9. Hendrik Schoutens, geboren te Steenbergen op 18 maart 1820 (RK), overleden aldaar op 28 juni 1825, 5 jaar en 102 dagen oud.
 10. Karel Jan Schoutens, geboren te Steenbergen op 14 maart 1822 (RK), volgt onder IX-o.
 11. Lodewijk Andries Schoutens, geboren te Steenbergen op 13 maart 1825 (RK), overleden aldaar op 11 september 1827, 2 jaar en 182 dagen oud.
 12. Hendrik Schoutens, geboren te Steenbergen op 25 juni 1826 (RK), overleden aldaar op 31 juli 1826, 36 dagen oud.

VIII-h Cornelius Schoutens, landbouwer, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 3 januari 1785 (RK), overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 21 april 1857, 72 jaar en 108 dagen oud, zoon van Cornelius Adriaense Schoutens (VII-f) en Margaritha Jacobs. Hij is in ondertrouw gegaan te Nieuw-Vossemeer (NB) op 13 oktober 1805 en getrouwd aldaar op 31 oktober 1805, op 20-jarige leeftijd met Petronella Martelmans (18 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 1 december 1786 (RK) (doopgetuige was Antonius Martelmans), overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 3 december 1861, 75 jaar en 2 dagen oud, dochter van Joannis Martelmans en Dorothea Smits. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Schoutens, gedoopt te Nieuw-Vossemeer (NB) op 18 november 1805 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Martelmans en Anna Schoutens).
 2. Cornelius Schoutens, gedoopt te Nieuw-Vossemeer (NB) op 7 februari 1807 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Schoutens en Dorothea Smits), overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 28 juni 1811, 4 jaar en 141 dagen oud.
 3. Margaretha Maria Schoutens, gedoopt te Nieuw-Vossemeer (NB) op 9 januari 1810 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Martelmans en Maria Schoutens), overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 16 november 1885, 75 jaar en 311 dagen oud.
 4. Joanna Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 25 april 1813, volgt onder IX-p.
 5. Johannes Cornelis Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 13 augustus 1815, volgt onder IX-q.
 6. Dorothea Adriana Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 28 mei 1817, volgt onder IX-r.
 7. Maria Adriana Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 16 mei 1819, overleden aldaar op 19 januari 1907, 87 jaar en 248 dagen oud. Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 30 mei 1862, op 43-jarige leeftijd met Matthijs Rampart (42 jaar oud), geboren te Steenbergen op 31 maart 1820, overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 20 januari 1887, 66 jaar en 295 dagen oud.
 8. Kornelis Adrianus Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 3 juni 1824, overleden aldaar op 4 april 1825, 305 dagen oud.

VIII-i Adriana Schoutens, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 29 mei 1787 (RK), wonende te Steenbergen, overleden aldaar op 23 augustus 1858, 71 jaar en 86 dagen oud, dochter van Cornelius Adriaense Schoutens (VII-f) en Margaritha Jacobs. Zij is in ondertrouw gegaan te Halsteren (NB) op 19 juli 1806 en getrouwd aldaar op 3 augustus 1806 (getuigen waren M. Kocken en M. de Bie), op 19-jarige leeftijd met Jan Karel Lemmens (29 jaar oud), bierbrouwer, geboren te Essen (BelgiŽ) in het jaar 1777 (RK), wonende te Steenbergen, overleden aldaar op 27 februari 1839, 62 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Margaretha Cornelia Lemmens, geboren te Steenbergen in het jaar 1809 (RK).
 2. Cornelia B. Lemmens, gedoopt te Steenbergen op 3 november 1810 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Schoutens, Cornelis de Bruijn en Barbara van Ekelen).
 3. Cornelia Adriana Lemmens, geboren te Steenbergen in het jaar 1813 (RK). Zij is getrouwd te Steenbergen op 29 april 1850, op 37-jarige leeftijd met Johannes Willegers (38 jaar oud), broodbakker, geboren te Steenbergen in het jaar 1812, zoon van Antonius Willegers en Petronella van der Riet.
 4. Joannes Carolus Lemmens, geboren te Steenbergen op 4 november 1815 (RK).
 5. Catharina Constatina Lemmens, geboren te Steenbergen in het jaar 1818 (RK).
 6. Lodewijk Laawrijs Lemmens, geboren te Steenbergen op 11 september 1820 (RK).
 7. Juliana Christina Lemmens, geboren te Steenbergen op 2 april 1823 (RK). Zij is getrouwd te Steenbergen op 10 juli 1848, op 25-jarige leeftijd met Leonardus Vermunt (32 jaar oud), broodbakker, geboren te Zierikzee in het jaar 1816.
 8. Augustijn Andries Lemmens, geboren te Steenbergen op 12 juli 1825 (RK), overleden aldaar op 28 november 1843, 18 jaar en 139 dagen oud.
 9. Karel Kornelis Lemmens, geboren te Steenbergen op 18 april 1830 (RK), volgt onder IX-s.

VIII-j Adrianus Schoutens, geboren te Steenbergen (Westland), gedoopt te Halsteren (NB) op 4 april 1763 (RK), zoon van Adriaan Schoutens (VII-g) en Anna Govaarts. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 6 augustus 1797, op 34-jarige leeftijd met Laurina Klaassen, geboren te Halsteren (NB), overleden aldaar op 9 april 1843. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 29 september 1799 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Schoutens en Maria de Pooter).
 2. Joannes Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 11 augustus 1801 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Schoutens en Petronilla Verbeek), begraven te Halsteren (NB) op 21 augustus 1801, 10 dagen oud.
 3. Johannes Schoutens, geboren te Halsteren (NB), gedoopt aldaar op 2 september 1802 (RK) (doopgetuigen waren Godefridus Verbeek en Petronilla Schoutens), volgt onder IX-t.
 4. Cornelius Schoutens, geboren te Steenbergen (de Kladde), gedoopt te Halsteren (NB) op 17 maart 1805 (doopgetuigen waren Cornelius Schoutens en Cornelia Coenraat).
 5. Cornelius Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 1 april 1806, gedoopt aldaar op 1 april 1806 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Schoutens en Elisabeth Volkers), volgt onder IX-u.
 6. Anna Maria Schoutens, mutsenmaakster, gedoopt te Halsteren (NB) op 4 maart 1809 (RK) (doopgetuigen waren Marinus Dingenmans en Maria Schoutens).

VIII-k Cornelius Schoutens, geboren te Steenbergen (Westland), gedoopt te Halsteren (NB) op 4 oktober 1771 (RK), zoon van Adriaan Schoutens (VII-g) en Maria de Pooter. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 9 oktober 1803 (getuigen waren Cornelis van Koeveren en L. Testers), op 32-jarige leeftijd met Elisabeth Volkers (20 jaar oud), geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 8 mei 1783 (RK) (doopgetuigen waren Marcus Petrus en Petronilla de Jongh), dochter van Joannes Volkers en Elisabeth Korst.
(Zij is later getrouwd te Steenbergen op 15 oktober 1812, op 29-jarige leeftijd met Adriaan de Wit (29 jaar oud), landbouwer, gedoopt te Steenbergen op 20 maart 1783 (RK) (doopgetuigen waren Dingeman de Wit en Anna M. Korst), kind van Kornelis Janse de Wit en Catharina Korst.)

Opmerkingen: Schepenbank Auvergne-, Oud-Glymes- en Beijmoerpolders
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Elisabeth Schoutens, geboren te Steenbergen (Westland), gedoopt te Halsteren (NB) op 30 september 1804 (doopgetuigen waren Henricus Adriaansen en Elisabeth Korst).
 2. Cornelius Schoutens, geboren te Steenbergen (Westland), gedoopt te Halsteren (NB) op 24 november 1805 (doopgetuigen waren Petrus Schoutens en Anna Schoutens).

VIII-l Maria Schoutens, geboren te Steenbergen (Westland), gedoopt te Halsteren (NB) op 21 september 1774 (RK), overleden te Dinteloord (NB) op 24 oktober 1810, 36 jaar en 33 dagen oud, dochter van Adriaan Schoutens (VII-g) en Maria de Pooter. Zij was gehuwd met Marijn Dingemans, overleden te Zevenbergen (NB) op 21 januari 1834. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Dingemans, gedoopt te Nieuw-Vossemeer (NB) op 6 augustus 1800 (RK) (doopgetuigen waren Antonius Dingemans en Maria de Poter), volgt onder IX-v.
 2. Adrianus Dingemans, gedoopt te Nieuw-Vossemeer (NB) op 23 juli 1802 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Schoutens en Dijmphna Loos).
 3. Antonius Dingemans, gedoopt te Dinteloord (NB) op 11 december 1804 (RK) (doopgetuigen waren Antonius Maatjens en Petronilla Schoutens).
 4. Cornelia Dingemans, gedoopt te Dinteloord (NB) op 1 januari 1807 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus Digmans en Elizabetha Volkers).
 5. Petrus Dingemans, gedoopt te Dinteloord (NB) op 9 november 1809 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Schoutens en Henrica Classens).

VIII-m Adrianus Schoutens, arbeider, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 20 september 1772 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB), overleden te Noordgouwe op 25 juni 1840, 67 jaar en 279 dagen oud, zoon van Dionisius Schoutens (VII-h) en Catharina Cremers.

Adriaan Schoutens. Bruidegom trouwgeld op donderdag 19 mei 1796 Nieuw-Vossemeer Bruidegom : Adriaan Schoutens. Opmerking : arbeider. Bruid : Cornelia IJzermans, arbeidster.Datum betaling trouwgeld : 19-05-1796. Plaats : Nieuw-Vossemeer.
Hij is in ondertrouw gegaan te Nieuw-Vossemeer (NB) op 20 mei 1796 en getrouwd aldaar op 5 juni 1796, op 23-jarige leeftijd met Cornelia IJsermans (22 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 18 april 1774, wonende te Nieuw-Vossemeer (NB), dochter van Antonius IJzermans en Maria Huismans. Uit dit huwelijk:
 1. Maria Catharina Schoutens, gedoopt te Nieuw-Vossemeer (NB) op 26 januari 1798 (RK) (doopgetuigen waren Joannes IJsermans en Catharina Creemers), ongehuwd overleden te Nieuwerkerk (Schouwen-Duiveland) op 4 oktober 1828, 30 jaar en 252 dagen oud.
 2. Antonius Schoutens, gedoopt te Nieuw-Vossemeer (NB) op 20 maart 1799 (RK) (doopgetuigen waren Antonius Schoutens en Joanna Meijers), jong overleden.
 3. Dionijsius Schoutens, gedoopt te Nieuw-Vossemeer (NB) op 22 november 1800 (RK) (doopgetuigen waren Francsicus Strooijband en Joanna van Ette).
 4. Antonius Schoutens, gedoopt te Nieuw-Vossemeer (NB) op 10 januari 1803 (RK) (doopgetuigen waren Antonius Schoutens en Carolina IJsermans), jong overleden.
 5. Antonius Schoutens, gedoopt te Nieuw-Vossemeer (NB) op 12 maart 1804 (RK) (doopgetuigen waren Antonius Schoutens en Carolina IJsermans).
 6. Antonia Schoutens, gedoopt te Nieuw-Vossemeer (NB) op 13 maart 1806 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius IJsermans en Maria Rovers).
 7. Carolina Schoutens, gedoopt te Nieuw-Vossemeer (NB) op 6 maart 1809 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Schoutens en Carolina IJsermans), volgt onder IX-w.

VIII-n Antonius Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 8 maart 1774 (RK), zoon van Dionisius Schoutens (VII-h) en Catharina Cremers. Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 18 april 1803, op 29-jarige leeftijd (1) met Joanna Huijge (RK), begraven te Nieuw-Vossemeer (NB) op 27 september 1804. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Schoutens, gedoopt te Nieuw-Vossemeer (NB) op 6 september 1804 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Suijkerbuijk en Catharina Kramers), begraven te Nieuw-Vossemeer (NB) op 18 maart 1805, 193 dagen oud.
Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 11 mei 1805, op 31-jarige leeftijd (2) met Petronella van Wezel, gedoopt te Halsteren (NB) (RK), dochter van Petrus van Wezel en Maria van Zomeren. Uit dit huwelijk:
 1. Petrus Schoutens, gedoopt te Nieuw-Vossemeer (NB) op 6 januari 1806 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Schoutens en Maria Zomers), jong overleden.
 2. Petrus Schoutens, gedoopt te Nieuw-Vossemeer (NB) op 10 juli 1807 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Schoutens en Maria van Zomeren).
Hij is getrouwd te Steenbergen op 28 januari 1815, op 40-jarige leeftijd (3) met Maria Elisabeth Delwarel (25 jaar oud), gedoopt te Steenbergen op 8 juli 1789 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Gansen en Anna C. de Roij), overleden te Halsteren (NB) op 9 februari 1867, 77 jaar en 216 dagen oud, dochter van Leonardus Delwarel en Elisabeth van Gansen. Uit dit huwelijk:
 1. Elisabeth Schoutens, geboren te Steenbergen op 26 augustus 1815 (RK), volgt onder IX-x.
 2. Dionsius Schoutens, geboren te Steenbergen op 12 september 1818 (RK), overleden te Halsteren (NB) op 14 mei 1893, 74 jaar en 244 dagen oud.
 3. Maria Catharina Schoutens, geboren op 1 december 1821, gedoopt te Steenbergen op 7 december 1821 (RK), volgt onder IX-y.

VIII-o Petrus Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 3 september 1775 (RK), overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 22 februari 1830, 54 jaar en 172 dagen oud, zoon van Dionisius Schoutens (VII-h) en Catharina Cremers. Hij is in ondertrouw gegaan te Nieuw-Vossemeer (NB) en getrouwd aldaar op 3 september 1797, op 22-jarige leeftijd met Carolina IJsermans (19 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 22 oktober 1777 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius IJsermans en Eva IJsermans), dochter van Antonius IJzermans en Maria Huismans. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 11 augustus 1798 (RK) (doopgetuigen waren Joanna van Etten en Cornelis IJsermans).
 2. Jan Schoutens, arbeider, gedoopt te Nieuw-Vossemeer (NB) op 19 september 1799 (RK) (doopgetuigen waren Joannes IJsermans en Catharina Kramers). Hij is getrouwd te Steenbergen op 21 augustus 1828, op 28-jarige leeftijd met Anna Cornelia de Jongh (22 jaar oud), arbeidster, geboren te Wouw (NB) in het jaar 1806, dochter van Sebastiaan de Jongh en Maria Elizabeth Quick.
 3. Antonius Schoutens, gedoopt te Nieuw-Vossemeer (NB) op 23 november 1801 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Franciscus Strooijband en Maria Roovers), jong overleden.
 4. Maria Catharina Schoutens, arbeidster, gedoopt te Nieuw-Vossemeer (NB) op 20 december 1802 (RK) (doopgetuigen waren Antonius Schoutens en Cornelia IJsermans). Zij is getrouwd te Steenbergen op 28 april 1825, op 22-jarige leeftijd met Jan Kuijpers (37 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen in het jaar 1788 (RK).
 5. Antonius Schoutens, gedoopt te Nieuw-Vossemeer (NB) op 3 februari 1805 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Schoutens en Maria Roovers).
 6. Dionijsius Schoutens, gedoopt te Nieuw-Vossemeer (NB) op 7 augustus 1807 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius IJsermans en Joanna van Ette), overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 9 augustus 1814, 7 jaar en 2 dagen oud.
 7. Cornelia Schoutens, gedoopt te Nieuw-Vossemeer (NB) op 31 juli 1810 (RK) (doopgetuigen waren Carolus IJsermans en Cornelia van Geel).

VIII-p Lambertus Vergroesen, bakker en meester broodbakker, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 7 januari 1786 (RK), overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 31 december 1836, 50 jaar en 359 dagen oud, zoon van Jan Lambrechts Vergroesen (VII-l) en Joanna Leijdeckers. Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 4 maart 1811, op 25-jarige leeftijd met Adriana Graefmans (29 jaar oud), geboren te Breda op 31 augustus 1781, overleden aldaar op 3 november 1856, 75 jaar en 64 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Vergroesen, geboren te Steenbergen op 18 augustus 1811, overleden aldaar op 18 augustus 1811.
 2. Joannes Vergroesen, geboren te Steenbergen op 5 oktober 1812, overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 9 oktober 1841, 29 jaar en 4 dagen oud.
 3. Adrianus Vergroesen, bakker, geboren te Steenbergen op 20 december 1813, overleden te den Bommel (ZH) voor 1877, hoogstens 64 jaar oud.
 4. Helena Vergroesen, geboren te Steenbergen op 30 januari 1815, overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 7 december 1827, 12 jaar en 311 dagen oud.
 5. Johanna Vergroesen, geboren te Halsteren (NB) op 5 mei 1818 (RK), volgt onder IX-z.
 6. Adriana Cornelia Vergroesen, geboren te Halsteren (NB) op 21 juli 1820 (doopgetuigen waren Jan de Vos en Frans van den Broek), wonende te Lepelstraat (NB).
 7. Maria Vergroesen, geboren te Halsteren (NB) op 5 januari 1823 (doopgetuigen waren Pieter van Wezel en Jan van Simmeren), volgt onder IX-aa.

VIII-q Joanna Wilhelmina Vergroesen, landbouster, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 16 september 1787 (RK), overleden te Steenbergen op 29 november 1861, 74 jaar en 74 dagen oud, dochter van Jan Lambrechts Vergroesen (VII-l) en Wilhelmina Haperse.

Als weduwe Van Meel verkreeg Joanna Vergroesen in 1846 en hinderwetsvergunning tot het plaatsen en houden van een duiventil op Dassenberg onder Steenbergen. Na haar overlijden deed haar zoon Wilhelmus van Meel voor de successierechten opgave van haar bezittingen. Daartoe behoorde en een huis en erf in de Kaaistraat te Steenbergen.
Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 13 april 1809, op 21-jarige leeftijd met Nicolaas van Meel (30 jaar oud), logementshouder en herbergier, gedoopt te Wouw (NB) op 10 februari 1779 (RK), overleden te Steenbergen op 16 augustus 1845, 66 jaar en 187 dagen oud. Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelmus van Meel, bouwman, geboren te Halsteren (NB), gedoopt aldaar op 19 februari 1810 (RK) (doopgetuigen waren Adriana van Meel en Lambertus Vergroesen). Hij is getrouwd te Steenbergen op 22 mei 1867, op 57-jarige leeftijd met Cornelia Pieternella van Lommel (40 jaar oud), winkelierster, geboren te Terheijden (NB) in het jaar 1827.
 2. Wilhelmina van Meel, geboren te Roosendaal op 10 mei 1812 (RK), volgt onder IX-ab.
 3. Cornelia van Meel, geboren te Steenbergen op 7 februari 1814 (RK), overleden aldaar op 17 augustus 1814, 191 dagen oud.
 4. Jan van Meel, geboren te Steenbergen op 28 mei 1815 (RK), overleden aldaar op 1 juni 1815, 4 dagen oud.
 5. Cornelia van Meel, geboren te Steenbergen op 28 juni 1816 (RK), overleden aldaar op 25 september 1819, 3 jaar en 89 dagen oud.
 6. Cornelia van Meel, geboren te Steenbergen op 6 december 1819 (RK), volgt onder IX-ac.
 7. Adriana van Meel, geboren te Steenbergen op 27 februari 1822 (RK), overleden aldaar op 10 maart 1823, 1 jaar en 11 dagen oud.
 8. Joanna van Meel, geboren te Steenbergen op 12 september 1823 (RK), volgt onder IX-ad.

VIII-r Catharina Huijps, dienstmeid, geboren te Steenbergen (de Kladde), gedoopt te Halsteren (NB) op 5 april 1783 (RK), overleden te Roosendaal op 2 september 1869, 86 jaar en 150 dagen oud, dochter van Jan Janssen Huijps en Adriana Vergroesen (VII-m). Zij is getrouwd te Roosendaal op 5 juni 1814, op 31-jarige leeftijd met Jan van Geel (20 jaar oud), knecht en arbeider, geboren te Roosendaal, gedoopt te Nispen (NB) op 7 maart 1794 (RK), overleden te Roosendaal en Nispen op 7 oktober 1864, 70 jaar en 214 dagen oud, zoon van Marinus van Geel en Anna Maria Panen. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes van Geel, geboren te Roosendaal op 25 november 1814 (RK), volgt onder IX-ae.
 2. Marinus van Geel, geboren te Roosendaal op 23 maart 1818 (RK).
 3. Adriaan van Geel, geboren te Roosendaal op 16 februari 1821 (RK), volgt onder IX-af.
 4. Maria Adriana van Geel, geboren te Roosendaal op 9 december 1824 (RK), volgt onder IX-ag.

VIII-s Anna Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 15 juni 1779 (RK), overleden aldaar op 16 februari 1864, 84 jaar en 246 dagen oud, dochter van Adrianus Schoutens (VII-o) en Petronilla Verbeeck. Zij is in ondertrouw gegaan te Halsteren (NB) op 27 oktober 1804 en getrouwd aldaar op 11 november 1804 (getuigen waren M. de Bie en M. Kocken), op 25-jarige leeftijd met Adriaan van Ekeren (35 jaar oud), arbeider, geboren te Barendrecht (BelgiŽ) in het jaar 1769 (RK), overleden te Halsteren (NB) op 9 september 1854, 85 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus van Ekeren, geboren te Nieuw Vossemeer, gedoopt aldaar op 20 april 1805 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Schoutens en Petronella Verbeek).
 2. Laurentius van Eekeren, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1807 (RK), volgt onder IX-ah.
 3. Abraham van Ekeren, geboren te Halsteren (NB) op 11 november 1814 (RK), overleden aldaar op 21 april 1821, 6 jaar en 161 dagen oud.
 4. Adriana van Ekeren, geboren te Halsteren (NB) op 29 juli 1818 (RK), overleden aldaar.
 5. Johannes van Ekeren, geboren te Halsteren (NB) op 26 juli 1825 (RK), volgt onder IX-ai.

VIII-t Adriana Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 6 juli 1787 (RK), wonende aldaar, overleden aldaar op 25 november 1826, 39 jaar en 142 dagen oud, dochter van Adrianus Schoutens (VII-o) en Petronilla Verbeeck. Zij is in ondertrouw gegaan te Halsteren (NB) op 30 januari 1808 en getrouwd aldaar op 14 februari 1808 (getuigen waren J. Desain en J.F. Aarts), op 20-jarige leeftijd met Pieter Verbeek (29 jaar oud), landbouwer, gedoopt te Steenbergen op 20 oktober 1778 (RK) (doopgetuigen waren Engelbertus Linders en Maria Verbeeck), wonende te Halsteren (NB), overleden aldaar op 29 maart 1846, 67 jaar en 160 dagen oud, zoon van Wilhelmus Verbeeck en Catharina Nijssen. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Verbeek, bouwknecht, gedoopt te Halsteren (NB) op 5 maart 1809 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Schoutens en Anna Catharina Wijsen), overleden te Halsteren (NB) op 28 april 1858, 49 jaar en 54 dagen oud. Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 20 juli 1833, op 24-jarige leeftijd met Maria Banier (24 jaar oud), dienstmeid, gedoopt te Halsteren (NB) op 25 april 1809 (RK) (doopgetuigen waren Theodorus Jaspers, Helena van Dorst, Joannes Bannier en Maria Joanna Koopmans), dochter van Theodorus Banier en Adriana van Osta.
 2. Petronella Adriana Verbeek, geboren te Halsteren (NB) op 22 februari 1815 (RK) (doopgetuigen waren Franciscus Meeus en Laonardus Zeegers), overleden te Halsteren (NB) op 24 februari 1839, 24 jaar en 2 dagen oud. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 22 november 1837, op 22-jarige leeftijd met Johannes Elsakker (26 jaar oud), arbeider, geboren te Bergen op Zoom op 6 november 1811, wonende te Halsteren (NB) en te Steenbergen, overleden aldaar op 17 mei 1877, 65 jaar en 192 dagen oud, zoon van Joannes van Elsakker en Adriana van den Boom.
  (Hij is later getrouwd te Steenbergen op 18 december 1844, op 33-jarige leeftijd met Anna Maria Stekker (33 jaar oud), wolnaaister, geboren te Steenbergen op 6 juni 1811, overleden aldaar op 27 oktober 1883, 72 jaar en 143 dagen oud.)
 3. Maria Catharina Verbeek, geboren te Halsteren (NB) op 20 december 1817 (RK), overleden aldaar op 8 januari 1818, 19 dagen oud.
 4. Wilhelmus Verbeek, arbeider, geboren te Halsteren (NB) op 23 november 1818 (RK), overleden aldaar op 20 december 1818, 27 dagen oud.
 5. Maria Catharina Verbeek, geboren te Halsteren (NB) op 21 december 1819 (RK) (doopgetuigen waren Jan van Simmeren en Melchior van Beek), volgt onder IX-aj.
 6. Anna Cornelia Verbeek, geboren te Halsteren (NB) op 1 februari 1821 (RK) (doopgetuigen waren Cornelia de Rijk en Adriaan Nefs), wonende te Halsteren (aan de Waterkant), overleden te Halsteren (NB) op 26 december 1822, 1 jaar en 328 dagen oud.
 7. Wilhelmus Verbeek, arbeider, geboren te Halsteren (NB) op 17 oktober 1822 (RK) (doopgetuigen waren Pieter Floren en Pieter de Kijzer), wonende te Halsteren (aan de Waterkant) en te Steenbergen, overleden aldaar op 22 september 1875, 52 jaar en 340 dagen oud. Hij is getrouwd te Steenbergen op 29 april 1859, op 36-jarige leeftijd met Anna Cornelia Roeijers (44 jaar oud), tapster, geboren te Steenbergen op 13 februari 1815, overleden aldaar op 15 november 1878, 63 jaar en 275 dagen oud, dochter van Joannes Roeijers en Adriana van Bavel.
  (Zij is later getrouwd te Steenbergen op 1 september 1876, op 61-jarige leeftijd met Pieter Kroone (51 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 19 mei 1825 (RK), wonende te Wouw (NB), overleden aldaar op 18 mei 1906, 80 jaar en 364 dagen oud.)
 8. Laurina Verbeek, geboren te Halsteren (NB) op 25 oktober 1824 (RK), volgt onder IX-ak.

VIII-u Joannes van Etten, arbeider, geboren te Steenbergen op 13 januari 1785 (RK), zoon van Gerardus van Etten en Anna Schoutens (VII-p). Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 21 juni 1807, op 22-jarige leeftijd (1) met Catharina Buijs, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), overleden te Steenbergen op 30 juni 1814. Uit dit huwelijk:

 1. Anna van Etten, geboren te Steenbergen op 31 augustus 1808 (RK), volgt onder IX-al.
 2. Franciscus van Etten, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) in het jaar 1810, volgt onder IX-am.
 3. Adriana van Etten, geboren te Steenbergen op 6 april 1812.
 4. Petronella van Etten, geboren te Steenbergen op 28 juni 1814, overleden aldaar op 28 juni 1814.
Hij is getrouwd te Steenbergen op 10 juni 1830, op 45-jarige leeftijd (2) met Maria Fransen Backx (43 jaar oud), geboren te Halsteren (NB), gedoopt aldaar op 15 mei 1787 (doopgetuigen waren Joannes Backx en Joanna Verrees), dochter van Franciscus Xaverius Backx en Adriana Verrees.

VIII-v Laurentius van Etten, arbeider, geboren te Steenbergen op 25 maart 1788 (RK), overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 17 maart 1845, 56 jaar en 357 dagen oud, zoon van Gerardus van Etten en Anna Schoutens (VII-p). Hij is getrouwd te Steenbergen op 12 november 1814, op 26-jarige leeftijd met Cornelia Roeijers (31 jaar oud), arbeidster, geboren te Halsteren (NB), gedoopt aldaar op 29 mei 1783 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Roeijers en Gertrudis Jacht), wonende te Steenbergen, dochter van Sebastianus Roeijers, Christianus en Joanna Jacht.
(Zij is eerder getrouwd te Steenbergen op 5 mei 1805, op 21-jarige leeftijd met Dominicus Slootmans (34 jaar oud), geboren te Steenbergen op 7 april 1771, overleden in het jaar 1812, 41 jaar oud, zoon van Pieter Slootmans en Digna Dominici de Groot. (Hij is eerder getrouwd te Steenbergen op 18 maart 1798, op 26-jarige leeftijd met Elisabet Hoendervangers, overleden in maart 1804.)) Uit dit huwelijk:

 1. Christiaan van Etten, geboren te Steenbergen op 29 februari 1816, volgt onder IX-an.
 2. Cornelis van Etten, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 23 april 1823, volgt onder IX-ao.
 3. Johanna Maria van Etten, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 23 april 1823, volgt onder IX-ap.

VIII-w Petronella van Etten, arbeidster, geboren te Steenbergen op 12 september 1793 (RK), dochter van Gerardus van Etten en Anna Schoutens (VII-p). Zij is getrouwd te Steenbergen op 25 mei 1820, op 26-jarige leeftijd met Johannes Petrus Schijvenaars (29 jaar oud), arbeider, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 1 september 1790 (RK), overleden te Steenbergen op 29 oktober 1826, 36 jaar en 58 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Schijvenaars, geboren te Steenbergen op 1 april 1821 (RK), volgt onder IX-aq.
 2. Willem Schijvenaars, geboren te Steenbergen op 7 juni 1822 (RK).
 3. Kornelis Schijvenaars, geboren te Steenbergen op 27 april 1824 (RK).
 4. Jan Pieter Schijvenaars, wegwerker, geboren te Steenbergen op 17 november 1826 (RK).

IX-a Joanna Veraert, gedoopt te Bergen op Zoom op 15 april 1768 (RK), dochter van Josephus Veraert en Maria Schoutens (VIII-a). Zij was gehuwd met Cornelius Bol, geboren te Oosterhout. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Bol, gedoopt te Bergen op Zoom op 19 april 1791 (RK) (doopgetuigen waren Josephus Veraart en Maria Schoutes), volgt onder X-a.
 2. Josephus Bol, gedoopt te Bergen op Zoom op 17 september 1792 (RK) (doopgetuigen waren Josephus Veraart, Maria Verdaat en Maria Schoutens), volgt onder X-b.
 3. Dionisia Bol, gedoopt te Bergen op Zoom op 18 juli 1794 (RK) (doopgetuigen waren Leonardus Bol en Dionisia Veraert).
 4. Maria Bol, gedoopt te Bergen op Zoom op 25 december 1796 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Theodorus Veraert, Maria Bol en Dijmphna Veraert).
 5. Christianus Bol, gedoopt te Bergen op Zoom op 19 november 1798 (RK) (doopgetuigen waren Christianus Veraart, Petronilla Bol en Dionisia Veraert), volgt onder X-c.
 6. Joannes Baptist Bol, gedoopt te Bergen op Zoom op 30 april 1800 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Baptist Veraart en Maria Bol).
 7. Gerardus Bol, gedoopt te Bergen op Zoom op 23 juli 1802 (doopgetuigen waren Gerardus Bol en Catharina Clarijs).
 8. Adrianus Leonardus Bol, gedoopt te Bergen op Zoom op 13 juli 1804 (RK) (doopgetuigen waren Leonardus Bol en Wilhelmina Voeten), volgt onder X-d.
 9. Catharina Bol, gedoopt te Bergen op Zoom op 1 november 1806 (RK) (doopgetuigen waren Andreas Bol en Catharina van Thiel).

IX-b Joannes Petrus Schoutens, winkelier en koopman, geboren te Tholen, gedoopt te Halsteren (NB) op 8 september 1791 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 13 maart 1845, 53 jaar en 186 dagen oud, zoon van Joannes Schoutens (VIII-b) en Anna de Jong. Hij is getrouwd te Tholen op 26 oktober 1817, op 26-jarige leeftijd met Antonetta Ooms (23 jaar oud), geboren te Tholen in het jaar 1794 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 20 januari 1845, 51 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Antonius Schoutens, geboren te Bergen op Zoom op 18 augustus 1818 (RK) (doopgetuigen waren Egidius Henrcius la Fontijn en Boudewijn de Geep), volgt onder X-e.
 2. Petronella Jacoba Maria Schoutens, geboren te Bergen op Zoom op 14 augustus 1820 (RK) (doopgetuigen waren Johannes van Luyk en Johannes Heldt), volgt onder X-f.
 3. Laurentina Petronella Camauer, gedoopt te Bergen op Zoom op 27 januari 1822 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Petrus van Opdorp en Johannes van Luyk), overleden op 17 januari 1845, 22 jaar en 356 dagen oud.
 4. Cornelis Johannes Schoutens, geboren te Bergen op Zoom op 17 december 1824 (RK) (doopgetuigen waren Egidius Henrcius la Fontijn en Johannes Adolf Court), volgt onder X-g.
 5. Ignatius Antonius Schoutens, geboren te Bergen op Zoom op 10 maart 1827 (RK) (doopgetuigen waren Johannes Ludwig Langguth en Jacobus Laurentius la Fontijn), ongehuwd overleden te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 3 mei 1845, 18 jaar en 54 dagen oud.
 6. Petrus Franciscus Schoutens, geboren te Bergen op Zoom op 31 augustus 1830 (RK).
 7. Antonetta Maria Schoutens, geboren te Bergen op Zoom op 3 april 1833 (RK), overleden aldaar op 24 maart 1836, 2 jaar en 356 dagen oud.
 8. Antonius Schoutens, geboren te Bergen op Zoom op 23 april 1836, overleden te Brussel (BelgiŽ) op 16 oktober 1869, 33 jaar en 176 dagen oud.
 9. Wilhelmus Fredericus Schoutens, overleden te Bergen op Zoom op 17 april 1845.

IX-c Jacoba Maria Schoutens, geboren te Tholen, gedoopt te Halsteren (NB) op 24 februari 1794 (RK), wonende te Bergen op Zoom, overleden te Maastricht op 7 september 1866, 72 jaar en 195 dagen oud, dochter van Joannes Schoutens (VIII-b) en Anna de Jong. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 9 juni 1826, op 32-jarige leeftijd met Ignatius Theewis (48 jaar oud), pruikenmaker, geboren te Namen (BelgiŽ) in het jaar 1778, wonende te Bergen op Zoom, overleden aldaar op 14 oktober 1840, 62 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Marianna Henrietta Theewis, geboren te Bergen op Zoom op 8 maart 1827 (doopgetuigen waren Jan de Ruijter en Johannes Meeuwes), volgt onder X-h.
 2. Antonetta Catharina Theewis, geboren te Bergen op Zoom op 16 januari 1829 (doopgetuigen waren Johannes Theeuwes en Johannes Meeuwes), volgt onder X-i.
 3. Jacobus Ignatius Theewis, geboren te Bergen op Zoom op 10 augustus 1830 (doopgetuigen waren Johannes Meeuwes en Johannes Franciscus Kerstens), overleden te Bergen op Zoom op 24 juni 1831, 318 dagen oud.
 4. Rosalia Helena Petronella Theewis, geboren te Bergen op Zoom op 21 juni 1832 (doopgetuigen waren Johannes Weijts en Christianus Heijns), volgt onder X-j.
 5. Frederica Elisabeth Jacoba Theewis, geboren te Bergen op Zoom op 24 april 1835 (doopgetuigen waren Johannes Weijts en Wilhelmus Koolen), volgt onder X-k.
 6. Anna Maria Carolina Theewis, geboren te Bergen op Zoom op 31 oktober 1837 (doopgetuigen waren Petrus Geers en Petrus Johanna Antheunis), volgt onder X-l.

IX-d Maria Catharina Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt aldaar op 7 april 1799 (RK), overleden aldaar op 29 maart 1862, 62 jaar en 356 dagen oud, dochter van Joannes Schoutens (VIII-d) en Maria Catharina de Wit. Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 14 april 1829, op 30-jarige leeftijd met Pieter Martelmans (34 jaar oud), landbouwer, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 1 februari 1795 (RK) (doopgetuigen waren Laurentius Koenraat en Paulina Franken), overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 16 augustus 1832, 37 jaar en 197 dagen oud, zoon van Joannis Martelmans en Dorothea Smits. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Adrianus Martelmans, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 19 november 1830, volgt onder X-m.

IX-e Adriana Schoutens, landbouwster, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt aldaar op 21 juli 1803 (RK), overleden te Steenbergen op 1 juni 1853, 49 jaar en 315 dagen oud, dochter van Joannes Schoutens (VIII-d) en Maria Catharina de Wit. Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 6 april 1824, op 20-jarige leeftijd met Adrianus de Wit (24 jaar oud), landbouwer, gedoopt te Steenbergen op 2 maart 1800 (RK) (doopgetuigen waren Henricus de Wit en Elisabeth de Wit), overleden te Steenbergen op 5 september 1871, 71 jaar en 187 dagen oud, zoon van Martinus de Wit en Anna Maria Korst. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Martinesse de Wit, landbouwer, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 9 februari 1825 (RK), overleden aldaar op 21 november 1904, 79 jaar en 286 dagen oud. Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 6 januari 1848, op 22-jarige leeftijd met Maria Adriana Oolen (28 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 11 april 1819 (RK), overleden aldaar op 14 februari 1910, 90 jaar en 309 dagen oud, dochter van Johannes van Oolen en Anna Elisabeth Martelmans.
 2. Anna Maria de Wit, geboren te Steenbergen op 19 december 1826 (RK), volgt onder X-n.
 3. Martien Leendert de Wit, geboren te Steenbergen op 19 januari 1830 (RK), overleden aldaar op 14 februari 1830, 26 dagen oud.
 4. Adriana Catharina de Wit, geboren te Steenbergen op 8 juni 1831 (RK), volgt onder X-o.
 5. Martien Pieter de Wit, geboren te Steenbergen op 16 september 1832 (RK), overleden aldaar op 29 september 1832, 13 dagen oud.
 6. Martien de Wit, geboren te Steenbergen op 19 december 1833 (RK), overleden aldaar op 10 januari 1834, 22 dagen oud.
 7. Leendert Pieter de Wit, geboren te Steenbergen op 31 januari 1836 (RK), volgt onder X-p.
 8. Martien de Wit, geboren te Steenbergen op 14 april 1837 (RK), overleden aldaar op 18 mei 1837, 34 dagen oud.
 9. Martien de Wit, landbouwer, geboren te Steenbergen op 22 september 1838 (RK), overleden aldaar op 14 mei 1862, 23 jaar en 234 dagen oud.
 10. Cornelia Petronella de Wit, geboren te Steenbergen op 19 juli 1842 (RK), overleden aldaar op 22 juni 1859, 16 jaar en 338 dagen oud.

IX-f Theodorus van Hooff, landbouwer, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt aldaar op 17 februari 1791 (RK), overleden aldaar op 25 december 1858, 67 jaar en 311 dagen oud, zoon van Adrianus van Hooff en Anna Schoutens (VIII-e). Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 20 oktober 1831, op 40-jarige leeftijd met Barbara Swagemakers (39 jaar oud), landbouwster, geboren te Woensdrecht (NB) op 23 april 1792, overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 13 oktober 1873, 81 jaar en 173 dagen oud, dochter van Gabriel Swagemakers en Cornelia Meesters.
(Zij is eerder getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 2 december 1819, op 27-jarige leeftijd met Marijnus de Kater (34 jaar oud), landbouwer, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 18 juni 1785, overleden aldaar op 16 februari 1830, 44 jaar en 243 dagen oud.) Uit dit huwelijk:

 1. Anna van Hooff, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 22 december 1832 (RK), volgt onder X-q.
 2. Gerardus van Hooff, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 30 april 1834, overleden aldaar op 31 december 1892, 58 jaar en 245 dagen oud.

IX-g Johannes van Hooff, landbouwer, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 29 januari 1793 (RK), overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 12 januari 1830, 36 jaar en 348 dagen oud, zoon van Adrianus van Hooff en Anna Schoutens (VIII-e). Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 18 juli 1822, op 29-jarige leeftijd met Adriana Smits (27 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) in het jaar 1795, overleden aldaar op 31 oktober 1830, 35 jaar oud, dochter van Egidius Smits en Paulina Franken. Uit dit huwelijk:

 1. Paulina van Hooff, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 10 juli 1823, overleden aldaar op 15 januari 1909, 85 jaar en 189 dagen oud. Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 5 juni 1846, op 22-jarige leeftijd met Jacobus van Oolen (28 jaar oud), landbouwer, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 30 augustus 1817 (RK), overleden aldaar op 1 november 1875, 58 jaar en 63 dagen oud, zoon van Johannes van Oolen en Anna Elisabeth Martelmans.
 2. Adrianus Leonardus van Hooff, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 15 januari 1825, overleden aldaar op 2 mei 1828, 3 jaar en 108 dagen oud.
 3. Dorothea van Hooff, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 29 september 1827, overleden aldaar op 23 oktober 1827, 24 dagen oud.

IX-h Margaretha van Hooff, arbeidster, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Nieuw-Vossemeer (NB) op 20 oktober 1793 (RK), overleden te Steenbergen op 3 januari 1874, 80 jaar en 75 dagen oud, dochter van Joannes van Hooff en Pieternella Schoutens (VIII-f). Zij is in ondertrouw gegaan te Nieuw-Vossemeer (NB) en getrouwd aldaar op 23 september 1810, op 16-jarige leeftijd met Antonius van Bavel (32 jaar oud), arbeider, gedoopt te Steenbergen op 2 maart 1778 (RK) (doopgetuigen waren Simon de Bruijn en Catharina Raats), overleden te Steenbergen op 28 september 1855, 77 jaar en 210 dagen oud, zoon van Jan van Bavel en Maria de Bruijn. Uit dit huwelijk:

 1. Jan van Bavel, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 23 maart 1811 (RK), overleden te Steenbergen op 15 mei 1813, 2 jaar en 53 dagen oud.
 2. Pieter van Bavel, geboren te Steenbergen op 15 februari 1813 (RK), overleden aldaar op 2 maart 1813, 15 dagen oud.
 3. Jan van Bavel, geboren te Steenbergen op 25 april 1814 (RK), overleden aldaar op 30 november 1818, 4 jaar en 219 dagen oud.
 4. Maria Catharina van Bavel, geboren te Steenbergen op 16 februari 1817 (RK), volgt onder X-r.
 5. Petronilla van Bavel, geboren te Steenbergen op 21 september 1819 (RK), overleden aldaar op 6 juni 1822, 2 jaar en 258 dagen oud.
 6. Jan van Bavel, arbeider, geboren te Steenbergen op 26 december 1821 (RK), overleden aldaar op 29 juli 1862, 40 jaar en 215 dagen oud.
 7. Hendrik van Bavel, arbeider, geboren te Steenbergen op 8 augustus 1825 (RK), overleden aldaar op 8 april 1866, 40 jaar en 243 dagen oud.
 8. Pieter van Bavel, geboren te Steenbergen op 30 januari 1830 (RK), volgt onder X-s.
 9. Petronilla van Bavel, arbeidster, geboren te Steenbergen op 22 augustus 1837 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB), overleden aldaar op 26 augustus 1910, 73 jaar en 4 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 4 mei 1866, op 28-jarige leeftijd met Jacobus Scheepers (34 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 14 augustus 1831, wonende te Nieuw-Vossemeer (NB), overleden aldaar op 11 februari 1905, 73 jaar en 181 dagen oud, zoon van Hubertus Scheepers en Joanna van Giels.

IX-i Laurens van Hooff, landbouwer, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 12 februari 1796, gedoopt aldaar in februari 1796 (RK), overleden te Halsteren (NB) op 24 juli 1848, 52 jaar en 163 dagen oud, zoon van Joannes van Hooff en Pieternella Schoutens (VIII-f). Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 13 maart 1818, op 22-jarige leeftijd met Dingena Roelants (26 jaar oud), geboren te Steenbergen op 26 september 1791 (RK), overleden te Halsteren (NB) op 28 mei 1866, 74 jaar en 244 dagen oud, dochter van Leendert Roelands en Elizabet Theunissen. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella van Hooff, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 25 mei 1818, overleden te Halsteren (NB) op 10 februari 1830, 11 jaar en 261 dagen oud.
 2. Leonardus van Hooff, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 8 november 1819, overleden te Halsteren (NB) op 18 februari 1830, 10 jaar en 102 dagen oud.
 3. Johannes van Hooff, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 1 september 1821 (RK), overleden te Halsteren (NB) op 16 februari 1830, 8 jaar en 168 dagen oud.
 4. Anthonius van Hooff, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 9 april 1822 (RK), overleden te Halsteren (NB) op 17 november 1873, 51 jaar en 222 dagen oud. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 1 oktober 1869, op 47-jarige leeftijd met Adriana Albert (42 jaar oud), geboren te Nieuw Vossemeer (NB) op 5 januari 1827, dochter van Adriaan Albert en Antonia Buron.
  (Zij is later getrouwd te Halsteren (NB) op 25 september 1874, op 47-jarige leeftijd met Petrus Dietvorst (41 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 5 november 1832, zoon van Johannes Dietvorst en Anna Maria van den Bergh.)
 5. Pieter van Hooff, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 27 januari 1826 (RK), wonende te Bergen op Zoom, overleden te Halsteren (NB) op 7 januari 1895, 68 jaar en 345 dagen oud. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 17 april 1873, op 47-jarige leeftijd met Elisabeth Teuns (37 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 20 juni 1835 (RK) (doopgetuigen waren Matthijs Scheers en Gerardus Disco), overleden te Halsteren (NB).
 6. Adrianus Cornelis van Hooff, geboren te Halsteren (NB) op 14 mei 1829 (RK), overleden aldaar op 14 februari 1830, 276 dagen oud.
 7. Petronella van Hooff, geboren te Halsteren (NB) op 6 augustus 1832 (RK) (doopgetuigen waren Simon van Loon en Adriaan van de Lint), wonende te Steenbergen (de Kladde), overleden te Halsteren (NB) op 10 september 1856, 24 jaar en 35 dagen oud.
 8. Elisabeth van Hoof, geboren te Halsteren (NB) op 13 juni 1838 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus de Keijzer en Leonardus Rommels), volgt onder X-t.

IX-j Kornelis Schoutens, landbouwersknecht, gedoopt te Nieuw-Vossemeer (NB) op 23 februari 1807 (RK), wonende te Dinteloord (NB), overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 6 november 1890, 83 jaar en 256 dagen oud, zoon van Hendrik Schoutens (VIII-g) en Maria Catharina Laanen. Hij is getrouwd te Steenbergen op 17 augustus 1838, op 31-jarige leeftijd met Adriana Vermaat (28 jaar oud), dienstbode, gedoopt te Steenbergen op 23 september 1809 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus van Loenhout, Antonia Kroonen en Joanna Elsakkers), overleden te Steenbergen op 13 januari 1872, 62 jaar en 112 dagen oud, dochter van Kornelis Vermaat en Joanna van Loenhout. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Schoutens, geboren te Steenbergen op 7 oktober 1839 (RK), overleden aldaar op 2 april 1840, 178 dagen oud.
 2. Hendrik Schoutens, geboren te Steenbergen op 13 april 1841 (RK), overleden aldaar op 15 april 1841, 2 dagen oud.
 3. Maria Catharina Joanna Schoutens, arbeidster, geboren te Bergen op Zoom op 22 maart 1842 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB), overleden aldaar op 30 mei 1924, 82 jaar en 69 dagen oud. Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 9 juli 1888, op 46-jarige leeftijd met Mattheus van Aarde (30 jaar oud), arbeider, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 28 september 1857, overleden aldaar op 19 mei 1938, 80 jaar en 233 dagen oud.
 4. Hendrik Schoutens, geboren te Steenbergen op 6 augustus 1844 (RK), volgt onder X-u.
 5. Adriaan Kornelis Schoutens, geboren te Steenbergen op 25 januari 1849 (RK), volgt onder X-v.

IX-k Johannes Theodorus Schoutens, arbeider en in militaire dienst (jager), geboren te Essen (BelgiŽ) op 14 juni 1808 (RK), wonende te Steenbergen, overleden aldaar op 28 november 1892, 84 jaar en 167 dagen oud, zoon van Hendrik Schoutens (VIII-g) en Maria Catharina Laanen. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 27 december 1833, op 25-jarige leeftijd met zijn nicht Dorothea Bernaards (26 jaar oud), gedoopt te Nieuw-Vossemeer (NB) op 20 januari 1807 (RK) (doopgetuigen waren Franciscus Bernaars en Joanna Lanen), wonende te Steenbergen, overleden aldaar op 8 november 1881, 74 jaar en 292 dagen oud, dochter van Petrus C. Bernaards en Adriana T. Laanen. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Johannes Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 30 november 1830 (RK).
 2. Pieternella Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 9 januari 1834 (RK) (doopgetuigen waren Adriaan Verbeek en Michiel Maas), volgt onder X-w.
 3. Jan Theodorus Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 8 oktober 1835 (RK), volgt onder X-x.
 4. Catharina Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 17 november 1836 (RK), volgt onder X-y.
 5. Adriana Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 5 december 1840 (RK).
 6. Pieter Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 17 februari 1842 (RK), overleden aldaar op 2 september 1842, 197 dagen oud.

IX-l Adriaan Schoutens, marskramer en koopman, geboren te Essen (BelgiŽ) op 21 oktober 1810 (RK), overleden te Steenbergen op 3 februari 1863, 52 jaar en 105 dagen oud, zoon van Hendrik Schoutens (VIII-g) en Maria Catharina Laanen. Hij is getrouwd te Steenbergen op 27 september 1839, op 28-jarige leeftijd met Joanna Huijgens (19 jaar oud), winkelierster, geboren te Steenbergen op 4 oktober 1819 (RK), overleden aldaar op 10 februari 1867, 47 jaar en 129 dagen oud, dochter van Jan Huijgens en Anna Maria Brandt. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Schoutens, dienstbode, geboren te Steenbergen op 27 oktober 1839 (RK), wonende te Bergen op Zoom en te Nieuw Vossemeer (NB), overleden aldaar op 8 maart 1895, 55 jaar en 132 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 29 mei 1868, op 28-jarige leeftijd (1) met Pieter Krieger (33 jaar oud), koopman, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 22 september 1834, overleden aldaar op 28 december 1889, 55 jaar en 97 dagen oud, zoon van Hermanus Krieger en Pieternella Verbeek. Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 23 november 1891, op 52-jarige leeftijd (2) met haar neef Petrus Adrianus Dingenouts (35 jaar oud), schoenmaker, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 9 oktober 1856 (RK), overleden te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 22 maart 1929, 72 jaar en 164 dagen oud, zoon van Mattheus Dingenouts en Margaretha Adriana Schoutens (IX-n).
  (Hij is later getrouwd te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 15 april 1896, op 39-jarige leeftijd met Lucia Elisabeth de Jong (48 jaar oud), geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) in het jaar 1848, overleden te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 21 november 1924, 76 jaar oud.)
 2. Marijn Jan Schoutens, geboren te Steenbergen op 25 november 1840 (RK), wonende te Stabroek (BelgiŽ).
 3. Maria Petronilla Schoutens, geboren te Steenbergen op 29 januari 1842 (RK), overleden aldaar op 8 april 1842, 69 dagen oud.
 4. Maria Petronilla Schoutens, geboren te Steenbergen op 2 augustus 1843 (RK), volgt onder X-z.
 5. Ludovicus Pieter Paulus Schoutens, geboren te Steenbergen op 29 juni 1845 (RK), wonende te Stabroek (BelgiŽ) en te IndiŽ.
 6. Catharina Schoutens, geboren te Steenbergen op 29 augustus 1849 (RK), volgt onder X-aa.
 7. Hendrik Jan Schoutens, geboren te Steenbergen op 17 februari 1852 (RK), overleden aldaar op 21 februari 1855, 3 jaar en 4 dagen oud.
 8. Frans Pieter Schoutens, geboren te Steenbergen op 29 januari 1855 (RK), volgt onder X-ab.
 9. Hendrik Jan Schoutens, geboren te Steenbergen op 18 augustus 1857 (RK), overleden aldaar op 22 november 1857, 96 dagen oud.
 10. Adriaan Hendrik Schoutens, geboren te Steenbergen op 25 september 1863 (RK), overleden aldaar op 30 maart 1865, 1 jaar en 186 dagen oud.

IX-m Petrus Cornelis Joannes Schoutens, landbouwer en herbergier, geboren te Steenbergen op 22 juli 1812 (RK), overleden aldaar op 18 juni 1888, 75 jaar en 332 dagen oud, zoon van Hendrik Schoutens (VIII-g) en Maria Catharina Laanen. Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 11 juni 1862, op 49-jarige leeftijd met Maria van Booven (31 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op 22 januari 1831 (RK), overleden aldaar op 26 augustus 1906, 75 jaar en 216 dagen oud, dochter van Kornelis van Booven en Dimphna Rens. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Kornelis Theodoor Schoutens, geboren te Steenbergen op 20 maart 1863 (RK), volgt onder X-ac.
 2. Kornelis Hendrik Lodewijk Schoutens, broodbakker en winkelier, geboren te Steenbergen op 6 september 1868 (RK), overleden aldaar op 22 maart 1921, 52 jaar en 197 dagen oud. Hij is getrouwd te Steenbergen op 31 juli 1911, op 42-jarige leeftijd met Antonia van Meer (36 jaar oud), mutsenwasster, geboren te Steenbergen op 10 mei 1875 (RK), wonende aldaar, overleden te Dinteloord (NB) op 7 december 1947, 72 jaar en 211 dagen oud, dochter van Kornelis van Meer en Catharina Heijnen.

IX-n Margaretha Adriana Schoutens, geboren te Steenbergen op 24 januari 1817 (RK), overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 26 april 1889, 72 jaar en 92 dagen oud, dochter van Hendrik Schoutens (VIII-g) en Maria Catharina Laanen. Zij is getrouwd te Steenbergen op 28 september 1849, op 32-jarige leeftijd met Mattheus Dingenouts (29 jaar oud), zadelmaker en schoenmaker, geboren te Oude Tonge (ZH) in het jaar 1820 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB), overleden aldaar op 21 augustus 1863, 43 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Cornelia Hendrika Dingenouts, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 30 juli 1851 (RK), overleden te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 22 januari 1917, 65 jaar en 176 dagen oud. Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 4 oktober 1892, op 41-jarige leeftijd met Johannis Jongenelen (39 jaar oud), timmerman, geboren te Gastel in het jaar 1853, overleden te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 23 oktober 1932, 79 jaar oud.
 2. Cornelia Johanna Pieternella Dingenouts, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 7 februari 1853 (RK), volgt onder X-ad.
 3. Hendricus Petrus Dingenouts, schoenmaker, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 22 augustus 1854 (RK), overleden te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 12 mei 1929, 74 jaar en 263 dagen oud. Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 26 juli 1887, op 32-jarige leeftijd met Dorothea Jacoba Tiberius (45 jaar oud), geboren te Steenbergen op 15 maart 1842 (RK), overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 27 oktober 1928, 86 jaar en 226 dagen oud, dochter van Martien Tiberius en Joanna Roovers.
 4. Petrus Adrianus Dingenouts, schoenmaker, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 9 oktober 1856 (RK), overleden te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 22 maart 1929, 72 jaar en 164 dagen oud. Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 23 november 1891, op 35-jarige leeftijd (1) met zijn nicht Maria Catharina Schoutens (52 jaar oud), dienstbode, geboren te Steenbergen op 27 oktober 1839 (RK), wonende te Bergen op Zoom en te Nieuw Vossemeer (NB), overleden aldaar op 8 maart 1895, 55 jaar en 132 dagen oud, dochter van Adriaan Schoutens (IX-l) en Joanna Huijgens.
  (Zij is eerder getrouwd te Steenbergen op 29 mei 1868, op 28-jarige leeftijd met Pieter Krieger (33 jaar oud), koopman, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 22 september 1834, overleden aldaar op 28 december 1889, 55 jaar en 97 dagen oud, zoon van Hermanus Krieger en Pieternella Verbeek.) Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 15 april 1896, op 39-jarige leeftijd (2) met Lucia Elisabeth de Jong (48 jaar oud), geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) in het jaar 1848, overleden te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 21 november 1924, 76 jaar oud.
 5. Dorothea Sophia Dingenouts, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 9 oktober 1859 (RK), volgt onder X-ae.

IX-o Karel Jan Schoutens, arbeider, geboren te Steenbergen op 14 maart 1822 (RK), overleden aldaar op 4 maart 1910, 87 jaar en 355 dagen oud, zoon van Hendrik Schoutens (VIII-g) en Maria Catharina Laanen. Hij is getrouwd te Steenbergen op 29 april 1848, op 26-jarige leeftijd met Dimphna Clarijs (30 jaar oud), arbeidster, geboren te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 28 mei 1817 (RK), overleden te Steenbergen op 16 maart 1870, 52 jaar en 292 dagen oud, dochter van Cornelis Clarijs en Maria Meurs. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Schoutens, geboren te Steenbergen op 11 november 1851 (RK), volgt onder X-af.
 2. Hendrik Kornelis Schoutens, geboren te Steenbergen op 10 december 1858 (RK), volgt onder X-ag.

IX-p Joanna Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 25 april 1813, overleden aldaar op 9 juli 1886, 73 jaar en 75 dagen oud, dochter van Cornelius Schoutens (VIII-h) en Petronella Martelmans. Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 24 december 1835, op 22-jarige leeftijd met Francois Jansen (23 jaar oud), arbeider, meedroger en landbouwer, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 8 december 1812, overleden aldaar op 20 februari 1871, 58 jaar en 74 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Petronilla Jansen, geboren te Steenbergen op 9 februari 1837, volgt onder X-ah.
 2. Cornelis Jansen, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 27 november 1838, volgt onder X-ai.
 3. Dorothea Jansen, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 22 juni 1841, overleden te Halsteren (NB) op 24 april 1922, 80 jaar en 306 dagen oud.
 4. Adrianus Laurentius Jansen, landbouwer, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 30 december 1852, overleden aldaar op 17 april 1912, 59 jaar en 109 dagen oud. Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 16 november 1910, op 57-jarige leeftijd met Elizabeth Maria Krieger (44 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 12 september 1866, dochter van Marijnus Krieger en Johanna Adriana Adriaansen.

IX-q Johannes Cornelis Schoutens, landbouwer, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 13 augustus 1815, overleden aldaar op 15 december 1897, 82 jaar en 124 dagen oud, zoon van Cornelius Schoutens (VIII-h) en Petronella Martelmans. Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 10 mei 1844, op 28-jarige leeftijd (1) met Adriana Maria Buijsen (27 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 11 januari 1817, overleden aldaar op 25 november 1851, 34 jaar en 318 dagen oud, dochter van Cornelius Buijsen en Catharina Keepers. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Pieternella Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 4 mei 1845, overleden aldaar op 25 februari 1865, 19 jaar en 297 dagen oud.
 2. Pieternella Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 10 mei 1846, overleden aldaar op 15 mei 1848, 2 jaar en 5 dagen oud.
 3. Cornelis Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 9 november 1847, jong overleden aldaar op 17 augustus 1848, 282 dagen oud.
 4. Kornelis Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 28 januari 1849, jong overleden aldaar op 17 februari 1849, 20 dagen oud.
 5. Kornelis Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 3 september 1850, jong overleden aldaar op 18 januari 1851, 137 dagen oud.
 6. Kornelis Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 27 september 1851, overleden aldaar op 22 januari 1852, 117 dagen oud.
Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 18 augustus 1854, op 39-jarige leeftijd (2) met Paulina Anna Maria de Wit (22 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) in het jaar 1832, overleden aldaar op 21 mei 1920, 88 jaar oud, dochter van Leonardus de Wit en Petronella Smits. Uit dit huwelijk:
 1. Petronella Maria Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 10 juli 1855, volgt onder X-aj.
 2. Adriana Dorothea Maria Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 12 september 1858, overleden te Halsteren op 31 oktober 1947, 89 jaar en 49 dagen oud.
 3. Cornelis Leonardus Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 15 januari 1861, jong overleden aldaar op 25 februari 1861, 41 dagen oud.
 4. Cornelis Leonardus Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 6 december 1861, overleden aldaar op 26 februari 1862, 82 dagen oud.
 5. Cornelia Pieternella Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 6 december 1861, overleden aldaar op 19 juni 1933, 71 jaar en 195 dagen oud. Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 22 oktober 1907, op 45-jarige leeftijd met Cornelis van Boven (34 jaar oud), landbouwer, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 9 november 1872, overleden aldaar op 21 november 1966, 94 jaar en 12 dagen oud, zoon van Michiel van Boven en Johanna Roelen.
  (Hij is eerder getrouwd te Steenbergen op 22 november 1898, op 26-jarige leeftijd met Johanna Maria Petronilla de Kater (19 jaar oud), geboren te Steenbergen op 3 oktober 1879, dochter van Petrus Johannes de Kater en Adriana Catharina Rampaart.)
 6. Leonardus Cornelis Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 17 december 1862 (RK), volgt onder X-ak.
 7. Cornelis Petrus Mattheus Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 8 oktober 1865, volgt onder X-al.
 8. Adrianus Egidius Johannes Schoutens, landbouwer, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 25 juli 1867, overleden aldaar op 20 november 1948, 81 jaar en 118 dagen oud. Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 19 september 1907, op 40-jarige leeftijd met Maria Catharina Antonia Guns (44 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 22 februari 1863, overleden aldaar op 5 maart 1938, 75 jaar en 11 dagen oud, dochter van Josephus Guns en Johanna Maria Bastiaansen.
  (Zij is eerder getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 31 mei 1886, op 23-jarige leeftijd met Adrianus Johannes Buijsen (36 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 31 maart 1850, overleden aldaar op 5 april 1906, 56 jaar en 5 dagen oud, zoon van Laurens Buijsen en Dorothea Adriana Schoutens (IX-r).)
 9. Catharina Johanna Dorothea Cornelia Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 16 oktober 1869, overleden aldaar op 18 november 1869, 33 dagen oud.
 10. Franciscus Martinus Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 26 maart 1871 (RK), volgt onder X-am.
 11. Johannes Martinus Mattheus Aloijsius Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 20 juni 1873, overleden aldaar op 13 september 1873, 85 dagen oud.

IX-r Dorothea Adriana Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 28 mei 1817, overleden aldaar op 1 januari 1854, 36 jaar en 218 dagen oud, dochter van Cornelius Schoutens (VIII-h) en Petronella Martelmans. Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 5 november 1841, op 24-jarige leeftijd met Laurens Buijsen (27 jaar oud), leerlooier en winkelier, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 15 januari 1814 (RK), overleden aldaar op 23 november 1869, 55 jaar en 312 dagen oud, zoon van Adrianus Buijsen en Johanna van Inneveld. Uit dit huwelijk:

 1. Dorothea Pieternella Buijsen, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 13 november 1842, overleden te Etten-Leur (NB) op 1 mei 1918, 75 jaar en 169 dagen oud. Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 8 mei 1886, op 43-jarige leeftijd met Dirk Johannes Buijsen (46 jaar oud), wagenmaker, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 1 maart 1840, overleden aldaar op 26 mei 1915, 75 jaar en 86 dagen oud, zoon van Christiaan Buijsen en Agnes van Oolen.
 2. Laurina Johanna Buijsen, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 17 oktober 1844, overleden aldaar op 28 juni 1874, 29 jaar en 254 dagen oud.
 3. Cornelia Johanna Buijsen, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) in het jaar 1846, overleden aldaar op 27 september 1848, 2 jaar oud.
 4. Cornelia Buijsen, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 25 januari 1847.
 5. Kornelis Buijsen, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 5 juli 1848, overleden aldaar op 3 september 1851, 3 jaar en 60 dagen oud.
 6. Adrianus Johannes Buijsen, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 31 maart 1850, overleden aldaar op 5 april 1906, 56 jaar en 5 dagen oud. Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 31 mei 1886, op 36-jarige leeftijd met Maria Catharina Antonia Guns (23 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 22 februari 1863, overleden aldaar op 5 maart 1938, 75 jaar en 11 dagen oud, dochter van Josephus Guns en Johanna Maria Bastiaansen.
  (Zij is later getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 19 september 1907, op 44-jarige leeftijd met Adrianus Egidius Johannes Schoutens (40 jaar oud), landbouwer, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 25 juli 1867, overleden aldaar op 20 november 1948, 81 jaar en 118 dagen oud, zoon van Johannes Cornelis Schoutens (IX-q) en Paulina Anna Maria de Wit.)
 7. Pieternella Adriana Buijsen, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 7 juni 1851.
 8. Pieternella Maria Buijsen, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 12 oktober 1853, volgt onder X-an.

IX-s Karel Kornelis Lemmens, broodbakker, geboren te Steenbergen op 18 april 1830 (RK), zoon van Jan Karel Lemmens en Adriana Schoutens (VIII-i). Hij is getrouwd te Steenbergen op 30 juni 1859, op 29-jarige leeftijd met Maria Theresia Huijs (26 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1833. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Karel Lemmens, geboren te Steenbergen op 5 november 1862 (RK).
 2. Adriana Maria Lemmens, geboren te Steenbergen in het jaar 1868, overleden te Vught op 16 mei 1948, 80 jaar oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 8 november 1899, op 31-jarige leeftijd met Jacobus Hoppenbrouwers (36 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1863, overleden te Huijbergen (NB) op 21 december 1911, 48 jaar oud, zoon van Johannes Hoppenbrouwers en Anna Cornelia Verboven.
 3. Cornelia Maria Lemmens, overleden te Breda op 8 februari 1952. Zij was gehuwd met Petrus Gerardus Maria Breukelman, overleden te Breda op 13 september 1950.

IX-t Johannes Schoutens, timmerman, geboren te Halsteren (NB), gedoopt aldaar op 2 september 1802 (RK), overleden aldaar op 1 juli 1878, 75 jaar en 302 dagen oud, zoon van Adrianus Schoutens (VIII-j) en Laurina Klaassen. Hij was gehuwd (1) met Maria Francisca Janssens, overleden voor 29 september 1841. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 29 september 1841, op 39-jarige leeftijd (2) met Huberta Cornelia van Loon (30 jaar oud), gedoopt te Halsteren (NB) op 11 november 1810 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus Bogers en Joanna Cornelia Franken), overleden te Halsteren (NB) op 9 maart 1880, 69 jaar en 119 dagen oud, dochter van Petrus van Loon en Petronella Bogers.

Vader uit Buitenpoorterij. Moeder uit Wouw. Dopeling afkomstig uit Het Laag.
Uit dit huwelijk:
 1. Petrus Adrianus Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 5 oktober 1842, overleden aldaar op 6 oktober 1842, 1 dag oud.
 2. Franciscus Adrianus Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 22 november 1843, overleden aldaar op 29 maart 1844, 128 dagen oud.
 3. Petrus Cornelis Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 30 november 1844 (RK), volgt onder X-ao.
 4. Adrianus Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 3 oktober 1846 (RK), volgt onder X-ap.
 5. Ludovicus Johannes Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 10 oktober 1848, volgt onder X-aq.

IX-u Cornelius Schoutens, schoenmaker, geboren te Halsteren (NB) op 1 april 1806, gedoopt aldaar op 1 april 1806 (RK), wonende te Lepelstraat (NB), overleden te Halsteren (NB) op 15 april 1881, 75 jaar en 14 dagen oud, zoon van Adrianus Schoutens (VIII-j) en Laurina Klaassen.

Cornelis Schoutens, dienstplichtige ZMS in 1830 Halsteren
Functie : schutter
Geboortedatum : 30-3-1806
Geboorteplaats : Halsteren
In dienst vanaf : 1830
Archief Zeeuwse Mobiele Schutterij (ZMS).
Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 21 april 1836, op 30-jarige leeftijd met Maria Stroes (27 jaar oud), dienstmeid, geboren te Horssen (Gelderland) op 29 maart 1809 (RK), overleden te Halsteren (NB) op 21 september 1891, 82 jaar en 176 dagen oud. Uit dit huwelijk:
 1. Laurina Arnolda Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 7 november 1836 (RK) (doopgetuigen waren Bastiaan Bastiaanse en Laurentius van Wesel), volgt onder X-ar.
 2. Adrianus Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 27 november 1838 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus van Simmeren en Laurentius van Wesel), volgt onder X-as.
 3. Maria Elisabeth Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 16 maart 1841 (RK), volgt onder X-at.
 4. Arnolda Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 3 december 1843 (RK), volgt onder X-au.
 5. Johannes Schoutens, schoenmaker, geboren te Halsteren (NB) op 4 augustus 1846 (RK) (doopgetuigen waren Marynus Johannes Heyboer en Laurentius van Wesel), wonende te Lepelstraat (NB), overleden te Bergen op Zoom op 18 september 1927, 81 jaar en 45 dagen oud. Hij is getrouwd te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 14 juni 1892, op 45-jarige leeftijd met Johanna Dimphina Elst (47 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 21 januari 1845 (doopgetuigen waren Johannes de Bie en Mattheus van den Boom), dochter van Adrianus Elst en Anna Hopmans.
 6. Petrus Cornelis Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 5 september 1849 (RK) (doopgetuige was Bastiaan Bastiaanse), wonende te Lepelstraat (NB).
 7. Petrus Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 24 maart 1851 (RK), overleden aldaar op 6 december 1852, 1 jaar en 257 dagen oud.
 8. Cornelis Schoutens (RK), overleden te Halsteren (NB) op 26 mei 1851.

IX-v Maria Dingemans, gedoopt te Nieuw-Vossemeer (NB) op 6 augustus 1800 (RK), overleden te Zevenbergen (NB) op 6 april 1860, 59 jaar en 244 dagen oud, dochter van Marijn Dingemans en Maria Schoutens (VIII-l). Zij is getrouwd te Zevenbergen (NB) op 31 januari 1825, op 24-jarige leeftijd (1) met Willem van Leen (37 jaar oud), winkelier, geboren te Oudenbosch op 23 maart 1787 (RK), overleden te Zevenbergen (NB) op 21 september 1844, 57 jaar en 182 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis van Leen, geboren te Fijnaart op 16 november 1825 (RK).
 2. Marijnus van Leen, geboren te Fijnaart op 3 april 1828 (RK), overleden aldaar op 14 april 1828, 11 dagen oud.
 3. Marijnus van Leen, broodbakkersknecht, geboren te Fijnaart op 29 juni 1829 (RK), wonende te Rotterdam.
 4. Maria van Leen, geboren te Fijnaart op 20 maart 1833 (RK), volgt onder X-av.
 5. Antonius van Leen, geboren te Zevenbergen (NB) op 12 juni 1835 (RK), volgt onder X-aw.
 6. Engelina van Leen, geboren te Zevenbergen (NB) op 23 maart 1838 (RK), overleden aldaar op 20 maart 1858, 19 jaar en 362 dagen oud.
Zij is getrouwd te Zevenbergen (NB) op 29 oktober 1846, op 46-jarige leeftijd (2) met Cornelis Surewaart (25 jaar oud), arbeider, geboren te Zevenbergen (NB) op 24 maart 1821 (RK).

IX-w Carolina Schoutens, dienstbode, gedoopt te Nieuw-Vossemeer (NB) op 6 maart 1809 (RK), dochter van Adrianus Schoutens (VIII-m) en Cornelia IJsermans. Zij is getrouwd te Noordgouwe (Zeeland) op 18 augustus 1832, op 23-jarige leeftijd met Johannes Gilden (32 jaar oud), arbeider, geboren te Zierikzee in het jaar 1800. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Gilden, geboren te Noordgouwe (Zeeland) in het jaar 1826, ongehuwd overleden te Rotterdam op 5 februari 1843, 17 jaar oud.
 2. Katharina Gilden, geboren te Noordgouwe (Zeeland) op 26 februari 1835, overleden te Kerkwerve (Zeeland) op 18 april 1836, 1 jaar en 52 dagen oud.
 3. Johannes Gilden, geboren te Noordgouwe (Zeeland) op 26 augustus 1844.

IX-x Elisabeth Schoutens, arbeidster, geboren te Steenbergen op 26 augustus 1815 (RK), wonende te Halsteren (NB), overleden aldaar op 4 mei 1887, 71 jaar en 251 dagen oud, dochter van Antonius Schoutens (VIII-n) en Maria Elisabeth Delwarel. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 17 mei 1844, op 28-jarige leeftijd met Leendert Bogers, Leonardus (31 jaar oud), arbeider, geboren te Halsteren (NB) op 3 augustus 1812 (RK), overleden aldaar op 27 februari 1900, 87 jaar en 208 dagen oud, zoon van Dingeman Bogers en Dingena Vermeulen. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Elisabeth Bogers, arbeidster, geboren te Halsteren (NB) op 6 maart 1847 (RK), wonende te Steenbergen, overleden aldaar op 29 maart 1910, 63 jaar en 23 dagen oud. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 19 januari 1883, op 35-jarige leeftijd met Cornelis de Vos (35 jaar oud), stadsarbeider, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1848, overleden te Steenbergen op 18 december 1904, 56 jaar oud, zoon van Jacobus de Vos en Elisabeth Brands.
 2. Dingeman Bogers, geboren te Halsteren (NB) op 10 februari 1851 (RK) (doopgetuigen waren Pieter van Breemen en Pieter Wilhelmus van Wesel), volgt onder X-ax.
 3. Antonius Bogers, geboren te Halsteren (NB) op 12 maart 1853 (RK) (doopgetuigen waren Johannes Baptist van der Sanden en Petrus de Graauw), overleden te Halsteren (NB) op 18 maart 1853, 6 dagen oud.
 4. Antonius Bogers, geboren te Halsteren (NB) op 6 augustus 1854 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Breemen en Bastiaan Bastiaanse), overleden te Halsteren (NB) op 14 juli 1870, 15 jaar en 342 dagen oud.

IX-y Maria Catharina Schoutens, arbeidster, geboren op 1 december 1821, gedoopt te Steenbergen op 7 december 1821 (RK), overleden te Halsteren (NB) op 6 februari 1885, 63 jaar en 67 dagen oud, dochter van Antonius Schoutens (VIII-n) en Maria Elisabeth Delwarel. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 14 oktober 1859, op 37-jarige leeftijd met Johannes Laanen (36 jaar oud), arbeider, geboren te Lepelstraat (NB) op 26 februari 1823 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Bogers en Martinus van Kaam), overleden te Halsteren (NB) op 4 december 1896, 73 jaar en 282 dagen oud, zoon van Petrus Laanen en Anna Cornelia Jacobs. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Cornelia Laanen, geboren te Halsteren (NB) op 7 oktober 1861 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Hubertus Bervaes en Martinus Johannes Elling), overleden te Halsteren (NB) op 15 januari 1945, 83 jaar en 100 dagen oud.

IX-z Johanna Vergroesen, dagloonster, geboren te Halsteren (NB) op 5 mei 1818 (RK), wonende te Wouw (NB), te Steenbergen en te Roosendaal, overleden aldaar op 27 april 1885, 66 jaar en 357 dagen oud, dochter van Lambertus Vergroesen (VIII-p) en Adriana Graefmans. Zij is getrouwd te Ooltgensplaat (ZH) op 12 november 1853, op 35-jarige leeftijd met Cornelis Verbraak (35 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw (NB) op 13 juni 1818 (RK), wonende aldaar, te Steenbergen en te Roosendaal, overleden aldaar op 4 april 1887, 68 jaar en 295 dagen oud, zoon van Cornelis Verbraak en Wilhelmina Franken. Uit dit huwelijk:

 1. Willem Voorbraak, geboren te Steenbergen op 15 april 1855 (RK), volgt onder X-ay.
 2. Adrianus Verbraak, geboren te Wouw (NB) op 20 oktober 1856 (RK), volgt onder X-az.

IX-aa Maria Vergroesen, dienstbode, geboren te Halsteren (NB) op 5 januari 1823, wonende te Lepelstraat (NB), overleden te Steenbergen op 19 december 1854, 31 jaar en 348 dagen oud, dochter van Lambertus Vergroesen (VIII-p) en Adriana Graefmans.

Haar zoon van een onbekende man:

 1. Lambertus Vergroesen, geboren te Steenbergen op 19 december 1854, overleden aldaar op 20 maart 1856, 1 jaar en 92 dagen oud.

IX-ab Wilhelmina van Meel, geboren te Roosendaal op 10 mei 1812 (RK), overleden te Oudenbosch op 26 juni 1878, 66 jaar en 47 dagen oud, dochter van Nicolaas van Meel en Joanna Wilhelmina Vergroesen (VIII-q). Zij is getrouwd te Nieuw Vossemeer op 7 oktober 1845, op 33-jarige leeftijd (1) met Petrus Hendricus Kuijpers (27 jaar oud), logementshouder, gedoopt te Roosendaal op 6 maart 1818 (RK) (doopgetuigen waren Henricus Kuijpers en Petronella Leijens), overleden te Oudenbosch op 3 maart 1849, 30 jaar en 362 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Alphonsus Wilhelmus Kuijpers, geboren te Oudenbosch op 6 maart 1848 (RK), volgt onder X-ba.
Zij is getrouwd te Oudenbosch op 12 maart 1851, op 38-jarige leeftijd (2) met Johan Carel Christiaan Middelaar (22 jaar oud), geboren te Ginneken op 18 april 1828. Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Eduard Middelaar, geboren te Oudenbosch op 2 juni 1853, overleden te Woensdrecht op 13 oktober 1905, 52 jaar en 133 dagen oud.

IX-ac Cornelia van Meel, geboren te Steenbergen op 6 december 1819 (RK), overleden aldaar op 21 augustus 1903, 83 jaar en 258 dagen oud, dochter van Nicolaas van Meel en Joanna Wilhelmina Vergroesen (VIII-q). Zij is getrouwd te Steenbergen op 3 juli 1844, op 24-jarige leeftijd met Hendrikus Moors (27 jaar oud), landbouwer en logementshouder, geboren te Hoogerheide op 21 augustus 1816 (RK), overleden te Steenbergen op 6 maart 1881, 64 jaar en 197 dagen oud, zoon van Gerardus Moors en Annna Cornelia de Kater. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Cornelia Moors, geboren te Steenbergen op 24 april 1845 (RK), volgt onder X-bb.
 2. Cornelia Maria Wilhelmina Moors, geboren te Steenbergen op 25 maart 1846 (RK), overleden aldaar op 24 augustus 1846, 152 dagen oud.
 3. Anna Cornelia Moors, kloosterzuster, geboren te Steenbergen op 30 mei 1847 (RK), overleden te Roosendaal op 16 december 1925, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 18 december 1925, 78 jaar en 200 dagen oud.
 4. Johanna Godefrida Moors, geboren te Steenbergen op 9 april 1849, overleden aldaar op 18 september 1894, 45 jaar en 162 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 27 juni 1871, op 22-jarige leeftijd met Antonius Cornelius Maes (31 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1840 (RK), overleden aldaar op 15 april 1914, 74 jaar oud.
  (Hij is later getrouwd te Steenbergen op 13 augustus 1900, op 60-jarige leeftijd met Petronilla Maria de Baat (31 jaar oud), geboren te Steenbergen op 13 januari 1869 (RK), overleden aldaar op 12 februari 1942, 73 jaar en 30 dagen oud, dochter van Jan de Baat en Sebastiana Kostermans. (Zij is later getrouwd te Steenbergen op 20 juni 1916, op 47-jarige leeftijd met Johannis Henrikus Koopmans (54 jaar oud), landbouwer, geboren te Dinteloord (NB) op 18 juni 1862, overleden te Steenbergen op 23 augustus 1921, 59 jaar en 66 dagen oud. (Hij is eerder getrouwd te Steenbergen op 24 juni 1889, op 27-jarige leeftijd met Joanna Jacoba Roeijers (28 jaar oud), geboren te Steenbergen op 19 november 1860, overleden aldaar op 7 mei 1911, 50 jaar en 169 dagen oud, dochter van Kornelis Roeijers en Jacoba Elst.)))
 5. Jan Gerard Nicolaas Moors, geboren te Steenbergen op 10 augustus 1850 (RK), overleden aldaar op 2 mei 1851, 265 dagen oud.
 6. Catharina Jacoba Moors, geboren te Steenbergen op 24 april 1852 (RK).
 7. Engelina Helena Moors, geboren te Steenbergen op 21 april 1855 (RK), overleden aldaar op 24 augustus 1866, 11 jaar en 125 dagen oud.
 8. Philomena Johanna Moors, geboren te Steenbergen op 23 maart 1862 (RK), wonende aldaar, overleden te Vught op 13 januari 1917, 54 jaar en 296 dagen oud.

IX-ad Joanna van Meel, geboren te Steenbergen op 12 september 1823 (RK), wonende te Zevenbergen, overleden aldaar op 5 juni 1877, 53 jaar en 266 dagen oud, dochter van Nicolaas van Meel en Joanna Wilhelmina Vergroesen (VIII-q). Zij is getrouwd te Steenbergen op 24 januari 1851, op 27-jarige leeftijd met Cornelis van den Broek (30 jaar oud), logementshouder, geboren te Zevenbergen in het jaar 1821, overleden aldaar op 14 april 1877, 56 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Maria van den Broek, geboren te Zevenbergen op 26 oktober 1851, overleden aldaar op 3 oktober 1853, 1 jaar en 342 dagen oud.
 2. Maria Elisabeth van den Broek, geboren te Zevenbergen op 5 februari 1853. Zij is getrouwd te Zevenbergen op 20 mei 1885, op 32-jarige leeftijd met Cornelis van Schendel.
 3. Johannes Cornelis van den Broek, geboren te Zevenbergen op 13 augustus 1854.
 4. Dorothea Maria van den Broek, geboren te Zevenbergen op 17 juni 1856. Zij is getrouwd te Zevenbergen op 11 mei 1875, op 18-jarige leeftijd met Frnaciscus den Ouden, geboren te Zevenbergen, overleden aldaar op 28 augustus 1924.
 5. Petrus Philipsen van den Broek, geboren te Zevenbergen op 5 april 1858.
 6. Cornelis Johannes van den Broek, geboren te Zevenbergen op 7 augustus 1860, overleden aldaar op 17 januari 1931, 70 jaar en 163 dagen oud. Hij is getrouwd te Zevenbergen op 18 februari 1892, op 31-jarige leeftijd met Lucia Cornelia van Meer (25 jaar oud), geboren te Zevenbergen op 1 november 1866.
 7. Wilhelmina Johanna van den Broek, geboren te Zevenbergen op 19 december 1861, volgt onder X-bc.
 8. Alphonse van den Broek, geboren te Zevenbergen op 4 september 1863, overleden aldaar op 13 maart 1864, 191 dagen oud.

IX-ae Johannes van Geel, arbeider, geboren te Roosendaal op 25 november 1814 (RK), wonende te Steenbergen, overleden aldaar op 29 mei 1874, 59 jaar en 185 dagen oud, zoon van Jan van Geel en Catharina Huijps (VIII-r). Hij is getrouwd te Steenbergen op 30 april 1841, op 26-jarige leeftijd met Maria van Babel (27 jaar oud), arbeidster, geboren te Halsteren (NB) op 3 april 1814 (RK) (doopgetuigen waren Norbertus Campfens en Laurentius van Ginneke), wonende te Steenbergen, overleden aldaar op 13 december 1894, 80 jaar en 254 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Kornelis van Geel, geboren te Steenbergen op 12 april 1842 (RK), overleden aldaar op 23 april 1842, 11 dagen oud.
 2. Catharina van Geel, geboren te Steenbergen op 1 april 1843 (RK), volgt onder X-bd.
 3. Kornelis van Geel, arbeider, geboren te Steenbergen op 11 augustus 1845 (RK), overleden aldaar op 29 november 1868, 23 jaar en 110 dagen oud.
 4. Pieter Jan van Geel, geboren te Steenbergen op 17 augustus 1855 (RK), overleden aldaar op 16 oktober 1856, 1 jaar en 60 dagen oud.

IX-af Adriaan van Geel, bouwknecht en dagloner, geboren te Roosendaal op 16 februari 1821 (RK), overleden aldaar op 4 november 1892, 71 jaar en 262 dagen oud, zoon van Jan van Geel en Catharina Huijps (VIII-r). Hij is getrouwd te Roosendaal op 21 april 1850, op 29-jarige leeftijd met Anna Maria Vergouwen (27 jaar oud), dienstbode, geboren te Hoeven (NB) op 4 februari 1823 (RK), overleden te Roosendaal op 6 mei 1898, 75 jaar en 91 dagen oud, dochter van Cornelis Vergouwen en Catharina Vincenten.

Overlijdensoorzaak: verval van krachten.
Uit dit huwelijk:
 1. Catharina van Geel, dienstmeid, geboren te Roosendaal op 28 februari 1851 (RK), wonende te Kalmthout (BelgiŽ), ongehuwd overleden te Roosendaal op 5 december 1875, 24 jaar en 280 dagen oud.
 2. Adriana Maria van Geel, geboren te Nispen op 22 januari 1853 (RK), volgt onder X-be.
 3. Cornelis van Geel, geboren te Wouw (NB) op 22 februari 1855 (RK), volgt onder X-bf.
 4. Johanna van Geel, dienstmeid, geboren te Roosendaal op 6 maart 1858 (RK), overleden aldaar op 8 maart 1928, 70 jaar en 2 dagen oud. Zij is getrouwd te Roosendaal op 10 mei 1882, op 24-jarige leeftijd met Cornelis Segers (30 jaar oud), brouwersknecht, geboren te Roosendaal in het jaar 1852.
 5. Johannes van Geel, geboren te Roosendaal op 17 maart 1861 (RK), volgt onder X-bg.
 6. Antonius van Geel, bouwknecht, arbeider en winkelknecht, geboren te Roosendaal op 26 september 1864 (RK), wonende te Wouw (NB), overleden te Roosendaal op 20 mei 1950, 85 jaar en 236 dagen oud. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 14 januari 1892, op 27-jarige leeftijd met Adriana Cornelia Veraart (27 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 22 november 1864 (RK), wonende te Wouw (NB), overleden te Roosendaal op 8 februari 1952, 87 jaar en 78 dagen oud, dochter van Adrianus Gerardus Veraart en Pieternella Adriana van den Kieboom.
 7. Anna Cornelia van Geel, dienstmeid, geboren te Roosendaal op 13 oktober 1870 (RK), overleden aldaar op 9 oktober 1903, 32 jaar en 361 dagen oud. Zij is getrouwd te Roosendaal op 25 mei 1897, op 26-jarige leeftijd met Adam Adrianus Hopstaken (26 jaar oud), spoorwegbeambte, geboren te Etten-Leur in het jaar 1871.

IX-ag Maria Adriana van Geel, arbeidster, geboren te Roosendaal op 9 december 1824 (RK), overleden te Wouw (NB) op 9 april 1852, 27 jaar en 122 dagen oud, dochter van Jan van Geel en Catharina Huijps (VIII-r). Zij is getrouwd te Roosendaal op 4 mei 1851, op 26-jarige leeftijd met Petrus Johannes Willemen (30 jaar oud), arbeider, geboren te Huijbergen (NB) op 24 juli 1820 (RK) (doopgetuigen waren Pieter Dingemans en Adriaan Wezenbeek), overleden te Wouw (NB) op 6 september 1874, 54 jaar en 44 dagen oud.
(Hij is later getrouwd te Roosendaal op 29 juni 1862, op 41-jarige leeftijd met Johanna van Geel (40 jaar oud), geboren te Roosendaal op 14 februari 1822 (RK), overleden aldaar op 29 maart 1893, 71 jaar en 43 dagen oud, dochter van Adriaan van Geel en Dimphna Verschuren.) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Willemen, geboren te Wouw (NB) op 9 april 1852 (RK).

IX-ah Laurentius van Eekeren, arbeider, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1807 (RK), zoon van Adriaan van Ekeren en Anna Schoutens (VIII-s). Hij was gehuwd met Jacoba Verbraak, geboren te Wouw (NB) op 7 augustus 1808, gedoopt aldaar op 7 augustus 1808 (RK) (doopgetuigen waren Walterus Bade en Maria van den Broek), overleden te Halsteren (NB) op 5 december 1861, 53 jaar en 120 dagen oud, dochter van Adrianus Verbraak en Cornelia Stoffelen. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus van Eekeren, geboren te Halsteren (NB) op 18 maart 1839, overleden aldaar op 3 mei 1857, 18 jaar en 46 dagen oud.
 2. Cornelia van Eekeren, geboren te Halsteren (NB) op 28 maart 1840.
 3. Adriana van Eekeren, geboren te Halsteren (NB) op 23 september 1841 (RK), volgt onder X-bh.
 4. Maria Elisabeth van Eekeren, arbeidster, geboren te Halsteren (NB) op 5 januari 1847 (RK), overleden te Steenbergen op 27 mei 1879, 32 jaar en 142 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 27 april 1877, op 30-jarige leeftijd met Thomas Dekkers (32 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 3 september 1844 (RK), overleden aldaar op 20 mei 1910, 65 jaar en 259 dagen oud, zoon van Jacobus Dekkers en Adriana Adriaansen.
  (Hij is later getrouwd te Steenbergen op 21 november 1884, op 40-jarige leeftijd met Maria Cornelia van Tilburg (46 jaar oud), geboren te Steenbergen op 22 mei 1838 (RK), overleden aldaar op 3 januari 1912, 73 jaar en 226 dagen oud.)
 5. Anna Cornelis van Eekeren, overleden te Halsteren (NB) op 24 juli 1918.

IX-ai Johannes van Ekeren, arbeider, geboren te Halsteren (NB) op 26 juli 1825 (RK), overleden aldaar op 9 augustus 1897, 72 jaar en 14 dagen oud, zoon van Adriaan van Ekeren en Anna Schoutens (VIII-s). Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 5 mei 1858, op 32-jarige leeftijd met Maria Johanna Koen (31 jaar oud), dienstbode, geboren te Wouw (NB) op 10 augustus 1826 (RK), wonende te Steenbergen, overleden te Halsteren (NB) op 17 december 1917, 91 jaar en 129 dagen oud, dochter van Carolus Joannes Coen en Maria van Kaam. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Joanna van Ekeren, geboren te Halsteren (NB) op 10 maart 1859 (RK), volgt onder X-bi.
 2. Anna Pieternel van Ekeren, geboren te Halsteren (NB) op 27 februari 1860 (RK), volgt onder X-bj.
 3. Adriaan van Ekeren, geboren te Halsteren (NB) op 20 maart 1861 (RK), volgt onder X-bk.
 4. Jan Carolus van Eekeren, geboren te Halsteren (NB) op 28 mei 1862 (RK) (doopgetuigen waren Bernard de Grauw en Martinus Johannes Elling), volgt onder X-bl.
 5. Cornelis van Ekeren, geboren te Halsteren (NB) in juli 1863, overleden aldaar op 10 november 1863, 4 maanden oud.
 6. Jan van Ekeren, geboren te Halsteren (NB) op 12 september 1865 (RK), overleden aldaar op 19 januari 1866, 129 dagen oud.
 7. Johanna van Ekeren, geboren te Halsteren (NB) op 28 december 1866 (RK), volgt onder X-bm.
 8. Adriana van Ekeren, geboren te Halsteren (NB) op 23 februari 1868 (RK).
 9. Wilhelmina van Ekeren, geboren te Halsteren (NB) op 22 juli 1869 (RK), volgt onder X-bn.
 10. Laurens Pieter van Ekeren, geboren te Halsteren (NB) op 21 juli 1873 (RK), volgt onder X-bo.

IX-aj Maria Catharina Verbeek, dienstbode, geboren te Halsteren (NB) op 21 december 1819 (RK), wonende te Halsteren (aan de Waterkant), overleden op 12 januari 1893, 73 jaar en 22 dagen oud, dochter van Pieter Verbeek en Adriana Schoutens (VIII-t). Zij is getrouwd te Steenbergen op 27 april 1849, op 29-jarige leeftijd met Jan Voorbogt (25 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 16 februari 1824 (RK), overleden aldaar op 20 februari 1882, 58 jaar en 4 dagen oud, zoon van Adriaan Verbogt en Cornelia Ruijte. Uit dit huwelijk:

 1. Laurina Adriana Cornelia Voorbogt, geboren te Steenbergen op 11 augustus 1850 (RK), volgt onder X-bp.
 2. Petronilla Voorbogt, arbeidster, geboren te Steenbergen op 10 december 1851 (RK), overleden te Halsteren op 7 januari 1926, 74 jaar en 28 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 17 mei 1878, op 26-jarige leeftijd (1) met Adriaan Leijten (41 jaar oud), arbeider, geboren te Oosterhout in het jaar 1837. Zij is getrouwd te Halsteren op 11 oktober 1902, op 50-jarige leeftijd (2) met Jan Zandboer (48 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen in het jaar 1854, wonende te Halsteren.
 3. Maria Elizabeth Voorbogt, dienstbode, geboren te Steenbergen op 22 oktober 1854 (RK), overleden aldaar op 22 april 1950, 95 jaar en 182 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 13 augustus 1890, op 35-jarige leeftijd met Arent Nicolaas van der Spelt (50 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1840.
 4. Joanna Voorbogt, geboren te Steenbergen op 8 februari 1857 (RK), volgt onder X-bq.
 5. Laurina Voorbogt, geboren te Steenbergen op 20 juni 1859 (RK), volgt onder X-br.

IX-ak Laurina Verbeek, dienstbode, geboren te Halsteren (NB) op 25 oktober 1824 (RK), wonende te Bergen op Zoom, overleden te Steenbergen op 13 september 1890, 65 jaar en 323 dagen oud, dochter van Pieter Verbeek en Adriana Schoutens (VIII-t). Zij is getrouwd te Steenbergen op 18 mei 1855, op 30-jarige leeftijd met Pieter Voorbraak (33 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 25 februari 1822 (RK), overleden aldaar op 13 december 1884, 62 jaar en 292 dagen oud, zoon van Adriaan Voorbraak en Adriana Kroone. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Voorbraak, geboren te Steenbergen op 2 april 1856 (RK), volgt onder X-bs.
 2. Adriana Voorbraak, geboren te Steenbergen op 7 april 1859 (RK), volgt onder X-bt.
 3. Pieter Voorbraak, geboren te Steenbergen op 27 augustus 1863 (RK), volgt onder X-bu.
 4. Willem Voorbraak, geboren te Steenbergen op 27 augustus 1863 (RK), overleden aldaar op 26 oktober 1865, 2 jaar en 60 dagen oud.
 5. Joanna Voorbraak, geboren te Steenbergen op 14 juli 1865 (RK), overleden aldaar op 18 juli 1865, 4 dagen oud.

IX-al Anna van Etten, dienstbode, geboren te Steenbergen op 31 augustus 1808 (RK), dochter van Joannes van Etten (VIII-u) en Catharina Buijs. Zij is getrouwd te Steenbergen op 13 februari 1835, op 26-jarige leeftijd met Johannes Bosters (24 jaar oud), arbeider, gedoopt te Steenbergen op 27 maart 1810 (RK) (doopgetuigen waren Joanna van Tiggelen en Cornelis van Oevelen), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB), overleden aldaar op 7 mei 1844, 34 jaar en 41 dagen oud, zoon van Kornelis Bosters en Huberdina van Tiggelen. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Bosters, geboren te Steenbergen op 16 februari 1836 (RK), volgt onder X-bv.
 2. Anna Cornelia Bosters, geboren te Steenbergen op 24 maart 1836 (RK), volgt onder X-bw.
 3. Anna Maria Hubertha Bosters, geboren te Steenbergen op 22 februari 1837 (RK), overleden aldaar op 26 juni 1838, 1 jaar en 124 dagen oud.
 4. Kornelis Bosters, geboren te Steenbergen op 13 juni 1841 (RK).
 5. Anna Maria Hubertha Bosters, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 23 september 1843 (RK), volgt onder X-bx.
 6. Pieternella Bosters, winkelierster, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 14 november 1844 (RK), overleden te Roosendaal op 5 april 1922, 77 jaar en 142 dagen oud.

IX-am Franciscus van Etten, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) in het jaar 1810, zoon van Joannes van Etten (VIII-u) en Catharina Buijs. Hij is getrouwd te Steenbergen op 1 mei 1835, op 25-jarige leeftijd met Adriana de Keijser (26 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1809, overleden aldaar op 3 februari 1887, 78 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Henricus van Etten, geboren te Steenbergen op 15 september 1836, volgt onder X-by.
 2. Johannes van Etten, geboren te Halsteren (NB) op 29 september 1837, overleden te Steenbergen op 22 mei 1839, 1 jaar en 235 dagen oud.
 3. Maria Catharina van Etten, geboren te Steenbergen op 1 maart 1840, volgt onder X-bz.
 4. Josephus van Etten, geboren te Steenbergen op 23 april 1842, overleden aldaar op 10 juni 1843, 1 jaar en 48 dagen oud.
 5. Joanna van Etten, geboren te Steenbergen op 19 april 1844, volgt onder X-ca.
 6. Wilhelmina van Etten, geboren te Steenbergen op 10 september 1850.

IX-an Christiaan van Etten, arbeider, geboren te Steenbergen op 29 februari 1816, overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 20 juni 1858, 42 jaar en 111 dagen oud, zoon van Laurentius van Etten (VIII-v) en Cornelia Roeijers. Hij is getrouwd te Steenbergen op 25 juni 1853, op 37-jarige leeftijd (1) met Maria Jacoba de Wit (29 jaar oud), arbeidster, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 15 maart 1824, dochter van Sebastianus de Wit en Joanna Gelten. Uit dit huwelijk:

 1. Laurens van Etten, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 20 september 1855.
Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 15 mei 1857, op 41-jarige leeftijd (2) met Isabella Catharina Veraert (30 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op 5 augustus 1826, overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 13 februari 1913, 86 jaar en 192 dagen oud, dochter van Marijn Veraert en Adriana Verbraak.
(Zij is later getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 10 mei 1859, op 32-jarige leeftijd met Marijnus Koolen, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), overleden aldaar op 22 januari 1901.) Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Maria van Etten, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 21 maart 1858.

IX-ao Cornelis van Etten, arbeider, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 23 april 1823, overleden aldaar op 29 maart 1887, 63 jaar en 340 dagen oud, zoon van Laurentius van Etten (VIII-v) en Cornelia Roeijers. Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 28 juli 1848, op 25-jarige leeftijd (1) met Johanna van Tilburg (22 jaar oud), arbeidster, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 13 juni 1826, overleden te Steenbergen op 8 mei 1852, 25 jaar en 330 dagen oud. Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 27 oktober 1852, op 29-jarige leeftijd (2) met Lucia van Migom (27 jaar oud), arbeidster, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1825, overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 4 april 1908, 83 jaar oud, dochter van Jan van Migom en Petronella Somers. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Cornelia van Etten, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 3 november 1860, volgt onder X-cb.

IX-ap Johanna Maria van Etten, arbeidster, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 23 april 1823, overleden te Bergen op Zoom op 8 juni 1883, 60 jaar en 46 dagen oud, dochter van Laurentius van Etten (VIII-v) en Cornelia Roeijers. Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 3 juni 1853, op 30-jarige leeftijd met Jacobus Voorbraak (32 jaar oud), landbouwer, geboren te Roosendaal op 24 augustus 1820 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 13 april 1904, 83 jaar en 233 dagen oud, zoon van Jan Voorbraak en Suzanna Verhoeven. Uit dit huwelijk:

 1. Laurentius Voorbraak, geboren te Halsteren (NB) op 23 augustus 1854 (doopgetuigen waren Jan Baptist van der Sanden en Jan van Simmeren), overleden te Halsteren (NB) op 6 december 1855, 1 jaar en 105 dagen oud.
 2. Adriana Cornelia Voorbraak, geboren te Halsteren (NB) op 27 augustus 1855 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis van Simmeren en Bernardus de Graauw), overleden te Bergen op Zoom op 27 april 1905, begraven te Heerle (NB) op 29 april 1905, 49 jaar en 243 dagen oud. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 3 november 1884, op 29-jarige leeftijd met Wilhelmus Schuurbiers (38 jaar oud), arbeider en landbouwer, geboren te Lepelstraat (NB) op 20 mei 1846 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 14 januari 1922, 75 jaar en 239 dagen oud, zoon van Gommarus Schuurbiers en Geertruida Doggen.
 3. Laurentius Voorbraak, landbouwersknecht en arbeider, geboren te Halsteren (NB) op 18 september 1856 (doopgetuigen waren Cornelis van Simmeren en Petrus Hubertus Bervaes), overleden te Woensdrecht (NB) op 25 augustus 1909, 52 jaar en 341 dagen oud. Hij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 5 februari 1886, op 29-jarige leeftijd met Maria Catharina de Vos (23 jaar oud), arbeidster, geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1863.
 4. Adriana Susanna Voorbraak, geboren te Halsteren (NB) op 19 april 1858 (doopgetuigen waren Bernardus de Grauw en Petrus Hubertus Bervaes), overleden te Halsteren (NB) op 29 september 1858, 163 dagen oud.
 5. Joanna Maria Voorbraak, geboren te Halsteren (NB) op 16 juli 1859 (doopgetuigen waren Bernardus de Grauw en Martinus Johannes Elling), overleden te Halsteren (NB) op 11 september 1859, 57 dagen oud.
 6. Johannes Voorbraak, geboren te Bergen op Zoom op 10 oktober 1860 (RK), volgt onder X-cc.

IX-aq Anna Maria Schijvenaars, geboren te Steenbergen op 1 april 1821 (RK), dochter van Johannes Petrus Schijvenaars en Petronella van Etten (VIII-w). Zij is getrouwd te Steenbergen op 20 mei 1859, op 38-jarige leeftijd (1) met Johannes Rens (43 jaar oud), timmerman, geboren te Steenbergen in het jaar 1816 (RK), zoon van Laurentius Rens en Maria Schoen. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Laurens Rens, geboren op 27 februari 1860 (RK).
Zij is getrouwd te Steenbergen op 16 augustus 1861, op 40-jarige leeftijd (2) met Adrianus Uijtdewilligen (25 jaar oud), timmerman, geboren te Wouw (NB) op 10 december 1835 (RK), wonende te Kapelle (Zeeland), zoon van Gerardus Uijtdewilligen en Maria Catharina Govers. Uit dit huwelijk:
 1. Gerard Jan Uijtdewilligen, geboren te Steenbergen op 21 september 1862 (RK), volgt onder X-cd.

X-a Adrianus Bol, gedoopt te Bergen op Zoom op 19 april 1791 (RK), overleden te Breda op 19 september 1852, 61 jaar en 153 dagen oud, zoon van Cornelius Bol en Joanna Veraert (IX-a). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 30 januari 1817, op 25-jarige leeftijd met Dionisia Eijskens, Dijmphma (22 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom (Zuidgeest) in het jaar 1795 (RK). Uit dit huwelijk:

 1. Theodorus Cornelis Bol, geboren te Breda op 30 januari 1818, overleden aldaar op 3 december 1819, 1 jaar en 307 dagen oud.
 2. Joseph Johannes Bol, geboren te Breda op 21 maart 1819. Hij is getrouwd te Breda op 22 juni 1843, op 24-jarige leeftijd met Petronella Johanna van Lingen (18 jaar oud), geboren te Breda in het jaar 1825.
 3. Petrus Adrianus Bol, geboren te Breda op 25 november 1820.
 4. Johannes Baptist Bol, geboren te Breda op 27 december 1821, overleden aldaar op 11 januari 1822, 15 dagen oud.
 5. Johanna Francina Cecilia Bol, geboren te Breda op 21 november 1822.
 6. Catharina Adriana Bol, geboren te Breda op 22 december 1824. Zij is getrouwd te Breda op 17 augustus 1853, op 28-jarige leeftijd met Ferdinand Albertus Wubbe (26 jaar oud), geboren te Zaandam in het jaar 1827.

X-b Josephus Bol, vleeshouwer, gedoopt te Bergen op Zoom op 17 september 1792 (RK), overleden aldaar op 26 april 1857, 64 jaar en 221 dagen oud, zoon van Cornelius Bol en Joanna Veraert (IX-a). Hij is getrouwd te Steenbergen op 13 oktober 1817, op 25-jarige leeftijd (1) met Cornelia Vermeeren (21 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1796, overleden te Bergen op Zoom op 13 juni 1831, 35 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Cornelis Bol, geboren te Bergen op Zoom op 5 oktober 1818 (doopgetuigen waren Arnoldus Straatman en Martinus Daverveldt), overleden te Bergen op Zoom op 20 februari 1870, 51 jaar en 138 dagen oud.
 2. Cornelis Adrianus Johannes Bol, geboren te Bergen op Zoom op 4 april 1820 (doopgetuigen waren Arnoldus Straatman en Martinus Daverveldt), overleden te Bergen op Zoom op 22 november 1824, 4 jaar en 232 dagen oud.
 3. Christianus Bol, geboren te Bergen op Zoom op 13 januari 1823 (doopgetuigen waren Arnoldus Straatman en Franciscus van Tongeren), overleden te Bergen op Zoom op 7 februari 1823, 25 dagen oud.
 4. Johanna Bol, geboren te Bergen op Zoom op 12 augustus 1824 (doopgetuigen waren Arnoldus Straatman en Franciscus van Tongeren). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 15 mei 1845, op 20-jarige leeftijd met Martinus Smulders (28 jaar oud), horlogemaker, geboren te Oirschot (NB) op 21 oktober 1816, wonende te Bergen op Zoom.
Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 1 februari 1836, op 43-jarige leeftijd (2) met Maria Cornelia Hopmans (27 jaar oud), gedoopt te Bergen op Zoom op 22 juni 1808 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Petrus van Opdorp en Maria Castelijn), overleden te Bergen op Zoom op 31 juli 1877, 69 jaar en 39 dagen oud. Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Bol, geboren te Bergen op Zoom op 21 november 1836 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Adrianus van Genk en Johannes Baptist Martinus Feijen), overleden te Bergen op Zoom op 18 januari 1837, 58 dagen oud.
 2. Gerardus Cornelis Bol, vleeshouwer, geboren te Bergen op Zoom op 2 december 1837 (RK) (doopgetuigen waren Johannes Laurentius Hopmans en Cornelis Adrianus van Genk), overleden te Bergen op Zoom op 12 januari 1878, 40 jaar en 41 dagen oud. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 30 juni 1873, op 35-jarige leeftijd met Maria Cornelia Vergroesen (30 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 4 maart 1843 (doopgetuigen waren Johannes Alder en Cornelis Pauwelijn), overleden op 1 februari 1907, 63 jaar en 334 dagen oud, dochter van Johannes Adrianuszoon Vergroesen en Anna van den Boom.
  (Zij is later getrouwd te Bergen op Zoom op 13 juni 1882, op 39-jarige leeftijd met Antonius Johannes Lambertus Maas (33 jaar oud), boekhouder en directeur van een suikerfabriek, geboren te Tilburg in het jaar 1849, wonende te Bergen op Zoom, overleden aldaar op 6 februari 1907, 58 jaar oud.)
 3. Anna Adriana Bol, geboren te Bergen op Zoom op 6 mei 1839 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Adrianus van Genk en Johannes Baptist Martinus Feijen), overleden te Bergen op Zoom op 29 november 1919, 80 jaar en 207 dagen oud.
 4. Helena Delphina Christiana Bol, geboren te Bergen op Zoom op 2 augustus 1841 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Adrianus van Genk en Johannes Baptist Martinus Feijen), overleden te Bergen op Zoom op 28 augustus 1842, 1 jaar en 26 dagen oud.
 5. Johannes Laurentius Antonius Bol, geboren te Bergen op Zoom op 12 oktober 1846 (RK) (doopgetuigen waren Johannes Laurentius Hopmans en Christianus Bol), overleden te Bergen op Zoom op 6 juni 1848, 1 jaar en 238 dagen oud.
 6. Laurentius Cornelis Wilhelmus Bol, koopman, geboren te Bergen op Zoom op 24 april 1849 (RK) (doopgetuigen waren Johannes Baptist Martinus Feijen en Jacoba Laurentius la Fontijn), overleden in het jaar 1911, 62 jaar oud. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 5 augustus 1878, op 29-jarige leeftijd met Louisa Maria Petronella la Fontijn (20 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 15 december 1857 (doopgetuigen waren Eduardus Laurentius de Bruijn en Frederik Alder), wonende te Bergen op Zoom (Fortuinstraat A 61).
 7. Wilhelmus Deodatus Bol, geboren te Bergen op Zoom op 29 september 1853 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Antonius Trimbos en Pieter Koopman), wonende te Bergen op Zoom (Zuivelstraat H 13), overleden te Bergen op Zoom op 28 december 1853, 90 dagen oud.

X-c Christianus Bol, logementshouder, kastelein en koffiehuishouder, gedoopt te Bergen op Zoom op 19 november 1798 (RK), overleden aldaar op 21 januari 1869, 70 jaar en 63 dagen oud, zoon van Cornelius Bol en Joanna Veraert (IX-a). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 20 mei 1824, op 25-jarige leeftijd met Ida Damen (24 jaar oud), gedoopt te Bergen op Zoom op 10 oktober 1799 (RK) (doopgetuigen waren Digmannus Damen en Margaretha van Ryen), overleden te Bergen op Zoom op 28 april 1866, 66 jaar en 200 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Adriana Bol, geboren te Bergen op Zoom op 5 april 1825 (doopgetuigen waren Adrianus Damen en Gerardus Bol), overleden te Eindhoven (Woensel) op 21 januari 1891, 65 jaar en 291 dagen oud. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 31 mei 1865, op 40-jarige leeftijd met Pieter Hollanders (36 jaar oud), geboren te Oosterhout in het jaar 1829.
 2. Anna Cornelia Bol, geboren te Bergen op Zoom op 16 november 1827 (doopgetuigen waren Franciscus Christinus van Drunen en Albertus Brouwer), overleden te Rosmalen op 26 maart 1883, 55 jaar en 130 dagen oud.
 3. Josephus Bol, geboren te Bergen op Zoom op 7 september 1829 (doopgetuigen waren Adrianus Damen en Henricus Gussenhoven), overleden te Bergen op Zoom op 19 januari 1831, 1 jaar en 134 dagen oud.
 4. Antonetta Dionisia Bol, geboren te Bergen op Zoom op 11 mei 1832 (doopgetuigen waren Leonardus Adrianus Bol en Matthijs Klous), overleden te Bergen op Zoom op 10 april 1834, 1 jaar en 334 dagen oud.
 5. Anna Catharina Francisca Bol, geboren te Bergen op Zoom op 9 januari 1834 (doopgetuigen waren Adrianus Damen en Machiel Deutz), overleden te Bergen op Zoom op 25 januari 1897, 63 jaar en 16 dagen oud.
 6. Johannes Bol, geboren te Bergen op Zoom op 29 maart 1836 (doopgetuigen waren Adrianus Damen en Antonius Damen), overleden te Bergen op Zoom op 26 september 1836, 181 dagen oud.
 7. Adrianus Bol, geboren te Bergen op Zoom op 13 juni 1839 (doopgetuigen waren Antonius Damen en Marcus de Vries), overleden te Bergen op Zoom op 30 mei 1840, 352 dagen oud.

X-d Adrianus Leonardus Bol, vleeshouwer, tapper en slager, gedoopt te Bergen op Zoom op 13 juli 1804 (RK), overleden aldaar op 15 september 1854, 50 jaar en 64 dagen oud, zoon van Cornelius Bol en Joanna Veraert (IX-a). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 5 december 1833, op 29-jarige leeftijd met Anna Elizabeth Scheinberger (30 jaar oud), geboren te Roosendaal op 11 februari 1803, gedoopt aldaar op 13 februari 1803 (gereformeerd), wonende te Bergen op Zoom. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Leonardus Bol, geboren te Bergen op Zoom op 10 januari 1828 (RK).
 2. Josephus Bol, geboren te Bergen op Zoom op 11 januari 1834 (RK) (doopgetuigen waren Christianus Bol en Cornelis Geijsen), overleden te Borgerhout (BelgiŽ) op 16 januari 1892, 58 jaar en 5 dagen oud.
 3. Ida Cornelia Bol, geboren te Bergen op Zoom op 10 november 1835 (RK).
 4. Dina Christina Bol, geboren te Bergen op Zoom op 15 februari 1837 (RK) (doopgetuigen waren Johann Govard Karel Schmitz en Albertus de Wit), overleden te Bergen op Zoom op 9 september 1849, 12 jaar en 206 dagen oud.
 5. Johanna Adriana Bol, geboren te Bergen op Zoom op 24 februari 1839 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis de Kort en Paulus Hendrik Bregt), overleden te Antwerpen (BelgiŽ) in het jaar 1883, 44 jaar oud.
 6. Gerardus Bol, geboren te Bergen op Zoom op 30 juni 1841 (RK) (doopgetuigen waren Rudolf Bram en Johannes Franciscus Meeus).

X-e Johannes Antonius Schoutens, kleermaker, geboren te Bergen op Zoom op 18 augustus 1818 (RK), overleden te Brussel (BelgiŽ) op 11 december 1870, 52 jaar en 115 dagen oud, zoon van Joannes Petrus Schoutens (IX-b) en Antonetta Ooms. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 8 mei 1845, op 26-jarige leeftijd met Anna Maria Ligtenberg (26 jaar oud), dienstbode, geboren te Steenbergen op 17 november 1818, overleden te Halsteren (NB) op 4 juni 1880, 61 jaar en 200 dagen oud, dochter van Gerardus Ligtenberg en Anna Catharina Koch. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Johannes Schoutens, geboren te Bergen op Zoom op 21 december 1845 (doopgetuigen waren Hermanus Coenen en Mattheus Bens), overleden te Brussel (BelgiŽ) op 13 januari 1868, 22 jaar en 23 dagen oud.
 2. Anna Catharina Petronella Schoutens, geboren te Bergen op Zoom op 22 september 1848 (doopgetuigen waren Sebastianus Verdult en Jacob Hibbel).

X-f Petronella Jacoba Maria Schoutens, geboren te Bergen op Zoom op 14 augustus 1820 (RK), overleden aldaar op 5 februari 1860, 39 jaar en 175 dagen oud, dochter van Joannes Petrus Schoutens (IX-b) en Antonetta Ooms. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 8 februari 1844, op 23-jarige leeftijd met Petrus Cornelis Camauer (35 jaar oud), huisschilder, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1809. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Johanna Camauer, geboren te Bergen op Zoom op 28 december 1844.
 2. Antonetta Jacoba Camauer, geboren te Bergen op Zoom op 1 januari 1847.
 3. Maria Jacoba Johanna Camauer, geboren te Bergen op Zoom op 25 oktober 1848, overleden te Made en Drimmelen (NB) op 29 augustus 1901, 52 jaar en 308 dagen oud.
 4. Maria Johanna Camauer, geboren te Bergen op Zoom op 23 augustus 1851, overleden aldaar op 4 juli 1855, 3 jaar en 315 dagen oud.
 5. Petrus Adrianus Camauer, geboren te Bergen op Zoom op 9 december 1856, overleden aldaar op 5 februari 1857, 58 dagen oud.
 6. Laurentina Petronella Camauer, geboren te Bergen op Zoom op 12 juli 1859, overleden aldaar op 5 juni 1880, 20 jaar en 329 dagen oud.

X-g Cornelis Johannes Schoutens, pettenmaker, geboren te Bergen op Zoom op 17 december 1824 (RK), overleden te Oud en Nieuw Gastel op 8 februari 1892, 67 jaar en 53 dagen oud, zoon van Joannes Petrus Schoutens (IX-b) en Antonetta Ooms. Hij is getrouwd te Etten-Leur (NB) op 16 augustus 1853, op 28-jarige leeftijd met Theresia Luijten (27 jaar oud), geboren te Hoeven (NB) op 22 maart 1826 (RK), overleden te Oud en Nieuw Gastel op 21 augustus 1891, 65 jaar en 152 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Cornelis Schoutens, geboren te Etten-Leur (NB) op 29 april 1855 (RK), volgt onder XI-a.
 2. Antonetta Schoutens, geboren te Hoeven (NB) op 29 april 1856 (RK), wonende te Oudenbosch. Zij is getrouwd te Oudenbosch op 21 oktober 1878, op 22-jarige leeftijd met Hermanus Cornelis Graste (25 jaar oud), geboren te Oudenbosch in het jaar 1853.
 3. Cornelia Johanna Schoutens, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 6 november 1858 (RK), volgt onder XI-b.
 4. Antonie Schoutens, geboren te Gastel (NB) op 29 maart 1861 (RK), volgt onder XI-c.
 5. Cornelis Johannis Schoutens, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 7 februari 1863 (RK).
 6. Charles Carolus Schoutens, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 9 juni 1865 (RK), overleden te Oisterwijk op 13 april 1942, 76 jaar en 308 dagen oud. Hij was gehuwd met Helena Francisca Hoffman.

X-h Marianna Henrietta Theewis, geboren te Bergen op Zoom op 8 maart 1827, overleden te Nijmegen op 6 februari 1903, 75 jaar en 335 dagen oud, dochter van Ignatius Theewis en Jacoba Maria Schoutens (IX-c). Zij is getrouwd te Vlissingen op 18 november 1863, op 36-jarige leeftijd met Frans Heineman (37 jaar oud), fortopzichter, geboren te Gorinchem in het jaar 1826. Uit dit huwelijk:

 1. Willem Jacobus Heineman, sergeant vuurwerker. Hij is getrouwd te den Helder op 27 augustus 1892 met Wilhelmina Krusenbaum, geboren te Duisburg (Duitsland).

X-i Antonetta Catharina Theewis, geboren te Bergen op Zoom op 16 januari 1829, dochter van Ignatius Theewis en Jacoba Maria Schoutens (IX-c). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 22 februari 1856, op 27-jarige leeftijd met Wilhelmus Jorissen (40 jaar oud), tamboer-majoor, geboren te Huissen (Gelderland) op 3 juni 1815, wonende te Vlissingen. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrikus Leonardus Jorissen, geboren te Maastricht op 31 maart 1857.

X-j Rosalia Helena Petronella Theewis, geboren te Bergen op Zoom op 21 juni 1832, dochter van Ignatius Theewis en Jacoba Maria Schoutens (IX-c). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 5 augustus 1852, op 20-jarige leeftijd met Robert Rodolphe Marbais (24 jaar oud), ijzergieter, geboren te Charleroi (BelgiŽ) in het jaar 1828, wonende te Bergen op Zoom. Uit dit huwelijk:

 1. Gustaaf Antonius Marbais, geboren te Bergen op Zoom op 8 mei 1852 (doopgetuigen waren Lambertus Franken en Henricus Cremers), wonende te Bergen op Zoom (Engelsestraat F 59).
  Opmerkingen: Bij huwelijk tussen Robert Rodolphe Marbais en R.H. Petronella Theewis op 05-08-1852 is het kind erkend.
  Hij is getrouwd te Vught op 18 september 1902, op 50-jarige leeftijd met Johanna Adriana Vugts (32 jaar oud), geboren te Vught op 14 oktober 1869.

X-k Frederica Elisabeth Jacoba Theewis, geboren te Bergen op Zoom op 24 april 1835, dochter van Ignatius Theewis en Jacoba Maria Schoutens (IX-c). Zij is getrouwd te Breda op 20 juni 1866, op 31-jarige leeftijd met Nicolaas Laseur, geboren te Amersfoort. Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba Maria Laseur, geboren in het jaar 1868. Zij is getrouwd te Arnhem op 22 augustus 1894, op 26-jarige leeftijd met Frans van Beek (26 jaar oud), fourier, geboren in het jaar 1868.

X-l Anna Maria Carolina Theewis, geboren te Bergen op Zoom op 31 oktober 1837, overleden te Breda op 24 januari 1910, 72 jaar en 85 dagen oud, dochter van Ignatius Theewis en Jacoba Maria Schoutens (IX-c). Zij is getrouwd te Maastricht op 25 februari 1863, op 25-jarige leeftijd met Egbert Nieuwenhuis (29 jaar oud), administrateur, geboren te Kampen in het jaar 1834. Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba Maria Nieuwenhuis, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1871. Zij is getrouwd te Middelburg op 29 augustus 1894, op 23-jarige leeftijd met Petrus Oswaldus Kraivanger (29 jaar oud), rijksambtenaar, geboren te den Haag in het jaar 1865.

X-m Johannes Adrianus Martelmans, landbouwer en burgemeester, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 19 november 1830, overleden aldaar op 29 december 1908, 78 jaar en 40 dagen oud, zoon van Pieter Martelmans en Maria Catharina Schoutens (IX-d). Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 22 juni 1855, op 24-jarige leeftijd (1) met zijn nicht Dorothea Johanna van Oolen (26 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 16 juni 1829 (RK), overleden aldaar op 8 oktober 1870, 41 jaar en 114 dagen oud, dochter van Johannes van Oolen en Anna Elisabeth Martelmans. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Johannes Martelmans, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 3 juni 1856, overleden aldaar op 18 december 1869, 13 jaar en 198 dagen oud.
 2. Anna Elizabeth Maria Martelmans, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 6 juli 1857, overleden te Bergen op Zoom op 30 juli 1857, 24 dagen oud.
 3. Anna Elizabeth Martelmans, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 24 maart 1859, volgt onder XI-d.
 4. Maria Adriana Martelmans, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 13 mei 1860, overleden aldaar op 12 november 1860, 183 dagen oud.
 5. Maria Catharina Anna Martelmans, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 28 maart 1862, volgt onder XI-e.
 6. Dorothea Adriana Martelmans, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 16 mei 1864, overleden aldaar op 21 juni 1864, 36 dagen oud.
 7. Johannes Adrianus Jacobus Martelmans, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 28 februari 1867, overleden aldaar op 27 oktober 1868, 1 jaar en 242 dagen oud.
Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 1 september 1880, op 49-jarige leeftijd (2) met Melanie Anna Catharina Dimphna Veraart (26 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 22 december 1853, overleden aldaar op 18 oktober 1881, 27 jaar en 300 dagen oud.

X-n Anna Maria de Wit, geboren te Steenbergen op 19 december 1826 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB), overleden aldaar op 19 december 1904, 78 jaar oud, dochter van Adrianus de Wit en Adriana Schoutens (IX-e). Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 8 juni 1855, op 28-jarige leeftijd met Cornelis van Hooff (29 jaar oud), landbouwer, geboren te Halsteren (NB) op 21 augustus 1825 (RK) (doopgetuigen waren Piet van Wezel en Pieter de Grauw), wonende te Halsteren (Auvergnepolder), overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 16 maart 1887, 61 jaar en 207 dagen oud, zoon van Laurentius van Hooff en Dorothea Smits. Uit dit huwelijk:

 1. Laurentius Adrianus van Hooff, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 12 juni 1856 (RK), wonende te Steenbergen, overleden aldaar op 31 juli 1947, 91 jaar en 49 dagen oud.
 2. Adrianus Cornelis van Hooff, landbouwer, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 10 december 1857 (RK), overleden te Halsteren (NB) op 25 februari 1942, 84 jaar en 77 dagen oud. Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 22 februari 1881, op 23-jarige leeftijd met Anna Elizabeth Martelmans, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 24 maart 1859, volgt onder XI-d.
 3. Cornelia Adriana Dorothea van Hooff, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 18 april 1859 (RK), wonende te Steenbergen, overleden aldaar op 21 december 1946, 87 jaar en 247 dagen oud.
 4. Adriana Dorothea Maria van Hooff, geboren te Nieuw Vossemeer op 5 januari 1861 (RK), volgt onder XI-f.
 5. Johannes Martinus Egidius van Hooff, landbouwer, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 15 september 1862 (RK), overleden aldaar op 19 december 1880, 18 jaar en 95 dagen oud.
 6. Dorothea Adriana van Hooff, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 9 juli 1865 (RK), overleden aldaar op 20 september 1865, 73 dagen oud.
 7. Petrus Martinus Johannes van Hooff, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 25 mei 1867 (RK), overleden aldaar op 8 oktober 1868, 1 jaar en 136 dagen oud.
 8. Dorothea Cornelia Adriana van Hooff, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 8 augustus 1868 (RK), volgt onder XI-g.

X-o Adriana Catharina de Wit, landbouwster, geboren te Steenbergen op 8 juni 1831 (RK), overleden aldaar op 28 februari 1915, 83 jaar en 265 dagen oud, dochter van Adrianus de Wit en Adriana Schoutens (IX-e). Zij is getrouwd te Steenbergen op 7 juni 1864, op 32-jarige leeftijd met Pieter de Wit (33 jaar oud), landbouwer, geboren te Oude Tonge (ZH) op 20 december 1830 (RK), overleden te Steenbergen op 23 februari 1895, 64 jaar en 65 dagen oud, zoon van Leendert de Wit en Maria Anna Eestermans. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Adriana de Wit, geboren te Steenbergen op 15 juli 1865 (RK), volgt onder XI-h.
 2. Adrianus Leonardus de Wit, geboren te Steenbergen op 24 juli 1866 (RK), wonende te Rucphen, overleden aldaar op 2 juli 1885, 18 jaar en 343 dagen oud.
 3. Adriana Cornelia Maria de Wit, geboren te Steenbergen op 28 januari 1869 (RK), overleden te Zevenbergen (NB) op 21 december 1939, 70 jaar en 327 dagen oud.
 4. Cornelia Catharina Helena de Wit, geboren te Steenbergen op 6 juni 1870 (RK), overleden aldaar op 4 juli 1870, 28 dagen oud.
 5. Leendert Adriaan Martien de Wit, geboren te Steenbergen op 20 oktober 1871 (RK), overleden aldaar op 30 september 1882, 10 jaar en 345 dagen oud.

X-p Leendert Pieter de Wit, landbouwer, geboren te Steenbergen op 31 januari 1836 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB), overleden te Steenbergen op 13 januari 1883, 46 jaar en 347 dagen oud, zoon van Adrianus de Wit en Adriana Schoutens (IX-e). Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 19 oktober 1864, op 28-jarige leeftijd met zijn nicht Cornelia Dorothea de Wit (23 jaar oud), landbouwster, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 7 juni 1841 (RK), wonende te Steenbergen, overleden aldaar op 27 augustus 1918, 77 jaar en 81 dagen oud, dochter van Leonardus de Wit en Petronella Smits. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Adriana Maria de Wit, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 24 augustus 1865 (RK), overleden aldaar op 5 september 1865, 12 dagen oud.
 2. Adrianus Martinus Leonardus Johannes de Wit, landbouwer, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 28 december 1866 (RK), overleden te Roosendaal op 21 mei 1938, 71 jaar en 144 dagen oud.
 3. Petronella Adriana Anna Maria de Wit, geboren te Steenbergen op 13 mei 1869 (RK), overleden aldaar op 26 mei 1904, 35 jaar en 13 dagen oud.
 4. Leendert Jan Paulus de Wit, geboren te Steenbergen op 26 juni 1870 (RK).
 5. Adriana Petronella Cornelia Maria de Wit, geboren te Steenbergen op 20 augustus 1871 (RK). Zij is getrouwd te Zevenbergen (NB) op 26 januari 1909, op 37-jarige leeftijd met Hendricus Cornelis Nollen (41 jaar oud), geboren te Zevenbergen (NB) op 21 juni 1867.
 6. Kornelis Martien Adriaan Maria de Wit, landbouwer, geboren te Steenbergen op 4 juni 1873 (RK), overleden aldaar op 13 juni 1937, 64 jaar en 9 dagen oud. Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 20 november 1923, op 50-jarige leeftijd met Melanie Maria Anna Adriana Veraart (37 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) in het jaar 1886, dochter van Jacobus Veraart en Adriana Maria Koenraad.
 7. Maria Elizabet Petronella de Wit, geboren te Steenbergen op 16 december 1874 (RK), overleden aldaar op 25 december 1874, 9 dagen oud.
 8. Anna Cornelia Petronella Maria de Wit, geboren te Steenbergen op 20 december 1875 (RK), volgt onder XI-i.
 9. Jan Martien de Wit, geboren te Steenbergen op 3 december 1876 (RK), overleden aldaar op 6 december 1876, 3 dagen oud.
 10. Pieter Jan Adriaan Maria de Wit, geboren te Steenbergen op 26 april 1878 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 10 juli 1941, 63 jaar en 75 dagen oud.
 11. Anna Maria Adriana Catharina de Wit, geboren te Steenbergen op 6 december 1879 (RK), volgt onder XI-j.
 12. Jan Martien de Wit, geboren te Steenbergen op 9 november 1880 (RK), overleden aldaar op 7 januari 1881, 59 dagen oud.
 13. Jan Martien de Wit, geboren te Steenbergen op 8 januari 1883 (RK). Hij is getrouwd te Zevenbergen op 28 januari 1914, op 31-jarige leeftijd met Gerarda Henrica Maria van Kinderen.

X-q Anna van Hooff, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 22 december 1832 (RK), overleden te Steenbergen op 11 februari 1860, 27 jaar en 51 dagen oud, dochter van Theodorus van Hooff (IX-f) en Barbara Swagemakers. Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 14 juni 1859, op 26-jarige leeftijd met Jacobus Looijen (26 jaar oud), landbouwer, geboren te Woensdrecht (NB) op 11 april 1833 (RK), overleden te Steenbergen op 25 april 1915, 82 jaar en 14 dagen oud.
(Hij is later getrouwd te Steenbergen op 5 april 1861, op 27-jarige leeftijd met Petronilla Adriana Matthijssen (25 jaar oud), landbouwster, geboren te Steenbergen in het jaar 1836 (RK), overleden aldaar op 5 augustus 1870, 34 jaar oud, dochter van Pieter Matthijsen en Adriana Servaas.) Uit dit huwelijk:

 1. Barbara Anna Cornelia Looijen, geboren te Steenbergen op 9 februari 1860 (RK), volgt onder XI-k.
 2. Frans Theodoor Looijen, geboren te Steenbergen op 9 februari 1860 (RK), volgt onder XI-l.

X-r Maria Catharina van Bavel, tapster en herbergierster, geboren te Steenbergen op 16 februari 1817 (RK), overleden aldaar op 30 januari 1907, 89 jaar en 348 dagen oud, dochter van Antonius van Bavel en Margaretha van Hooff (IX-h). Zij is getrouwd te Steenbergen op 25 november 1842 (getuigen waren Pieter Remmers, Quirijn van Gunst, Jan Frans Keninck en Adriaan Cornelis van Gaans), op 25-jarige leeftijd met Martien Hellemons (28 jaar oud), arbeider, gedoopt te Roosendaal op 22 september 1814 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis de Klerk en Elisabeth Kepers (voor Adriana van Nagtmaal)), overleden te Steenbergen op 24 juni 1862, 47 jaar en 275 dagen oud, zoon van Joannes Helmons en Joanna de Klerk. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Hellemons, geboren te Steenbergen op 17 mei 1843 (RK), volgt onder XI-m.
 2. Antonij Hellemons, geboren te Steenbergen op 5 november 1845 (RK), volgt onder XI-n.
 3. Joanna Hellemons, geboren te Steenbergen op 6 december 1849 (RK), volgt onder XI-o.
 4. Hendrik Hellemons, geboren te Steenbergen op 6 augustus 1852 (RK), volgt onder XI-p.
 5. Pieter Jan Hellemons, geboren te Steenbergen op 29 oktober 1853 (RK), volgt onder XI-q.
 6. Margaretha Hellemons, geboren te Steenbergen op 11 februari 1857 (RK), ongehuwd overleden aldaar op 12 augustus 1857, 182 dagen oud.
 7. Margaretha Hellemons, geboren te Steenbergen op 26 maart 1858 (RK), volgt onder XI-r.

X-s Pieter van Bavel, arbeider, geboren te Steenbergen op 30 januari 1830 (RK), overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 14 november 1923, 93 jaar en 288 dagen oud, zoon van Antonius van Bavel en Margaretha van Hooff (IX-h). Hij is getrouwd te Steenbergen op 18 augustus 1871, op 41-jarige leeftijd met Barbera van Bergen (28 jaar oud), dienstbode en arbeidster, geboren te Wouw (NB) op 19 juni 1843 (RK), overleden te Steenbergen op 29 november 1912, 69 jaar en 163 dagen oud, dochter van Johannes Arnoldus van Bergen en Adriana Elst. Uit dit huwelijk:

 1. Margaretha van Bavel, geboren te Steenbergen op 3 mei 1872 (RK), volgt onder XI-s.
 2. Antonij van Bavel, geboren te Steenbergen op 21 oktober 1873 (RK), overleden aldaar op 23 mei 1885, 11 jaar en 214 dagen oud.
 3. Adriana van Bavel, geboren te Steenbergen op 3 december 1874 (RK), volgt onder XI-t.
 4. Petronilla van Bavel, geboren te Steenbergen op 9 februari 1877 (RK), volgt onder XI-u.
 5. Jan Hendrik van Bavel, geboren te Steenbergen op 21 oktober 1879 (RK), volgt onder XI-v.
 6. Maria van Bavel, dienstbode, geboren te Steenbergen op 14 januari 1881 (RK), wonende te Dinteloord, overleden te Steenbergen op 31 december 1951, 70 jaar en 351 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 12 juni 1914, op 33-jarige leeftijd met Ludovicus Koenen (31 jaar oud), sigarenmaker, geboren te Bergen op Zoom op 12 december 1882 (RK), wonende te Steenbergen, zoon van Johannes Koenen en Maria van Broekhoven.
 7. Hendrik van Bavel, geboren te Steenbergen op 14 januari 1881, overleden aldaar op 18 januari 1881, 4 dagen oud.
 8. Joanna van Bavel, geboren te Steenbergen op 13 juni 1884 (RK), volgt onder XI-w.

X-t Elisabeth van Hoof, arbeidster, geboren te Halsteren (NB) op 13 juni 1838 (RK), wonende te Steenbergen (de Kladde), overleden te Halsteren (NB) op 16 april 1916, 77 jaar en 308 dagen oud, dochter van Laurens van Hooff (IX-i) en Dingena Roelants. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 2 januari 1863, op 24-jarige leeftijd (1) met Antonius Franciscus Demmers (28 jaar oud), arbeider, geboren te Halsteren (NB) op 9 april 1834 (RK) (doopgetuigen waren Antonius van Overvelden en Pieter van Wesel), wonende te Halsteren (Noordgeest), overleden te Halsteren (NB) op 1 juni 1871, 37 jaar en 53 dagen oud, zoon van Johannes Demmers en Catharina Geers. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Laurens Demmers, geboren te Halsteren (NB) op 30 maart 1863 (RK) (doopgetuigen waren Bernardus de Graauw en Petrus Hubertus Servaes), volgt onder XI-x.
 2. Laurens Demmers, geboren te Halsteren (NB) op 12 maart 1864 (RK) (doopgetuigen waren Adriaan van Simmeren en Pieter van Meel), overleden te Purmerend (NH) op 28 februari 1936, 71 jaar en 353 dagen oud. Hij is getrouwd te Purmerend (NH) op 12 februari 1887, op 22-jarige leeftijd met Dirkje Kerksloot (19 jaar oud), geboren te Purmerend (NH) in het jaar 1868.
 3. Pieter Demmers, geboren te Halsteren (NB) op 28 februari 1866 (RK) (doopgetuigen waren Bernardus de Graauw en Petrus Hubertus Bervaes), volgt onder XI-y.
 4. Leonardus Demmers, geboren te Halsteren (NB) op 1 april 1867 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus van Simmeren en Johannes Petrus van Dorst), volgt onder XI-z.
 5. Dingena Demmers, geboren te Halsteren (NB) op 15 maart 1869 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Hubertus Bervaes en Adriaan Groffen), overleden te Halsteren (NB) op 20 februari 1872, 2 jaar en 342 dagen oud.
 6. Catharina Demmers, geboren te Halsteren (NB) op 12 juni 1870 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Luykx en Petrus van Meel), overleden te Halsteren (NB) op 29 maart 1872, 1 jaar en 291 dagen oud.
 7. Antonius Demmers, kleermaker, geboren te Halsteren (NB) op 27 januari 1872 (RK) (doopgetuigen waren Bernardus de Graauw en Petrus Hubertus Bervaes), overleden te Halsteren (NB) op 16 juni 1955, 83 jaar en 140 dagen oud.
Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 23 juli 1886, op 48-jarige leeftijd (2) met Wilhelmus de Kok (56 jaar oud), timmerman, geboren te Halsteren (NB) op 6 februari 1830 (RK), overleden aldaar op 19 september 1912, 82 jaar en 226 dagen oud, zoon van Laurentius de Kok en Helena van Osta.

X-u Hendrik Schoutens, landbouwer, geboren te Steenbergen op 6 augustus 1844 (RK), wonende te Dinteloord (NB), overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 25 maart 1926, 81 jaar en 231 dagen oud, zoon van Kornelis Schoutens (IX-j) en Adriana Vermaat. Hij is getrouwd te Steenbergen op 23 augustus 1876, op 32-jarige leeftijd (1) met Anna Cornelia Tiberius (30 jaar oud), dienstbode, geboren te Steenbergen op 24 augustus 1845 (RK), wonende te Dinteloord (NB), overleden aldaar op 16 december 1895, 50 jaar en 114 dagen oud, dochter van Martien Tiberius en Joanna Roovers. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Martinus Schoutens, geboren te Dinteloord (NB) op 15 juni 1877, overleden aldaar op 30 maart 1957, 79 jaar en 288 dagen oud.
 2. Martinus Johannis Schoutens, geboren te Dinteloord (NB) op 19 oktober 1878, overleden te Steenbergen op 12 juli 1964, 85 jaar en 267 dagen oud.
 3. Adrianus Cornelis Schoutens, geboren te Dinteloord (NB) op 31 december 1879, overleden aldaar op 20 januari 1880, 20 dagen oud.
 4. Adrianus Cornelis Schoutens, geboren te Dinteloord (NB) op 2 januari 1881, volgt onder XI-aa.
 5. Adriana Johanna Theodora Schoutens, geboren te Dinteloord (NB) op 10 februari 1882, overleden aldaar op 2 mei 1882, 81 dagen oud.
 6. Adriana Johanna Theodora Schoutens, geboren te Dinteloord (NB) op 6 april 1883, wonende aldaar, overleden te Steenbergen op 8 januari 1959, 75 jaar en 277 dagen oud.
 7. Johannis Petrus Schoutens, geboren te Dinteloord (NB) op 16 augustus 1884, overleden aldaar op 27 augustus 1884, 11 dagen oud.
 8. Johannis Hendrikus Petrus Schoutens, landbouwer, geboren te Dinteloord (NB) op 15 oktober 1887, overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 1 april 1920, 32 jaar en 169 dagen oud.
 9. Johanna Helena Adriana Schoutens, geboren te Dinteloord (NB) op 19 april 1889, overleden te Etten-Leur (NB) op 9 mei 1917, 28 jaar en 20 dagen oud.
 10. Petrus Mattheus Schoutens, geboren te Dinteloord (NB) op 26 februari 1894 (RK), volgt onder XI-ab.
Hij is getrouwd te Roosendaal op 24 augustus 1898, op 54-jarige leeftijd (2) met Cornelia Maria Hermus (39 jaar oud), landbouwster, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 10 februari 1859 (RK), wonende aldaar, overleden aldaar op 27 november 1942, 83 jaar en 290 dagen oud, dochter van Cornelis Hermus en Maria Catharina Loos.

X-v Adriaan Kornelis Schoutens, landbouwer, geboren te Steenbergen op 25 januari 1849 (RK), wonende te Dinteloord (NB), overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 22 november 1922, 73 jaar en 301 dagen oud, zoon van Kornelis Schoutens (IX-j) en Adriana Vermaat. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 22 juni 1891, op 42-jarige leeftijd met Joanna Hertogs (31 jaar oud), geboren te Steenbergen op 8 oktober 1859 (RK), wonende te Bergen op Zoom, te Woensdrecht (NB) en te Dinteloord (NB), overleden te Woensdrecht (NB) op 16 januari 1942, 82 jaar en 100 dagen oud, dochter van Jacobus Hertogs en Catharina Groffen. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Hendrikus Schoutens, landbouwer, geboren te Dinteloord (NB) op 30 juni 1892, wonende te Nieuw-Vossemeer (NB), overleden aldaar op 30 september 1963, 71 jaar en 92 dagen oud. Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 27 februari 1935, op 42-jarige leeftijd met Laurina Catharina Hellemons (37 jaar oud), geboren te Steenbergen op 3 mei 1897 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB) en te Roosendaal, dochter van Martien Hellemons (XII-j) en Cornelia Meeus.
 2. Jacobus Adrianus Schoutens, geboren te Dinteloord (NB) op 30 juni 1892 (RK), volgt onder XI-ac.
 3. Adriana Catharina Schoutens, geboren te Dinteloord (NB) op 5 augustus 1893, wonende te Woensdrecht (NB), overleden aldaar op 10 augustus 1943, 50 jaar en 5 dagen oud.
 4. Catharina Adriana Johanna Schoutens, geboren te Dinteloord (NB) op 30 april 1897, overleden aldaar op 15 februari 1900, 2 jaar en 291 dagen oud.
 5. Adrianus Mattheus Schoutens, landbouwer, geboren te Dinteloord (NB) op 23 juli 1899. Hij is getrouwd te Steenbergen op 3 juni 1931, op 31-jarige leeftijd met Maria Petronella Schoutens (34 jaar oud), geboren te Steenbergen op 5 april 1897 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB), dochter van Hendrik Kornelis Schoutens (X-ag) en Petronilla Fraters.
 6. Mattheus Hendricus Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 29 mei 1904, overleden aldaar op 1 november 1916, 12 jaar en 156 dagen oud.

X-w Pieternella Schoutens, arbeidster, geboren te Halsteren (NB) op 9 januari 1834 (RK), wonende te Lepelstraat (NB), overleden aldaar op 11 januari 1892, 58 jaar en 2 dagen oud, dochter van Johannes Theodorus Schoutens (IX-k) en Dorothea Bernaards. Zij is getrouwd te Steenbergen op 26 oktober 1859, op 25-jarige leeftijd met Jacobus Brands (28 jaar oud), arbeider, geboren te Halsteren (NB) op 28 maart 1831 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus de Keyzer en Simon van Loon), wonende te Halsteren (Noordgeest) en te Steenbergen, overleden aldaar op 28 augustus 1871, 40 jaar en 153 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Dorothea Brands, geboren te Steenbergen op 10 maart 1860 (RK), volgt onder XI-ad.
 2. Adriana Brands, geboren te Steenbergen op 17 februari 1862 (RK), volgt onder XI-ae.
 3. Adriaan Brands, geboren te Steenbergen op 21 mei 1865 (RK), volgt onder XI-af.
 4. Maria Brands, mutsenwaster, geboren te Steenbergen op 18 november 1867 (RK), wonende te Halsteren (NB), overleden aldaar op 4 februari 1940, 72 jaar en 78 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 12 juni 1896, op 28-jarige leeftijd met Johannes Voeten (32 jaar oud), hoefsmid, geboren te Oude Tonge (ZH) in het jaar 1864, overleden te Halsteren (NB) op 29 juni 1907, 43 jaar oud.
 5. Jan Brands, geboren te Steenbergen op 19 september 1869 (RK), volgt onder XI-ag.

X-x Jan Theodorus Schoutens, tapper en herbergier, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 8 oktober 1835 (RK), wonende te Steenbergen, overleden aldaar op 1 september 1893, 57 jaar en 328 dagen oud, zoon van Johannes Theodorus Schoutens (IX-k) en Dorothea Bernaards. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 15 juni 1874, op 38-jarige leeftijd met Anna Cornelia de Keijzer (25 jaar oud), arbeidster, geboren te Wouw (NB) op 22 februari 1849 (RK), wonende te Steenbergen, overleden aldaar op 18 mei 1932, 83 jaar en 86 dagen oud, dochter van Adrianus de Keijzer en Anna Cornelia Tiberius.
(Zij was later gehuwd met N.N..) Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Cornelia Schoutens, geboren te Steenbergen op 7 mei 1875 (RK), wonende te Breda, te Bergen op Zoom, te Oudenbosch en te Antwerpen (BelgiŽ).
 2. Adriana Catharina Schoutens, geboren te Dinteloord op 13 maart 1878 (RK), volgt onder XI-ah.
 3. Dorothea Schoutens, geboren te Steenbergen op 19 juni 1879 (RK), wonende te Oud en Nieuw Gastel (NB), overleden te Roosendaal op 10 februari 1961, 81 jaar en 236 dagen oud. Zij is getrouwd te Roosendaal op 2 december 1919, op 40-jarige leeftijd met Frederik Willem van Aerde (44 jaar oud), varensgezel, geboren te Terneuzen in het jaar 1875.
 4. Jan Adriaan Schoutens, geboren te Steenbergen op 16 oktober 1881 (RK), wonende te Antwerpen (BelgiŽ) en te Rotterdam.
 5. Jan Theodorus Schoutens, geboren te Steenbergen op 14 mei 1886 (RK), overleden aldaar op 24 juli 1886, 71 dagen oud.

X-y Catharina Schoutens, winkelierster, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 17 november 1836 (RK), wonende te Steenbergen, overleden te Roosendaal op 12 januari 1920, 83 jaar en 56 dagen oud, dochter van Johannes Theodorus Schoutens (IX-k) en Dorothea Bernaards. Zij is getrouwd te Steenbergen op 16 januari 1874, op 37-jarige leeftijd met Petrus Adrianus Beens (41 jaar oud), schipper (binnengaats), geboren te Roosendaal op 21 mei 1832 (RK), overleden te Dordrecht op 13 augustus 1874, 42 jaar en 84 dagen oud, zoon van Arnoldus Beens en Maria van Geel. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Jan Beens, geboren te Steenbergen op 23 oktober 1874 (RK), volgt onder XI-ai.

X-z Maria Petronilla Schoutens, dienstbode, geboren te Steenbergen op 2 augustus 1843 (RK), overleden aldaar op 31 augustus 1921, 78 jaar en 29 dagen oud, dochter van Adriaan Schoutens (IX-l) en Joanna Huijgens. Zij is getrouwd te Steenbergen op 8 mei 1872, op 28-jarige leeftijd met Willem Kostermans (28 jaar oud), voerman en koopman, geboren te Steenbergen op 24 april 1844 (RK), overleden aldaar op 24 december 1933, 89 jaar en 244 dagen oud, zoon van Marijn Kostermans en Petronilla van de Kar. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Marijn Kostermans, onderwijzer, geboren te Steenbergen op 31 december 1872 (RK).
 2. Johanna Antonetta Kostermans, geboren te Steenbergen op 18 maart 1874 (RK), overleden aldaar op 26 september 1956, 82 jaar en 192 dagen oud.
 3. Antonetta Petronilla Kostermans, geboren te Steenbergen op 28 oktober 1875 (RK), wonende te Halsteren (NB) en te Steenbergen, overleden aldaar op 17 september 1954, 78 jaar en 324 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 28 augustus 1906, op 30-jarige leeftijd met Johannes Jozephus van Haaren (26 jaar oud), kantoorbediende, geboren te Berghem (BelgiŽ) in het jaar 1880.
 4. Marijn Frans Kostermans, geboren te Steenbergen op 26 maart 1878 (RK), overleden aldaar op 22 augustus 1878, 149 dagen oud.

X-aa Catharina Schoutens, mutsenwaschter, geboren te Steenbergen op 29 augustus 1849 (RK), wonende te Nieuw Vossemeer (NB), overleden te Steenbergen op 21 november 1921, 72 jaar en 84 dagen oud, dochter van Adriaan Schoutens (IX-l) en Joanna Huijgens. Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 4 november 1884, op 35-jarige leeftijd met Christiaan Stoffelen (40 jaar oud), bakker, geboren te Steenbergen op 23 december 1843 (RK), overleden aldaar op 8 december 1909, 65 jaar en 350 dagen oud, zoon van Petrus Stoffelen en Elizabet Geers. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Petrus Stoffelen, correspondent, geboren te Steenbergen op 10 november 1885 (RK), wonende te Goirle (NB), overleden te Steenbergen op 6 juni 1952, 66 jaar en 209 dagen oud. Hij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 20 juni 1922, op 36-jarige leeftijd met Catharina Stoffers (28 jaar oud), geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1894.
 2. Joanna Elizabet Stoffelen, geboren te Steenbergen op 24 oktober 1886 (RK), overleden aldaar op 19 november 1886, 26 dagen oud.
 3. Elizabet Pieternella Stoffelen, geboren te Steenbergen op 13 september 1887 (RK), overleden aldaar op 22 september 1887, 9 dagen oud.
 4. Marinus Petrus Stoffelen, geboren te Steenbergen op 18 oktober 1890 (RK), overleden aldaar op 24 oktober 1890, 6 dagen oud.
 5. Maria Elisabeth Stoffelen, geboren te Steenbergen op 27 september 1891 (RK), overleden aldaar op 27 juni 1898, 6 jaar en 273 dagen oud.

X-ab Frans Pieter Schoutens, bakker, geboren te Steenbergen op 29 januari 1855 (RK), wonende te Nieuw Vossemeer en te Breda, overleden aldaar op 24 oktober 1890, 35 jaar en 268 dagen oud, zoon van Adriaan Schoutens (IX-l) en Joanna Huijgens. Hij is getrouwd te Roosendaal op 28 april 1880, op 25-jarige leeftijd (1) met Joanna Lambregts (22 jaar oud), geboren te Roosendaal op 11 december 1857, wonende te Breda, overleden aldaar op 26 januari 1887, 29 jaar en 46 dagen oud, dochter van Cornelis Lambregts en Anna Cornelia Beens. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Johanna Schoutens, geboren te Breda op 7 januari 1882 (RK), wonende te Roosendaal en te den Haag. Zij is getrouwd te Roosendaal op 29 mei 1906, op 24-jarige leeftijd met Pieter Jan Beens, geboren te Steenbergen op 23 oktober 1874 (RK), volgt onder XI-ai.
 2. Adrianus Petrus Cornelis Schoutens, geboren te Breda op 25 maart 1883, overleden aldaar op 28 mei 1883, 64 dagen oud.
 3. Catharina Maria Schoutens, geboren te Breda op 24 september 1885 (RK), volgt onder XI-aj.
 4. Maria Cornelia Schoutens, geboren te Breda op 13 november 1886.
Hij is getrouwd te Ginneken en Bavel (NB) op 3 juni 1887, op 32-jarige leeftijd (2) met Hendrica Elisabeth Mulders (31 jaar oud), geboren te Deventer in het jaar 1856, overleden te Breda op 7 december 1915, 59 jaar oud. Uit dit huwelijk:
 1. Antonetta Hendrica Adriana Schoutens, geboren te Breda op 14 juni 1888, volgt onder XI-ak.
 2. Pieternella Francisca Maria Schoutens, geboren te Breda op 13 december 1889, overleden aldaar op 1 november 1957, 67 jaar en 323 dagen oud. Zij is getrouwd te Teteringen (NB) op 4 februari 1914, op 24-jarige leeftijd met Johannes Cornelis Dirven (24 jaar oud), geboren te Oosterhout in het jaar 1890.

X-ac Hendrik Kornelis Theodoor Schoutens, timmerman, geboren te Steenbergen op 20 maart 1863 (RK), wonende te Rotterdam, overleden te Delft op 31 juli 1929, 66 jaar en 133 dagen oud, zoon van Petrus Cornelis Joannes Schoutens (IX-m) en Maria van Booven. Hij is getrouwd te Rotterdam op 17 juli 1889, op 26-jarige leeftijd met Thona Vermeij (25 jaar oud), geboren te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 28 december 1863, overleden te Rotterdam op 14 juni 1919, 55 jaar en 168 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Jobje Maria Schoutens, geboren te Rotterdam op 14 mei 1889. Zij is getrouwd te Akkrum op 11 augustus 1915, op 26-jarige leeftijd met Warner Wiersum (36 jaar oud), geboren te Akkrum op 5 juli 1879.
 2. Maria Petronella Schoutens, geboren te Kralingen (ZH) op 6 juni 1890, overleden te Rotterdam op 24 november 1956, 66 jaar en 171 dagen oud. Zij is getrouwd te Gilze-Rijen op 29 april 1914, op 23-jarige leeftijd met Antonius Johannes Schrauwers (29 jaar oud), geboren te Gilze-Rijen in het jaar 1885.
 3. Petrus Cornelis Jan Schoutens, timmerman, geboren te Kralingen (ZH) op 30 november 1891. Hij is getrouwd te Steenbergen op 15 mei 1916, op 24-jarige leeftijd met Elisabeth Catharina Plasmans (25 jaar oud), geboren te Steenbergen op 5 september 1890 (RK), dochter van Leendert Plasmans en Petronilla van Oevelen.
 4. Cornelis Hendrik Louis Schoutens, geboren te Kralingen (ZH) op 26 januari 1893, overleden aldaar op 19 augustus 1893, 205 dagen oud.
 5. Cornelis Hendrik Theodoor Schoutens, geboren te Kralingen (ZH) op 1 maart 1894, overleden aldaar op 12 oktober 1894, 225 dagen oud.
 6. Hendrik Kornelis Theodoor Schoutens, geboren te Rotterdam op 26 april 1895, overleden aldaar op 16 juli 1895, 81 dagen oud.
 7. Anthonia Maria Schoutens, geboren te Rotterdam op 12 november 1896, overleden aldaar op 3 juni 1923, 26 jaar en 203 dagen oud.
 8. Catharina Anthonia Schoutens, geboren te Rotterdam op 27 april 1899. Zij is getrouwd te Rotterdam op 19 oktober 1927, op 28-jarige leeftijd met Coenraad Lodewijk Hamerslag (26 jaar oud), geboren te Schiedam (ZH) in het jaar 1901.
 9. Cornelis Hendrik Lodewijk Schoutens, geboren te Rotterdam op 4 oktober 1900, overleden aldaar op 9 oktober 1900, 5 dagen oud.
 10. Johanna Maria Schoutens, geboren te Rotterdam op 4 februari 1901, overleden aldaar op 11 maart 1902, 1 jaar en 35 dagen oud.
 11. Cornelis Hendrik Lodewijk Schoutens, scheepskok, geboren te Rotterdam op 13 december 1902. Hij is getrouwd te Rotterdam op 13 augustus 1938, op 35-jarige leeftijd met Sjouke Mulder (20 jaar oud), geboren te Farmsum in het jaar 1918.
 12. Hendrik Petrus Cornelis Schoutens, geboren te Rotterdam op 23 februari 1905, overleden aldaar op 19 april 1905, 55 dagen oud.
 13. Hendrik Kornelis Theodoor Schoutens, geboren te Rotterdam op 25 april 1906, overleden aldaar op 16 december 1924, 18 jaar en 235 dagen oud.
 14. Theodora Anthonia Schoutens, geboren te Rotterdam op 28 oktober 1907, overleden aldaar op 2 november 1907, 5 dagen oud.

X-ad Cornelia Johanna Pieternella Dingenouts, arbeidster, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 7 februari 1853 (RK), wonende te Oosterhout, overleden aldaar op 18 februari 1897, 44 jaar en 11 dagen oud, dochter van Mattheus Dingenouts en Margaretha Adriana Schoutens (IX-n). Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 11 januari 1876, op 22-jarige leeftijd (1) met Ambrosius Brocatus (35 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 5 februari 1840 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB), overleden aldaar op 9 januari 1877, 36 jaar en 339 dagen oud, zoon van Marcellis Brocatus en Maria van Loon. Uit dit huwelijk:

 1. Marcellus Mattheus Brocatus, geboren te Steenbergen op 4 september 1876 (RK), overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 28 september 1876, 24 dagen oud.
Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 5 juni 1878, op 25-jarige leeftijd (2) met Johannes Moll (28 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 17 januari 1850 (RK), overleden te Oosterhout op 3 februari 1936, 86 jaar en 17 dagen oud. Uit dit huwelijk:
 1. Matthijs Jan Moll, geboren te Steenbergen op 2 maart 1879 (RK), wonende te Breda, overleden aldaar op 5 september 1966, 87 jaar en 187 dagen oud. Hij is getrouwd te Oosterhout op 4 oktober 1906, op 27-jarige leeftijd met Anna Maria Elisabeth Hendriksen (25 jaar oud), geboren te 's-Hertogenbosch in het jaar 1881, dochter van Jacobus Johannes Hendriksen en Catharina Cornelia Poulus.
 2. Jan Pieter Moll, geboren te Steenbergen op 26 december 1880 (RK), overleden te Breda op 7 augustus 1934, 53 jaar en 224 dagen oud. Hij is getrouwd te Oosterhout op 2 juli 1908, op 27-jarige leeftijd met Anna Helena Catharina Hendriksen (24 jaar oud), geboren te Oosterhout in het jaar 1884, dochter van Jacobus Johannes Hendriksen en Catharina Cornelia Poulus.
 3. Hendrikus Marinus Moll, geboren te Oosterhout in het jaar 1883 (RK), overleden te Rotterdam op 9 mei 1958, 75 jaar oud. Hij is getrouwd te Rotterdam op 14 mei 1919, op 36-jarige leeftijd met Anna Theodora Maria van Kan (32 jaar oud), geboren te Rotterdam in het jaar 1887.
 4. Petrus Moll, geboren te Oosterhout op 26 januari 1885 (RK), overleden te Breda op 10 december 1955, 70 jaar en 318 dagen oud. Hij is getrouwd te Oosterhout op 9 februari 1911, op 26-jarige leeftijd met Wilhelmina Maria Kops (26 jaar oud), geboren te Oosterhout in het jaar 1885.
 5. Marinus Maria Moll, geboren te Oosterhout in het jaar 1887 (RK). Hij is getrouwd te Oosterhout op 15 februari 1912, op 25-jarige leeftijd met Maria Adriana de Hoogh (26 jaar oud), geboren te Oosterhout in het jaar 1886.
 6. Adrianus Moll, geboren te Oosterhout op 30 april 1888 (RK), wonende te Breda, overleden aldaar op 27 december 1965, 77 jaar en 241 dagen oud. Hij is getrouwd te Breda op 29 september 1913, op 25-jarige leeftijd met Catharina Maria Kastelijns (23 jaar oud), geboren te Oosterhout in het jaar 1890.
 7. Cornelis Josephus Moll, geboren te Oosterhout op 19 maart 1890 (RK), overleden te Breda op 21 december 1961, 71 jaar en 277 dagen oud. Hij was gehuwd met Gertrudis Muecnch.
 8. Maria Margaretha Moll, geboren te Oosterhout op 23 februari 1895 (RK). Zij is getrouwd te Oosterhout op 17 januari 1924, op 28-jarige leeftijd met Johannes Gerardus Maas (28 jaar oud), geboren te Oosterhout in het jaar 1896.

X-ae Dorothea Sophia Dingenouts, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 9 oktober 1859 (RK), overleden te Hoeven (NB) op 5 januari 1937, 77 jaar en 88 dagen oud, dochter van Mattheus Dingenouts en Margaretha Adriana Schoutens (IX-n). Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 6 juli 1892, op 32-jarige leeftijd met Martin Alaerds (24 jaar oud), geboren te Horst (Limburg) in het jaar 1868, overleden te Oudenbosch (NB) op 20 september 1953, 85 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Margaretha Gertrudis Catharina Alaerds, geboren te Hoeven (NB) op 27 september 1894. Zij is getrouwd te Hoeven (NB) op 3 februari 1926, op 31-jarige leeftijd met Theodorus Cleven.
 2. Geertruida Margaretha Dorothea Alaerds, geboren te Hoeven (NB) op 19 mei 1897. Zij is getrouwd te Hoeven (NB) op 4 augustus 1927, op 30-jarige leeftijd met Gerardus Petrus Johannes Hartmans.
 3. Adrianus Johannes Matheus Alaerds, timmerman, geboren te Hoeven (NB) op 17 april 1899. Hij is getrouwd te Roosendaal op 19 november 1929, op 30-jarige leeftijd met Anna Cornelia Rommens (32 jaar oud), geboren te Roosendaal in het jaar 1897.
 4. Johannes Petrus Alaerds, voerman, geboren te Hoeven (NB) op 26 december 1900, overleden aldaar op 10 september 1934, 33 jaar en 258 dagen oud. Hij is getrouwd te Rucphen op 28 juli 1927, op 26-jarige leeftijd met Antonia Braat (30 jaar oud), geboren te Rucphen in het jaar 1897.
 5. Mattheus Perus Henricus Alaerds, geboren te Hoeven (NB) op 20 juli 1903.

X-af Maria Catharina Schoutens, landbouwster, geboren te Steenbergen op 11 november 1851 (RK), overleden aldaar op 30 november 1901, 50 jaar en 19 dagen oud, dochter van Karel Jan Schoutens (IX-o) en Dimphna Clarijs. Zij is getrouwd te Steenbergen op 9 augustus 1876, op 24-jarige leeftijd met Pieter Martien Koenraadt (30 jaar oud), landbouwer en winkelier, geboren te Steenbergen op 19 mei 1846 (RK), overleden aldaar op 18 oktober 1917, 71 jaar en 152 dagen oud, zoon van Marijnus Martinus Koenraadt en Maria Carolina Petronilla Koenraadt. Uit dit huwelijk:

 1. Marijn Martien Koenraadt, landboouwer, geboren te Steenbergen op 10 juli 1877 (RK), overleden aldaar op 1 december 1942, 65 jaar en 144 dagen oud.
 2. Karel Jan Laurens Koenraadt, schipper, geboren te Steenbergen op 15 juli 1879 (RK), overleden aldaar op 2 februari 1966, 86 jaar en 202 dagen oud. Hij is getrouwd te Steenbergen op 8 februari 1906, op 26-jarige leeftijd met Elizabet Maria Joanna van de Wijngaart (20 jaar oud), geboren te Steenbergen op 10 oktober 1885.
 3. Dijmphna Maria Henrika Koenraadt, geboren te Dinteloord (NB) op 7 september 1882 (RK), overleden te Dongen (NB) op 8 juli 1928, 45 jaar en 305 dagen oud.
 4. Maria Pieternella Cornelia Koenraadt, geboren te Dinteloord (NB) op 31 december 1886 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 28 maart 1936, 49 jaar en 88 dagen oud. Zij is getrouwd te Helmond op 11 augustus 1923, op 36-jarige leeftijd met Guillaume Francois Fortanier (30 jaar oud), geboren te Arnhem op 5 april 1893, overleden te Bergen op Zoom op 16 mei 1937, 44 jaar en 41 dagen oud.
 5. Johannes Jacobus Theodoor Koenraadt, geboren te Steenbergen op 11 juli 1889 (RK), overleden aldaar op 16 mei 1890, 309 dagen oud.
 6. Joanna Maria Koenraadt, geboren te Steenbergen op 18 januari 1894 (RK).

X-ag Hendrik Kornelis Schoutens, landbouwer, geboren te Steenbergen op 10 december 1858 (RK), overleden aldaar op 14 december 1908, 50 jaar en 4 dagen oud, zoon van Karel Jan Schoutens (IX-o) en Dimphna Clarijs. Hij is getrouwd te Steenbergen op 22 juni 1891, op 32-jarige leeftijd met Petronilla Fraters (36 jaar oud), dienstbode en herbergierster, geboren te Steenbergen op 6 juni 1855 (RK), overleden aldaar op 30 mei 1938, 82 jaar en 358 dagen oud, dochter van Adriaan Fraters en Adriana Hagenaars. Uit dit huwelijk:

 1. Karel Jan Schoutens, geboren te Steenbergen op 25 mei 1892 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB).
 2. Dimphna Adriana Maria Schoutens, geboren te Steenbergen op 6 juli 1893 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB), overleden aldaar op 30 september 1966, 73 jaar en 86 dagen oud.
 3. Adriana Anna Maria Schoutens, geboren te Steenbergen op 11 juni 1894 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB). Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 20 mei 1922, op 27-jarige leeftijd met Petrus Adrianus van Loenhout (26 jaar oud), landarbeider en caféhouder, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) in het jaar 1896, wonende te Bergen op Zoom, overleden aldaar op 11 januari 1948, 52 jaar oud, zoon van Theodorus van Loenhout en Dorothea Cornelia Bosters.
 4. Maria Petronella Schoutens, geboren te Steenbergen op 5 april 1897 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB). Zij is getrouwd te Steenbergen op 3 juni 1931, op 34-jarige leeftijd met Adrianus Mattheus Schoutens (31 jaar oud), landbouwer, geboren te Dinteloord (NB) op 23 juli 1899, zoon van Adriaan Kornelis Schoutens (X-v) en Joanna Hertogs.
 5. Adrianus Hendrik Schoutens, landbouwer, geboren te Steenbergen op 28 mei 1898 (RK), wonende te Huijbergen (NB), overleden te Nieuw Vossemeer op 9 maart 1966, 67 jaar en 285 dagen oud.

X-ah Petronilla Jansen, geboren te Steenbergen op 9 februari 1837, overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 11 december 1916, 79 jaar en 306 dagen oud, dochter van Francois Jansen en Joanna Schoutens (IX-p). Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 30 juni 1871, op 34-jarige leeftijd met Petrus Johannes de Graauw (36 jaar oud), huis- en rijtuigschilder, geboren te Halsteren (NB) op 17 september 1834 (doopgetuigen waren Gregorius Holtzer en Adrianus van Simmeren), overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 27 maart 1911, 76 jaar en 191 dagen oud, zoon van Pieter de Graauw en Adriana de Ruijter. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Adriana de Graauw, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 17 maart 1873, overleden aldaar op 25 januari 1876, 2 jaar en 314 dagen oud.
 2. Adriana Catharina de Graauw, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 12 oktober 1874, overleden aldaar op 10 juni 1945, 70 jaar en 241 dagen oud. Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 27 juni 1907, op 32-jarige leeftijd met Cornelis Petrus Mattheus Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 8 oktober 1865, volgt onder X-al.
 3. Franciscus Petrus de Graauw, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 20 juli 1876, overleden aldaar op 27 februari 1877, 222 dagen oud.
 4. Franciscus Bernardus de Graauw, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 22 juli 1880, overleden aldaar op 3 september 1880, 43 dagen oud.

X-ai Cornelis Jansen, landbouwer, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 27 november 1838, overleden aldaar op 17 januari 1895, 56 jaar en 51 dagen oud, zoon van Francois Jansen en Joanna Schoutens (IX-p). Hij is getrouwd te Oude Tonge (ZH) op 26 juni 1877, op 38-jarige leeftijd met Johanna Maria van Vugt (24 jaar oud), landbouwster, geboren te Oude Tonge (ZH) op 28 augustus 1852, overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 25 juli 1916, 63 jaar en 332 dagen oud.
(Zij is later getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 14 november 1895, op 43-jarige leeftijd met Leendert de Wit (45 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen in het jaar 1850, wonende te Nieuw-Vossemeer (NB), overleden aldaar op 8 april 1943, 93 jaar oud.) Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Dorathea Jansen, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 8 oktober 1878, overleden aldaar op 25 juli 1962, 83 jaar en 290 dagen oud.
 2. Maria Pieternella Dorothea Jansen, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 14 januari 1881, volgt onder XI-al.
 3. Antonia Maria Jansen, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 21 mei 1885.
 4. Franciscus Antonius Theodorus Jansen, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 21 oktober 1891, overleden aldaar op 13 februari 1892, 115 dagen oud.

X-aj Petronella Maria Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 10 juli 1855, dochter van Johannes Cornelis Schoutens (IX-q) en Paulina Anna Maria de Wit. Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 14 mei 1895, op 39-jarige leeftijd met Johannes van Beek (41 jaar oud), landbouwer, geboren te Klundert (NB) in het jaar 1854, overleden te Zevenbergen (NB) op 16 oktober 1913, 59 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Johannes Maria Joseph van Beek, geboren te Zevenbergen (NB) op 17 maart 1899.

X-ak Leonardus Cornelis Schoutens, landbouwer, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 17 december 1862 (RK), wonende te Zevenbergen (NB) en te Halsteren (NB), overleden aldaar op 31 augustus 1941, 78 jaar en 257 dagen oud, zoon van Johannes Cornelis Schoutens (IX-q) en Paulina Anna Maria de Wit. Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 2 augustus 1888, op 25-jarige leeftijd met Maria Cornelia Wilhelmina de Wit (23 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 7 februari 1865 (RK), wonende te Zevenbergen (NB), overleden te Halsteren (NB) op 1 maart 1914, 49 jaar en 22 dagen oud, dochter van Antonij Adriaan de Wit en Hendrica Johanna Korst. Uit dit huwelijk:

 1. Henrica Chrisostonna Anna Maria Schoutens, geboren te Zevenbergen (NB) op 18 mei 1889 (RK), wonende te Halsteren (NB), overleden te Oudenbosch op 4 september 1959, 70 jaar en 109 dagen oud.
 2. Antonius Thomas Adrianus Maria Schoutens, geboren te Zevenbergen (NB) op 17 januari 1891 (RK), wonende te Huijbergen, te Ginneken en te Halsteren (NB).
 3. Johannes Egidius Adrianus Joseph Maria Schoutens, geboren te Zevenbergen (NB) op 5 juni 1893 (RK), wonende te Halsteren (NB).
 4. Paulina Schoutens, geboren te Zevenbergen (NB) op 6 november 1897 (RK), wonende te Halsteren (NB).
  Volledige naam: Paulina Chrisfostina Petronella Cornelia Maria Schoutens.
  Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 8 september 1921, op 23-jarige leeftijd met Wilhelmus Antonius Josephus Maria van Wijtvliet (24 jaar oud), tuinder, geboren te Zevenbergen (NB) in het jaar 1897, wonende te Teteringen.
 5. Wilhelmina Cornelia Anna Maria Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 10 juni 1905.

X-al Cornelis Petrus Mattheus Schoutens, landbouwer, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 8 oktober 1865, overleden aldaar op 12 april 1948, 82 jaar en 187 dagen oud, zoon van Johannes Cornelis Schoutens (IX-q) en Paulina Anna Maria de Wit. Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 27 juni 1907, op 41-jarige leeftijd met Adriana Catharina de Graauw (32 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 12 oktober 1874, overleden aldaar op 10 juni 1945, 70 jaar en 241 dagen oud, dochter van Petrus Johannes de Graauw en Petronilla Jansen (X-ah). Uit dit huwelijk:

 1. Paulina Petronella Johanna Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 4 april 1908.
 2. Petronella Maria Johanna Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 10 mei 1909.
 3. Johannes Adrianus Antonius Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 17 oktober 1910.
 4. Leonardus Antonius Josephus Maria Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 29 oktober 1911. Hij was gehuwd met Hendrica Anna Cornelia Maria van der Riet, geboren op 19 oktober 1911, overleden te Bergen op Zoom op 12 juni 2002, gecremeerd, 90 jaar en 236 dagen oud.
 5. Christiaan Jacobus Maria Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 27 september 1913, overleden aldaar op 26 juli 1914, 302 dagen oud.

X-am Franciscus Martinus Schoutens, koffiehuishouder, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 26 maart 1871 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Groote Markt 8), overleden te Bergen op Zoom op 5 oktober 1948, 77 jaar en 193 dagen oud, zoon van Johannes Cornelis Schoutens (IX-q) en Paulina Anna Maria de Wit. Hij is getrouwd te Steenbergen op 18 januari 1911, op 39-jarige leeftijd met Cornelia Elizabet Stuij (28 jaar oud), geboren te Steenbergen op 26 juni 1882 (RK), wonende te Bergen op Zoom en te Halsteren, overleden aldaar op 4 september 1962, 80 jaar en 70 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Cornelis Joseph Schoutens, geboren te Bergen op Zoom op 16 maart 1912 (RK).
 2. Jacobus Franciscus Joseph Schoutens, geboren te Bergen op Zoom op 5 maart 1913 (RK).
 3. Maria Paulina Anna Schoutens, geboren te Bergen op Zoom op 19 juli 1914 (RK).
 4. Antonius Cornelis Gerardus Schoutens, geboren te Bergen op Zoom op 13 oktober 1915 (RK).
 5. Leonardus Cornelis Joseph Schoutens, geboren te Bergen op Zoom op 23 februari 1917 (RK), overleden aldaar op 21 februari 1918, 363 dagen oud.
 6. Paulina Anna Maria Schoutens, geboren te Bergen op Zoom op 26 juli 1918 (RK). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 10 juli 1939, op 20-jarige leeftijd met Frans Antoon Eugéne Kiepe (30 jaar oud), sergeant, geboren te Bergen op Zoom op 14 oktober 1908 (RK), wonende te Magelang (Ned. Oost IndiŽ), zoon van Eugène Adolphe Gustave Kiepe en Cornelia Geertruida Koopman.
 7. Leonardus Cornelis Joseph Schoutens, geboren te Bergen op Zoom op 24 juli 1920 (RK).

X-an Pieternella Maria Buijsen, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 12 oktober 1853, overleden aldaar op 11 maart 1935, 81 jaar en 150 dagen oud, dochter van Laurens Buijsen en Dorothea Adriana Schoutens (IX-r). Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 18 mei 1886, op 32-jarige leeftijd met Pieter Jan Looijen (47 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen in het jaar 1839, wonende te Nieuw-Vossemeer (NB), overleden aldaar op 11 februari 1921, 82 jaar oud, zoon van Adrianus Looijen en Maria Catharina de Jong. Uit dit huwelijk:

 1. Dorothea Maria Catharina Looijen, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 24 april 1887, volgt onder XI-am.
 2. Maria Catharina Johanna Looijen, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 18 april 1889, wonende te Steenbergen, overleden aldaar op 15 december 1964, 75 jaar en 241 dagen oud. Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 3 februari 1914, op 24-jarige leeftijd met Levinus Christiaan Jongmans (30 jaar oud), coiffeur, geboren te Zierikzee in het jaar 1884.
 3. Laurina Catharina Theodora Looijen, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 4 oktober 1890, volgt onder XI-an.
 4. Joanna Catharina Barbara Looijen, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 24 oktober 1891. Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 18 november 1919, op 28-jarige leeftijd met Peter Andreas Franciscus Gitzels (31 jaar oud), molenaar, geboren te Deurne en Liessel (NB) in het jaar 1888.

X-ao Petrus Cornelis Schoutens, brievengaarder, geboren te Halsteren (NB) op 30 november 1844 (RK), overleden aldaar op 1 december 1922, 78 jaar en 1 dag oud, zoon van Johannes Schoutens (IX-t) en Huberta Cornelia van Loon. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 12 mei 1873, op 28-jarige leeftijd met Cornelia Petronilla van Bers (23 jaar oud), dienstbode, geboren te Steenbergen op 9 september 1849 (RK), wonende te Bergen op Zoom, overleden te Halsteren (NB) op 20 mei 1930, 80 jaar en 253 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Huberta Dijmphna Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 10 april 1874 (RK), overleden aldaar op 30 april 1874, 20 dagen oud.
 2. Huberta Dijmphna Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 28 februari 1875 (RK), overleden aldaar op 18 maart 1875, 18 dagen oud.
 3. Johannes Adrianus Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 5 maart 1876 (RK), wonende te St. Nicolaas (BelgiŽ) en te Thielt (BelgiŽ).
 4. Adrianus Cornelis Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 2 oktober 1877 (RK).
 5. Huberta Dijmphna Dingena Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 8 september 1878 (RK), overleden aldaar op 5 januari 1879, 119 dagen oud.
 6. Adrianus Johannes Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 30 juni 1880 (RK), overleden aldaar op 25 december 1880, 178 dagen oud.
 7. Huberta Dijmphna Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 15 januari 1881 (RK), overleden aldaar op 15 april 1882, 1 jaar en 90 dagen oud.
 8. Dimphna Helena Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 4 februari 1882 (RK), wonende te Woerden en te Roosendaal.
 9. Huberta Maria Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 31 maart 1883 (RK), overleden aldaar op 20 mei 1883, 50 dagen oud.
 10. Huberta Laurina Maria Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 23 mei 1884 (RK), wonende te Woerden, overleden te Halsteren (NB) op 13 oktober 1910, 26 jaar en 143 dagen oud.
 11. Adrianus Jacobus Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 25 mei 1885 (RK), wonende te Huijbergen (NB), overleden te Halsteren (NB) op 30 juni 1927, 42 jaar en 36 dagen oud.
 12. Ludovicus Franciscus Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 25 juni 1886 (RK), overleden aldaar op 22 september 1886, 89 dagen oud.
 13. Petronella Johanna Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 6 augustus 1887 (RK), overleden te Etten-Leur op 3 juli 1935, 47 jaar en 331 dagen oud.
 14. Wilhelmina Johanna Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 1 november 1889 (RK), overleden aldaar op 15 maart 1890, 134 dagen oud.

X-ap Adrianus Schoutens, timmerman en herbergier, geboren te Halsteren (NB) op 3 oktober 1846 (RK), overleden aldaar op 15 oktober 1927, 81 jaar en 12 dagen oud, zoon van Johannes Schoutens (IX-t) en Huberta Cornelia van Loon. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 5 november 1877, op 31-jarige leeftijd met Anna Maria Philomena van Loenhout (28 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 6 maart 1849 (RK), overleden aldaar op 8 februari 1924, 74 jaar en 339 dagen oud, dochter van Adrianus van Loenhout en Johanna van Breemen. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Adrianus Petrus Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 26 september 1878 (RK), wonende te Steenbergen, overleden aldaar op 10 december 1969, 91 jaar en 75 dagen oud.
 2. Huberta Joanna Cornelia Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 16 december 1880 (RK), overleden aldaar op 24 april 1886, 5 jaar en 129 dagen oud.
 3. Johanna Huberta Maria Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 3 december 1888 (RK), wonende te Steenbergen, overleden aldaar op 18 oktober 1964, 75 jaar en 320 dagen oud.

X-aq Ludovicus Johannes Schoutens, timmerman, geboren te Halsteren (NB) op 10 oktober 1848, overleden aldaar op 13 september 1911, 62 jaar en 338 dagen oud, zoon van Johannes Schoutens (IX-t) en Huberta Cornelia van Loon. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 2 juni 1880, op 31-jarige leeftijd met Helena de Vos (27 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 29 oktober 1852 (RK), dochter van Petrus de Vos en Johanna Maria Ubachs. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Petrus Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 3 mei 1881 (RK), wonende te Amsterdam.
 2. Huberta Johanna Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 14 april 1882 (RK), overleden aldaar op 20 september 1882, 159 dagen oud.
 3. Johanna Huberta Francisca Maria Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 27 december 1883 (RK), wonende aldaar, overleden te Bergen op Zoom op 14 juni 1964, 80 jaar en 170 dagen oud.
 4. Petrus Adrianus Martinus Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 14 juni 1886 (RK), volgt onder XI-ao.
 5. Huberta Catharina Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 24 juli 1889.
 6. Catharina Johanna Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 9 juni 1891.
 7. Cornelia Maria Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 23 oktober 1895 (RK), overleden aldaar op 28 oktober 1895, 5 dagen oud.

X-ar Laurina Arnolda Schoutens, herbergierster, geboren te Halsteren (NB) op 7 november 1836 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Grote Markt A 88), overleden te Bergen op Zoom op 4 juli 1937, 100 jaar en 239 dagen oud, dochter van Cornelius Schoutens (IX-u) en Maria Stroes. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 21 juni 1871, op 34-jarige leeftijd met Jacobus Bierstekers (30 jaar oud), koetsier, koffiehuishouder en herbergier, geboren te Roosendaal op 15 januari 1841 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Grote Markt A 88), overleden te Bergen op Zoom op 24 augustus 1901, 60 jaar en 221 dagen oud, zoon van Hendrik Bierstekers en Elizabeth Aarden. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Christina Bierstekers, geboren te Bergen op Zoom op 26 augustus 1872 (RK), volgt onder XI-ap.
 2. Maria Elisabeth Bierstekers, geboren te Bergen op Zoom op 20 januari 1874 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Grote Markt A 88), overleden op 7 december 1875, 1 jaar en 321 dagen oud.

X-as Adrianus Schoutens, schoenmaker, geboren te Halsteren (NB) op 27 november 1838 (RK), wonende te Lepelstraat (NB), overleden te Halsteren (NB) op 2 mei 1908, 69 jaar en 157 dagen oud, zoon van Cornelius Schoutens (IX-u) en Maria Stroes. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 5 mei 1871, op 32-jarige leeftijd (1) met Catharina Johanna de Vos (26 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 26 november 1844 (RK) (doopgetuigen waren Peter van Breemen en Willem Goossens), wonende te Lepelstraat (NB), overleden te Halsteren (NB) op 25 december 1882, 38 jaar en 29 dagen oud, dochter van Petrus de Vos en Johanna Maria Ubachs. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Petrus Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 20 juni 1873 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Petrus Schoutens), volgt onder XI-aq.
 2. Petrus Johannes Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 3 februari 1875 (RK), volgt onder XI-ar.
 3. Johannes Leonardus Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 19 november 1876 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Hubertus Bervaes en Petrus Buise), overleden te Halsteren (NB) op 1 februari 1881, 4 jaar en 74 dagen oud.
 4. Joanna Catharina Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 5 februari 1878 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Petrus Hubertus Bervaes), volgt onder XI-as.
 5. Jacobus Theodorus Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 29 juni 1879 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Cornelis Schoutens en Petrus Hubertus Bervaes), overleden te Halsteren (NB) op 23 november 1880, 1 jaar en 147 dagen oud.
 6. Maria Elisabeth Susanna Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 17 april 1881 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Jacobus Groffen), overleden te Halsteren (NB) op 20 juli 1881, 94 dagen oud.
 7. Maria Louisa Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 9 oktober 1882 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Adrianus van Meel), volgt onder XI-at.
Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 16 januari 1884, op 45-jarige leeftijd (2) met Anna Doggen (50 jaar oud), dienstbode, geboren te Halsteren (NB) op 3 september 1833 (RK) (doopgetuigen waren Michiel Keulemans en Jan van Meel), wonende te Lepelstraat (NB), overleden te Halsteren (NB) op 30 september 1891, 58 jaar en 27 dagen oud, dochter van Wilhelmus Doggen, Gulielmus en Anna Cornelia Kroonen.

X-at Maria Elisabeth Schoutens, dienstbode, geboren te Halsteren (NB) op 16 maart 1841 (RK), wonende te Antwerpen (BelgiŽ), dochter van Cornelius Schoutens (IX-u) en Maria Stroes. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 27 september 1861, op 20-jarige leeftijd met Theodorus Lam (36 jaar oud), winkelier, geboren te Woensdrecht op 12 juni 1825 (RK), wonende aldaar en te Antwerpen (BelgiŽ). Uit dit huwelijk:

 1. Maria Elisabeth Lam, geboren te Bergen op Zoom op 16 maart 1862 (RK). Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 23 november 1891, op 29-jarige leeftijd met Joseph Marie Antonine Loonen (26 jaar oud), fabrikant, geboren te Hulst (Zeeland) in het jaar 1865, wonende te Bergen op Zoom.
 2. Wilhelmina Johanna Lam, geboren te Bergen op Zoom op 13 januari 1864 (RK), overleden te Bergen op Zoom\ op 1 november 1864, 293 dagen oud.
 3. Gerardus Cornelis Lam, geboren te Bergen op Zoom op 24 november 1866 (RK), overleden aldaar op 8 maart 1867, 104 dagen oud.
 4. Louisa Theodora Johanna Lam, geboren te Bergen op Zoom op 27 februari 1868 (RK), wonende te Antwerpen (BelgiŽ).
 5. Desiderius Johannes Stephanus Maria Lam, geboren te Bergen op Zoom op 6 mei 1878 (RK), wonende te Antwerpen (BelgiŽ).

X-au Arnolda Schoutens, winkelierster, geboren te Halsteren (NB) op 3 december 1843 (RK), overleden aldaar op 13 maart 1923, 79 jaar en 100 dagen oud, dochter van Cornelius Schoutens (IX-u) en Maria Stroes. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 31 januari 1868, op 24-jarige leeftijd met Christiaan IJzermans (30 jaar oud), timmerman, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 20 maart 1837 (RK), wonende te Halsteren (NB), overleden aldaar op 29 april 1883, 46 jaar en 40 dagen oud, zoon van Antonij IJzermans en Cornelia Buijsen. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Maria IJzermans, geboren te Halsteren (NB) op 21 juni 1869 (RK), overleden aldaar op 24 september 1963, 94 jaar en 95 dagen oud.
 2. Cornelis Antonius IJzermans, geboren te Halsteren (NB) op 2 augustus 1870 (RK), overleden aldaar op 7 augustus 1870, 5 dagen oud.
 3. Cornelis IJzermans, geboren te Halsteren (NB) op 3 oktober 1872 (RK), volgt onder XI-au.
 4. Antonius Adrianus IJzermans, geboren te Halsteren (NB) op 14 november 1873 (RK), overleden aldaar op 6 oktober 1951, 77 jaar en 326 dagen oud.
 5. Adrianus IJzermans, geboren te Halsteren (NB) op 1 december 1874 (RK), overleden aldaar op 26 juni 1875, 207 dagen oud.
 6. Adriaan Karel IJzermans, geboren te Halsteren (NB) op 3 augustus 1876.
 7. Maria Adriana IJzermans, dienstbode, geboren te Halsteren (NB) op 23 december 1879 (RK), wonende aldaar, overleden te Bergen op Zoom op 17 juli 1952, 72 jaar en 207 dagen oud.
 8. Catharina Adriana IJzermans, geboren te Halsteren (NB) op 2 augustus 1881 (RK), overleden aldaar op 2 november 1966, 85 jaar en 92 dagen oud.
 9. Christiana Elisabeth Maria IJzermans, geboren te Halsteren (NB) op 6 juli 1883 (RK), volgt onder XI-av.

X-av Maria van Leen, arbeider, geboren te Fijnaart op 20 maart 1833 (RK), overleden te Zevenbergen (NB) op 31 januari 1874, 40 jaar en 317 dagen oud, dochter van Willem van Leen en Maria Dingemans (IX-v). Zij is getrouwd te Zevenbergen (NB) op 25 mei 1860, op 27-jarige leeftijd met Antonij Severijnen (34 jaar oud), kleermaker, geboren te Etten-Leur (NB) op 17 januari 1826 (RK), overleden te Zevenbergen (NB) op 11 mei 1892, 66 jaar en 115 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Severijnen, geboren te Zevenbergen (NB) op 6 maart 1861 (RK).
 2. Pieternella Catharina Severijnen, geboren te Zevenbergen (NB) op 27 februari 1863 (RK).
 3. Marinus Theodorus Severijnen, geboren te Zevenbergen (NB) op 25 juni 1865 (RK), overleden aldaar op 3 mei 1924, 58 jaar en 313 dagen oud. Hij is getrouwd te Zevenbergen (NB) op 10 februari 1893, op 27-jarige leeftijd met Elisabeth Dietvors (RK).
 4. Willem Cornelis Severijnen, kleermaker, geboren te Zevenbergen (NB) op 9 september 1868 (RK), wonende te Steenbergen (NB), overleden aldaar op 4 maart 1912, 43 jaar en 177 dagen oud. Hij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen (NB) en getrouwd op 8 februari 1901, op 32-jarige leeftijd met Pieternella Johanna Maria Zomers (36 jaar oud), dienstbode, geboren te Halsteren (NB) op 3 oktober 1864 (RK), wonende te Steenbergen, dochter van Petrus Zomers en Adriana Elisabeth de Kock.
  (Zij is later getrouwd te Steenbergen op 17 november 1913, op 49-jarige leeftijd met Pieter Leendert Schetters (52 jaar oud), machinist, geboren te Halsteren (NB) op 22 oktober 1861 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Hubertus Bervaes en Martinus Johannes Elling), wonende te Bergen op Zoom, overleden aldaar op 25 februari 1942, 80 jaar en 126 dagen oud, zoon van Johannes Mattheus Schetters en Antonia Delwarel. (Hij is eerder getrouwd te Bergen op Zoom op 20 augustus 1888, op 26-jarige leeftijd met Antonetta Consemulder (24 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 2 oktober 1863 (RK) (doopgetuigen waren Johannes Melchior Niederer en Martinus Franken), wonende te Bergen op Zoom (Klaverstraat E 131), overleden te Bergen op Zoom op 4 mei 1912, 48 jaar en 215 dagen oud, dochter van Hendricus Consemulder en Johanna Franken.))
 5. Theodora Engelina Severijnen, geboren te Zevenbergen (NB) op 25 januari 1873 (RK).

X-aw Antonius van Leen, arbeider, geboren te Zevenbergen (NB) op 12 juni 1835 (RK), wonende te Noord Amerika, zoon van Willem van Leen en Maria Dingemans (IX-v). Hij is getrouwd te Zevenbergen (NB) op 13 mei 1864, op 28-jarige leeftijd met Maria Esser (25 jaar oud), geboren te Zevenbergen (NB) op 3 oktober 1838 (RK), wonende te Noord Amerika. Uit dit huwelijk:

 1. Willem van Leen, geboren te Zevenbergen (NB) op 19 november 1864 (RK), wonende te Noord Amerika.
 2. Petrus van Leen, geboren te Zevenbergen (NB) op 10 februari 1867 (RK), wonende te Noord Amerika.

X-ax Dingeman Bogers, arbeider, geboren te Halsteren (NB) op 10 februari 1851 (RK), wonende te Halsteren (aan de Waterkant) en te Bergen op Zoom (Moerstraatschebaan 505), overleden te Bergen op Zoom op 20 oktober 1920, begraven te Heerle (NB) op 23 oktober 1920, 69 jaar en 253 dagen oud, zoon van Leendert Bogers, Leonardus en Elisabeth Schoutens (IX-x). Hij was gehuwd met Maria Anna Carolina Struijf, geboren te Santvliet (BelgiŽ) op 5 april 1855 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Moerstraatschebaan 505) en te Wouw, overleden te Bergen op Zoom op 31 juli 1923, 68 jaar en 117 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Bogers, geboren te Bergen op Zoom op 14 april 1885 (RK), wonende te Wouw (NB). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 4 februari 1918, op 32-jarige leeftijd met Petrus Johannes Verdult (36 jaar oud), landbouwer, geboren te Bergen op Zoom op 2 januari 1882 (RK), zoon van Jacobus Verdult en Maria Philomena van den Boom.
 2. Elisabeth Bogers, geboren te Bergen op Zoom op 14 april 1885 (RK), volgt onder XI-aw.
 3. Maria Bogers, geboren te Bergen op Zoom op 28 december 1886 (RK), volgt onder XI-ax.
 4. Leonardus Bogers, geboren te Bergen op Zoom op 1 september 1888 (RK), volgt onder XI-ay.
 5. Johanna Bogers, geboren te Bergen op Zoom op 6 december 1889 (RK), overleden aldaar op 27 maart 1892, 2 jaar en 112 dagen oud.
 6. Johannes Bogers, geboren te Bergen op Zoom op 10 juni 1891 (RK), overleden aldaar op 23 april 1893, begraven te Heerle op 25 april 1893, 1 jaar en 317 dagen oud.
 7. Johannes Baptist Bogers, geboren te Bergen op Zoom op 15 mei 1893 (RK), overleden aldaar op 23 januari 1894, begraven te Heerle op 23 januari 1894, 253 dagen oud.
 8. Maria Josephina Bogers, geboren te Bergen op Zoom op 8 september 1894 (RK), volgt onder XI-az.
 9. Johanna Bogers, geboren te Bergen op Zoom op 24 april 1898 (RK). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 18 mei 1921, op 23-jarige leeftijd met Martinus Adrianus Buijs (26 jaar oud), landbouwer, geboren te Bergen op Zoom op 22 december 1894 (RK), zoon van Cornelis Buijs en Anna Cornelia de Nijs.

X-ay Willem Voorbraak, arbeider, geboren te Steenbergen op 15 april 1855 (RK), wonende te Wouw (NB) en te Roosendaal, overleden aldaar op 14 februari 1885, 29 jaar en 305 dagen oud, zoon van Cornelis Verbraak en Johanna Vergroesen (IX-z). Hij is getrouwd te Roosendaal op 23 april 1879, op 24-jarige leeftijd met Maria Brouwers (19 jaar oud), dienstbode, geboren te Roosendaal op 1 september 1859 (RK), overleden aldaar op 26 januari 1884, 24 jaar en 147 dagen oud, dochter van Adrianus Brouwers en Petronella Konings. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Cornelis Voorbraak, geboren te Roosendaal op 29 juni 1879 (RK), wonende te Rotterdam. Hij is getrouwd te Rotterdam op 22 februari 1911, op 31-jarige leeftijd met Catharina Mol (28 jaar oud), geboren te Rosmalen in het jaar 1883.
 2. Johanna Anna Voorbraak, geboren te Roosendaal op 9 december 1880 (RK), overleden aldaar op 27 juni 1881, 200 dagen oud.
 3. Petronella Voorbraak, geboren te Roosendaal op 24 januari 1882 (RK), volgt onder XI-ba.
 4. Adrianus Voorbraak, geboren te Roosendaal op 26 augustus 1883 (RK), wonende te Amsterdam. Hij is getrouwd te Rotterdam op 17 mei 1911, op 27-jarige leeftijd (1) met Helena Adriana Kuik (22 jaar oud), geboren te Rotterdam in het jaar 1889. Hij is getrouwd te Rotterdam op 25 januari 1933, op 49-jarige leeftijd (2) met Anna Pieternella Regli (60 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1873.

X-az Adrianus Verbraak, gemeentewerker, geboren te Wouw (NB) op 20 oktober 1856 (RK), wonende aldaar, te Bergen op Zoom, te Breda en te Steenbergen, overleden te Breda op 19 februari 1942, 85 jaar en 122 dagen oud, zoon van Cornelis Verbraak en Johanna Vergroesen (IX-z). Hij is getrouwd te Roosendaal op 15 april 1885, op 28-jarige leeftijd met Joanna Hoppenbrouwers (19 jaar oud), dienstmeid, geboren te Etten-Leur (NB) op 31 juli 1865 (RK), wonende te Breda, overleden aldaar op 31 januari 1927, 61 jaar en 184 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Verbraak, geboren te Roosendaal op 10 oktober 1885 (RK), wonende te Princenhage. Zij is getrouwd te Breda op 30 juli 1914, op 28-jarige leeftijd met Lambertus van Meel (21 jaar oud), geboren in het jaar 1893.
 2. Cornelia Johanna Verbraak, geboren te Roosendaal op 30 januari 1888 (RK), overleden aldaar op 8 februari 1888, 9 dagen oud.
 3. Cornelis Jacobus Verbraak, geboren te Roosendaal op 17 januari 1889 (RK), overleden aldaar op 13 januari 1890, 361 dagen oud.
 4. Catharina Verbraak, geboren te Roosendaal op 31 oktober 1890 (RK), overleden aldaar op 26 december 1891, 1 jaar en 56 dagen oud.
 5. Maria Verbraak, geboren te Princenhage (NB) op 19 juli 1892 (RK).
 6. Francisca Johanna Verbraak, geboren te Breda op 8 mei 1896 (RK). Zij is getrouwd te Breda op 7 september 1914, op 18-jarige leeftijd met Cornelis Antonius Dekkers (35 jaar oud), geboren te Dongen (NB) in het jaar 1879.
 7. Pieternella Verbraak, geboren te Breda op 15 juli 1900, overleden aldaar op 7 april 1902, 1 jaar en 266 dagen oud.
 8. Adrianus Verbraak, geboren te Breda op 16 februari 1902 (RK). Hij is getrouwd te Siardus Luijken van den Bergh op 20 april 1922 (getuigen waren Johannes Akkermans en Peter Johannes de Bruijn), op 20-jarige leeftijd met Johanna Wilhelmina Schraven (24 jaar oud), geboren in het jaar 1898.
 9. Petronella Verbraak, geboren te Breda op 6 mei 1905.
 10. Johanna Verbraak, geboren te Breda op 1 oktober 1907, overleden aldaar op 1 april 1908, 183 dagen oud.

X-ba Alphonsus Wilhelmus Kuijpers, boomkweker en koopman, geboren te Oudenbosch op 6 maart 1848 (RK), wonende te Bussum, overleden te Roosendaal op 19 februari 1903, 54 jaar en 350 dagen oud, zoon van Petrus Hendricus Kuijpers en Wilhelmina van Meel (IX-ab). Hij is getrouwd op 23 november 1881, op 33-jarige leeftijd met Lucia Maria Johanna Timmermans (28 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel op 19 juni 1853 (RK), wonende te Oudenbosch en te Bussum, overleden te Roosendaal op 13 mei 1925, 71 jaar en 328 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Amelia Catharina Maria Kuijpers, geboren te Roosendaal op 18 januari 1885, wonende te Bussum, overleden te Roosendaal op 12 februari 1964, 79 jaar en 25 dagen oud. Zij is getrouwd te Roosendaal op 3 september 1907, op 22-jarige leeftijd met Alfred Alouis Rademakers (30 jaar oud), gemeentesecretaris, geboren te Westdorpe (Zeeland) in het jaar 1877.

X-bb Joanna Cornelia Moors, winkelierster, geboren te Steenbergen op 24 april 1845 (RK), overleden aldaar op 23 september 1925, 80 jaar en 152 dagen oud, dochter van Hendrikus Moors en Cornelia van Meel (IX-ac). Zij is getrouwd te Hulst (Zeeland) op 7 januari 1874, op 28-jarige leeftijd met Jozef Maria Frederik Kegelaar (30 jaar oud), veearts en rijksveearts, geboren te Hulst (Zeeland) in het jaar 1844 (RK), wonende te Steenbergen, overleden aldaar op 9 november 1880, 36 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Charles Cornelius Kegelaar, geboren te Steenbergen op 26 juli 1875 (RK), overleden aldaar op 2 oktober 1879, 4 jaar en 68 dagen oud.
 2. Philomena Hendrika Cornelia Kegelaar, geboren te Steenbergen op 2 april 1880 (RK).

X-bc Wilhelmina Johanna van den Broek, geboren te Zevenbergen op 19 december 1861, overleden aldaar op 6 januari 1899, 37 jaar en 18 dagen oud, dochter van Cornelis van den Broek en Joanna van Meel (IX-ad). Zij is getrouwd te Zevenbergen op 8 mei 1888, op 26-jarige leeftijd met Antonius Johannes van Meer (23 jaar oud), geboren te Zevenbergen op 8 december 1864. Uit dit huwelijk:

 1. Lucia Johanna van Meer, geboren te Zevenbergen op 5 januari 1891. Zij is getrouwd te Zevenbergen op 31 juli 1908, op 17-jarige leeftijd met Cornelis Gerardus van Gorp (25 jaar oud), geboren te Zevenbergen op 16 augustus 1882.

X-bd Catharina van Geel, arbeidster, geboren te Steenbergen op 1 april 1843 (RK), overleden aldaar op 6 oktober 1916, 73 jaar en 188 dagen oud, dochter van Johannes van Geel (IX-ae) en Maria van Babel. Zij is getrouwd te Steenbergen op 31 mei 1872, op 29-jarige leeftijd met Antonij Danen (28 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op 1 november 1843 (RK), overleden aldaar op 9 november 1928, 85 jaar en 8 dagen oud, zoon van Jan Danen en Joanna Bakx. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Danen, geboren te Steenbergen op 3 april 1873 (RK), overleden aldaar op 14 januari 1942, 68 jaar en 286 dagen oud.
 2. Maria Danen, geboren te Steenbergen op 20 mei 1874 (RK), volgt onder XI-bb.
 3. Jan Danen, voerman, geboren te Steenbergen op 7 mei 1875 (RK), wonende te Halsteren (NB), overleden te Steenbergen op 4 oktober 1943, 68 jaar en 150 dagen oud. Hij is getrouwd te Steenbergen op 15 september 1905, op 30-jarige leeftijd met Johanna Adriana van Geel (27 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op 19 februari 1878, dochter van Pieter van Geel en Anna Suijkerbuijk.
 4. Antonia Catharina Danen, geboren te Steenbergen op 5 oktober 1876 (RK), overleden aldaar op 24 maart 1877, 170 dagen oud.
 5. Kornelis Danen, tramwerker en landarbeider, geboren te Steenbergen op 5 oktober 1876 (RK), wonende aldaar, overleden te Bergen op Zoom op 14 februari 1952, 75 jaar en 132 dagen oud. Hij is getrouwd te Steenbergen op 26 april 1907, op 30-jarige leeftijd met Catharina van der Ouderaa (27 jaar oud), geboren te Steenbergen op 19 mei 1879 (RK), overleden aldaar op 14 februari 1949, 69 jaar en 271 dagen oud, dochter van Marijn van der Ouderaa en Adriana Maria Schuurbiers.
 6. Wilhelmina Danen, geboren te Steenbergen op 2 maart 1879 (RK), volgt onder XI-bc.

X-be Adriana Maria van Geel, dienstmeid, geboren te Nispen op 22 januari 1853 (RK), wonende te Rucphen (NB), overleden te Roosendaal op 2 mei 1934, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 15 oktober 1934, 81 jaar en 100 dagen oud, dochter van Adriaan van Geel (IX-af) en Anna Maria Vergouwen. Zij is getrouwd te Roosendaal op 24 november 1880, op 27-jarige leeftijd met Cornelis Suijkerbuijk (28 jaar oud), rietdekker, geboren te Rucphen (NB) op 10 juli 1852 (RK), overleden te Roosendaal op 1 december 1945, 93 jaar en 144 dagen oud, zoon van Adriaan Suijkerbuijk en Maria Anna Schepers. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Petrus Suijkerbuijk, timmerman, geboren te Rucphen (NB) op 3 december 1881 (RK), overleden te Roosendaal op 3 maart 1923, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 6 maart 1923, 41 jaar en 90 dagen oud. Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 30 mei 1910, op 28-jarige leeftijd met Adriana van Dorst (28 jaar oud), geboren te Roosendaal op 30 juli 1881 (RK), dochter van Petrus van Dorst en Jacoba Hennekam.
 2. Anna Maria Suijkerbuijk, geboren te Rucphen (NB) op 27 mei 1884 (RK).
 3. Franciscus Johannes Suijkerbuijk, geboren te Rucphen (NB) op 16 oktober 1887 (RK), volgt onder XI-bd.
 4. Anna Catharina Suijkerbuijk, geboren te Rucphen (NB) op 31 oktober 1890 (RK), volgt onder XI-be.
 5. Johannes Marinus Suijkerbuijk, geboren te Rucphen (NB) op 7 mei 1893 (RK), volgt onder XI-bf.

X-bf Cornelis van Geel, landbouwer, geboren te Wouw (NB) op 22 februari 1855 (RK), wonende te Essen (BelgiŽ) en te Rucphen (NB), overleden te Roosendaal op 29 maart 1939, 84 jaar en 35 dagen oud, zoon van Adriaan van Geel (IX-af) en Anna Maria Vergouwen. Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 18 april 1883, op 28-jarige leeftijd met Adriana Maria Mangelaars (31 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op 11 juni 1851 (RK), overleden te Roosendaal op 4 maart 1926, 74 jaar en 266 dagen oud, dochter van Kornelis Philippus Mangelaars en Johanna Kerstens. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina van Geel, dienstbode, geboren te Roosendaal op 3 juni 1883 (RK), overleden aldaar op 15 juni 1962, 79 jaar en 12 dagen oud. Zij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 4 juni 1918, op 35-jarige leeftijd met Godefridus Bartelen (31 jaar oud), boekbinder, geboren te Roosendaal op 25 september 1886 (RK), overleden aldaar op 8 april 1966, 79 jaar en 195 dagen oud, zoon van Marijn Bartelen en Godefrida van Merode.
 2. Dimphna van Geel, geboren te Roosendaal op 1 mei 1885 (RK), ongehuwd overleden aldaar op 16 september 1910, 25 jaar en 138 dagen oud.
 3. Adrianus Cornelis van Geel, geboren te Roosendaal op 28 februari 1887 (RK), overleden aldaar op 7 maart 1887, 7 dagen oud.
 4. Adriana van Geel, geboren te Roosendaal op 15 november 1888 (RK), wonende te Rucphen (NB). Zij is getrouwd te Roosendaal op 26 mei 1914, op 25-jarige leeftijd met Johannes van der Sanden (26 jaar oud), fabrieksarbeider, geboren te Roosendaal op 19 mei 1888, zoon van Petrus van der Sanden en Petronella Somers.
 5. Maria van Geel, geboren te Roosendaal op 21 september 1891 (RK), overleden aldaar op 10 mei 1892, 232 dagen oud.
 6. Cornelis van Geel, timmerman, geboren te Roosendaal op 26 augustus 1895 (RK), overleden aldaar op 25 mei 1918, 22 jaar en 272 dagen oud.

X-bg Johannes van Geel, spoorwerker, geboren te Roosendaal op 17 maart 1861 (RK), wonende te Vucht (NB) en te Hoeven (NB), overleden te Breda (Ignatius Ziekenhuis) op 11 september 1954, 93 jaar en 178 dagen oud, zoon van Adriaan van Geel (IX-af) en Anna Maria Vergouwen. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 6 mei 1886, op 25-jarige leeftijd met Christina Lodewijks (28 jaar oud), dienstbode, geboren te Wouw (NB) op 25 november 1857 (RK), wonende te Hoeven (NB), dochter van Franciscus Lodewijks en Johanna Sebregts. Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus van Geel, geboren te Roosendaal op 19 oktober 1886 (RK), wonende te Etten (NB) en te Hoeven (NB).
 2. Catharina van Geel, geboren te Roosendaal op 15 maart 1888 (RK), volgt onder XI-bg.
 3. Johanna van Geel, geboren te Roosendaal op 6 maart 1889 (RK), wonende te Hoeven (NB).
 4. Conelia van Geel, geboren te Roosendaal op 9 oktober 1890 (RK), wonende te Hoeven (NB). Zij is getrouwd te Roosendaal op 27 november 1923, op 33-jarige leeftijd met Edouard Christianus Servatius van de Wijngaard (28 jaar oud), fabrieksarbeider, geboren te Roosendaal in het jaar 1895.
 5. Adrianus van Geel, geboren te Roosendaal op 10 maart 1892 (RK), wonende te Hoeven (NB), overleden aldaar op 6 maart 1898, 5 jaar en 361 dagen oud.
 6. Johannes van Geel, geboren te Roosendaal op 14 juli 1893, wonende te Hoeven (NB).
 7. Anna Maria van Geel, geboren te Hoeven (NB) op 26 november 1894 (RK).
 8. Cornelis van Geel, geboren te Hoeven (NB) op 26 oktober 1895 (RK).
 9. Dimphena van Geel, geboren te Hoeven (NB) op 27 oktober 1896 (RK), overleden aldaar op 20 januari 1897, 85 dagen oud.
 10. Adrianus van Geel, geboren te Hoeven (NB) op 2 juli 1898 (RK), overleden aldaar op 11 juni 1899, 344 dagen oud.
 11. Adrianus van Geel, geboren te Hoeven (NB) op 1 januari 1900 (RK), overleden aldaar op 9 maart 1900, 67 dagen oud.
 12. Dimphena van Geel, geboren te Hoeven (NB) op 12 januari 1901 (RK), overleden aldaar op 8 juni 1902, 1 jaar en 147 dagen oud.
 13. Adrianus van Geel, geboren te Hoeven (NB) op 9 mei 1902 (RK).

X-bh Adriana van Eekeren, arbeidster, geboren te Halsteren (NB) op 23 september 1841 (RK), overleden aldaar op 13 januari 1925, 83 jaar en 112 dagen oud, dochter van Laurentius van Eekeren (IX-ah) en Jacoba Verbraak. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 11 mei 1870, op 28-jarige leeftijd met Marijn Wouts (26 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 17 juli 1843 (RK), overleden te Halsteren (NB) op 22 maart 1933, 89 jaar en 248 dagen oud, zoon van Kornelis Wouts en Anna Cornelia de Jong. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Wouts, geboren te Halsteren (NB) op 25 februari 1871 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Hubertus Bervaes en Petrus van Meel), volgt onder XI-bh.
 2. Laurens Wouts, geboren te Halsteren (NB) op 15 januari 1872 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Luijkx en Petrus van Meel), overleden te Halsteren (NB) op 21 augustus 1872, 219 dagen oud.
 3. Adriaan Wouts, geboren te Halsteren (NB) op 15 januari 1872 (RK), overleden aldaar op 8 september 1873, 1 jaar en 236 dagen oud.
 4. Jacoba Wouts, geboren te Halsteren (NB) op 28 januari 1873 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Petrus Vrients), volgt onder XI-bi.
 5. Laurens Wouts, geboren te Halsteren (NB) op 28 september 1874 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Simon van Loon), volgt onder XI-bj.
 6. Jan Wouts, geboren te Halsteren (NB) op 23 februari 1876 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Jacobus Groffen), volgt onder XI-bk.
 7. Adriaan Wouts, geboren te Halsteren (NB) op 29 september 1877 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Hubertus Bervaes en Petrus van Meel), volgt onder XI-bl.
 8. Petrus Wouts, geboren te Halsteren (NB) op 11 november 1879 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Jacobus Groffen), overleden te Halsteren (NB) op 28 juni 1880, 230 dagen oud.
 9. Adriana Cornelia Wouts, geboren te Halsteren (NB) op 12 juli 1885 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Luijks en Johannes Cornelis Bakx). Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 1 februari 1908, op 22-jarige leeftijd met Adriaan Willegers (26 jaar oud), leerlooiersknecht, geboren te Halsteren (NB) op 7 maart 1881, wonende te Delft, zoon van Kornelis Willegers en Maria Catharina Voormeeren.

X-bi Maria Joanna van Ekeren, dienstmeid, geboren te Halsteren (NB) op 10 maart 1859 (RK), wonende te Steenbergen, overleden te Halsteren (NB) op 11 oktober 1951, 92 jaar en 215 dagen oud, dochter van Johannes van Ekeren (IX-ai) en Maria Johanna Koen. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 11 mei 1888, op 29-jarige leeftijd met Pieter Jan Verbraak (25 jaar oud), arbeider, geboren te Halsteren (NB) op 17 augustus 1862 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus Mens en Gerardus van Meer), wonende te Steenbergen, overleden te Halsteren (NB) op 13 november 1950, 88 jaar en 88 dagen oud, zoon van Johannes Verbraak en Cornelia Geers. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Quirijn Verbraak, geboren te Steenbergen op 23 januari 1889, overleden aldaar op 12 maart 1889, 48 dagen oud.
 2. Johannes Verbraak, geboren te Steenbergen op 23 december 1889, wonende te Bergen op Zoom, overleden te Halsteren op 3 februari 1966, 76 jaar en 42 dagen oud. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 27 september 1917, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Maria Adriaansen (32 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 18 juli 1885 (doopgetuigen waren Jacobus Groffen en Adrianus van Meel), wonende te Wouw (NB), dochter van Adrianus Adriaansen en Maria Elisabeth Kommers.
 3. Adrianus Verbraak, geboren te Steenbergen op 17 juli 1892, overleden aldaar op 28 februari 1893, 226 dagen oud.

X-bj Anna Pieternel van Ekeren, geboren te Halsteren (NB) op 27 februari 1860 (RK), overleden te Steenbergen op 9 mei 1926, 66 jaar en 71 dagen oud, dochter van Johannes van Ekeren (IX-ai) en Maria Johanna Koen. Zij is getrouwd te Steenbergen op 14 juli 1882, op 22-jarige leeftijd met Christiaan van Terheijden (25 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 25 februari 1857 (RK), overleden aldaar op 6 oktober 1938, 81 jaar en 223 dagen oud, zoon van Hendrik van Terheijden en Joanna van den Bergh. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna van Terheijden, geboren te Steenbergen op 25 augustus 1883 (RK), volgt onder XI-bm.
 2. Anna Maria van Terheijden, geboren te Steenbergen op 1 oktober 1884 (RK), overleden te Halsteren (NB) op 12 juni 1899, 14 jaar en 254 dagen oud.
 3. Hendrik van Terheijden, geboren te Steenbergen op 24 januari 1886 (RK), volgt onder XI-bn.
 4. Maria van Terheijden, geboren te Steenbergen op 11 februari 1888 (RK), volgt onder XI-bo.
 5. Anna Maria van Terheijden, geboren te Steenbergen op 22 oktober 1891 (RK), volgt onder XI-bp.
 6. Dimphna van Terheijden, geboren te Steenbergen in het jaar 1892, wonende aldaar, overleden te Bergen op Zoom op 17 mei 1955, 63 jaar oud. Zij is getrouwd te Steenbergen met Anthonie Domenie, arbeider, geboren te Hoge en Lage Zwaluwe (NB).
 7. Cornelia van Terheijden, geboren te Steenbergen op 29 januari 1894 (RK), wonende te Tilburg. Zij is getrouwd te Steenbergen op 24 februari 1922, op 28-jarige leeftijd met Willem Lammers (30 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 26 februari 1891 (RK), wonende te Tilburg, zoon van Thomas Lammers en Geertrui Hertogs.
 8. Johannes Petrus van Terheijden, landarbeider, geboren te Steenbergen op 24 april 1903 (RK), overleden aldaar op 12 januari 1941, 37 jaar en 263 dagen oud.

X-bk Adriaan van Ekeren, arbeider, geboren te Halsteren (NB) op 20 maart 1861 (RK), wonende te Steenbergen, overleden te Halsteren (NB) op 13 juli 1923, 62 jaar en 115 dagen oud, zoon van Johannes van Ekeren (IX-ai) en Maria Johanna Koen. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 1 mei 1895, op 34-jarige leeftijd met Catharina Adriana van den Kieboom (32 jaar oud), arbeidster, geboren te Halsteren (NB) op 24 april 1863 (RK), overleden aldaar op 13 april 1957, 93 jaar en 354 dagen oud, dochter van Hendrik van den Kieboom en Adriana Cornelia Loos. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes van Ekeren, landbouwersknecht, geboren te Halsteren (NB) op 28 februari 1896. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 10 mei 1921, op 25-jarige leeftijd met Johanna Elisabeth Piessens (24 jaar oud), dienstbode, geboren te Steenbergen op 30 oktober 1896 (RK), wonende te Halsteren (NB), dochter van Theodoor Adriaan Piessens en Maria de Sain.

X-bl Jan Carolus van Eekeren, landbouwer, geboren te Halsteren (NB) op 28 mei 1862 (RK), wonende te Steenbergen en te Roosendaal, overleden aldaar op 13 november 1925, 63 jaar en 169 dagen oud, zoon van Johannes van Ekeren (IX-ai) en Maria Johanna Koen. Hij is getrouwd te Steenbergen op 24 oktober 1890, op 28-jarige leeftijd met Petronilla Verbraak (28 jaar oud), dienstbode en arbeidster, geboren te Steenbergen op 10 oktober 1862 (RK), wonende aldaar, te Halsteren (NB) en te Roosendaal, overleden aldaar op 2 maart 1919, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 4 maart 1919, 56 jaar en 143 dagen oud, dochter van Andries Verbraak en Adriana Cornelia van Meel. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Johanna van Eekeren, dienstbode, geboren te Steenbergen op 27 juni 1891 (RK), wonende aldaar, te Wouw (NB) en te Roosendaal, overleden te Wouw (NB) op 30 december 1959, begraven aldaar op 2 januari 1960, 68 jaar en 186 dagen oud. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 27 juni 1935, op 44-jarige leeftijd met Jacobus Adrianus Maas (47 jaar oud), geboren te Steenbergen op 23 maart 1888 (RK), wonende te Wouw (NB), overleden te Steenbergen op 11 april 1983, 95 jaar en 19 dagen oud, zoon van Pieter Maas en Petronilla Bierbooms.
 2. Johannes Cornelis van Ekeren, arbeider remmer, geboren te Halsteren (NB) op 27 november 1892 (RK), wonende te Steenbergen en te Roosendaal.
 3. Adrianus van Ekeren, geboren te Halsteren (NB) op 22 maart 1894 (RK), volgt onder XI-bq.
 4. Anna Maria van Ekeren, geboren te Halsteren (NB) op 16 augustus 1895 (RK), overleden aldaar op 2 september 1895, 17 dagen oud.
 5. Anna Maria van Ekeren, geboren te Steenbergen op 25 december 1896 (RK), wonende aldaar en te Roosendaal, overleden aldaar op 25 oktober 1964, 67 jaar en 305 dagen oud. Zij is getrouwd te Roosendaal op 8 juni 1920, op 23-jarige leeftijd met Cornelis Johannes Roovers (24 jaar oud), brieven- en telegrambesteller, geboren te Rotterdam in het jaar 1896, zoon van Jacobus Roovers en Catharina van den Bosch.
 6. Dimphna van Eekeren, geboren te Steenbergen op 8 april 1898 (RK), overleden te Halsteren (NB) op 7 oktober 1898, 182 dagen oud.
 7. Adriana van Eekeren, geboren te Steenbergen op 17 oktober 1899 (RK), wonende te Wouw (NB). Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 12 mei 1927, op 27-jarige leeftijd met Johannes Leonardus Maas (26 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op 17 juni 1900 (RK), zoon van Pieter Maas en Petronilla Bierbooms.
 8. Johanna van Eekeren, geboren te Kruisland (NB) op 1 februari 1901 (RK), wonende te Roosendaal, overleden aldaar op 6 september 1986, 85 jaar en 217 dagen oud. Zij is getrouwd te Roosendaal op 26 juni 1923, op 22-jarige leeftijd met Marinus Adriana de Witte (24 jaar oud), spoorwegbeambte, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1899, overleden te Roosendaal op 21 april 1983, 84 jaar oud, zoon van Pieter Antonie de Witte en Jobje Beulens.
 9. Andries van Eekeren, geboren te Steenbergen op 11 mei 1902 (RK), overleden aldaar op 15 april 1903, 339 dagen oud.
 10. Maria Petronella van Eekeren, naaister, geboren te Steenbergen op 25 december 1904 (RK), wonende te Roosendaal. Zij is getrouwd te Roosendaal op 15 september 1931, op 26-jarige leeftijd met Antonius Pauluis Valkenburg (28 jaar oud), broodbakker, geboren te Roosendaal op 27 april 1903 (RK), zoon van Johannes Adrianus Valkenburg en Cornelia van Esch.
 11. Wilhelmina Johanna van Eekeren, geboren te Steenbergen op 12 april 1908 (RK), wonende te Heerlen en te Roosendaal.

X-bm Johanna van Ekeren, geboren te Halsteren (NB) op 28 december 1866 (RK), overleden aldaar op 5 november 1939, 72 jaar en 312 dagen oud, dochter van Johannes van Ekeren (IX-ai) en Maria Johanna Koen. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 7 september 1900, op 33-jarige leeftijd met Frans Cornelis de Kock (34 jaar oud), arbeider, geboren te Halsteren (NB) op 29 juni 1866 (RK), overleden aldaar op 30 oktober 1944, 78 jaar en 123 dagen oud.
(Hij is eerder getrouwd te Steenbergen op 21 mei 1897, op 30-jarige leeftijd met Petronilla Scheijvenaars (31 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1866.) Uit dit huwelijk:

 1. Catharina de Kock, geboren te Halsteren (NB) op 12 juni 1904. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 7 september 1932, op 28-jarige leeftijd met Henricus Wilhelmus van Elzakker (30 jaar oud), provinciale wegwerker, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1902, zoon van Adriaan Pieter van Elzakker en Anna Catharina Matthijssen.
 2. Laurentius de Kock, geboren te Halsteren (NB) op 24 april 1908. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 24 juni 1936, op 28-jarige leeftijd met Maria Mertens (25 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1911, dochter van Lambert Mertens en Johanna Keijzers.
 3. Johanna Maria de Kock, geboren te Halsteren (NB) op 4 januari 1910, volgt onder XI-br.
 4. Marijn de Kock, landarbeider, geboren te Halsteren (NB) op 18 oktober 1912. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 15 februari 1939, op 26-jarige leeftijd met Helena Jacoba van den Kieboom (24 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 24 december 1914, dochter van Thomas van den Kieboom en Anna Cornelia van Tillo.

X-bn Wilhelmina van Ekeren, geboren te Halsteren (NB) op 22 juli 1869 (RK), dochter van Johannes van Ekeren (IX-ai) en Maria Johanna Koen. Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 8 november 1889, op 20-jarige leeftijd met Petrus Koolen, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), overleden aldaar op 19 juli 1936, zoon van Marijnus Koolen en Isabella Catharina Veraert. Uit dit huwelijk:

 1. Marijn Koolen, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) in het jaar 1890, volgt onder XI-bs.
 2. Anna Catharina Koolen, arbeidster, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) in het jaar 1895. Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 30 oktober 1914, op 19-jarige leeftijd met Kornelis van Schilt (25 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 16 december 1888 (RK), zoon van Jan van Schilt en Laurina Bosters.

X-bo Laurens Pieter van Ekeren, geboren te Halsteren (NB) op 21 juli 1873 (RK), zoon van Johannes van Ekeren (IX-ai) en Maria Johanna Koen. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 7 juni 1901, op 27-jarige leeftijd met Wilhelmina Rens (27 jaar oud), geboren te Steenbergen op 3 oktober 1873 (RK), dochter van Sebastiaan Rens en Joanna Veraart. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes van Ekeren, geboren te Steenbergen op 9 december 1901.
 2. Johannes van Ekeren, geboren te Steenbergen op 14 oktober 1903.
 3. Johanna van Ekeren, geboren te Steenbergen op 14 oktober 1903 (RK), volgt onder XI-bt.
 4. Sebastianus van Ekeren, geboren te Steenbergen op 14 december 1906.
 5. Adrianus van Ekeren, landarbeider, geboren te Steenbergen op 14 maart 1908. Hij is getrouwd te Steenbergen op 1 juni 1934, op 26-jarige leeftijd met Adriana Jacoba Petronella van den Kieboom (24 jaar oud), geboren te Steenbergen op 27 juni 1909, dochter van Jacobus van den Kieboom en Barbara Schillemans.

X-bp Laurina Adriana Cornelia Voorbogt, arbeidster, geboren te Steenbergen op 11 augustus 1850 (RK), overleden aldaar op 3 maart 1925, 74 jaar en 204 dagen oud, dochter van Jan Voorbogt en Maria Catharina Verbeek (IX-aj). Zij is getrouwd te Steenbergen op 18 mei 1877, op 26-jarige leeftijd met Christiaan Helmons (29 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 17 april 1848 (RK), overleden aldaar op 27 april 1900, 52 jaar en 10 dagen oud, zoon van Sebastiaan Helmons en Anna Maria Voormeulen. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Helmons, geboren te Steenbergen op 18 november 1882 (RK), volgt onder XI-bu.
 2. Sebastiaan Helmons, timmerman, geboren te Steenbergen op 24 maart 1884 (RK), overleden aldaar op 10 januari 1962, 77 jaar en 292 dagen oud. Hij is getrouwd te Steenbergen op 24 september 1909, op 25-jarige leeftijd met Maria Catharina Kroonen (27 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1882, dochter van Pieter Kroonen en Maria Paulina Adriaanssens.
 3. Jan Helmons, geboren te Steenbergen op 4 maart 1888 (RK).
 4. Cornelis Helmons, geboren te Steenbergen op 9 juli 1891 (RK), overleden aldaar op 21 december 1896, 5 jaar en 165 dagen oud.

X-bq Joanna Voorbogt, dienstbode, geboren te Steenbergen op 8 februari 1857 (RK), overleden aldaar op 16 juli 1938, 81 jaar en 158 dagen oud, dochter van Jan Voorbogt en Maria Catharina Verbeek (IX-aj). Zij is getrouwd te Steenbergen op 27 oktober 1893, op 36-jarige leeftijd met Jan van Agtmaal (27 jaar oud), vlasser, geboren te Steenbergen op 27 augustus 1866 (RK), overleden aldaar op 23 maart 1954, 87 jaar en 208 dagen oud, zoon van Adriaan van Agtmaal en Petronilla Uijtdewilligen. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Adrianus van Agtmaal, koopman, geboren te Steenbergen op 25 januari 1896 (RK), overleden aldaar op 11 maart 1931, 35 jaar en 45 dagen oud. Hij is getrouwd te Steenbergen op 25 juni 1919, op 23-jarige leeftijd met Louisa Paulina Jacoba Koenraadt (24 jaar oud), geboren te Dinteloord (NB) op 5 februari 1895, wonende te Steenbergen, overleden te Roosendaal op 25 maart 1948, 53 jaar en 49 dagen oud, dochter van Adrianus Petrus Koenraadt en Paulina Isabella Maria Brouwers.

X-br Laurina Voorbogt, arbeidster, geboren te Steenbergen op 20 juni 1859 (RK), overleden aldaar op 9 mei 1927, 67 jaar en 323 dagen oud, dochter van Jan Voorbogt en Maria Catharina Verbeek (IX-aj). Zij is getrouwd te Steenbergen op 31 mei 1889, op 29-jarige leeftijd met Adriaan Boeren (29 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 24 juni 1859, overleden aldaar op 13 november 1946, 87 jaar en 142 dagen oud, zoon van Pieter Boeren en Catharina van der Weegen. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Boeren, geboren te Steenbergen op 25 april 1890.
 2. Adriana Cornelia Boeren, geboren te Steenbergen in het jaar 1894. Zij is getrouwd te Steenbergen op 24 oktober 1924, op 30-jarige leeftijd met Willem Johannes Gijsbertus den Bouwmeester (29 jaar oud), fabrieksarbeider, geboren te Steenbergen op 30 september 1895 (RK), zoon van Gijsbertus den Bouwmeester en Dimphna van de Par.

X-bs Adriaan Voorbraak, arbeider, geboren te Steenbergen op 2 april 1856 (RK), wonende te Roosendaal, overleden te Steenbergen op 20 oktober 1901, 45 jaar en 201 dagen oud, zoon van Pieter Voorbraak en Laurina Verbeek (IX-ak). Hij is getrouwd te Steenbergen op 10 mei 1889, op 33-jarige leeftijd met Maria Matthijssen (27 jaar oud), dienstbode, geboren te Wouw (NB) op 9 augustus 1861 (RK), overleden te Steenbergen op 28 oktober 1938, 77 jaar en 80 dagen oud, dochter van Wilhelmus Matthijssen en Cornelia Mens. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Voorbraak, geboren te Steenbergen op 25 februari 1891 (RK), volgt onder XI-bv.
 2. Cornelia Voorbraak, geboren te Steenbergen op 27 december 1892 (RK), wonende te Dinteloord (NB), overleden te Steenbergen op 2 april 1929, 36 jaar en 96 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 28 november 1919, op 26-jarige leeftijd met Adrianus Jansen (29 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen in het jaar 1890, zoon van Jan Jansen en Joanna Cornelia Nuijtermans.
 3. Willem Voorbraak, geboren te Steenbergen op 10 mei 1895 (RK), volgt onder XI-bw.

X-bt Adriana Voorbraak, arbeidster, geboren te Steenbergen op 7 april 1859 (RK), overleden aldaar op 9 april 1938, 79 jaar en 2 dagen oud, dochter van Pieter Voorbraak en Laurina Verbeek (IX-ak). Zij is getrouwd te Steenbergen op 25 april 1884, op 25-jarige leeftijd met Pieter de Bruijn (26 jaar oud), arbeider en landarbeider, geboren te Steenbergen op 11 november 1857 (RK), overleden aldaar op 7 november 1942, 84 jaar en 361 dagen oud, zoon van Jan de Bruijn en Adriana van Loon. Uit dit huwelijk:

 1. Laurina de Bruijn, geboren te Steenbergen op 8 februari 1885 (RK), volgt onder XI-bx.
 2. Jan de Bruijn, geboren te Steenbergen op 25 november 1886 (RK), overleden aldaar op 14 december 1886, 19 dagen oud.
 3. Adriana de Bruijn, geboren te Steenbergen op 23 januari 1888 (RK), volgt onder XI-by.
 4. Jan de Bruijn, geboren te Steenbergen op 21 april 1889 (RK), overleden aldaar op 20 mei 1890, 1 jaar en 29 dagen oud.
 5. Pieter de Bruijn, geboren te Steenbergen op 29 september 1890 (RK), overleden aldaar op 8 december 1893, 3 jaar en 70 dagen oud.
 6. Jan de Bruijn, geboren te Steenbergen op 18 februari 1892 (RK), volgt onder XI-bz.
 7. Cornelia de Bruijn, geboren te Steenbergen op 17 juni 1894 (RK), overleden aldaar op 16 november 1916, 22 jaar en 152 dagen oud.
 8. Carolina de Bruijn, dienstbode, geboren te Steenbergen op 20 december 1895 (RK), wonende te Bergen op Zoom, te Oosterhout, te Dinteloord (NB), te Breda en te Roosendaal. Zij is getrouwd te Steenbergen met Johannes Adrianus Mol, geboren te Roosendaal.
 9. Maria de Bruijn, geboren te Steenbergen op 2 november 1897 (RK). Zij is getrouwd te Steenbergen op 26 mei 1922, op 24-jarige leeftijd met Hubertus van Bers (27 jaar oud), metselaar, geboren te Steenbergen op 2 februari 1895, overleden aldaar op 26 april 1969, 74 jaar en 83 dagen oud, zoon van Kornelis van Bers en Anna Cornelia Jochems.
 10. Pieter de Bruijn, arbeider, geboren te Steenbergen op 17 november 1902 (RK). Hij is getrouwd te Steenbergen op 4 mei 1928, op 25-jarige leeftijd met Wilhelmina Gelten (20 jaar oud), dienstbode, geboren te Steenbergen in het jaar 1908, dochter van Adrianus Gelten en Catharina Geers.

X-bu Pieter Voorbraak, politieagent, gemeente veldwachter en nachtwaker suikerfabriek, geboren te Steenbergen op 27 augustus 1863 (RK), wonende te Bergen op Zoom, overleden te Steenbergen op 29 januari 1948, 84 jaar en 155 dagen oud, zoon van Pieter Voorbraak en Laurina Verbeek (IX-ak). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 10 november 1890, op 27-jarige leeftijd (1) met Cornelia van Ginneken (28 jaar oud), dienstbode, geboren te Bergen op Zoom op 14 maart 1862 (RK), wonende te Steenbergen, overleden aldaar op 8 december 1901, 39 jaar en 269 dagen oud, dochter van Wilhelmus van Ginneken en Joanna Elisabeth Schrieks. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Adriana Voorbraak, geboren te Bergen op Zoom op 20 september 1891 (RK), volgt onder XI-ca.
 2. Pieter Cornelis Voorbraak, geboren te Steenbergen op 25 december 1892 (RK), overleden aldaar op 28 mei 1894, 1 jaar en 154 dagen oud.
 3. Laurina Anna Voorbraak, geboren te Steenbergen op 1 januari 1894 (RK), volgt onder XI-cb.
 4. Pieter Joseph Voorbraak, geboren te Steenbergen op 7 april 1895 (RK), wonende te Hulst (Zeeland).
 5. Anna Maria Voorbraak, geboren te Steenbergen op 28 juni 1896 (RK), wonende te Bergen op Zoom en te Halsteren.
 6. Willem Christiaan Johannes Voorbraak, geboren te Steenbergen op 12 april 1901 (RK), overleden aldaar op 18 april 1901, 6 dagen oud.
Hij is getrouwd te Steenbergen op 26 juni 1903, op 39-jarige leeftijd (2) met Anna Maria Huijgens (19 jaar oud), geboren te Steenbergen op 7 oktober 1883 (RK), overleden aldaar op 21 februari 1959, 75 jaar en 137 dagen oud, dochter van Gerardus Huijgens en Maria Elisabeth Bogers. Uit dit huwelijk:
 1. Maria Elisabeth Voorbraak, geboren te Steenbergen op 1 oktober 1903 (RK), overleden aldaar op 11 november 1903, 41 dagen oud.
 2. Maria Elisabeth Voorbraak, geboren te Steenbergen op 3 september 1905 (RK), wonende te Hulst (Zeeland).
 3. Cornelia Adriana Voorbraak, geboren te Steenbergen op 20 januari 1907 (RK). Zij is getrouwd te Steenbergen op 8 januari 1932, op 24-jarige leeftijd (1) met Jacobus Johannes Teuns (29 jaar oud), kachelsmid, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1903, zoon van Jacobus Teuns en Dimphna Cornelia van Tilburg. Zij is getrouwd te Steenbergen op 13 mei 1938, op 31-jarige leeftijd (2) met Johannes Roelands (35 jaar oud), timmerman, geboren te Steenbergen in het jaar 1903, zoon van Pieter Jan Roelands en Geertrui Iriks.
 4. Gerardus Johannes Voorbraak, geboren te Steenbergen op 2 februari 1909 (RK).

X-bv Catharina Bosters, mutsenwasster, geboren te Steenbergen op 16 februari 1836 (RK), wonende te Dongen, overleden te Roosendaal op 5 februari 1914, 77 jaar en 354 dagen oud, dochter van Johannes Bosters en Anna van Etten (IX-al). Zij is getrouwd te Steenbergen op 3 februari 1872, op 35-jarige leeftijd met Johannes Janssen (36 jaar oud), schoenmaker, geboren te Dongen op 14 juni 1835 (RK). Uit dit huwelijk:

 1. Anna Catharina Janssen, geboren te Steenbergen op 8 mei 1875 (RK), overleden aldaar op 20 mei 1875, 12 dagen oud.
 2. Hubertus Janssen, geboren te Steenbergen op 8 mei 1875 (RK), overleden aldaar op 1 juni 1875, 24 dagen oud.

X-bw Anna Cornelia Bosters, dienstbode, geboren te Steenbergen op 24 maart 1836 (RK), wonende te Roosendaal en te Nieuw-Vossemeer (NB), overleden te Roosendaal op 12 maart 1921, 84 jaar en 353 dagen oud, dochter van Johannes Bosters en Anna van Etten (IX-al). Zij is getrouwd te Steenbergen op 8 januari 1869, op 32-jarige leeftijd met Adriaan Elsevier (33 jaar oud), metselaar, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 24 februari 1835 (RK), overleden te Steenbergen op 4 juli 1896, 61 jaar en 131 dagen oud, zoon van Johannes Elsevier en Anna Maria Hagenaars. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Kornelis Elsevier, sigarenmaker, geboren te Steenbergen op 17 september 1866 (RK), wonende te Roosendaal, overleden aldaar op 3 maart 1932, 65 jaar en 168 dagen oud.
 2. Anna Maria Elsevier, geboren te Steenbergen op 13 oktober 1869 (RK), overleden aldaar op 3 augustus 1900, 30 jaar en 294 dagen oud.
 3. Jan Adrianus Elsevier, geboren te Steenbergen op 28 juli 1873 (RK), overleden aldaar op 18 augustus 1873, 21 dagen oud.
 4. Jan Jacobus Elsevier, geboren te Steenbergen op 10 augustus 1875 (RK), overleden aldaar op 5 maart 1890, 14 jaar en 207 dagen oud.

X-bx Anna Maria Hubertha Bosters, dienstbode, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 23 september 1843 (RK), wonende te Steenbergen, overleden aldaar op 12 juli 1898, 54 jaar en 292 dagen oud, dochter van Johannes Bosters en Anna van Etten (IX-al). Zij is getrouwd te Steenbergen op 16 juni 1865, op 21-jarige leeftijd met Jacobus Jan van Beers (26 jaar oud), grutmolenaarsknecht en tapper, geboren te Steenbergen op 10 november 1838 (RK), overleden aldaar op 28 juni 1919, 80 jaar en 230 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Kornelis van Beers, geboren te Steenbergen op 14 januari 1866 (RK), volgt onder XI-cc.
 2. Joanna van Beers, dienstmeid, geboren te Steenbergen op 19 juli 1867 (RK). Zij is getrouwd te Roosendaal op 8 mei 1894, op 26-jarige leeftijd met Martien Baselier (33 jaar oud), bakker, geboren te Steenbergen in het jaar 1861 (RK), zoon van Pieter Baselier en Maria van Migo.
 3. Jozef Kornelis van Beers, geboren te Steenbergen op 7 november 1868 (RK), overleden aldaar op 30 juli 1869, 265 dagen oud.
 4. Adriaan Kornelis van Beers, geboren te Steenbergen op 6 maart 1870 (RK), volgt onder XI-cd.
 5. Adriana Frederica van Beers, geboren te Steenbergen op 14 november 1871 (RK), overleden aldaar op 2 januari 1872, 49 dagen oud.
 6. Adriana Joanna van Beers, geboren te Steenbergen op 18 november 1872 (RK), overleden aldaar op 30 mei 1873, 193 dagen oud.
 7. Adriana Cornelia van Beers, geboren te Steenbergen op 23 november 1873, overleden aldaar op 14 februari 1874, 83 dagen oud.
 8. Petronilla Johanna van Beers, geboren te Steenbergen op 9 januari 1875 (RK).
 9. Pieter Adriaan van Beers, geboren te Steenbergen op 17 maart 1876 (RK), overleden aldaar op 4 oktober 1878, 2 jaar en 201 dagen oud.
 10. Pieter Kornelis van Beers, geboren te Steenbergen op 18 september 1877 (RK), overleden aldaar op 11 oktober 1877, 23 dagen oud.
 11. Adriaan Pieter van Beers, geboren te Steenbergen op 30 november 1878 (RK), overleden aldaar op 16 september 1879, 290 dagen oud.
 12. Jacoba Hendrika van Beers, arbeidster, geboren te Steenbergen op 15 december 1881 (RK), overleden aldaar op 21 maart 1927, 45 jaar en 96 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 23 mei 1902, op 20-jarige leeftijd met Bernardus van Zuilekom (27 jaar oud), arbeider, geboren te Culemborg in het jaar 1875.
 13. Adriaan van Beers, geboren te Steenbergen op 27 februari 1883 (RK), overleden aldaar op 8 november 1883, 254 dagen oud.
 14. Martien van Beers, geboren te Steenbergen op 30 september 1884 (RK).
 15. Johanna Cornelia van Beers, geboren te Steenbergen op 11 september 1886 (RK), overleden aldaar op 26 september 1886, 15 dagen oud.

X-by Henricus van Etten, geboren te Steenbergen op 15 september 1836, overleden aldaar op 17 december 1910, 74 jaar en 93 dagen oud, zoon van Franciscus van Etten (IX-am) en Adriana de Keijser. Hij was gehuwd (1) met Wilhelmina Theuns, geboren te Steenbergen op 20 juli 1832, overleden voor 1890, hoogstens 58 jaar oud, dochter van Marijn Theuns en Catharina Engelen. Uit dit huwelijk:

 1. Marijn van Etten, geboren te Steenbergen op 13 oktober 1866.
 2. Frans van Etten, geboren te Steenbergen op 31 augustus 1869.
 3. Jan Marijn van Etten, hoofdonderwijzer, geboren te Steenbergen in het jaar 1874, wonende te Nieuw-Vossemeer (NB). Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 21 november 1910, op 36-jarige leeftijd met Barbara de Kock (42 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 13 oktober 1868, overleden te Bergen op Zoom op 3 augustus 1952, 83 jaar en 295 dagen oud, dochter van Johannis de Kock en Maria Catharina Geers.
Hij is getrouwd na 1890, op minstens 54-jarige leeftijd (2) met Petronella de Krom (minstens 41 jaar oud), geboren te Steenbergen op 5 februari 1849, overleden aldaar op 30 november 1909, 60 jaar en 298 dagen oud, dochter van Cornelis de Krom en Adriana Geers.

X-bz Maria Catharina van Etten, arbeidster, geboren te Steenbergen op 1 maart 1840, dochter van Franciscus van Etten (IX-am) en Adriana de Keijser. Zij is getrouwd te Steenbergen op 15 februari 1878, op 37-jarige leeftijd met Jan Frans Dekkers (35 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 22 november 1842, overleden te Halsteren (NB) op 18 januari 1918, 75 jaar en 57 dagen oud, zoon van Jacobus Dekkers en Adriana Adriaansen. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Maria Dekkers, geboren te Steenbergen op 11 augustus 1879 (RK), volgt onder XI-ce.
 2. Joanna Dekkers, geboren te Steenbergen op 3 januari 1881.
 3. Jacobus Dekkers, geboren te Steenbergen op 12 mei 1882, overleden aldaar op 22 juli 1882, 71 dagen oud.

X-ca Joanna van Etten, arbeidster, geboren te Steenbergen op 19 april 1844, dochter van Franciscus van Etten (IX-am) en Adriana de Keijser. Zij is getrouwd te Steenbergen op 4 juni 1869, op 25-jarige leeftijd (1) met Johannes van den Enden (30 jaar oud), arbeider, geboren te Halsteren (NB) op 10 augustus 1838 (doopgetuigen waren Thomas Smits en Cornelis van den Enden), wonende te Steenbergen (de Kladde), overleden te Halsteren (NB) op 5 september 1880, 42 jaar en 26 dagen oud, zoon van Johannes van den Enden en Johanna Maria Delwarel. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Maria van den Enden, geboren te Halsteren (NB) op 11 maart 1875 (RK), volgt onder XI-cf.
 2. Adriana Maria Catharina van Enden, geboren in het jaar 1878, overleden te Halsteren (NB) op 8 januari 1943, 65 jaar oud. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 13 mei 1924, op 46-jarige leeftijd met Carolus IJzermans (53 jaar oud), fabrieksarbeider, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 3 december 1870, wonende te Halsteren (NB), overleden aldaar op 19 februari 1953, 82 jaar en 78 dagen oud, zoon van Kornelis IJzermans en Geertruida Hazaart.
Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 28 juni 1882, op 38-jarige leeftijd (2) met Kornelis van Schilt (48 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 14 maart 1834, overleden te Halsteren (NB) op 28 december 1913, 79 jaar en 289 dagen oud, zoon van Antonij van Schilt en Petronilla de Jong.
(Hij is eerder getrouwd te Halsteren (NB) op 6 mei 1864, op 30-jarige leeftijd met Anna Maria Jansen, arbeidster, geboren te Halsteren (NB).) Uit dit huwelijk:
 1. Willemijna van Schilt, geboren te Halsteren (NB) op 15 juli 1883, volgt onder XI-cg.

X-cb Adriana Cornelia van Etten, arbeidster, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 3 november 1860, dochter van Cornelis van Etten (IX-ao) en Lucia van Migom. Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 16 mei 1890, op 29-jarige leeftijd met Jacobus Aarden (36 jaar oud), arbeider, geboren te Halsteren (NB) op 9 augustus 1853, overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 4 januari 1936, 82 jaar en 148 dagen oud, zoon van Johannes Aarden en Anna Cornelia Wouts. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Cornelis Aarden, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 23 april 1891, volgt onder XI-ch.
 2. Cornelis Jacobus Aarden, arbeider, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 13 maart 1892. Hij is getrouwd te Dinteloord (NB) op 5 juni 1920, op 28-jarige leeftijd met Hendrika Slokkers (26 jaar oud), arbeidster, geboren te Dinteloord (NB) op 16 februari 1894, overleden te Roosendaal op 28 februari 1965, 71 jaar en 12 dagen oud, dochter van Franciscus Slokkers en Joanna de Preé.
 3. Lucia Cornelia Aarden, dienstbode, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 29 juni 1895, wonende te Steenbergen en te 's-Hertogenbosch. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 2 juli 1917, op 22-jarige leeftijd met Johannes Franciscus Suijkerbuijk (29 jaar oud), politieagent, geboren te Bergen op Zoom op 11 januari 1888 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Poorterij K 185) en te 's-Hertogenbosch, zoon van Adrianus Suijkerbuijk en Anna Maria van Eekelen.
 4. Adriana Cornelia Aarden, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 6 november 1900, overleden aldaar op 22 juli 1901, 258 dagen oud.
 5. Maria Cornelia Aarden, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 15 december 1901, overleden aldaar op 6 maart 1902, 81 dagen oud.
 6. Jacobus Petrus Aarden, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) in het jaar 1904. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 25 november 1927, op 23-jarige leeftijd met Cornelia van Dorst (24 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 5 juni 1903, dochter van Adrianus van Dorst en Joanna Cornelia van Reijen.

X-cc Johannes Voorbraak, agent van politie, geboren te Bergen op Zoom op 10 oktober 1860 (RK), wonende te Bergen op Zoom (in de Poorterij K 68) en te Breda, overleden te Bergen op Zoom op 19 december 1902, 42 jaar en 70 dagen oud, zoon van Jacobus Voorbraak en Johanna Maria van Etten (IX-ap). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 25 juni 1883, op 22-jarige leeftijd met Elisabeth Mens (26 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 20 juli 1856 (RK), overleden aldaar op 23 juni 1939, 82 jaar en 338 dagen oud, dochter van Wouter Mens en Jahanna Cornelia van Ginderen. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Cornelia Voorbraak, geboren te Bergen op Zoom op 12 april 1884 (RK), volgt onder XI-ci.
 2. Cornelia Voorbraak, geboren te Bergen op Zoom op 3 februari 1886 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Lievevrouwenstraat B 25).
 3. Maria Adriana Voorbraak, geboren te Bergen op Zoom op 16 februari 1888 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Lievevrouwenstraat B 25) en te Enkhuizen.
 4. Jacobus Voorbraak, geboren te Bergen op Zoom op 20 januari 1890 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Lievevrouwenstraat B 26), overleden te Bergen op Zoom op 7 april 1908, 18 jaar en 78 dagen oud.
 5. Adriana Voorbraak, geboren te Bergen op Zoom op 19 november 1893 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Lievevrouwenstraat B 25), overleden te Bergen op Zoom op 14 februari 1939, 45 jaar en 87 dagen oud.

X-cd Gerard Jan Uijtdewilligen, wagenmaker en timmerman, geboren te Steenbergen op 21 september 1862 (RK), zoon van Adrianus Uijtdewilligen en Anna Maria Schijvenaars (IX-aq). Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 23 juni 1891, op 28-jarige leeftijd met Adriana Hack (21 jaar oud), geboren te Roosendaal op 9 april 1870 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB) en te Steenbergen, overleden aldaar op 25 april 1941, 71 jaar en 16 dagen oud, dochter van Pieter Hack en Petronella Uijtdehaag. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Anna Maria Uijtdewilligen, geboren te Steenbergen op 6 juni 1892 (RK), overleden te Roosendaal op 28 oktober 1962, 70 jaar en 144 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 16 mei 1923, op 30-jarige leeftijd met Henricus Petrus Perdaems (32 jaar oud), landbouwer, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 7 maart 1891 (RK), zoon van Marijn Perdaems en Johanna Jaspers.
 2. Adrianus Petrus Johannes Uijtdewilligen, timmerman, geboren te Steenbergen op 29 oktober 1893 (RK). Hij is getrouwd te Steenbergen op 23 mei 1923, op 29-jarige leeftijd met Johanna Cornelia Clarijs (25 jaar oud), geboren te Steenbergen op 25 augustus 1897, overleden te Bergen op Zoom op 9 oktober 1953, 56 jaar en 45 dagen oud, dochter van Willem Laurens Clarijs en Adriana Cornelia Maas.
 3. Anna Maria Elisabeth Uijtdewilligen, geboren te Steenbergen op 2 september 1895 (RK).
 4. Petrus Johannes Cornelis Uijtdewilligen, geboren te Steenbergen op 8 mei 1897 (RK), volgt onder XI-cj.
 5. Johannes Petrus Adrianus Uijtdewilligen, letterzetter, geboren te Steenbergen op 5 juni 1902. Hij is getrouwd te Steenbergen op 25 oktober 1933, op 31-jarige leeftijd met Catharina Anna Baaten (33 jaar oud), geboren te Steenbergen op 1 oktober 1900 (RK), overleden aldaar op 29 augustus 1958, 57 jaar en 332 dagen oud, dochter van Adriaan Baaten en Maria Uijtdewilligen.
 6. Cornelis Petrus Johannes Uijtdewilligen, brood- en banketbakker, geboren te Steenbergen op 3 maart 1908 (RK), wonende te Gastel. Hij is getrouwd te Roosendaal op 31 januari 1939, op 30-jarige leeftijd met Antonia Melanie Marie Voeten (33 jaar oud), geboren te Roosendaal in het jaar 1906.

XI-a Petrus Cornelis Schoutens, pettenmaker, geboren te Etten-Leur (NB) op 29 april 1855 (RK), wonende te Echt (Limburg), zoon van Cornelis Johannes Schoutens (X-g) en Theresia Luijten. Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 24 juli 1883, op 28-jarige leeftijd met Anna Cornelia Lucia Maas (28 jaar oud), geboren te Oudenbosch op 18 december 1854 (RK), wonende te Echt (Limburg). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius Antonius Schoutens, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 29 juli 1884 (RK), wonende te Echt (Limburg).
 2. Antonius Johannes Schoutens, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 19 september 1885 (RK), wonende te Echt (Limburg).
 3. Johannes Aloisius Schoutens, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 8 februari 1889 (RK), wonende te Echt (Limburg).
 4. Charles Schoutens, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 14 april 1891 (RK), wonende te Echt (Limburg).
 5. Adriana Johanna Antonia Schoutens, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 4 januari 1893 (RK), wonende te Echt (Limburg).
 6. Thresia Elizabeth Maria Schoutens, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 6 mei 1894 (RK), wonende te Echt (Limburg).

XI-b Cornelia Johanna Schoutens, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 6 november 1858 (RK), wonende te Princenhage, dochter van Cornelis Johannes Schoutens (X-g) en Theresia Luijten. Zij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 28 mei 1881, op 22-jarige leeftijd met Antonius Lijdens (23 jaar oud), koetsier, geboren te Oude Tonge op 21 december 1857 (RK), wonende te Princenhage. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Johannes Lijdens, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 28 juli 1881 (RK), wonende te Princenhage.
 2. Catharina Antonetta Lijdens, geboren op 13 januari 1883 (RK), wonende te Princenhage.
 3. Theresia Adriana Lijdens, geboren te Princenhage op 21 december 1884 (RK).
 4. Carolus Antonius Lijdens, geboren te Princenhage op 5 november 1887 (RK).
 5. Petrus Cornelis Lijdens, geboren te Princenhage op 19 september 1889 (RK).

XI-c Antonie Schoutens, smid en spoorwegbeambte, geboren te Gastel (NB) op 29 maart 1861 (RK), overleden te Roosendaal op 9 maart 1944, 82 jaar en 346 dagen oud, zoon van Cornelis Johannes Schoutens (X-g) en Theresia Luijten. Hij is getrouwd te Roosendaal op 18 februari 1884, op 22-jarige leeftijd met Maria Catharina Mathijssen (19 jaar oud), geboren te Roosendaal op 18 april 1864 (RK), wonende te Rotterdam en te Schiedam, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 1 december 1954, 90 jaar en 227 dagen oud, dochter van Arnoldus Mathijssen en Dimphna Vreugden. Uit dit huwelijk:

 1. Theresia Dimphna Schoutens, geboren te Roosendaal op 1 september 1884 (RK). Zij is getrouwd te Roosendaal op 25 oktober 1909, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Antonius Roovers (22 jaar oud), koperslager, geboren te Roosendaal in het jaar 1887.
 2. Dimphna Maria Schoutens, geboren te Roosendaal op 2 februari 1887 (RK).
 3. Gerardus Cornelis Schoutens, geboren te Roosendaal op 29 februari 1888 (RK).
 4. Maria Catharina Schoutens, geboren te Roosendaal op 22 juni 1890 (RK), overleden aldaar op 8 mei 1892, 1 jaar en 321 dagen oud.
 5. Cornelia Catharina Schoutens, geboren te Roosendaal op 14 oktober 1891 (RK).
 6. Cornelis Josephus Schoutens, geboren te Roosendaal op 12 december 1892 (RK).
 7. Marinus Antonius Schoutens, geboren te Roosendaal op 9 oktober 1895 (RK). Hij is getrouwd te Roosendaal op 25 oktober 1927, op 32-jarige leeftijd met Catharina Francisca van Opstaken (28 jaar oud), geboren te Roosendaal in het jaar 1899.
 8. Cornelia Catharina Schoutens, geboren te Roosendaal op 10 april 1897 (RK).
 9. Catharina Schoutens, geboren te Roosendaal op 8 december 1898 (RK). Zij is getrouwd te Roosendaal op 9 juli 1918, op 19-jarige leeftijd met Cornelis Leonardus Antonius van Dijk (24 jaar oud), handelsreiziger, geboren te Avereest (Ov) in het jaar 1894.
 10. Petrus Paulus Schoutens, geboren te Roosendaal op 29 juni 1900 (RK), overleden aldaar op 17 september 1900, 80 dagen oud.
 11. Petrus Johannes Schoutens, geboren te Roosendaal op 7 april 1902 (RK), overleden aldaar op 24 december 1903, 1 jaar en 261 dagen oud.
 12. Elisabeth Wilhemina Schoutens, geboren te Roosendaal op 11 augustus 1903 (RK).
 13. Antonetta Elisabeth Schoutens, geboren te Roosendaal op 27 juli 1905 (RK).

XI-d Anna Elizabeth Martelmans, landbouwster, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 24 maart 1859, overleden te Etten-Leur (NB) op 12 november 1947, 88 jaar en 233 dagen oud, dochter van Johannes Adrianus Martelmans (X-m) en Dorothea Johanna van Oolen. Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 22 februari 1881, op 21-jarige leeftijd met Adrianus Cornelis van Hooff (23 jaar oud), landbouwer, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 10 december 1857 (RK), overleden te Halsteren (NB) op 25 februari 1942, 84 jaar en 77 dagen oud, zoon van Cornelis van Hooff en Anna Maria de Wit (X-n). Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Cornelis Petrus Maria van Hooff, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 28 mei 1883, overleden te Halsteren (NB) op 29 oktober 1946, 63 jaar en 154 dagen oud.
 2. Cornelis Petrus Johannes van Hooff, landbouwer, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 2 december 1885, wonende te Halsteren (NB), overleden te Roosendaal op 31 december 1963, 78 jaar en 29 dagen oud. Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 31 januari 1911, op 25-jarige leeftijd met zijn nicht Dorothea Elizabeth Maria Koenraadt (20 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 7 september 1890, wonende te Halsteren, overleden te Bergen op Zoom op 26 september 1963, 73 jaar en 19 dagen oud, dochter van Martinus Adrianus Johannes Koenraadt en Maria Catharina Anna Martelmans (XI-e).

XI-e Maria Catharina Anna Martelmans, landbouwster, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 28 maart 1862, overleden te Halsteren (NB) op 17 juni 1928, 66 jaar en 81 dagen oud, dochter van Johannes Adrianus Martelmans (X-m) en Dorothea Johanna van Oolen. Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 11 januari 1881, op 18-jarige leeftijd met Martinus Adrianus Johannes Koenraadt (23 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen in het jaar 1858, wonende te Nieuw-Vossemeer (NB), overleden aldaar op 3 mei 1903, 45 jaar oud, zoon van Marijnus Martinus Koenraadt en Maria Carolina Petronilla Koenraadt. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Johannes Maria Koenraadt, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 4 oktober 1881, overleden te Halsteren (NB) op 26 maart 1939, 57 jaar en 173 dagen oud. Hij is getrouwd te Standdaarbuiten (NB) op 30 mei 1911, op 29-jarige leeftijd met Adriana Cornelia Johanna Sweere (22 jaar oud), geboren te Standdaarbuiten (NB) op 4 februari 1889, dochter van Hubertus Sweere en Adriana Catharina Clarijs.
 2. Johannes Laurentius Martinus Koenraadt, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 21 januari 1883, overleden aldaar op 28 januari 1888, 5 jaar en 7 dagen oud.
 3. Marinus Jacobus Adrianus Koenraadt, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 30 november 1885, wonende te Halsteren (NB), overleden te Steenbergen op 15 augustus 1962, 76 jaar en 258 dagen oud.
 4. Dorothea Elizabeth Maria Koenraadt, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 7 september 1890, wonende te Halsteren, overleden te Bergen op Zoom op 26 september 1963, 73 jaar en 19 dagen oud. Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 31 januari 1911, op 20-jarige leeftijd met haar neef Cornelis Petrus Johannes van Hooff (25 jaar oud), landbouwer, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 2 december 1885, wonende te Halsteren (NB), overleden te Roosendaal op 31 december 1963, 78 jaar en 29 dagen oud, zoon van Adrianus Cornelis van Hooff en Anna Elizabeth Martelmans (XI-d).
 5. Laurentius Johannes Koenraadt, landbouwer, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 23 juni 1896, wonende te Steenbergen, overleden aldaar op 17 mei 1952, 55 jaar en 329 dagen oud. Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 10 augustus 1920, op 24-jarige leeftijd met Louisa Paulina Maria Veraart (28 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) in het jaar 1892, dochter van Jacobus Veraart en Adriana Maria Koenraad.

XI-f Adriana Dorothea Maria van Hooff, geboren te Nieuw Vossemeer op 5 januari 1861 (RK), overleden te Fijnaart en Heijningen (NB) op 1 augustus 1933, 72 jaar en 208 dagen oud, dochter van Cornelis van Hooff en Anna Maria de Wit (X-n). Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 13 juni 1893, op 32-jarige leeftijd met Johannes Petrus Hopmans (30 jaar oud), landbouwer, geboren te Standdaarbuiten (NB) op 25 juli 1862, overleden te Fijnaart en Heijningen (NB) op 9 juni 1948, 85 jaar en 320 dagen oud, zoon van Wilhelmus Hopmans en Cornelia Blommerde. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus Cornelis Johannes Maria Hopmans, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 13 maart 1895, overleden te Roosendaal op 11 augustus 1989, 94 jaar en 151 dagen oud. Hij was gehuwd met Johanna Maria van Vugt, geboren te Oude Tonge (ZH) op 22 mei 1897, overleden te Roosendaal (St. Franciscusziekenhuis) op 25 augustus 1988, 91 jaar en 95 dagen oud.
 2. Anna Maria Cornelia Hopmans, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 12 mei 1896, overleden aldaar op 24 oktober 1955, 59 jaar en 165 dagen oud.
 3. Cornelia Maria Adriana Hopmans, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 26 oktober 1897, overleden aldaar op 23 januari 1924, 26 jaar en 89 dagen oud.
 4. Cornelis Adrianus Wilhelmus Hopmans, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 31 oktober 1898, overleden te Vught op 19 november 1942, 44 jaar en 19 dagen oud.
 5. Anna Eliszabeth Cornelia Maria Hopmans, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 4 oktober 1899. Zij is getrouwd te Fijnaart en Heijningen (NB) op 25 juni 1924, op 24-jarige leeftijd met Antonius Jacobus van Vugt.
 6. Huberta Dorothea Cornelia Maria Hopmans, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 16 juni 1901, overleden te Etten-Leur (NB) op 24 september 1963, 62 jaar en 100 dagen oud.
 7. Laurentius Gerardus Wilhelmus Cornelis Hopmans, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 12 augustus 1903, overleden te Vught op 27 januari 1941, 37 jaar en 168 dagen oud.
 8. Petrus Jacobus Johannes Hopmans, landbouwer, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 1 maart 1906, overleden te Roosendaal op 19 juli 2000, begraven te Sint-Gillis-Waas (BelgiŽ), 94 jaar en 140 dagen oud. Hij is getrouwd te Steenbergen op 13 november 1933, op 27-jarige leeftijd met Maria Catharina Elisabeth Meesters (25 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1908, overleden te Roosendaal op 5 juni 2006, begraven te Sint-Gillis-Waas (BelgiŽ), 98 jaar oud.

XI-g Dorothea Cornelia Adriana van Hooff, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 8 augustus 1868 (RK), wonende te Steenbergen, overleden aldaar op 14 december 1941, 73 jaar en 128 dagen oud, dochter van Cornelis van Hooff en Anna Maria de Wit (X-n). Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 13 juni 1893, op 24-jarige leeftijd met Jacobus Leonardus Brooijmans (26 jaar oud), landbouwer, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 16 augustus 1866, wonende te Steenbergen, overleden aldaar op 29 maart 1944, 77 jaar en 226 dagen oud, zoon van Marijnus Brooijmans en Helena Catharina de Bakker. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Helena Brooijmans, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 23 juni 1894 (RK), volgt onder XII-a.
 2. Marinus Wilhelmus Cornelis Brooijmans, landbouwer, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 24 juli 1895. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 24 mei 1921, op 25-jarige leeftijd met Adriana Cornelia Elst (24 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 1 februari 1897, dochter van Adrianus Johannes Elst en Anna Maria Catharina Dekkers.
 3. Cornelis Johannes Marinus Brooijmans, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 5 juni 1898.
 4. Helena Johanna Maria Brooijmans, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 22 oktober 1899.

XI-h Maria Adriana de Wit, dienstbode, geboren te Steenbergen op 15 juli 1865 (RK), overleden te Zevenbergen (NB) op 29 januari 1936, 70 jaar en 198 dagen oud, dochter van Pieter de Wit en Adriana Catharina de Wit (X-o). Zij is getrouwd te Steenbergen op 29 mei 1894, op 28-jarige leeftijd met Adrianus Martinus Jacobus van Aart (25 jaar oud), landbouwer, geboren te Zevenbergen (NB) op 16 september 1868 (RK), overleden aldaar op 1 juni 1934, 65 jaar en 258 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Johanna Petronella Maria van Aart, geboren te Steenbergen op 20 mei 1895 (RK). Zij is getrouwd te Zevenbergen (NB) op 15 mei 1918, op 22-jarige leeftijd met Cornelis Mattheus Romme.
 2. Johanna Adriana Petronella Maria van Aart, geboren te Steenbergen op 1 augustus 1896 (RK), overleden aldaar op 22 oktober 1896, 82 dagen oud.
 3. Cornelia Petronella Johanna Maria van Aart, geboren te Steenbergen op 1 augustus 1896 (RK), overleden aldaar op 22 augustus 1896, 21 dagen oud.
 4. Johanna Petronella Adriana Maria van Aart, geboren te Steenbergen op 3 augustus 1897 (RK), overleden aldaar op 4 september 1897, 32 dagen oud.
 5. Petrus Adrianus Alphonsius Maria van Aart, geboren te Steenbergen op 29 september 1898 (RK).
 6. Leonardus Johannes Alphonsus Maria van Aart, geboren te Steenbergen op 29 september 1899 (RK).
 7. Johanna Petronella Maria Alphonsius van Aart, geboren te Steenbergen op 2 april 1901 (RK). Zij is getrouwd te Zevenbergen op 14 juli 1936, op 35-jarige leeftijd met Adrianus Christianus Maria Akkermans.
 8. Maria Huberta Adriana Alphons van Aart, geboren te Steenbergen op 13 november 1903 (RK). Zij is getrouwd te Zevenbergen op 25 november 1941, op 38-jarige leeftijd met Arnoldus Matthijssen.
 9. Cornelia Helena Maria Alphons van Aart, geboren te Steenbergen op 17 januari 1906 (RK), overleden te Zevenbergen (NB) op 26 januari 1958, 52 jaar en 9 dagen oud. Zij is getrouwd te Zevenbergen (NB) op 30 april 1934, op 28-jarige leeftijd met Adrianus Cornelis Maria Wijvliet.

XI-i Anna Cornelia Petronella Maria de Wit, geboren te Steenbergen op 20 december 1875 (RK), overleden te Klundert (NB) op 8 september 1920, 44 jaar en 263 dagen oud, dochter van Leendert Pieter de Wit (X-p) en Cornelia Dorothea de Wit. Zij is getrouwd te Zevenbergen (NB) op 17 mei 1911, op 35-jarige leeftijd met Gerardus Nollen (52 jaar oud), geboren te Zevenbergen (NB) op 5 april 1859 (RK), overleden aldaar op 6 juni 1932, 73 jaar en 62 dagen oud, zoon van Gerrit Gerritse Nollen en Anna Nollen. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia Adriana Maria Nollen, geboren te Klundert (NB) op 4 mei 1912 (RK), overleden aldaar op 5 april 1922, 9 jaar en 336 dagen oud.
 2. Cornelia Adriana Maria Nollen, geboren te Klundert (NB) op 1 juli 1914 (RK). Zij is getrouwd te Zevenbergen (NB) op 17 mei 1938, op 23-jarige leeftijd met Johannes Cornelis Henricus Luijkx (25 jaar oud), geboren te Etten en Leur in het jaar 1913.

XI-j Anna Maria Adriana Catharina de Wit, geboren te Steenbergen op 6 december 1879 (RK), dochter van Leendert Pieter de Wit (X-p) en Cornelia Dorothea de Wit. Zij is getrouwd te Steenbergen op 29 mei 1911, op 31-jarige leeftijd met Matthijs Kornelis Hendrik Huijsmans (28 jaar oud), hotelhouder, geboren te Steenbergen op 19 februari 1883 (RK), wonende te Huijbergen (NB), zoon van Hendrik Huijsmans en Cornelia Maria Clarijs. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Maria Petronella Huijsmans, geboren te Steenbergen op 2 mei 1912 (RK).
 2. Petronella Cornelia Maria Huijsmans, geboren te Steenbergen op 30 april 1913 (RK).
 3. Adriana Helena Maria Huijsmans, geboren te Steenbergen op 14 oktober 1914 (RK).
 4. Gertrudis Cornelia Maria Huijsmans, geboren te Steenbergen op 13 maart 1916 (RK).
 5. Hendrik Leonardus Petrus Maria Huijsmans, koperslager, geboren te Steenbergen op 28 oktober 1917.
 6. Hendrika Adriana Maria Huijsmans, geboren te Steenbergen op 31 maart 1921 (RK).

XI-k Barbara Anna Cornelia Looijen, landbouwster, geboren te Steenbergen op 9 februari 1860 (RK), overleden aldaar op 8 maart 1906, 46 jaar en 27 dagen oud, dochter van Jacobus Looijen en Anna van Hooff (X-q). Zij is getrouwd te Steenbergen op 1 juni 1883, op 23-jarige leeftijd met Pieter Jzn. Huijsmans (25 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op 31 maart 1858 (RK), overleden aldaar op 14 oktober 1937, 79 jaar en 197 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Jacobus Huijsmans, geboren te Steenbergen op 30 april 1884 (RK), overleden te Halsteren (NB) op 26 december 1943, 59 jaar en 240 dagen oud.
 2. Jacobus Franciscus Huijsmans, geboren te Steenbergen op 21 augustus 1885 (RK), overleden aldaar op 29 januari 1886, 161 dagen oud.
 3. Jacobus Franciscus Huijsmans, geboren te Steenbergen op 2 augustus 1886 (RK).
 4. Franciscus Theodorus Huijsmans, geboren te Steenbergen op 29 juli 1887 (RK).
 5. Anna Cornelia Huijsmans, geboren te Steenbergen op 28 oktober 1888 (RK), overleden aldaar op 16 januari 1889, 80 dagen oud.
 6. Kornelis Huijsmans, geboren te Steenbergen op 14 december 1889 (RK), overleden te Tilburg op 27 september 1962, begraven te Moergestel, 72 jaar en 287 dagen oud. Hij is getrouwd te Dinteloord op 8 januari 1925, op 35-jarige leeftijd met Johanna Petronella Adriana van Meer (27 jaar oud), geboren te Dinteloord op 13 april 1897, overleden te Tilburg op 27 juli 1964, begraven te Moergestel op 30 juli 1964, 67 jaar en 105 dagen oud.
 7. Anna Petronella Huijsmans, geboren te Kruisland (NB) op 17 april 1891 (RK), volgt onder XII-b.
 8. Matthijs Cornelis Huijsmans, geboren te Steenbergen op 24 juni 1892 (RK).
 9. Wilhelmus Cornelis Huijsmans, geboren te Steenbergen op 19 juni 1894 (RK).
 10. Cornelia Maria Huijsmans, geboren te Steenbergen op 24 maart 1896 (RK).
 11. Adrianus Johannes Petrus Huijsmans, landbouwer, geboren te Steenbergen op 18 november 1897 (RK). Hij is getrouwd te Halsteren op 14 mei 1929, op 31-jarige leeftijd met Cornelia Maria Mouws (23 jaar oud), geboren te Wouw in het jaar 1906 (RK), wonende te Halsteren, dochter van Francus Mouws en Cornelia Huijbrechts.
 12. Johanna Adriana Anna Huijsmans, geboren te Steenbergen op 14 februari 1905.

XI-l Frans Theodoor Looijen, landbouwer, geboren te Steenbergen op 9 februari 1860 (RK), wonende te Halsteren (NB), overleden aldaar op 5 oktober 1947, 87 jaar en 238 dagen oud, zoon van Jacobus Looijen en Anna van Hooff (X-q). Hij is getrouwd te Steenbergen op 31 augustus 1886, op 26-jarige leeftijd (1) met Joanna Petronilla van Bavel (26 jaar oud), geboren te Steenbergen op 23 januari 1860 (RK), overleden aldaar op 29 oktober 1916, 56 jaar en 280 dagen oud, dochter van Pieter Czn. van Bavel en Adriana Cornelia van Tiggelen. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia Looijen, geboren te Steenbergen op 16 mei 1887 (RK), volgt onder XII-c.
 2. Petrus Jacobus Looijen, geboren te Steenbergen op 2 november 1888 (RK), overleden aldaar op 9 november 1896, 8 jaar en 7 dagen oud.
 3. Anna Petronella Adriana Looijen, geboren te Steenbergen op 10 november 1893 (RK), volgt onder XII-d.
 4. Petrus Cornelis Franciscus Looijen, landbouwer, geboren te Steenbergen op 12 augustus 1896 (RK), wonende te Huijbergen (NB), overleden te Steenbergen op 1 juni 1927, 30 jaar en 293 dagen oud. Hij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 24 mei 1921, op 24-jarige leeftijd met Johanna Isabella Veraart (22 jaar oud), geboren te Woensdrecht (NB) op 25 april 1899 (RK).
 5. Adriana Barbara Johanna Looijen, geboren te Woensdrecht (NB) op 7 oktober 1900 (RK), wonende te Zundert (NB) en te Ossendrecht (NB). Zij is getrouwd te Steenbergen op 4 mei 1920, op 19-jarige leeftijd met Adrianus van Meir (30 jaar oud), landbouwer, geboren te Ossendrecht (NB) in het jaar 1890, zoon van Egidius van Meir en Judoca Isabella Cornelissen.
Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 27 juli 1932, op 72-jarige leeftijd (2) met Catharina van Oevelen (50 jaar oud), dienstbode, geboren te Halsteren (NB) op 7 september 1881 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Petrus Hubertus Bervaes), wonende te Bergen op Zoom en te Steenbergen, overleden aldaar op 19 november 1951, 70 jaar en 73 dagen oud, dochter van Johannes van Oevelen en Maria de Preé.

XI-m Jan Hellemons, arbeider, geboren te Steenbergen op 17 mei 1843 (RK), overleden aldaar op 29 november 1917, 74 jaar en 196 dagen oud, zoon van Martien Hellemons en Maria Catharina van Bavel (X-r). Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 26 april 1872, op 28-jarige leeftijd met Joanna Maria Kats (25 jaar oud), dienstmeid, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 18 oktober 1846 (RK), overleden te Steenbergen op 30 mei 1919, 72 jaar en 224 dagen oud, dochter van Jan Kats en Pieternella Schetters. Uit dit huwelijk:

 1. Petronilla Hellemons, geboren te Steenbergen op 25 februari 1873 (RK), overleden aldaar op 15 maart 1873, 18 dagen oud.
 2. Maria Hellemons, geboren te Steenbergen op 21 september 1874 (RK), volgt onder XII-e.
 3. Petronilla Cornelia Hellemons, geboren te Steenbergen op 5 november 1875 (RK), volgt onder XII-f.
 4. Maria Hellemons, geboren te Steenbergen op 11 juli 1876 (RK), overleden aldaar op 13 juli 1876, 2 dagen oud.
 5. Martien Hellemons, geboren te Steenbergen op 28 juli 1877 (RK), overleden aldaar op 13 januari 1889, 11 jaar en 169 dagen oud.
 6. Margaretha Hellemons, dienstbode, geboren te Steenbergen op 22 maart 1880 (RK), wonende te Stompwijk, te Rotterdam en te Nieuw-Vossemeer (NB).
 7. Joanna Hellemons, geboren te Steenbergen op 24 april 1881 (RK), overleden aldaar op 14 april 1893, 11 jaar en 355 dagen oud.
 8. Jan Hellemons, geboren te Steenbergen op 4 november 1883 (RK), volgt onder XII-g.
 9. Cornelia Margaretha Hellemons, geboren te Steenbergen op 1 juni 1886 (RK), overleden aldaar op 31 juli 1886, 60 dagen oud.
 10. Mathilda Catharina Hellemons, geboren te Steenbergen op 1 juni 1886 (RK), overleden aldaar op 14 september 1886, 105 dagen oud.
 11. Antonie Hellemons, geboren te Steenbergen op 2 augustus 1887 (RK), overleden aldaar op 24 mei 1888, 296 dagen oud.
 12. Martien Hellemons, geboren te Steenbergen op 14 maart 1889 (RK), volgt onder XII-h.
 13. Antonius Hellemons, arbeider, geboren te Steenbergen op 27 augustus 1891 (RK), wonende te Stompwijk.

XI-n Antonij Hellemons, landbouwersknecht en arbeider, geboren te Steenbergen op 5 november 1845 (RK), overleden aldaar op 9 april 1934, 88 jaar en 155 dagen oud, zoon van Martien Hellemons en Maria Catharina van Bavel (X-r). Hij is getrouwd te Steenbergen op 5 januari 1870, op 24-jarige leeftijd met Catharina van Geel (25 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op 18 juni 1844 (RK), overleden aldaar op 24 juli 1912, 68 jaar en 36 dagen oud, dochter van Gerard van Geel en Barbara Nagelkerken. Uit dit huwelijk:

 1. Barbara Hellemons, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 6 oktober 1870 (RK), volgt onder XII-i.
 2. Martien Hellemons, geboren te Steenbergen op 30 oktober 1871 (RK), volgt onder XII-j.
 3. Maria Hellemons, geboren te Steenbergen op 17 november 1873 (RK), wonende te Tholen, te Nieuw-Vossemeer (NB) en te Steenbergen, overleden aldaar op 5 oktober 1943, 69 jaar en 322 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 18 januari 1895, op 21-jarige leeftijd met Peter Bastiaanse (24 jaar oud), geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) in het jaar 1871.
 4. Petronilla Hellemons, geboren te Steenbergen op 30 september 1875 (RK), volgt onder XII-k.
 5. Joanna Hellemons, geboren te Steenbergen op 10 november 1878 (RK), volgt onder XII-l.

XI-o Joanna Hellemons, arbeidster, geboren te Steenbergen op 6 december 1849 (RK), overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 22 augustus 1934, 84 jaar en 259 dagen oud, dochter van Martien Hellemons en Maria Catharina van Bavel (X-r). Zij is getrouwd te Steenbergen op 6 april 1877, op 27-jarige leeftijd met Gerardus Perdaems (31 jaar oud), landbouwer, koopman en commissionair, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 27 oktober 1845 (RK), overleden aldaar op 18 maart 1901, 55 jaar en 142 dagen oud, zoon van Martinus Perdaems en Joanna Slootmans. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Perdaems, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 24 mei 1877 (RK).
 2. Johanna Cornelia Perdaems, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 24 mei 1877 (RK).
 3. Martinus Perdaems, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 8 mei 1878 (RK), overleden aldaar op 24 juli 1878, 77 dagen oud.
 4. Martinus Perdaems, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 14 juni 1879 (RK), volgt onder XII-m.
 5. Johannes Marinus Perdaems, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 9 september 1880 (RK), wonende te Bergen op Zoom, overleden aldaar op 10 september 1960, 80 jaar en 1 dag oud.
 6. Marinus Hendricus Perdaems, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 18 juli 1882 (RK), overleden te Nieuw Vossemeer op 17 juli 1955, 72 jaar en 364 dagen oud. Hij is getrouwd te Geertruidenberg op 30 oktober 1911, op 29-jarige leeftijd met Cornelia Tak (27 jaar oud), geboren te Geertruidenberg in het jaar 1884.
 7. Petrus Cornelis Perdaems, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 11 oktober 1884 (RK), overleden aldaar op 13 februari 1885, 125 dagen oud.
 8. Henrikus Perdaems, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 22 december 1886 (RK), overleden aldaar op 27 september 1887, 279 dagen oud.
 9. Antonius Perdaems, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 17 januari 1888 (RK), volgt onder XII-n.
 10. Theodorus Perdaems, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 13 januari 1889 (RK), overleden aldaar op 3 februari 1889, 21 dagen oud.
 11. Johanna Maria Perdaems, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 28 april 1890 (RK), overleden aldaar op 18 juli 1898, 8 jaar en 81 dagen oud.
 12. Maria Adriana Perdaems, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 13 april 1894 (RK), overleden aldaar op 15 april 1894, 2 dagen oud.

XI-p Hendrik Hellemons, arbeider en landarbeider, geboren te Steenbergen op 6 augustus 1852 (RK), overleden aldaar op 12 juni 1942, 89 jaar en 310 dagen oud, zoon van Martien Hellemons en Maria Catharina van Bavel (X-r). Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 23 februari 1888, op 35-jarige leeftijd met Petronilla Brands (27 jaar oud), dienstbode, geboren te Steenbergen op 20 juni 1860 (RK), wonende aldaar, overleden te Bergen op Zoom op 14 maart 1953, 92 jaar en 267 dagen oud, dochter van Pieter Brands en Elizabet van Wezel. Uit dit huwelijk:

 1. Elizabet Hellemons, geboren te Steenbergen op 28 mei 1888 (RK), wonende te Nieuw Vossemeer en te Roossendaal. Zij is getrouwd te Steenbergen op 24 januari 1912, op 23-jarige leeftijd met Adrianus Leonardus Johannes Keij (23 jaar oud), timmerman, geboren te Roosendaal in het jaar 1889, zoon van Adrianus Keij en Philomena Maas.
 2. Martinus Hellemons, arbeider, geboren te Steenbergen op 16 september 1890 (RK), wonende te Bergen op Zoom, overleden aldaar op 7 december 1968, 78 jaar en 82 dagen oud. Hij is getrouwd te Steenbergen op 27 september 1918, op 28-jarige leeftijd met Anna van der Weegen (25 jaar oud), geboren te Steenbergen op 10 oktober 1892 (RK), dochter van Jan van der Weegen en Catharina van Geel.
 3. Maria Hellemons, dienstbode, geboren te Steenbergen op 25 oktober 1893 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB). Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 1 mei 1914, op 20-jarige leeftijd met Johannes Bogaard (23 jaar oud), arbeider, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) in het jaar 1891.
 4. Anna Catharina Hellemons, geboren te Steenbergen op 7 juni 1896 (RK). Zij is getrouwd te Steenbergen op 9 april 1920, op 23-jarige leeftijd met Petrus Johannes van Schilt (25 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 18 december 1894 (RK), zoon van Jan van Schilt en Laurina Bosters.
 5. Cornelia Margaretha Hellemons, geboren te Steenbergen op 23 juni 1904 (RK).

XI-q Pieter Jan Hellemons, arbeider, geboren te Steenbergen op 29 oktober 1853 (RK), overleden aldaar op 3 juni 1914, 60 jaar en 217 dagen oud, zoon van Martien Hellemons en Maria Catharina van Bavel (X-r). Hij is getrouwd te Steenbergen op 27 juni 1902 (getuigen waren Willem Marcelis de Vos, Frans Pieter Bogers, Arnold Adrinaus Donkers en Willem Antony Bogers), op 48-jarige leeftijd met Elizabet Vriens (27 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op 14 september 1874 (RK), overleden te Vught op 10 maart 1951, 76 jaar en 177 dagen oud, dochter van Adriaan Vriens en Elisabeth Nefs. Uit dit huwelijk:

 1. Martinus Adrianus Hellemons, geboren te Steenbergen op 29 december 1903 (RK), volgt onder XII-o.
 2. Elisabeth Geertruida Hellemons, geboren te Steenbergen op 23 september 1906 (RK), overleden aldaar op 23 april 1907, 212 dagen oud.
 3. Adrianus Marinus Johannes Hellemons, geboren te Steenbergen op 4 juni 1908 (RK). Hij is getrouwd te Eindhoven op 29 mei 1942, op 33-jarige leeftijd met Theodora Johanna Maas (34 jaar oud), geboren te Rosmalen (NB) in het jaar 1908.

XI-r Margaretha Hellemons, geboren te Steenbergen op 26 maart 1858 (RK), overleden aldaar op 13 februari 1900, 41 jaar en 324 dagen oud, dochter van Martien Hellemons en Maria Catharina van Bavel (X-r). Zij is getrouwd te Steenbergen op 11 april 1884, op 26-jarige leeftijd met Theodorus Cornelis van Loenhout (22 jaar oud), arbeider, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 28 januari 1862 (RK), wonende te Steenbergen, overleden aldaar op 23 juli 1936, 74 jaar en 177 dagen oud, zoon van Adriaan Jozef van Loenhout en Maria Catharina Bosters.
(Hij is later getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 15 juli 1910, op 48-jarige leeftijd met Johanna Jacoba Verbraak (49 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op 24 februari 1861 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB), overleden aldaar op 26 januari 1938, 76 jaar en 336 dagen oud, dochter van Andries Verbraak en Adriana Cornelia van Meel. (Zij is eerder getrouwd te Steenbergen op 6 mei 1887, op 26-jarige leeftijd met Adriaan Heijnen (33 jaar oud), jachtopziener en veldwachter, geboren te Steenbergen op 13 maart 1854 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB), overleden aldaar op 26 juni 1900, 46 jaar en 105 dagen oud, zoon van Joannes Heijnen en Joanna de Mooij.)) Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Martien van Loenhout, geboren te Steenbergen op 30 september 1884 (RK).
 2. Martien van Loenhout, arbeider, geboren te Steenbergen op 11 oktober 1885 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB). Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 23 juni 1916, op 30-jarige leeftijd (1) met Cornelia Nuijts (27 jaar oud), arbeidster, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 15 december 1888, overleden aldaar op 17 november 1916, 27 jaar en 338 dagen oud, dochter van Willem Nuijts en Anna Maria Bosters. Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 6 maart 1917, op 31-jarige leeftijd (2) met Geertruida van den Aarssen (24 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) in het jaar 1893, dochter van Jan van den Aarssen en Gerardina Joanna Clobus.
 3. Kornelis van Loenhout, geboren te Steenbergen op 20 oktober 1886 (RK), overleden aldaar op 20 november 1886, 31 dagen oud.
 4. Maria van Loenhout, geboren te Steenbergen op 29 oktober 1887 (RK), overleden aldaar op 7 januari 1889, 1 jaar en 70 dagen oud.
 5. Joanna Cornelia van Loenhout, dienstbode, geboren te Steenbergen op 2 oktober 1888 (RK).
 6. Johannes van Loenhout, geboren te Steenbergen op 25 februari 1890 (RK), overleden aldaar op 10 september 1890, 197 dagen oud.
 7. Maria van Loenhout, geboren te Steenbergen op 2 juli 1891 (RK), overleden aldaar op 26 augustus 1891, 55 dagen oud.
 8. Anna Cornelia van Loenhout, geboren te Steenbergen op 2 juli 1891 (RK), overleden aldaar op 28 oktober 1891, 118 dagen oud.
 9. Hendrikus van Loenhout, geboren te Steenbergen op 11 juli 1892 (RK).
 10. Maria Cornelia van Loenhout, werkster, geboren te Steenbergen op 26 april 1894 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB), overleden te Bergen op Zoom op 5 april 1969, 74 jaar en 344 dagen oud. Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 14 september 1917, op 23-jarige leeftijd met Adrianus Hendricus IJzermans (23 jaar oud), arbeider, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 23 december 1893, zoon van Antonius Theodorus IJzermans en Johanna van Gurp.
 11. Petrus van Loenhout, geboren te Steenbergen op 29 april 1896 (RK), overleden aldaar op 1 mei 1896, 2 dagen oud.
 12. Theodora Elisabeth van Loenhout, geboren te Steenbergen op 15 mei 1898 (RK).

XI-s Margaretha van Bavel, dienstbode, geboren te Steenbergen op 3 mei 1872 (RK), wonende te Wouw (NB) en te Bergen op Zoom, overleden aldaar op 10 april 1944, 71 jaar en 343 dagen oud, dochter van Pieter van Bavel (X-s) en Barbera van Bergen. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 29 april 1907, op 34-jarige leeftijd met Cornelis van Geel (24 jaar oud), timmerman, geboren te Wouw (NB) op 20 juni 1882 (RK), overleden te Son en Breugel op 30 mei 1959, 76 jaar en 344 dagen oud, zoon van Johannes van Geel en Johanna Maria Kerstens. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Petrus Laurentius van Geel, geboren te Wouw (NB) op 22 februari 1908 (RK). Hij is getrouwd te Nuenen, Gerwen en Nederwetten op 29 november 1930, op 22-jarige leeftijd met Theodora Maria Derks (20 jaar oud), geboren te Batenburg (Gelderdorp) op 20 augustus 1910.
 2. Petrus Johannes Antonius van Geel, geboren te Wouw (NB) op 14 juni 1909 (RK). Hij is getrouwd te Eindhoven op 21 augustus 1930, op 21-jarige leeftijd met Cormelia Johanna Verbakel (18 jaar oud), geboren te Woensel (NB) in het jaar 1912.
 3. Huberdina Barbara Johanna van Geel, geboren te Wouw (NB) op 30 oktober 1910 (RK). Zij is getrouwd te Valkenswaard op 4 augustus 1938, op 27-jarige leeftijd met Jacobus van Hoof (28 jaar oud), geboren te Valkenswaard in het jaar 1910.
 4. Cornelia Margaretha van Geel, geboren te Wouw (NB) op 14 maart 1912 (RK), overleden aldaar op 24 mei 1914, begraven te Heerle (NB) op 26 mei 1914, 2 jaar en 71 dagen oud.
 5. Cornelis Antonius van Geel, geboren te Steenbergen op 28 mei 1917 (RK).

XI-t Adriana van Bavel, dienstbode, geboren te Steenbergen op 3 december 1874 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB), te Bergen op Zoom en te Ossendrecht (NB), overleden te Steenbergen op 21 augustus 1947, 72 jaar en 261 dagen oud, dochter van Pieter van Bavel (X-s) en Barbera van Bergen. Zij is getrouwd te Steenbergen op 10 oktober 1913, op 38-jarige leeftijd met Antonij de Jong (48 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 25 augustus 1865 (RK), overleden aldaar op 26 oktober 1944, 79 jaar en 62 dagen oud, zoon van Adriaan Pzn. de Jong en Wilhelmina de Jong.
(Hij is eerder getrouwd te Steenbergen op 27 april 1894, op 28-jarige leeftijd met Dimphna Augustijn (36 jaar oud), geboren te Steenbergen op 6 maart 1858 (RK), overleden aldaar op 24 juni 1913, 55 jaar en 110 dagen oud, dochter van Adriaan Augustijn en Adriana Nijssen.) Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina de Jong, geboren te Steenbergen op 30 september 1915 (RK). Zij is getrouwd te Steenbergen op 29 november 1940, op 25-jarige leeftijd met Adrianus Guns (27 jaar oud), houtbewerker, geboren te Putte (NB) in het jaar 1913.

XI-u Petronilla van Bavel, dienstbode, geboren te Steenbergen op 9 februari 1877 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB), overleden te Steenbergen op 9 april 1960, 83 jaar en 60 dagen oud, dochter van Pieter van Bavel (X-s) en Barbera van Bergen. Zij is getrouwd te Steenbergen op 20 april 1900, op 23-jarige leeftijd met Willem de Weert (22 jaar oud), arbeider, grondarbeider en stoker, geboren te Steenbergen op 10 augustus 1877 (RK), wonende te Princenhage (NB), te Heerlen (Limburg) en te Spaubeek (Limburg), zoon van Marijn de Weert en Elizabet Verrijk. Uit dit huwelijk:

 1. Barbara Dimphna de Weert, geboren te Steenbergen op 8 november 1900 (RK), volgt onder XII-p.
 2. Elisabeth de Weert, geboren te Steenbergen op 24 februari 1902 (RK), volgt onder XII-q.
 3. Marinus Petrus de Weert, geboren te Steenbergen op 22 februari 1907 (RK).
 4. Cornelia de Weert, geboren te Steenbergen op 21 mei 1914, overleden aldaar op 4 november 1914, 167 dagen oud.
 5. Petrus Cornelis de Weert, geboren te Steenbergen op 2 juni 1917 (RK).

XI-v Jan Hendrik van Bavel, arbeider, geboren te Steenbergen op 21 oktober 1879 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB), overleden aldaar op 24 april 1957, 77 jaar en 185 dagen oud, zoon van Pieter van Bavel (X-s) en Barbera van Bergen. Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 2 mei 1913, op 33-jarige leeftijd met Maria Pieternella van de Watering (27 jaar oud), dienstbode, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 20 maart 1886 (RK), overleden aldaar op 23 maart 1969, 83 jaar en 3 dagen oud, dochter van Pieter Johannes van de Watering en Dorothea Brands (XI-ad). Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Antonius van Bavel, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 11 februari 1914.
 2. Johannes Jacobus van Bavel, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 25 december 1917.

XI-w Joanna van Bavel, geboren te Steenbergen op 13 juni 1884 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB) en te Steenbergen, overleden aldaar op 23 november 1967, 83 jaar en 163 dagen oud, dochter van Pieter van Bavel (X-s) en Barbera van Bergen. Zij is getrouwd te Steenbergen op 12 juni 1914, op 29-jarige leeftijd met Johannes Michiel Hermes (29 jaar oud), arbeider, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 24 september 1884, wonende te Steenbergen, overleden aldaar op 29 april 1959, 74 jaar en 217 dagen oud, zoon van Adriaan Hermes en Johanna de Jong. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Petrus Hermes, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 3 mei 1915.

XI-x Jan Laurens Demmers, arbeider, geboren te Halsteren (NB) op 30 maart 1863 (RK), wonende te Uitgeest (NH), te Amsterdam en te Bergen op Zoom, overleden aldaar op 23 maart 1952, 88 jaar en 359 dagen oud, zoon van Antonius Franciscus Demmers en Elisabeth van Hoof (X-t). Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 18 september 1897, op 34-jarige leeftijd met Anna Cornelia Schenk (24 jaar oud), arbeidster, geboren te Halsteren (NB) op 12 januari 1873 (RK), wonende te Bergen op Zoom, overleden aldaar op 17 januari 1966, 93 jaar en 5 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Antonius Demmers, geboren te Halsteren (NB) op 18 oktober 1898 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Johannes Verhoeven en Jan Baptist la Fors).
 2. Wilhelmus Demmers, geboren te Halsteren (NB) op 19 augustus 1900 (RK) (doopgetuigen waren Jan van Schoor en Cornelis Tempelaars), overleden te Halsteren (NB) op 28 december 1900, 131 dagen oud.
 3. Wilhelmus Demmers, arbeider, geboren te Halsteren (NB) op 16 december 1901 (RK) (doopgetuigen waren Marijn Jan van Meel en Adam van Meel). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 25 juli 1921, op 19-jarige leeftijd met Maria Mathilda Elisabeth Schuurbiers (22 jaar oud), dienstbode, geboren te Bergen op Zoom op 7 april 1899 (RK), wonende te Breda en te Halsteren (NB), dochter van Petrus Adrianus Schuurbiers en Catharina Johanna Coppens.

XI-y Pieter Demmers, arbeider, geboren te Halsteren (NB) op 28 februari 1866 (RK), wonende de Beemster (NH), overleden te Bergen op Zoom op 12 januari 1945, 78 jaar en 319 dagen oud, zoon van Antonius Franciscus Demmers en Elisabeth van Hoof (X-t). Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 5 juni 1895, op 29-jarige leeftijd met Pieternella Joanna Keizers (27 jaar oud), arbeidster, geboren te Halsteren (NB) op 2 oktober 1867 (RK), overleden te Steenbergen op 17 februari 1945, 77 jaar en 138 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Demmers, geboren te Halsteren (NB) op 8 april 1891 (RK).
 2. Antonius Franciscus Demmers, geboren te Halsteren (NB) op 2 september 1895 (RK). Hij is getrouwd te Rotterdam op 8 november 1922, op 27-jarige leeftijd met Wilhelmina van Hulst (26 jaar oud), geboren te Rotterdam in het jaar 1896.
 3. Adrianus Demmers, geboren te Halsteren (NB) op 19 augustus 1897 (RK), overleden aldaar op 12 september 1897, 24 dagen oud.
 4. Adrianus Demmers, los werkman, geboren te Halsteren (NB) op 19 september 1898 (RK). Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 14 oktober 1916, op 18-jarige leeftijd met (en gescheiden te Rotterdam op 9 augustus 1922 van) Maria van den Boom (18 jaar oud), dienstbode, geboren te Halsteren (NB) op 12 maart 1898 (RK), dochter van Cornelis van den Boom en Adriana Cornelia Loos.
  Het kind is gewettigd tijdens het huwelijk van de ouders.
 5. Josina Demmers, geboren te Halsteren (NB) op 10 september 1901 (RK). Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 15 juni 1920, op 18-jarige leeftijd met Theodorus de Veth (22 jaar oud), metaalschaver, geboren te Oudenbosch (NB) in het jaar 1898, wonende te Bergen op Zoom, zoon van Cornelis de Veth en Catharina Johanna Vervaart.
 6. Johannes Demmers, kernmaker, geboren te Halsteren (NB) op 1 september 1904 (RK). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 20 januari 1927, op 22-jarige leeftijd met Johanna van Gent (18 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 11 maart 1908, overleden aldaar op 22 maart 1968, 60 jaar en 11 dagen oud, dochter van Johannes van Gent en Hendrika Wilhelmina Laenen.
 7. Elisabeth Demmers, geboren te Halsteren (NB) op 13 juni 1908 (RK). Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 23 december 1930, op 22-jarige leeftijd met Adrianus de Jongh (28 jaar oud), machinist, geboren te Wouw in het jaar 1902, wonende te Eindhoven.
 8. Leonardus Demmers, geboren te Halsteren (NB) op 18 november 1910 (RK), overleden aldaar op 9 februari 1911, 83 dagen oud.

XI-z Leonardus Demmers, polderwerker en opzichter, geboren te Halsteren (NB) op 1 april 1867 (RK), wonende te Bergen op Zoom, te Halsteren (NB) en te Breukelen (Utrecht), overleden te Halsteren (NB) op 28 september 1932, 65 jaar en 180 dagen oud, zoon van Antonius Franciscus Demmers en Elisabeth van Hoof (X-t). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 5 februari 1894, op 26-jarige leeftijd met Adriana Christina Verraes (26 jaar oud), arbeidster, geboren te Bergen op Zoom op 6 juni 1867 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Weverskat E 160), overleden te Bergen op Zoom op 3 december 1916, 49 jaar en 180 dagen oud, dochter van Jacobus Franciscus Verraes en Cornelia Klasen. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Adrianus Demmers, werkman, geboren te Bergen op Zoom op 24 januari 1892 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Juliana Straat 11), overleden te Bergen op Zoom op 2 februari 1967, 75 jaar en 9 dagen oud. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 29 januari 1917, op 25-jarige leeftijd met Catharina Johanna Visser (22 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 20 december 1894 (RK), dochter van Gerardus Visser en Johanna Otto.
 2. Antonius Franciscus Demmers, mandenmaker, geboren te Bergen op Zoom op 9 juni 1895 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Blauwehandstraat G 17), overleden te den Haag op 14 december 1918, 23 jaar en 188 dagen oud.
 3. Elisabeth Demmers, geboren te Bergen op Zoom op 2 januari 1897 (RK), overleden aldaar op 15 november 1897, 317 dagen oud.
 4. Catharina Elisabeth Demmers, geboren te Bergen op Zoom op 20 augustus 1898 (RK), volgt onder XII-r.
 5. Jacobus Demmers, geboren te Bergen op Zoom op 20 november 1900 (RK), wonende te Grave (NB), overleden aldaar op 15 april 1921, 20 jaar en 146 dagen oud.
 6. Johannes Laurentius Demmers, zandvormer, geboren te Bergen op Zoom op 29 juni 1902 (RK), wonende te Halsteren (NB). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 16 februari 1928, op 25-jarige leeftijd met Johanna Cornelia van Pul (22 jaar oud), dienstbode, geboren te Bergen op Zoom op 21 april 1905 (RK), wonende te Halsteren (NB), dochter van Adrianus van Pul en Antonetta Hopmans.
 7. Cornelia Demmers, geboren te Bergen op Zoom op 28 augustus 1904 (RK), wonende te Halsteren (NB). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 20 augustus 1929, op 24-jarige leeftijd met Stephanus de Vries (27 jaar oud), metaaldraaier, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1902 (RK).
 8. Leonardus Demmers, geboren te Bergen op Zoom op 16 juni 1906 (RK), overleden aldaar op 20 augustus 1907, 1 jaar en 65 dagen oud.
 9. Leonardus Demmers, geboren te Bergen op Zoom op 2 februari 1908 (RK), volgt onder XII-s.
 10. Eduard Franciscus Demmers, plaatwerker, geboren te Bergen op Zoom op 5 februari 1911 (RK), wonende te Halsteren (NB). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 13 maart 1939, op 28-jarige leeftijd met Anna Maria Elisabeth Meesters (25 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 3 februari 1914, wonende te Bergen op Zoom, dochter van Johannes Petrus Meesters en Lucia Helena Clarijs.

XI-aa Adrianus Cornelis Schoutens, landbouwer, geboren te Dinteloord (NB) op 2 januari 1881, wonende te Nieuw-Vossemeer, overleden aldaar op 12 februari 1967, 86 jaar en 41 dagen oud, zoon van Hendrik Schoutens (X-u) en Anna Cornelia Tiberius. Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 16 mei 1916, op 35-jarige leeftijd met Maria Marina Ooms (26 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) in het jaar 1890. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Anna Cornelia Maria Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 8 september 1918.

XI-ab Petrus Mattheus Schoutens, landbouwer, geboren te Dinteloord (NB) op 26 februari 1894 (RK), zoon van Hendrik Schoutens (X-u) en Anna Cornelia Tiberius. Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 20 december 1923, op 29-jarige leeftijd met Elisabeth Pieternella van Meel (31 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 22 augustus 1892 (RK), dochter van Cornelis van Meel en Johanna Cornelia van Noort. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Anna Cornelia Adriana Theresia Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 4 september 1926 (RK).

XI-ac Jacobus Adrianus Schoutens, molenaar, geboren te Dinteloord (NB) op 30 juni 1892 (RK), wonende te Woensdrecht (NB), overleden aldaar op 9 maart 1956, 63 jaar en 253 dagen oud, zoon van Adriaan Kornelis Schoutens (X-v) en Joanna Hertogs. Hij is getrouwd te Oudenbosch (NB) op 26 januari 1921, op 28-jarige leeftijd met Helena Johanna Korsmit (26 jaar oud), geboren te Oudenbosch (NB) op 25 september 1894 (RK), wonende te Woensdrecht (NB). Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Cornelis Johannes Schoutens, geboren te Woensdrecht (NB) op 5 november 1921 (RK).
 2. Johanna Francisca Schoutens, geboren te Woensdrecht op 27 juli 1923, volgt onder XII-t.

XI-ad Dorothea Brands, arbeidster, geboren te Steenbergen op 10 maart 1860 (RK), overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 27 mei 1941, 81 jaar en 78 dagen oud, dochter van Jacobus Brands en Pieternella Schoutens (X-w). Zij is getrouwd te Steenbergen op 6 februari 1885, op 24-jarige leeftijd met Pieter Johannes van de Watering (33 jaar oud), arbeider, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 20 november 1851, overleden te Fijnaart en Heiningen op 30 oktober 1945, 93 jaar en 344 dagen oud, zoon van Johannes van de Watering en Maria de Jonge. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Pieternella van de Watering, dienstbode, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 20 maart 1886 (RK), overleden aldaar op 23 maart 1969, 83 jaar en 3 dagen oud. Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 2 mei 1913, op 27-jarige leeftijd met Jan Hendrik van Bavel, geboren te Steenbergen op 21 oktober 1879 (RK), volgt onder XI-v.
 2. Pieternella Adriana van de Watering, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 20 september 1888 (RK), verdronken te Fijnaart en Heiningen op 1 februari 1953, 64 jaar en 134 dagen oud.
  aangifte 14-4-1955 vanwege Minister van Justitie
  Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 10 januari 1913, op 24-jarige leeftijd met Jan Huibrecht Bastiaanse (34 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 25 november 1878 (RK), verdronken te Fijnaart en Heijningen (NB) op 1 februari 1953, 74 jaar en 68 dagen oud, zoon van Sebastiaan Bastiaanse en Joanna Petronilla Elsakker.
 3. Catharina van de Watering, arbeidster, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 24 maart 1890 (RK), overleden te Steenbergen op 17 april 1941, 51 jaar en 24 dagen oud. Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 30 januari 1914, op 23-jarige leeftijd met Jan Kroonen (29 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen in het jaar 1885, zoon van Pieter Kroonen en Maria Paulina Adriaanssens.
 4. Johannes Jacobus van de Watering, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 25 september 1893 (RK).
 5. Jacobus Adrianus van de Watering, arbeider, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 29 november 1897 (RK). Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 28 mei 1919, op 21-jarige leeftijd met Joanna Backx (20 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) in het jaar 1899, dochter van Gerardus Backx en Pieternella Francisca Krieger.

XI-ae Adriana Brands, arbeidster, geboren te Steenbergen op 17 februari 1862 (RK), wonende te Halsteren (NB), overleden aldaar op 23 november 1897, 35 jaar en 279 dagen oud, dochter van Jacobus Brands en Pieternella Schoutens (X-w). Zij is getrouwd te Steenbergen op 10 mei 1889, op 27-jarige leeftijd met Jan Timmermans (27 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op 6 oktober 1861 (RK), wonende te Halsteren (NB) en te Zevenbergen (NB), overleden te Bergen op Zoom op 20 oktober 1939, 78 jaar en 14 dagen oud, zoon van Kornelis Timmermans en Laurina Kortus.
(Hij is later getrouwd te Halsteren (NB) op 30 april 1898, op 36-jarige leeftijd met Johanna van Oevelen (21 jaar oud), dienstbode en landbouwster, geboren te Halsteren (NB) op 21 mei 1876 (RK) (doopgetuigen waren Bastiaan Bastiaanse en Petrus van Meel), wonende te Oud Vossemeer (Zeeland) en te Wouw (NB), overleden te Halsteren (NB) op 31 januari 1912, 35 jaar en 255 dagen oud, dochter van Johannes van Oevelen en Maria de Preé.) Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Timmermans, landbouwer, geboren te Steenbergen op 9 maart 1890 (RK), wonende te Halsteren (NB), overleden te Bergen op Zoom op 14 augustus 1961, 71 jaar en 158 dagen oud. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 20 januari 1921, op 30-jarige leeftijd met Helena Suijkerbuijk (20 jaar oud), landbouwster, geboren te Halsteren (NB) op 6 oktober 1900 (RK), dochter van Jan Leonard Suijkerbuijk en Joanna Kruf.
 2. Pieternella Timmermans, landbouwster, geboren te Steenbergen op 10 juni 1892 (RK), wonende te Halsteren (NB), overleden te Zevenbergen (NB) op 24 september 1944, 52 jaar en 106 dagen oud. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 17 januari 1917, op 24-jarige leeftijd met Carolus Ludovicus Ferket (39 jaar oud), landbouwer, geboren te Boschkapelle (Zeeland) in het jaar 1878, wonende te Zevenbergen (NB), zoon van Desiderius Ferket en Melanie de Rechter.
 3. Cornelis Timmermans, geboren te Steenbergen op 10 november 1895 (RK), volgt onder XII-u.

XI-af Adriaan Brands, arbeider en landbouwer, geboren te Steenbergen op 21 mei 1865 (RK), overleden aldaar op 8 januari 1937, 71 jaar en 232 dagen oud, zoon van Jacobus Brands en Pieternella Schoutens (X-w). Hij is getrouwd te Roosendaal op 10 mei 1898, op 32-jarige leeftijd met Maria Petronella Ruijten (27 jaar oud), gevonden te Roosendaal op 11 juni 1870 (RK), wonende te Steenbergen, overleden te Roosendaal op 3 januari 1958, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 7 januari 1958, 87 jaar en 206 dagen oud, dochter van Adrianus Ruijten en Joanna van Loon. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Brands, geboren te Steenbergen op 11 april 1899 (RK), volgt onder XII-v.
 2. Jacobus Adrianus Brands, geboren te Steenbergen op 11 maart 1900 (RK), volgt onder XII-w.
 3. Johanna Helena Brands, dienstbode, geboren te Steenbergen op 11 juni 1901 (RK), wonende te Roosendaal. Zij is getrouwd te Steenbergen op 27 juli 1934, op 33-jarige leeftijd met Gerardus Arnoldus Dankers (33 jaar oud), stoker, geboren te Loon op Zand in het jaar 1901, zoon van Michiel Dankers en Gerardina van Beers.
 4. Cornelia Adriana Brands, dienstbode, geboren te Steenbergen op 13 januari 1903 (RK), wonende te Roosendaal.
 5. Adriana Catharina Brands, geboren te Steenbergen op 13 juni 1904 (RK), volgt onder XII-x.
 6. Adrianus Leonardus Brands, loopjongen, arbeider en houthandelaar, geboren te Steenbergen op 17 januari 1908 (RK), wonende te Roosendaal, overleden te Steenbergen op 1 februari 1968, 60 jaar en 15 dagen oud. Hij is getrouwd te Steenbergen op 30 januari 1931, op 23-jarige leeftijd met Maria Adriana Verheijen (23 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1908, dochter van Goverd Verheijen en Cornelia van Wesel.
 7. Petrus Antonius Brands, geboren te Steenbergen op 4 januari 1910 (RK), volgt onder XII-y.
 8. Helena Dorothea Brands, geboren te Steenbergen op 29 juli 1911 (RK), overleden aldaar op 7 januari 1912, 162 dagen oud.

XI-ag Jan Brands, arbeider en landbouwer, geboren te Steenbergen op 19 september 1869 (RK), overleden aldaar op 6 december 1928, 59 jaar en 78 dagen oud, zoon van Jacobus Brands en Pieternella Schoutens (X-w). Hij is getrouwd te Steenbergen op 4 mei 1900, op 30-jarige leeftijd met Maria Catharina van den Berg (25 jaar oud), geboren te Steenbergen op 3 juli 1874 (RK), overleden te Roosendaal op 14 september 1942, 68 jaar en 73 dagen oud, dochter van Pieter van den Berg en Maria van Eekelen. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Johannes Brands, geboren te Steenbergen op 4 maart 1901 (RK), volgt onder XII-z.
 2. Adriana Maria Brands, geboren te Kruisland (NB) op 10 mei 1902 (RK), volgt onder XII-aa.
 3. Jacobus Brands, geboren te Steenbergen op 2 juni 1903 (RK), overleden aldaar op 13 februari 1905, 1 jaar en 256 dagen oud.
 4. Petronella Brands, geboren te Steenbergen op 24 november 1904 (RK).
 5. Jacobus Brands, geboren te Steenbergen op 17 oktober 1905 (RK), overleden aldaar op 17 december 1905, 61 dagen oud.
 6. Adriana Brands, geboren te Steenbergen op 7 november 1906 (RK), volgt onder XII-ab.
 7. Cornelia Brands, geboren te Kruisland (NB) op 29 oktober 1907 (RK), wonende te Standdaarbuiten, overleden te Breda op 25 januari 2001, gecremeerd aldaar, 93 jaar en 88 dagen oud. Zij was gehuwd met Cornelis Adrianus Keij, geboren te Roosendaal op 24 maart 1905, overleden te Breda op 25 februari 1983, 77 jaar en 338 dagen oud.
 8. Dorothea Brands, geboren te Steenbergen op 11 maart 1909 (RK).
 9. Catharina Petronella Brands, dienstbode, geboren te Steenbergen op 13 maart 1910 (RK). Zij is getrouwd te Roosendaal op 17 oktober 1933, op 23-jarige leeftijd met Hendrikus Petrus de Jong (31 jaar oud), grondwerker, geboren te Steenbergen in het jaar 1902.
 10. Johannes Brands, geboren te Steenbergen op 8 april 1911 (RK).
 11. Jacobus Brands, geboren te Steenbergen op 5 oktober 1912 (RK).
 12. Laurina Brands, geboren te Steenbergen op 15 april 1914 (RK), overleden aldaar op 27 juni 1915, 1 jaar en 73 dagen oud.
 13. Laurina Brands, geboren te Steenbergen op 21 mei 1916 (RK).

XI-ah Adriana Catharina Schoutens, arbeidster, geboren te Dinteloord op 13 maart 1878 (RK), overleden te Steenbergen op 2 maart 1958, 79 jaar en 354 dagen oud, dochter van Jan Theodorus Schoutens (X-x) en Anna Cornelia de Keijzer. Zij is getrouwd te Steenbergen op 2 mei 1902, op 24-jarige leeftijd met Leendert Vergouwen (23 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 21 augustus 1878 (RK), wonende te Rucphen (NB), overleden te Steenbergen op 28 september 1961, 83 jaar en 38 dagen oud, zoon van Petrus Vergouwen en Barbara Geers. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Barbara Vergouwen, geboren te Steenbergen op 1 november 1902 (RK), wonende te Roosendaal.
 2. Hendrikus Petrus Vergouwen, los arbeider, geboren te Steenbergen op 21 maart 1904 (RK). Hij is getrouwd te Roosendaal op 8 juli 1930, op 26-jarige leeftijd met Adriana van Zundert (27 jaar oud), koopvrouw, geboren te Roosendaal in het jaar 1903.
 3. Petrus Gerardus Vergouwen, geboren te Steenbergen op 9 maart 1905 (RK), overleden aldaar op 3 mei 1905, 55 dagen oud.
 4. Barbara Catharina Vergouwen, dienstbode, geboren te Steenbergen op 11 maart 1906 (RK), wonende te Roosendaal. Zij is getrouwd te Roosendaal op 2 oktober 1923, op 17-jarige leeftijd met (en gescheiden te Roosendaal op 27 maart 1944 van) Antonius Nieuwlaat (24 jaar oud), los arbeider, geboren te Roosendaal in het jaar 1899.
 5. Dorothea Vergouwen, geboren te Steenbergen op 17 april 1907 (RK). Zij is getrouwd te Steenbergen op 2 september 1927, op 20-jarige leeftijd met Adrianus Luijks (25 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 27 januari 1902, zoon van Marijn Luijks en Hendrica van Gastel.
 6. Petrus Johannes Vergouwen, geboren te Steenbergen op 23 oktober 1909 (RK), wonende aldaar, overleden te Oud en Nieuw Gastel op 16 augustus 1918, 8 jaar en 297 dagen oud.
 7. Anna Maria Vergouwen, fabrieksarbeidster, geboren te Steenbergen op 19 november 1910 (RK). Zij is getrouwd te Steenbergen op 6 juli 1934, op 23-jarige leeftijd met Franciscus Henricus Bellemans (25 jaar oud), landarbeider, geboren te Oud en Nieuw Gastel in het jaar 1909.
 8. Antonius Vergouwen, geboren te Steenbergen op 11 september 1912 (RK). Hij is getrouwd te Etten-Leur op 14 juni 1935, op 22-jarige leeftijd met Cornelia van Zundert.
 9. Johanna Vergouwen, geboren te Steenbergen op 29 augustus 1913 (RK). Zij is getrouwd te Steenbergen op 17 september 1937, op 24-jarige leeftijd met Martinus Henricus Loos (29 jaar oud), geboren te Steenbergen op 12 oktober 1907 (RK), wonende te Huijbergen (NB), zoon van Antonij Jan Loos en Petronilla Clarijs.
 10. Adrianus Johannes Vergouwen, geboren te Steenbergen op 3 februari 1915 (RK), overleden aldaar op 9 oktober 1915, 248 dagen oud.
 11. Adrianus Johannes Vergouwen, landarbeider, geboren te Steenbergen op 23 augustus 1916 (RK). Hij is getrouwd te Roosendaal op 24 november 1936, op 20-jarige leeftijd met (en gescheiden te Roosendaal op 4 juli 1950 van) Maria Adriana Heeren (18 jaar oud), geboren te Essen (BelgiŽ) in het jaar 1918.
 12. Petrus Leonardus Vergouwen, schilder, geboren te Steenbergen op 4 december 1918 (RK). Hij is getrouwd te Steenbergen op 13 september 1940, op 21-jarige leeftijd met Johanna Susanna de Jong (19 jaar oud), fabrieksarbeidster, geboren te Steenbergen in het jaar 1921, dochter van Adrianus de Jong en Anna Cornelia Timmermans.
 13. Leonardus Gerardus Vergouwen, geboren te Steenbergen op 30 april 1920 (RK).

XI-ai Pieter Jan Beens, bakker, geboren te Steenbergen op 23 oktober 1874 (RK), wonende te Oudenbosch, te Bergen op Zoom en te den Haag, zoon van Petrus Adrianus Beens en Catharina Schoutens (X-y).

Pieter Jan Beens hinderwetvergunning in 1901 Roosendaal en Nispen verleend aan: Pieter Jan Beens in 1901: hinderwetvergunning voor bakkerij, locatie Veemarkt.
Pieter Jan Beens vermelding in notarieel archief op zondag 26 januari 1908 Roosendaal. Inhoud akte : royement door Pieter Jan Beens en Catharina Schoutens, beiden te Roosendaal.
Hij is getrouwd te Roosendaal op 29 mei 1906, op 31-jarige leeftijd met Cornelia Johanna Schoutens (24 jaar oud), geboren te Breda op 7 januari 1882 (RK), wonende te Roosendaal en te den Haag, dochter van Frans Pieter Schoutens (X-ab) en Joanna Lambregts. Uit dit huwelijk:
 1. Antonetta Catharina Peronella Beens, geboren te Roosendaal op 24 februari 1909 (RK), wonende te den Haag.
 2. Catharina Johanna Francisca Beens, inpakster Kwatta, geboren te Roosendaal op 22 januari 1910 (RK), wonende te den Haag.
 3. Maria Francisca Cornelia Beens, geboren te Roosendaal op 26 december 1910 (RK), wonende te den Haag.
 4. Coleta Anna Catharina Beens, geboren te Roosendaal op 7 januari 1912 (RK), wonende te Breda en te den Haag.
 5. Johannes Franciscus Petrus Wilhelmus Beens, geboren te Roosendaal op 23 mei 1913 (RK), overleden aldaar.
 6. Petronella Johanna Beens, geboren te Roosendaal op 18 december 1915 (RK).
 7. Cornelia Francisca Beens, geboren te Roosendaal op 4 mei 1918 (RK).
 8. Amelia Adriana Andrea Désirée Beens, geboren te Roosendaal op 18 juni 1919.

XI-aj Catharina Maria Schoutens, dienstbode, geboren te Breda op 24 september 1885 (RK), wonende te Steenbergen, dochter van Frans Pieter Schoutens (X-ab) en Joanna Lambregts. Zij is getrouwd te Roosendaal op 12 mei 1909, op 23-jarige leeftijd met Cornelis van Pul (23 jaar oud), kantoorbediende, geboren te Roosendaal op 12 oktober 1885 (RK), overleden aldaar op 8 maart 1969, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 12 maart 1969, 83 jaar en 147 dagen oud, zoon van Antonius van Pul en Agatha van Gunst. Uit dit huwelijk:

 1. Agatha Antonetta Elisabeth van Pul, coupeuse, geboren te Roosendaal op 12 maart 1910 (RK), overleden aldaar op 18 september 1968, 58 jaar en 190 dagen oud. Zij is getrouwd te Roosendaal op 27 december 1943, op 33-jarige leeftijd met Petrus Antonius Johannes Bruijnincx (38 jaar oud), timmerman-aannemer, geboren te Roosendaal in het jaar 1905.
 2. Franciscus Antonius van Pul, geboren te Roosendaal op 23 december 1917 (RK).

XI-ak Antonetta Hendrica Adriana Schoutens, geboren te Breda op 14 juni 1888, dochter van Frans Pieter Schoutens (X-ab) en Hendrica Elisabeth Mulders. Zij is getrouwd te Breda op 11 november 1912, op 24-jarige leeftijd met Christianus Johannes Schouten (29 jaar oud), timmerman, geboren te Breda op 11 november 1883, overleden aldaar op 29 november 1952, 69 jaar en 18 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Christianus Johannes Schouten, geboren te Breda op 3 april 1913, overleden aldaar op 8 mei 1966, 53 jaar en 35 dagen oud.
 2. Catharina Petronella Schouten, geboren te Breda op 2 april 1914, overleden aldaar op 31 juli 1914, 120 dagen oud.
 3. Hendrica Francisca Schouten, geboren te Breda op 2 april 1914, overleden aldaar op 19 juli 1914, 108 dagen oud.
 4. Hendrica Catharina Schouten, geboren te Breda op 21 juni 1916.
 5. Catharina Johanna Schouten, geboren te Breda op 12 oktober 1917.
 6. Frans Pieter Schouten, overleden te Breda op 19 mei 1919.
 7. Arnoldus Johannes Schouten, overleden te Breda op 19 mei 1919.

XI-al Maria Pieternella Dorothea Jansen, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 14 januari 1881, overleden te Oude Tonge (ZH) op 24 januari 1944, 63 jaar en 10 dagen oud, dochter van Cornelis Jansen (X-ai) en Johanna Maria van Vugt. Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 24 april 1902, op 21-jarige leeftijd met Adrianus Buijs (34 jaar oud), landbouwer, geboren te Nieuwe Tonge (ZH) op 25 december 1867, overleden te Oude Tonge (ZH) op 24 januari 1951, 83 jaar en 30 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Johanna Buijs, geboren te Nieuwe Tonge (ZH) in het jaar 1907. Zij is getrouwd te Nieuwe Tonge (ZH) op 30 januari 1929, op 22-jarige leeftijd met Antonij Theodorus van Vugt (33 jaar oud), geboren te den Bommel in het jaar 1896.
 2. Cornelia Hendrika Buijs, geboren in het jaar 1909, overleden te Nieuwe Tonge (ZH) op 14 juli 1911, 2 jaar oud.
 3. Johannes Cornelis Buijs, geboren te Nieuwe Tonge (ZH). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 31 augustus 1942 met Cornelia Apolonia Boonman, geboren te Kapelle (Zeeland), dochter van Cornelis Boonman en Maria Louisa Rosseel.
 4. Pieternella Adriana Buijs, overleden te 's-Hertogenbosch op 11 juli 1932.

XI-am Dorothea Maria Catharina Looijen, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 24 april 1887, overleden aldaar op 29 november 1918, 31 jaar en 219 dagen oud, dochter van Pieter Jan Looijen en Pieternella Maria Buijsen (X-an). Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 4 juni 1917, op 30-jarige leeftijd met Aloisius Joseph Weterings (35 jaar oud), landbouwer, geboren te Raamsdonk (NB) in het jaar 1882, wonende te Nieuw-Vossemeer (NB), overleden te Steenbergen op 3 februari 1955, 73 jaar oud, zoon van Antonie Weterings en Anna Catharina Maria Brouwers.
(Hij is later getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 13 augustus 1919, op 37-jarige leeftijd met Johanna Maria van Loenhout (19 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 28 december 1899, dochter van Theodorus van Loenhout en Dorothea Cornelia Bosters.) Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Anna Maria Weterings, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) in het jaar 1908. Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 3 mei 1940, op 32-jarige leeftijd met Adrianus van Loenhout (34 jaar oud), landarbeider, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 25 december 1905, zoon van Theodorus van Loenhout en Dorothea Cornelia Bosters.
  (Hij is eerder getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 26 mei 1933, op 27-jarige leeftijd met Adriana Cornelia van Gurp (26 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 23 april 1907 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 28 november 1936, 29 jaar en 219 dagen oud, dochter van Jacobus van Gurp en Catharina Rozendaal.)
 2. Dorothea Petronella Anna Weterings, geboren te Nieuw Vossemeer. Zij is getrouwd te Nieuw Vossemeer op 26 augustus 1938 met Leonardus Adrianus Koolen (29 jaar oud), geboren te Steenbergen op 28 juli 1909 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB), zoon van Marijn Koolen en Catharina Nijssen.

XI-an Laurina Catharina Theodora Looijen, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 4 oktober 1890, dochter van Pieter Jan Looijen en Pieternella Maria Buijsen (X-an). Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 3 augustus 1920, op 29-jarige leeftijd met Petrus Wilhelmus van der Riet (31 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op 26 januari 1889, zoon van Jacobus Jan van der Riet en Anna Cornelia Korst. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Adriana Alphonsa van der Riet, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 9 februari 1927, overleden aldaar op 10 februari 1927, 1 dag oud.

XI-ao Petrus Adrianus Martinus Schoutens, onderwijzer, geboren te Halsteren (NB) op 14 juni 1886 (RK), zoon van Ludovicus Johannes Schoutens (X-aq) en Helena de Vos. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 5 november 1923, op 37-jarige leeftijd met Maria Pieternella Weijts (25 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 2 maart 1898 (RK), dochter van Wilhelmus Weijts en Isabella Johanna Petronella Bastiaanse. Uit dit huwelijk:

 1. Louis Wilhelmus Cornelis Johannes Schoutens, onderwijzer, geboren in het jaar 1928, wonende te Halsteren (NB), overleden op 19 december 1959, 31 jaar oud. Hij was gehuwd met Theodora Everdina Maria van der Made.

XI-ap Maria Christina Bierstekers, geboren te Bergen op Zoom op 26 augustus 1872 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Grote Markt A 88), overleden te Bergen op Zoom op 2 februari 1949, 76 jaar en 160 dagen oud, dochter van Jacobus Bierstekers en Laurina Arnolda Schoutens (X-ar). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 9 januari 1902, op 29-jarige leeftijd met Cornelis Adrianus Geers (30 jaar oud), schipper, geboren te Bergen op Zoom op 23 november 1871 (RK), overleden aldaar op 17 oktober 1968, 96 jaar en 329 dagen oud, zoon van Johannes Geers en Johanna Maria Backx. Uit dit huwelijk:

 1. Laurentia Johanna Josephina Geers, geboren te Bergen op Zoom op 1 november 1902 (RK), wonende te Middelburg en te Bergen op Zoom.
  Opmerkingen: De vader was door afwezigheid niet in staat zelf aangifte te doen.
  Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 17 mei 1926, op 23-jarige leeftijd met Dionisius Cornelia Maria Barel (28 jaar oud), ambtenaar bij de Posterijen, geboren te Zevenbergen in het jaar 1898, zoon van Johannes Cornelis Maria Barel en Anna Maria van Tetering.
 2. Johanna Dimphna Maria Geers, geboren te Bergen op Zoom op 14 maart 1904 (RK). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 29 oktober 1931, op 27-jarige leeftijd met Wilhelmus Aadrianus Joseph Maria de Rooij (27 jaar oud), mecanicien, geboren te Tilburg in het jaar 1904, wonende te Bergen op Zoom.
 3. Maria Petronella Johanna Geers, geboren te Bergen op Zoom op 15 juli 1906 (RK). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 7 januari 1935, op 28-jarige leeftijd met Josinus Cornelius Petrus Barel (28 jaar oud), electriciŽn, geboren te Zevenbergen (NB) in het jaar 1907, zoon van Johannes Cornelis Maria Barel en Anna Maria van Tetering.
 4. Dimphna Adriana Geers, geboren te Middelburg op 24 mei 1908 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 3 november 1924, 16 jaar en 163 dagen oud.
 5. Johannes Philippus Cornelis Geers, griffieklerk, geboren te Bergen op Zoom op 10 juni 1912 (RK). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 30 september 1940, op 28-jarige leeftijd met Cornelia Maria van Egeraat (25 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 8 april 1915, overleden aldaar op 11 augustus 2003, 88 jaar en 125 dagen oud, dochter van Arnoldus van Egeraat en Lucia Johanna Bernaards.
 6. Cornelia Elisabeth Geers, geboren te Bergen op Zoom op 4 juli 1915 (RK).

XI-aq Cornelis Petrus Schoutens, schoenmaker, geboren te Halsteren (NB) op 20 juni 1873 (RK), wonende te Ovezande (Zeeland), overleden te Breda op 21 januari 1940, 66 jaar en 215 dagen oud, zoon van Adrianus Schoutens (X-as) en Catharina Johanna de Vos. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 29 november 1906, op 33-jarige leeftijd met Susanna Adriana de Kock (29 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 31 mei 1877 (doopgetuigen waren Petrus Hubertus Bervaes en Hendrikus Johannes de Boer), overleden te Halsteren (NB) op 31 juli 1939, 62 jaar en 61 dagen oud, dochter van Gaspar Franciscus de Kock en Anna Maria van den Bergh.

Opmerkingen: bij huwelijk tussen Gaspar Franciscus de Kock en Anna Maria van den Bergh op 31-10-1877 is Susanna Adriana de Kock erkend.
Uit dit huwelijk:
 1. Adrianus Cornelis Schoutens, slager, geboren te Lepelstraat (NB) op 14 juni 1907, overleden te Bergen op Zoom op 19 november 2002, begraven te Lepelstraat (NB), 95 jaar en 158 dagen oud. Hij is getrouwd te Steenbergen op 16 oktober 1940, op 33-jarige leeftijd met Petronella Barbara Theodora van Overveld (27 jaar oud), dienstbode, geboren te Steenbergen op 4 april 1913 (RK), wonende te Roosendaal, te Bergen op Zoom en te Halsteren (NB), overleden aldaar op 19 juni 1969, 56 jaar en 76 dagen oud, dochter van Marijn van Overveld en Joanna Hellemons (XII-l).
 2. Anna Catharina Johanna Schoutens, geboren te Lepelstraat (NB) op 7 december 1908.
 3. Anna Cornelia Schoutens, geboren te Lepelstraat (NB) in het jaar 1909.

XI-ar Petrus Johannes Schoutens, schoenmaker en huidenbewerker, geboren te Halsteren (NB) op 3 februari 1875 (RK), wonende aldaar, overleden te Bergen op Zoom op 28 januari 1969, 93 jaar en 360 dagen oud, zoon van Adrianus Schoutens (X-as) en Catharina Johanna de Vos. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 1 juni 1906, op 31-jarige leeftijd met Joanna Pieternel Bastiaanse (30 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 24 juni 1875, overleden aldaar op 5 oktober 1907, 32 jaar en 103 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Dijmphna Catharina Maria Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 15 september 1907.

XI-as Joanna Catharina Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 5 februari 1878 (RK), dochter van Adrianus Schoutens (X-as) en Catharina Johanna de Vos. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 25 april 1907, op 29-jarige leeftijd met Willem Koolen (29 jaar oud), slager, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 12 mei 1877. Uit dit huwelijk:

 1. Leonardus Adrianus Cornelis Koolen, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 9 augustus 1908.

XI-at Maria Louisa Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 9 oktober 1882 (RK), wonende te Roosendaal, te Bergen op Zoom en te Dinteloord, overleden te Breda op 10 oktober 1959, 77 jaar en 1 dag oud, dochter van Adrianus Schoutens (X-as) en Catharina Johanna de Vos. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 12 juli 1907, op 24-jarige leeftijd met Cornelis Franciscus Michiel Raats (19 jaar oud), timmerman, geboren te Roosendaal op 18 juli 1887 (RK), wonende te Halsteren (NB) en te Bergen op Zoom, overleden te Breda op 11 juni 1959, 71 jaar en 328 dagen oud, zoon van Hendrik Raats en Johanna Isabella Engelina Carel.

Cornelis Franciscus Michael Raats bevolkingsregister 1900-1920 Bergen op Zoom
Voornaam: Cornelis Franciscus Michael
Achternaam: Raats
Geboortedatum: 18-07-1887
Geboorteplaats: Roosendaal c.a.
Beroep 1: timmerman
Verhuizing 1: 06-07-1912 ingekomen uit Roosendaal c.a.
Verhuizing 2: 18-04-1917 vertrokken naar Halsteren.
Uit dit huwelijk:
 1. Catharina Johanna Raats, geboren te Roosendaal op 5 september 1907 (RK), wonende te Halsteren (NB) en te Bergen op Zoom, overleden te Breda op 3 januari 1962, 54 jaar en 120 dagen oud. Zij is getrouwd te Breda op 26 juni 1941, op 33-jarige leeftijd met Petrus Antonius Claessen (52 jaar oud), geboren te Tilburg in het jaar 1889.
 2. Johanna Isabella Engelina Raats, geboren te Roosendaal op 29 november 1908 (RK), wonende te Halsteren (NB) en te Bergen op Zoom.
 3. Louisa Maria Raats, geboren te Roosendaal op 5 juni 1911 (RK), wonende te Halsteren (NB) en te Bergen op Zoom.
 4. Petronella Johanna Wilhelmina Raats, geboren te Bergen op Zoom op 26 juli 1912 (RK), overleden aldaar op 27 november 1914, 2 jaar en 124 dagen oud.
 5. Petronella Johanna Wilhelmina Raats, geboren te Bergen op Zoom op 22 augustus 1915 (RK), overleden aldaar op 25 juni 1916, 308 dagen oud.
 6. Henricus Adrianus Raats, geboren te Bergen op Zoom op 17 januari 1917 (RK), wonende te Halsteren (NB).

XI-au Cornelis IJzermans, geboren te Halsteren (NB) op 3 oktober 1872 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 16 september 1955, 82 jaar en 348 dagen oud, zoon van Christiaan IJzermans en Arnolda Schoutens (X-au). Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 18 november 1905, op 33-jarige leeftijd met Johanna Embregts (28 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) in het jaar 1877, overleden te Bergen op Zoom op 27 januari 1952, 75 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Geertruida IJzermans, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) in het jaar 1906, overleden te Halsteren (NB) op 19 augustus 1939, 33 jaar oud. Zij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 4 september 1932, op 26-jarige leeftijd met Petrus Cornelis Jacobus van den Bergh (26 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 19 november 1905 (RK), zoon van Aloijsius Jacobus Jan van den Bergh en Adriana Maria Catharina Schetters.
 2. Geertruida Cornelia IJzermans, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 4 april 1907.
 3. Cornelia Geertruida IJzermans, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 12 januari 1914, wonende te Bergen op Zoom. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 4 juni 1936, op 22-jarige leeftijd met Adrianus Jacobus Havermans (26 jaar oud), metselaar, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1910.

XI-av Christiana Elisabeth Maria IJzermans, geboren te Halsteren (NB) op 6 juli 1883 (RK), overleden aldaar op 20 oktober 1923, 40 jaar en 106 dagen oud, dochter van Christiaan IJzermans en Arnolda Schoutens (X-au). Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 26 juni 1911, op 27-jarige leeftijd met Adrianus Cornelis Rampart (30 jaar oud), metselaar, geboren te Halsteren (NB) op 25 juni 1881 (doopgetuigen waren Petrus Cornelis Schoutens en Jacobus Groffen), zoon van Laurentius Rampart en Maria Cornelia Buijens. Uit dit huwelijk:

 1. Arnoldina Maria Cornelia Rampart, geboren te Halsteren (NB) op 29 juli 1912.
 2. Maria Elisabeth Laurentia Rampart, geboren te Halsteren (NB) op 4 november 1913, wonende te Bergen op Zoom, overleden aldaar op 19 augustus 1952, 38 jaar en 289 dagen oud. Zij was gehuwd met Johannes Petrus Alphonsus van Meel.

XI-aw Elisabeth Bogers, dienstbode, geboren te Bergen op Zoom op 14 april 1885 (RK), wonende te Wouw (NB), te Halsteren (NB) en te Steenbergen, overleden te Rooosendaal op 8 april 1971, 85 jaar en 359 dagen oud, dochter van Dingeman Bogers (X-ax) en Maria Anna Carolina Struijf. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 23 juli 1910, op 25-jarige leeftijd met Jacobus Laanen (38 jaar oud), gemeenteambtenaar, geboren te Halsteren (NB) op 2 maart 1872 (RK) (doopgetuigen waren Reinier Donkers en Jan Rozendaal), wonende te Tholen (Zeeland) en te Halsteren (NB), overleden te Roosendaal op 5 juli 1940, 68 jaar en 125 dagen oud, zoon van Petrus Laanen en Dingena Verbeek. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Carolina Laanen, geboren te Bergen op Zoom op 29 januari 1909 (RK), wonende te Halsteren (NB), overleden te Bergen op Zoom op 17 augustus 2000, 91 jaar en 201 dagen oud. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 13 februari 1936, op 27-jarige leeftijd met Jozef Herman Zeeman (22 jaar oud), behanger, geboren te Antwerpen (BelgiŽ) in het jaar 1914, wonende te Bergen op Zoom.
 2. Petrus Johannes Laanen, geboren te Halsteren (NB) op 7 juli 1911 (RK), overleden aldaar op 7 juni 1999, begraven te Halsteren (RK Begraafplaats) op 9 juni 1999, 87 jaar en 335 dagen oud. Hij is getrouwd te Steenbergen op 20 mei 1938, op 26-jarige leeftijd met Cornelia Maria van Tilburg (26 jaar oud), geboren te Steenbergen op 5 december 1911 (RK), wonende te Halsteren (NB), dochter van Jozef Cornelis van Tilburg en Maria Jacoba Zandboer.
 3. Leonardus Laanen, geboren te Halsteren (NB) op 24 januari 1915 (RK), overleden aldaar op 8 december 1945, 30 jaar en 318 dagen oud.
 4. Adrianus Laanen, geboren te Halsteren (NB) op 13 juli 1917 (RK), overleden aldaar op 26 april 1918, 287 dagen oud.
 5. Adrianus Laanen, geboren te Halsteren (NB) op 1 juli 1920 (RK).
 6. Cornelis Laanen, geboren op 14 april 1922 (RK).
 7. Adriana Dymphna Laanen, dienstbode, geboren te Halsteren op 5 april 1923 (RK). Zij is getrouwd te Halsteren op 21 december 1944, op 21-jarige leeftijd met Pieter Jan Vroegrijk (24 jaar oud), fabrieksarbeider, geboren te Wouw (NB) op 17 maart 1920 (RK), zoon van Pieter Jan Vroegrijk en Maria Catharina Verbraak.

XI-ax Maria Bogers, geboren te Bergen op Zoom op 28 december 1886 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Poorterij K 2) en te Wouw (NB), dochter van Dingeman Bogers (X-ax) en Maria Anna Carolina Struijf. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 14 november 1910, op 23-jarige leeftijd met Johannes Cornelis Groffen (26 jaar oud), arbeider, geboren te Bergen op Zoom op 14 juli 1884 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Poorterij K 51), te Halsteren (NB) en te Wouw (NB), zoon van Jacobus Groffen en Antonia van Oorschot. Uit dit huwelijk:

 1. Antonia Johanna Groffen, geboren te Bergen op Zoom op 17 september 1911 (RK).
 2. Adriana Groffen, geboren te Bergen op Zoom op 16 februari 1913 (RK), volgt onder XII-ac.
 3. Jacobus Groffen, geboren te Bergen op Zoom op 17 februari 1916 (RK).
 4. Josephina Groffen, geboren te Bergen op Zoom op 6 februari 1920 (RK).

XI-ay Leonardus Bogers, tuinman, geboren te Bergen op Zoom op 1 september 1888 (RK), wonende te Wouw (NB), te Halsteren (NB) en te Steenbergen, overleden te Bergen op Zoom op 17 september 1952, 64 jaar en 16 dagen oud, zoon van Dingeman Bogers (X-ax) en Maria Anna Carolina Struijf. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 7 oktober 1911, op 23-jarige leeftijd met Adriana Catharina Govers (21 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 23 december 1889 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Hubertus Bervaes en Jan Baptist la Fors), overleden te Bergen op Zoom op 21 februari 1958, 68 jaar en 60 dagen oud, dochter van Franciscus Govers en Anna Maria van Loon. Uit dit huwelijk:

 1. Dingeman Bogers, geboren te Halsteren (NB) op 24 mei 1912 (RK), overleden aldaar op 12 juni 1912, 19 dagen oud.
 2. Anna Maria Bogers, geboren te Halsteren (NB) op 29 juni 1913 (RK). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 9 mei 1940, op 26-jarige leeftijd met Adrianus Kruf (22 jaar oud), chauffeur, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1918, wonende te Bergen op Zoom, zoon van Cornelis Kruf en Elisabeth Hagenaars.
 3. Franciscus Bogers, geboren te Halsteren (NB) op 6 juni 1918 (RK).

XI-az Maria Josephina Bogers, geboren te Bergen op Zoom op 8 september 1894 (RK), overleden aldaar op 4 juni 1969, 74 jaar en 269 dagen oud, dochter van Dingeman Bogers (X-ax) en Maria Anna Carolina Struijf. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 27 mei 1920, op 25-jarige leeftijd met Franciscus Bruijs (28 jaar oud), hovenier en koopman, geboren te Bergen op Zoom op 10 juni 1891 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Koevoetstraat H 73), overleden te Bergen op Zoom op 7 juni 1937, 45 jaar en 362 dagen oud, zoon van Jacobus Bruijs en Pieternella Johanna Soffers. Uit dit huwelijk:

 1. Carolina Bruijs, geboren te Bergen op Zoom op 22 augustus 1921 (RK). Zij was gehuwd met Johannes Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op 18 juni 1919 (RK), overleden aldaar op 19 september 1987, 68 jaar en 93 dagen oud, zoon van Johannes Oerlemans en Johanna Antoinetta Francisca van Eekeren.

XI-ba Petronella Voorbraak, geboren te Roosendaal op 24 januari 1882 (RK), wonende te Rucphen, overleden te Rucphen (NB) op 27 september 1965, 83 jaar en 246 dagen oud, dochter van Willem Voorbraak (X-ay) en Maria Brouwers. Zij is getrouwd te Roosendaal op 25 juli 1904, op 22-jarige leeftijd met Cornelis Goorden (25 jaar oud), arbeider, geboren te Rucphen (NB) in het jaar 1879, overleden aldaar op 30 september 1950, 71 jaar oud, zoon van Marijnus Goorden en Francijna Goorden. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Francisca Goorden, geboren te Roosendaal op 11 februari 1905. Zij is getrouwd te Rucphen (NB) op 23 september 1936, op 31-jarige leeftijd met Cornelis Johannes Kuijstermans (31 jaar oud), arbeider, geboren te Zundert (NB) in het jaar 1905.
 2. Francisca Cornelia Goorden, geboren te Roosendaal op 19 juli 1907. Zij is getrouwd te Roosendaal op 8 mei 1934, op 26-jarige leeftijd met Adrianus van Dijk (31 jaar oud), arbeider, geboren te Rucphen (NB) in het jaar 1903, zoon van Jan Baptist van Dijk en Anna Cornelia Potters.
 3. Marinus Goorden, arbeider, geboren te Rucphen (NB) op 10 november 1910. Hij is getrouwd te Rucphen (NB) op 25 mei 1938, op 27-jarige leeftijd met Dimphna Johanna Pellis (25 jaar oud), geboren te Rucphen (NB) in het jaar 1913.
 4. Wilhelmus Goorden, geboren te Rucphen (NB) op 16 maart 1913, overleden aldaar op 22 december 1913, 281 dagen oud.
 5. Petrus Cornelis Goorden, kleermaker en fabrieksarbeider, geboren te Rucphen (NB) op 15 januari 1916, wonende aldaar, overleden te Roosendaal op 19 juli 1968, 52 jaar en 186 dagen oud. Hij is getrouwd te Roosendaal op 27 juni 1939, op 23-jarige leeftijd met Wilhelmina Wagemakers (23 jaar oud), geboren te Roosendaal op 27 februari 1916 (RK), wonende te Rucphen (NB), overleden te Roosendaal op 18 augustus 1984, 68 jaar en 173 dagen oud, dochter van Adrianus Cornelis Wagemakers en Adriana Catharina van Luijk.
 6. Adriana Cornelia Goorden, geboren te Rucphen (NB) op 18 september 1918, overleden aldaar op 28 september 1918, 10 dagen oud.
 7. Paulina Petronella Goorden, geboren te Rucphen (NB) in augustus 1920, overleden aldaar op 14 maart 1921, 7 maanden oud.
 8. Wilhelmus Goorden, geboren te Rucphen (NB) in augustus 1920, overleden aldaar op 3 mei 1922, 1 jaar en 9 maanden oud.

XI-bb Maria Danen, geboren te Steenbergen op 20 mei 1874 (RK), wonende te Kalmthout (BelgiŽ), overleden te Woensdrecht (NB) op 23 oktober 1922, 48 jaar en 156 dagen oud, dochter van Antonij Danen en Catharina van Geel (X-bd). Zij is getrouwd te Steenbergen op 4 november 1898, op 24-jarige leeftijd met Cornelis van Heijst (33 jaar oud), landbouwer, geboren te Wouw (NB) op 21 januari 1865 (RK), wonende te Bergen op Zoom en te Kalmthout (BelgiŽ), overleden te Halsteren (NB) op 31 december 1939, 74 jaar en 344 dagen oud, zoon van Adriaan van Heijst en Adriana Cornelia Franken. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Adriana Cornelia van Heijst, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 23 december 1900. Zij is getrouwd te Rucphen (NB) op 7 december 1920, op 19-jarige leeftijd met Petrus Heijnen (21 jaar oud), opperman, geboren te Rucphen (NB) op 12 augustus 1899.
 2. Adrianus van Heijst, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) in het jaar 1900, volgt onder XII-ad.
 3. Joanna Catharina van Heijst, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) in het jaar 1906. Zij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 25 september 1923, op 17-jarige leeftijd met Adrianus Bernardus Jongeneelen (21 jaar oud), geboren te Hoeven (NB) in het jaar 1902.
 4. Antonius van Heijst, geboren te Woensdrecht (NB) op 12 maart 1908. Hij is getrouwd te Steenbergen op 30 december 1932, op 24-jarige leeftijd met Geertruda van Bergen (20 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1912, dochter van Nicolaas van Bergen en Johanna Maria Moulus.
 5. Jans van Heijst, geboren te Woensdrecht (NB) op 19 april 1915.

XI-bc Wilhelmina Danen, geboren te Steenbergen op 2 maart 1879 (RK), overleden aldaar op 29 november 1953, 74 jaar en 272 dagen oud, dochter van Antonij Danen en Catharina van Geel (X-bd). Zij is getrouwd te Steenbergen op 20 april 1906, op 27-jarige leeftijd met Jan van Oers (26 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op 13 januari 1880 (RK), overleden aldaar op 11 augustus 1962, 82 jaar en 210 dagen oud, zoon van Willem van Oers en Wilhelmina Hertogh. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus Antonius van Oers, geboren te Steenbergen op 16 september 1906 (RK).
 2. Wilhelmina Johanna van Oers, geboren te Steenbergen op 3 oktober 1907 (RK).
 3. Antonius Wilhelmus van Oers, geboren te Steenbergen op 12 januari 1910 (RK), wonende te Bergen op Zoom.
 4. Johannes Henricus van Oers, landarbeider en koopman, geboren te Steenbergen op 25 juni 1913 (RK). Hij is getrouwd te Steenbergen op 21 februari 1941, op 27-jarige leeftijd met Anna Maria Huijgens (20 jaar oud), geboren te Steenbergen op 7 april 1920 (RK), dochter van Adriaan Huijgens en Anna Catharina van Terheijden.

XI-bd Franciscus Johannes Suijkerbuijk, rietdekker, geboren te Rucphen (NB) op 16 oktober 1887 (RK), wonende te Wouw (NB) en te Roosendaal, overleden aldaar op 27 juli 1936, 48 jaar en 285 dagen oud, zoon van Cornelis Suijkerbuijk en Adriana Maria van Geel (X-be). Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 30 juni 1916, op 28-jarige leeftijd met Adriana Dimphna Elst (29 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 26 oktober 1886 (RK), wonende te Roosendaal, overleden aldaar op 23 februari 1963, 76 jaar en 120 dagen oud, dochter van Johannes Baptist Elst en Carolina Clobus. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Carolina Juliana Suijkerbuijk, geboren te Wouw (NB) op 30 april 1917, wonende te Roosendaal, overleden te Wouw (NB) op 27 april 1918, 362 dagen oud.
 2. Johannes Cornelis Suijkerbuijk, fabrieksarbeider, geboren te Roosendaal op 18 augustus 1918, overleden aldaar op 11 september 1935, 17 jaar en 24 dagen oud.

XI-be Anna Catharina Suijkerbuijk, naaister, geboren te Rucphen (NB) op 31 oktober 1890 (RK), overleden te Roosendaal op 6 mei 1964, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 8 mei 1964, 73 jaar en 188 dagen oud, dochter van Cornelis Suijkerbuijk en Adriana Maria van Geel (X-be). Zij is getrouwd te Roosendaal op 10 augustus 1915, op 24-jarige leeftijd met Marinus van Zitteren (25 jaar oud), fabrieksarbeider en stoker van de gasfabriek, geboren te Roosendaal op 19 april 1890 (RK), overleden aldaar op 4 maart 1974, 83 jaar en 319 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Godefridus van Zitteren, huisschilder, geboren te Roosendaal op 9 april 1910 (RK), overleden aldaar op 11 januari 1987, 76 jaar en 277 dagen oud. Hij is getrouwd te Roosendaal op 18 april 1933, op 23-jarige leeftijd met Adriana Iriks (21 jaar oud), fabrieksarbeidster, geboren te Wouw (NB) op 3 februari 1912 (RK), dochter van Pieter Frans Iriks en Helena Maria van Overveldt.
 2. Cornelia Petronella van Zitteren, geboren te Roosendaal op 28 augustus 1917 (RK), overleden te Roosendaal (Huize Bloemschevaart) op 7 maart 1998, 80 jaar en 191 dagen oud. Zij was gehuwd met Cornelis Jacobus Brouwers, geboren in het jaar 1913, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 17 november 1964, 51 jaar oud.
 3. Petrus Marinus van Zitteren, geboren te Roosendaal op 28 maart 1919 (RK).

XI-bf Johannes Marinus Suijkerbuijk, timmerman-aannemer, geboren te Rucphen (NB) op 7 mei 1893 (RK), zoon van Cornelis Suijkerbuijk en Adriana Maria van Geel (X-be). Hij is getrouwd te Roosendaal op 30 mei 1922, op 29-jarige leeftijd (1) met Johanna Boeren (27 jaar oud), geboren te Roosendaal op 31 augustus 1894, overleden aldaar op 14 maart 1923, 28 jaar en 195 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Maria Suijkerbuijk, geboren te Roosendaal op 14 maart 1923.
Hij is getrouwd te Roosendaal op 7 mei 1924, op 31-jarige leeftijd (2) met Adriana Rockx (36 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 14 juni 1887. Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Johannes Josephus Suijkerbuijk, geboren te Roosendaal op 28 augustus 1925, overleden aldaar op 11 juni 1996, 70 jaar en 288 dagen oud. Hij was gehuwd met Maria Antonia Josepha Mol, geboren te Roosendaal op 18 oktober 1922, overleden aldaar op 24 april 1980, 57 jaar en 189 dagen oud.

XI-bg Catharina van Geel, dienstbode, geboren te Roosendaal op 15 maart 1888 (RK), wonende te Princenhage (NB) en te Hoeven (NB), overleden te Roosendaal op 19 november 1958, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 22 november 1958, 70 jaar en 249 dagen oud, dochter van Johannes van Geel (X-bg) en Christina Lodewijks. Zij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 25 februari 1919, op 30-jarige leeftijd met Adrianus Jacobus van Dorst (29 jaar oud), metselaar, geboren te Roosendaal op 29 april 1889 (RK), overleden aldaar op 30 september 1969, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 3 oktober 1969, 80 jaar en 154 dagen oud, zoon van Jacobus van Dorst en Johanna Dimphna Kerstens. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Johannes Adrianus van Dorst, geboren te Roosendaal op 26 januari 1920 (RK).
 2. Johannes Jacobus Christiaan van Dorst, geboren te Roosendaal op 18 december 1922 (RK).
 3. Franciscus Johannes Maria van Dorst, geboren te Roosendaal op 30 januari 1925 (RK), overleden aldaar op 31 januari 1925, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 3 februari 1925, 1 dag oud.
 4. Johanna Christina Jacoba Maria van Dorst ook genaamd Wouw (Looken), geboren te Roosendaal op 15 juli 1926 (RK).

XI-bh Cornelis Wouts, polderwerker en arbeider, geboren te Halsteren (NB) op 25 februari 1871 (RK), wonende te Breda, zoon van Marijn Wouts en Adriana van Eekeren (X-bh). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 1 augustus 1897, op 26-jarige leeftijd met Dingena Verraes (24 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 25 september 1872 (RK), wonende te Breda. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Wouts, geboren te Breda op 26 augustus 1898 (RK).
 2. Adriana Wouts, geboren te Bergen op Zoom op 25 september 1899 (RK), wonende te Breda. Zij was gehuwd met Martinus Bernardus Bouwmeester.
  (Hij was later gehuwd met zijn schoonzus Jacoba Maria Wouts, geboren te Bergen op Zoom op 16 juli 1903 (RK), wonende te Breda, dochter van Cornelis Wouts (XI-bh) en Dingena Verraes.)
 3. Marijn Wouts, geboren te Bergen op Zoom op 14 augustus 1901 (RK), wonende te Breda.
 4. Jacoba Maria Wouts, geboren te Bergen op Zoom op 16 juli 1903 (RK).
 5. Maria Wouts, geboren te Bergen op Zoom op 1 september 1904 (RK), wonende te Breda.

XI-bi Jacoba Wouts, arbeidster, geboren te Halsteren (NB) op 28 januari 1873 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 24 januari 1946, 72 jaar en 361 dagen oud, dochter van Marijn Wouts en Adriana van Eekeren (X-bh). Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 3 oktober 1894, op 21-jarige leeftijd (1) met Cornelis van Geel (24 jaar oud), arbeider, geboren te Halsteren (NB) op 21 mei 1870 (RK) (doopgetuigen waren Bernard de Graauw en Petrus Hubertus Bervaes), overleden te Halsteren (NB) op 18 oktober 1917, 47 jaar en 150 dagen oud, zoon van Cornelis van Geel en Anna Maria Langenberg. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis van Geel, loswerkman, geboren te Halsteren (NB) op 26 juli 1895 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus Groffen en Cornelis van Eekelen), wonende te Bergen op Zoom. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 8 mei 1923, op 27-jarige leeftijd (1) met Petronella Catharina van Kaam (25 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 16 juli 1897, dochter van Josephus Adrianus van Kaam en Maria Catharina van Paasen. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 20 mei 1931, op 35-jarige leeftijd (2) met Maria Christina Swagemakers (34 jaar oud), geboren te Woensdrecht (NB) op 25 december 1896 (RK), wonende te Halsteren (NB), dochter van Petrus Swagemakers en Anna Cornelia Melsen.
 2. Marinus van Geel, arbeider, geboren te Halsteren (NB) op 2 mei 1897 (RK) (doopgetuigen waren Andreas Jacobus de Meulder en Adriaan Pieter van Elzakker). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 26 januari 1922, op 24-jarige leeftijd met Pieternella Franken (24 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1898, dochter van Franciscus Franken en Johanna Rombouts.
 3. Johannes van Geel, geboren te Halsteren (NB) op 26 januari 1899 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus Groffen en Marijn Bakx), overleden te Amersfoort op 15 november 1918, 19 jaar en 293 dagen oud.
 4. Adriana van Geel, geboren te Halsteren (NB) op 6 oktober 1900 (RK) (doopgetuigen waren Marijn Jan van Meel en Adam van Meel). Zij was gehuwd (1) met Adrianus Hendrikus in de Weij, geboren te Halsteren (NB) op 3 juni 1899, overleden aldaar op 20 juni 1927, 28 jaar en 17 dagen oud, zoon van Cornelis in de Weij en Pieternel Luijks. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 7 januari 1931, op 30-jarige leeftijd (2) met Theodorus Adrianus van Loenhout (36 jaar oud), grondwerker, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1895.
  (Hij is eerder getrouwd te Bergen op Zoom op 5 september 1921, op 26-jarige leeftijd met Maria Catharina Kolen (23 jaar oud), dienstbode, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 15 april 1898, overleden te Halsteren (NB) op 13 juni 1924, 26 jaar en 59 dagen oud, dochter van Marinus Kolen en Joanna Otte.)
 5. Maria van Geel, geboren te Halsteren (NB) op 2 november 1902 (RK) (doopgetuigen waren Laurentius Geel en Adriaan Paulus), overleden te Halsteren (NB) op 25 maart 1903, 143 dagen oud.
 6. Maria van Geel, geboren te Halsteren (NB) op 6 maart 1904 (RK) (doopgetuigen waren Adam van Meel en Jan Leendert Verbraak), wonende te Bergen op Zoom. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 29 januari 1925, op 20-jarige leeftijd met Hubertus van der Burgt (20 jaar oud), werkman, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1905, zoon van Johannes van der Burgt en Elisabeth van de Water.
 7. Cornelia van Geel, geboren te Halsteren (NB) op 20 juni 1907 (RK). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 9 mei 1932, op 24-jarige leeftijd met Leonardus Petrus Johannes Willemsens (24 jaar oud), constructiewerker, geboren te Ossendrecht op 6 januari 1908, wonende te Bergen op Zoom, zoon van Jacobus Willemsens en Anna Maria Johanna Taheij.
 8. Dijmphna van Geel, geboren te Halsteren (NB) op 12 maart 1909 (RK), overleden aldaar op 23 augustus 1909, 164 dagen oud.
 9. Petronella van Geel, geboren te Halsteren (NB) op 18 augustus 1914 (RK), overleden aldaar op 25 februari 1915, 191 dagen oud.
Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 22 april 1924, op 51-jarige leeftijd (2) met Johannes Hagenaars (58 jaar oud), hovenier, geboren te Bergen op Zoom op 5 juni 1865 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Johannes Scheers en Petrus Paulus Withagen), wonende te Bergen op Zoom (Zuidmolenstraat I 90) en te Bergen op Zoom (Geweldigerstraat 22), overleden te Bergen op Zoom op 11 november 1948, 83 jaar en 159 dagen oud, zoon van Walterus Hagenaars en Maria Catharina Withagen.
(Hij is eerder getrouwd te Bergen op Zoom op 21 mei 1891, op 25-jarige leeftijd met Maria Nuijten (32 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 5 maart 1859 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Geweldigerstraat 22), dochter van Petrus Nuijten en Catharina Maas. (Zij is eerder getrouwd te Bergen op Zoom op 20 april 1882, op 23-jarige leeftijd met Cornelis Nuijten (24 jaar oud), hovenier, geboren te Bergen op Zoom op 17 april 1858 (RK) (doopgetuigen waren Marijn van den Elzakkers en Petrus Franciscus de Klerk), wonende te Bergen op Zoom (Geweldigerstraat E 228), overleden te Bergen op Zoom op 27 april 1884, 26 jaar en 10 dagen oud, zoon van Adrianus Nuijten en Maria Elisabeth Elzakkers.))

XI-bj Laurens Wouts, geboren te Halsteren (NB) op 28 september 1874 (RK), overleden aldaar op 4 januari 1919, 44 jaar en 98 dagen oud, zoon van Marijn Wouts en Adriana van Eekeren (X-bh). Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 4 mei 1907, op 32-jarige leeftijd met Catharina van Tillo (31 jaar oud), geboren te Steenbergen op 15 augustus 1875 (RK), wonende te Halsteren (NB), dochter van Jan van Tillo en Adriana Catharina Schijvenaars. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Cornelis Wouts, geboren te Halsteren (NB) op 20 maart 1901.
  Het kind is erkend tijdens het huwelijk van zijn ouders op 4-5-1907.
 2. Marinus Wouts, geboren te Halsteren (NB) op 15 augustus 1908. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 8 mei 1940, op 31-jarige leeftijd met Maria Helena van Oevelen (29 jaar oud), geboren te Woensdrecht (NB) op 31 juli 1910, wonende te Halsteren (NB), dochter van Adrianus van Oevelen en Johanna Louisa van Broekhoven.
 3. Johannes Wouts, dienstknecht, geboren te Halsteren (NB) op 21 maart 1913 (RK).
 4. Adriana Wouts, dienstbode, geboren te Halsteren (NB) op 8 oktober 1914 (RK). Zij is getrouwd te Nicolaus van Tiggelen op 1 juni 1938, op 23-jarige leeftijd met Franciscus Jacobus Veraart (31 jaar oud), landarbeider, geboren te Wemeldinge in het jaar 1907.
 5. Jacoba Wouts, dienstbode, geboren te Halsteren (NB) op 13 januari 1917 (RK), overleden te Steenbergen op 1 april 2001, begraven te Welberg, 84 jaar en 78 dagen oud. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 18 december 1940, op 23-jarige leeftijd met Adrianus Musters (29 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op 8 april 1911 (RK), zoon van Jan Kornelis Musters en Cornelia Otte.
 6. Cornelis Wouts, geboren te Halsteren (NB) op 31 januari 1918, overleden aldaar op 17 november 1918, 290 dagen oud.

XI-bk Jan Wouts, arbeider en tuinder, geboren te Halsteren (NB) op 23 februari 1876 (RK), overleden aldaar op 10 augustus 1946, 70 jaar en 168 dagen oud, zoon van Marijn Wouts en Adriana van Eekeren (X-bh). Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 9 augustus 1902, op 26-jarige leeftijd met Cornelia de Vos (22 jaar oud), arbeidster, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1880, overleden aldaar op 17 oktober 1944, 64 jaar oud, dochter van Petrus de Vos en Helena van Herel. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Petrus Wouts, magazijnknecht en houthandelaar, geboren te Halsteren (NB) op 23 oktober 1902 (doopgetuigen waren Aloisius Jacobus Antonius Rampart en Johannes Baptist La Fors), wonende te Halsteren (NB), overleden te Bergen op Zoom op 18 september 1948, 45 jaar en 331 dagen oud. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 9 september 1931, op 28-jarige leeftijd met Adriana Johanna van der Rijsen (24 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 13 juni 1907, dochter van Gerardus Johannes van der Rijsen en Johanna Loos.
 2. Petrus Leonardus Wouts, geboren te Halsteren (NB) op 19 oktober 1905 (doopgetuigen waren Paulus Cornelis Kiel en Adam van Meel), overleden te Halsteren (NB) op 7 januari 1906, 80 dagen oud.
 3. Helena Wouts, geboren te Halsteren (NB) op 26 februari 1907. Zij is getrouwd in het Westland van Steenbergen op 9 juli 1929, op 22-jarige leeftijd met Cornelius van der Poel (26 jaar oud), machinist, geboren te Steenbergen op 5 oktober 1902 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB) en te Eindhoven (Kloosterlaan 38), zoon van Jan van der Poel en Maria Catharina van Gaans.
 4. Adriana Wouts, geboren te Halsteren (NB) op 4 augustus 1910.
 5. Johannes Wouts.
 6. Petrus Leonardus Wouts, geboren te Halsteren. Hij is getrouwd te Steenbergen op 8 september 1939 met Maria Cornelia Uijtdewilligen (27 jaar oud), geboren te Steenbergen op 7 oktober 1911 (RK), wonende te Oss, dochter van Marijn Uijtdewilligen en Helena van Dijk.

XI-bl Adriaan Wouts, landarbeider, geboren te Halsteren (NB) op 29 september 1877 (RK), wonende aldaar, overleden te Bergen op Zoom op 31 januari 1942, 64 jaar en 124 dagen oud, zoon van Marijn Wouts en Adriana van Eekeren (X-bh). Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 13 mei 1899, op 21-jarige leeftijd (1) met Johanna Huijgen (18 jaar oud), arbeidster, geboren te Halsteren (NB) op 29 augustus 1880 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Jacobus Groffen), overleden te Halsteren (NB) op 5 november 1912, 32 jaar en 68 dagen oud, dochter van Johannes Huijgen en Isabella Eestermams. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Wouts, dienstbode, geboren te Mülheim an Ruhr in het jaar 1905, wonende te Bergen op Zoom. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 31 mei 1926, op 21-jarige leeftijd met Adrianus Harijgens (27 jaar oud), fabrieksarbeider, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1899, zoon van Josephus Harijgens en Adriana Jorissen.
 2. Isabella Wouts.
Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 2 februari 1922, op 44-jarige leeftijd (2) met Adriana Maria Hendrickx (49 jaar oud), arbeidster, geboren te Oud Vossemeer (Zeeland) op 2 september 1872 (RK), wonende te Bergen op Zoom, overleden aldaar op 21 september 1925, 53 jaar en 19 dagen oud.
(Zij is eerder getrouwd te Bergen op Zoom op 1 mei 1893, op 20-jarige leeftijd met Petrus Dietvorst (22 jaar oud), hovenier, geboren te Bergen op Zoom op 21 december 1870 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Korenbeursstraat G 49), overleden te Rotterdam op 26 januari 1916, 45 jaar en 36 dagen oud, zoon van Petrus Dietvorst en Johanna Hopmans.)

XI-bm Johanna van Terheijden, dienstbode, geboren te Steenbergen op 25 augustus 1883 (RK), overleden aldaar op 9 februari 1943, 59 jaar en 168 dagen oud, dochter van Christiaan van Terheijden en Anna Pieternel van Ekeren (X-bj). Zij is getrouwd te Steenbergen op 26 juni 1914, op 30-jarige leeftijd met Wilhelmus Petrus Slokkers (26 jaar oud), arbeider, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 18 januari 1888 (RK), wonende te Steenbergen, overleden aldaar op 6 mei 1960, 72 jaar en 109 dagen oud, zoon van Kornelis Slokkers en Cornelia Roelands. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Christiaan Slokkers, geboren te Steenbergen op 31 mei 1917 (RK), overleden aldaar op 29 november 1918, 1 jaar en 182 dagen oud.
 2. Pieternella Cornelia Slokkers, geboren te Steenbergen op 5 april 1919 (RK).

XI-bn Hendrik van Terheijden, arbeider, geboren te Steenbergen op 24 januari 1886 (RK), wonende te Halsteren (NB), overleden op 1 mei 1936, 50 jaar en 98 dagen oud, zoon van Christiaan van Terheijden en Anna Pieternel van Ekeren (X-bj). Hij is getrouwd te Steenbergen op 6 mei 1921, op 35-jarige leeftijd met Anna Maria van Terheijden (29 jaar oud), geboren te Steenbergen op 24 februari 1892 (RK), dochter van Jacobus Leendert van Terheijden en Johanna Cornelia Petronilla de Jong. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Johanna Cornelia van Terheijden, geboren te Steenbergen op 11 februari 1922 (RK), overleden aldaar op 10 april 1922, 58 dagen oud.
 2. Pieternella Johanna van Terheijden, geboren te Steenbergen op 25 januari 1923 (RK), wonende te Breda.
 3. Christiaan Jacobus van Terheijden, geboren te Steenbergen op 11 maart 1924 (RK), overleden aldaar op 28 september 1925, 1 jaar en 201 dagen oud.
 4. Catharina Cornelia van Terheijden, geboren te Steenbergen op 28 maart 1925 (RK).
 5. Christiaan Jacobus van Terheijden, geboren te Steenbergen op 26 december 1926 (RK).
 6. Cornelia Maria van Terheijden, geboren te Steenbergen op 15 februari 1928 (RK).
 7. Jacobus Leendert van Terheijden, geboren te Steenbergen op 1 april 1929 (RK).
 8. Johanna Maria van Terheijden, geboren te Steenbergen op 20 juni 1930 (RK).
 9. Cornelia Petrus van Terheijden, geboren te Steenbergen op 15 juli 1932 (RK).

XI-bo Maria van Terheijden, arbeidster, geboren te Steenbergen op 11 februari 1888 (RK), dochter van Christiaan van Terheijden en Anna Pieternel van Ekeren (X-bj). Zij is getrouwd te Steenbergen op 15 juli 1910, op 22-jarige leeftijd met Pieter Jan GabreŽls (26 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 12 april 1884, zoon van Jan GabreŽls en Anna Catharina de Wit. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Catharina Petronella GabreŽls, geboren te Steenbergen in het jaar 1911. Zij is getrouwd te Steenbergen op 26 augustus 1938, op 27-jarige leeftijd met Cornelis van Herel (28 jaar oud), geboren te Steenbergen op 8 april 1910 (RK), zoon van Cornelia van Herel.

XI-bp Anna Maria van Terheijden, dienstbode, geboren te Steenbergen op 22 oktober 1891 (RK), wonende te Dinteloord (NB), overleden te Steenbergen op 27 februari 1966, 74 jaar en 128 dagen oud, dochter van Christiaan van Terheijden en Anna Pieternel van Ekeren (X-bj). Zij is getrouwd te Steenbergen op 26 mei 1911, op 19-jarige leeftijd met Kornelis de Groen (24 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 16 februari 1887 (RK), wonende te Dinteloord (NB), zoon van Jacobus de Groen en Maria Jansen. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus de Groen, geboren te Dinteloord (NB) op 23 april 1913 (RK), volgt onder XII-ae.
 2. Christanus de Groen, geboren te Dinteloord (NB) op 2 juni 1914 (RK). Hij is getrouwd te Steenbergen op 8 oktober 1937, op 23-jarige leeftijd met Laurina van der Linden, geboren te Steenbergen.
 3. Maria Pieternel de Groen, geboren te Dinteloord (NB) op 26 februari 1916 (RK). Zij is getrouwd te Steenbergen op 21 mei 1943, op 27-jarige leeftijd met Cornelis van der Linden (26 jaar oud), landarbeider, geboren te Steenbergen in het jaar 1917.
 4. Hendrikus de Groen, landarbeider, geboren te Dinteloord (NB) op 6 april 1917.
 5. Adrianus Johannes de Groen, landarbeider en werkman, geboren te Dinteloord (NB) op 1 maart 1919 (RK), wonende te Steenbergen, overleden te Amsterdam op 11 januari 1945, 25 jaar en 316 dagen oud. Hij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 1 juli 1942, op 23-jarige leeftijd met Catharina Maria Rommens, geboren te Woensdrecht (NB), dochter van Antonius Rommens en Anna Maria van den Bergh.
 6. Johannes Godefridus de Groen, geboren te Dinteloord (NB) op 21 november 1920 (RK).
 7. Petronilla Cornelia de Groen, geboren te Dinteloord (NB) op 9 maart 1924 (RK).
 8. Antonius de Groen, overleden te Dinteloord (NB) op 24 februari 1923.

XI-bq Adrianus van Ekeren, wegwerker Nederlandse Spoorwegen en spoorwegbeambte, geboren te Halsteren (NB) op 22 maart 1894 (RK), wonende te Steenbergen en te Roosendaal, overleden aldaar op 17 januari 1929, 34 jaar en 301 dagen oud, zoon van Jan Carolus van Eekeren (X-bl) en Petronilla Verbraak. Hij is getrouwd te Roosendaal op 16 september 1919, op 25-jarige leeftijd met Maria Catharina van Geel (26 jaar oud), naaister, geboren te Roosendaal op 9 juli 1893 (RK), overleden aldaar op 11 september 1964, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 15 september 1964, 71 jaar en 64 dagen oud, dochter van Adrianus van Geel en Catharina Kools. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Catharina van Ekeren, geboren te Roosendaal op 14 februari 1921 (RK).
 2. Adrianus Johannes van Ekeren, geboren te Roosendaal op 17 februari 1922 (RK).
 3. Catharina Anna van Ekeren, geboren te Roosendaal op 3 oktober 1923 (RK).
 4. Carolus Cornelis van Ekeren, geboren te Roosendaal op 20 maart 1926 (RK), wonende te Vlijmen (NB).
 5. Johannes Marinus van Ekeren, geboren te Roosendaal op 23 maart 1927 (RK).
 6. Adriana Wilhelmina van Ekeren, geboren te Roosendaal op 13 januari 1929 (RK), overleden aldaar op 26 januari 1929, 13 dagen oud.

XI-br Johanna Maria de Kock, geboren te Halsteren (NB) op 4 januari 1910, overleden te Lepelstraat (NB) op 7 februari 1999, begraven in het jaar 1999, 89 jaar en 34 dagen oud, dochter van Frans Cornelis de Kock en Johanna van Ekeren (X-bm). Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 9 oktober 1940, op 30-jarige leeftijd met Willem van de Par (38 jaar oud), landarbeider, geboren te Steenbergen op 12 mei 1902 (RK), wonende te Halsteren (NB) en te Bergen op Zoom, overleden te Lepelstraat (NB) op 15 maart 1979, begraven in het jaar 1979, 76 jaar en 307 dagen oud, zoon van Machiel van de Par en Dingena van Eekelen. Uit dit huwelijk:

 1. Giel van de Par.
 2. Frans van de Par.

XI-bs Marijn Koolen, arbeider, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) in het jaar 1890, zoon van Petrus Koolen en Wilhelmina van Ekeren (X-bn). Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 14 juli 1916, op 26-jarige leeftijd met Adriana Cornelia Petie (24 jaar oud), arbeidster, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 3 februari 1892, dochter van Dingeman Petie en Cornelia van Doeselaar. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Koolen, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 19 maart 1916.
 2. Wilhelmina Koolen, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 19 maart 1916.

XI-bt Johanna van Ekeren, dienstbode, geboren te Steenbergen op 14 oktober 1903 (RK), overleden aldaar op 26 juli 1945, 41 jaar en 285 dagen oud, dochter van Laurens Pieter van Ekeren (X-bo) en Wilhelmina Rens. Zij was gehuwd met Johannes Petrus Raats, chauffeur, geboren te Steenbergen op 29 januari 1901 (RK), wonende te Antwerpen (BelgiŽ), zoon van Adriaan Raats en Geertrui van Meer. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Laurentius Raats, geboren te Steenbergen op 22 juni 1926 (RK).
 2. Laurentius Johannes Raats, Lau, geboren te Steenbergen op 10 september 1927 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 13 november 2005, 78 jaar en 64 dagen oud. Hij was gehuwd met Johanna Elisabeth Mens.
 3. Petrus Johannes Raats, geboren te Steenbergen op 2 december 1928 (RK).
 4. Sebastianus Jacobus Raats, geboren te Steenbergen op 20 maart 1930 (RK), overleden aldaar op 17 juni 1930, 89 dagen oud.
 5. Wilhelmus Sebastianus Raats, geboren te Steenbergen op 3 juni 1931 (RK), overleden aldaar op 16 maart 1932, 287 dagen oud.
 6. Wilhelmus Sebastianus Raats, Charles, geboren te Steenbergen op 28 juli 1932 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 17 oktober 2000, 68 jaar en 81 dagen oud. Hij was gehuwd met Annie van Elzakker.
 7. Gerardus Jacobus Raats, geboren te Steenbergen op 27 oktober 1936 (RK).
 8. Weilhelmina Geertruda Adriana Maria Raats, geboren te Steenbergen in december 1944, overleden aldaar op 18 september 1945, 9 maanden oud.

XI-bu Maria Catharina Helmons, arbeidster, geboren te Steenbergen op 18 november 1882 (RK), overleden aldaar op 27 december 1909, 27 jaar en 39 dagen oud, dochter van Christiaan Helmons en Laurina Adriana Cornelia Voorbogt (X-bp). Zij is getrouwd te Steenbergen op 4 september 1903, op 20-jarige leeftijd met Jan Jochems (20 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 12 januari 1883 (RK), zoon van Huibrecht Jochems en Joanna Iriks.
(Hij is later getrouwd te Steenbergen op 28 april 1911, op 28-jarige leeftijd met Pieternella Johanna den Haan (25 jaar oud), dienstbode, geboren te Sint Annaland (Zeeland) op 6 oktober 1885 (RK), overleden te Steenbergen op 30 september 1961, 75 jaar en 359 dagen oud.) Uit dit huwelijk:

 1. Christianus Jochems, fabrieksarbeider, geboren te Steenbergen op 2 januari 1904 (RK), wonende te Wouw (NB). Hij is getrouwd op 15 mei 1931, op 27-jarige leeftijd met Adriana Cornelia van Wesel (28 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1903, dochter van Willem van Wesel en Dingena Boeren.
 2. Johanna Jochems, geboren te Steenbergen op 24 mei 1905 (RK), volgt onder XII-af.
 3. Cornelia Jochems, geboren te Steenbergen op 11 november 1906 (RK), volgt onder XII-ag.

XI-bv Pieter Voorbraak, landarbeider, geboren te Steenbergen op 25 februari 1891 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB), overleden aldaar op 18 april 1961, 70 jaar en 52 dagen oud, zoon van Adriaan Voorbraak (X-bs) en Maria Matthijssen. Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 21 juli 1922, op 31-jarige leeftijd met Elizabeth Matthijssen (32 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 4 oktober 1889, overleden aldaar op 13 januari 1962, 72 jaar en 101 dagen oud, dochter van Willem Mathijssen en Catharina van Rijsen. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Voorbraak, geboren te Steenbergen op 13 september 1923.
 2. Wilhelmus Voorbraak, geboren te Steenbergen op 23 januari 1926.

XI-bw Willem Voorbraak, verzekeringsagent, geboren te Steenbergen op 10 mei 1895 (RK), zoon van Adriaan Voorbraak (X-bs) en Maria Matthijssen. Hij is getrouwd te Steenbergen op 13 april 1928, op 32-jarige leeftijd met Elisabeth Jonkers (30 jaar oud), geboren te Steenbergen op 20 januari 1898 (RK), dochter van Antonij Jonkers en Maria Elizabet Veltman. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Antonij Voorbraak, geboren te Steenbergen op 22 juni 1929 (RK).
 2. Maria Elisabeth Cornelia Voorbraak, geboren te Steenbergen op 28 februari 1932 (RK).
 3. Antonij Adriaan Voorbraak, geboren te Steenbergen op 28 april 1935 (RK).
 4. Petrus Voorbraak, geboren te Steenbergen op 24 december 1937 (RK).

XI-bx Laurina de Bruijn, dienstbode, geboren te Steenbergen op 8 februari 1885 (RK), wonende te Dinteloord (NB), overleden te Bergen op Zoom op 6 november 1970, 85 jaar en 271 dagen oud, dochter van Pieter de Bruijn en Adriana Voorbraak (X-bt). Zij is getrouwd te Steenbergen op 10 mei 1912, op 27-jarige leeftijd met Nicolaas Jochems (31 jaar oud), arbeider en landarbeider, geboren te Steenbergen op 8 september 1880 (RK), overleden aldaar op 29 september 1966, 86 jaar en 21 dagen oud, zoon van Huibrecht Jochems en Joanna Iriks. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Jochems, geboren te Steenbergen op 29 januari 1913 (RK), wonende te Dinteloord (NB). Zij is getrouwd op 2 september 1938, op 25-jarige leeftijd met Johannes van MerriŽnboer (26 jaar oud), koopman, geboren te Steenbergen in het jaar 1912.
 2. Hubertus Petrus Jochems, geboren te Steenbergen op 27 september 1914 (RK), overleden aldaar op 11 december 1914, 75 dagen oud.
 3. Hubertus Jochems, geboren te Steenbergen op 20 december 1915 (RK), volgt onder XII-ah.
 4. Petrus Jochems, landarbeider, geboren te Steenbergen op 26 december 1916 (RK). Hij is getrouwd te Halsteren op 9 juni 1943, op 26-jarige leeftijd met Petronella Dimphna van Tilburg (21 jaar oud), geboren te Halsteren in het jaar 1922, dochter van Adrianus van Tilburg en Wilhelmina Elst.
 5. Johanna Jochems, dienstbode, geboren te Steenbergen op 12 oktober 1918 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Stationsstraat 30). Zij is getrouwd te Steenbergen op 30 september 1940, op 21-jarige leeftijd met Gerardus Antonius Baten (22 jaar oud), bakker, geboren te Steenbergen in het jaar 1918, zoon van Matthijs Baten en Elizabet Bogers.
 6. Cornelia Carolina Jochems, geboren te Steenbergen op 19 december 1920 (RK).
 7. Catharina Carolina Jochems, geboren te Steenbergen op 20 mei 1923 (RK).
 8. Adrianus Jochems, geboren te Steenbergen op 23 september 1925 (RK).

XI-by Adriana de Bruijn, geboren te Steenbergen op 23 januari 1888 (RK), wonende te Bergen op Zoom, dochter van Pieter de Bruijn en Adriana Voorbraak (X-bt). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 30 april 1914, op 26-jarige leeftijd met Gerardus Franken (27 jaar oud), hovenier, geboren te Bergen op Zoom op 28 maart 1887 (RK), wonende te Roermond, zoon van Johannes Franken en Maria Crusio. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Petrus Franken, geboren te Bergen op Zoom op 8 maart 1915.

XI-bz Jan de Bruijn, geboren te Steenbergen op 18 februari 1892 (RK), overleden aldaar op 30 november 1965, 73 jaar en 285 dagen oud, zoon van Pieter de Bruijn en Adriana Voorbraak (X-bt). Hij is getrouwd te Steenbergen op 4 mei 1917, op 25-jarige leeftijd met Elizabeth de Jong (25 jaar oud), geboren te Steenbergen op 11 september 1891 (RK), dochter van Kornelis de Jong en Maria Wilhelmina Maas. Uit dit huwelijk:

 1. Maria A. de Bruijn, geboren te Steenbergen op 16 december 1918.
 2. Petrus C. de Bruijn, geboren te Steenbergen op 21 juni 1920.
 3. Adriana W. de Bruijn, geboren te Steenbergen op 4 oktober 1922.

XI-ca Elisabeth Adriana Voorbraak, geboren te Bergen op Zoom op 20 september 1891 (RK), wonende te Steenbergen, dochter van Pieter Voorbraak (X-bu) en Cornelia van Ginneken. Zij is getrouwd te Steenbergen op 27 april 1917, op 25-jarige leeftijd met Antonij van Loon (32 jaar oud), landarbeider, geboren te Steenbergen op 27 november 1884 (RK), zoon van Pieter van Loon en Johanna Katharina van Antwerpen. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus van Loon, landarbeider, geboren te Steenbergen op 15 februari 1918 (RK), overleden aldaar op 5 april 2002, 84 jaar en 49 dagen oud. Hij was gehuwd met Cornelia Maria Johanna van Aert, geboren te Steenbergen op 11 november 1916, overleden te Roosendaal op 30 juli 2006, 89 jaar en 261 dagen oud.
 2. Cornelia Anna van Loon, geboren te Steenbergen op 20 augustus 1919 (RK).
 3. Johanna Cornelia van Loon, geboren te Steenbergen op 15 november 1920 (RK).
 4. Laurina Cornelia van Loon, geboren te Steenbergen op 8 september 1923 (RK).
 5. Adrianus van Loon, geboren te Steenbergen op 22 november 1926 (RK).
 6. Johannes van Loon, geboren te Steenbergen op 6 januari 1928 (RK).

XI-cb Laurina Anna Voorbraak, geboren te Steenbergen op 1 januari 1894 (RK), wonende te Nieuw Vossemeer en te Bergen op Zoom, overleden aldaar op 8 maart 1955, 61 jaar en 66 dagen oud, dochter van Pieter Voorbraak (X-bu) en Cornelia van Ginneken. Zij is getrouwd te Steenbergen op 25 april 1919, op 25-jarige leeftijd met Johannes Withagen (28 jaar oud), zandvormer, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1891, zoon van Cornelis Petrus Withagen en Cornelia van Tilburg. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Johannes Withagen, metaaldraaier, geboren te Bergen op Zoom op 3 juli 1923, overleden aldaar op 6 september 1947, 24 jaar en 65 dagen oud. Hij was gehuwd met Maria Adriana Oerlemans.

XI-cc Jan Kornelis van Beers, metselaar, geboren te Steenbergen op 14 januari 1866 (RK), wonende te Vlissingen en te Steenbergen, overleden aldaar op 13 juli 1932, 66 jaar en 181 dagen oud, zoon van Jacobus Jan van Beers en Anna Maria Hubertha Bosters (X-bx). Hij is getrouwd te Steenbergen op 30 april 1887, op 21-jarige leeftijd (1) met Maria Catharina Hector (20 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op 1 april 1867 (RK), overleden te Vught op 23 december 1893, 26 jaar en 266 dagen oud, dochter van Leendert Hector en Petronilla Timmermans. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Leonardus van Beers, geboren te Steenbergen op 22 november 1887 (RK), volgt onder XII-ai.
 2. Leonardus Jacobus van Beers, geboren te Vlissingen op 10 maart 1889 (RK), volgt onder XII-aj.
 3. Maria Joanna van Beers, geboren te Steenbergen op 3 oktober 1890 (RK), wonende te Vlissingen.
 4. Marinus van Beers, geboren te Steenbergen op 14 januari 1893 (RK), overleden aldaar op 9 juli 1893, 176 dagen oud.
Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 9 augustus 1894, op 28-jarige leeftijd (2) met Cornelia Josephina Dries (25 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 13 november 1868 (RK), wonende te Vlissingen, dochter van Johannes Baptista Dries en Johanna Daems. Uit dit huwelijk:
 1. Anna Petronella van Beers, geboren te Steenbergen op 4 september 1896 (RK), wonende te Vlissingen. Zij is getrouwd te Steenbergen op 6 augustus 1919, op 22-jarige leeftijd met Christiaan IJssennagger (30 jaar oud), geboren te Amsterdam op 8 november 1888, overleden aldaar op 18 februari 1940, 51 jaar en 102 dagen oud.
 2. Jan Baptist van Beers, geboren te Steenbergen op 11 maart 1898 (RK), wonende te Vlissingen, overleden aldaar op 25 juni 1900, 2 jaar en 106 dagen oud.
 3. Antoon Cornelis van Beers, geboren te Steenbergen op 1 februari 1900 (RK), wonende te Vlissingen.
 4. Josephina Jacoba van Beers, geboren te Steenbergen op 1 september 1901. Zij is getrouwd te Steenbergen op 18 juli 1928, op 26-jarige leeftijd met Marinus Johannes Wierckx (26 jaar oud), tuinier, geboren te Wouw (NB) op 1 september 1901, zoon van Antonius Wierckx en Dimphna Oerlemans.
 5. Elisabeth Isabella van Beers, geboren te Steenbergen op 23 juni 1903, overleden te Dongen op 27 april 1977, 73 jaar en 308 dagen oud. Zij was gehuwd met Franciscus A. Kerkhofs, geboren te Dongen op 24 juli 1894, overleden te Oosterhout op 23 oktober 1979, 85 jaar en 91 dagen oud.
 6. Isabella Johanna van Beers, geboren te Steenbergen op 6 september 1905.
 7. Antonia Johanna van Beers, geboren te Steenbergen op 23 juni 1907, overleden aldaar op 12 november 1998, 91 jaar en 142 dagen oud.
 8. Johanna Jacoba van Beers, geboren te Steenbergen op 17 november 1908, overleden te Bergen op Zoom op 3 november 1993, 84 jaar en 351 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 20 mei 1931, op 22-jarige leeftijd met Adrianus van Broekhoven (26 jaar oud), gas- en waterfitter, geboren te Bergen op Zoom op 31 oktober 1904, overleden aldaar op 3 januari 1953, 48 jaar en 64 dagen oud, zoon van Arnoldus van Broekhoven en Maria van den Boom.
 9. Cornelis Charlotte van Beers, geboren te Steenbergen op 13 april 1911, overleden te Bergen op Zoom op 20 februari 1999, 87 jaar en 313 dagen oud.

XI-cd Adriaan Kornelis van Beers, metselaar, geboren te Steenbergen op 6 maart 1870 (RK), overleden aldaar op 30 augustus 1948, 78 jaar en 177 dagen oud, zoon van Jacobus Jan van Beers en Anna Maria Hubertha Bosters (X-bx). Hij is getrouwd te Steenbergen op 22 mei 1903, op 33-jarige leeftijd met Adriana van Kelle (30 jaar oud), dienstbode, geboren te Steenbergen op 16 oktober 1872 (RK), wonende te Bergen op Zoom, overleden te Steenbergen op 11 maart 1950, 77 jaar en 146 dagen oud, dochter van Pieter Willem van Kelle en Dimphna van Zimmeren. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Jacoba van Beers, geboren te Steenbergen in het jaar 1906. Zij is getrouwd te Steenbergen op 3 november 1922, op 16-jarige leeftijd met Hendrikus van Agtmaal (20 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 18 maart 1902 (RK), zoon van Pieter van Agtmaal en Maria de Baat.

XI-ce Adriana Maria Dekkers, dienstbode, geboren te Steenbergen op 11 augustus 1879 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 30 december 1939, 60 jaar en 141 dagen oud, dochter van Jan Frans Dekkers en Maria Catharina van Etten (X-bz). Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 8 mei 1908, op 28-jarige leeftijd met Theodorus Johannes Luisterburg (26 jaar oud), meubelmaker, geboren te Halsteren (NB) op 1 mei 1882 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 16 maart 1963, 80 jaar en 319 dagen oud, zoon van Theodorus Luisterburg en Maria Dingena Nuijtermans. Uit dit huwelijk:

 1. Theodorus Johannes Luisterburg, hulp besteller, geboren te Bergen op Zoom op 14 februari 1909 (RK). Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 4 mei 1937, op 28-jarige leeftijd met Maria Catharina van Meel (23 jaar oud), geboren te Steenbergen op 1 december 1913 (RK), wonende te Dinteloord (NB), dochter van Adriaan van Meel en Cornelia van den Branden.
 2. Johannes Adrianus Luisterburg, geboren te Bergen op Zoom op 30 mei 1911 (RK), overleden aldaar op 30 juli 1911, 61 dagen oud.
 3. Johannes Adrianus Josephus Luisterburg, geboren te Bergen op Zoom op 19 maart 1913 (RK). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 22 september 1941, op 28-jarige leeftijd met Elisabeth Wilhelmina Maria Mens (25 jaar oud), kinderjuffrouw, geboren te Wouw (NB) op 29 maart 1916 (RK), wonende te Roosendaal en te Bergen op Zoom, dochter van Marinus Johannes Mens en Maria Cornelia de Bakker.
 4. Maria Dijmphna Luisterburg, geboren te Bergen op Zoom op 27 juni 1916 (RK). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 4 mei 1942, op 25-jarige leeftijd met Marinus van den Bussche, geboren te Ossendrecht.

XI-cf Joanna Maria van den Enden, dienstbode, geboren te Halsteren (NB) op 11 maart 1875 (RK), overleden te Steenbergen op 30 juli 1962, 87 jaar en 141 dagen oud, dochter van Johannes van den Enden en Joanna van Etten (X-ca). Zij is getrouwd te Steenbergen op 7 oktober 1898, op 23-jarige leeftijd met Antonij van Overveld (25 jaar oud), arbeider en landbouwer, geboren te Steenbergen op 4 januari 1873 (RK), wonende te Dinteloord (NB), overleden te Steenbergen op 17 december 1936, 63 jaar en 348 dagen oud, zoon van Jan van Overveld en Helena de Kok. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Magdalena van Overveld, geboren te Steenbergen op 16 maart 1899 (RK). Zij is getrouwd te Steenbergen op 14 mei 1926, op 27-jarige leeftijd met Hermanus Jochems (34 jaar oud), arbeider, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 12 juni 1891 (RK), overleden te Steenbergen op 3 januari 1967, 75 jaar en 205 dagen oud, zoon van Adriaan Jochems en Cornelia van Gurp.
 2. Helena van Overveld, dienstbode, geboren te Steenbergen op 16 maart 1901 (RK). Zij is getrouwd te Steenbergen op 29 april 1927, op 26-jarige leeftijd met Jacobus Adrianus Brands, geboren te Steenbergen op 11 maart 1900 (RK), volgt onder XII-w.
 3. Johannes van Overveld, geboren te Steenbergen op 18 augustus 1902 (RK), volgt onder XII-ak.
 4. Cornelia van Overveld, geboren te Steenbergen op 7 november 1905 (RK). Zij is getrouwd te Steenbergen op 13 juni 1930, op 24-jarige leeftijd met Christiaan de Jong (24 jaar oud), chauffeur, geboren te Dinteloord in het jaar 1906, zoon van Antonie de Jong en Catharina Huijsmans.
 5. Adriana Cornelia van Overveld, geboren te Steenbergen op 2 december 1906 (RK), overleden aldaar op 26 april 1907, 145 dagen oud.
 6. Cornelis Petrus van Overveld, landarbeider, geboren te Steenbergen op 3 juni 1908 (RK), overleden aldaar op 8 juni 1941, 33 jaar en 5 dagen oud.
 7. Marinus van Overveld, landarbeider, geboren te Steenbergen op 8 november 1910 (RK).
 8. Catharina van Overveld, geboren te Steenbergen op 30 oktober 1912 (RK), volgt onder XII-al.
 9. Adriana van Overveld, geboren te Steenbergen op 9 oktober 1914 (RK), overleden aldaar op 26 oktober 1914, 17 dagen oud.
 10. Antonius van Overveld, landarbeider, geboren te Steenbergen op 19 april 1916 (RK).

XI-cg Willemijna van Schilt, dienstbode, geboren te Halsteren (NB) op 15 juli 1883, wonende aldaar, overleden te Vught op 19 december 1952, 69 jaar en 157 dagen oud, dochter van Kornelis van Schilt en Joanna van Etten (X-ca). Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 7 februari 1914, op 30-jarige leeftijd met Pieter Heijligers (26 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 11 april 1887 (RK), wonende te Halsteren (NB), overleden te Bergen op Zoom op 7 juni 1954, 67 jaar en 57 dagen oud, zoon van Adriaan Heijligers en Anna Maria Clarijs. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Johannes Heijligers, bouwvakarbeider, geboren te Halsteren (NB) op 4 januari 1915, overleden aldaar op 5 januari 1968, 53 jaar en 1 dag oud. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 20 april 1938, op 23-jarige leeftijd (1) met Christina Schetters (18 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1920, dochter van Gerard Antonius Schetters en Jacoba Bakx. Hij was gehuwd (2) met zijn schoonzus Coleta Schetters, dochter van Gerard Antonius Schetters en Jacoba Bakx.
 2. Maria Heijligers, geboren te Halsteren (NB) op 23 februari 1916, overleden aldaar op 6 april 1916, 43 dagen oud.
 3. Maria Johanna Heijligers, geboren te Halsteren (NB) op 10 oktober 1917. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 6 mei 1942, op 24-jarige leeftijd met Adriaan Jochems (29 jaar oud), landarbeider, geboren te Steenbergen op 9 mei 1912 (RK), zoon van Gerardus Jochems en Anna Isabella van Rijsewijk.
 4. Johanna Maria Heijligers, geboren te Steenbergen op 8 oktober 1923, verdronken aldaar op 1 februari 1953, 29 jaar en 116 dagen oud. Zij was gehuwd met Marinus Antonius Schuurbiers, verdronken te Steenbergen op 1 februari 1953.
 5. Adrianus Martinus Heijligers, overleden te Halsteren (NB) op 11 mei 1920.
 6. Johanna Adriana Heijligers, overleden te Halsteren (NB) op 5 september 1920.

XI-ch Johannes Cornelis Aarden, arbeider, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 23 april 1891, wonende te Dinteloord, overleden te Roosendaal op 13 februari 1959, 67 jaar en 296 dagen oud, zoon van Jacobus Aarden en Adriana Cornelia van Etten (X-cb). Hij is getrouwd te Steenbergen op 23 april 1915, op 24-jarige leeftijd met Cornelia Petronella Veraart (22 jaar oud), geboren te Steenbergen op 10 februari 1893 (RK), wonende te Dinteloord, dochter van Pieter Veraart en Catharina Augustijn. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Johanns Aarden, geboren te Steenbergen op 30 september 1915, wonende te Dinteloord.
 2. Jacobus Petrus Johannes Aarden, geboren te Steenbergen op 29 oktober 1916, overleden aldaar op 4 februari 1917, 98 dagen oud.

XI-ci Johanna Cornelia Voorbraak, naaister, geboren te Bergen op Zoom op 12 april 1884 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Molenstraat I 84) en te Utrecht, overleden te Bergen op Zoom op 18 september 1920, 36 jaar en 159 dagen oud, dochter van Johannes Voorbraak (X-cc) en Elisabeth Mens. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 22 april 1902, op 18-jarige leeftijd met Johannes Arnoldus Franken (22 jaar oud), sigarenmaker en sergeant-verpleger, geboren te Bergen op Zoom op 4 oktober 1879 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Scholiersberg E 149), te Utrecht, te Keulen (Duitsland) en te Amsterdam, zoon van Petrus Johannes Franken en Catharina Maria Nuijten.
(Hij is later getrouwd te Bergen op Zoom op 29 december 1921, op 42-jarige leeftijd met Wilhelmina Louisa Jacoba van der Kuijl (24 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 14 augustus 1897 (RK), dochter van Jacobus van der Kuijl en Maria Cornelia Klaassen. (Zij is eerder getrouwd te Bergen op Zoom op 3 september 1917, op 20-jarige leeftijd met Theodorus Otten (25 jaar oud), rangeerder Staatsspoor, geboren te Moergestel (NB) in het jaar 1892.)) Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Johannes Franken, geboren te Bergen op Zoom op 11 juni 1906 (RK), wonende te Utrecht.
 2. Catharina Maria Franken, geboren te Bergen op Zoom op 23 augustus 1908, wonende te Utrecht.
 3. Cornelia Franken, geboren te Bergen op Zoom op 15 november 1909 (RK), wonende te Utrecht.
 4. Cornelis Marinus Franken, geboren te Bergen op Zoom op 12 december 1916.

XI-cj Petrus Johannes Cornelis Uijtdewilligen, timmerman, geboren te Steenbergen op 8 mei 1897 (RK), zoon van Gerard Jan Uijtdewilligen (X-cd) en Adriana Hack. Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 7 februari 1934, op 36-jarige leeftijd met Elisabeth van Oorschot (27 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 20 mei 1906, overleden te Steenbergen op 15 september 1944, 38 jaar en 118 dagen oud, dochter van Petrus Christianus van Oorschot en Maria Dimphna Buijsen. Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus P.A.M. Uijtdewilligen, geboren te Steenbergen op 20 mei 1936.
 2. Petrus A.W.M. Uijtdewilligen, geboren te Steenbergen op 19 juli 1937.
 3. Maria A.P.E. Uijtdewilligen, geboren te Steenbergen op 9 juni 1938.
 4. Adriana P.M.C. Uijtdewilligen, geboren te Steenbergen op 30 maart 1940.

XII-a Anna Maria Helena Brooijmans, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 23 juni 1894 (RK), dochter van Jacobus Leonardus Brooijmans en Dorothea Cornelia Adriana van Hooff (XI-g). Zij is getrouwd te Steenbergen op 15 juni 1926, op 31-jarige leeftijd met Johannes Mattheus Jacobus Potters (29 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op 9 mei 1897 (RK), wonende te Nispen (in 't Planken Wambuis), zoon van Marijn Jan Potters en Maria Cornelia Doggen. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Jacobus Potters, geboren te Steenbergen op 2 april 1927 (RK), wonende te Huijbergen (Instituut St. Maria), overleden te Lelystad op 4 juli 2003, 76 jaar en 93 dagen oud. Hij was gehuwd met Jeanne Doggen.
 2. Jacobus Maria Potters, geboren te Steenbergen op 10 oktober 1928 (RK), wonende te Huijbergen (Instituut St. Maria).
 3. Dorothea Maria Cornelia Potters, geboren te Steenbergen op 1 november 1929 (RK).
 4. Maria Cornelia Magdalena Potters, geboren te Steenbergen op 20 december 1931 (RK).
 5. Laurentius Cornelis Maria Potters, geboren te Steenbergen op 17 juli 1933 (RK).
 6. Jozef Jacobus Maria Potters, geboren te Steenbergen op 9 oktober 1934 (RK), overleden aldaar op 25 oktober 1953, 19 jaar en 16 dagen oud.
 7. Mattheus Johannes Maria Potters, geboren te Steenbergen op 1 juli 1936 (RK).

XII-b Anna Petronella Huijsmans, geboren te Kruisland (NB) op 17 april 1891 (RK), wonende te Steenbergen, overleden te Wouw (NB) op 20 juli 1964, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 23 juli 1964, 73 jaar en 94 dagen oud, dochter van Pieter Jzn. Huijsmans en Barbara Anna Cornelia Looijen (XI-k). Zij is getrouwd te Steenbergen op 16 april 1917, op 25-jarige leeftijd met Petrus Raaijmakers (35 jaar oud), landbouwer, geboren te Roosendaal op 28 december 1881 (RK), wonende te Steenbergen, overleden te Roosendaal op 2 november 1962, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 3 november 1962, 80 jaar en 309 dagen oud, zoon van Dionisius Josephus Raaijmakers, Nijs en Wilhelmina Jacoba Timmermans. Uit dit huwelijk:

 1. Dionisius Josephus Petrus Raaijmakers, geboren te Steenbergen (Welberg) op 9 juli 1917 (RK), wonende te Steenbergen en te Roosendaal, overleden aldaar op 28 december 2004, 87 jaar en 172 dagen oud. Hij was gehuwd met Johanna Maria Virginia de Greef.
 2. Barbara Wilhelmina Jacoba Raaijmakers, geboren te Roosendaal op 1 februari 1919 (RK), overleden aldaar op 17 augustus 1929, 10 jaar en 197 dagen oud.
 3. Petrus Ludovicus Marie Raaijmakers, geboren te Roosendaal op 1 december 1922 (RK), overleden aldaar op 9 oktober 1924, 1 jaar en 313 dagen oud.
 4. Wilhelmina Cornelia Johanna Lucia Raaijmakers, geboren te Roosendaal op 12 mei 1927 (RK).

XII-c Anna Cornelia Looijen, geboren te Steenbergen op 16 mei 1887 (RK), wonende te Wouw, overleden te Breda op 20 januari 1960, 72 jaar en 249 dagen oud, dochter van Frans Theodoor Looijen (XI-l) en Joanna Petronilla van Bavel. Zij is getrouwd te Standdaarbuiten (NB) op 26 oktober 1915, op 28-jarige leeftijd met Adrianus Wilhelmus Hubertus van de Weijgaert (36 jaar oud), landbouwer, geboren te Standdaarbuiten (NB) op 19 mei 1879, zoon van Johannes Josephus van de Weijgaert en Anna Maria Hopmans. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Annna Adriana van de Weijgaert, geboren te Fijnaart en Heijningen op 26 september 1917.
 2. Johannes Petrus Hubertus van de Weijgaert, geboren op 20 mei 1928, volgt onder XIII-a.
 3. Jnohannes Franciscus Hubertus M. van de Weijgaert, overleden te Breda op 22 september 1924.

XII-d Anna Petronella Adriana Looijen, geboren te Steenbergen op 10 november 1893 (RK), wonende te Huijbergen (NB), overleden te Bergen op Zoom op 22 augustus 1966, 72 jaar en 285 dagen oud, dochter van Frans Theodoor Looijen (XI-l) en Joanna Petronilla van Bavel. Zij is getrouwd te Steenbergen op 2 augustus 1927, op 33-jarige leeftijd met Alphonsius Cornelius van der Riet (35 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op 18 januari 1892, overleden aldaar op 4 november 1944, 52 jaar en 291 dagen oud, zoon van Jacobus Jan van der Riet en Anna Cornelia Korst. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Franciscus Petrus van der Riet, geboren te Steenbergen op 8 mei 1928, volgt onder XIII-b.

XII-e Maria Hellemons, dienstbode, geboren te Steenbergen op 21 september 1874 (RK), wonende te Bergen op Zoom, te Nieuw-Vossemeer (NB), te den Haag en te Dortmund (Duitsland), overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 18 maart 1920, 45 jaar en 179 dagen oud, dochter van Jan Hellemons (XI-m) en Joanna Maria Kats. Zij is getrouwd te Steenbergen op 1 september 1899, op 24-jarige leeftijd met Willem van Schilt (28 jaar oud), arbeider, geboren te Halsteren (NB) op 11 oktober 1870 (RK), wonende te den Haag en te Dortmund (Duitsland), overleden te Steenbergen op 1 januari 1954, 83 jaar en 82 dagen oud, zoon van Pieter Antonij van Schilt en Maria Catharina Schenk.
(Hij is later getrouwd te Steenbergen op 20 augustus 1920, op 49-jarige leeftijd met Joanna Cornelia Nuijtermans (50 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1870, overleden aldaar op 5 oktober 1939, 69 jaar oud. (Zij is eerder getrouwd te Steenbergen op 6 juni 1890, op 20-jarige leeftijd met Jan Jansen (37 jaar oud), geboren in het jaar 1853.)) Uit dit huwelijk:

 1. Maria Francisca van Schilt, geboren te Attendoorn (Duitsland) op 23 mei 1900 (RK), wonende te den Haag, te Maassluis (ZH), te den Haag en te Dortmund (Duitsland).
 2. Johannes Antonius van Schilt, geboren te Haarlem op 2 augustus 1901 (RK), wonende te den Haag en te Dortmund (Duitsland).
 3. Adrianus Antonius van Schilt, geboren te Amsterdam op 9 januari 1903 (RK), wonende te den Haag en te Dortmund (Duitsland).
 4. Antonius Adrianus van Schilt, arbeider, geboren te Amsterdam op 15 januari 1905 (RK), wonende te den Haag en te Dortmund (Duitsland). Hij is getrouwd te Steenbergen op 13 juli 1923, op 18-jarige leeftijd met Maria Jansen (19 jaar oud), geboren te Steenbergen op 31 december 1903, dochter van Jan Jansen en Joanna Cornelia Nuijtermans.
 5. Martinus Cornelis van Schilt, landarbeider, geboren te Voorburg op 29 mei 1907 (RK), wonende te den Haag en te Dortmund (Duitsland). Hij is getrouwd te Nieuw Vossemeer op 6 februari 1931, op 23-jarige leeftijd met Adriana Cornelia Heijboer (19 jaar oud), geboren te Nieuw Vossemeer in het jaar 1912.

XII-f Petronilla Cornelia Hellemons, dienstbode, geboren te Steenbergen op 5 november 1875 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB), overleden te Steenbergen op 27 december 1928, 53 jaar en 52 dagen oud, dochter van Jan Hellemons (XI-m) en Joanna Maria Kats. Zij is getrouwd te Steenbergen op 18 mei 1900, op 24-jarige leeftijd met Adriaan Besters (28 jaar oud), landarbeider, geboren te Steenbergen op 11 april 1872 (RK), overleden aldaar op 20 augustus 1952, 80 jaar en 131 dagen oud, zoon van Cornelis Besters en Antonia de Wit. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Johannes Besters, geboren te Steenbergen op 5 augustus 1902 (RK), overleden aldaar op 27 februari 1903, 206 dagen oud.
 2. Johanna Maria Besters, geboren te Steenbergen op 21 maart 1904 (RK).
 3. Antonia Besters, geboren te Steenbergen op 24 december 1905 (RK). Zij is getrouwd te Steenbergen op 29 december 1939, op 34-jarige leeftijd met Cornelis Theodorus van der Weegen (30 jaar oud), geboren te Steenbergen op 22 mei 1909 (RK), zoon van Jan van der Weegen en Catharina van Geel.
 4. Cornelis Johannes Besters, smid, geboren te Steenbergen op 14 maart 1910 (RK). Hij is getrouwd te Steenbergen op 31 januari 1941, op 30-jarige leeftijd met Cornelia Petronella Rozendaal (25 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1916, dochter van Pieter Rozendaal en Wilhelmina Bosters.
 5. Dimphna Maria Besters, geboren te Steenbergen op 4 juni 1915 (RK).

XII-g Jan Hellemons, arbeider, geboren te Steenbergen op 4 november 1883 (RK), zoon van Jan Hellemons (XI-m) en Joanna Maria Kats. Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 5 mei 1905, op 21-jarige leeftijd met Dingena Bernaards (23 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 11 maart 1882 (RK), dochter van Johannes Bernaards en Johanna van Oorschot. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Hellemons, geboren te Steenbergen op 27 januari 1906 (RK).
 2. Johanna Petronella Hellemons, geboren te Steenbergen op 28 juli 1907 (RK).
 3. Antonia Adriana Hellemons, geboren te Steenbergen op 21 december 1909 (RK).
 4. Wilhelmus Martinus Hellemons, geboren te Nieuw Vossemeer op 2 januari 1913 (RK).

XII-h Martien Hellemons, landarbeider en zadelmaker, geboren te Steenbergen op 14 maart 1889 (RK), wonende te Wouw (NB) en te Bergen op Zoom, overleden aldaar op 6 december 1964, 75 jaar en 267 dagen oud, zoon van Jan Hellemons (XI-m) en Joanna Maria Kats. Hij is getrouwd te Steenbergen op 10 oktober 1913, op 24-jarige leeftijd met Francisca Catharina van Meer (25 jaar oud), geboren te Steenbergen op 21 maart 1888 (RK), wonende te Wouw (NB) en te Bergen op Zoom, overleden aldaar op 1 oktober 1951, 63 jaar en 194 dagen oud, dochter van Adriaan Jan van Meer en Maria Anna Oerlemans. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Hellemons, dienstbode, geboren te Steenbergen op 3 oktober 1914 (RK), wonende te Breda en te Bergen op Zoom, overleden aldaar op 6 augustus 1948, 33 jaar en 308 dagen oud. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 5 december 1938, op 24-jarige leeftijd met Marinus Adrianus Free (24 jaar oud), winkelier, geboren te Bergen op Zoom op 16 maart 1914, zoon van Adrianus Cornelis Free en Cornelia van der Lint.
 2. Johannes Hellemons, geboren te Steenbergen op 30 januari 1916 (RK), wonende te Wouw (NB). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 18 april 1940, op 24-jarige leeftijd met Maria van Meel, geboren te Bergen op Zoom, dochter van Antonius van Meel en Cornelia Johanna de Vos.
 3. Adrianus Johannes Hellemons, geboren te Steenbergen op 6 april 1917 (RK), overleden aldaar op 23 mei 1917, 47 dagen oud.
 4. Johanna Hellemons, geboren te Steenbergen op 13 juli 1918 (RK), wonende te Wouw (NB) en te Bergen op Zoom. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 30 oktober 1939, op 21-jarige leeftijd met Johannes Becht (22 jaar oud), fabrieksarbeider, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1917, zoon van Henricus Martinus Becht en Anna Catharina Free.
 5. Adrianus Hellemons, geboren te Steenbergen op 22 september 1919 (RK), wonende te Wouw (NB). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 3 juli 1941, op 21-jarige leeftijd met Margaretha Cornelia van Overveldt, geboren te Bergen op Zoom, dochter van Johannes van Overveldt en Helena Aertssens.
 6. Antonius Hellemons, geboren te Steenbergen op 25 januari 1921 (RK), wonende te Wouw (NB).
 7. Petrus Hellemons, geboren te Steenbergen op 3 december 1922 (RK), overleden aldaar op 25 april 1924, 1 jaar en 144 dagen oud.
 8. Anna Maria Hellemons, geboren te Steenbergen op 20 september 1924 (RK), wonende te Wouw (NB).
 9. Maria Hellemons, geboren te Steenbergen op 16 december 1925 (RK), wonende te Wouw (NB).
 10. Marinus Hellemons, geboren te Steenbergen op 26 september 1928 (RK), wonende te Wouw (NB).
 11. Petronella Cornelia Hellemons, geboren te Steenbergen op 19 juli 1931 (RK).

XII-i Barbara Hellemons, arbeidster, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 6 oktober 1870 (RK), wonende te Bergen op Zoom, overleden aldaar op 28 juni 1937, 66 jaar en 265 dagen oud, dochter van Antonij Hellemons (XI-n) en Catharina van Geel. Zij is getrouwd te Steenbergen op 25 september 1896, op 25-jarige leeftijd met Adrianus van Meer (31 jaar oud), arbeider, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 20 juli 1865 (RK), wonende te Bergen op Zoom, overleden te Halsteren (NB) op 15 maart 1949, 83 jaar en 238 dagen oud, zoon van Theodoor van Meer en Catharina van Loon. Uit dit huwelijk:

 1. Theodorus van Meer, tuinder, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 9 februari 1898 (RK), wonende te Venlo, te 's-Hertogenbosch en te Bergen op Zoom, overleden aldaar op 19 november 1943, 45 jaar en 283 dagen oud.
 2. Anthonius van Meer, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 12 april 1899, overleden aldaar op 20 september 1899, 161 dagen oud.
 3. Anthonius van Meer, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 3 september 1900, overleden aldaar op 12 september 1900, 9 dagen oud.
 4. Catharina van Meer, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 13 december 1901.
 5. Anthonius van Meer, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 17 augustus 1904, overleden aldaar op 17 juli 1905, 334 dagen oud.
 6. Josephina van Meer, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 31 december 1906.
 7. Antonius van Meer, fabrieksarbeider en huisknecht, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 21 juli 1909 (RK), wonende te Bergen op Zoom en te Brussel (BelgiŽ), overleden te Bergen op Zoom op 19 maart 1956, 46 jaar en 242 dagen oud. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 18 juni 1936, op 26-jarige leeftijd met Dirkje Johanna Francisca Termorshuizen (22 jaar oud), geboren te Delft in het jaar 1914, wonende te Bergen op Zoom.
 8. Cornelis van Meer, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 27 maart 1913, overleden aldaar op 22 november 1913, 240 dagen oud.
 9. Cornelia Dorothea van Meer, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 23 augustus 1914, overleden aldaar op 26 mei 1915, 276 dagen oud.

XII-j Martien Hellemons, arbeider en landbouwer, geboren te Steenbergen op 30 oktober 1871 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB), overleden te Steenbergen op 5 september 1948, 76 jaar en 311 dagen oud, zoon van Antonij Hellemons (XI-n) en Catharina van Geel. Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 5 februari 1897, op 25-jarige leeftijd met Cornelia Meeus (24 jaar oud), arbeidster, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 19 mei 1872 (RK), wonende te Steenbergen, overleden te Woensdrecht (NB) op 31 mei 1965, 93 jaar en 12 dagen oud, dochter van Adriaan Meeus en Laurina Denissen. Uit dit huwelijk:

 1. Laurina Catharina Hellemons, geboren te Steenbergen op 3 mei 1897 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB) en te Roosendaal. Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 27 februari 1935, op 37-jarige leeftijd met Cornelis Hendrikus Schoutens (42 jaar oud), landbouwer, geboren te Dinteloord (NB) op 30 juni 1892, wonende te Nieuw-Vossemeer (NB), overleden aldaar op 30 september 1963, 71 jaar en 92 dagen oud, zoon van Adriaan Kornelis Schoutens (X-v) en Joanna Hertogs.
 2. Catharina Hellemons, geboren te Steenbergen op 31 maart 1902 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB) en te Bergen op Zoom. Zij is getrouwd te Steenbergen op 2 oktober 1935, op 33-jarige leeftijd met Constantinus Adrianus Christiaann Baaten (42 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen in het jaar 1893, overleden aldaar op 27 juli 1964, 71 jaar oud, zoon van Adriaan Baaten en Wilhelmina Bogaarts.
 3. Maria Hellemons, geboren te Steenbergen op 28 oktober 1903 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB), overleden te Steenbergen op 4 juli 1968, 64 jaar en 250 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 12 november 1930, op 27-jarige leeftijd met Christiaan van Broekhoven (31 jaar oud), rijwielhandelaar, geboren te Steenbergen op 4 december 1898, zoon van Marijn van Broekhoven en Catharina Maria Bastiaanse.
 4. Joanna Hellemons, dienstbode, geboren te Steenbergen op 11 maart 1905 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB).
 5. Antonius Hellemons, landbouwer, geboren te Steenbergen op 26 november 1908 (RK).
 6. Adrianus Petrus Hellemons, geboren te Steenbergen op 6 maart 1910 (RK), overleden aldaar op 25 september 1922, 12 jaar en 203 dagen oud.
 7. Petronella Laurina Hellemons, geboren te Steenbergen op 7 juli 1914 (RK).

XII-k Petronilla Hellemons, arbeidster, geboren te Steenbergen op 30 september 1875 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB), dochter van Antonij Hellemons (XI-n) en Catharina van Geel. Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 7 september 1894, op 18-jarige leeftijd met Marijn Suijkerbuijk (29 jaar oud), arbeider, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 22 mei 1865 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 11 maart 1939, 73 jaar en 293 dagen oud, zoon van Jan Suijkerbuijck en Cornelia Verdult. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Suijkerbuijk, geboren te Steenbergen op 13 november 1894 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB), overleden te Steenbergen op 7 juni 1905, 10 jaar en 206 dagen oud.
 2. Johannes Suijkerbuijk, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 4 juni 1897 (RK), volgt onder XIII-c.
 3. Cornelia Suijkerbuijk, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 17 juni 1899 (RK), volgt onder XIII-d.
 4. Antonius Suijkerbuijk, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 10 oktober 1904.
 5. Catharina Petronella Cornelia Suijkerbuijk, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 5 september 1907 (RK), wonende te Huijbergen, overleden te Bergen op Zoom op 15 april 1968, 60 jaar en 223 dagen oud. Zij is getrouwd te Rotterdam op 6 januari 1932, op 24-jarige leeftijd met Johannes Jacobus van de Watering (24 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 13 juli 1907 (RK), zoon van DaniŽl van de Watering en Maria Johanna Franken.
 6. Adriana Suijkerbuijk, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 9 juli 1909 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 16 mei 1997, gecremeerd, 87 jaar en 311 dagen oud. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 7 januari 1935, op 25-jarige leeftijd met Marinus Wilhelmus Oerlemans, Rinus (29 jaar oud), slager, geboren te Bergen op Zoom op 6 december 1905 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Glijmesstraat), overleden te Bergen op Zoom op 14 februari 1979, 73 jaar en 70 dagen oud, zoon van Johannes Oerlemans en Johanna Antoinetta Francisca van Eekeren.

XII-l Joanna Hellemons, geboren te Steenbergen op 10 november 1878 (RK), dochter van Antonij Hellemons (XI-n) en Catharina van Geel. Zij is getrouwd te Steenbergen op 25 mei 1906, op 27-jarige leeftijd met Marijn van Overveld (28 jaar oud), broodbakker en winkelier, geboren te Steenbergen op 24 mei 1878 (RK), wonende te Dinteloord (NB), te Oudenbosch (NB) en te Steenbergen, overleden te Breda op 15 mei 1946, 67 jaar en 356 dagen oud, zoon van Jan van Overveld en Helena de Kok. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina van Overveld, geboren te Steenbergen op 9 april 1907 (RK), wonende te Utrecht.
 2. Helena van Overveld, geboren te Steenbergen op 21 juli 1908 (RK), overleden aldaar op 24 augustus 1908, 34 dagen oud.
 3. Johannes van Overveld, geboren te Steenbergen op 26 november 1909 (RK), overleden aldaar op 19 februari 1910, 85 dagen oud.
 4. Helena Isabella van Overveld, onderwijzeres, geboren te Steenbergen op 14 oktober 1910 (RK), wonende te Dongen (NB) en te Oosterhout.
 5. Petronella Barbara Theodora van Overveld, dienstbode, geboren te Steenbergen op 4 april 1913 (RK), wonende te Roosendaal, te Bergen op Zoom en te Halsteren (NB), overleden aldaar op 19 juni 1969, 56 jaar en 76 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 16 oktober 1940, op 27-jarige leeftijd met Adrianus Cornelis Schoutens (33 jaar oud), slager, geboren te Lepelstraat (NB) op 14 juni 1907, overleden te Bergen op Zoom op 19 november 2002, begraven te Lepelstraat (NB), 95 jaar en 158 dagen oud, zoon van Cornelis Petrus Schoutens (XI-aq) en Susanna Adriana de Kock.
 6. Johannes van Overveld, brood- en banketbakker, geboren te Steenbergen op 22 november 1915 (RK). Hij is getrouwd te Dinteloord op 23 juni 1943, op 27-jarige leeftijd met Pieternella Dimphna Johanna de Jong (24 jaar oud), geboren te Dinteloord in het jaar 1919, dochter van Adrianus de Jong en Adriana Johanna van Bergen.
 7. Antonius van Overveld, kantoorbediende, geboren te Steenbergen op 28 augustus 1917 (RK).
 8. Maria Bertha van Overveld, broodbezorgster, geboren te Steenbergen op 8 maart 1919 (RK).

XII-m Martinus Perdaems, koopman, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 14 juni 1879 (RK), wonende te Steenbergen, te Nieuw-Vossemeer (NB) en te Halsteren, zoon van Gerardus Perdaems en Joanna Hellemons (XI-o). Hij is getrouwd te Steenbergen op 20 september 1901, op 22-jarige leeftijd met Jacoba Elisabeth Rombouts (18 jaar oud), geboren te Haarlem op 13 januari 1883 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB), te Steenbergen en te Halsteren. Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Franciscus Perdaems, stoker, geboren te Steenbergen op 19 februari 1902 (RK), wonende te Maassluis en te Halsteren (NB). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 9 februari 1922, op 19-jarige leeftijd met Jacoba Wilhelmina de Koning (18 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1904.
 2. Johanna Maria Jacoba Perdaems, dienstbode, geboren te Steenbergen op 29 juli 1903 (RK), wonende te Bergen op Zoom en te Halsteren (NB). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 1 december 1921, op 18-jarige leeftijd met Antonius Johannes van den Boom (20 jaar oud), grondwerker, geboren te Bergen op Zoom op 24 augustus 1901 (RK), wonende te Grubbenvorst (Limburg) en te Tegelen (Limburg), zoon van Johannes Godefridus van den Boom en Maria Schuurbiers.
 3. Franciscus Cornelis Perdaems, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 26 juni 1906 (RK), wonende te Steenbergen, te Nieuw-Vossemeer (NB) en te Halsteren (NB).
 4. Franciscus Adrianus Perdaems, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 26 juni 1907 (RK).
 5. Cornelis Jacobus Perdaems, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 7 maart 1912 (RK), wonende te Halsteren (NB).
 6. Johannes Antonius Perdaems, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 2 januari 1914 (RK), wonende te Halsteren.

XII-n Antonius Perdaems, wagenmaker en timmerman, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 17 januari 1888 (RK), zoon van Gerardus Perdaems en Joanna Hellemons (XI-o). Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 19 mei 1911, op 23-jarige leeftijd met Petronella Schijvenaars (22 jaar oud), modiste, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) in het jaar 1889. Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Johannes Perdaems, geboren te Nieuw Vossemeer op 27 september 1911, overleden aldaar op 22 september 2003, 91 jaar en 360 dagen oud. Hij is getrouwd te Nieuw Vossemeer op 11 februari 1938, op 26-jarige leeftijd met Wilhelmina Bogaard, geboren te Nieuw Vossemeer.
 2. Cornelis Perdaems, volgt onder XIII-e.

XII-o Martinus Adrianus Hellemons, sociaal juridisch adviseur, geboren te Steenbergen op 29 december 1903 (RK), overleden te Uden (NB) op 28 januari 1975, 71 jaar en 30 dagen oud, zoon van Pieter Jan Hellemons (XI-q) en Elizabet Vriens. Hij is getrouwd te Merksem (BelgiŽ) op 1 december 1931, op 27-jarige leeftijd met Maria Johanna van de Watering (28 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 30 juli 1903 (RK), overleden te Rosmalen op 10 maart 1971, 67 jaar en 223 dagen oud, dochter van DaniŽl van de Watering en Maria Johanna Franken. Uit dit huwelijk:

 1. DaniŽl Hellemons, geboren te Steenbergen op 14 september 1936 (RK), volgt onder XIII-f.
 2. Maria Elisabeth Hellemons, geboren te Steenbergen in het jaar 1936 (RK), overleden aldaar op 1 juli 1938, 2 jaar oud.

XII-p Barbara Dimphna de Weert, geboren te Steenbergen op 8 november 1900 (RK), dochter van Willem de Weert en Petronilla van Bavel (XI-u). Zij is getrouwd te Steenbergen op 17 juli 1925, op 24-jarige leeftijd met Petrus Rens (33 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 1 juni 1892 (RK), zoon van Sebastiaan Rens en Joanna Veraart. Uit dit huwelijk:

 1. Sebastiaan Rens, overleden te Steenbergen op 23 februari 1933.

XII-q Elisabeth de Weert, geboren te Steenbergen op 24 februari 1902 (RK), dochter van Willem de Weert en Petronilla van Bavel (XI-u). Zij is getrouwd te Steenbergen op 30 april 1926, op 24-jarige leeftijd met Johannes Adrianus Kil (26 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 20 februari 1900 (RK), zoon van Johannes Kil en Adriana Bosters. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella A. Kil, geboren te Steenbergen op 21 maart 1927.

XII-r Catharina Elisabeth Demmers, geboren te Bergen op Zoom op 20 augustus 1898 (RK), wonende te Halsteren (NB), dochter van Leonardus Demmers (XI-z) en Adriana Christina Verraes. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 27 april 1920, op 21-jarige leeftijd met Antonius Vriens (23 jaar oud), fabrieksarbeider, geboren te Bergen op Zoom op 7 juli 1896 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Londonstraat 1), zoon van Francis Vriens en Anna Maria van Eekelen. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Maria Vriens, geboren te Bergen op Zoom op 1 oktober 1921 (RK). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 6 mei 1942, op 20-jarige leeftijd met Jacobus Johannes Soeters (26 jaar oud), zandvormer, geboren te Bergen op Zoom op 14 januari 1916 (RK), zoon van Fredericus Antonius Theodorus Soeters en Helena Maria Disco.

XII-s Leonardus Demmers, bankwerker, geboren te Bergen op Zoom op 2 februari 1908 (RK), wonende te Halsteren (NB), zoon van Leonardus Demmers (XI-z) en Adriana Christina Verraes. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 23 april 1936, op 28-jarige leeftijd met Petronella Hagenaars (25 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 13 oktober 1910 (RK), dochter van Adrianus Hagenaars en Catharina Nuijten. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Cornelis Maria Demmers, geboren te Bergen op Zoom in januari 1948, overleden aldaar op 21 mei 1948, 4 maanden oud.

XII-t Johanna Francisca Schoutens, geboren te Woensdrecht op 27 juli 1923, overleden te Roosendaal op 30 augustus 1992, 69 jaar en 34 dagen oud, dochter van Jacobus Adrianus Schoutens (XI-ac) en Helena Johanna Korsmit.

Haar zoon van een onbekende man:

 1. Johannes Franciscus Schoutens, geboren te Woensdrecht in augustus 1944, overleden aldaar op 3 november 1944, 3 maanden oud.
Zij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 28 december 1944, op 21-jarige leeftijd (2) met Jacobus Cornelis Raats (22 jaar oud), landarbeider, geboren te Wouw (NB) op 9 mei 1922 (RK), wonende te Steenbergen en te Huijbergen (NB), overleden te Hoogerheide (NB) op 31 januari 1996, 73 jaar en 267 dagen oud, zoon van Cornelis Maria Raats en Wilhelmina Cornelia Iriks. Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Carolina Raats, geboren te Woensdrecht (NB) in juli 1953, overleden te Bergen op Zoom op 8 februari 1954, 7 maanden oud.
 2. Helena Dimphana Raats. Zij was gehuwd met Cornelis Petrus Maria Dielemans.

XII-u Cornelis Timmermans, landbouwer, geboren te Steenbergen op 10 november 1895 (RK), wonende te Halsteren (NB), overleden aldaar op 3 augustus 1929, 33 jaar en 266 dagen oud, zoon van Jan Timmermans en Adriana Brands (XI-ae). Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 8 april 1915, op 19-jarige leeftijd met Adriana Catharina Kil (18 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 20 februari 1897 (RK), dochter van Cornelis Kil en Pieternel de Kock. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Petronella Timmermans, overleden te Halsteren (NB) op 24 oktober 1916.

XII-v Petronella Brands, dienstbode, geboren te Steenbergen op 11 april 1899 (RK), wonende te Roosendaal en te Amsterdam, dochter van Adriaan Brands (XI-af) en Maria Petronella Ruijten. Zij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 14 februari 1922, op 22-jarige leeftijd met Cornelis Franciscus de Rooij (26 jaar oud), machinist, geboren te Roosendaal op 18 november 1895 (RK), wonende te Amsterdam. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Henricus Jacobus de Rooij, geboren te Roosendaal op 26 december 1924 (RK), wonende te Amsterdam.
 2. Henricus Antonius Cornelis Maria de Rooij, geboren te Roosendaal op 15 december 1925 (RK), wonende te Amsterdam.

XII-w Jacobus Adrianus Brands, landarbeider, geboren te Steenbergen op 11 maart 1900 (RK), zoon van Adriaan Brands (XI-af) en Maria Petronella Ruijten. Hij is getrouwd te Steenbergen op 29 april 1927, op 27-jarige leeftijd met Helena van Overveld (26 jaar oud), dienstbode, geboren te Steenbergen op 16 maart 1901 (RK), dochter van Antonij van Overveld en Joanna Maria van den Enden (XI-cf). Uit dit huwelijk:

 1. Johanna M. Brands, geboren te Steenbergen op 26 juni 1929.
 2. Petronella M. Brands, geboren te Steenbergen op 3 juni 1938.

XII-x Adriana Catharina Brands, geboren te Steenbergen op 13 juni 1904 (RK), wonende te Dinteloord (NB) en te Roosendaal, dochter van Adriaan Brands (XI-af) en Maria Petronella Ruijten. Zij is getrouwd te Steenbergen op 25 april 1930, op 25-jarige leeftijd met Petrus Kriesels (26 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen in het jaar 1904, zoon van Hendrik Kriesels en Adriana Maria Broos. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Petronella Kriesels, geboren te Roosendaal op 7 december 1932, overleden aldaar op 30 juni 1933, begraven te Wouw (NB) op 3 juli 1933, 205 dagen oud.

XII-y Petrus Antonius Brands, geboren te Steenbergen op 4 januari 1910 (RK), zoon van Adriaan Brands (XI-af) en Maria Petronella Ruijten. Hij is getrouwd te Steenbergend op 20 augustus 1943, op 33-jarige leeftijd met Magdalena Maria Luijks (25 jaar oud), geboren te Steenbergen op 29 januari 1918 (RK), dochter van Kornelis Luijks en Maria de Blaaij. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Maria Brands, geboren te Steenbergen na januari 1945, overleden te Roosendaal op 1 februari 1945, hoogstens 1 maand oud.

XII-z Petrus Johannes Brands, landbouwer, geboren te Steenbergen op 4 maart 1901 (RK), zoon van Jan Brands (XI-ag) en Maria Catharina van den Berg. Hij is getrouwd te Steenbergen op 23 mei 1930, op 29-jarige leeftijd met Maria Adriana van Dorst (27 jaar oud), geboren te Oud Vossemeer (Zeeland) op 19 juli 1902, overleden te Roosendaal op 26 juni 1980, 77 jaar en 343 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Brands, geboren te Steenbergen in maart 1939, overleden aldaar op 22 december 1939, 9 maanden oud.

XII-aa Adriana Maria Brands, dienstbode, geboren te Kruisland (NB) op 10 mei 1902 (RK), overleden te Roosendaal op 7 augustus 1977, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 10 augustus 1977, 75 jaar en 89 dagen oud, dochter van Jan Brands (XI-ag) en Maria Catharina van den Berg. Zij is getrouwd te Roosendaal op 24 mei 1927, op 25-jarige leeftijd met Petrus Willekens (26 jaar oud), chauffeur-monteur, geboren te Roosendaal op 18 augustus 1900 (RK), overleden aldaar op 18 oktober 1977, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 22 oktober 1977, 77 jaar en 61 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Jacobus Johannes Maria Willekens, geboren te Roosendaal op 24 januari 1941, overleden aldaar op 3 februari 1941, 10 dagen oud.

XII-ab Adriana Brands, geboren te Steenbergen op 7 november 1906 (RK), dochter van Jan Brands (XI-ag) en Maria Catharina van den Berg. Zij is getrouwd te Steenbergen op 6 april 1934, op 27-jarige leeftijd met Cornelis Musters (22 jaar oud), koopman, geboren te Steenbergen in het jaar 1912. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Jacobus Maria Musters, geboren te Steenbergen in het jaar 1944, overleden te Neiuw Vossemeer op 21 februari 1945, 1 jaar oud.

XII-ac Adriana Groffen, geboren te Bergen op Zoom op 16 februari 1913 (RK), overleden aldaar op 17 februari 1999, 86 jaar en 1 dag oud, dochter van Johannes Cornelis Groffen en Maria Bogers (XI-ax). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 9 augustus 1936, op 23-jarige leeftijd met Jacobus Aloijsius Denissen (24 jaar oud), suikerwerker, geboren te Bergen op Zoom op 18 februari 1912 (RK), zoon van Adrianus Denissen en Martina Cornelia Bakx. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Adriana Antonia Denissen, geboren te Bergen op Zoom, overleden aldaar op 13 augustus 1961.

XII-ad Adrianus van Heijst, landbouwer, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) in het jaar 1900, zoon van Cornelis van Heijst en Maria Danen (XI-bb). Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 22 augustus 1922, op 22-jarige leeftijd met Johanna Cornelia Kroonen (25 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 25 september 1896, dochter van Jacobus Kroonen en Henrica Maria de Nijs. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Cornelis Leonardus van Heijst, geboren te Halsteren (NB) op 7 maart 1922.

XII-ae Jacobus de Groen, landarbeider, geboren te Dinteloord (NB) op 23 april 1913 (RK), zoon van Kornelis de Groen en Anna Maria van Terheijden (XI-bp). Hij is getrouwd te Steenbergen op 26 april 1935, op 22-jarige leeftijd met Maria van Terheijden (24 jaar oud), geboren te Steenbergen op 10 juli 1910 (RK), dochter van Christiaan van Terheijden en Joanna Cornelia Augustijn. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Maria de Groen, geboren te Steenbergen op 1 februari 1940 (RK).

XII-af Johanna Jochems, geboren te Steenbergen op 24 mei 1905 (RK), dochter van Jan Jochems en Maria Catharina Helmons (XI-bu). Zij is getrouwd op 15 december 1922, op 17-jarige leeftijd met Adrianus Alphonsus Helmons (22 jaar oud), landbouwersknecht, geboren te Steenbergen op 26 december 1899 (RK), zoon van Sebastiaan Helmons en Dorothea van Meer. Uit dit huwelijk:

 1. Christianus Helmons, geboren te Steenbergen op 18 november 1939, volgt onder XIII-g.
 2. Laurina Helmons, geboren op 4 december 1941. Zij was gehuwd met Jacob Laros, geboren op 5 september 1934.

XII-ag Cornelia Jochems, dienstbode, geboren te Steenbergen op 11 november 1906 (RK), wonende te Wouw (NB), dochter van Jan Jochems en Maria Catharina Helmons (XI-bu). Zij was gehuwd met Engelbertus Buijk, landbouwer en expediteur, geboren te Steenbergen op 5 juni 1901 (RK), zoon van Johannes Buijk en Johanna van Gaans. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Buijk, geboren te Steenbergen op 25 mei 1934 (RK).
 2. Catharina Johanna Petronella Buijk, geboren te Steenbergen op 23 november 1937 (RK).
 3. Petrus Johannes Engelbertus Buijk, geboren te Steenbergen op 20 april 1940 (RK).

XII-ah Hubertus Jochems, landarbeider, fabrieksarbeider, opzichter CSM en landarbeider, geboren te Steenbergen op 20 december 1915 (RK), zoon van Nicolaas Jochems en Laurina de Bruijn (XI-bx). Hij is getrouwd te Fijnaart en Heijningen (NB) op 23 november 1949, op 33-jarige leeftijd met Johanna Louisa Bakx (31 jaar oud), geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 15 oktober 1918, overleden te Steenbergen op 11 mei 2002, begraven te Steenbergen (Welberg) op 15 mei 2002, 83 jaar en 208 dagen oud, dochter van Jan Adrianus Bakx en Anna Maria Trouw. Uit dit huwelijk:

 1. Laurina Maria Jochems, geboren te Steenbergen op 12 september 1951, volgt onder XIII-h.

XII-ai Jacobus Leonardus van Beers, metselaar en aannemer, geboren te Steenbergen op 22 november 1887 (RK), wonende te Vlissingen, zoon van Jan Kornelis van Beers (XI-cc) en Maria Catharina Hector. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 24 februari 1908, op 20-jarige leeftijd met Johanna Groffen (18 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 11 augustus 1889 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Poorterij K 93) en te Steenbergen, dochter van Wilhelmus Groffen en Catharina Hopmans. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina van Beers, geboren te Steenbergen op 3 februari 1909 (RK), wonende te Bergen op Zoom. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 25 september 1929, op 20-jarige leeftijd met Carolus Marinus Meerbach (28 jaar oud), banketfabrikant, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1901, zoon van Cornelis Marinus Meerbach en Philomena Jansen.
 2. Wilhelmus Johannnes van Beers, geboren te Steenbergen op 20 maart 1910 (RK).
 3. Catharina Maria van Beers, geboren te Bergen op Zoom op 24 februari 1912 (RK). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 7 mei 1934, op 22-jarige leeftijd (1) met (en gescheiden te Breda op 22 september 1936 van) Jules Franciscus van de Ven (24 jaar oud), geboren te Roosendaal in het jaar 1910, wonende te Bergen op Zoom. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 11 oktober 1938, op 26-jarige leeftijd (2) met Antonius Henricus Petrus Vorselaars (33 jaar oud), filmoperateur, geboren te Tilburg in het jaar 1905, wonende te Bergen op Zoom.
 4. Johannnes Wilhelmus van Beers, bakker, geboren te Bergen op Zoom op 11 mei 1913 (RK). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 4 november 1935, op 22-jarige leeftijd met Adriana Petronella Peeters (23 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1912.
 5. Cornelia Maria van Beers, geboren te Bergen op Zoom op 5 maart 1915 (RK).
 6. Johanna van Beers, geboren te Bergen op Zoom op 17 augustus 1916 (RK).
 7. Josephine van Beers, geboren te Bergen op Zoom op 10 november 1918 (RK). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 29 augustus 1940, op 21-jarige leeftijd met Cornelis Gerard Jacob Bentschap Knook (30 jaar oud), kantoorbediende, geboren te den Haag in het jaar 1910.
 8. Adriaan van Beers, geboren te Bergen op Zoom in maart 1920 (RK), overleden aldaar op 31 augustus 1920, 5 maanden oud.

XII-aj Leonardus Jacobus van Beers, metselaar, geboren te Vlissingen op 10 maart 1889 (RK), wonende aldaar, zoon van Jan Kornelis van Beers (XI-cc) en Maria Catharina Hector. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 13 juni 1912, op 23-jarige leeftijd met Catharina Paulina Koolen (19 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 15 februari 1893 (RK), overleden aldaar op 3 februari 1940, 46 jaar en 353 dagen oud, dochter van Adriaan Koolen en Adriana Maria van der Graft. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Johanna van Beers, overleden te Bergen op Zoom. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 8 oktober 1942 met Hendrikus van den Boom (22 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 5 april 1920 (RK), zoon van Mattheus van den Boom en Johanna Verbarendse.

XII-ak Johannes van Overveld, landarbeider, geboren te Steenbergen op 18 augustus 1902 (RK), zoon van Antonij van Overveld en Joanna Maria van den Enden (XI-cf). Hij is getrouwd op 31 mei 1929, op 26-jarige leeftijd met Elisabeth Veraart (22 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 6 februari 1907, dochter van Johannis Ferdinandus Veraart en Adriana Bernaards. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana M.J. van Overveld, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 16 maart 1930.
 2. Antonius F. van Overveld, geboren te Steenbergen op 15 juni 1931.
 3. Ferdinandus L. van Overveld, geboren te Steenbergen op 4 mei 1933.
 4. Petrus J. van Overveld, geboren te Steenbergen op 3 september 1936.
 5. Johannes C. van Overveld, geboren te Steenbergen op 30 januari 1940.

XII-al Catharina van Overveld, geboren te Steenbergen op 30 oktober 1912 (RK), wonende te Oud-Vossemeer (Zeeland), dochter van Antonij van Overveld en Joanna Maria van den Enden (XI-cf). Zij is getrouwd te Steenbergen op 17 juni 1938, op 25-jarige leeftijd met Johannis Jacob Quist (28 jaar oud), huisschilder, geboren te Oud-Vossemeer (Zeeland) in het jaar 1910. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Quist, geboren te Steenbergen op 8 mei 1937 (RK), wonende te Oud-Vossemeer (Zeeland).

XIII-a Johannes Petrus Hubertus van de Weijgaert, geboren op 20 mei 1928, zoon van Adrianus Wilhelmus Hubertus van de Weijgaert en Anna Cornelia Looijen (XII-c). Hij is getrouwd te Steenbergen op 19 mei 1858, op -70-jarige leeftijd met Johanna Petronella Maria Aarden (-73 jaar oud), geboren te Steenbergen op 22 juni 1931, dochter van Marinus Cornelis Aarden en Elisabeth Petronella Maria van der Bol. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Catharina van de Weijgaert, geboren te Fijnaart (NB) op 18 juli 1960.
 2. Adrianus Marinus van de Weijgaert, geboren te Fijnaart (NB) op 8 september 1962.
 3. Elizabeth Gerarda Maria van de Weijgaert, geboren te Fijnaart (NB) op 25 maart 1965.

XIII-b Jacobus Franciscus Petrus van der Riet, geboren te Steenbergen op 8 mei 1928, overleden aldaar op 15 juli 2004, begraven aldaar op 19 juli 2004, 76 jaar en 68 dagen oud, zoon van Alphonsius Cornelius van der Riet en Anna Petronella Adriana Looijen (XII-d). Hij was gehuwd met Pieternella Alphonsa Maria van der Bol, geboren te Steenbergen op 7 maart 1935, dochter van Jacobus Reinier van der Bol en Wilhelmina Elisabeth Aarden. Uit dit huwelijk:

 1. Alphonsus Adrianus Jac. M. van der Riet, geboren te Steenbergen op 23 mei 1959.
 2. Jacobus Reinier Cornelis M. van der Riet, geboren te Steenbergen op 16 maart 1963.

XIII-c Johannes Suijkerbuijk, suikerwerker, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 4 juni 1897 (RK), wonende te Bergen op Zoom, zoon van Marijn Suijkerbuijk en Petronilla Hellemons (XII-k). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 30 juni 1919, op 22-jarige leeftijd met Maria Petronella Tange (19 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1900, dochter van Johannes Gerardus Tange en Helena Johanna de Kok. Uit dit huwelijk:

 1. Helena Elisabeth Suijkerbuijk. Zij was gehuwd met Hendricus Leonardus Henning, geboren te Bergen op Zoom op 29 augustus 1918, overleden te Halsteren op 6 december 1972, 54 jaar en 99 dagen oud.

XIII-d Cornelia Suijkerbuijk, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 17 juni 1899 (RK), wonende te Maastricht (Limburg) en te Bergen op Zoom, overleden aldaar op 19 september 1969, 70 jaar en 94 dagen oud, dochter van Marijn Suijkerbuijk en Petronilla Hellemons (XII-k). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 18 september 1919, op 20-jarige leeftijd met Cornelis Rovers (22 jaar oud), geboren te Rucphen in het jaar 1897. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Wilhelmina Rovers, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1923. Zij is getrouwd te Roosendaal op 21 oktober 1943, op 20-jarige leeftijd met Nicolaas Antonius Johannes Ansems (24 jaar oud), kantoorbediende, geboren te Roosendaal in het jaar 1919, zoon van Henricus Ansems en Antonia Cornelia Indeweij.

XIII-e Cornelis Perdaems, zoon van Antonius Perdaems (XII-n) en Petronella Schijvenaars. Hij was gehuwd met Riet van Mechelen. Uit dit huwelijk:

 1. Niek Perdaems, geboren op 6 maart 1960.

XIII-f DaniŽl Hellemons, geboren te Steenbergen op 14 september 1936 (RK), zoon van Martinus Adrianus Hellemons (XII-o) en Maria Johanna van de Watering. Hij is getrouwd te 's-Hertogenbosch op 4 februari 1964, op 27-jarige leeftijd met Johanna Henriette Jacoba Antonia Lefel (19 jaar oud), geboren te 's-Hertogenbosch op 6 oktober 1944. Uit dit huwelijk:

 1. Brigitta Henriette Johanna Hellemons, geboren te Vlijmen (NB) op 2 september 1964, volgt onder XIV.

XIII-g Christianus Helmons, geboren te Steenbergen op 18 november 1939, overleden aldaar op 7 januari 1986, 46 jaar en 50 dagen oud, zoon van Adrianus Alphonsus Helmons en Johanna Jochems (XII-af). Hij was gehuwd met Cornelia J.H. Oerlemans, geboren op 26 februari 1944, dochter van Cornelis Ferdinandus Oerlemans en Geertruida Cornelia Bogers. Uit dit huwelijk:

 1. Patricia Helmons.

XIII-h Laurina Maria Jochems, geboren te Steenbergen op 12 september 1951, dochter van Hubertus Jochems (XII-ah) en Johanna Louisa Bakx. Zij is getrouwd te Steenbergen op 23 december 1971, op 20-jarige leeftijd met Jacobus Adrianus Ridderhof (24 jaar oud), geboren te Steenbergen op 26 juli 1947, zoon van Leendert Ridderhof en Cornelia Maria Helmons. Uit dit huwelijk:

 1. Michael Leonardus Hubertus Ridderhof, geboren te Bergen op Zoom op 14 januari 1978.
 2. Johanna Cornelia Maria Ridderhof.

XIV Brigitta Henriette Johanna Hellemons, geboren te Vlijmen (NB) op 2 september 1964, dochter van DaniŽl Hellemons (XIII-f) en Johanna Henriette Jacoba Antonia Lefel. Zij is getrouwd te 's-Hertogenbosch op 24 mei 1991, op 26-jarige leeftijd met Antonius Hugo Jacobus ten Hacken (28 jaar oud), geboren te 's-Hertogenbosch op 21 januari 1963. Uit dit huwelijk:

 1. Thomas DaniŽl Antonius ten Hacken, geboren te 's-Hertogenbosch op 23 maart 1994.